Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 6 din 15 iunie 2010

pentru punerea în aplicare a Normelor privind activitatea entitatilor care organizeaza cursuri de pregatire profesionala unitara a personalului din asigurari

ACT EMIS DE: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 417 din 22 iunie 2010In temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27) şi ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 18 mai 2010, prin care s-au adoptat Normele privind activitatea entităţilor care organizează cursuri de pregătire profesională unitară a personalului din asigurări,

preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se pun în aplicare Normele privind activitatea entităţilor care organizează cursuri de pregătire profesională unitară a personalului din asigurări, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Normele menţionate la alin. (1) intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - Entităţile implicate în organizarea cursurilor de pregătire profesională, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

ANEXĂ

NORME

privind activitatea entităţilor care organizează cursuri de pregătire profesională unitară a personalului din asigurări

Art. 1. - (1) Prezentele norme stabilesc obligaţiile privind activitatea entităţilor implicate în organizarea cursurilor de pregătire profesională, în vederea asigurării unei educaţii profesionale unitare şi de calitate a persoanelor care lucrează în domeniul asigurărilor.

(2)  Pregătirea profesională implică una dintre următoarele forme: calificarea profesională, specializarea/perfecţionarea profesională sau pregătirea profesională continuă.

(3) Pregătirea profesională se realizează prin participarea la cursuri organizate de către furnizorii de programe educaţionale în domeniul asigurărilor, atestaţi conform prezentelor norme.

Art. 2. - (1) Entităţile care doresc să devină furnizori de programe educaţionale în domeniul asigurărilor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie persoane juridice române;

b) să aibă ca obiect de activitate desfăşurarea altor forme de învăţământ (pentru societăţile comerciale n.c.a. cod CAEN 8559);

c)  să corespundă cerinţelor unor activităţi formative de calitate sub aspectul experienţei conducătorului formatorilor în domeniul asigurărilor, existenţei sau posibilităţii asigurării spaţiilor de curs şi de examinare necesare şi dotărilor aferente procesului educativ şi de examinare;

d) să corespundă prevederilor prezentelor norme.

(2) Entităţile autorizate să funcţioneze de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor pot organiza cursuri de pregătire în mod exclusiv pentru angajaţii cu contract de muncă implicaţi în activitatea de distribuţie a produselor de asigurare, dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

a)  deţin un departament de training, conform structurii organizatorice şi regulamentului de organizare şi funcţionare;

b)  deţin spaţiile de curs şi examinare necesare şi dotările aferente procesului educativ şi de examinare;

c) corespund prevederilor prezentelor norme.

Art. 3. - (1) In vederea asigurării educaţiei profesionale unitare şi de calitate, se constituie Comisia de monitorizare a calităţii pregătirii profesionale, denumită în continuare Comisia de monitorizare, care are drept obiectiv evaluarea programelor de pregătire profesională şi a aplicării acestora.

(2) Membrii Comisiei de monitorizare sunt numiţi prin ordin al preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(3) Principalele atribuţii ale Comisiei de monitorizare sunt:

a)   analizarea documentaţiilor depuse de entităţile care doresc să devină furnizori de programe educaţionale în domeniul asigurărilor şi formularea de propuneri către Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;

b)   atestarea lectorilor pentru programele de pregătire profesională în domeniul asigurărilor;

c)  monitorizarea furnizorilor de programe educaţionale, în sensul respectării condiţiilor sub care au fost aprobate programele pe pregătire profesională;

d)  orice alte atribuţii stabilite prin prezentele norme sau dispoziţii ale Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - (1) Entităţile care îndeplinesc condiţiile menţionate la art. 2 şi doresc să devină furnizori de programe educaţionale în domeniul asigurărilor sunt înregistrate, pe baza unei cereri scrise, în Registrul furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme.

(2) La cererea scrisă adresată Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor se vor anexa:

a) certificatul de înmatriculare, actul constitutiv şi, după caz, statutul care dovedeşte faptul că are în obiectul de activitate desfăşurarea altor forme de învăţământ (pentru societăţile comerciale, cod CAEN 8559, „alte activităţi n.c.a."), iar în cazul entităţilor autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, copia hotărârii prin care s-au aprobat structura organizatorică, organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare;

b) documente din care să rezulte conducerea executivă la zi a entităţii;

c) dovada existenţei spaţiului necesar şi a dotărilor aferente desfăşurării procesului educativ, corelat cu numărul de participanţi;

d)  proiectul de programă analitică, incluzând lista lectorilor pe fiecare segment de curs;

e) proiectul tematicii examenului de absolvire;

f) dovada plăţii taxei de atestare;

g) indicarea paginii web a societăţii.

(3)    Pentru programele de pregătire profesională a intermediarilor în asigurări, programa-cadru analitică şi tematica examenului de absolvire se preiau de la Comisia de monitorizare.

(4)  Entităţile atestate să deruleze cel puţin un program educaţional în domeniul asigurărilor nu mai trebuie să depună documentele prevăzute la alin. (2), dacă nu au intervenit modificări ale acestora.

(5)   Furnizorul de programe educaţionale în domeniul asigurărilor este obligat să anunţe în termen de 15 zile orice modificare survenită în datele pe baza cărora s-a făcut înregistrarea în Registrul furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor.

Art. 5. - (1) Programul de pregătire profesională este supus aprobării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) Programul de pregătire profesională cuprinde:

a) condiţiile de înscriere şi de participare la cursuri;

b) durata cursului;

c) metodele folosite la pregătirea cursanţilor;

d) numărul maxim de cursanţi într-o grupă;

e) modalităţi de ţinere a evidenţei prezenţei la cursuri;

f) programa analitică a cursurilor, prevăzută la art. 6.

Art. 6. - Programa analitică a cursurilor de pregătire profesională trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) obiectivul programului răspunde unor cerinţe concrete de pregătire aferente domeniului asigurărilor şi/sau domeniilor conexe;

b)  conţinutul programului are o tematică în concordanţă cu obiectivul de pregătire asumat şi cu tematica elaborată de Comisia de monitorizare;

c)   cuprinde un număr de ore corespunzător pentru acoperirea tematicii propuse;

d) este structurată într-o manieră care să permită asimilarea noţiunilor predate, inclusiv a lucrărilor practice şi a studiilor de caz;

e) este însoţită de o bibliografie accesibilă şi de suportul de curs pus la dispoziţie de către Comisia de monitorizare;

f)  este însoţită de tematica examenului de absolvire sau a formei de evaluare finală a absolvenţilor;

g) este acoperită integral de lectori abilitaţi potrivit prezentelor norme.

Art. 7. - (1) Evaluarea programului de pregătire profesională include: furnizorul programului, denumirea programului de formare, programa analitică a cursurilor, tematica examenului de absolvire, lectorii ataşaţi programului.

(2) Programele de pregătire profesională pot fi structurate în module de cursuri.

Art. 8. - (1) Comisia de monitorizare verifică documentaţia depusă şi face propuneri de aprobare/respingere a programelor de pregătire profesională.

(2) In vederea analizei calităţii programelor de pregătire profesională, membrii Comisiei de monitorizare pot face vizite la sediul instituţiilor care solicită aprobarea programelor de pregătire şi la spaţiile de desfăşurare a cursurilor şi pot face orice alte investigaţii necesare fundamentării propunerilor către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 9. - (1) Condiţiile de atestare a lectorilor pentru programele de pregătire profesională în domeniul asigurărilor sunt următoarele:

a) să fie absolvenţi cu diplomă ai unei instituţii de învăţământ superior din România sau din Spaţiul Economic European;

b)  să aibă o experienţă de cel puţin 3 ani în domeniul asigurărilor;

c) să fi absolvit o formă de pregătire pentru educaţia adulţilor în domeniul formării formatorilor.

(2)  Fac excepţie de la prevederile alineatului precedent personalul didactic din învăţământul superior şi specialiştii desemnaţi de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din cadrul unor autorităţi/instituţii al căror obiect de activitate are implicaţii în domeniul asigurărilor.

(3) Pot fi atestaţi, cu titlu provizoriu, în calitate de formatori, fără a îndeplini condiţia prevăzută la alin. (1) lit. c), specialişti din piaţa asigurărilor şi din domeniile conexe, cu obligaţia ca aceştia să absolve un curs de pregătire în domeniul formării formatorilor în termen de cel mult 2 ani de la data înscrierii în Registrul lectorilor, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme.

Art. 10. - Persoanele care doresc să se înregistreze în Registrul lectorilor ca lectori pentru programele de pregătire profesională în domeniul asigurărilor vor prezenta următoarele documente:

a) copie legalizată de pe diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior; pentru absolvenţii din Spaţiul Economic European, aceasta va fi tradusă în limba română;

b) dovada unei experienţe de 3 ani în domeniul asigurărilor (copie după cartea de muncă, contracte de management etc);

c)  certificatul de absolvire a unei forme de pregătire pentru educaţia adulţilor în domeniul formării formatorilor;

d) dovada plăţii taxei de atestare.

Art. 11. - (1) Inainte de începerea fiecărui program de pregătire profesională, furnizorii de programe educaţionale transmit electronic Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor tabelul nominal cu datele personale ale cursanţilor şi locaţia de desfăşurare a cursurilor.

(2)  Desfăşurarea programelor de pregătire profesională se realizează numai în condiţiile în care acestea au fost aprobate.

(3)  Pentru susţinerea unor subiecte specifice din cadrul programelor de pregătire sau în cazul unor prelegeri specifice, furnizorii de programe educaţionale pot invita şi persoane care nu fac parte din Registrul lectorilor, cu condiţia ca ponderea acestor subiecte să nu depăşească 20% din durata programului de pregătire.

Art. 12. - (1) Programele de pregătire profesională se finalizează cu examen de absolvire, ale cărui rezultate se afişează pe site-ul furnizorului de programe, în termen de maximum 3 zile de la susţinerea acestuia.

(2)  Examenul de absolvire se poate organiza pentru întreg programul sau prin teste de examinare pentru fiecare modul component, aşa cum au fost ele aprobate de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(3)   Examenul de absolvire a programului de pregătire profesională se desfăşoară în prezenţa unei comisii formate din 3-5 persoane. Din comisie poate face parte un reprezentant desemnat de către Comisia de monitorizare.

(4) După crearea unei platforme-suportîn cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, se pot organiza şi examene on-line.

(5)  Persoanele care au promovat examenul de absolvire primesc un certificat de absolvire. Modelul certificatului este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentele norme.

(6)    Contestaţiile rezultatelor la examen se transmit furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor în termen de două zile de la afişarea rezultatelor şi se soluţionează de către aceştia în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei.

(7)  Persoanele care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de absolvire ori testele de examinare pot solicita repetarea lor, fără reluarea cursurilor de pregătire, într-o perioadă de cel mult 6 luni de la data comunicării rezultatelor sau de la data finalizării cursurilor/modulelor de pregătire profesională, cu plata unei taxe individuale de reexaminare. Data şi locul reexaminării vor fi stabilite de către furnizorul de programe educaţionale şi vor fi comunicate Comisiei de monitorizare.

Art. 13. - (1) Comisia de monitorizare nominalizează supraveghetori în vederea efectuării unor controale ale procesului de formare şi examinare. Prezenţa supraveghetorilor ia examen nu este o condiţie obligatorie.

(2)  Dacă la controlul activităţii de formare s-au constatat nereguli, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor stabileşte un termen pentru remedierea acestora.

(3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor radiază furnizorul din Registru, dacă:

a) furnizorul solicită radierea;

b) furnizorul intră în lichidare;

c) în urma controalelor, se constată repetarea neregulilor sau încălcarea legislaţiei din domeniul asigurărilor;

d)    furnizorul nu aduce la cunoştinţa Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor modificările condiţiilor în baza cărora a fost înregistrat în Registru;

e) furnizorul nu respectă programul de pregătire profesională.

Art. 14. - Furnizorii de programe educaţionale publică pe pagina web informaţii despre data de începere a cursurilor şi alte informaţii necesare participanţilor la cursuri.

Art. 15. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor deschide şi menţine următoarele registre, care vor fi disponibile în format electronic spre consultare publică:

a)   Registrul furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor;

b) Registrul lectorilor;

c)    Registrul absolvenţilor programelor de pregătire profesională în domeniul asigurărilor, aprobate de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 16. -Atribuţiile şi obligaţiile Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor prevăzute în prezentele norme sunt duse la îndeplinire prin intermediul Institutului de Management în Asigurări.

Art. 17. - Prezentele norme nu se aplică:

a)  instituţiilor de învăţământ superior acreditate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

b)   programelor de pregătire profesională concepute şi derulate de asigurători sau brokeri de asigurare şi/sau reasigurare pentru personalul propriu, care nu se supun aprobării de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 18. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

ANEXA Nr. 1 la norme

Registrul furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor

Codul unic alocat de CSA/IMA

Data înregistrării

Denumirea persoanei

juridice

Datele de identificare

(Reg. com., Reg. jud., CUI)

Adresa sediului

Conducerea

Data radierii

1

2

3

4

5

6

7

ANEXA Nr. 2 la norme

Registrul lectorilor

Codul unic alocat de CSA/IMA

Data înregistrării

Numele şi prenumele

Codul numeric personal*

Datele de contact

(adresă, telefon, fax, e-mail)

Data-limită pentru plata taxei anuale

Observaţii

Data radierii

1

2

3

4

5

6

7

8

* Codul numeric personal nu apare la consultarea publică a registrului.

ANEXA Nr. 3 la norme

Furnizorul de programe educaţionale

Date de identificare (Reg. com./Reg. jud., CUI)

Fotografie

SIGLA (dacă este cazul)

CERTIFICAT   DE  ABSOLVIRE

Doamna/Domnul ....................................................................................................., născut(ă) la data de ............................. în.............................. judeţul...................................., CNP.........................................., a  absolvit  cu nota/calificativul ................................... cursul de pregătire profesională

Conducătorul furnizorului de programe,

...................................................................

(semnătura, ştampila)

Data...............................

Seria........Nr...................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 6/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 6 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu