Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 633 din 15 mai 2002

privind procedura de declarare si stabilire a impozitului pe veniturile din activitati agricole

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 409 din 13 iunie 2002


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul prevederilor art. 46 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, ale art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in baza art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de declarare a veniturilor din activitati agricole, prevazuta in anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    Art. 2
    Se aproba Procedura de stabilire a impozitului pe veniturile din activitati agricole, prevazuta in anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    Art. 3
    Se aproba modelul si continutul formularului "Declaratie privind veniturile din activitati agricole", cod 14.13.01.13/9, prevazut in anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    Art. 4
    Formularul prevazut la art. 3 se completeaza si se depune conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 4 la prezentul ordin.
    Art. 5
    Se aproba modelul si continutul formularului "Decizie de impunere anuala pentru veniturile din activitati agricole", cod 14.13.03.13/9, prevazut in anexa nr. 5 la prezentul ordin.
    Art. 6
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor prevazute la art. 3 si 5 sunt stabilite in anexa nr. 6 la prezentul ordin.
    Art. 7
    Directia generala de proceduri fiscale, Directia generala a tehnologiei informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 8
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     p. Ministrul finantelor publice,
                            Gheorghe Gherghina,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                               PROCEDURA
de declarare a veniturilor din activitati agricole

    1. Persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si in solarii, precum si a arbustilor, plantelor decorative si a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si din altele asemenea au obligatia sa completeze si sa depuna la organul fiscal competent formularul "Declaratie privind veniturile din activitati agricole", cod 14.13.01.13/9.
    2. Prin organ fiscal competent se intelege organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla terenul.
    3. Declaratia se depune anual, pana la data de 30 iunie a anului fiscal, pentru anul in curs.
    4. Contribuabilii depun cate o declaratie pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate in a carei raza teritoriala se afla terenul.
    Prin localitate se intelege comuna/orasul/municipiul/sectorul municipiului Bucuresti.
    5. In situatia in care in raza teritoriala a unei localitati se afla mai multe suprafete de teren, se va depune o singura declaratie de impunere.
    6. In situatia in care terenul este detinut in coproprietate si exploatat in comun, fiecare coproprietar va depune cate o declaratie privind veniturile din activitati agricole, in care va inscrie suprafata de teren corespunzatoare cotei care ii revine din proprietate.
    7. In cazul arendarii terenurilor declaratia va fi depusa de catre arendas, inscriindu-se suprafata de teren care face obiectul contractelor de arendare.
    8. Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa venitului (terenul);
    - copia se pastreaza de catre contribuabil.
    9. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

    ANEXA 2

                              PROCEDURA
de stabilire a impozitului pe veniturile din activitati agricole

    Impozitul pe veniturile din activitati agricole se stabileste de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla terenul, pe baza declaratiei privind veniturile din activitati agricole, depusa de contribuabili pentru anul fiscal in curs.
    Impozitul datorat pentru anul in curs se calculeaza prin aplicarea unei cote de 15% asupra venitului net stabilit pe baza de norme de venit corespunzatoare tipului de activitate desfasurata, impozitul fiind final.
    In termen de 30 de zile de la primirea declaratiei privind veniturile din activitati agricole organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla terenul va emite si va transmite contribuabilului decizia de impunere pentru veniturile din activitati agricole.
    Organul fiscal va emite o noua decizie de impunere in cazul in care apar elemente care conduc la modificarea impozitului datorat.
    O data cu decizia de impunere transmisa contribuabilului, o copie de pe aceasta se transmite si organului fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul.
    Organul fiscal are dreptul de a stabili din oficiu obligatiile de plata, in situatia in care contribuabilul nu a depus declaratia de impunere pentru anul in curs, pe baza datelor din declaratia de impunere depusa in anul precedent si a altor date avute la dispozitie de organele fiscale.

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                                            _____________________________
                                          /           ROMANIA             \
                                         |               ___               |
    215                                  |             / MFP \             |
                                         |             \ ___ /             |
                                         |  MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  |
                                          \ ______________________________/

                              DECLARATIE

              PRIVIND VENITURILE DIN ACTIVITATI AGRICOLE
                                                                              _
                       Pentru anul ............     Declaratie rectificativa |_|
                                                    Se completeaza cu X in cazul
                                                    declaratiilor rectificative

    DATELE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

                           Initiala              Cod numeric personal/Numar
  Nume                     tatalui  Prenume      de identificare fiscala
 ______________________________________________________________________________
|_________________________|________|_______|___________________________________|

        Strada                        Nr.   Bloc    Scara    Etaj     Ap.
        _______________________________________________________________________
       |_____________________________|_____|_______|________|________|_________|
        Localitate                    Judet                           Sector
Adresa  _______________________________________________________________________
       |_____________________________|_______________________________|_________|

    Cont bancar
         Banca .................. Numar cont ..........................
                                             __________________________________
    Unitatea fiscala de domiciliu/resedinta |__________________________________|

    Localitatea pe raza careia se afla terenul (terenurile) ....................

 ______________________________________________________________________________
  A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Tipul activitatii agricole   |        Suprafete de teren             |
|crt.|                                 |_______________________________________|
|    |                                 |Parcela|Parcela|Parcela|Parcela|Parcela|
|    |                                 |   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |
|    |                                 |_______|_______|_______|_______|_______|
|    |                                 |  ari  |  ari  |  ari  |  ari  |  ari  |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 1. |Cultivarea si valorificarea      |       |       |       |       |       |
|    |florilor in sere si solarii      |       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 2. |Cultivarea si valorificarea      |       |       |       |       |       |
|    |legumelor si zarzavaturilor      |       |       |       |       |       |
|    |in sere si solarii               |       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 3. |Cultivarea si valorificarea      |       |       |       |       |       |
|    |arbustilor                       |       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 4. |Cultivarea si valorificarea      |       |       |       |       |       |
|    |plantelor decorative             |       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 5. |Cultivarea si valorificarea      |       |       |       |       |       |
|    |ciupercilor*)                    |       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 6. |Exploatarea pepinierelor viticole|       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 7. |Exploatarea pepinierelor pomicole|       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 8. |Alte activitati asemanatoare     |       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|

    Venitul net se determina pe baza de norme anuale de venit
 ______________________________________________________________________________
    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.
    Date de identificare ale reprezentantului fiscal

    Nume, prenume/Denumire .........................................
    Adresa .........................................................
           .........................................................
                                                        _______________________
    Cod de inregistrare al reprezentantului fiscal ... |_______________________|

    Cont bancar
         Banca .................. Numar cont ..........................
 ______________________________________________________________________________
    Semnatura contribuabil      data      | Semnatura                data
                           ......  ...... | reprezentant fiscal ......  ......
    Numar telefon/fax                     | Numar telefon/fax
    contribuabil ........................ | reprezentant fiscal ..............
    E-mail .............................. | E-mail ...........................
 ______________________________________________________________________________
    Loc rezervat organului fiscal               Nr. inregistrare .............
                                                Data .........................
 ______________________________________________________________________________
    *) Se inscrie suprafata totala cultivata cu ciuperci sau bureti obtinuta prin insumarea suprafetelor amenajate ca suport pentru aceste culturi.
 ______________________________________________________________________________
    Cod 14.13.01.13/9                     Tiparit la CN "Imprimeria Nationala"

    ANEXA 4

                             INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie privind veniturile din activitati agricole", cod 14.13.01.13/9

    Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania sau in strainatate, care realizeaza venituri in bani si/sau in natura din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si in solarii, precum si a arbustilor, plantelor decorative si a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si din altele asemenea.
    Contribuabilii depun cate o declaratie pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate in a carei raza teritoriala se afla terenul. In cazul in care in raza teritoriala a aceleiasi localitati se afla mai multe terenuri, se va depune o singura declaratie de impunere.
    Termen de depunere:
    - anual, pana la data de 30 iunie a anului fiscal, pentru anul in curs;
    - in termen de 5 zile de la incetarea activitatii, in cazul contribuabililor care inceteaza sa mai aiba domiciliul in Romania;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior [prin depunerea unei declaratii rectificative*)], situatie in care se va inscrie "X" in casuta prevazuta in acest scop.
    Declaratia se pune in mod gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

    Date de identificare a contribuabilului
    Adresa - persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania completeaza adresa de domiciliu, iar cele cu domiciliul in strainatate, resedinta in Romania.
    Cod numeric personal/numar de identificare fiscala - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil, in cazul persoanelor fizice romane cu domiciliul in Romania, sau numarul de identificare fiscala atribuit de organele fiscale cu ocazia inregistrarii fiscale, in cazul persoanelor fizice romane fara domiciliu in Romania.
    Cont bancar - se completeaza de catre contribuabilii care au conturi bancare deschise la institutii bancare aflate pe teritoriul Romaniei.
    Unitatea fiscala de domiciliu/resedinta - se inscrie unitatea fiscala in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul, respectiv resedinta, in cazul contribuabililor fara domiciliu in Romania.
    Localitatea pe raza careia se afla terenul (terenurile) - se inscrie denumirea unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se afla terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oras, comuna sau sector al municipiului Bucuresti.

    A. Date privind activitatea desfasurata
    Suprafete de teren - se inscrie in randul corespunzator activitatii desfasurate numarul de ari aferent fiecarei suprafete (parcele) de teren cultivate, situata in raza teritoriala a localitatii.

    Date de identificare a reprezentantului fiscal
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantii fiscali desemnati, potrivit legii, de contribuabili, inclusiv contul bancar al acestora, daca exista.
    Cod de inregistrare al reprezentantului fiscal - se inscrie codul numeric personal in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana fizica, respectiv codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz, in situatia in care reprezentantul fiscal este persoana juridica.
------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune in perioada de prescriptie, pana in momentul initierii unui control fiscal privind perioada la care se refera.

    ANEXA 5

    Directia generala a finantelor            Nr. inregistrare ...............
    publice a judetului ...................
    Administratia finantelor publice ......   Data ...........................

            Aprobat       Data .......            Verificat      Data .......

    Conducatorul unitatii,                  .....................
    .....................                   (numele si prenumele)
    (numele si prenumele)

                           DECIZIE DE IMPUNERE
pentru veniturile din activitati agricole pe anul .....................

    Catre:
    Numele ....................................................................
    Prenumele .........................   CNP/NIF .............................
    Domiciliul/Resedinta: localitatea ....................., str. ............. nr. ..., bl. ..., ap. ..., sc. ..., et. ..., judetul/sectorul .................
    Localitatea in a carei raza teritoriala se afla terenul (terenurile) ................................
    Declaratia privind veniturile din activitati agricole inregistrata sub nr.
............ din ..../........./.....
    In baza Legii (Ordonantei Guvernului) nr. ....../....., art. ...., si a Declaratiei privind veniturile din activitati agricole pe anul ..../Procesului-verbal de control nr. ........../Notei de constatare nr. .........., se stabileste impozitul pe veniturile din activitati agricole dupa cum urmeaza:

    Determinarea venitului impozabil si a impozitului pe venit
                                                                     - lei -
 ______________________________________________________________________________
|      Tipul activitatii agricole       |                Venitul net           |
|                                       |______________________________________|
|                                       | Decizie anterioara | Decizie curenta |
|_______________________________________|____________________|_________________|
| .................................     |                    |                 |
|_______________________________________|____________________|_________________|
| Total venit net                       |                    |                 |
|_______________________________________|____________________|_________________|
 ______________________________________________________________________________
| Impozit (15% x total venit net)       |                    |                 |
|_______________________________________|____________________|_________________|

    1. Suma de ..................... se achita in doua transe egale astfel:
                - .......... lei, pana la data de 1 septembrie ....... inclusiv;
                - .......... lei, pana la data de 15 noiembrie ....... inclusiv.
    2. Suma de ............. lei, reprezentand diferente de impozit intre decizia curenta si decizia anterioara, se plateste in termen de ....... zile de la data comunicarii.
    Pentru impozitul neachitat pana la termenele precizate mai sus se vor calcula majorari de intarziere si penalitati de intarziere.
    Administratia finantelor publice isi rezerva dreptul de a modifica in perioada de prescriptie impozitul calculat, in conditiile declararii eronate a veniturilor.
    Impotriva masurilor dispuse prin prezenta decizie se poate face contestatie, care se depune in termen de 15 zile de la comunicare la organul fiscal competent, conform legii.
    Prezenta decizie constituie instiintare de plata si devine executorie in ziua imediat urmatoare expirarii termenului de plata, in cazul neachitarii impozitului la termenele legale de plata.

     Intocmit                           Am primit un exemplar.
     ..............................     Data .................................
         (numele si prenumele)          Semnatura contribuabilului ...........
     Data .........................                            sau
     Semnatura ....................     Nr. si data confirmarii de primire
     Cod 14.13.03.13/9                  ......................................

    ANEXA 6

                        CARACTERISTICI DE TIPARIRE

    I. Declaratie privind veniturile din activitati agricole, cod 14.13.01.13/9

    1. Denumire: Declaratie privind veniturile din activitati agricole
    2. Cod: 14.13.01.13/9
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire (seturi):
       - pe fata se tipareste continutul declaratiei
       - pe verso se tiparesc instructiunile de completare
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: la declararea veniturilor din activitati agricole, prevazute la art. 46 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
    7. Se intocmeste in: 2 exemplare
       de: contribuabili, persoane fizice romane cu domiciliu in Romania sau in strainatate, care realizeaza venituri din activitati agricole, sau de reprezentantii fiscali ai acestora
    8. Circula:
       - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla terenul
       - copia la contribuabil
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    II. Decizie de impunere pentru veniturile din activitati agricole, cod 14.13.03.13/9

    1. Denumire: Decizie de impunere pentru veniturile din activitati agricole
    2. Cod: 14.13.03.13/9
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire:
       - se tipareste pe o singura fata
       - se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: la calculul impozitului pe veniturile din activitati agricole
    7. Se intocmeste in: 3 exemplare
       de: organul fiscal in a carei raza teritoriala se afla terenul
    8. Circula:
       - 1 exemplar la contribuabil
       - 1 exemplar la organul fiscal de domiciliu
         1 exemplar la organul fiscal emitent
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 633/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 633 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 633/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu