E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 230 din  2 februarie 2004

pentru aprobarea Normelor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop, prevazute la art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 122 din 11 februarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
    in baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. m) si ale art. 149 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop, prevazute la art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, organele fiscale teritoriale subordonate acestora si, respectiv, Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       p. Ministrul finantelor publice,
                             Gheorghe Gherghina,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                                    NORME
de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop, prevazute la art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

    Art. 1
    (1) Potrivit art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata constructia, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop.
    (2) Regimul de scutire privind taxa pe valoarea adaugata se realizeaza prin restituirea catre beneficiar a taxei facturate de catre furnizori/prestatori.
    Art. 2
    In aplicarea prezentelor norme, prin termenii de mai jos se intelege:
    a) lacasuri de cult religios - bisericile, casele de rugaciune, templele, moscheile, sinagogile, casele de adunare sau alte constructii asimilate acestora, care deservesc cultele, asociatiile ori fundatiile religioase pentru desfasurarea serviciilor religioase specifice;
    b) alte cladiri utilizate in scop religios - manastirile, schiturile si complexurile monahale;
    c) consolidarea - totalitatea operatiunilor de interventie asupra elementelor structurale sau ansamblului structural, precum si introducerea de elemente structurale suplimentare, care au ca scop refacerea ori ridicarea gradului de stabilitate si rezistenta a constructiilor. Interventia asupra unor elemente nestructurale, care prin gradul de degradare pe care il reprezinta ar putea periclita siguranta elementelor structurale, constituie lucrari de consolidare in sensul prezentelor norme;
    d) extinderea - totalitatea operatiunilor efectuate in scopul cresterii suprafetelor construite in conditiile mentinerii starii tehnice si a destinatiei;
    e) restaurarea - totalitatea operatiunilor prin care se aduc in buna stare, se refac in forma initiala monumentele de arhitectura, precum si picturile si alte opere de arta;
    f) reabilitarea - totalitatea operatiunilor efectuate in scopul readucerii constructiilor existente la un grad de utilizare si siguranta corespunzator starii initiale sau chiar imbunatatirea acesteia;
    g) beneficiari - cultele religioase recunoscute, asociatiile si fundatiile religioase, institutiile publice si alte institutii, care detin lacasuri de cult religios sau alte cladiri utilizate in acest scop.
    Art. 3
    (1) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru constructia, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop se aplica daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) lucrarile sunt avizate de Comisia de Avizare a Lacasurilor de Cult, aflata in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, cu exceptia lucrarilor pentru care nu este necesar avizul, conform regulamentului de organizare si functionare a comisiei, aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor;
    b) lucrarile sunt prevazute in autorizatii eliberate in conditiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru care nu este obligatorie autorizarea.
    (2) Lucrarile de constructii, consolidare, extindere, restaurare si reabilitare a lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop cuprind atat prestarile de servicii, cat si bunurile utilizate in scopul realizarii acestor operatiuni, cuprinse in facturile emise de furnizori/prestatori si in situatiile de lucrari, dupa caz.
    (3) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata nu se aplica pentru achizitionarea de terenuri destinate constructiei de lacasuri de cult religios sau alte cladiri utilizate in acest scop.
    Art. 4
    (1) Documentele pentru justificarea restituirii taxei pe valoarea adaugata sunt:
    a) avizul eliberat de Comisia de Avizare a Lacasurilor de Cult din subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, dupa caz;
    b) copie de pe documentul care atesta recunoasterea legala a cultului religios;
    c) copie de pe documentul de inregistrare fiscala a beneficiarului;
    d) copie de pe documentul de inregistrare a furnizorului/prestatorului, din care sa rezulte ca acesta este platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    e) autorizatia de construire, dupa caz;
    f) situatiile de lucrari acceptate de beneficiar, dupa caz;
    g) facturile fiscale sau, dupa caz, alte documente legal aprobate, din care rezulta cuantumul taxei pe valoarea adaugata;
    h) documentele care atesta achitarea facturilor fiscale sau a documentelor legal aprobate.
    (2) Copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul pe propria raspundere de persoane care angajeaza legal beneficiarul.
    Art. 5
    (1) Cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata, al carei model este prezentat in anexa, se depune de catre beneficiar la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice la care acesta este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, trimestrial, pana la finele trimestrului urmator celui pentru care se solicita restituirea.
    (2) Cererile de restituire depuse vor cuprinde numai taxa pe valoarea adaugata din facturile achitate furnizorilor/prestatorilor in trimestrul pentru care se solicita restituirea.
    Art. 6
    (1) Solutionarea cererilor de restituire se efectueaza, in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, pe baza documentelor prevazute la art. 4 alin. (1) si a verificarilor efectuate de organele fiscale.
    (2) Beneficiarii prevazuti la art. 2 lit. g) pot aplica pentru acelasi obiectiv atat procedura de restituire a taxei pe valoarea adaugata prevazuta de prezentele norme, cat si procedura de scutire de taxa pe valoarea adaugata prevazuta de Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 141/2004.
    (3) La solutionarea cererilor de restituire organele fiscale vor verifica daca pentru aceleasi facturi beneficiarii nu au solicitat si aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata conform ordinului mentionat la alin. (2).
    Art. 7
    Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata pentru lucrarile de constructii, extindere, reabilitare si consolidare a lacasurilor de cult religios, executate in anul 2003, se solutioneaza potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.010/2002.
    Art. 8
    Anexa face parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1
    la norme

                                CERERE
de restituire a taxei pe valoarea adaugata pentru constructia, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop

    1. Denumirea solicitantului ........................................, codul fiscal ........................
    2. Adresa:
    Localitatea .........................., str. ..................... nr. ...., codul postal ........., judetul/sectorul .........................., telefon/fax ...............................
    3. Solicit restituirea taxei pe valoarea adaugata in suma de ....................................., in baza art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal pentru:
                                  _
    - constructia                |_|
                                  _
    - consolidarea               |_|
                                  _
    - extinderea                 |_|
                                  _
    - restaurarea                |_|
                                  _
    - reabilitarea               |_|

lacasului de cult religios ....................................../altor cladiri
utilizate in scop religios .....................................................
                               (se vor inscrie denumirea si adresa acestora)
    4. Restituirea solicitata este aferenta operatiunilor derulate in trimestrul ............. anul ....... .
    5. Solicitam restituirea prin virament in contul nr. ......................, deschis la Banca .........................., sucursala/filiala/agentia ................................................... .
    Solicitant:
    Numele ................ prenumele .............., functia ..................
    Semnatura .......................
    StampilaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 230/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 230 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 230/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu