Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1010 din 30 iulie 2002

privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru constructia, extinderea, reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult religios

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 595 din 12 august 2002


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in baza art. 11 alin. (1) lit. n) si alin. (3) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 371 din 1 iunie 2002,
    in temeiul art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Potrivit art. 11 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata constructia, extinderea, reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult religios.
    (2) Regimul de scutire privind taxa pe valoarea adaugata se realizeaza prin restituirea catre beneficiar a taxei facturate de catre prestatori pentru constructia, extinderea, reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult religios.
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), pentru lucrarile realizate de la data de 1 iunie 2002 pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin scutirea cu drept de deducere se poate realiza si prin facturarea de catre prestatori fara taxa pe valoarea adaugata a lucrarilor de constructie, extindere, reabilitare si consolidare a lacasurilor de cult religios.
    Art. 2
    In aplicarea prezentului ordin, prin termenii de mai jos se intelege:
    a) lacasuri de cult religios - imobilele si/sau ansamblul de imobile, cum ar fi: biserici, manastiri, schituri, case de rugaciune, temple, moschei, sinagogi, case de adunare si altele asemenea, care deservesc cultele, asociatiile si fundatiile religioase pentru desfasurarea serviciilor religioase specifice;
    b) constructia lacasurilor de cult religios - totalitatea operatiunilor prin care se realizeaza lacasul de cult religios, exclusiv achizitionarea terenului aferent;
    c) consolidarea lacasurilor de cult - totalitatea operatiunilor de interventie asupra elementelor structurale sau ansamblului structural, precum si introducerea de elemente structurale suplimentare, care au ca scop refacerea sau ridicarea gradului de stabilitate si rezistenta a lacasului de cult religios. Interventia asupra unor elemente nestructurale, care prin gradul de degradare pe care il reprezinta ar putea periclita siguranta elementelor structurale, se incadreaza in consolidarea lacasului de cult religios;
    d) extinderea lacasurilor de cult religios - totalitatea operatiunilor efectuate in scopul cresterii suprafetelor construite in conditiile mentinerii starii tehnice si a destinatiei;
    e) reabilitarea lacasurilor de cult religios - totalitatea operatiunilor efectuate in scopul readucerii constructiilor existente la un grad de utilizare si siguranta corespunzator starii initiale sau chiar imbunatatirea acesteia, precum si restaurarea acestora;
    f) beneficiarii - cultele religioase recunoscute, asociatiile si fundatiile religioase, institutiile publice si alte institutii, care detin lacasuri de cult religios.
    Art. 3
    (1) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru constructia, extinderea, reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult se aplica daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) lucrarile sunt avizate de Comisia de Avizare a Lacasurilor de Cult, aflata in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, cu exceptia lucrarilor pentru care nu este necesar avizul, conform regulamentului de organizare si functionare a comisiei, aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor;
    b) lucrarile sunt prevazute in autorizatii eliberate in conditiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru care nu este obligatorie autorizarea;
    c) lucrarile sunt contractate si executate de persoane fizice autorizate si/sau de persoane juridice care au in obiectul de activitate astfel de lucrari, denumite in continuare prestatori;
    d) prestatorii sunt persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
    (2) Taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor utilizate pentru constructia, extinderea, reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult religios se restituie beneficiarilor, in masura in care acestea sunt cuprinse in facturi emise de prestatori si in situatii de lucrari, dupa caz.
    (3) Nu se restituie taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor procurate pe cont propriu de catre beneficiari in scopul executarii operatiunilor de constructie, extindere, reabilitare si consolidare a lacasurilor de cult religios, chiar daca sunt contractate cu prestatori.
    Art. 4
    (1) Cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata, al carei model este prezentat in anexa nr. 1, se depune de catre beneficiar la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice la care acesta este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, trimestrial, pana la finele trimestrului urmator celui pentru care se solicita restituirea.
    (2) Pentru constructia lacasurilor de cult religios nefinalizate la data de 31 mai 2002 se restituie taxa pe valoarea adaugata aferenta lucrarilor efectuate in perioada 1 ianuarie 2000 - 31 mai 2002. Suma solicitata va fi cuprinsa in cererea de restituire depusa pentru trimestrul III al anului 2002.
    (3) Taxa pe valoarea adaugata aferenta lucrarilor de constructie, extindere, reabilitare si consolidare a lacasurilor de cult religios efectuate in luna iunie 2002 va fi cuprinsa in cererea de restituire depusa pentru trimestrul III al anului 2002.
    (4) Cererile de restituire depuse incepand cu data de 1 ianuarie 2003 vor cuprinde numai taxa pe valoarea adaugata din facturile achitate prestatorilor in trimestrul pentru care se solicita restituirea.
    Art. 5
    (1) Documentele pentru justificarea restituirii taxei pe valoarea adaugata sunt:
    a) avizul eliberat de Comisia de Avizare a Lacasurilor de Cult din subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, dupa caz;
    b) copie de pe documentul care atesta recunoasterea legala a cultului religios;
    c) documentul de inregistrare fiscala a beneficiarului;
    d) copie de pe documentul de inregistrare a prestatorului din care sa rezulte ca acesta este platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    e) autorizatia de construire, dupa caz;
    f) situatiile de lucrari acceptate de beneficiar, dupa caz;
    g) facturile fiscale sau, dupa caz, alte documente legal aprobate;
    h) documentele care atesta achitarea facturilor fiscale sau, a documentelor legal aprobate, din care rezulta cuantumul taxei pe valoarea adaugata solicitate la restituire.
    (2) Copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul pe propria raspundere de persoane care angajeaza legal beneficiarul.
    Art. 6
    (1) Solutionarea cererilor de restituire se efectueaza, in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, pe baza documentelor prevazute la art. 5 alin. (1) si a verificarilor efectuate de organele de control fiscal. Verificarile efectuate vor fi consemnate intr-un act de control din care sa rezulte suma de restituit si suma neaprobata, cu mentionarea detaliata a motivelor ce au condus la aceasta decizie. Dupa aprobarea actului de control se intocmeste comunicarea catre trezorerie, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 3, precum si comunicarea catre solicitant privind modul de solutionare a cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 4.
    (2) Masurile dispuse prin actul de control pot fi contestate de titularul cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare.
    Art. 7
    Pentru evidenta cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata organele fiscale vor tine un registru de evidenta a restituirilor de taxa pe valoarea adaugata, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2.
    Art. 8
    Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 10
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         p. Ministrul finantelor publice,
                                Gheorghe Gherghina,
                                 secretar de stat

    ANEXA 1

                                   CERERE
de restituire a taxei pe valoarea adaugata pentru constructia, extinderea, reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult religios

    1. Denumirea solicitantului
    2. Adresa:
    Localitatea ................................., str. ........................ nr. ......, codul postal .........., codul fiscal ...................., judetul/sectorul ........................., telefon/fax ...................... .
    3. Solicit restituirea taxei pe valoarea adaugata in baza art. 11 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 345/2002 pentru:
                                               _
    - constructia lacasului de cult religios  |_|
    - extinderea lacasului de cult religios   |_|
    - reabilitarea lacasului de cult religios |_|
    - consolidarea lacasului de cult religios |_|
    4. Restituirea solicitata este aferenta operatiunilor derulate in trimestrul ................ anul .............. .
    5. Solicitam restituirea prin virament in contul nr. ......................., deschis la ................................. .

    Solicitant:

    Numele ................ prenumele ................, functia ................
    Semnatura ......................
    Stampila

    ANEXA 2

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Unitatea fiscala teritoriala ................................

                                 REGISTRU
    de evidenta a restituirilor de taxa pe valoarea adaugata

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Data transmiterii la organul de control fiscal
    B - Numele si prenumele inspectorului care a efectuat verificarea
    C - Numarul
    D - Data inregistrarii
    E - Data
    F - Suma solicitata
    G - aprobata
    H - respinsa
    I - trezorerie
    J - beneficiar
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Beneficiarul|Codul  |Cerere de  | A |Rezultatele verificarii| Numarul si |
|crt.|            |fiscal |restituire |   |cererii de restituire  |    data    |
|    |            |       |           |   |_______________________|transmiterii|
|    |            |       |           |   | Procesul-| B | Suma in|     la     |
|    |            |       |           |   |  verbal  |   |  lei   |            |
|    |            |_______|___________|   |__________|   |________|____________|
|    |            | C | D | C| D| E| F|   |  C  |  E |   | G | H  |   I  |  J  |
|____|____________|___|___|__|__|__|__|___|_____|____|___|___|____|______|_____|
|  0 |      1     | 2 | 3 | 4| 5| 6| 7| 8 |  9  | 10 | 11| 12| 13 |  14  |  15 |
|____|____________|___|___|__|__|__|__|___|_____|____|___|___|____|______|_____|
|    |            |   |   |  |  |  |  |   |     |    |   |   |    |      |     |
|____|____________|___|___|__|__|__|__|___|_____|____|___|___|____|______|_____|
|    |            |   |   |  |  |  |  |   |     |    |   |   |    |      |     |
|____|____________|___|___|__|__|__|__|___|_____|____|___|___|____|______|_____|

    ANEXA 3

    UNITATEA FISCALA TERITORIALA .................     Nr. ........../.........
    Compartimentul................................

        Catre Trezoreria ......................................

    Ca urmare a cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata pentru constructia, extinderea, reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult
religios a ..................................................................,
                   (denumirea entitatii care solicita restituirea)
inregistrata la ...................... sub nr. .........../................, s-a aprobat restituirea sumei de ........................., reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta trimestrului ........ din anul ........, in baza art. 11 alin. (1) lit. n) si alin. (3) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata.

    Va rugam ca suma de mai sus sa fie restituita prin virament in contul nr.
...............................................................................,
                  (se va inscrie contul entitatii solicitante)
deschis la Banca ................................., Sucursala/Filiala ................................. .

    Dupa efectuarea restituirii va rugam sa ne transmiteti o copie de pe jurnalul contului "Taxa pe valoarea adaugata restituita", pentru evidenta si justificare.

                             Director,

    ANEXA 4

    UNITATEA FISCALA TERITORIALA .................       Nr. ......./.........
    Compartimentul ...............................

            Catre ...............................................
                     (entitatea care a solicitat restituirea)

    Ca urmare a cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata pentru constructia, extinderea, reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult religios, inregistrata la ............................................... sub nr. ............../.................., s-a aprobat restituirea sumei de ............................, reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta trimestrului ........ din anul ........, in baza art. 11 alin. (1) lit. n) si alin. (3) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata.
    Va comunicam ca suma de mai sus va fi restituita prin virament in contul dumneavoastra nr. ..............., deschis la Banca ............................ Sucursala/Filiala .................................. .

                                Director general,
                          ...........................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1010/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1010 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu