Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 633 din 15 mai 2002

privind procedura de declarare si stabilire a impozitului pe veniturile din activitati agricole

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 409 din 13 iunie 2002


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul prevederilor art. 46 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, ale art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in baza art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de declarare a veniturilor din activitati agricole, prevazuta in anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    Art. 2
    Se aproba Procedura de stabilire a impozitului pe veniturile din activitati agricole, prevazuta in anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    Art. 3
    Se aproba modelul si continutul formularului "Declaratie privind veniturile din activitati agricole", cod 14.13.01.13/9, prevazut in anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    Art. 4
    Formularul prevazut la art. 3 se completeaza si se depune conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 4 la prezentul ordin.
    Art. 5
    Se aproba modelul si continutul formularului "Decizie de impunere anuala pentru veniturile din activitati agricole", cod 14.13.03.13/9, prevazut in anexa nr. 5 la prezentul ordin.
    Art. 6
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor prevazute la art. 3 si 5 sunt stabilite in anexa nr. 6 la prezentul ordin.
    Art. 7
    Directia generala de proceduri fiscale, Directia generala a tehnologiei informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 8
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     p. Ministrul finantelor publice,
                            Gheorghe Gherghina,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                               PROCEDURA
de declarare a veniturilor din activitati agricole

    1. Persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si in solarii, precum si a arbustilor, plantelor decorative si a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si din altele asemenea au obligatia sa completeze si sa depuna la organul fiscal competent formularul "Declaratie privind veniturile din activitati agricole", cod 14.13.01.13/9.
    2. Prin organ fiscal competent se intelege organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla terenul.
    3. Declaratia se depune anual, pana la data de 30 iunie a anului fiscal, pentru anul in curs.
    4. Contribuabilii depun cate o declaratie pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate in a carei raza teritoriala se afla terenul.
    Prin localitate se intelege comuna/orasul/municipiul/sectorul municipiului Bucuresti.
    5. In situatia in care in raza teritoriala a unei localitati se afla mai multe suprafete de teren, se va depune o singura declaratie de impunere.
    6. In situatia in care terenul este detinut in coproprietate si exploatat in comun, fiecare coproprietar va depune cate o declaratie privind veniturile din activitati agricole, in care va inscrie suprafata de teren corespunzatoare cotei care ii revine din proprietate.
    7. In cazul arendarii terenurilor declaratia va fi depusa de catre arendas, inscriindu-se suprafata de teren care face obiectul contractelor de arendare.
    8. Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa venitului (terenul);
    - copia se pastreaza de catre contribuabil.
    9. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

    ANEXA 2

                              PROCEDURA
de stabilire a impozitului pe veniturile din activitati agricole

    Impozitul pe veniturile din activitati agricole se stabileste de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla terenul, pe baza declaratiei privind veniturile din activitati agricole, depusa de contribuabili pentru anul fiscal in curs.
    Impozitul datorat pentru anul in curs se calculeaza prin aplicarea unei cote de 15% asupra venitului net stabilit pe baza de norme de venit corespunzatoare tipului de activitate desfasurata, impozitul fiind final.
    In termen de 30 de zile de la primirea declaratiei privind veniturile din activitati agricole organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla terenul va emite si va transmite contribuabilului decizia de impunere pentru veniturile din activitati agricole.
    Organul fiscal va emite o noua decizie de impunere in cazul in care apar elemente care conduc la modificarea impozitului datorat.
    O data cu decizia de impunere transmisa contribuabilului, o copie de pe aceasta se transmite si organului fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul.
    Organul fiscal are dreptul de a stabili din oficiu obligatiile de plata, in situatia in care contribuabilul nu a depus declaratia de impunere pentru anul in curs, pe baza datelor din declaratia de impunere depusa in anul precedent si a altor date avute la dispozitie de organele fiscale.

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                                            _____________________________
                                          /           ROMANIA             \
                                         |               ___               |
    215                                  |             / MFP \             |
                                         |             \ ___ /             |
                                         |  MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  |
                                          \ ______________________________/

                              DECLARATIE

              PRIVIND VENITURILE DIN ACTIVITATI AGRICOLE
                                                                              _
                       Pentru anul ............     Declaratie rectificativa |_|
                                                    Se completeaza cu X in cazul
                                                    declaratiilor rectificative

    DATELE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

                           Initiala              Cod numeric personal/Numar
  Nume                     tatalui  Prenume      de identificare fiscala
 ______________________________________________________________________________
|_________________________|________|_______|___________________________________|

        Strada                        Nr.   Bloc    Scara    Etaj     Ap.
        _______________________________________________________________________
       |_____________________________|_____|_______|________|________|_________|
        Localitate                    Judet                           Sector
Adresa  _______________________________________________________________________
       |_____________________________|_______________________________|_________|

    Cont bancar
         Banca .................. Numar cont ..........................
                                             __________________________________
    Unitatea fiscala de domiciliu/resedinta |__________________________________|

    Localitatea pe raza careia se afla terenul (terenurile) ....................

 ______________________________________________________________________________
  A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Tipul activitatii agricole   |        Suprafete de teren             |
|crt.|                                 |_______________________________________|
|    |                                 |Parcela|Parcela|Parcela|Parcela|Parcela|
|    |                                 |   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |
|    |                                 |_______|_______|_______|_______|_______|
|    |                                 |  ari  |  ari  |  ari  |  ari  |  ari  |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 1. |Cultivarea si valorificarea      |       |       |       |       |       |
|    |florilor in sere si solarii      |       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 2. |Cultivarea si valorificarea      |       |       |       |       |       |
|    |legumelor si zarzavaturilor      |       |       |       |       |       |
|    |in sere si solarii               |       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 3. |Cultivarea si valorificarea      |       |       |       |       |       |
|    |arbustilor                       |       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 4. |Cultivarea si valorificarea      |       |       |       |       |       |
|    |plantelor decorative             |       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 5. |Cultivarea si valorificarea      |       |       |       |       |       |
|    |ciupercilor*)                    |       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 6. |Exploatarea pepinierelor viticole|       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 7. |Exploatarea pepinierelor pomicole|       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 8. |Alte activitati asemanatoare     |       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|

    Venitul net se determina pe baza de norme anuale de venit
 ______________________________________________________________________________
    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.
    Date de identificare ale reprezentantului fiscal

    Nume, prenume/Denumire .........................................
    Adresa .........................................................
           .........................................................
                                                        _______________________
    Cod de inregistrare al reprezentantului fiscal ... |_______________________|

    Cont bancar
         Banca .................. Numar cont ..........................
 ______________________________________________________________________________
    Semnatura contribuabil      data      | Semnatura                data
                           ......  ...... | reprezentant fiscal ......  ......
    Numar telefon/fax                     | Numar telefon/fax
    contribuabil ........................ | reprezentant fiscal ..............
    E-mail .............................. | E-mail ...........................
 ______________________________________________________________________________
    Loc rezervat organului fiscal               Nr. inregistrare .............
                                                Data .........................
 ______________________________________________________________________________
    *) Se inscrie suprafata totala cultivata cu ciuperci sau bureti obtinuta prin insumarea suprafetelor amenajate ca suport pentru aceste culturi.
 ______________________________________________________________________________
    Cod 14.13.01.13/9                     Tiparit la CN "Imprimeria Nationala"

    ANEXA 4

                             INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie privind veniturile din activitati agricole", cod 14.13.01.13/9

    Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania sau in strainatate, care realizeaza venituri in bani si/sau in natura din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si in solarii, precum si a arbustilor, plantelor decorative si a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si din altele asemenea.
    Contribuabilii depun cate o declaratie pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate in a carei raza teritoriala se afla terenul. In cazul in care in raza teritoriala a aceleiasi localitati se afla mai multe terenuri, se va depune o singura declaratie de impunere.
    Termen de depunere:
    - anual, pana la data de 30 iunie a anului fiscal, pentru anul in curs;
    - in termen de 5 zile de la incetarea activitatii, in cazul contribuabililor care inceteaza sa mai aiba domiciliul in Romania;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior [prin depunerea unei declaratii rectificative*)], situatie in care se va inscrie "X" in casuta prevazuta in acest scop.
    Declaratia se pune in mod gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

    Date de identificare a contribuabilului
    Adresa - persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania completeaza adresa de domiciliu, iar cele cu domiciliul in strainatate, resedinta in Romania.
    Cod numeric personal/numar de identificare fiscala - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil, in cazul persoanelor fizice romane cu domiciliul in Romania, sau numarul de identificare fiscala atribuit de organele fiscale cu ocazia inregistrarii fiscale, in cazul persoanelor fizice romane fara domiciliu in Romania.
    Cont bancar - se completeaza de catre contribuabilii care au conturi bancare deschise la institutii bancare aflate pe teritoriul Romaniei.
    Unitatea fiscala de domiciliu/resedinta - se inscrie unitatea fiscala in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul, respectiv resedinta, in cazul contribuabililor fara domiciliu in Romania.
    Localitatea pe raza careia se afla terenul (terenurile) - se inscrie denumirea unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se afla terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oras, comuna sau sector al municipiului Bucuresti.

    A. Date privind activitatea desfasurata
    Suprafete de teren - se inscrie in randul corespunzator activitatii desfasurate numarul de ari aferent fiecarei suprafete (parcele) de teren cultivate, situata in raza teritoriala a localitatii.

    Date de identificare a reprezentantului fiscal
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantii fiscali desemnati, potrivit legii, de contribuabili, inclusiv contul bancar al acestora, daca exista.
    Cod de inregistrare al reprezentantului fiscal - se inscrie codul numeric personal in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana fizica, respectiv codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz, in situatia in care reprezentantul fiscal este persoana juridica.
------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune in perioada de prescriptie, pana in momentul initierii unui control fiscal privind perioada la care se refera.

    ANEXA 5

    Directia generala a finantelor            Nr. inregistrare ...............
    publice a judetului ...................
    Administratia finantelor publice ......   Data ...........................

            Aprobat       Data .......            Verificat      Data .......

    Conducatorul unitatii,                  .....................
    .....................                   (numele si prenumele)
    (numele si prenumele)

                           DECIZIE DE IMPUNERE
pentru veniturile din activitati agricole pe anul .....................

    Catre:
    Numele ....................................................................
    Prenumele .........................   CNP/NIF .............................
    Domiciliul/Resedinta: localitatea ....................., str. ............. nr. ..., bl. ..., ap. ..., sc. ..., et. ..., judetul/sectorul .................
    Localitatea in a carei raza teritoriala se afla terenul (terenurile) ................................
    Declaratia privind veniturile din activitati agricole inregistrata sub nr.
............ din ..../........./.....
    In baza Legii (Ordonantei Guvernului) nr. ....../....., art. ...., si a Declaratiei privind veniturile din activitati agricole pe anul ..../Procesului-verbal de control nr. ........../Notei de constatare nr. .........., se stabileste impozitul pe veniturile din activitati agricole dupa cum urmeaza:

    Determinarea venitului impozabil si a impozitului pe venit
                                                                     - lei -
 ______________________________________________________________________________
|      Tipul activitatii agricole       |                Venitul net           |
|                                       |______________________________________|
|                                       | Decizie anterioara | Decizie curenta |
|_______________________________________|____________________|_________________|
| .................................     |                    |                 |
|_______________________________________|____________________|_________________|
| Total venit net                       |                    |                 |
|_______________________________________|____________________|_________________|
 ______________________________________________________________________________
| Impozit (15% x total venit net)       |                    |                 |
|_______________________________________|____________________|_________________|

    1. Suma de ..................... se achita in doua transe egale astfel:
                - .......... lei, pana la data de 1 septembrie ....... inclusiv;
                - .......... lei, pana la data de 15 noiembrie ....... inclusiv.
    2. Suma de ............. lei, reprezentand diferente de impozit intre decizia curenta si decizia anterioara, se plateste in termen de ....... zile de la data comunicarii.
    Pentru impozitul neachitat pana la termenele precizate mai sus se vor calcula majorari de intarziere si penalitati de intarziere.
    Administratia finantelor publice isi rezerva dreptul de a modifica in perioada de prescriptie impozitul calculat, in conditiile declararii eronate a veniturilor.
    Impotriva masurilor dispuse prin prezenta decizie se poate face contestatie, care se depune in termen de 15 zile de la comunicare la organul fiscal competent, conform legii.
    Prezenta decizie constituie instiintare de plata si devine executorie in ziua imediat urmatoare expirarii termenului de plata, in cazul neachitarii impozitului la termenele legale de plata.

     Intocmit                           Am primit un exemplar.
     ..............................     Data .................................
         (numele si prenumele)          Semnatura contribuabilului ...........
     Data .........................                            sau
     Semnatura ....................     Nr. si data confirmarii de primire
     Cod 14.13.03.13/9                  ......................................

    ANEXA 6

                        CARACTERISTICI DE TIPARIRE

    I. Declaratie privind veniturile din activitati agricole, cod 14.13.01.13/9

    1. Denumire: Declaratie privind veniturile din activitati agricole
    2. Cod: 14.13.01.13/9
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire (seturi):
       - pe fata se tipareste continutul declaratiei
       - pe verso se tiparesc instructiunile de completare
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: la declararea veniturilor din activitati agricole, prevazute la art. 46 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
    7. Se intocmeste in: 2 exemplare
       de: contribuabili, persoane fizice romane cu domiciliu in Romania sau in strainatate, care realizeaza venituri din activitati agricole, sau de reprezentantii fiscali ai acestora
    8. Circula:
       - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla terenul
       - copia la contribuabil
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    II. Decizie de impunere pentru veniturile din activitati agricole, cod 14.13.03.13/9

    1. Denumire: Decizie de impunere pentru veniturile din activitati agricole
    2. Cod: 14.13.03.13/9
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire:
       - se tipareste pe o singura fata
       - se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: la calculul impozitului pe veniturile din activitati agricole
    7. Se intocmeste in: 3 exemplare
       de: organul fiscal in a carei raza teritoriala se afla terenul
    8. Circula:
       - 1 exemplar la contribuabil
       - 1 exemplar la organul fiscal de domiciliu
         1 exemplar la organul fiscal emitent
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 633/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 633 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 633/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu