E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 141 din 20 ianuarie 2004

pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 65 din 26 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. l) si ale art. 149 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Certificatele eliberate conform Ordinului ministrului finantelor nr. 725/2000 pentru aprobarea Normelor privind taxa pe valoarea adaugata pentru utilajele, echipamentele si serviciile achizitionate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, precum si pentru bunurile si serviciile finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, si Ordinului ministrului finantelor publice nr. 726/2002 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de utilaje, echipamente si prestarile de servicii legate nemijlocit de operatiunile petroliere realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, cele aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni", precum si pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, raman valabile pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate, pe toata durata de realizare a obiectivului sau, dupa caz, a proiectului pentru care au fost eliberate.
    Art. 3
    Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, organele fiscale teritoriale subordonate acestora, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul finantelor publice,
                           Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                  NORME
privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

    Art. 1
    Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare banesti sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine sau de organisme internationale, scutirea de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se aplica daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sa se realizeze obiectivele sau proiectele nominalizate in hotarari ale Guvernului ori prevazute in acorduri, protocoale si intelegeri incheiate cu guverne straine sau cu organisme internationale;
    b) finantarea sa fie asigurata din ajutoare banesti ori imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine sau de organisme internationale, din fondul de contrapartida constituit din contravaloarea in lei a ajutoarelor primite de Romania sub forma de bunuri si de servicii si/sau din contributia publica nationala prevazuta la art. 1 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobata prin Legea nr. 22/2000, cu modificarile ulterioare.
    Art. 2
    Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare banesti sau din imprumuturi nerambursabile acordate de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, precum si din donatii ale persoanelor fizice, scutirea de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003, se aplica daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sa se realizeze obiectivele sau proiectele nominalizate in hotarari ale Guvernului ori prevazute in acorduri, protocoale si intelegeri incheiate cu organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, cu exceptia celor realizate din donatii ale persoanelor fizice;
    b) obiectivele sau proiectele sa fie destinate unor scopuri cu caracter umanitar, social, filantropic, religios, de aparare a sanatatii, de aparare a tarii sau a sigurantei nationale, cultural, artistic, educativ, stiintific, sportiv, de protectie si ameliorare a mediului, de protectie si conservare a monumentelor istorice si de arhitectura;
    c) finantarea sa fie asigurata din ajutoare banesti sau din imprumuturi nerambursabile ale organizatiilor nonprofit si de caritate din strainatate si din tara si/sau din donatii ale persoanelor fizice.
    Art. 3
    (1) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003, poate fi realizata prin urmatoarele modalitati:
    a) prin restituirea taxei pe valoarea adaugata, potrivit art. 149 alin. (9) din Legea nr. 571/2003, catre beneficiarii fondurilor nerambursabile care nu sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata, conform procedurii prevazute la art. 4;
    b) prin facturarea fara taxa pe valoarea adaugata de catre furnizorii/prestatorii persoane impozabile romane, care participa la realizarea obiectivelor sau proiectelor finantate din fondurile prevazute la art. 1 si 2, denumiti in continuare contractori, si de catre furnizorii sau prestatorii acestora din Romania, denumiti in continuare subcontractori, a bunurilor livrate si a serviciilor prestate. Prin persoana impozabila romana se intelege orice furnizor/prestator care isi are stabilit in Romania sediul activitatii economice sau un sediu permanent de la care serviciile sunt efectuate sau, in lipsa acestuia, domiciliul ori resedinta sa obisnuita. Persoanele impozabile stabilite in strainatate care si-au desemnat reprezentant fiscal in Romania sunt considerate persoane impozabile romane. Operatiunile de natura celor prevazute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 571/2003 nu se factureaza prin reprezentantul fiscal chiar daca persoana impozabila stabilita in strainatate si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania. Contractorii si subcontractorii isi pot exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente intrarilor destinate realizarii obiectivului sau a proiectului. Facturarea fara taxa pe valoarea adaugata se poate efectua numai pe baza unui certificat de scutire de taxa pe valoarea adaugata, care se solicita pentru contractori si subcontractori de catre beneficiarii fondurilor sau, dupa caz, de catre agentia de implementare, conform procedurii prevazute la art. 5. Facturarea se efectueaza catre beneficiarii fondurilor, mentionandu-se pe factura, atunci cand este cazul, si agentia de implementare prin care se face plata;
    c) scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata a beneficiarilor pentru:
    1. serviciile de natura celor prevazute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 571/2003, prestate de catre persoane impozabile stabilite in strainatate, indiferent daca acestea si-au desemnat sau nu si-au desemnat un reprezentant fiscal in Romania, pentru care se aplica obligatoriu taxare inversa. Beneficiarii vor justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata cu factura emisa de catre prestator si documente din care sa rezulte ca finantarea este asigurata din fondurile prevazute la art. 1 si 2. In situatia in care persoane impozabile stabilite in strainatate realizeaza in exclusivitate servicii de natura celor prevazute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 571/2003, acestea pot sa-si desemneze un reprezentant fiscal in Romania in vederea recuperarii taxei pe valoarea adaugata pentru achizitii de bunuri si/sau servicii finantate din fondurile prevazute la art. 1 si 2;
    2. servicii pentru care se aplica taxare inversa intrucat persoana impozabila stabilita in strainatate nu si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania, conform prevederilor art. 151 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003. Beneficiarii vor justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata cu factura emisa de catre prestator, documente din care sa rezulte ca finantarea este asigurata din fondurile prevazute la art. 1 si 2 si o declaratie pe propria raspundere a persoanei impozabile stabilite in strainatate ca nu si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania. Daca persoana impozabila stabilita in strainatate si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania, nu se aplica taxare inversa pentru operatiunile prevazute la art. 151 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, respectiv operatiunile trebuie derulate prin reprezentant fiscal, fiind aplicabile prevederile lit. b) in vederea scutirii de taxa pe valoarea adaugata.
    (2) Nu este obligatoriu ca notiunile contractor si subcontractor sa se regaseasca ca atare in contractele incheiate pentru realizarea obiectivelor sau proiectelor finantate din fondurile prevazute la art. 1 si 2. Agentiile de implementare definesc partile implicate in aceste operatiuni, respectiv beneficiari, contractori si subcontractori, in intelesul prezentelor norme, in functie de cerintele fiecarei unitati finantatoare, in documentatia ce insoteste cererea de eliberare a certificatului de scutire de taxa pe valoarea adaugata.
    (3) Pentru operatiunile prevazute la art. 2 se considera beneficiar al fondurilor unitatea care gestioneaza fondurile respective.
    Art. 4
    (1) Restituirea taxei pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. a), se efectueaza de organele fiscale teritoriale la cererea beneficiarilor.
    (2) Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata se depun la organul fiscal teritorial la care sunt inregistrati titularii cererii, trimestrial, cel mai tarziu pana la finele lunii urmatoare incheierii unui trimestru, si vor fi insotite numai de documente aferente cumpararilor efectuate in trimestrul pentru care se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata. Nedepunerea in termen si necuprinderea tuturor documentelor justificative atrag pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adaugata.
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), in cazuri temeinic justificate, la solicitarea beneficiarilor, ministrul finantelor publice poate aproba efectuarea restituirii taxei pe valoarea adaugata in situatia in care cererea de restituire si/sau documentele justificative nu au fost depuse in termenul prevazut la alin. (2).
    (4) Documentatia necesara pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata trebuie sa cuprinda:
    a) cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1;
    b) copie de pe certificatul de inregistrare fiscala a solicitantului;
    c) facturi fiscale sau alte documente legal aprobate din care sa rezulte cuantumul taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor de bunuri si/sau servicii pentru care se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata;
    d) dovada platii pana la data solutionarii cererii pentru bunurile sau serviciile achizitionate pentru care se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata (dispozitii de plata, dispozitii de incasare, ordine de plata, cecuri, extrase de cont, chitante, bonuri fiscale emise de aparate de marcat electronice fiscale sau alte documente de plata);
    e) documente din care sa rezulte modalitatea de finantare, insotite de traducerea autorizata a acestora, dupa caz;
    f) adresa din partea agentiei de implementare prin care sunt definite partile implicate in derularea operatiunilor, respectiv beneficiari, contractori si subcontractori, in intelesul prezentelor norme, dupa caz;
    g) copii de pe documentele care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii, contractori si/sau subcontractori.
    (5) Solutionarea cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata se efectueaza pe baza documentatiei prevazute la alin. (4) si a verificarilor efectuate de organele de control fiscal. Dupa verificare se intocmeste un proces-verbal de control din care sa rezulte suma de restituit si suma neaprobata, cu mentionarea detaliata a motivelor ce au condus la aceasta decizie.
    (6) Restituirea taxei pe valoarea adaugata se aproba de conducatorul unitatii fiscale si se efectueaza catre titularul cererii prin Trezoreria Statului.
    Art. 5
    (1) Eliberarea certificatelor de scutire de taxa pe valoarea adaugata mentionate la art. 3 alin. (1) lit. b) se realizeaza potrivit procedurii prevazute de prezentul articol.
    (2) Certificatul de scutire de taxa pe valoarea adaugata, al carui model este prezentat in anexa nr. 2, se elibereaza la cererea beneficiarului fondurilor, indiferent de calitatea sa de platitor sau neplatitor de taxa pe valoarea adaugata, de catre directia generala a finantelor publice judeteana sau a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are sediul social solicitantul ori, dupa caz, de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili. In situatia in care exista un contract si, respectiv, un contractor pentru mai multi beneficiari, certificatul de scutire de taxa pe valoarea adaugata se poate elibera agentiei de implementare, la solicitarea acesteia.
    (3) Beneficiarii fondurilor prevazute la art. 1 si 2 sau, dupa caz, agentiile de implementare trebuie sa prezinte urmatoarea documentatie in vederea eliberarii certificatului de scutire de taxa pe valoarea adaugata:
    a) cererea de eliberare a certificatului de scutire de taxa pe valoarea adaugata;
    b) copii de pe documentele care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii, contractori ori subcontractori, dupa caz;
    c) documente din care sa rezulte modalitatea de finantare, conform art. 1 si 2, insotite de traducerea autorizata a acestora, dupa caz;
    d) copie de pe contractele incheiate cu contractorii, insotite de traducerea autorizata, dupa caz, sau cel putin traducerea acordului de contract si a ofertei financiare, care poate fi numita si buget detaliat, lista de cantitati, lista de preturi sau programul platilor;
    e) copii de pe contractele incheiate de contractorii cu subcontractorii din Romania;
    f) adresa din partea agentiei de implementare prin care sunt definite partile implicate in derularea operatiunilor, respectiv beneficiari, contractori si subcontractori, in intelesul prezentelor norme, dupa caz, si se mentioneaza persoana care solicita certificatul de scutire de taxa pe valoarea adaugata, respectiv beneficiarul fondurilor sau agentia de implementare.
    (4) Certificatul de scutire de taxa pe valoarea adaugata eliberat este valabil pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate de la data eliberarii, pe toata durata de realizare a obiectivului sau, dupa caz, a proiectului, in conditiile in care se face dovada existentei sursei de finantare din fondurile prevazute la art. 1 si 2. In situatia in care ulterior eliberarii certificatului de scutire de taxa pe valoarea adaugata se schimba contractorii sau subcontractorii ori se suplimenteaza fondurile initiale si se incheie contracte noi pentru realizarea obiectivului sau proiectului, certificatul initial poate fi modificat sau suplimentat, cu respectarea conditiilor prevazute de prezentele norme, mentionandu-se data de la care modificarea/suplimentarea este valabila.
    (5) Furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii, contractori sau subcontractori, au obligatia sa mentioneze pe factura numarul si data certificatului in baza caruia factureaza in regim de scutire.
    (6) In situatia in care contractorul este persoana impozabila stabilita in strainatate, acesta nu are obligatia sa desemneze un reprezentant fiscal in Romania, in conformitate cu prevederile art. 151 din Legea nr. 571/2003, daca realizeaza exclusiv operatiuni scutite cu drept de deducere in Romania. In acest caz se va elibera certificat de scutire de taxa pe valoarea adaugata, la solicitarea beneficiarului sau a agentiei de implementare, numai pentru subcontractorii din Romania. Pentru proiectele sau obiectivele finantate atat din fondurile nerambursabile prevazute la art. 1 si 2, cat si din alte surse de finantare pentru care nu se aplica scutirea de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, contractorul care este persoana impozabila stabilita in strainatate are obligatia sa isi desemneze reprezentant fiscal in Romania, iar beneficiarii vor solicita certificat de scutire de taxa pe valoarea adaugata si pentru acestia.
    Art. 6
    (1) Pentru operatiunile efectuate inainte de eliberarea certificatului de scutire de taxa pe valoarea adaugata se aplica prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) in cazul beneficiarilor care nu sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata si prevederile alin. (2) in cazul beneficiarilor inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
    (2) Beneficiarii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care nu au solicitat certificate de scutire de taxa pe valoarea adaugata pentru contractori si subcontractori, au dreptul sa deduca taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor destinate realizarii obiectivelor si proiectelor finantate din fondurile prevazute la art. 1 si 2.
    Art. 7
    Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si Directia generala de administrare a marilor contribuabili au obligatia sa tina evidenta certificatelor de scutire de taxa pe valoarea adaugata, eliberate conform prezentelor norme, intr-un registru de evidenta numerotat si parafat, sa intocmeasca lunar lista cuprinzand furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii pentru care s-au eliberat certificate de scutire de taxa pe valoarea adaugata in cursul lunii expirate si sa o transmita, pana la data de 5 a lunii urmatoare, organelor fiscale teritoriale la care acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe.
    Art. 8
    Cazurile in care aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru bunurile si serviciile finantate din fondurile prevazute la art. 1 si 2 nu se poate realiza in conditiile prevazute de prezentele norme vor fi solutionate de catre Comisia centrala fiscala.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integranta din prezentele norme.
------------
    *) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1
    la norme

                               CERERE
               de restituire a taxei pe valoarea adaugata

 ______________________________________________________________________________
|    1. Denumirea solicitantului ............................................. |
|______________________________________________________________________________|
|    2. Sediul/Adresa:                                                         |
| localitatea ........................., str. ..................... nr. ....., |
| sectorul ......., codul postal ............, codul fiscal ................., |
| judetul ................................                                     |
|______________________________________________________________________________|

    In conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prin prezenta cerere solicitam restituirea taxei pe valoarea adaugata, platita pentru bunurile si serviciile achizitionate, cu finantare asigurata din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, dupa caz.

    Anexam urmatoarele documente (se marcheaza cu x):
                                     _
    - factura fiscala               |_|
                                     _
    - alte documente legal aprobate |_|
                                     _
    - documente de plata            |_|

    Restituirea este aferenta obiectivului/proiectului ........................
    Solicitam restituirea in contul nr. ......., deschis la ...................
    Finantarea este asigurata din .............................................

                              Conducatorul unitatii,

                     Semnatura ...........................

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                     CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL                          |
|                                                                              |
|    Aprobam restituirea T.V.A. pentru suma de ........................... lei |
|    Nu aprobam restituirea sumei de ..................................... lei |
| din urmatoarele motive: .................................................... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
|    Numele persoanei care aproba restituirea ................................ |
|    Functia ................................................................. |
|                                                                              |
|    Semnatura ....................                 Data ..........            |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Directia generala a finantelor publice
    a judetului ............/municipiului Bucuresti
    (Directia generala de administrare a marilor contribuabili)

                                  CERTIFICAT
                   de scutire de taxa pe valoarea adaugata
                         nr. ....../data .............

    In conformitate cu art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se acorda scutire de taxa pe valoarea adaugata
........................................................ pentru bunurile livrate
(denumirea beneficiarului sau agentiei de implementare)
si serviciile prestate de urmatorii contractori si/sau subcontractori:
    1. Contractor ..................... contract nr. ....... valoare ..........
    1.1. Subcontractor ................ contract nr. ....... valoare ..........
    1.2. Subcontractor ................ contract nr. ....... valoare ..........
    2. Contractor ..................... contract nr. ....... valoare ..........
    2.1. Subcontractor ................ contract nr. ....... valoare ..........
    2.2. Subcontractor ................ contract nr. ....... valoare ..........
privind obiectivul/proiectul ...................................................
finantat de ....................................................................
pentru beneficiarii*):
    1. ..............................
    2. ..............................
    3. ..............................
    Contractorii si/sau subcontractorii vor factura fara taxa pe valoarea adaugata bunurile livrate si serviciile prestate, beneficiind de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente cumpararilor de bunuri si servicii destinate realizarii contractelor.
    Pe factura se vor inscrie numarul si data prezentului certificat, denumirea beneficiarului obiectivului/proiectului si dupa caz, a agentiei de implementare.
------------
    *) se va completa numai in cazul eliberarii certificatului agentiei de implementare.

                            Director general,
                         ......................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 141/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 141 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 141/2004
Legea 571 2003
privind Codul fiscal
Ordin 726 2002
pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de utilaje, echipamente si prestarile de servicii legate nemijlocit de operatiunile petroliere realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, cele aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni", precum si pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice
Ordin 725 2000
pentru aprobarea Normelor privind taxa pe valoarea adaugata pentru utilajele, echipamentele si serviciile achizitionate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, precum si pentru bunurile si serviciile finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice
Ordin 750 2004
privind aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata in cazul operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i), j), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Ordin 576 2004
pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2 din 7 aprilie 2004 privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit, conventiile de evitare a dublei impuneri, accize si taxa pe valoarea adaugata
Decizia 2 2004
privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit, conventiile de evitare a dublei impuneri, accize si taxa pe valoarea adaugata
Ordin 230 2004
pentru aprobarea Normelor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop, prevazute la art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu