E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 230 din  2 februarie 2004

pentru aprobarea Normelor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop, prevazute la art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 122 din 11 februarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
    in baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. m) si ale art. 149 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop, prevazute la art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, organele fiscale teritoriale subordonate acestora si, respectiv, Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       p. Ministrul finantelor publice,
                             Gheorghe Gherghina,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                                    NORME
de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop, prevazute la art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

    Art. 1
    (1) Potrivit art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata constructia, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop.
    (2) Regimul de scutire privind taxa pe valoarea adaugata se realizeaza prin restituirea catre beneficiar a taxei facturate de catre furnizori/prestatori.
    Art. 2
    In aplicarea prezentelor norme, prin termenii de mai jos se intelege:
    a) lacasuri de cult religios - bisericile, casele de rugaciune, templele, moscheile, sinagogile, casele de adunare sau alte constructii asimilate acestora, care deservesc cultele, asociatiile ori fundatiile religioase pentru desfasurarea serviciilor religioase specifice;
    b) alte cladiri utilizate in scop religios - manastirile, schiturile si complexurile monahale;
    c) consolidarea - totalitatea operatiunilor de interventie asupra elementelor structurale sau ansamblului structural, precum si introducerea de elemente structurale suplimentare, care au ca scop refacerea ori ridicarea gradului de stabilitate si rezistenta a constructiilor. Interventia asupra unor elemente nestructurale, care prin gradul de degradare pe care il reprezinta ar putea periclita siguranta elementelor structurale, constituie lucrari de consolidare in sensul prezentelor norme;
    d) extinderea - totalitatea operatiunilor efectuate in scopul cresterii suprafetelor construite in conditiile mentinerii starii tehnice si a destinatiei;
    e) restaurarea - totalitatea operatiunilor prin care se aduc in buna stare, se refac in forma initiala monumentele de arhitectura, precum si picturile si alte opere de arta;
    f) reabilitarea - totalitatea operatiunilor efectuate in scopul readucerii constructiilor existente la un grad de utilizare si siguranta corespunzator starii initiale sau chiar imbunatatirea acesteia;
    g) beneficiari - cultele religioase recunoscute, asociatiile si fundatiile religioase, institutiile publice si alte institutii, care detin lacasuri de cult religios sau alte cladiri utilizate in acest scop.
    Art. 3
    (1) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru constructia, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop se aplica daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) lucrarile sunt avizate de Comisia de Avizare a Lacasurilor de Cult, aflata in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, cu exceptia lucrarilor pentru care nu este necesar avizul, conform regulamentului de organizare si functionare a comisiei, aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor;
    b) lucrarile sunt prevazute in autorizatii eliberate in conditiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru care nu este obligatorie autorizarea.
    (2) Lucrarile de constructii, consolidare, extindere, restaurare si reabilitare a lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop cuprind atat prestarile de servicii, cat si bunurile utilizate in scopul realizarii acestor operatiuni, cuprinse in facturile emise de furnizori/prestatori si in situatiile de lucrari, dupa caz.
    (3) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata nu se aplica pentru achizitionarea de terenuri destinate constructiei de lacasuri de cult religios sau alte cladiri utilizate in acest scop.
    Art. 4
    (1) Documentele pentru justificarea restituirii taxei pe valoarea adaugata sunt:
    a) avizul eliberat de Comisia de Avizare a Lacasurilor de Cult din subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, dupa caz;
    b) copie de pe documentul care atesta recunoasterea legala a cultului religios;
    c) copie de pe documentul de inregistrare fiscala a beneficiarului;
    d) copie de pe documentul de inregistrare a furnizorului/prestatorului, din care sa rezulte ca acesta este platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    e) autorizatia de construire, dupa caz;
    f) situatiile de lucrari acceptate de beneficiar, dupa caz;
    g) facturile fiscale sau, dupa caz, alte documente legal aprobate, din care rezulta cuantumul taxei pe valoarea adaugata;
    h) documentele care atesta achitarea facturilor fiscale sau a documentelor legal aprobate.
    (2) Copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul pe propria raspundere de persoane care angajeaza legal beneficiarul.
    Art. 5
    (1) Cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata, al carei model este prezentat in anexa, se depune de catre beneficiar la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice la care acesta este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, trimestrial, pana la finele trimestrului urmator celui pentru care se solicita restituirea.
    (2) Cererile de restituire depuse vor cuprinde numai taxa pe valoarea adaugata din facturile achitate furnizorilor/prestatorilor in trimestrul pentru care se solicita restituirea.
    Art. 6
    (1) Solutionarea cererilor de restituire se efectueaza, in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, pe baza documentelor prevazute la art. 4 alin. (1) si a verificarilor efectuate de organele fiscale.
    (2) Beneficiarii prevazuti la art. 2 lit. g) pot aplica pentru acelasi obiectiv atat procedura de restituire a taxei pe valoarea adaugata prevazuta de prezentele norme, cat si procedura de scutire de taxa pe valoarea adaugata prevazuta de Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 141/2004.
    (3) La solutionarea cererilor de restituire organele fiscale vor verifica daca pentru aceleasi facturi beneficiarii nu au solicitat si aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata conform ordinului mentionat la alin. (2).
    Art. 7
    Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata pentru lucrarile de constructii, extindere, reabilitare si consolidare a lacasurilor de cult religios, executate in anul 2003, se solutioneaza potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.010/2002.
    Art. 8
    Anexa face parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1
    la norme

                                CERERE
de restituire a taxei pe valoarea adaugata pentru constructia, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop

    1. Denumirea solicitantului ........................................, codul fiscal ........................
    2. Adresa:
    Localitatea .........................., str. ..................... nr. ...., codul postal ........., judetul/sectorul .........................., telefon/fax ...............................
    3. Solicit restituirea taxei pe valoarea adaugata in suma de ....................................., in baza art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal pentru:
                                  _
    - constructia                |_|
                                  _
    - consolidarea               |_|
                                  _
    - extinderea                 |_|
                                  _
    - restaurarea                |_|
                                  _
    - reabilitarea               |_|

lacasului de cult religios ....................................../altor cladiri
utilizate in scop religios .....................................................
                               (se vor inscrie denumirea si adresa acestora)
    4. Restituirea solicitata este aferenta operatiunilor derulate in trimestrul ............. anul ....... .
    5. Solicitam restituirea prin virament in contul nr. ......................, deschis la Banca .........................., sucursala/filiala/agentia ................................................... .
    Solicitant:
    Numele ................ prenumele .............., functia ..................
    Semnatura .......................
    StampilaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 230/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 230 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 230/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu