Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.68 din 07.05.2020

pentru modificarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 375 din 11 mai 2020SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 242.288 din 30.04.2020 al Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă şi al Direcţiei generale de politici agricole,ţinând seama de Avizul nr. 4.009/RA din 7.05.2020 al Departamentului pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,în temeiul prevederilor:art. 57 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul afacerilor interne emit următorul ordin: Articolul IRegulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 16 aprilie 2020, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 5, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)mediul natural (ecosisteme acvatice şi terestre, păduri, terenuri cu destinaţie agricolă, intravilanul localităţilor, altele). 2. La articolul 9 alineatul (3) punctul I, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: h)numeşte prin ordin comisiile alcătuite din specialişti pentru evaluarea estimativă a pagubelor produse în urma fenomenului meteorologic de secetă pedologică; 3. La articolul 9 alineatul (3) punctul II, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)desemnează personal tehnic din aparatul propriu al consiliului judeţean, pentru a participa în comisiile numite prin ordin al prefectului, în scopul constatării şi evaluării fizice şi valorice a pagubelor produse în urma fenomenelor meteorologice care generează seceta pedologică; 4. La articolul 11 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)participă, prin reprezentanţii săi în comisiile stabilite de preşedintele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, la evaluarea şi stabilirea pagubelor produse de seceta pedologică, dacă este cazul; 5. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15
(1) Utilizatorii de terenuri cu destinaţie agricolă înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ale căror suprafeţe cu culturi agricole au fost afectate în procent de peste 30% din suprafeţele destinate producţiei vegetale, aferente fiecărei culturi, depun înştiinţări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază teritorială se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în termen de 3 zile de la constatarea distrugerii sau vătămării culturilor agricole deţinute.
6. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18
(1) În funcţie de pagubele înregistrate şi raportate de Grupul de suport tehnic, prefectul, în calitatea sa de preşedinte al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, numeşte, prin ordin, comisiile de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole.
(2) Din cadrul comisiilor de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole fac parte reprezentanţi ai administraţiei publice locale, un reprezentant al centrului judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi un reprezentant al direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(3) Prezenţa tuturor reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (2) şi a fermierului sau a reprezentantului acestuia este obligatorie.
(4) Secretariatele comisiilor prevăzute la alin. (1) sunt asigurate de către persoane din cadrul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(5) Comisiile prevăzute la alin. (1) întocmesc procese-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole, al căror model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament, prin validarea şi centralizarea datelor conţinute în rapoartele operative întocmite la nivelul comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi evaluarea acestora.
(6) Persoanele nominalizate în comisiile pentru constatarea şi evaluarea pagubelor la culturile agricole au obligaţia asumării proceselor-verbale, pe baza experienţei şi a cunoştinţelor tehnice/profesionale deţinute.
(7) Comitetul local pentru situaţii de urgenţă înregistrează procesele-verbale pentru constatarea şi evaluarea pagubelor la culturile agricole şi le înaintează comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă.
(8) Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă înaintează procesele-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole către Grupul de suport tehnic, în vederea întocmirii raportului de sinteză cu pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul regulament.
(9) Rapoartele de sinteză se întocmesc până cel târziu la data de 15 iunie inclusiv, pentru culturile înfiinţate în toamnă, respectiv până cel târziu la data de 15 septembrie inclusiv, pentru culturile înfiinţate în primăvară, şi se comunică instituţiei prefectului, consiliului judeţean şi Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
7. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19Reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din cadrul comisiilor prevăzute la art. 18 alin. (1), întocmesc un raport centralizator privind calamităţile generate de seceta pedologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul regulament, pe care îl transmit către Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 8. Anexele nr. 1-5 la regulament se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5 la prezentul ordin .
Articolul IIAnexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Nechita-Adrian Orosp. Ministrul afacerilor interne,Bogdan Despescu,secretar de statANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la regulament) RAPORT OPERATIV cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică (model) UAT ........ ................ ........ ........ Judeţul ........ ..............

Nr crt. Cultura Bloc fizic Nr. parcelă/tarla Suprafaţa totală declarată - ha - % calamitare Suprafaţa calamitată - ha -
0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5/100
1.
2.
3.
...

Data ........ ........ .............. Preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă Primar, ........ ................ ................ ........... (numele şi prenumele) ........ ................ ................ ........... (semnătura/ştampila, după caz) ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la regulament) CENTRALIZATOR rapoarte operative cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică (model) Judeţul ........ ...............

Nr crt. Cultura Suprafaţa totală declarată - ha - Din care suprafaţa calamitată - ha -
0 1 2 3
1.
2.
3.
...

Data ........ ........ .............. Şeful Grupului de suport tehnic Directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţene ........ ........... ........ ................ ................ ........... (numele şi prenumele) Semnătura ........ ................ ................ ........... Membrii comisiei

Reprezentantul Numele şi prenumele Semnătura

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 3 la regulament) PROCES-VERBAL de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole (model) UAT ........ ................ ........./Localitatea ........ ............ Nr. ........ .......... din ........ ........ Comisia de constatare şi evaluare a pagubelor, formată din reprezentanţi ai: unităţii administrativ-teritoriale - UAT ........ ................ ................ ................ ................ ........ (numele, prenumele şi funcţia) Direcţiei pentru agricultură judeţene/a municipiului Bucureşti - DAJ ........ ................ ................ ................ ................ ........ (numele, prenumele şi funcţia) Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - APIA........ ................ ................ ................ ................ ........, (numele, prenumele şi funcţia) ca urmare a Înştiinţării nr. ......... din .........., depusă de către producătorul agricol ........ ................ ................ ........ ..........., (numele, prenumele/denumirea) identificat cu ID APIA ........ ............... nr. ....... /............., şi a Ordinului prefectului nr. ......./........ ........, s-a deplasat la faţa locului, unde a constatat că ........ ................ ........ ........ s-au produs calamităţi ale suprafeţelor culturilor declarate de producătorul agricol, (la data, perioada) cauzate de seceta pedologică, după cum urmează:

Nr crt. Bloc fizic Nr. parcelă/ tarla Cultura Suprafaţa totală declarată - ha- % calamitare (*) Suprafaţa calamitată - ha - Evaluare pagube (**) - lei - Irigabil da/nu
0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5/100 7 8
1. (X)
2. (X)
... (X)
Total pe cultură
Total

(*) Se stabileşte de către Comisia de constatare şi evaluare a pagubelor. (**) Evaluarea pagubelor are în vedere cheltuielile efectuate până la constatarea/producerea daunei; se vor lua în calcul cheltuielile în sumă forfetară stabilite pe baza devizelor de cheltuieli pentru fiecare cultură calamitată, elaborate de către Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală. Situaţia culturilor la data constatării pagubelor: 1. Stadiul de dezvoltare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 2. Aspecte de vătămare (dăunare) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 3. Măsuri aplicate de către producătorul agricol pentru reducerea sau limitarea pagubelor ........ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 4. Detalierea situaţiei existente la momentul constatării, pentru coloana 8 - Irigabil ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Determinările s-au realizat în prezenţa producătorului agricol/persoanei împuternicite. Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 exemplare, câte o copie pentru fiecare membru al comisiei, iar originalul rămâne la producătorul agricol/persoana împuternicită. Membrii comisiei

Reprezentantul Numele şi prenumele Semnătura
UAT
DAJ
APIA

Producător agricol/Împuternicit (numele, prenumele şi denumirea) ........ ........ ........... CNP/CUI ........ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ........ ......... (semnătura/ştampila, după caz) Preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă Primar, ........ ................ NOTĂ: Procesul-verbal constituie documentul doveditor care se ataşează la Înştiinţarea cu privire la forţă majoră, care se prezintă la instituţiile statului. ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 4 la regulament) Aprobat. Preşedintele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, ........ ................ ........ ........ Prefect, ........ ................ .............. RAPORT DE SINTEZĂ cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, pe UAT-uri (model)

Nr. crt. Municipiul, oraşul, comuna/localităţi aparţinătoare Pagube constatate conform proceselor-verbale întocmite de comisiile de constatare şi evaluare a pagubelor
Cultura Suprafaţa totală declarată - ha - din care suprafaţa calamitată - ha - Evaluare pagube - lei -
0 1 2 3 4 5
1 UAT ........ ......... cod SIRUTA ........ ..........
Localitatea 1
......... ......... ......... ..........
Localitatea 2
.........
Localitatea n
2 UAT ........ ......... cod SIRUTA ........ ..........
Localitatea 1

RAPORT DE SINTEZĂ cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, pe UAT-uri şi producători agricoli (model)

Nr. crt. Municipiul, oraşul, comuna/localităţi aparţinătoare Producătorul agricol (datele de identificare/ codul ID APIA) Pagube constatate conform proceselor-verbale întocmite de comisiile de constatare şi evaluare a pagubelor
Suprafaţa totală declarată - ha - din care suprafaţa calamitată - ha - din care suprafaţa irigabilă - ha - Evaluare pagube - lei -
0 1 2 3 4 5 6
UAT 1 ........ .............. cod SIRUTA ........ ..........
Cultura 1: ........ ...........
1 Localitatea 1 Producător 1
Producător 2
Producător 3
..............
Total
2 Localitatea 2 Producător 1
Producător 2
Producător 3
.............
Total
Total cultura 1
Cultura 2 ........ .............
1 Localitatea 1 Producător 1
Producător 2
Producător 3
..............
Total
2 Localitatea 2 Producător 1
Producător 2
Producător 3
..............
Total
Total cultura 2
Total UAT 1 (total cultura 1 + total cultura 2 + ....)
UAT 2 ................ cod SIRUTA ........ ...............
Cultura 1 ........ ........ ............
1 Localitatea 1 Producător 1
Producător 2
Producător 3
..............
Total
2 Localitatea 2 Producător 1
Producător 2
Producător 3
.............
Total
Total cultura 1
0 1 2 3 4 5 6
Cultura 2 ........ ........ ..........
1 Localitatea 1 Producător 1
Producător 2
Producător 3
..............
Total
2 Localitatea 2 Producător 1
Producător 2
Producător 3
.............
Total
Total cultura 2
Total UAT 2 (total cultura 1 + total cultura 2 + ......)
Total general (total UAT 1 + total UAT 2 + .........)

Şeful Grupului de suport tehnic, ........ ................ ................ ........ Directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţene ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ........ (numele şi prenumele) Semnătura ........ ................ ................ ........ .......... Întocmit Reprezentant cu rol principal în GST DAJ, ........ ................ ................ ................ ............ Reprezentant cu rol principal în GST APIA, ........ ................ ................ ................ .......... ANEXA Nr. 5(Anexa nr. 5 la regulament) RAPORT CENTRALIZATOR privind calamităţile generate de seceta pedologică Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ................/a Municipiului Bucureşti

Specificare Cultura 1 Cultura 2 Cultura 3 ................
Suprafaţa calamitată (ha)
Valoare pagube (lei)

Număr de solicitanţi ........ ........ .......... Data ........ ........ ............... Centralizat conform proceselor-verbale întocmite de comisiile de constatare şi evaluare a pagubelor Reprezentant al Direcţiei pentru Agricultură Judeţene ........ ................ ......... (numele şi prenumele) Semnătura ........ ................ ................ ........ .......... Directorul executiv, ........ ................ ........ ............ (numele şi prenumele) ........ ................ ........ ............. (semnătura/ştampila, după caz)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 68/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 68 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 68/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu