E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 65 din 17 martie 2010

pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitatii organismelor de control

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 199 din 30 martie 2010Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 85.183 din 11 martie 2010,

în baza prevederilor art. 2 alin. (4) lit. d) şi e) şi ale art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

CAPITOLUL I

Prevederi generale

Art. 1. - (1) In conformitate cu prevederile art. 27 şi ale art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, denumit în continuare R (CE) nr. 834/2007, operatorii care produc, procesează, depozitează, comercializează şi/sau importă dintr-o ţară terţă produse agroalimentare certificate şi/sau în conversie ecologice, înainte de a le introduce pe piaţă trebuie să îşi supună activitatea unităţii/fermei de producţie sistemului de inspecţie şi certificare.

(2) Inspecţia operatorilor şi certificarea produselor agroalimentare ecologice se fac în România de către organisme de inspecţie şi certificare, persoane juridice din sectorul public sau privat, acreditate pentru domeniul certificare produs de către organismul naţional de acreditare din România sau de alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, semnatare ale acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene, denumit în continuare acordul EA-MLA, şi aprobate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

(3) Aprobarea, controlul şi supravegherea activităţii organismelor de inspecţie şi certificare se fac de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) lit. d) şi e) şi ale art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II

Condiţiile de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare

Art. 2. - (1) Organismele candidate la aprobare ca organisme de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică trebuie să îndeplinească cumulativ cerinţele prevăzute la art. 27 din R (CE) nr. 834/2007 şi cerinţele următoare:

a) să fie persoane juridice cu sediul în România, înregistrate conform legislaţiei în vigoare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

b) să nominalizeze o persoană responsabilă de ansamblul activităţilor de inspecţie şi certificare, angajată cu contract individual de muncă sau contract de colaborare;

c)  să dispună de un număr suficient de personal calificat pentru efectuarea inspecţiei;

d) să fie independente de toate părţile implicate, imparţiale şi integre; organismul de inspecţie şi certificare şi personalul său nu trebuie să fie supuse niciunei presiuni comerciale sau financiare care ar putea să le influenţeze deciziile;

e) să demonstreze că întreprind toate demersurile necesare în vederea obţinerii certificatului de acreditare, pentru domeniul certificare produs, conform normei europene EN 45011:2001, ediţia a II-a, sau ghidului ISO 65, eliberat de organismul naţional de acreditare din România sau de un organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, semnatare ale acordului EA-MLA.

(2) Persoana responsabilă de ansamblul activităţilor de inspecţie şi certificare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a)   să aibă pregătire corespunzătoare, respectiv studii superioare de specialitate în agricultură, horticultura, zootehnie, medicină veterinară, ecologie sau industrie alimentară;

b) să aibă un nivel ridicat de cunoştinţe teoretice şi practice privind modul de producţie ecologică, în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară din domeniu.

Art. 3. - (1) In vederea aprobării, organismul candidat va depune la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale următoarele documente:

a) cererea pentru obţinerea aprobării în vederea inspecţiei şi certificării produselor agroalimentare din sectorul de agricultură ecologică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b)  copia certificatului de înmatriculare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din România, care să conţină şi codul unic de înregistrare;

c)  copie de pe certificatul de acreditare pentru domeniul certificare produs, conform normei europene EN 45011:2001, ediţia a II-a, sau ghidului ISO 65 ori, în situaţia în care procedura de acreditare este în curs de desfăşurare, copie de pe notificarea adresată de organismul de control şi de pe contractul încheiat în vederea acreditării, documente eliberate de organismul naţional de acreditare din România sau de alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, semnatare ale acordului EA-MLA;

d) actul constitutiv al organismului candidat;

e)  o scurtă prezentare a activităţii, din care să rezulte experienţa în domeniul inspecţiei şi certificării;

f) procedura standard de control care să conţină o descriere detaliată a măsurilor şi cerinţelor de control pe care organismul se angajează să le impună operatorilor în conformitate cu prevederile titlului 4 „Controale" din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, denumit în continuare R (CE) nr. 889/2008;

g)  măsurile pe care organismul de inspecţie şi certificare candidat intenţionează să le aplice atunci când se identifică nereguli şi/sau încălcări (catalogul de sancţiuni);

h) o declaraţie scrisă prin care se angajează să pună la dispoziţia  Ministerului Agriculturii şi  Dezvoltării  Rurale, în anumite situaţii, alte documente şi informaţii cu privire la acreditarea conform normei europene EN 45011:2001, ediţia a II-a, sau ghidului ISO 65;

i) organigrama organismului candidat la aprobare, însoţită de dosarul personalului angajat, care va cuprinde:

(i) copii de pe diplomele de studii superioare/postuniversitare de specialitate;

(ii) curriculum vitae;

(iii) copie de pe contractul individual de muncă/carnetul de muncă/contractul de colaborare;

(iv) copii de pe adeverinţele de formare sau perfecţionare profesională a inspectorilor care să dovedească calificarea lor pentru efectuarea inspecţiilor, eliberate de un organism abilitat în acest scop;

j) angajamentul scris că va respecta legislaţia comunitară şi naţională din domeniu;

k) angajamentul scris că nu va permite în activitatea operatorilor utilizarea organismelor modificate genetic sau a derivatelor acestora.

(2) După analiza documentelor depuse, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale elaborează un raport de evaluare, informează în scris organismul candidat cu privire la orice deficienţă/neconformitate identificată în documentaţie şi emite o decizie motivată de acordare sau de respingere a aprobării. Decizia se consemnează în „Registrul de aprobare al organismelor de inspecţie şi certificare" şi se comunică în scris organismului candidat, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de aprobare.

(3) In situaţia în care solicitarea este acceptată, odată cu decizia de aprobare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale emite organismului certificatul de aprobare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, si atribuie acestuia un număr de cod, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (10) din R (CE) nr. 834/2007. In funcţie de solicitarea din cererea menţionată la art. 3 alin. (1) lit. a), certificatul de aprobare se acordă pentru domeniile următoare:

a)  producţie vegetală, produse vegetale, animale şi/sau produse animaliere;

b) unităţi de procesare a produselor vegetale şi animaliere şi a alimentelor compuse din produse vegetale şi animaliere;

c)  importatori şi comercianţi de produse vegetale, animale, produse animaliere şi alimente;

d) furaje.

(4)  Pe tot parcursul procedurii de aprobare se păstrează confidenţialitatea informaţiilor obţinute, la toate nivelurile.

(5)   Certificatul de aprobare acordat unui organism de inspecţie şi certificare este valabil 4 ani şi se avizează anual de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în urma controlului şi supravegherii activităţii organismului de inspecţie şi certificare.

(6)  Pentru avizarea certificatului de aprobare, în fiecare an, înainte de 31 ianuarie, organismul de inspecţie şi certificare transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cererea pentru avizarea anuală a certificatului de aprobare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, însoţită de următoarele documente:

a)   certificatul de acreditare pentru domeniul certificare produs, conform normei europene EN 45011:2001, ediţia a II-a, sau ghidului ISO 65;

b) organigrama sau o listă cu numele şi funcţiile personalului responsabil pentru executarea inspecţiei şi certificării;

c) procedurile privind inspecţia şi certificarea;

d) raportul de evaluare a activităţii organismului de inspecţie şi certificare, pentru anul anterior, elaborat de reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(7)  Un certificat de aprobare acordat unui organism de inspecţie şi certificare poate fi retras sau o cerere de avizare anuală poate fi respinsă în următoarele cazuri:

a)  activitatea sa nu este conformă cu procedura de control standard;

b)  nu a corectat încălcările identificate în urma controlului efectuat de reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

c)  nu a permis Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să îşi desfăşoare activitatea de control şi supraveghere;

d)  nu a reuşit să corecteze folosirea incorectă a termenului „ecologic" de către operatorii certificaţi, a trimiterilor incorecte la sistemul de certificare al organismului de inspecţie şi certificare sau nu au utilizat corespunzător licenţele, certificatele ori mărcile;

e)  este pe cale să renunţe la această activitate, activitatea sa urmează să fie suspendată sau organismul de inspecţie şi certificare va fi executat prin ordin judecătoresc;

f) atunci când, în urma comunicării primite de la organismul naţional de acreditare din România sau de la alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, semnatare ale acordului EA-MLA, se constată că acreditarea organismului a expirat sau a fost retrasă;

g) în baza deciziei de retragere a acreditării, dacă organismul naţional de acreditare din România sau alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană semnatare ale acordului EA-MLA suspendă temporar acreditarea organismului de inspecţie şi certificare pe o perioadă de timp determinată şi în această perioadă organismul de inspecţie şi certificare nu rezolvă neconformităţile care au generat această suspendare.

(8)  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale comunică organismului de inspecţie şi certificare, în termen de 14 zile, decizia de aprobare/respingere a solicitării de aprobare sau avizare anuală, cu specificarea motivelor acestei decizii.

(9) Dacă un organism candidat nu este mulţumit de decizie, acesta depune la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o contestaţie, în termen de maximum 15 zile de la data comunicării deciziei, în care vor include şi motivele contestaţiei.

(10)  In termen de 15 zile de la primirea contestaţiei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale organizează o întâlnire cu reprezentanţii organismului de inspecţie şi certificare în scopul analizării contestaţiei şi menţinerii deciziei iniţiale sau emiterii unei noi decizii.

(11) In situaţia în care un certificat de aprobare acordat unui organism de inspecţie şi certificare este retras sau o cerere de avizare anuală este respinsă, Ministerul Agriculturi şi Dezvoltării Rurale informează operatorii înscrişi la acest organism cu privire la interzicerea utilizării mărcii de certificare a acestuia şi a oricărei declaraţii de conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniu, precum şi de necesitatea încheierii unui contract cu un alt organism de inspecţie şi certificare.

(12)  Dacă unui organism de inspecţie şi certificare i-a fost retras certificatul de aprobare, depunerea unei noi solicitări se face numai după 12 luni de la retragerea acestui certificat.

(13)  In vederea extinderii domeniilor sale de activitate, organismul de inspecţie şi certificare aprobat transmite o solicitare la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale însoţită de următoarele documente:

a)  cererea pentru extinderea domeniilor de activitate a organismelor de inspecţie şi certificare din sectorul de agricultură ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4;

b)   certificatul de acreditare pentru noul domeniu, emis de organismul de acreditare, conform normei europene EN 45011:2001, ediţia a II-a, sau ghidului ISO 65;

c) procedurile de inspecţie şi certificare necesare pentru noile domenii.

(14) La primirea solicitării, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale verifică documentele menţionate la alin. (13) şi aprobă sau respinge această solicitare în termen de 30 de zile de la depunerea ei.

CAPITOLUL III

Atribuţiile organismelor de inspecţie şi certificare aprobate

Art. 4. - (1) Organismele de inspecţie şi certificare aprobate au următoarele atribuţii:

a) să aplice în unităţile/fermele de producţie care fac obiectul inspecţiei lor minimum cerinţele de inspecţie prevăzute la titlul 4 „Controale" din R (CE) nr. 889/2008;

b)  să execute primul control anunţat într-un interval de maximum 120 de zile, socotit de la data semnării contractului de inspecţie şi certificare cu operatorul, în conformitate cu procedura de control standard a fiecărui organism de inspecţie şi certificare;

c) să efectueze un număr de inspecţii neanunţate stabilite pe baza evaluării generale a riscului de nerespectare a legislaţiei comunitare şi naţionale şi drept consecinţă a rezultatelor primului control anunţat;

d) să ofere accesul la birourile şi facilităţile sale şi tot sprijinul necesar pentru ca reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să îşi exercite atribuţiile de control şi supraveghere;

e) să transmită Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de maximum 30 de zile după fiecare semestru, datele statistice semestriale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

f) să transmită Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, datele statistice anuale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;

g) să comunice, în termen de 5 zile de la data constatării, la Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale orice neregulă sau încălcare comisă de către operator şi sancţiunea aplicată, având în vedere lista sancţiunilor pe care organismele de inspecţie şi certificare le aplică operatorilor în cazul constatării de nereguli sau încălcări ale prevederilor legale în vigoare, conform anexei nr. 7;

h) să transmită Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 15 zile după acordare, lista derogărilor sau a autorizaţiilor emise operatorilor, cuprinzând numele şi adresa operatorului, tipul operatorului (producător, procesator, importator, comerciant, fabricant de furaje pentru animale), natura derogării, data de acordare a derogărilor şi durata de valabilitate a derogărilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;

i) să verifice modul de aplicare a regulilor specifice de etichetare a produselor agroalimentare ecologice, să aprobe operatorilor folosirea pe etichetă a termenilor şi indicaţiilor obligatorii, în conformitate cu prevederile art. 23 şi 24 din R (CE) nr. 834/2007, şi să avizeze cererea de solicitare pentru utilizarea siglei „ae", specifică produselor ecologice controlate;

j) să acorde individual, înainte de însămânţarea culturii, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 4 din R (CE) nr. 889/2008, autorizaţii operatorilor pentru utilizarea de seminţe sau material de înmulţire vegetativ care nu provin din agricultura ecologică, dacă acestea nu sunt disponibile din producţia ecologică, şi să transmită Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale un raport al autorizaţiilor acordate, conform anexei nr. 9;

k) să acorde individual aprobări de la regulile de producţie pentru planurile de împrăştiere a îngrăşămintelor şi pentru deplasarea stupilor;

l) să solicite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale aprobarea de derogări de la durata perioadei de conversie, asa cum se prevede la art. 36 din R (CE) nr. 889/2008, conform procedurii prevăzute în anexa nr. 10;

m) să preleve în mod obligatoriu probe de sol de pe parcelele pentru care operatorii solicită acordarea de derogări de la durata perioadei de conversie;

n) să comunice Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale eventualele modificări în statutul lor de acreditare, în termen de 5 zile de la data primirii comunicării oficiale din partea organismului de acreditare.

(2)  Organismele de inspecţie şi certificare menţionate la art. 1 alin. (2) emit operatorilor certificate de confirmare a conversiei/certificate de conformitate/maşter certificate în una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene şi, pentru a fi valabile, le traduc şi le legalizează în limba română.

(3)  Un operator nu poate fi controlat decât de un singur organism de inspecţie şi certificare. Dacă un operator reziliază contractul cu un organism de inspecţie şi certificare, primul organism transmite imediat organismului următor informaţiile necesare pentru continuarea activităţii de control privind acest operator, pe baza schimbului de informaţii prevăzute la art. 31 din R (CE) nr. 834/2007, şi are în vedere sancţiunile aplicate de organismul anterior.

CAPITOLUL IV

Atribuţiile autorităţii responsabile

Art. 5. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are următoarele atribuţii privind controlul şi supravegherea organismelor de inspecţie şi certificare aprobate:

a) asigură obiectivitatea controlului efectuat de organismele de inspecţie şi certificare;

b) verifică eficacitatea controlului;

c)  ia cunoştinţă de orice nereguli şi/sau încălcări constatate şi de sancţiunile aplicate;

d) retrage aprobarea organismului de inspecţie şi certificare în cazul în care acesta nu respectă cerinţele prevăzute la lit. a) şi b) sau nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 şi 4;

e)  organizează cursuri de pregătire şi aplicaţii practice pe probleme de inspecţie şi certificare;

f)  acordă individual operatorilor exceptări de la regulile de producţie, cuprinse în art. 22 din R (CE) nr. 834/2007, şi fixează reguli şi proceduri pentru eventualele excepţii de la aceste reguli;

g) elaborează în fiecare an tematica şi programul activităţii de control şi supraveghere a organismelor de inspecţie şi certificare aprobate, pe care îl supune spre aprobare conducerii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale va asigura în permanenţă o comunicare eficientă atât cu organismele de inspecţie şi certificare, cât şi cu organismul naţional de acreditare din România sau alte organisme de acreditare echivalente din Uniunea Europeană, semnatare ale acordului EA-MLA.

CAPITOLUL V

Reguli privind controlul şi supravegherea organismelor de inspecţie şi certificare

Art. 6. - (1) Controlul şi supravegherea activităţii organismelor de inspecţie şi certificare se realizează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu tematica şi programul activităţii de control şi supraveghere a organismelor de inspecţie şi certificare aprobate anual prin:

a)  evaluarea documentelor transmise de organismele de inspecţie şi certificare, menţionate la art. 4 alin. (1) lit. e)-j);

b) inspecţii de supraveghere, ce au ca obiectiv evaluarea pe teren a modului şi eficienţei activităţii organismului de inspecţie şi certificare aprobat, în conformitate cu tematica şi programul aprobat în fiecare an; inspecţiile de supraveghere se realizează pe un eşantion de operatori, decis în fiecare an, reprezentând 1% din totalul operatorilor înscrişi la fiecare organism de inspecţie şi certificare.

(2)   Selectarea eşantionului se face în mod aleatoriu, incluzând o gamă variată de operatori (producători, procesatori, importatori, comercianţi, fabricanţi de furaje pentru animale), orientat în special către operatorii care prezintă un risc ridicat sau asupra cărora există suspiciuni/reclamaţii.

(3) In vederea efectuării controlului, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale solicită organismelor de inspecţie şi certificare să transmită pentru fiecare operator selectat un dosar care să cuprindă minimum următoarele documente:

a)  cererea de înscriere adresată organismului de inspecţie şi certificare;

b) contractul încheiat de operator cu organismul de inspecţie şi certificare;

c) descrierea anuală a unităţii/chestionarul anual;

d) fişa de inspecţie a organismului de inspecţie şi certificare, ce cuprinde lista de'verificare a operatorului;

e) planul de conversie, acolo unde este cazul;

f) schiţa unităţii şi a anexelor;

g) copia ultimului raport de inspecţie;

h) decizia de certificare, inclusiv respectarea termenelor în cazul aplicării de măsuri corective/ameliorative operatorilor; i) alte documente specifice operatorului.

(4)  După analiza documentelor specificate la alin. (3) şi efectuarea controlului operatorilor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va constata dacă:

a)   activitatea operatorilor este conformă cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare, identificându-se orice neconformitate cu standardele şi procedurile de inspecţie;

b) inspecţiile au fost efectuate de un inspector calificat;

c)  derularea procedurilor de inspecţie şi certificare s-a realizat conform planului-tip de inspecţie al fiecărui organism de inspecţie şi certificare şi documentele legate de activitatea specifică acestuia sunt conforme.

(5)  După fiecare control efectuat, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte un raport de evaluare, care va cuprinde, dacă este cazul, şi măsurile ameliorative necesare a fi întreprinse de organismul de inspecţie şi certificare pentru corectarea neconformităţilor identificate. Acest raport de evaluare stă la baza aprobării şi avizării anuale a organismelor de inspecţie şi certificare.

(6) In urma acţiunii de control şi supraveghere a activităţii organismelor de inspecţie şi certificare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale acordă întregului sistem de inspecţie şi certificare al unui organism sau numai unei componente a schemei (cum ar fi implementarea legislaţiei sau competenţa inspectorilor etc.) următoarele calificative:

a) satisfăcător - se acordă atunci când planul de inspecţie şi certificare este conform cu cerinţele prezentului ordin şi cu legislaţia comunitară şi naţională în vigoare;

b)  probleme/neconformităţi/nereguli minore - se acordă atunci când există nereguli sau încălcări minore, probleme izolate, erori etc, ce nu reprezintă probleme extinse sau semnificative şi nu afectează desfăşurarea activităţii de inspecţie şi certificare; în această situaţie se solicită organismului de inspecţie şi certificare mai multe informaţii care să clarifice motivele neregulilor sau încălcărilor şi confirmarea rezolvării acestora;

c)   nesatisfăcător - se acordă atunci când neregulile, încălcările, motivele de îngrijorare, erorile etc. indică faptul că activitatea organismului de inspecţie şi certificare nu are nivelul de performanţă cerut; în această situaţie, organismul de inspecţie şi certificare, în termen de 30 de zile, prezintă o explicaţie şi confirmă prin dovezi că s-au aplicat acţiunile corective necesare pentru problemele identificate în raportul elaborat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

d)  avertismentul scris - se aplică în cazul neregulilor, încălcărilor grave sau repetate ale cerinţelor generale de inspecţie; în această situaţie, în termen de 14 zile de la primirea raportului, organismul de inspecţie şi certificare întreprinde acţiunile necesare pentru remedierea deficienţelor şi trebuie:

- să confirme că neregula sau încălcarea a fost rezolvată în perioada menţionată;

- să prezinte dovada implementării acţiunilor corective;

-   ulterior, responsabilul organismului de inspecţie şi certificare face un control suplimentar cu martori pentru a dovedi că acţiunile corective necesare au fost implementate, iar neregula sau încălcarea operatorului a fost remediată;

e)  interzicerea - se aplică în cazul încălcărilor grave ale legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare şi constă în retragerea aprobării organismului de inspecţie şi certificare de a-şi desfăşura activitatea de inspecţie şi certificare pe teritoriul României.

Art. 7. -Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 688/2007 pentru aprobarea Regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 30 august 2007, se abrogă.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

ANEXA Nr. 1

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţia generală.................................................

Nr............................din.....................................

CERERE

pentru obţinerea aprobării în vederea inspecţiei şi certificării produselor agroalimentare din sectorul de agricultură ecologică

- model -

Persoana juridică..........................................., cu sediul în localitatea..........................................., str...........................nr......., bl......., sc......., ap....... judeţul/sectorul...................., ţara.........................., nr. de telefon ..............., fax.................., înmatriculată la registrul comerţului sub nr........................, reprezentată prin responsabil......................., solicit aprobarea şi eliberarea „Certificatului" de aprobare ca organism de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică pentru următoarele domenii:

|_| producţie vegetală, produse vegetale, animale şi/sau produsele animaliere;

|_| unităţi de procesare a produselor vegetale şi animaliere şi a alimentelor compuse din produse vegetale şi animaliere;

|_| importatori şi comercianţi de produse vegetale, animale, produse animaliere şi alimente;

|_| furaje.

Declar pe propria răspundere că organismul aprobat va fi liber de orice presiune comercială sau financiară în activitatea de inspecţie şi certificare.

Semnătura responsabilului

...................................................

ANEXA Nr. 2*)

CERTIFICAT   DE  APROBARE

- model -

ROMANIA

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECŢIA GENERALĂ....................................................

CERTIFICAT DE APROBARE NR...................

Organismul   ........................................,   cu   sediul   în   localitatea   .............................................., România................................., oraşul............................... judeţul...................................., str............................. nr......., ap......., lei..........................., fax......, persoană responsabilă .................................., este aprobat ca organism de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu  codul  de   identificare   RO-LCO-........................................, în  conformitate cu   prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimcntarc ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Regulamentul (CH) nr. 834/2007 al Consiliului, pentru următoarele domenii:

|_| producţie vegetală, produse vegetale, animale şi/sau produsele animaliere;

|_| unităţi de procesare a produselor vegetale şi animaliere şi a alimentelor compuse din produse vegetale şi animaliere;

|_| importatori şi comercianţi de produse vegetale, animale, produse animaliere şi alimente;

|_| furaje.

Data:

Director General,

.........................................

Acest certificat nu este valabil decât vizat pe anul în curs

ANUL I

ANUL II

ANUL III

ANUL IV

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 3

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţia generală...............................................................

Nr. ...........................din....................................................

CERERE

pentru avizarea anuală a certificatului de aprobare

- model -

Organismul de inspecţie şi certificare........................................., cu sediul în......................................, str.............................nr......., ţara.................................., telefon..............................,fax........................., prin ....................................., cu sediul în România, oraşul ...................................., sectorul ................, judeţul ........................., str........................................ nr. ......, bl......., sc......., înmatriculat la registrul comerţului sub nr........................, având codul unic de înregistrare nr.................................şi codul de identificare.............................., reprezentat prin responsabil.........................................., solicit avizarea certificatului de aprobare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Declar pe propria răspundere că organismul'aprobat va fi liber de orice presiune comercială sau financiară în activitatea de inspecţie şi certificare.

Semnătura şi ştampila organismului de inspecţie şi certificare

ANEXA Nr. 4

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţia generală...............................................................

Nr. ...........................din....................................................

CERERE

pentru extinderea domeniilor de activitate a organismelor de inspecţie şi certificare din sectorul de agricultură ecologică

- model -

Organismul de inspecţie şi certificare........................................, cu sediul în......................................, str.................................nr......., ţara............................., telefon............................, fax.........................., prin..............................................\ cu sediul în România................................, oraşul................................., judeţul.................................., str.............................nr......., bl......., sc......., sectorul.............., înmatriculat la registrul comerţului sub nr.................., având codul unic de înregistrare nr.........................şi codul de identificare................................., reprezentat prin responsabil .............................., solicit extinderea domeniilor de activitate cu domeniul/domeniile........................................, în conformitate cu certificatul de acreditare conform normei europene EN 45011:2001 ediţia a II-a sau ISO 65, acordat pentru domeniul/domeniile solicitate.

Anexez   la   prezenta   cerere   certificatul   de   acreditare   conform   normei   europene   pentru domeniul/domeniile de activitate.

Semnătura şi ştampila organismului de inspecţie şi certificare

ANEXA Nr. 5

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţia generală...........................................

Nr. ...........................din......................

DATE   STATISTICE   SEMESTRIALE

- model -

Numele organismului de inspecţie şi certificare..................................................

Adresa...................................................

Telefon..................., fax.................., e-mail..............., web..............................

Numele operatorului

Adresă, telefon/fax

Tipul operatorului

Tipul produsului

Data înregistrării

operatorului la

organismul de

inspecţie şi

certificare

Data certificării

Data inspecţiei

Tipul inspecţiei

Sancţiuni aplicate

Anunţată

Neanunţată

Data aplicării

Felul sancţiunii

Confirm pe propria răspundere exactitatea datelor.

Numele responsabilului organismului de inspecţie şi certificare

....................................................................

Semnătura şi ştampila organismului de inspecţie şi certificare

ANEXA Nr. 6

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţia generală.................................................

Nr............................din.....................................

DATE   STATISTICE  ANUALE

Numele organismului de inspecţie şi certificare................................................................................

Adresa .........................................................................................................................................

Telefon........................, fax........................, e-mail....................., web...........................................

Numele operatorului

Localitatea

Judeţul

Adresa

Numărul

fisei

de

înregistrare

Tipul operatorului

Felul şi data inspecţiei

UM (ha, kg, buc, I,

t)

Producţie vegetală

Producţie animalieră

Produse procesate

Sancţiuni aplicate

Cultura

C1

C2

C3

Certificat ecologic

Categoria de animale

Mod de producţie

Produs

Cantitatea estimată

Tip

Data

total

ecologic

convenţional

Data

Anunţată Neanunţată

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Confirm pe propria răspundere exactitatea datelor.

Numele responsabilului organismului de inspecţie şi certificare

...............................................................

Semnătura şi ştampila organismului de inspecţie şi certificare

ANEXA Nr. 7

LISTA

sancţiunilor pe care organismele de inspecţie şi certificare le aplică operatorilor în cazul constatării de nereguli sau încălcări ale prevederilor legale în vigoare

Tipul sancţiunii

Modul de aplicare

Remarcă

Remarcă simplă (RS)

- se aplică în cazul unei nereguli minore sau al unei încălcări involuntare

Cerere de ameliorare (CA)

- se aplică în cazul constatării unei încălcări şi este însoţită de cererea de ameliorare, cu precizarea modului de ameliorare şi a termenului în care va fi remediată

Cerere de ameliorare

printr-un angajament scris (CAA)

- se utilizează acelaşi mod de aplicare ca şi în cazul cererii de ameliorare, dar este însoţită de un angajament scris, contrasemnat de operator

Avertisment scris (AS)

- se utilizează însoţit de menţiunea sancţiunii ce va fi aplicată în cazul în care operatorul nu respectă cererea de ameliorare - avertismentul este de regulă urmat de un control suplimentar

Control suplimentar (CS)

- cheltuielile privind controlul suplimentar sunt suportate de către operator

Declasare şi excludere

Declasarea parcelei (DP)

- se declasează parcela sau o parte a acesteia, pentru o durată determinată

Declasarea lotului (DL)

- se declasează definitiv o parte din producţie

Excluderea produsului (EP)

- se interzice operatorului comercializarea unui tip de produs ce poartă indicaţii referitoare la modul de producţie ecologică pentru o durată determinată

Excluderea totală (ET)

- se interzice operatorului comercializarea tuturor produselor ce poartă indicaţii referitoare la modul de producţie ecologică, pe o durată determinată

ANEXA Nr. 8

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţia generală.................................................

Nr............................din.....................................

LISTA

derogărilor sau a autorizaţiilor acordate de organismele de inspecţie şi certificare

- model -

Numele organismului de inspecţie şi certificare..................................................

Adresa ..................................................

Telefon..................., fax..................., e-mail................., web..............................

Numele operatorului

Adresă,

telefon/fax/

e-mail

Tipul operatorului

Tipul produsului

Data

înregistrării operatorului Iaorganismui de inspecţie şi certificare

Data

contractului de inspecţie şi certificare

Statusul fermei

Tipul derogării document relevant/număr şi dată

Observaţii

In conversie

Certificat

Perioada de conversie

Utilizarea de

sămânţă convenţională

Planurile de

împrăştiere a îngrăşămintelor

Planul

pentru

deplasarea

stupilor

ANEXA Nr. 9

RAPORTUL

autorizaţiilor acordate operatorilor de către organismele de inspecţie şi certificare pentru utilizarea de seminţe sau material de înmulţire vegetativ care nu provin din agricultura ecologica

- model -

I. Model de formular de completat de către furnizor în cazul imposibilităţii de livrare a unei varietăţi de seminţe certificate după modul de producţie ecologic

Numele furnizorului...................................................................

Adresa ..................................................................................................

Specia solicitată...............................................................................

Soiul solicitat.........................................................................

Data solicitării....................................................

Numele solicitantului.....................................................

Furnizorul menţionat mai sus este în imposibilitatea de a livra sămânţa certificată după modul de producţie ecologic, deoarece:

|__|  nu mai există în stoc sămânţă certificată ecologic;

|__|  cantitatea solicitată este prea mare faţă de stocul disponibil;

|__|  varietatea solicitată nu este disponibila sub formă de sămânţă ecologică;

|__|  alte motive:..................................................................'......

Eliberată la data de.....................................................................................

Semnătura şi ştampila furnizorului

II. Centralizatorul autorizaţiilor acordate de organismele de inspecţie şi certificare (în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.452/2003 al Comisiei din 14 august 2003 de menţinere a derogării prevăzute la articolul 6 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 2.092/91 al Consiliului cu privire la anumite specii de seminţe şi material de înmulţire vegetativă şi de stabilire a normelor de procedură şi a criteriilor aplicabile derogării menţionate)

Numele organismului de inspecţie şi certificare...........................................

Adresa.......................................................................................................

Cod de identificare.......................................

Nr............................../..........................2010

Denumirea ştiinţifică

Specie

Soi

Justificare [(art. 5 alin. (1)

din Regulamentul nr. (CE)

nr. 1.452/2003)]

Cantitatea totală de seminţe/ pe soiuri

Numărul total de autorizaţii

acordate

(pe specie)

Cantitatea totală de seminţe/ pe specie

*UM

*UM

a

b

c

d

to

kg

nr. seminţe

**UG

to

kg

nr. seminţe

**UG

*UM - unitate de măsură.

**UG - unităţi de germinaţie.

ANEXA Nr. 10

PROCEDURA

de acordare de derogări de la durata perioadei de conversie

I. Cerere de acordare a derogării

Numele organismului de inspecţie şi certificare...........................................

Adresa .........................................................................................................

Cod de identificare.......................................

Nr............................../..........................2010

Către: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţia Generală............................................................

Referire: Solicitare cu privire la recunoaşterea retroactivă a perioadei de conversie, conform Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul [R(CE) nr. 889/2008], cap. 5 (Reguli de conversie), art. 36 (Plante şi produse vegetale), pct. (2) lit. b), pentru:

Operatorul....................................., cod..........................., adresa........................................................

Din verificările pe teren efectuate operatorului şi din documentele emise de autorităţile locale rezultă că parcelele, pentru care se solicită recunoaşterea retroactivă a perioadei de conversie şi care aparţin operatorului sus-menţionat, întrunesc condiţiile cerute de legislaţia menţionată, pentru reducerea perioadei de conversie.

In acest scop, anexez la prezenta cerere următoarele documente:

- raportul organismului de inspecţie şi certificare (II);

- copie de pe cererea operatorului prin care acesta solicită organismului de inspecţie şi certificare reducerea perioadei de conversie, însoţită de rezumatul parcelelor (III);

- copii de pe documentele justificative emise operatorului de către autorităţile locale, care să dovedească faptul că pe parcelele pentru care se solicită reducerea perioadei de conversie nu s-au efectuat, pe o perioadă de 3 ani anteriori conversiei, următoarele activităţi considerate neconforme cu modul de producţie ecologic:

• fertilizări cu produse care nu sunt cuprinse în anexa I la R(CE) nr. 889/2008;

• aplicarea de produse fitosanitare, altele decât cele cuprinse în anexa 2 la R(CE) nr. 889/2008;

• tratamente chimice la seminţe;

• adeverinţă emisă de autorităţile locale (acolo unde este cazul), din care să rezulte că parcelele respective nu au fost cultivate pe o perioadă de cel puţin 3 ani anteriori conversiei.

Ca urmare a celor menţionate mai sus şi a prezentării documentelor justificative, vă rugăm să aprobaţi favorabil această solicitare.

Data.................

Semnătura şi ştampila organismului de inspecţie şi certificare

II. Raportul organismului de inspecţie şi certificare

Numele organismului de inspecţie şi certificare..................................

Adresa............................................................................................

Cod de identificare.......................................

Nr............................../..........................2010

UNITATEA

ADRESA

Data intrării în sistemul de control

Data încheierii perioadei de conversie prevăzute

Data ultimei vizite de inspecţie

Observaţii sau recomandări aplicate operatorului de organismul de inspecţie şi certificare la ultima vizită de inspecţie

Data................

Semnătura şi ştampila organismului de inspecţie şi certificare

III. Cererea operatorului către organismul de control pentru reducerea perioadei de conversie

Operator....................................................................................

Adresa ......................................................................................

Verificat organism de inspecţie şi certificare

.............................................

(semnătura responsabilului organismului de inspecţie şi certificare)

Rezumat al parcelelor pentru care se solicită reducerea perioadei de conversie

Nr. parcelei

Cultura, suprafaţa şi statutul parcelei pentru care se solicită reducerea conversiei anul în curs

Cultura, suprafaţa şi statutul parcelei an..............

Cultura, suprafaţa şi statutul parcelei

an............

Cultura, suprafaţa şi

statutul parcelei

an..............

Observaţii

TOTAL

X

X

X

Exemplu 234

Grâu, 120 ha, C2

Floarea-soarelui, 120 ha, C1

Pârloagă, 120 ha

Pârloagă, 120 ha

Data............................

Semnătura operatorului

.........................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 65/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 65 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 65/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu