Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.181 din 22.07.2011

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a activităţii organismelor de control
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 534 din 28 iulie 2011SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici în sectorul vegetal nr. 71.816 din 4 iulie 2011,în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 şi ale Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul,în baza art. 2 alin. (4) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin. Articolul I Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)o scurtă prezentare a organismului candidat, precum şi prezentarea experienţei în domeniul inspecţiei şi certificării produselor agroalimentare în cazul organismelor care au desfăşurat aceste activităţi pe teritoriul României sau al altor state membre ale Uniunii Europene; 2. La articolul 4 alineatul (1), literele h) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins: h)să transmită Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, lista derogărilor sau a autorizaţiilor emise operatorilor, cuprinzând numele, adresa şi tipul operatorului, natura derogării, data de acordare a derogărilor şi durata de valabilitate a derogărilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8; ........ ................ ................ ................ ................ ......... j)să acorde individual, înainte de însămânţarea culturii, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 4 din R (CE) nr. 889/2008, autorizaţii operatorilor pentru utilizarea de seminţe sau material de înmulţire vegetativ care nu provin din agricultura ecologică, dacă acestea nu sunt disponibile din producţia ecologică, şi să transmită Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, un raport al autorizaţiilor acordate, conform anexei nr. 9; 3. La articolul 4 alineatul (1), după litera o) se introduc două noi litere, literele p) şi r), cu următorul cuprins: p)să transmită anual, până la data de 1 iunie, planul anual al inspecţiilor, care să cuprindă planificarea calendaristică a inspecţiilor şi inspectorii desemnaţi pentru realizarea acestora; pentru anul 2011, planul anual de inspecţii se transmite până la data de 15 august; r)să acorde individual derogări pentru utilizarea animalelor ecologice, în conformitate cu art. 42 din R (CE) nr. 889/2008. 4. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Organismele de inspecţie şi certificare menţionate la art. 1 alin. (2) au obligaţia să emită operatorilor documente justificative, în conformitate cu art. 29 alin. (1) din R (CE) nr. 834/2007, al căror model este prevăzut în anexa XII la R (CE) nr. 889/2008, care pot fi denumite şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei. 5. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Organismele de inspecţie şi certificare menţionate la art. 1 alin. (2) au obligaţia să emită următoarele: a)o anexă la documentul justificativ menţionat la alin. (2), conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, în vederea accesării de către operator a măsurii 214 «Plăţi de agromediu», pachetul 5 «Agricultură ecologică» din cadrul Planului naţional de dezvoltare rurală, până la data de 15 octombrie a fiecărui an, pe toată durata aplicării acestei măsuri; b)un document, în baza informaţiilor transmise de operator şi a rezultatelor controalelor efectuate, care va fi transmis atât operatorului, cât şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, privind informaţii referitoare la comercializarea produselor ecologice certificate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13. 6. La articolul 5 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: „d) retrage aprobarea organismului de inspecţie şi certificare în cazul în care acesta nu respectă şi/sau nu îndeplineşte oricare dintre cerinţele prezentului ordin şi prevederile legislaţiei Uniunii Europene în domeniu.“ 7. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: „b) controale de supraveghere ce au ca obiectiv evaluarea pe teren a modului şi eficienţei activităţii organismului de inspecţie şi certificare aprobat, în conformitate cu tematica şi programul aprobat în fiecare an; controalele de supraveghere se realizează de către reprezentanţii teritoriali ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu atribuţii specifice, pe un eşantion de operatori decis în fiecare an, după efectuarea de către organismele de inspecţie şi certificare a inspecţiilor fizice obligatori ale operatorilor în conformitate cu art. 65 alin. (1) din R (CE) nr. 889/2008, reprezentând 5% din totalul operatorilor înscrişi la fiecare organism de inspecţie şi certificare.“ 8. La articolul 6, alineatele ( 2 )-( 5 ) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Selectarea eşantionului se face în mod aleatoriu de către reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, incluzând o gamă variată de operatori, orientat în special către operatorii care prezintă un risc ridicat sau asupra cărora există suspiciuni/reclamaţii.(3) În cadrul efectuării controlului de supraveghere, reprezentanţii teritoriali cu atribuţii specifice ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale verifică modul de efectuare a activităţii organismului de inspecţie şi certificare, printr-un control specific efectuat la locaţia fermei/unităţii operatorului, verificânduse şi existenţa următoarelor documente:a)contractul încheiat de operator cu organismul de inspecţie şi certificare; b)fişa de înregistrare a operatorului; c)copia raportului de inspecţie al organismului de inspecţie şi certificare, pe anul în curs; d)alte documente specifice operatorului. (4) După analiza documentelor specifice, transmise de către reprezentanţii teritoriali cu atribuţii specifice, respectiv a proceselor-verbale şi a formularelor de control pentru fiecare din operatorii selectaţi în eşantionul reprezentativ al fiecărui organism de inspecţie şi certificare, reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor constata dacă:a)activitatea operatorilor este conformă cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare, identificându-se orice neconformitate a standardelor şi procedurilor de inspecţie; b)inspecţiile au fost efectuate de un inspector calificat din cadrul respectivului organism de inspecţie şi certificare; c)derularea procedurilor de inspecţie şi certificare s-a realizat conform planului-tip de inspecţie şi planificării anuale transmise de fiecare organism de inspecţie şi certificare, iar documentele legate de activitatea specifică acestuia sunt conforme. (5) În baza analizei documentelor transmise de către reprezentanţii teritoriali cu atribuţii specifice şi, după caz, a auditului efectuat la sediul organismului de inspecţie şi certificare de către reprezentaţii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a evaluării documentelor transmise de către organismele de inspecţie şi certificare în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare şi a respectării termenelor de transmitere ce vizează de asemenea şi alte solicitări din partea reprezentaţilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru fiecare organism de inspecţie şi certificare se întocmeşte, până la data de 31 ianuarie a anului următor, raportul de evaluare care stă la baza avizării anuale şi a aprobării ulterioare după expirarea valabilităţii certificatului de aprobare. 9. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7 Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentul ordin. 10. După anexa nr. 11 se introduc două anexe, anexele nr. 12 şi 13 , având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Valeriu Tabără ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 12 la Ordinul nr. 65/2010)ANEXA LA DOCUMENTUL JUSTIFICATIV Nr. ........ .........../........ ........ ............ (CERTIFICAT DE CONFORMITATE/MASTER CERTIFICAT) emis în baza art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul Denumirea operatorului: Sediul exploataţiei: Codul clientului: CUI/CNP al operatorului: Tipul activităţii: Nr./data contractului cu organismul de inspecţie şi certificare: Numele şi codul organismului de inspecţie şi certificare: CUI al organismului de inspecţie şi certificare:
Judeţul Localitatea/ Comuna/Oraşul Codul Sirsup Nr. blocului fizic Nr. parcelei agricole Suprafaţa totală a parcelei (ha) Suprafaţa certificată ecologic (ha) Varianta pachetului aferent culturii (conform măsurii 214 „Plăţi de agromediu“, pachetul 5 „Agricultură ecologică“)*)

*) Varianta pachetului aferent culturii: pachetul 5.1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ);pachetul 5.2 - legume (inclusiv ciuperci şi cartofi);pachetul 5.3 - livezi;pachetul 5.4 - vii;pachetul 5.5 - plante medicinale şi aromatice. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 13 la Ordinul nr. 65/2010) Informaţii referitoare la comercializarea produselor ecologice certificate în anul ........ ........ Denumirea operatorului: Sediul unităţii: CUI/CNP al operatorului: Tipul activităţii: Codul clientului: Nr./data contractului cu organismul de inspecţie şi certificare: Numele şi codul organismului de inspecţie şi certificare:

Tipul produselor UM (t, buc., kg, l, capete, familii de albine) Cantitatea totală Destinaţia produselor comercializate
Cantitatea estimată a producţiei Cantitatea achiziţionată Cantitatea comercializată efectiv Stocul la sfârşitul perioadei Nr. şi data documentului fiscal aferent Cantitatea comercializată/documentul fiscal Datele de identificare a producătorului Datele de identificare a vânzătorului Datele de identificare a cumpărătorului Ţara de destinaţie
Total Total TotalSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 181/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 181 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu