Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 226 din 7 iunie 2006

privind incadrarea unor locuri de munca in conditii special

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 509 din 13 iunie 2006Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Incepând cu data de 1 aprilie 2001, sunt încadrate în condiţii speciale locurile de muncă în care se desfăşoară activităţile prevăzute în anexa nr. 1.

(2)   Locurile de muncă prevăzute la alin. (1) sunt cele din unităţile prevăzute în anexa nr. 2, care au obţinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor şi criteriilor de încadrare în condiţii speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)  In situaţia în care, potrivit legii, unităţile prevăzute în anexa nr. 2 îsi schimbă denumirea sau sediul ori se reorganizează, inclusiv prin preluarea în totalitate sau în parte a patrimoniului de către o altă societate, locurile de muncă în care până la data la care au intervenit aceste modificări s-au desfăşurat activităţile prevăzute în anexa nr. 1 rămân în continuare încadrate în condiţii speciale de muncă, dacă respectivele locuri de muncă se regăsesc la noua societate.

(4) Controlul privind menţinerea, conform avizului, a locurilor de muncă la noua societate se efectuează de către Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă.

(5) Pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi data intrării în vigoare a prezentei legi nu se datorează diferenţa dintre cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator pentru condiţii speciale de muncă şi cea declarată de către acesta.

Art. 2. - (1) Perioadele de timp în care asiguraţii îşi desfăşoară activitatea, pe durata programului normal de lucru din luna respectivă, numai în locurile de muncă prevăzute la art. 1 sunt stagii de cotizare în condiţii speciale.

(2) Sunt asimilate stagiului de cotizare în condiţii speciale perioadele de timp anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, în care asiguraţii şi-au desfăşurat activitatea, pe durata programului normal de lucru din luna respectivă, în locurile de muncă încadrate conform legislaţiei anterioare în grupa I de muncă şi care, potrivit prezentei legi, sunt încadrate în condiţii speciale.

Art. 3. - (1) Asiguraţii care realizează un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani în condiţiile speciale prevăzute de prezenta lege beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea cu 15 ani a vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3 „Vârstele standard de pensionare şi stagiile minime şi complete de cotizare pentru femei şi bărbaţi, pe ani şi pe luni, pe perioada aprilie 2001 - martie 2015" la Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Stagiul de cotizare prevăzut la alin. (1) se poate constitui şi din însumarea stagiilor de cotizare realizate conform prevederilor prezentei legi cu cele realizate potrivit art. 20 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Asiguraţii care au realizat un stagiu de cotizare mai mic decât cel prevăzut la art. 3 beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea proporţională a vârstelor standard de pensionare, în condiţiile realizării stagiilor totale de cotizare necesare, conform prevederilor din anexa nr. 4 „Bărbaţi. Reducerea vârstelor standard de pensionare în funcţie de stagiul de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă" şi din anexa nr. 5 „Femei. Reducerea vârstelor standard de pensionare în funcţie de stagiul de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă" la Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 3 punctajul mediu anual se determină prin împărţirea la 25 a numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate în perioada de cotizare.

(2) In situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 4, la stabilirea punctajului mediu anual se iau în considerare stagiile totale de cotizare necesare prevăzute în anexele nr. 4 şi 5 la Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Prevederile prezentei legi se completează cu cele ale Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - In termen de 45 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va elabora norme tehnice de aplicare aprobate prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.

Art. 8. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

ANEXA Nr. 1

LISTA

cuprinzând locurile de muncă încadrate în condiţii speciale, în care se desfăşoară următoarele activităţi

1. Activitatea din sectoarele care utilizează materii explozive, pulberi şi muniţii pentru următoarele operaţii:

a)   manipularea materiilor explozive: docheri, docheri-mecanizatori, conducători de utilaje portuare, mineri de suprafaţă şi artificieri;

b)   manipularea materiilor toxice şi pulverulente, a produselor chimice şi petrochimice, a cărbunilor şi a minereurilor: docheri, docheri-mecanizatori, conducători de utilaje portuare;

c)   fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unităţile de producţie a explozivilor, precum şi fabricarea nitrocelulozelor şi a celuloidului în aceleaşi unităţi de producţie a explozivilor;

d)   fabricarea muniţiilor şi a elementelor de muniţii - locurile de muncă în care se execută operaţii cu exploziv de iniţiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum şi locurile de muncă în care se execută operaţii cu explozivi aromatici, la care angajaţii vin în contact direct cu aceştia;

e)   asamblarea şi dezasamblarea focoaselor, şuruburilor portamorsa şi a detonatoarelor, în cazul în care elementele componente sunt încărcate;

f)   asanarea terenurilor şi a apelor de muniţii, produse pirotehnice, materii explozive şi mine;

g)   operaţii de distrugere a muniţiilor încărcate şi a elementelor de muniţii încărcate, a pulberilor, a explozivilor şi a produselor pirotehnice;

h) delaborarea muniţiilor şi a elementelor pirotehnice încărcate cu substanţe explozive sau incendiare.

2. Activitatea din locurile de muncă încadrate în categoriile de risc radiologic III şi IV din centrale nuclearoelectrice, unităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul nuclear, unităţi de fabricare a combustibilului nuclear, unităţi de tratare şi depozitare a deşeurilor radioactive, instalaţii radiologice şi alte instalaţii nucleare.

3.   Activitatea desfăşurată în subteran la construcţii hidrotehnice de tuneluri, de galerii, precum şi de centrale electrice subterane, la exploatări din cariere prin tuneluri şi galerii.

4.   Activitatea desfăşurată în subteran: lucrări de construcţii, întreţinere şi reparaţii de tuneluri, de căi ferate, drumuri, precum şi galeriile aferente, cu adâncimi mai mari de 8 m.

5.   Activităţile desfăşurate în subteran din cadrul metroului pentru:

a)   mecanic de locomotivă şi ramă electrică de metrou;

b)   mecanic ajutor de locomotivă şi ramă electrică de metrou;

c)  mecanic instructor.

6.   Activitatea de revizie, întreţinere, exploatare şi reparaţie de la metrou, ce se desfăşoară 100% în subteran.

7.   Activitatea desfăşurată de personalul din siguranţa circulaţiei, care îndeplineşte funcţia de mecanic de locomotivă şi automotor, mecanic ajutor şi mecanic instructor.

8.   Activitatea de exploatare portuară desfăşurată de docheri, docheri-mecanizatori.

9.   Activitatea desfăşurată de personalul navigant din unităţile de transport maritim şi fluvial, care lucrează în sala maşinilor de pe navele maritime şi fluviale cu capacitate de peste 600 CP.

10.   Lucrări permanente sub apă la suprapresiune: scafandrii şi chesonierii.

11.    Activitatea desfăşurată de personalul de pe platforme marine.

12.   Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează în exploatări forestiere: fasonatori, corhănitori, funicularişti, tractorişti, conducători de tractoare articulate forestiere, sortatori.

13.  Activitatea desfăşurată la forajul sondelor de ţiţei şi gaze: intervenţii, probe de producţie şi reparaţii capitale la sonde, combustie subterană, detubări sonde şi săparea puţurilor pentru repararea coloanelor la sonde; activitatea de operaţii speciale - pentru timpul efectiv lucrat la sonde; montarea-demontarea turlelor petroliere, cu excepţia turlelor rabatabile.

14.   Reparaţii şi întreţinere la mori, cu capacitate mai mare de 7.000 t.

15.   Prelucrarea industrială a topiturii de sticlă prin suflare cu gura - operaţii executate complet nemecanizat la ţeava, preluând priza din cuptorul de topire - şi din ţeava de sticlă greu fuzibilă.

16. a) Prelucrarea topiturii de sticlă la maşini automate, semiautomate şi prese;

b)   Alimentarea manuală a cuptoarelor de topit sticlă;

c)  Cuptoarele pentru topirea sticlei.

17.   Fabricarea fibrelor minerale artificiale din fibre şi fibre de sticlă.

18.  Activitatea desfăşurată de personalul din activitatea de cocsificare a cărbunelui:

a)   cocserie: maşina de şarjare, aşezarea şi etanşarea uşilor, încălzirea bateriilor şi a colectoarele de gaze - platformele de pe bateriile de cocs şi semicocs , scoaterea uşilor, transportul cocsului la stins, stingerea şi sortarea cocsului;

b)   sectorul chimic al cocseriei: chimizarea gazului de cocs, distilarea gudroanelor, ambalarea şi încărcarea în vrac a produselor chimice rezultate şi fabricate;

c)  arderea pe vatră în cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere;

d)  operaţia de gudronare a lingotierelor.

19.   Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la producerea electrozilor siderurgici şi de sudură:

a)   măcinarea, dozarea, malaxarea, brichetarea şi presarea materiilor prime necesare fabricării electrozilor;

b)  calcinarea cocsului de petrol şi a antracitului;

c)   prepararea smoalei, a electrografitului, precum şi a deşeurilor crude şi a antracitului şi dozarea acestor componente;

d)   coacerea, recoacerea, grafitarea şi impregnarea electrozilor;

e)  recuperarea produselor cărbunoase;

f)   prelucrări mecanice pe maşini-unelte speciale ale electrozilor siderurgici grafitaţi şi ale niplurilor, ale blocurilor de furnal.

20.   Prepararea de minereuri: măcinare, flotare, filtrare.

21.   Activitatea desfăşurată de personalul din activitatea de aglomerare:

a)  sectorul de aglomerare din siderurgie: operaţiile de la maşina de aglomerare, reintroducerea în flux a şarjei neaglomerate - retur -, expediţia aglomeratului;

b)  încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi - operaţie ce se execută sub silozuri;

c)  măcinarea, prăjirea, aglomerarea, şarjarea, precum şi topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb;

d)   prăjirea şi aglomerarea minereului de cupru, topirea concentratelor cuproase, convertizarea, prerafinarea, precum şi granularea cuprului;

e)  prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor şi a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea şi turnarea metalelor neferoase.

22.   Activitatea desfăşurată de personalul de la furnale:

a)  încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi - operaţie ce se execută sub silozuri;

b)  instalaţia de dozare şi de încărcare a materialelor de şarjă, încărcarea furnalelor, epurarea gazelor de furnal, preîncălzitoare de aer, curăţarea canalelor de la furnal, activitatea prestată la creuzetul furnalelor, desulfurarea fontei, granularea şi expandarea zgurii, precum şi epurarea gazelor de furnal.

23.   Activitatea desfăşurată de personalul din oţelării:

a)  încărcarea cuptoarelor, precum şi elaborarea oţelului în cuptoare, în convertizoare, în cuptoare electrice, inclusiv instalaţii de retopire sub zgură şi tratament termic în vid, care au capacitatea de cel puţin 5 tone pe şarjă;

b)  turnarea oţelului prin procedeul continuu şi în lingouri la uzinele siderurgice;

c)   pregătirea gropii de turnare, turnarea şi evacuarea oţelului;

d)    cazanele recuperatoare de la oţelăriile cu convertizoare.

24.   Activitatea din turnătoriile de fontă, oţel, neferoase sau materiale refolosibile neferoase, cu producţie industrială continuă, în care se execută şi operaţiile de dezbatere sau de curăţare a pieselor în hala de turnare.

25.   Activitatea desfăşurată de personalul din activitatea de laminare la cald:

a) încălzirea metalului în vederea laminării, laminarea, tăierea, presarea şi refularea la cald, inclusiv ajustajul, finisarea şi sortarea la cald;

b)   încărcarea şi descărcarea cuptoarelor adânci - macarale Tiegler -, precum şi macaralele de la scoaterea oţelului din cuptoarele cu propulsie;

c)  încălzirea taglelor în cuptorul cu vatră înclinată pentru laminorul de 6 ţoli, precum şi încălzirea bandajelor şi a discurilor pentru roţile de material rulant; încălzirea oţelului pentru laminare în cuptoare adânci;

d)   încălzirea, scoaterea şi transportul platinelor şi al pachetelor de tablă, manual, de la cuptoare la cajă;

e)   extragerea manuală a oţelului cald pentru laminare din cuptoare sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie;

f)   extragerea manuală a lingourilor sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie; transportul manual al taglelor de la cuptor la linia de laminare;

g)   striparea lingourilor şi curăţarea cu flacără a lingourilor, bramelor şi taglelor, precum şi curăţarea cu ciocane pneumatice a lingourilor şi laminatelor.

26.  Activitatea de forjare continuă la cald, manuală, cu ciocane şi prese de peste 200 kg/forţă.

27.  Activităţile efectuate de zidari-şamotori:

a)   zidirea şi repararea cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, precum şi a altor asemenea utilaje, cu cărămidă din silică sau cu cărămidă din silică asociată cu alte categorii de cărămidă refractară;

b)  executarea la cald, la utilajele menţionate mai sus, a operaţiilor de zidire şi de reparare a zidăriei, indiferent de tipul de cărămidă refractară utilizată - activitate permanentă.

28.  Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la:

a)  uscarea, prăjirea şi distilarea minereurilor cinabrifere;

b)  distilarea şi purificarea mercurului în proces continuu; instalaţiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargintifere, activitatea de cianurare a minereurilor auroargintifere;

c)   electroliza cuprului şi fabricarea industrială a pulberilor de cupru;

d)  electroliza aluminiului, inclusiv captarea gazelor;

e)  prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor şi a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea şi turnarea metalelor neferoase;

f)  afinarea aurului şi a argintului;

g)  fabricarea pulberii de aluminiu;

h) fabricarea feroaliajului şi a siliciului metalic.

29.   Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la producţia şi prelucrarea plumbului, zincului şi cositorului:

a)  măcinarea, prăjirea, aglomerarea, şarjarea, precum şi topirea minereurilor sau a concentralelor de plumb; rafinarea plumbului, inclusiv cupelarea; elaborarea aliajului plumb-cadmiu;

b)  topirea aliajelor cu peste 50% plumb şi turnarea de piese din aceste aliaje în proces de fabricaţie industrială: topirea, elaborarea şi rafinarea metalelor neferoase în incinta uzinelor din metalurgia plumbului;

c)  fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb;

d)  metalurgia zincului;

e)   personalul care lucrează cu plumb din fabricile de celofibră-viscoză.

30.   Activitatea de tratare şi acoperire a metalelor prin următoarele:

a)  metalizarea cu nichel-carbonil;

b)   instalaţiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasmă;

c)   operaţiuni de tratamente termice efectuate în cuptoare care utilizează în exclusivitate gazul de cocs sau gazul de furnal;

d)   deservirea cuptoarelor cu clopot pentru tratamente termice ale rulourilor de tablă şi benzilor de oţel;

e)   instalaţii de zincare a tablelor, ţevilor şi profilelor în industria metalurgică;

g) operaţii de încălzire, tratament termic şi emailare prin pudrare a pieselor din fontă;

g) acoperiri metalice în metal topit, în cazul în care suprafaţa totală a pieselor care suferă această operaţie depăşeşte 20 m2/oră.

31.   a) Fabricarea abrazivelor din cuarţ - toate operaţiile aferente procesului de fabricaţie;

b) Granularea carburii de siliciu, a electrocorindonului şi finisarea pietrelor de polizor.

32.   Activitatea de perforare, forare, împuşcare şi transport al materialului derocat în cariere, unde se folosesc excavatoare cu cupa mai mare de 4 m3 şi autobasculante mai mari de 25 tone.

33.   Activitatea de sablaj uscat cu nisip, cu excepţia instalaţiilor ermetizate.

34.   Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la fabricarea şi ambalarea negrului de fum.

35.  Activitatea de fabricare a diamantelor sintetice.

36.   Activitatea desfăşurată în instalaţiile care fabrică, vehiculează şi depozitează hidrogen sulfurat, de distilare a apei grele, de schimb izotopic şi de epurare a apelor reziduale cu hidrogen sulfurat.

37.   Fabricarea acrilonitrilului şi a derivaţilor cianici, în cazul în care se desfăşoară în aceeaşi instalaţie; utilizarea în industrie a acrilonitrilului.

38.  Curăţarea canalelor subterane care conţin substanţe foarte periculoase sau cancerigene din unităţile industriei chimice şi petrochimice.

39.   Activitatea desfăşurată în instalaţii de fabricaţie a benzenului şi tetraclorurii de carbon.

40.  Activitatea desfăşurată în instalaţia bitum-fabricare, ambalare, prepararea mixturilor asfaltice.

41.  Fabricarea fenolului.

42.   Activitatea desfăşurată în instalaţiile de fabricare a oxidului de etilena.

43.   Activitatea desfăşurată în instalaţiile de electroliză pentru producerea clorului.

44.   Activitatea de fabricare a clorurii de vinii şi policlorurii de vinii.

45.  Activitatea de fabricare a pesticidelor.

46.   Fabricarea şi utilizarea industrială de alfa- şi betanaftilimină.

47.  Fabricarea şi ambalarea benzidinei.

48.  Fabricarea hidrobenzenului.

49.   Dozarea manuală a antioxidanţilor, acceleratorilor şi a agenţilor de vulcanizare.

50.  Activitarea desfăşurată de personalul care lucrează în leprozerii.

51.  Fabricarea ferodourilor - toate operaţiile. Fabricarea şi prelucrarea plăcilor de marsit pe bază de azbest - toate operaţiile.

ANEXA Nr. 2*)

UNITĂŢI LE

care au obţinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor şi criteriilor de încadrare în condiţii speciale,în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. crt.

Societatea/localitatea

Cod fiscal

Nr.reg.

comerţ

Aviz nr./data

Poz din

lista locurilor de muncă

1.

Societatea   Comercială   Semifabricate   S.A. loc. Braşov

R14787559

J08/982/2002

1/25.05.2004

24,26

2.

Societatea Naţională a Petrolului PETROM S.A. loc. Bucureşti - sucursala PETROMAR Constanţa loc. Constanţa

1908756

J13/2810/1997

2/12.11.2004

8,9,11

3.

Societatea Naţională a Petrolului PETROM S.A.   loc.   Bucureşti   -   sucursala   Arpechim loc. Piteşti

10122420

J03/11/1998

28/15.02.2005

7, 36, 37, 39,40, 42

4.

Societatea Naţională a Petrolului  PETROM S.A.   loc.   Bucureşti   -   sucursala  PETROM Târgovişte loc. Târgovişte

10072411

J15/426/1999

33/03.05.2005

13

5.

Societatea Naţională a Petrolului  PETROM S.A.   ioc.   Bucureşti   -   sucursala  PETROM Videle loc. Videle

3746480

J34/522/1997

39/06.05.2005, 40/06.05.2005, 66/08.07.2005, 67/08.07.2005, 68/08.07.2005

13

6.

Societatea Naţională a Petrolului PETROM S.A.   loc.   Bucureşti   -   sucursala   PETROM Moineşti loc. Moineşti

9691198

J04/52/1998

47/01.07.2005

13

7.

Societatea Naţională a Petrolului PETROM S.A.   loc.   Bucureşti   -   sucursala  PETROM Timişoara loc. Timişoara

10143369

J35/33/1998

50/01.07.2005

13

8.

Societatea Naţională a Petrolului PETROM S.A.   loc.   Bucureşti   -   sucursala   Petrorep Moineşti loc. Moineşti

96912001

J04/51/1998

54/04.07.2005

13

9.

Societatea Naţională a Petrolului PETROM S.A.   loc.   Bucureşti   -   sucursala  PETROM Suplacu loc. Suplacu de Barcău

10241960

J05/123/1998

72/14.07.2005

13

10.

Societatea     Comerciala     Romplumb     S.A. loc. Baia Mare

R2206334

J24/54/1991

3/12.11.2004

21,29

11.

Societatea    Comercială    Star    Glass    S.A. loc. Tg.Jiu

R2162017

J18/49/1991

4/12.11.2004

15,16,27

12.

Societatea   Comercială   RIG   Service   S.A, loc. Constanţa

RI4320668

J13/2053/2001

5/12.11.2004

11

13.

Societatea Comercială Grup Servicii Petroliere S.A. loc. Constanţa

Rl6020764

J13/6322/2004

6/12.11.2004

11

14.

Societatea Comercială Grup Petrol Marin S.A. loc. Constanţa

R7471838

J13/1755/1995

7/12.11.2004

11

15.

Societatea     Comercială     Ampelum     S.A. loc. Zlatna

R1772840

J01/27/1991

9/03.12.2004

7,21,26

16.

Societatea   Comercială   Acumulatorul    S.A. corn. Pantelimon

R478901

J23/177/2002

10/30.11.2004

29

17.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători" S.A. loc. Bucureşti

R11054545

J40/9764/1998

11/30.11.2004

7

18.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă" S.A. loc. Bucureşti

R11054537

J40/9775/1998

12/30.11.2004

7

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

19.

Societatea       Comercială       Aversa       S.A. loc. Bucureşti

R850

J40/924/1991

13/03.12.2004

24,26

20.

Societatea Comercială Ario S.A. loc. Bistriţa

R2736489

J06/38/1991

14/22.12.2004

24

21.

Societatea       Comercială       Saturn       S.A. loc. Alba - Iulia

R175057

J01/186/1991

15/22.12.2004

24

22.

Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare -R.A.A.N.       S.A.       loc.       Drobeta-Turnu Severin - sucursala Cercetări Nucleare Piteşti loc. Piteşti-Mioveni

11057002

J03/515/1998

16/22.12.2004

2

23.

Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare-R.A.A.N.       S.A.        loc.       Drobeta-Turnu Severin   -   sucursala   ROMAG   -   PROD. loc. Drobeta-Turnu Severin

12611350

J25/300/1998

55/04.07.2005

36

24.

Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare -R.A.A.N. S.A. loc. Drobeta-Turnu Severin

R10882752

J25/282/1998

172/22.09.2005

2

25.

Societatea Comercială Mittal Steel Hunedoara S.A. loc. Hunedoara

R2126855

J20/41/199I

18/22.12.2004

7,23,25

26.

Institutul   Naţional   de   Cercetare-Dezvoltare pentru  Fizica  şi   Inginerie  Nucleară Horia Hulubei com. Măgurele

332134

J23/1945/2002

22/15.02.2005

2

27.

Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului    Minvest    S.A.    loc.    Deva-Filiala Devamin Exploatarea Minieră loc. Deva

R11669346

J20/334/1999

24/15.02.2005 58/06.07.2005

20

28.

Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului       Minvest       S.A.       loc.       Deva - Filiala Poiana Rusca Teliuc  loc,  Teliucu Inferior

R14990030

J20/843/2002

25/15.02.2005

20

29.

Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului    Minvest    S.A.    loc.    Deva-Filiala Roşiamin Ioc. Roşia Montana

R4330648

J01/468/2001

27/15.02.2005

20,  28  (b şi e), 32

30.

Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului Minvest S.A, loc. Deva - Filiala Certej loc. Certeju de Sus

14271549

J20/763/2001

31/15.02.2005

20

31.

Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului   Minvest  S.A.   loc.   Deva  -  Filiala Bradmin S.A. loc. Brad

R14271514

J20/765/2001

74/14.07.2005

20,26, 29

32.

Societatea Comercială Rempes S.A. loc. Deva

2119262

J20/2070/1992

26/15.02.2005

24

33.

Societatea   Comercială   Glassrom   S.A.   com. Berca

R2810240

J10/2713/1992

29/15.02.2005

15

34.

Societatea Comercială Roşia Montană Gold Corporation S.A. loc. Roşia Montană

9762620

J01/443/1999

30/15.02.2005

21 (c), 29 (a)

35.

Societatea      Comercială      Rulmenţi      S.A. loc. Bârlad

2808089

J37/8/1991

32/03.05.2005

7, 24, 26, 27

36.

Societatea Comercială Industria Sârmei S.A. loc. Câmpia Turzii

199710

J12/67/1991

34/04.05.2005

19(a,d,f), 23  (a,  b), 24, 25 (a, b, e, f, g), 26

37.

Societatea Naţională a Sării S.A. loc. Bucureşti Exploatarea     Minieră      Rm.      Vâlcea loc. Rm. Vâlcea

R2536030

J38/204/1998

23/R/29.04.2005

20

38.

Societatea     Comercială     Moldomin     S.A. loc. Moldova Nouă

11932018

J11/233/1999

37/05.05.2005

32

39.

Societatea     Comercială      Armătura      S.A. loc. Cluj - Napoca

R199001

J12/13/1991

38/05.05.2005

24

40.

Societatea Comercială Hidroconstrucţia S.A.  1556820 loc. Bucureşti

J40/1726/1991

42/06.05.2005

1 (a), 3

41.

Societatea Comercială Uzina de Utilaj Minier şi Reparaţii S.A.-UUMR loc. Baia Sprie

R2944625

J24/1762/1992

43/10.05.2005

22

42.

Societatea    Comercială    Cozmircom    S.A. loc. Baia Mare

R2951916

J24/2013/1992

44/10.05.2005

24,26

43.

Compania     Naţională      ROMARM      S.A. loc.Bucureşti - Filiala Societatea Comercială Uzina Mecanică Sadu S.A. loc. Bumbeşti Jiu

14373832

J18/330/2001

45/10.05.2005

1 (c, d, g, h),  7, 26, 29 (b), 33

44.

Compania     Naţională      ROMARM      S.A. loc.Bucureşti - Filiala Societatea Comercială Uzina Mecanică Plopeni S.A. loc. Plopeni

R13741804

J29/162/2001

101/26.07.2005

1 (c, d, e,

f, g, h), 7,

24,26

45.

Compania   Naţională   ROMARM   S.A.   loc Bucureşti   -   Filiala   Societatea   Comercială Tohan S.A. loc. Zărneşti

R13652413

J08/49/2001

131/15.09.2005

1 (c, d, e, f, g, h), 7, 26, 27 (a), 29 (b), 30 (b), 33

46.

Compania     Naţională     ROMARM      S.A. loc. Bucureşti - filiala Societatea Comercială Carfil S.A. loc. Braşov

R13945863

J08/596/2001

173/22.09.2005

1 (d, e şi f) şi 33

47.

Societatea      Comercială      Oltchim      S.A. loc. Râmnicu Vâlcea

R1475261

J38/219/1991

46/01.07.2005

2,   7,   24, 26, 39, 42, 43, 44,45

48.

Societatea      Comercială      Cuprom      S.A. loc. Bucureşti - sucursala Baia Mare loc. Baia Mare

15763027

J24/1088/2003

48/01.07.2005 48B/08.09.2005

21, 26, 28, 29

49.

Societatea Comercială Stipo S.A. loc. Dorohoi

R622127

J07/1995/1991

49/01.07.2005

15,16 (a şi b), 27, 33

50.

Societatea Comercială Combinatul Siderurgic Reşiţa S.A, loc. Reşiţa

R1064207

J11/59/1991

51/01.07.2005

1    (a),   7, 23, 25, 26,

27

51.

Societatea       Comerciala       Stimas       S.A. loc. Suceava

717928

J33/5/1991

52/04.07.2005

15,16

52.

Societatea Comercială Beta S.A. loc. Buzău

1154660

J10/9/1991

53/04.07.2005 140/20.09.2005

2,26, 33

53.

Societatea Comercială Mecanica Dacia S.A. loc. Mioveni

R9813287

J03/714/1997

56/06.07.2005

24,26

54.

Societatea Comercială Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A. loc. Arad

R14593668

J02/336/2002

59/06.07.2005

7

55.

Societatea   Comercială   Petromservice   S.A. loc. Bucureşti - sucursala Piteşti loc. Piteşti

14716450

J03/449/2002

61/07.07.2005

13

56.

Societatea   Comercială   Petromservice   S.A. loc. Bucureşti - sucursala Craiova loc. Işalniţa

R14794386

J16/685/2002

65/08.07.2005

13

57.

Societatea   Comercială   Petromservice   S.A. loc. Bucureşti - sucursala Petromservice Vest loc. Arad

14743030

J40/694/2002

71/11.07.2005

13

58.

Societatea   Comercială   Petromservice   S.A.-sucursala Ploieşti loc. Ploieşti

146933608

J29/642/2002

77/15.07.2005

13

59.

Societatea     Comercială      Mecanex     S.A. loc. Botoşani

R613803

J07/199/I991

62/07.07.2005

24

60.

Societatea Comercială Promex S.A. loc. Brăila

R2265683

J09/112/1991

63/07.07.2005

7, 24, 26, 33

61.

Societatea Comercială de Transport cu Metroul METROREX S.A. loc. Bucureşti

R13863739

J40/6880/1999

64/07.07.2005 225/08.09.2005

5 şi 6

62.

Societatea Comercială Upetrom 1  Mai S.A. loc. Ploieşti

1350365

J29/1/1991

69/08.07.2005

24, 26, 27, 33

63.

Societatea Comercială IUS S.A. loc. Braşov

R1109309

J08/30/1991

70/11.07.2005

26

64.

Societatea  Comercială  Foraj   sonde  Bascov S.A. loc, Bascov

R167778

J03/2714/1992

73/14.07.2005

13

65.

Societatea Comercială de Reparaţii şi Servicii Termoserv Craiova S.A. loc. Işalniţa

15376918

J16/578/2003

75/14.07.2005

7,27

66.

Hidroelectrica S.A. loc. Bucureşti - filiala S.C. Hidroserv Porţile de Fier S.A. loc, Drobeta-Turnu Severin

14936693

J25/250/2002

76/14.07.2005

10

67.

Societatea    Comercială    Cupru    Min    S.A. loc. Abrud

11551757

J01/64/1999

78/15.07.2005

3,  14, 20, 26,32

68.

Societatea Comercială Hitrom S.A. loc. Vaslui

R2431476

J37/174/2002

80/15.07.2005

7

69.

Societatea Comercială Tractorul U.T.B.- SA. loc. Braşov

Rl109465

J08/16/1991

81/18.07.2005

23, 24, 26

70.

Societatea       Comercială       Foraj       Sonde Râmnicu Vâlcea S.A. loc. Râmnicu Vâlcea

R2618033

J38/1296/1992

83/18.07.2005

13

71.

Societatea Comercială UMB S.A. loc. Bacău

R16970624

J04/2137/2004

84/18.07.2005

24

72.

Societatea   Comercială   Metabet   CF   S.A. loc. Piteşti

128507

J03/150/1991

85/19.07.2005

7, 23, 24, 33

73.

Societatea Comercială Materiale de Fricţiune şi  Garnituri  de  Etanşare  -   FERMIT   S.A. loc. Râmnicu Sărat

R117015I

J10/298/1991

86/19.07.2005

51

74.

Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa - Societatea Comercială Socep S.A. loc. Constanţa

1870767

J13/643/1991

87/22.07.2005

1 (a, b), 7, 8

75.

Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa - Societatea Comercială Decirom S.A. loc. Constanţa

1890411

J13/516/1991

88/22.07.2005

I(a,b),8

76.

Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa - Societatea Comercială Chimpex S.A. loc. Constanţa

R1910160

J13/619/1991

89/22.07.2005

1 (a, b), 7, 8

77.

Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa - Societatea Comercială Frial S.A. loc. Constanţa

1887971

J13/624/1991

90/22.07.2005

l(a,b),8

78.

Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa - Societatea Comercială Casa de expediţii PHOENIX S.A. loc. Constanţa

Rl878000

J13/703/1991

91/22.07.2005

l(a,b),8

79.

Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa - Societatea Comercială Rotrac S.A. loc. Constanţa

R4272644

JI3/5956/1992

92/22.07.2005

1 (a, b), 8

80.

Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa - Societatea Comercială Minmetal S.A. loc. Constanţa

R1910217

J13/566/1991

93/22.07.2005

1 (a, b), 7, 8,9

81.

Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa - Societatea Comercială Umex S.A. Ioc. Constanţa

Rl888500

J13/604/1991

94/22.07.2005

l(a,b),8

82.

Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa - Societatea Comercială Romtrans Agenţia Mol 1 S.A. loc. Constanţa

R400805

J13/1549/1996

95/22.07.2005

1 (a, b), 7, 8,9

83.

Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa    -    Societatea    Comercială    Oil Terminal S.A. loc. Constanţa

2410163

J13/512/1991

96/25.07.2005 226/08.09.2005

7

84.

Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa - Societatea Comercială Sticerom Group Exim S.R.L. loc. Constanţa

R16041031

J13/5029/2004

97/25,07.2005

1 (a, b), 8

85.

Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa - Societatea Comercială Compania de    Remorcare    Maritimă    Coremar    S.A, loc. Constanţa

R1874343

J13/620/1991

98/25.07.2005

9

86.

Societatea Comercială Dafora S.A. loc. Mediaş sucursala Foraj loc. Mediaş

R15513764

J32/768/2003

99/25.07.2005

13

87.

Societatea  Comercială  Atlas   -   G.I.P.   S.A. loc. Ploieşti

1360687

J29/79/2001

100/25.07.2005 147/21.09.2005

1 (a şi c), 2

88.

Societatea      Comercială      Lugomet      S.A. loc. Lugoj

Rl846726

J35/258/1991

102/26.07.2005

24,   26   şi

27

89.

Societatea Comercială Stisom S.A. loc. Poiana Codrului

6433995

J30/663/1991

104/08.09.2005

15

90.

Societatea Comercială Remarul 16 Februarie S.A. loc. Cluj Napoca

201373

J12/1591/1992

105/08.09.2005

7, 24, 26, 30 (a)

91.

Societatea   Comercială   Rompetrol   Rafinare S.A. loc. Constanţa

Rl860712

J13/534/1991

106/08.09.2005

18 (b), 36, 39

92.

Societatea     Comercială      Somvetra      S.A. loc. Gherla

R202174

J12/48/1991

107/08.09.2005

15, 16, 27, 33

93.

Societatea Comercială Celhart Donaris S.A. loc. Brăila

R2253999

J09/6/1990

108/09.09.2005

7

94.

Societatea   Comercială   Sticla   Turda   S.A. loc. Turda

R202190

J12/3/1991

109/09.09.2005

15,16 (a şi b),33

95.

Societatea Comercială Turnătoria Metalul SRL loc. Cluj-Napoca

2886044

J12/3977/1992

110/09.09.2005

24,33

96.

Societatea     Comercială     Vitrometan     S.A. loc. Mediaş

R803786

J32/8/1991

111/09.09.2005

15, 16 (a şi b),27

97.

Societatea      Comercială       Cristiro       S.A. loc. Bistriţa

R567480

J06/30/1991

112/09.09.2005

15,   16  (b şi   c),   27, 33

98.

Societatea    Comercială     Agroexport     S.A. loc. Constanţa

1592415

J13/1164/2001

113/09.09.2005

1 (a şi b),

8

99.

Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare loc. Constanţa

16330145

-

114/09.09.2005

9

100.

Societatea    Naţională    de    Gaze    Naturale ROMGAZ S.A.  -  Sucursala de  Intervenţii, Reparaţii   Capitale   şi   Operaţii   Speciale   la Sonde (S.I.R.C.O.S.S.) loc. Mediaş

15750450

J32/1190/2003

115/12.09.2005

13

101.

Societatea   Comercială   Foraj    Sonde   S.A. loc. Târgu-Mureş

R4727746

J26/349/1995

116/12.09.2005

13

102.

Societatea Comercială Mittal Steel Galaţi S.A. loc. Galaţi

1639739

J17/21/1991

117/12.09.2005

1    (b),   7, 10, 18 (a şi b), 19 <c), 21 (a), 22, 23, 24, 25 (a), 26, 27, 30 (c şi d), 39

103.

Societatea  Comercială  Nitroexplosives  S.A. loc. Fărăgaş

16283540

J08/675/2004

118/12.09.2005

l(c)

104.

Societatea Comercială Alro S.A. loc. Slatina

1515374

J28/8/1991

119/13.09.2005

28 (d)

105.

Societatea     Comercială     Grandemar     S.A. loc. Cluj-Napoca

200947

J12/365/1991

120/13.09.2005

32

106.

Societatea     Comercială     FOSERCO     S.A. loc. Târgu-Ocna

R969453

J04/563/1991

121/13.09.2005

13

107.

Societatea Comercială Aquafor International SRL loc. Târgu-Ocna

R12979930

J04/233/2000

122/13.09.2005

13

108.

Societatea  Comercială  Mittal   Steel   Roman S.A. loc. Roman

2057240

J27/88/1991

123/13.09.2005

7,  24,   25 (a), 26, 27 (a), 30 (c)

109.

Societatea Comercială Fabrica de Sticlă Avrig S.A. loc. Avrig

R2460706

J32/69/1991

124/14.09.2005

15

110.

Societatea     Comercială     Rominserv     S.A. loc.  Bucureşti - punct  de lucru Societatea Comercială   Rominserv   Valves   Iaifo   S.A. loc. Zalău

14208851

J40/8331/2001

125/04.09.2005 158/21.09.2005

2, 24, 26

111.

Societatea      Comercială      Sometra      S.A. loc. Copşa Mică

813526

J32/I24/1991

126/14.09.2005

7, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36, 38

112.

Societatea Comercială Intreţinere şi Reparaţii Locomotive  şi   Utilaje  -  CFR  IRLU  S.A. loc. Bucureşti

R14300920

J40/9679/2001

127/14.09.2005

7

113.

Societatea     Comercială      Sevemav      S.A. loc. Drobeta-Turnu Severin

R1606030

J25/03/1990

129/14.09.2005

33

114.

Societatea      Comercială      Hidrojet      S.A. loc. Breaza

R1318860

J29/17/1991

130/14.09.2005

24, 26, 27

115.

Societatea       Comercială       Stirom       S.A. loc. Bucureşti

335588

J40/10/1990

132/15.09.2005

16  (a, c), 30 (a)

116.

Societatea   Comercială   Foraj    Sonde   S.A. loc. Craiova

3730778

J16/2746/1992

133/15.09.2005

13

117.

Societatea     Comercială     Laminorul     S.A. Ioc. Brăila

2266948

J09/42/1991

134/15.09.2005

7,  25  (a), 26

118.

Societatea Comercială Mechel Târgovişte S.A. loc. Târgovişte

R913720

J15/284/1991

135/16.09.2005

1 (a), 7, 19 (f), 23 (a, b, c),  24, 25 (a, b, c, e, f, g), 26, 27

119.

Societatea Comercială Silcotub S.A. loc. Zalău

R676666

J31/8/1991

136/16.09.2005

25 (a)

120.

Institutul de Sănătate Publică loc. Bucureşti

4340692

-

138/20.09.2005

2

121.

Spitalul Universitar Căi Ferate loc. Craiova

4332169

-

139/21.09.2005

2

122.

Societatea Comercială Nuclear&Vacuum S.A. loc. Măgurele

R481419

J23/1216/2002

141/20.09.2005

2

123.

Trustul de Montaj Utilaj Chimic Bucureşti -sucursala Bucureşti-Sud loc. Bucureşti

390841

J40/7572/2002

142/20.09.2005

2

124.

Societatea   Comercială   Rompetrol   Rafinare S.A. loc. Constanţa

R1860712

J13/534/1991

145/20.09.2005

2

125.

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Louis Ţurcanu loc. Timişoara

4548538

-

146/21.09.2005

2

126.

Spitalul     Clinic     Municipal     de     Urgenţă loc.Timişoara

4483447

-

148/21.09.2005

2

127.

Societatea   Naţională   Nuclearelectrica   SA. loc. Bucureşti

R10874881

J40/7403/1998

149/21.09.2005

2

128.

Spitalul  Clinic  de  Urgenţă  Sf.   Pantelimon loc. Bucureşti

420388

-

150/21.09.2005

2

129.

Spitalul    Clinic    Prof.    Dr.    Th.    Burghele loc. Bucureşti

4283538

-

151/21.09.2005

2

130.

Spitalul Orăşenesc loc. Bumbeşti-Jiu

4448199

-

152/21.09.2005

2

131.

Centrul de Cardiologie loc. Iaşi

8615184

-

153/21.09.2005

2

132.

Societatea Comercială Vilmar S.A. loc. Râmnicu Vâlcea

R2989503

J38/1525/1991

156/21.09.2005

2,  25  (a),

26,33

133.

Spitalul Clinic Judeţean loc. Sibiu

4240898

-

157/21.09.2005

2

134.

Societatea Comercială Rafiserv Arpechim S.A. loc. Piteşti

15227355

J03/211/2003

159/21.09.2005

2

135.

Spitalul Universitar CFR Witing loc. Bucureşti

4267257

-

161/22.09.2005

2

136.

Societatea     Comercială     Menarom      S.A. loc. Galaţi

R1627165

J17/172/1991

162/22.09.2005

2

137.

Spitalul  Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei loc. Galaţi

3126853  

-

164/22.09.2005 165/22.09.2005

2

138.

Regia Autonomă de Transport Bucureşti - R.A. loc. Bucureşti

1589886

J40/46/1991

167/22.09.2005

2,   24,  30 (a), 33

139.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă loc. Constanţa

4301103

J70/380/1992

168/22.09.2005

2

140.

Institutul   Oncologic   Prof,   Dr.   Alexandru Trestioreanu loc. Bucureşti

4203709

169/22.09.2005

2

141.

Societatea Comercială Fortus S.A. loc. Iaşi

R1958479

J22/683/1991

170/22.09.2005

2

142.

Spitalul Clinic Colţea loc. Bucureşti

4192960

-

171/22.09.2005

2

143.

Spitalul Municipal loc. Roman

2613940

-

175/22.09.2005

2

144.

Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola loc. Iaşi

4541165

176/22.09.2005

2

145.

Societatea Comercială Foraj Sonde Zădăreni S.A. loc. Zădăreni

1727229

J02/124/1993

177/22.09.2005

13

146.

Spitalul Clinic de Pediatrie loc. Sibiu

11411672

-

179/22.09.2005

2

147.

Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C. C. Iliescu loc. Bucureşti

4203628

-

181/22.09.2005

2


SmartCity5

COMENTARII la Legea 226/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 226 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 226/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu