Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 688 din 9 august 2007

pentru aprobarea Regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitatii organismelor de control

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 599 din 30 august 2007In baza prevederilor art. 2 alin. (4) lit. d) şi e) şi ale art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 138/2001,cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor art. 8 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.092/91 privind modul de producţie ecologică şi indicarea acesteia pe produsele agroalimentare ecologice,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale implementare politici agricole nr. 278.272 din 4 iulie 2007,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin:

CAPITOLUL I

Prevederi generale

Art. 1. - (1) In conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) şi ale art. 9 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.092/91 privind modul de producţie ecologică şi indicarea acesteia pe produsele agroalimentare ecologice, denumit în continuare Regulament, operatorii care produc, procesează, depozitează, comercializează şi/sau importă din terţe ţări în Uniunea Europeană produse agroalimentare ecologice trebuie să îşi supună activitatea unităţii/fermei de producţie sistemului de inspecţie şi certificare.

(2) Inspecţia operatorilor şi certificarea produselor agroalimentare ecologice se fac în România, de către organisme de inspecţie şi certificare, persoane juridice din sectorul public sau privat, acreditate/aprobate.

(3) Aprobarea, controlul şi supravegherea activităţii organismelor de inspecţie şi certificare se fac de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) lit. d) şi e) şi ale art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II

Condiţiile de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare

Art. 2 - (1) Organismele candidate la aprobarea ca organisme de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică trebuie să îndeplinească cumulativ cerinţele prevăzute la art. 8 şi 9 din Regulament şi prevederile prezentului ordin, şi anume:

a) să dispună de structură, echipamente şi proceduri care să permită executarea tuturor activităţilor privind inspecţia operatorilor şi sistemul de certificare, inclusiv eliberarea certificatelor de conformitate pentru produsele agroalimentare ecologice;

b) să fie persoane juridice cu sediul în România. Persoanele juridice care au sediul principal în statele membre sau în ţări cu echivalenţă în Uniunea Europeană, obţinută prin decizia Comisiei Europene, pot fi aprobate cu condiţia stabilirii şi menţinerii în România, în condiţiile legii, a unui sediu secundar pe toată durata desfăşurării activităţii lor;

c)  să aibă cel puţin un an experienţă în activitatea de inspecţie/certificare;

d) să dispună de un laborator propriu acreditat sau să aibă un contract de colaborare cu un astfel de laborator, pentru a executa toate analizele şi determinările necesare în vederea controlului produselor agroalimentare ecologice;

e) să nominalizeze o persoană responsabilă de ansamblul activităţilor de inspecţie şi certificare;

f)   să dispună de personal calificat pentru efectuarea inspecţiei. Dovada calificării se face prin prezentarea atestatului deformare a inspectorilor în domeniul agriculturii ecologice;

g) să fie independente de toate părţile implicate, imparţiale şi integre. Organismul de inspecţie şi certificare şi personalul său nu trebuie să fie supuse niciunei presiuni comerciale sau financiare care ar putea să le influenţeze deciziile;

h) să satisfacă în totalitate exigenţele stabilite de norma europeană EN 45011 „Criterii generale pentru organismele care aplică sisteme de certificare a produselor";

i) să dovedească faptul că sistemul de inspecţie şi certificare aplicat este în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniu.

(2) Persoana responsabilă de ansamblul activităţilor de inspecţie şi certificare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a)   să aibă pregătire corespunzătoare, respectiv studii superioare de specialitate în agricultură, horticultura, zootehnie, medicină veterinară, ecologie sau industrie alimentară;

b) să aibă un nivel ridicat de cunoştinţe teoretice şi practice privind modul de producţie ecologică, în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară din domeniu.

Art. 3. - (1) In vederea aprobării ca organism de inspecţie şi certificare în domeniul agriculturii ecologice, organismul candidat va depune la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale următoarele documente:

a)  cererea de aprobare, conform modelului prevăzut în anexa nr.1;

b)  copia certificatului de înmatriculare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din România, care să conţină şi codul unic de înregistrare;

c) actul constitutiv;

d)  o scurtă prezentare a activităţii, din care să rezulte experienţa în domeniul inspecţiei;

e)   planul-tip de inspecţie, care să conţină o descriere detaliată a măsurilor de precauţie pe care organismul se angajează să le impună operatorilor, în conformitate cu prevederile anexei III la Regulament;

f)   catalogul sancţiunilor aplicate operatorilor, în cazul nerespectării prevederilor legale privind agricultura ecologică;

g) copie de pe certificatul de acreditare deplină, valabil la data solicitării aprobării, conform normei europene EN 45011, eliberat de un organism de acreditare abilitat în acest scop;

h) o declaraţie scrisă prin care se angajează să pună la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale alte documente şi informaţii cu privire la acreditarea conform normei europene EN 45011;

i) organigrama însoţită de dosarul personalului angajat, care va cuprinde:

(i)  copie a diplomei de studii superioare în specialitate;

(ii)  curriculum vitae;

(iii) copie de pe carnetul de muncă sau contractul de colaborare;

(iv) copie a atestatului de formare a inspectorilor;

j) angajamentul că va respecta legislaţia comunitară şi naţională din domeniu;

k) angajamentul, pe propria răspundere, că nu va permite în activitatea operatorilor utilizarea organismelor modificate genetic sau a derivatelor acestora.

(2)  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale verifică toate documentele şi toate resursele, structurile, echipamentele şi procedurile operaţionale ale organismului candidat pentru a determina conformitatea cu cerinţele normei europene EN 45011 şi cu legislaţia în vigoare.

(3) După analiza documentelor depuse, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale elaborează un raport de evaluare, informează în scris organismul candidat cu privire la orice deficienţă/neconformitate descoperită în documentaţia depusă şi emite o decizie motivată de acordare sau de respingere a aprobării. Decizia de acordare sau respingere a aprobării se consemnează într-un registru unic şi se comunică în scris organismului candidat, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de aprobare.

(4) In situaţia în care solicitarea este acceptată, odată cu decizia de aprobare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale emite organismului candidat certificatul de aprobare, prezentat în anexa nr. 2, şi atribuie acestuia un cod de identificare. Certificatul de aprobare se acordă pentru unul sau toate domeniile următoare:

a)  producţie vegetală, produse vegetale, animale şi/sau produse animaliere;

b) unităţi de procesare a produselor vegetale şi animaliere şi a alimentelor compuse din produse vegetale şi animaliere;

c)   importatorii de produse vegetale, animale, produse animaliere şi alimente;

d) furaje.

(5)  Pe tot parcursul procedurii de aprobare se păstrează confidenţialitatea informaţiilor obţinute, la toate nivelurile.

(6)   Certificatul de aprobare acordat organismelor de inspecţie şi certificare este valabil 2 ani şi se avizează anual de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în urma controlului şi supravegherii activităţii organismului de inspecţie şi certificare.

(7) In vederea avizării anuale a certificatului de aprobare, organismul de inspecţie şi certificare completează cererea cuprinsă în anexa nr. 3 pe care o transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

- certificatul de acreditare deplină conform normei europene EN 45011;

-   datele statistice semestriale transmise Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de către organismul de inspecţie şi certificare aprobat(anexa nr.4);

- datele statistice anuale pentru anul precedent transmise Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de către organismul de inspecţie şi certificare aprobat (anexa nr. 5);

- raportul de evaluare a activităţii organismului de inspecţie şi certificare, elaborat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(8)  Un certificat de aprobare acordat unui organism de inspecţie şi certificare poate fi retras sau o cerere de avizare anuală poate fi respinsă în următoarele cazuri:

a) activitatea sa nu este conformă cu planul-tip de inspecţie;

b)  nu a corectat încălcările identificate în urma controlului efectuat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

c)  nu a permis Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să-şi desfăşoare activitatea de control şi supraveghere;

d)  nu a reuşit să corecteze folosirea incorectă a termenului „ecologic", a trimiterilor incorecte la sistemul de certificare a organismului de inspecţie şi certificare sau nu a utilizat corespunzător licenţele, certificatele ori mărcile;

e)  este pe cale să renunţe la această activitate, activitatea sa urmează să fie suspendată sau organismul de inspecţie şi certificare va fi executat prin ordin judecătoresc.

(9)  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale comunică organismului de inspecţie şi certificare, în termen de 14 zile, decizia de aprobare/respingere a cererii de aprobare sau avizare anuală, cu specificarea motivelor acestei decizii.

(10) Atunci când un organism candidat nu este mulţumit de decizie, acesta depune la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o contestaţie în termen de maximum 14 zile de la data comunicării deciziei care cuprinde şi motivele contestaţiei.

(11) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 15 zile de la primirea contestaţiei, organizează o întâlnire cu participarea reprezentanţilor organismului de inspecţie şi certificare în vederea analizării contestaţiei şi ia o nouă decizie.

(12)   In cazul retragerii certificatului de aprobare unui organism de inspecţie şi certificare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale informează operatorii înscrişi la acest organism cu privire la interzicerea utilizării mărcii de certificare a acestuia şi a oricărei declaraţii de conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniu, precum şi la necesitatea încheierii unui contract cu alt organism de inspecţie şi certificare.

(13) Depunerea unei noi cereri de aprobare ca organism de inspecţie şi certificare se face după 12 luni de la retragerea certificatului de aprobare.

(14) In situaţia în care un organism de inspecţie şi certificare aprobat solicită extinderea domeniilor sale de activitate, acesta transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale următoarele documente:

- cererea pentru extinderea domeniilor sale de activitate, cuprinsă în anexa nr. 6;

- certificatul de acreditare pentru noul domeniu emis de organismul de acreditare, conform normei europene EN 45011;

- procedurile de inspecţie necesare pentru noul domeniu.

(15)  La primirea cererii, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale verifică documentele şi aprobă sau respinge această solicitare.

Art.4. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. (2) alin. (1) lit. a) şi b), pe o perioadă de tranziţie care expiră la data de 31 decembrie 2008, eliberarea certificatelor de conformitate a produselor agroalimentare ecologice se face de organisme de inspecţie şi certificare cu sediul principal în statele membre sau în ţări cu echivalenţă în Uniunea Europeană, obţinută prin decizia Comisiei Europene, care au sediul secundar în România pe toată durata desfăşurării activităţii lor şi care au fost aprobate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Organismele de inspecţie şi certificare menţionate la alin. (1) emit certificatele de conformitate pentru produsele agroalimentare ecologice în limba engleză şi le traduc şi le legalizează în limba română.

CAPITOLUL III

Atribuţiile organismelor de inspecţie şi certificare aprobate

Art. 5. - (1) Organismele de inspecţie şi certificare aprobate au următoarele atribuţii:

a)  să aplice cel puţin cerinţele de inspecţie şi măsurile de precauţie, prevăzute în anexa III la Regulament, în unităţile/fermele de producţie care fac obiectul inspecţiei lor;

b)  să execute primul control anunţat într-un interval de maximum 90 de zile, socotit de la data înregistrării operatorului la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu planul-tip de inspecţie elaborat de fiecare organism de inspecţie şi certificare şi la termenele stabilite. Planurile-tip de inspecţie se transmit pentru aprobare Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an pentru activitatea anului următor;

c) să efectueze un număr de inspecţii neanunţate stabilit pe baza evaluării generale a riscului de nerespectare a legislaţiei comunitare şi naţionale şi drept consecinţă a rezultatelor primului control anunţat;

d)  să ia toate măsurile necesare pentru executarea cu prioritate a inspecţiilor în unităţile de procesare unde sunt prelucrate şi depozitate atât produse ecologice, cât şi produse care nu provin din agricultura ecologică;

e)  să ofere Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale accesul la birourile şi facilităţile sale şi tot sprijinul necesar în vederea exercitării atribuţiilor de control şi supraveghere;

f) să transmită Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, lista operatorilor supuşi inspecţiei până la data de 31 decembrie a anului anterior, cuprinzând numele şi adresa operatorului, tipul operatorului (producător, procesator, importator, fabricant de furaje pentru animale), tipul produsului, data înregistrării, data certificării;

g) să transmită Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de maximum 30 de zile după fiecare semestru, datele statistice semestriale conform modelului prezentat în anexa nr. 4;

h) să transmită Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, datele statistice anuale conform modelului prezentat în anexa nr. 5;

i) să transmită Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile după acordare, lista derogărilor sau a autorizaţiilor emise operatorilor, cuprinzând numele şi adresa operatorului, tipul operatorului (producător, procesator, importator, fabricant de furaje pentru animale), natura derogării, data de acordare a derogărilor şi durata de valabilitate a derogărilor;

j) să comunice Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale orice neregulă sau încălcare comisă de către operator şi sancţiunea aplicată;

k) să verifice modul de aplicare a regulilor specifice de etichetare a produselor agroalimentare ecologice şi folosirea pe etichetă a menţiunilor corespunzătoare, în conformitate cu prevederile art. 5 din Regulament. De asemenea, avizează cererea de solicitare pentru utilizarea siglei „ae" specifică produselor ecologice controlate.

(2) In conformitate cu prevederile art. 9 alin. (9) şi ale art. 10 alin. (3) din Regulament, în cazul constatării unei nereguli sau încălcări comise de operator, organismele de inspecţie şi certificare vor aplica sancţiunile cuprinse în anexa nr. 7.

CAPITOLUL IV

Atribuţiile autorităţii responsabile

Art. 6. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are următoarele atribuţii privind controlul şi supravegherea organismelor de inspecţie şi certificare aprobate:

a) asigură obiectivitatea controlului efectuat de organismele de inspecţie şi certificare;

b) verifică eficacitatea controlului;

c)  ia cunoştinţă de orice nereguli şi/sau încălcări constatate şi de sancţiunile aplicate;

d) retrage aprobarea organismului de inspecţie şi certificare în cazul în care acesta nu respectă cerinţele prevăzute la lit. a) şi b) sau nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 şi 5;

e) furnizează celor interesaţi informaţii cu privire la sistemul de acreditare/aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare;

f)  organizează cursuri de pregătire şi aplicaţii practice pe probleme de inspecţie şi certificare.

CAPITOLUL V

Reguli privind controlul şi supravegherea organismelor de inspecţie şi certificare

Art.7. - (1) Controlul şi supravegherea activităţii organismelor de inspecţie şi certificare se realizează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin:

a)  evaluarea documentelor transmise de organismele de inspecţie şi certificare, menţionate la art. 5 lit. f)-j);

b)  inspecţii de supraveghere ce au ca obiectiv evaluarea in situ a modului şi eficienţei activităţii organismului de inspecţie şi certificare aprobat, în conformitate cu un program stabilit şi aprobat în fiecare an. Inspecţiile de supraveghere se realizează pe un eşantion de operatori, decis în fiecare an, reprezentând 1% din totalul operatorilor înscrişi la fiecare organism de inspecţie şi certificare.

(2)   Selectarea eşantionului se face în mod aleatoriu, incluzând o gamă variată de operatori (producători, procesatori, importatori, producători de furaje pentru animale, comercianţi), orientat în special către operatorii care prezintă un risc ridicat sau asupra cărora există suspiciuni/reclamaţii.

(3) In vederea efectuării controlului, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale solicită organismelor de inspecţie şi certificare să transmită pentru fiecare operator selectat un dosar care să cuprindă minimum următoarele documente:

a)  cererea de înscriere adresată organismului de inspecţie şi certificare;

b) contractul încheiat de operator cu organismul de inspecţie şi certificare;

c) descrierea anuală a unităţii/chestionarul anual;

d) fişa de inspecţie a organismului de inspecţie şi certificare, ce cuprinde lista de verificare a operatorului;

e) planul de conversie;

f) planurile fermelor;

g) planul acţiunilor corective/ameliorative ale operatorilor, cu respectarea termenelor;

h) decizia de certificare;

i) copia ultimului raport de inspecţie;

j) alte documente specifice operatorului.

(4)  După analiza documentelor specificate la alin. (3) şi efectuarea controlului operatorilor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va constata dacă:

a)   activitatea operatorilor este conformă cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare, identificându-se orice neconformitate cu standardele şi procedurile de inspecţie;

b) inspecţiile au fost efectuate de un inspector calificat;

c)  derularea procedurilor de inspecţie şi certificare s-a realizat conform planului-tip de inspecţie al fiecărui organism de inspecţie şi certificare.

(5)  După fiecare control efectuat, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte un raport de evaluare, care va cuprinde, dacă este cazul, şi măsurile ameliorative necesare a fi întreprinse de organismul de inspecţie şi certificare pentru corectarea neconformităţilor identificate. Acest raport de evaluare stă la baza aprobării şi avizării anuale a organismelor de inspecţie şi certificare.

(6) In urma acţiunii de control şi supraveghere a activităţii organismelor de inspecţie şi certificare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale acordă întregului sistem de inspecţie şi certificare sau numai unei componente a schemei (cum ar fi implementarea legislaţiei sau competenţa inspectorilor etc.) următoarele calificative:

a)  nivelul satisfăcător - se acordă atunci când planul de inspecţie şi certificare este conform cu cerinţele prezentului ordin, cu norma europeană EN 45011 şi cu legislaţia comunitară şi naţională în vigoare;

b)  nivelul probleme minore - se acordă atunci când există nereguli sau încălcări minore, probleme izolate, erori etc, ce nu reprezintă probleme extinse sau semnificative şi nu afectează desfăşurarea activităţii de inspecţie şi certificare. In această situaţie se solicită organismului de inspecţie şi certificare mai multe informaţii care să clarifice motivele neregulilor sau încălcărilor şi confirmarea rezolvării acestora;

c) nivelul nesatisfăcător - se acordă atunci când neregulile, încălcările, problemele, motivele de îngrijorare, erorile etc. indică faptul că activitatea organismului de inspecţie şi certificare nu are nivelul de performanţă cerut. In această situaţie, organismul de inspecţie şi certificare, în termen de 30 de zile, prezintă o explicaţie şi confirmă prin dovezi că s-au aplicat acţiunile corective necesare;

d)  avertismentul scris - se aplică în cazul neregulilor sau încălcărilor grave ale cerinţelor generale de inspecţie. In această situaţie, în termen de 14 zile, organismul de inspecţie şi certificare întreprinde acţiunile necesare pentru remedierea problemei şi trebuie:

- să confirme că neregula sau încălcarea a fost rezolvată în perioada menţionată;

- să prezinte dovada implementării acţiunilor corective;

-   ulterior, responsabilul organismului de inspecţie şi certificare face un control suplimentar cu martori pentru a dovedi că acţiunile corective necesare au fost implementate, iar neregula sau încălcarea operatorului a fost remediată;

e)  interzicerea - se aplică în cazul încălcărilor grave şi constă în retragerea aprobării organismului de inspecţie şi certificare de a-şi desfăşura activitatea de inspecţie şi certificare pe teritoriul României.

Art. 8. -Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 527/2003 pentru aprobarea Regulilor privind sistemul de inspecţie şi certificare şi condiţiile de acreditare a organismelor de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 29 august 2003, se abrogă.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remeş

ANEXA Nr. 1

Către

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţia generală.................................................

Nr............................din.....................................

CERERE

pentru obţinerea aprobării în vederea inspecţiei şi certificării produselor agroalimentare din sectorul de agricultură ecologică

Persoana juridică..........................................., cu sediul în localitatea ..........................................., str ................................... nr......., bl......., sc......., ap ....... Judeţul/sectorul......................................., ţara........................................, nr. de telefon ..............., fax.................., înmatriculată la registrul comerţului sub nr........................, reprezentată prin responsabil ......................., solicit aprobarea şi eliberarea „Certificatului" de aprobare ca organism de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică pentru următoarele domenii:

|_|  producţie vegetală, produse vegetale, animale şi/sau produsele animaliere;

|_|  unităţi de procesare a produselor vegetale şi animaliere şi a alimentelor compuse din produse vegetale şi animaliere;

|_|  importatori de produse vegetale, animale, produse animaliere şi alimente;

|_|  furaje.

Declar pe propria răspundere că organismul aprobat va fi liber de orice presiune comercială sau financiară în activitatea de inspecţie şi certificare.

Semnătura responsabilului,

.........................................

ANEXA Nr. 2

ROMÂNIA

MINISTERUL  AGRICULTURII   ŞI   DEZVOLTĂRII   RURALE

Direcţia generală...............................

Certificat nr.......

Organismul................................................................, cu sediul în localitatea ........................................................, România...................................., oraşul ..........................................................., judeţul...................................., str .............................nr......., ap......., tel..........................., fax......, persoană responsabilă.................................., este aprobat ca organism de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu codul de identificare RO-ECO- ........................................, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.092/91, pentru următoarele domenii :

|_|    producţie vegetală, produse vegetale, animale şi/sau produsele animaliere;

|_|    unităţi de procesare a produselor vegetale şi animaliere şi a alimentelor compuse din produse vegetale şi animaliere;

|_|    importatori de produse vegetale, animale, produse animaliere şi alimente;

|_|    furaje.

Data:

Director general,

.................................

Acest certificat nu este valabil decât vizat pe anul în curs

ANUL I

ANUL II

ANEXA Nr. 3

Către

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţia generală.................................................

Nr............................din.....................................

CERERE

pentru avizarea anuală a certificatului de aprobare ca organism de inspecţie şi certificare din sectorul de agricultură ecologică

Organismul de inspecţie şi certificare........................................................................, cu sediul în................................, str............................., nr......., ţara.........................................., telefon..........................., fax.........................., prin............................., cu sediul în România, oraşul ...................................., judeţul .............................., str..........................., nr......., bl......., sc......., sectorul.........................., înmatriculată la registrul comerţului sub nr........................, având codul unic de înregistrare nr.................................şi codul de identificare.............................., reprezentată prin responsabil ..............................., solicit avizarea certificatului de aprobare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Declar pe propria răspundere că organismul aprobat va fi liber de orice presiune comercială sau financiară în activitatea de inspecţie şi certificare.

Semnătura responsabilului,

............................................

ANEXA Nr. 4

Numele organismului de inspecţie şi certificare....................................

Adresa .............................................................................................

Telefon...........................fax..................e-mail................web.............

DATE   STATISTICE   SEMESTRIALE

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. g) din ordin

Numele operatorului

Adresa tel./fax

Tipul operatorului

Tipul produsului

Data înregistrării

operatorului la

organismul de inspecţie şi certificare

Data certificării

Data inspecţiei

Tipul inspecţiei

Sancţiuni aplicate

Anunţată

Neanunţată

Data aplicării

Felul sancţiunii

ANEXA Nr. 5

Către

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţia generală.................................................

Nr............................din.....................................

DATE   STATISTICE  ANUALE

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. h) din ordin

Numele operatorului

Tipul operatorului

Nr. fişei

de înregistrare

a operatorului

la Ministerul

Agriculturii

şi Dezvoltării

Rurale

Adresa tel./fax

Felul şi data inspecţiei

Statutul

Sancţiuni aplicate

Data

Anunţată/ Neanunţată

In conversie

Certificat ecologic

Data aplicării

Felul sancţiunii

Suprafaţa

(ha)

Producţia (tone)

Suprafaţa (ha)

Producţia (tone)

ANEXA Nr. 6

Către

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţia generală.....................................

Nr.....................din.................................

CERERE

pentru extinderea domeniilor de activitate a organismelor de inspecţie şi certificare din sectorul de agricultură ecologică

Organismul de inspecţie şi certificare..........................................., cu sediul în ......................................, str .........................., nr......., ţara.........................., telefon ............................, fax.........................., prin .............................................., cu sediul in România................................, oraşul................................., judeţul.................................., str .............................nr......., bl......., sc......., sectorul.............înmatriculată la registrul comerţului sub nr.................., având codul unic de înregistrare nr......................... şi codul de identificare................................., reprezentată prin responsabil .............................., solicit extinderea domeniilor de activitate cu domeniul/domeniile........................................, în conformitate cu certificatul de acreditare conform normei europene EN 45011 acordat pentru domeniul/domeniile solicitate.

Anexez la prezenta cerere certificatul de acreditare deplină conform normei europene EN 45 011 pentru domeniul/domeniile de activitate.

Semnătura responsabilului,

...........................................

ANEXA Nr. 7

LISTA

sancţiunilor pe care organismele de inspecţie şi certificare le aplică operatorilor în cazul constatării de nereguli sau încălcări ale prevederilor legale în vigoare

Tipul sancţiunii

Modul de aplicare

Remarcă

Remarcă simplă

- se aplică în cazul unei nereguli minore sau al unei încălcări involuntare

Cerere de ameliorare

- se aplică în cazul constatării unei încălcări şi este însoţită de cererea de ameliorare, cu precizarea modului de ameliorare şi termenul în care va fi remediată

Cerere de ameliorare printr-un angajament scris

- se utilizează acelaşi mod de aplicare ca şi în cazul cererii de ameliorare, dar este însoţită de un angaiament scris, contrasemnat de operator

Avertisment

- se utilizează însoţit de menţiunea sancţiunii ce va fi aplicată în cazul în care

operatorul nu respectă cererea de ameliorare - avertismentul este de regulă urmat de un control suplimentar

Control suplimentar

- cheltuielile privind controlul suplimentar sunt suportate de către operator

Declasare şi excludere

Declasarea parcelei

- se declasează parcela sau o parte a acesteia, pentru o durată determinată

Declasarea lotului

- se declasează definitiv o parte din producţie

Excluderea produsului

- se interzice operatorului comercializarea unui tip de produs ce poartă indicaţii referitoare la modul de producţie ecologică pentru o durată determinată

Excluderea totală

- se interzice operatorului comercializarea tuturor produselor ce poartă indicaţii referitoare la modul de producţie ecologică, pe o durată determinată


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 688/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 688 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu