Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 15 din 20 octombrie 2006

în Cauza Bartos împotriva Romaniei

ACT EMIS DE: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 64 din 25 ianuarie 2011(Cererea nr. 12.050/02)

In Cauza Bartos împotriva României,

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (Sectia a treia), reunita într-o camera compusa din: domnii Bostjan M. Zupancic, presedinte, J. Hedigan, L. Caflisch, Corneliu Bîrsan, doamna A. Gyulumyan si domnii Egbert Myjer si David Thor Bjorgvinsson, judecatori, si Vincent Berger, grefier de sectie,

dupa ce a deliberat în camera de consiliu la 20 iulie 2006,

pronunta prezenta hotarâre, adoptata la aceeasi data:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se afla o cerere (nr. 12.050/02) îndreptata împotriva României, prin care un cetatean al acestui stat, doamna Doina Elena Bartos (reclamanta), a sesizat Curtea la 11 ianuarie 2002, în temeiul art. 34 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (Conventia).

2. Reclamanta, care a beneficiat de asistenta judiciara, a fost reprezentata de domnul Dan Sergiu Oprea, avocat în Brasov. Guvernul român (Guvernul) a fost reprezentat de agentul sau, doamna R. Rizoiu, apoi de doamna B. Ramascanu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. Reclamanta s-a plâns de încalcarea principiului securitatii raporturilor juridice, precum si de încalcarea dreptului la respectarea bunurilor, din cauza anularii unei hotarâri definitive ca urmare a introducerii unui recurs în anulare de catre procurorul general.

4. La 11 martie 2005, presedintele Sectiei a treia a hotarât sa comunice Guvernului plângerea. Intemeindu-se pe dispozitiile art. 29 § 3 din Conventie, acesta a hotarât, de asemenea, ca admisibilitatea si fondul sa fie examinate împreuna.

ÎN FAPT

I. Circumstantele cauzei

5. Reclamanta s-a nascut în anul 1937 si locuieste la Budapesta.

6. Ca urmare a stabilirii reclamantei în strainatate în anul 1989, statul a intrat în posesia unui bun imobil, compus dintr-o casa si din terenul aferent, care apartinea reclamantei.

7. In anul 1992, reclamanta a introdus la Judecatoria Brasov o actiune în revendicarea bunului sus-mentionat. Printr-o sentinta din data de 14 aprilie 1993, actiunea a fost admisa. Aceasta hotarâre a devenit definitiva la 20 aprilie 1994.

8. Printr-o sentinta din 4 octombrie 1994, Judecatoria Brasov a hotarât ca sotii L., chiriasii care ocupau imobilul din anul 1989 în baza unui contract de închiriere încheiat cu statul, trebuie sa încheie un nou contract de închiriere cu reclamanta.

9. La 9 mai 1995, Curtea Suprema de Justitie a admis recursul în anulare introdus de procurorul general împotriva Sentintei din data de 14 aprilie 1993.

10. Printr-un contract încheiat la 11 octombrie 1996 cu statul, sotii L. au cumparat imobilul. Totusi, actiunea reclamantei în anularea acestui contract a fost admisa printr-o sentinta din 6 martie 1997 a Judecatoriei Brasov. Aceasta sentinta a devenit definitiva la 7 decembrie 1998 ca urmare a respingerii recursului formulat de sotii L.

11. Intre timp, printr-o sentinta din 27 iunie 1995, Judecatoria Brasov a admis o noua actiune în revendicare introdusa de reclamanta împotriva statului. Aceasta hotarâre a fost confirmata printr-o decizie definitiva din 9 octombrie 1998 a Curtii de Apel Brasov.

12. La 15 noiembrie 1999, reclamanta a initiat o procedura în vederea evacuarii sotilor L., la a carei finalizare, la 31 martie 2000, ea a reintrat în posesia imobilului.

13. Printr-o actiune introdusa la 2 august 1999 la Judecatoria Brasov, sotii L. au solicitat obligarea reclamantei la restituirea catre ei a costului lucrarilor pe care le-au efectuat în casa.

14. Reclamanta a formulat cerere reconventionala prin care a solicitat daune si dobânzile aferente pentru degradarea imobilului, precum si chiriile pe care sotii L. ar fi trebuit sa i le plateasca, în opinia sa, începând cu 1 iunie 1994.

15. Printr-o sentinta din 27 octombrie 2000, bazându-se pe concluziile a doua expertize tehnice si pe constatarile personale ale judecatorului facute cu ocazia unei cercetari la fata locului, instanta a respins atât actiunea principala, cât si cererea reconventionala. Judecatorul a estimat ca fostii chiriasi nu aveau dreptul la restituirea costului lucrarilor efectuate, deoarece acestea au fost efectuate fara autorizatiile prevazute de lege. In ceea ce priveste solicitarea reclamantei, instanta a stabilit ca lucrarile în cauza nu reprezentau degradari ale imobilului si ca sotii L. nu puteau fi obligati la plata chiriilor, în conditiile în care reclamanta nu fusese parte în contractul de închiriere încheiat.

16. Ca urmare a apelului reclamantei, printr-o decizie din 24 iunie 2001, Tribunalul Brasov a stabilit ca lucrarile efectuate nu erau utile si nici de natura sa creasca valoarea imobilului si ca, dimpotriva, acestea au adus daune imobilului.

17. Luând în considerare Sentinta din 4 octombrie 1994 a Judecatoriei Brasov, care obligase sotii L. sa încheie un contract de închiriere cu reclamanta, precum si faptul ca, în acelasi timp, contractul de vânzare-cumparare cu privire la imobil fusese anulat, Tribunalul a stabilit ca ei trebuie sa plateasca reclamantei cuantumul chiriilor pentru perioada cuprinsa între 1 iunie 1994 si 15 noiembrie 1999.

18. Tribunalul i-a obligat, de asemenea, la plata unei despagubiri pentru reabilitarea imobilului, precum si la restituirea costurilor si cheltuielilor judiciare, suma totala ridicându-se la 84.741.747 ROL.

19. Ca urmare a recursului formulat de sotii L., aceasta solutie a fost mentinuta printr-o decizie definitiva din 24 septembrie 2001 a Curtii de Apel Brasov.

20. In cursul lunii noiembrie 2001, reclamanta a vândut imobilul unui tert.

21. La sfârsitul lunii martie 2002, sotii L. au platit reclamantei suma stabilita de Tribunalul Brasov.

22. La o data neprecizata, ca urmare a solicitarii sotilor L., procurorul general a introdus la Curtea Suprema de Justitie un recurs în anulare împotriva sentintei Judecatoriei si a celor doua decizii pronuntate de Tribunal si de Curtea de Apel.

23. El a aratat ca, în procesul de interpretare a documentelor aflate la dosar si a legislatiei interne, instantele au comis grave erori de drept, ceea ce a determinat solutionarea gresita a litigiului. El a argumentat ca lucrarile efectuate de sotii L. au fost necesare si utile si au dus la cresterea valorii imobilului. In ceea ce priveste plata chiriilor, procurorul general a considerat ca, în absenta unui contract de închiriere, acestea nu erau datorate.

24. Invocând principiul autoritatii de lucru judecat a Deciziei din 24 septembrie 2001, reclamanta a solicitat respingerea recursului în anulare.

25. Printr-o decizie din 19 noiembrie 2002, Curtea Suprema de Justitie a admis argumentele procurorului general si a casat deciziile contestate.

26. Pe fond, Curtea Suprema de Justitie a admis actiunea sotilor L. si a obligat reclamanta sa le plateasca daune reprezentând costul lucrarilor în cuantum de 92.158.026 ROL.

27. La 7 noiembrie 2005, la cererea sotilor L., care solicitau plata sumei sus-mentionate, un executor judecatoresc a început executarea silita asupra bunurilor reclamantei. Aceasta a introdus în fata Judecatoriei Brasov o contestatie la executare care înca nu a fost solutionata.

II. Dreptul intern relevant

28. La momentul faptelor, articolele pertinente din Codul de procedura civila prevedeau:

ARTICOLUL 330

„Procurorul general al Parchetului de pe lânga Curtea Suprema de Justitie, din oficiu sau la cererea ministrului justitiei, poate ataca cu recurs în anulare, la Curtea Suprema de Justitie, hotarârile judecatoresti irevocabile pentru urmatoarele motive:

1. când instanta a depasit atributiile puterii judecatoresti;

2. când prin hotarârea atacata s-a produs o încalcare esentiala a legii, ce a determinat o solutionare gresita a cauzei pe fond ori aceasta hotarâre este vadit netemeinica."

ARTICOLUL 3301

„In cazurile prevazute de art. 330 pct. 1 si 2, recursul în anulare se poate declara în termen de 1 an de la data când hotarârea judecatoreasca a ramas irevocabila."

29. Articolele 330 si 3301 din Codul de procedura civila au fost abrogate prin art. I pct. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2003.

ÎN DREPT

I. Cu privire la pretinsa încalcare a art. 6 § 1 din Conventie

30. Reclamanta sustine ca anularea de catre Curtea Suprema de Justitie a hotarârilor definitive din 24 aprilie si 24 septembrie 2001 a încalcat principiul securitatii raporturilor juridice. Astfel, ea se plânge de încalcarea art. 6 § 1 din Conventie, care, în partea relevanta, dispune dupa cum urmeaza:

„1. Orice persoana are dreptul la judecarea în mod echitabil, (...), de catre o instanta independenta si impartiala, (...), care va hotarî asupra încalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil (...)".

A. Cu privire la admisibilitate

31. Curtea constata ca acest capat de cerere nu este în mod vadit nefondat în sensul art. 35 § 3 din Conventie. De asemenea, Curtea constata ca acesta nu prezinta niciun alt motiv de inadmisibilitate.

B. Cu privire la fond

32. Guvernul face trimitere la Cauza Brumarescu, în care Curtea a concluzionat asupra unei încalcari a art. 6 § 1 din Conventie ca urmare a repunerii în discutie a unei hotarâri definitive în urma introducerii unui recurs în anulare de catre procurorul general, care dispunea în acest sens de o putere discretionara (Brumarescu împotriva României, [MC], nr. 28.342/95, alin. 62, CEDO 1999-VII).

33. Totusi, Guvernul subliniaza ca în prezenta cauza, spre deosebire de cauza citata mai sus, recursul în anulare a fost introdus în termenul legal de un an de la data ultimei hotarâri contestate si ca el nu a fost expresia puterii discretionare a procurorului general.

34. Guvernul considera ca, prin respingerea cererii de restituire a costului lucrarilor efectuate de sotii L. si obligarea acestora la plata catre reclamanta a chiriilor, Tribunalul si Curtea de Apel au comis o grava eroare în aprecierea faptelor si aplicarea dreptului, în conditiile în care lucrarile respective au dus la cresterea valorii imobilului si niciun contract de închiriere nu a fost încheiat cu reclamanta.

35. In consecinta, Guvernul apreciaza ca introducerea unui recurs în anulare ia Curtea Suprema de Justitie era singura posibilitate pentru a restabili ordinea juridica afectata de erorile instantelor sus-mentionate.

36. Reclamanta contesta argumentele Guvernului si insista asupra faptului ca anularea deciziilor definitive din 24 aprilie si 24 septembrie 2001 a încalcat principiul securitatii raporturilor juridice. Ea adauga ca, prin admiterea recursului în anulare, Curtea Suprema de Justitie a dat în acelasi timp dovada de lipsa de independenta si impartialitate.

37. Curtea reaminteste ca dreptul la un proces echitabil, garantat de art. 6 § 1 din Conventie, trebuie interpretat în lumina preambulului Conventiei, care enunta preeminenta dreptului ca element al patrimoniului comun al statelor-parti.

38. Unul dintre elementele fundamentale ale preeminentei dreptului este principiul securitatii raporturilor juridice, care implica, printre altele, ca solutia stabilita în mod definitiv de catre instante cu privire la un litigiu sa nu mai poata fi repusa în discutie (Brumarescu, citata mai sus, § 61). In temeiul acestui principiu, nicio parte nu poate solicita revizuirea unei decizii definitive si executorii doar pentru a obtine o noua analiza a cauzei si o noua hotarâre în privinta sa (Riabykh împotriva Rusiei, nr. 52.854/99, § 52, CEDO 2003-IX).

39. In cauza de fata, având în vedere sustinerile Guvernului în sensul ca deciziile din 24 aprilie si 24 septembrie 2001 erau rezultatul unei erori în aprecierea faptelor si aplicarea dreptului, Curtea reaminteste ca simplul fapt ca ar putea exista doua puncte de vedere cu privire la un subiect nu este un motiv suficient pentru a determina rejudecarea unei cauze (Riabykh, citata mai sus, § 52).

40. In ceea ce priveste termenul pentru introducerea recursului în anulare, chiar daca în prezenta cauza, spre deosebire de situatia din Cauza Brumarescu, citata mai sus, în care procurorul general nu trebuia sa respecte niciun termen, exercitarea acestei cai extraordinare de recurs a avut loc în termenul legal prevazut de art. 3301 din Codul de procedura civila, Curtea considera ca aceasta diferenta nu este de natura sa determine o solutie diferita fata de cea din Cauza Brumarescu (a se vedea, de asemenea, Societatea Comerciala Masinexportimport Industrial Group - S.A. împotriva României, nr. 22.687/03, § 36, 1 decembrie 2005).

41. Aceste elemente îi sunt suficiente Curtii pentru a concluziona ca anularea deciziilor definitive din 24 aprilie si 24 septembrie 2001 a încalcat dreptul la un proces echitabil al reclamantei.

42. In consecinta, a fost încalcat art. 6 § 1 din Conventie.

43. Având în vedere concluziile anterioare, Curtea considera ca nu este necesar sa examineze separat capatul de cerere al reclamantei referitor la pretinsa lipsa de independenta si impartialitate a Curtii Supreme de Justitie, acest capat de cerere constituind doar un aspect particular al dreptului la un proces echitabil garantat de art. 6 § 1 din Conventie, care a fost deja examinat de catre Curte.

II. Cu privire la pretinsa încalcare a art. 1 din Protocolul nr. 1

44. Reclamanta se plânge ca Hotarârea din 19 noiembrie 2002 a Curtii Supreme de Justitie a avut ca efect încalcarea dreptului la respectarea bunurilor sale, asa cum este garantat de art. 1 din Protocolul nr. 1, care este redactat dupa cum urmeaza:

„Orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauza de utilitate publica si în conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international.

Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le considera necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii sau a amenzilor."

A. Cu privire la admisibilitate

45. Curtea constata ca acest capat de cerere nu este în mod vadit nefondat în sensul art. 35 § 3 din Conventie. De asemenea, Curtea constata ca acesta nu prezinta niciun alt motiv de inadmisibilitate.

B. Cu privire la fond

46. Guvernul admite ca, în temeiul hotarârilor definitive din 24 aprilie si 24 septembrie 2001, reclamantei i s-a recunoscut o creanta împotriva sotilor L. si ca, de asemenea, anularea acestei creante, precum si obligarea reclamantei la plata de daune au constituit o ingerinta în dreptul acesteia la respectarea bunurilor. Totusi, Guvernul considera ca ingerinta era compatibila cu prevederile art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventie, de vreme ce aceasta era legala si urmarea un scop legitim.

47. In ceea ce priveste respectarea principiului legalitatii, Guvernul arata ca ingerinta se bazeaza pe dispozitiile art. 330 si 3301 din Codul de procedura civila, astfel cum erau acestea redactate la momentul faptelor.

48. In ceea ce priveste scopul legitim urmarit, Guvernul sustine ca ingerinta era necesara pentru a restabili ordinea juridica în urma erorii comise de catre Tribunal si Curtea de Apel.

49. In sfârsit, Guvernul considera ca hotarârea Curtii Supreme de Justitie nu a avut consecinte reale asupra drepturilor patrimoniale ale reclamantei, în conditiile în care sotii L. nu au solicitat restituirea sumei pe care i-au platit-o.

50. Reclamanta insista asupra faptului ca Decizia din 19 noiembrie 2002 a Curtii Supreme de Justitie a dus la o încalcare a dreptului sau la respectarea bunurilor.

51. Curtea observa mai întâi ca nu se contesta faptul ca, în baza hotarârilor definitive din 24 aprilie si 24 septembrie 2001, reclamanta avea o creanta suficient de bine determinata pentru a fi exigibila. De altfel, sotii L. i-au platit suma în litigiu, de care a putut sa se bucure în mod nestingherit pâna la decizia Curtii Supreme de Justitie care a anulat aceasta creanta si a obligat-o la plata de despagubiri pentru lucrarile efectuate de sotii L.

52. Chiar daca pâna acum si în ciuda începerii unei proceduri de executare silita având ca obiect bunurile sale reclamanta nu s-a conformat înca deciziei Curtii Supreme de Justitie, Curtea considera ca anularea creantei sale si obligarea la plata de despagubiri au avut ca efect lipsirea reclamantei de bunurile sale, în sensul celei de-a doua fraze din primul paragraf al art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventie (a se vedea, mutatis mutandis, Societatea Comerciala Masinexportimport Industrial Group - S.A., citata mai sus, § 44).

53. O lipsire de proprietate care intra sub incidenta acestei norme se poate justifica doar daca se demonstreaza în special ca aceasta a intervenit pentru o cauza de utilitate publica si în conditiile prevazute de lege. In plus, orice ingerinta în exercitarea dreptului de proprietate trebuie sa raspunda criteriului proportionalitatii (Brumarescu, citata mai sus, §§ 73-74).

54. In speta, Curtea observa în special ca nu se contesta ca ingerinta în dreptul reclamantei la respectarea bunurilor a avut loc în conditiile prevazute de lege, si anume dispozitiile Codului de procedura civila referitoare la recursul în anulare.

55. In ceea ce priveste justificarea acestei ingerinte, Curtea observa ca Guvernul sustine ca interventia procurorului general era necesara pentru a restabili ordinea juridica pe care erorile de judecata ale Tribunalului si Curtii de Apel au încalcat-o.

56. In aceasta privinta, Curtea reitereaza constatarea facuta cu ocazia examinarii capatului de cerere cu privire la încalcarea art. 6 § 1 din Conventie, si anume ca respectarea principiului securitatii raporturilor juridice interzice ca hotarâri judecatoresti care se bucura de autoritatea de lucru judecat sa fie repuse în discutie pentru simplul motiv ca exista doua puncte de vedere asupra chestiunii respective. Or, în cauza de fata Curtea observa, pe de o parte, ca sotii L. au beneficiat de o hotarâre în prima instanta si de doua cai ordinare de atac pentru a-si prezenta argumentele si, pe de alta parte, ca procurorul general nu a ridicat în fata Curtii Supreme de Justitie niciun argument nou care sa nu fi fost analizat în mod corespunzator de instantele ordinare.

57. Dincolo de aceste aspecte, presupunând chiar ca s-ar putea demonstra ca lipsirea de proprietate a servit unei cauze de interes public, având în vedere ca interventia procurorului general, dupa solutionarea unei proceduri în care acesta nu a fost parte, a dus nu doar la anularea creantei reclamantei, ci si la obligarea acesteia la plata de despagubiri, Curtea considera ca o atingere atât de radicala adusa drepturilor reclamantei a încalcat, în defavoarea sa, echilibrul care trebuie pastrat între protectia proprietatii si exigentele interesului general.

58. In consecinta, a existat o încalcare a art. 1 din Protocolul nr. 1.

III. Cu privire la celelalte încalcari pretinse

59. Reclamanta se considera victima a „numeroase nedreptati", care ar constitui tot atâtea încalcari ale dreptului la viata, la libertate si siguranta, la respectarea vietii familiale, la un recurs efectiv, la libertatea de circulatie si la interzicerea abuzului de drept, garantate de art. 2, 5, 8, 13 si 17 din Conventie si de art. 2 din Protocolul aditional nr. 4 la Conventie.

60. Tinând cont de ansamblul elementelor aflate la dispozitia sa si în masura în care este competenta sa analizeze sustinerile formulate, Curtea nu a descoperit nicio aparenta de încalcare a acestor drepturi si libertati garantate de Conventie si de protocoalele sale.

61. Rezulta ca aceasta parte a cererii este în mod vadit nefondata si trebuie respinsa în temeiul art. 35 § § 3 si 4 din Conventie.

IV. Cu privire la aplicarea art. 41 din Conventie

62. Art. 41 din Conventie prevede:

„Daca Curtea declara ca a avut loc o încalcare a conventiei sau a protocoalelor sale si daca dreptul intern al înaltei parti contractante nu permite decât o înlaturare incompleta a consecintelor acestei încalcari, Curtea acorda partii lezate, daca este cazul, o reparatie echitabila."

A. Prejudiciul

63. Reclamanta a solicitat cu titlu de prejudiciu material suma de 40.750 EUR reprezentând chiriile de care a fost lipsita între 1 iunie 1994 si 31 martie 2000. Ea solicita, de asemenea, 586 EUR pentru daunele aduse imobilului de sotii L.

64. Ea solicita 10.000 EUR cu titlu de prejudiciu moral suferit din cauza imposibilitatii de a utiliza imobilul si a suferintei pe care i-a provocat-o decizia Curtii Supreme de Justitie, care a lipsit de efecte o procedura judiciara derulata pe mai multi ani.

65. Guvernul contesta aceste pretentii. El arata ca prin Hotarârea din 24 aprilie 2001 Tribunalul Brasov a acordat reclamantei o despagubire pentru chiriile neîncasate si pentru distrugerile provocate imobilului. El adauga ca, în ciuda anularii acestei hotarâri de catre Curtea Suprema de Justitie, reclamanta înca nu a restituit aceasta suma sotilor L.

66. In ceea ce priveste suma solicitata cu titlu de prejudiciu moral, Guvernul afirma ca nu exista nicio legatura directa între încalcarile pretinse si un eventual prejudiciu moral.

67. Curtea constata ca reclamantei i s-a platit suma acordata prin Hotarârea din 24 aprilie 2001 a Tribunalului Brasov, fiind în continuare în posesia acesteia. De asemenea, Curtea observa ca, în ciuda unei proceduri de executare silita aflate în derulare, reclamanta nu a platit sotilor L. despagubirile la care a fost obligata prin Decizia din 19 noiembrie 2002 a Curtii Supreme de Justitie.

68. Prin urmare, Curtea considera ca nicio suma nu ar putea fi acordata reclamantei cu titlu de prejudiciu material în legatura directa cu încalcarea constatata a art. 6 § 1 din Conventie si a art. 1 din Protocolul nr. 1.

69. In ceea ce priveste repararea prejudiciului moral, Curtea apreciaza ca reclamanta a suferit un prejudiciu moral de necontestat ca urmare a anularii creantei sale si a obligarii sale la plata de despagubiri.

70. Având în vedere ansamblul elementelor disponibile si statuând în echitate, conform dispozitiilor art. 41 din Conventie, Curtea acorda reclamantei suma de 2.000 EUR cu titlu de daune morale.

B. Costurile si cheltuielile de judecata

71. Reclamanta solicita restituirea sumei de 955 EUR cu titlu de costuri din procedura interna, reprezentând cheltuieli diverse precum plata taxei de timbru, fotocopii, expertize tehnice si cheltuieli de transport. Ea solicita în plus 210 EUR pentru cheltuielile cu procedura în fata Curtii.

72. Guvernul nu se opune la restituirea cheltuielilor suportate, cu conditia prezentarii documentelor doveditoare. Totusi, el subliniaza ca în cadrul procedurii interne reclamantei i s-a restituit deja o parte din costurile prezentate în cadrul acestei proceduri.

73. Conform jurisprudentei Curtii, un reclamant nu poate obtine restituirea costurilor si cheltuielilor decât în masura în care s-a facut dovada realitatii, a necesitatii si a caracterului rezonabil din punctul de vedere al cuantumului acestora.

74. In ceea ce priveste costurile si cheltuielile implicate de procedura în fata instantelor nationale ordinare, Curtea observa mai ales ca prin Hotarârea din 24 aprilie 2001, confirmata prin Decizia Curtii de Apel Brasov din 24 septembrie 2001, s-a dispus restituirea acestora reclamantei.

75. Apoi Curtea reaminteste ca a stabilit încalcarea art. 6 § 1 din Conventie si a art. 1 din Protocolul nr. 1 ca urmare a anularii de catre Curtea Suprema de Justitie a celor doua decizii sus­mentionate. Astfel, se impune sa se acorde reclamantei costurile si cheltuielile aferente procedurii derulate în fata acestei din urma instante.

76. In ceea ce priveste cheltuielile implicate de procedura în fata sa, Curtea observa ca reclamanta, care a beneficiat de asistenta judiciara a Consiliului Europei, locuieste în Ungaria si a efectuat cheltuieli suplimentare pentru corespondenta cu Curtea si cu avocatul sau, precum si pentru mai multe calatorii efectuate în România pentru necesitati legate de prezenta plângere.

77. Analizând elementele aflate la dispozitia sa, precum si jurisprudenta în materie, Curtea considera rezonabil sa acorde reclamantei suma de 1.000 EUR pentru toate costurile si cheltuielile.

C. Dobânzile moratorii

78. Curtea considera potrivit ca rata dobânzilor moratorii sa se bazeze pe rata dobânzii facilitatii de împrumut marginal a Bancii Centrale Europene, majorata cu 3 puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

In unanimitate,

CURTEA

1. declara cererea admisibila în ceea ce priveste capetele de cerere întemeiate pe art. 6 § 1 din Conventie si pe art. 1 din Protocolul nr. 1 si inadmisibila pentru celelalte capete de cerere;

2. hotaraste ca a fost încalcat art. 6 § 1 din Conventie;

3. hotaraste ca a fost încalcat art. 1 din Protocolul nr. 1;

4. hotaraste:

a) ca statul pârât sa plateasca reclamantei, în termen de 3 luni de la data ramânerii definitive a hotarârii, în conformitate cu art. 44 § 2 din Conventie, urmatoarele sume:

(i) 2.000 EUR (doua mii euro) pentru prejudiciul moral;

(ii) 1.000 EUR (una mie euro) pentru costuri si cheltuieli;

(iii) orice suma care ar putea fi datorata cu titlu de impozit cu privire la aceste sume;

b) ca, începând de la expirarea termenului mentionat mai sus si pâna la efectuarea platii, aceste sume sa se majoreze cu o dobânda simpla având o rata egala cu cea a facilitatii de împrumut marginal a Bancii Centrale Europene, valabila în aceasta perioada si majorata cu 3 puncte procentuale;

5. respinge cererea de reparatie echitabila pentru restul pretentiilor.

Redactata în limba franceza, apoi comunicata în scris la data de 20 iulie 2006, în temeiul art. 77 §§ 2 si 3 din Regulamentul Curtii.

Bostjan M. Zupancic,

presedinte

Vincent Berger,

grefier


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 15/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 15 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 15/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu