Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1010 din 30 iulie 2002

privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru constructia, extinderea, reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult religios

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 595 din 12 august 2002


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in baza art. 11 alin. (1) lit. n) si alin. (3) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 371 din 1 iunie 2002,
    in temeiul art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Potrivit art. 11 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata constructia, extinderea, reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult religios.
    (2) Regimul de scutire privind taxa pe valoarea adaugata se realizeaza prin restituirea catre beneficiar a taxei facturate de catre prestatori pentru constructia, extinderea, reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult religios.
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), pentru lucrarile realizate de la data de 1 iunie 2002 pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin scutirea cu drept de deducere se poate realiza si prin facturarea de catre prestatori fara taxa pe valoarea adaugata a lucrarilor de constructie, extindere, reabilitare si consolidare a lacasurilor de cult religios.
    Art. 2
    In aplicarea prezentului ordin, prin termenii de mai jos se intelege:
    a) lacasuri de cult religios - imobilele si/sau ansamblul de imobile, cum ar fi: biserici, manastiri, schituri, case de rugaciune, temple, moschei, sinagogi, case de adunare si altele asemenea, care deservesc cultele, asociatiile si fundatiile religioase pentru desfasurarea serviciilor religioase specifice;
    b) constructia lacasurilor de cult religios - totalitatea operatiunilor prin care se realizeaza lacasul de cult religios, exclusiv achizitionarea terenului aferent;
    c) consolidarea lacasurilor de cult - totalitatea operatiunilor de interventie asupra elementelor structurale sau ansamblului structural, precum si introducerea de elemente structurale suplimentare, care au ca scop refacerea sau ridicarea gradului de stabilitate si rezistenta a lacasului de cult religios. Interventia asupra unor elemente nestructurale, care prin gradul de degradare pe care il reprezinta ar putea periclita siguranta elementelor structurale, se incadreaza in consolidarea lacasului de cult religios;
    d) extinderea lacasurilor de cult religios - totalitatea operatiunilor efectuate in scopul cresterii suprafetelor construite in conditiile mentinerii starii tehnice si a destinatiei;
    e) reabilitarea lacasurilor de cult religios - totalitatea operatiunilor efectuate in scopul readucerii constructiilor existente la un grad de utilizare si siguranta corespunzator starii initiale sau chiar imbunatatirea acesteia, precum si restaurarea acestora;
    f) beneficiarii - cultele religioase recunoscute, asociatiile si fundatiile religioase, institutiile publice si alte institutii, care detin lacasuri de cult religios.
    Art. 3
    (1) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru constructia, extinderea, reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult se aplica daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) lucrarile sunt avizate de Comisia de Avizare a Lacasurilor de Cult, aflata in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, cu exceptia lucrarilor pentru care nu este necesar avizul, conform regulamentului de organizare si functionare a comisiei, aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor;
    b) lucrarile sunt prevazute in autorizatii eliberate in conditiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru care nu este obligatorie autorizarea;
    c) lucrarile sunt contractate si executate de persoane fizice autorizate si/sau de persoane juridice care au in obiectul de activitate astfel de lucrari, denumite in continuare prestatori;
    d) prestatorii sunt persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
    (2) Taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor utilizate pentru constructia, extinderea, reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult religios se restituie beneficiarilor, in masura in care acestea sunt cuprinse in facturi emise de prestatori si in situatii de lucrari, dupa caz.
    (3) Nu se restituie taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor procurate pe cont propriu de catre beneficiari in scopul executarii operatiunilor de constructie, extindere, reabilitare si consolidare a lacasurilor de cult religios, chiar daca sunt contractate cu prestatori.
    Art. 4
    (1) Cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata, al carei model este prezentat in anexa nr. 1, se depune de catre beneficiar la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice la care acesta este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, trimestrial, pana la finele trimestrului urmator celui pentru care se solicita restituirea.
    (2) Pentru constructia lacasurilor de cult religios nefinalizate la data de 31 mai 2002 se restituie taxa pe valoarea adaugata aferenta lucrarilor efectuate in perioada 1 ianuarie 2000 - 31 mai 2002. Suma solicitata va fi cuprinsa in cererea de restituire depusa pentru trimestrul III al anului 2002.
    (3) Taxa pe valoarea adaugata aferenta lucrarilor de constructie, extindere, reabilitare si consolidare a lacasurilor de cult religios efectuate in luna iunie 2002 va fi cuprinsa in cererea de restituire depusa pentru trimestrul III al anului 2002.
    (4) Cererile de restituire depuse incepand cu data de 1 ianuarie 2003 vor cuprinde numai taxa pe valoarea adaugata din facturile achitate prestatorilor in trimestrul pentru care se solicita restituirea.
    Art. 5
    (1) Documentele pentru justificarea restituirii taxei pe valoarea adaugata sunt:
    a) avizul eliberat de Comisia de Avizare a Lacasurilor de Cult din subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, dupa caz;
    b) copie de pe documentul care atesta recunoasterea legala a cultului religios;
    c) documentul de inregistrare fiscala a beneficiarului;
    d) copie de pe documentul de inregistrare a prestatorului din care sa rezulte ca acesta este platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    e) autorizatia de construire, dupa caz;
    f) situatiile de lucrari acceptate de beneficiar, dupa caz;
    g) facturile fiscale sau, dupa caz, alte documente legal aprobate;
    h) documentele care atesta achitarea facturilor fiscale sau, a documentelor legal aprobate, din care rezulta cuantumul taxei pe valoarea adaugata solicitate la restituire.
    (2) Copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul pe propria raspundere de persoane care angajeaza legal beneficiarul.
    Art. 6
    (1) Solutionarea cererilor de restituire se efectueaza, in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, pe baza documentelor prevazute la art. 5 alin. (1) si a verificarilor efectuate de organele de control fiscal. Verificarile efectuate vor fi consemnate intr-un act de control din care sa rezulte suma de restituit si suma neaprobata, cu mentionarea detaliata a motivelor ce au condus la aceasta decizie. Dupa aprobarea actului de control se intocmeste comunicarea catre trezorerie, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 3, precum si comunicarea catre solicitant privind modul de solutionare a cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 4.
    (2) Masurile dispuse prin actul de control pot fi contestate de titularul cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare.
    Art. 7
    Pentru evidenta cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata organele fiscale vor tine un registru de evidenta a restituirilor de taxa pe valoarea adaugata, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2.
    Art. 8
    Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 10
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         p. Ministrul finantelor publice,
                                Gheorghe Gherghina,
                                 secretar de stat

    ANEXA 1

                                   CERERE
de restituire a taxei pe valoarea adaugata pentru constructia, extinderea, reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult religios

    1. Denumirea solicitantului
    2. Adresa:
    Localitatea ................................., str. ........................ nr. ......, codul postal .........., codul fiscal ...................., judetul/sectorul ........................., telefon/fax ...................... .
    3. Solicit restituirea taxei pe valoarea adaugata in baza art. 11 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 345/2002 pentru:
                                               _
    - constructia lacasului de cult religios  |_|
    - extinderea lacasului de cult religios   |_|
    - reabilitarea lacasului de cult religios |_|
    - consolidarea lacasului de cult religios |_|
    4. Restituirea solicitata este aferenta operatiunilor derulate in trimestrul ................ anul .............. .
    5. Solicitam restituirea prin virament in contul nr. ......................., deschis la ................................. .

    Solicitant:

    Numele ................ prenumele ................, functia ................
    Semnatura ......................
    Stampila

    ANEXA 2

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Unitatea fiscala teritoriala ................................

                                 REGISTRU
    de evidenta a restituirilor de taxa pe valoarea adaugata

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Data transmiterii la organul de control fiscal
    B - Numele si prenumele inspectorului care a efectuat verificarea
    C - Numarul
    D - Data inregistrarii
    E - Data
    F - Suma solicitata
    G - aprobata
    H - respinsa
    I - trezorerie
    J - beneficiar
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Beneficiarul|Codul  |Cerere de  | A |Rezultatele verificarii| Numarul si |
|crt.|            |fiscal |restituire |   |cererii de restituire  |    data    |
|    |            |       |           |   |_______________________|transmiterii|
|    |            |       |           |   | Procesul-| B | Suma in|     la     |
|    |            |       |           |   |  verbal  |   |  lei   |            |
|    |            |_______|___________|   |__________|   |________|____________|
|    |            | C | D | C| D| E| F|   |  C  |  E |   | G | H  |   I  |  J  |
|____|____________|___|___|__|__|__|__|___|_____|____|___|___|____|______|_____|
|  0 |      1     | 2 | 3 | 4| 5| 6| 7| 8 |  9  | 10 | 11| 12| 13 |  14  |  15 |
|____|____________|___|___|__|__|__|__|___|_____|____|___|___|____|______|_____|
|    |            |   |   |  |  |  |  |   |     |    |   |   |    |      |     |
|____|____________|___|___|__|__|__|__|___|_____|____|___|___|____|______|_____|
|    |            |   |   |  |  |  |  |   |     |    |   |   |    |      |     |
|____|____________|___|___|__|__|__|__|___|_____|____|___|___|____|______|_____|

    ANEXA 3

    UNITATEA FISCALA TERITORIALA .................     Nr. ........../.........
    Compartimentul................................

        Catre Trezoreria ......................................

    Ca urmare a cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata pentru constructia, extinderea, reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult
religios a ..................................................................,
                   (denumirea entitatii care solicita restituirea)
inregistrata la ...................... sub nr. .........../................, s-a aprobat restituirea sumei de ........................., reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta trimestrului ........ din anul ........, in baza art. 11 alin. (1) lit. n) si alin. (3) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata.

    Va rugam ca suma de mai sus sa fie restituita prin virament in contul nr.
...............................................................................,
                  (se va inscrie contul entitatii solicitante)
deschis la Banca ................................., Sucursala/Filiala ................................. .

    Dupa efectuarea restituirii va rugam sa ne transmiteti o copie de pe jurnalul contului "Taxa pe valoarea adaugata restituita", pentru evidenta si justificare.

                             Director,

    ANEXA 4

    UNITATEA FISCALA TERITORIALA .................       Nr. ......./.........
    Compartimentul ...............................

            Catre ...............................................
                     (entitatea care a solicitat restituirea)

    Ca urmare a cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata pentru constructia, extinderea, reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult religios, inregistrata la ............................................... sub nr. ............../.................., s-a aprobat restituirea sumei de ............................, reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta trimestrului ........ din anul ........, in baza art. 11 alin. (1) lit. n) si alin. (3) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata.
    Va comunicam ca suma de mai sus va fi restituita prin virament in contul dumneavoastra nr. ..............., deschis la Banca ............................ Sucursala/Filiala .................................. .

                                Director general,
                          ...........................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1010/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1010 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu