Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.8 din 03.05.2012

pentru punerea în aplicare a Normelor privind activitatea furnizorilor de programe educaţionale şi atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor
ACT EMIS DE: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 329 din 16 mai 2012SmartCity1

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 24 aprilie 2012, prin care s-au adoptat Normele privind activitatea furnizorilor de programe educaţionale şi atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27), art. 5 lit. h3) şi ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin: Articolul 1Se pun în aplicare Normele privind activitatea furnizorilor de programe educaţionale şi atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă următoarele acte normative:a)Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 6/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind activitatea entităţilor care organizează cursuri de pregătire profesională unitară a personalului din asigurări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare; b)Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor privind activitatea entităţilor care organizează cursuri de pregătire profesională unitară a personalului din asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 6/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 13 mai 2011; c)Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2/2012 privind numirea membrilor Comisiei de monitorizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 14 februarie 2012. Articolul 3Entităţile implicate în organizarea cursurilor de pregătire profesională, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Constantin Buzoianu ANEXĂNORME privind activitatea furnizorilor de programe educaţionale şi atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor Capitolul IDomeniul de aplicare Articolul 1(1) Prezentele norme stabilesc condiţiile de autorizare a furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor, obligaţiile privind activitatea acestora, precum şi cerinţele de atestare a lectorilor, în vederea asigurării unei pregătiri profesionale unitare şi de calitate a persoanelor care lucrează în domeniul asigurărilor.(2) Pregătirea profesională implică una dintre următoarele forme: calificarea profesională, pregătirea profesională continuă sau specializarea/perfecţionarea profesională.(3) Pregătirea profesională se realizează prin participarea la cursuri organizate de către furnizorii de programe educaţionale în domeniul asigurărilor, autorizaţi conform prezentelor norme. Articolul 2Prezentele norme nu se aplică programelor interne de training concepute şi derulate de asigurători sau intermediari de asigurare şi/sau reasigurare pentru personalul propriu şi colaboratori, care nu se supun aprobării de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Capitolul IIAutorizarea furnizorilor de programe educaţionale şi atestarea lectorilor Articolul 3(1) Entităţile care doresc să fie autorizate de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor ca furnizori de programe educaţionale în domeniul asigurărilor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a)să fie persoane juridice române; b)să aibă ca obiect de activitate desfăşurarea altor forme de învăţământ (pentru societăţile comerciale n.c.a. cod CAEN 8559); c)conducătorul formatorilor în domeniul asigurărilor să fie lector atestat conform prevederilor prezentelor norme. (2) Societăţile de asigurare autorizate să funcţioneze de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor pot organiza programe de calificare şi de pregătire profesională continuă, în sensul prezentelor norme, în mod exclusiv pentru persoanele implicate în activitatea de bancassurance, angajate ale agenţilor de asigurare subordonaţi cu care au relaţii de colaborare, dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a)deţin un departament de training, conform structurii organizatorice şi regulamentului de organizare şi funcţionare; b)conducătorul departamentului de training este lector atestat conform prevederilor prezentelor norme. (3) Entităţile care doresc să devină furnizori de programe de pregătire e-learning în domeniul asigurărilor trebuie să îndeplinească, pe lângă condiţiile precizate la alin. (1), respectiv alin. (2), după caz, şi cerinţele software pentru aprobarea platformei e-learning precizate în anexa nr. 2. Articolul 4(1) În vederea obţinerii autorizaţiei prevăzute la art. 3, solicitanţii vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor următoarele documente:a)cererea de autorizare ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor, prevăzută în anexa nr. 1; b)certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, valabil la data solicitării autorizării, în cazul societăţilor comerciale, sau copii ale documentelor de constituire conforme cu originalul (act constitutiv, statut, hotărâre judecătorească), în cazul asociaţiilor, fundaţiilor sau federaţiilor, ori copia hotărârii prin care s-au aprobat structura organizatorică, organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare, în cazul societăţilor de asigurare autorizate să funcţioneze de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, după caz; c)decizia de numire a conducătorului formatorilor în domeniul asigurărilor/conducătorului departamentului de training şi dovada atestării acestuia ca lector în domeniul asigurărilor; d)dovada plăţii în contul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a taxei de autorizare în cuantumul stabilit prin decizie emisă de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. (2) Documentaţia depusă conform alin. (1) este analizată de către direcţia de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, care înaintează Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor propuneri de aprobare/respingere a cererii de autorizare în termen de 30 de zile de la primirea tuturor documentelor solicitate. În cazul respingerii cererii sau al retragerii de către solicitant a documentaţiei, taxa de autorizare nu se restituie.(3) Entităţile autorizate ca furnizori de programe educaţionale sunt înregistrate în Registrul furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor, care este un registru public în format electronic deschis şi menţinut de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, a cărui formă este prevăzută în anexa nr. 3. Furnizorii autorizaţi au obligaţia să achite o taxă anuală de menţinere în Registrul furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor, în cuantumul şi până la termenul aprobate prin decizie emisă de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.(4) Furnizorul de programe educaţionale este obligat să anunţe Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 15 zile, orice modificare survenită în datele pe baza cărora s-a făcut înregistrarea în Registrul furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor. Articolul 5(1) Programele de pregătire profesională în domeniul asigurărilor, în sensul prezentelor norme, pot fi susţinute numai de lectori atestaţi de direcţia de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.(2) Pentru susţinerea unor subiecte specifice din cadrul programelor de pregătire sau în cazul unor prelegeri specifice, furnizorii de programe educaţionale pot invita şi persoane care nu sunt atestate ca lectori în condiţiile prezentelor norme, cu condiţia ca ponderea acestor subiecte să nu depăşească 20% din durata programului de pregătire.(3) Condiţiile de atestare a lectorilor pentru programele de pregătire profesională în domeniul asigurărilor sunt următoarele:a)să fie absolvenţi cu diplomă ai unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată din România sau din Spaţiul Economic European; b)să aibă o experienţă de cel puţin 4 ani în domeniul asigurărilor sau în alte activităţi care au implicaţii asupra acestui domeniu; c)să fi absolvit o formă de pregătire pentru educaţia adulţilor în domeniul formării formatorilor sau să fi urmat studii universitare de pedagogie finalizate cu diplomă de licenţă. (4) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) cadrele didactice din învăţământul superior, specialiştii desemnaţi de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, precum şi reprezentanţii unor autorităţi/instituţii, din România sau din străinătate, al căror obiect de activitate are implicaţii în domeniul asigurărilor.(5) În situaţia în care o persoană nu îndeplineşte condiţia prevăzută la alin. (3) lit. c), aceasta poate fi atestată ca lector cu titlu provizoriu, cu obligaţia ca, în termen de 2 ani de la primirea documentului de atestare provizorie, să facă dovada că a absolvit un curs de pregătire în domeniul formării formatorilor.(6) Persoanele care doresc să fie atestate ca lectori pentru programele de pregătire profesională în domeniul asigurărilor vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor următoarele documente:a)copie de pe cartea de identitate sau paşaport, valabile la data solicitării atestării; b)curriculum vitae semnat; c)copie de pe diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată; pentru absolvenţii din Spaţiul Economic European, aceasta va fi tradusă în limba română şi legalizată; d)în cazul în care numele titularului înscris pe diploma prevăzută la lit. c) diferă de numele din cartea/buletinul de identitate sau din paşaport, se vor prezenta copii ale documentelor care atestă că este vorba despre una şi aceeaşi persoană; e)documente care să dovedească experienţa de 4 ani în domeniul asigurărilor sau în alte activităţi care au implicaţii asupra acestui domeniu (copie de pe carnetul de muncă, adeverinţe, contracte de management etc.); f)certificatul de absolvire a unei forme de pregătire pentru educaţia adulţilor în domeniul formării formatorilor sau copie de pe diploma de studii pentru persoanele care au urmat studii universitare de pedagogie finalizate cu diplomă de licenţă; g)dovada plăţii în contul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a taxei de atestare în cuantumul stabilit prin decizie emisă de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor; h)în cazul persoanelor prevăzute la alin. (4), în vederea atestării ca lectori, se solicită numai copia documentului care atestă acordarea titlului didactic, pentru cadrele didactice din învăţământul superior, respectiv adresa de desemnare din partea conducerii autorităţii/instituţiei, pentru celelalte persoane, precum şi dovada plăţii taxei de atestare în contul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. (7) Direcţia de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor aprobă/respinge cererea de atestare ca lector în termen de 30 de zile de la primirea tuturor documentelor solicitate. În cazul respingerii cererii sau retragerii de către solicitant a documentaţiei, taxa de atestare nu se restituie.(8) Persoanele atestate ca lectori în domeniul asigurărilor sunt înregistrate în Registrul lectorilor, care este un registru public în format electronic, deschis şi menţinut de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, a cărui formă este prevăzută în anexa nr. 4. Lectorii atestaţi au obligaţia să achite o taxă anuală de menţinere în Registrul lectorilor, în cuantumul şi până la termenul aprobate prin decizie emisă de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Capitolul IIIAprobarea programelor de pregătire profesională Articolul 6(1) Orice entitate autorizată ca furnizor de programe educaţionale poate organiza programe de pregătire profesională, cu aprobarea prealabilă a acestora de către direcţia de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.(2) În vederea aprobării unui program de pregătire profesională, furnizorul va depune următoarea documentaţie:a)cererea de aprobare a programului de pregătire profesională, a cărei formă este prevăzută în anexa nr. 5; b)fişa de descriere a programului de pregătire profesională, a cărei formă este prevăzută în anexa nr. 6; c)dovada existenţei spaţiului necesar desfăşurării procesului educativ, corelat cu numărul de participanţi, dacă este cazul; în situaţia în care spaţiul este închiriat, în contractul de închiriere trebuie să se menţioneze suprafaţa utilă destinată desfăşurării cursurilor; d)programa analitică a cursurilor, prevăzută la art. 7, cu precizarea:
(i) tematicii programului de pregătire;
(ii) numărului de ore alocate;
(iii) lectorilor;
(iv) formelor de evaluare;
(v) condiţiilor de promovare (numai pentru programele de specializare/perfecţionare);
(vi) bibliografiei;

e)suportul de curs; f)subiectele examenului de absolvire; g)orice alte documente solicitate de direcţia de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, necesare evaluării programului pentru care se solicită aprobarea. (3) Pentru programele de calificare profesională şi de pregătire profesională continuă a intermediarilor în asigurări, furnizorul nu prezintă suportul de curs prevăzut la alin. (2) lit. e), acesta fiind elaborat de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor prin direcţia de specialitate şi pus la dispoziţia furnizorilor, şi nici subiectele examenului de absolvire. Articolul 7Programa analitică a cursurilor de pregătire profesională trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a)obiectivul programului răspunde unor cerinţe concrete de pregătire aferente domeniului asigurărilor şi/sau domeniilor conexe; b)conţinutul programului are o tematică în concordanţă cu obiectivul de pregătire asumat; c)în cazul programelor de calificare profesională şi de pregătire profesională continuă a intermediarilor în asigurări, conţinutul programului corespunde programei analitice aprobate de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor; d)cuprinde un număr de ore corespunzător pentru acoperirea tematicii propuse; e)este structurată într-o manieră care să permită asimilarea noţiunilor predate, inclusiv a lucrărilor practice şi a studiilor de caz; f)respectă cerinţele prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (2). Articolul 8(1) Evaluarea programului de pregătire profesională include: denumirea programului educaţional, programa analitică, lectorii ataşaţi programului şi, în cazul programelor de perfecţionare/specializare, suportul de curs, respectiv subiectele examenului de absolvire.(2) În cazul programelor e-learning, platforma e-learning este aprobată după verificarea respectării criteriilor stabilite.(3) În vederea analizării calităţii programelor de pregătire profesională, reprezentanţii direcţiilor de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pot efectua vizite la sediul furnizorilor care solicită aprobarea programelor de pregătire şi la spaţiile de desfăşurare a cursurilor şi pot face orice alte investigaţii necesare fundamentării aprobării/respingerii lor. Capitolul IVAlte obligaţii ale furnizorilor de programe educaţionale şi dispoziţii finale Articolul 9(1) Înainte de începerea fiecărui program de pregătire profesională, furnizorii de programe educaţionale transmit electronic direcţiei de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, cel mai târziu cu 3 zile lucrătoare înaintea demarării activităţilor, următoarele:a)data începerii cursurilor; b)data examenului de absolvire (pentru alte programe decât cele de calificare profesională şi pregătire profesională continuă a intermediarilor în asigurări); c)tabelul nominal cu datele personale ale cursanţilor. (2) Desfăşurarea programelor de pregătire profesională se realizează numai în condiţiile în care acestea au fost aprobate. Direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor monitorizează furnizorii de programe educaţionale, în sensul respectării condiţiilor sub care au fost aprobate programele de pregătire profesională. Articolul 10În vederea facilitării accesului persoanelor interesate la programele de pregătire profesională în domeniul asigurărilor, furnizorii au şi următoarele obligaţii: a)să publice pe website-ul propriu denumirea exactă a programelor educaţionale aprobate, informaţii despre data de începere a cursurilor, tarifele practicate, posibilităţi de negociere a tarifelor, serviciile incluse în tarife şi orice alte informaţii necesare participanţilor la cursuri, precum şi să precizeze cine asigură examinarea pentru absolvirea fiecărui program; b)să menţină pe website-ul propriu un registru al absolvenţilor, care să cuprindă toate persoanele care au promovat examenele de absolvire pe care furnizorul le-a organizat în urma desfăşurării cursurilor; c)să publice gradul de promovabilitate a cursanţilor, determinat ca raport între numărul anual de persoane care au absolvit examenele într-un an calendaristic, pe de o parte, şi numărul total de cursanţi şcolarizaţi; în determinarea acestui grad vor fi luate în considerare şi persoanele care au promovat examenele de calificare profesională şi de pregătire profesională continuă a intermediarilor în asigurări. Articolul 11Radierea furnizorilor din registrul prevăzut în anexa nr. 3 se dispune prin hotărâre a Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi poate avea loc în următoarele situaţii: a)furnizorul solicită radierea; b)furnizorul intră în lichidare; c)în urma controlului permanent şi la sediu exercitat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor se constată abateri grave şi/sau repetate de la prevederile legii şi ale prezentelor norme; d)furnizorul nu îşi respectă obligaţiile privind achitarea taxei anuale de menţinere în Registrul furnizorilor în cuantumul şi la termenele stabilite prin decizie emisă de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Articolul 12Radierea lectorilor din registrul prevăzut în anexa nr. 4 se dispune de direcţia de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor care a acordat atestatul şi poate avea loc în următoarele situaţii: a)lectorul solicită radierea; b)la data expirării atestatului provizoriu, dacă persoana în cauză nu a făcut dovada, în prealabil, că a absolvit un curs de pregătire în domeniul formării formatorilor; c)lectorul nu îşi respectă obligaţiile privind achitarea taxei anuale de menţinere în Registrul lectorilor în cuantumul şi la termenele stabilite prin decizie emisă de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Articolul 13Nerespectarea prevederilor prezentelor norme constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 14Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme. ANEXA Nr. 1la norme CERERE DE AUTORIZARE ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor Anexez dosarul de autorizare şi declar pe propria răspundere că toate copiile depuse la dosar sunt conforme cu originalul. Anexe: • Certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, valabil la data solicitării autorizării, în cazul societăţilor comerciale, sau copii ale documentelor de constituire conforme cu originalul (act constitutiv, statut, hotărâre judecătorească) în cazul asociaţiilor, fundaţiilor sau federaţiilor sau copia hotărârii prin care s-au aprobat structura organizatorică, organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare, în cazul societăţilor de asigurare autorizate să funcţioneze de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor • Decizia de numire a conducătorului formatorilor în domeniul asigurărilor/departamentului de training, dovada atestării acestuia ca lector • Copie de pe documentul de plată a taxei de autorizare Data ........ ................ Numele şi funcţia reprezentantului legal al solicitantului, ........ ........ ......... Semnătura şi ştampila solicitantului ........ ........ ............ ANEXA Nr. 2la norme Cerinţele software pentru aprobarea platformei e-learning 1. Aplicaţia trebuie să fie o soluţie la cheie, personalizabilă din punctul de vedere al dezvoltării şi accesibilă cu mijloace clasice de navigare pe internet. 2. Portalul trebuie să permită accesul unui număr de minimum 999 de utilizatori. 3. Aplicaţia trebuie să ofere suport pentru autentificarea pe bază de nume şi parolă, să permită de asemenea schimbarea parolei de către utilizator, să permită administrarea centralizată. 4. Aplicaţia trebuie să ofere posibilitatea ca fiecare utilizator să aibă o pagină personală dedicată unde să îşi poată urmări planul personal de dezvoltare, cursurile urmate şi calificativele obţinute. 5. Aplicaţia trebuie să permită implementarea unei structuri pe grupuri de utilizatori cu drepturi specifice (de exemplu: cursanţi, administratori). 6. Posibilităţi de stocare: a)aplicaţia trebuie să permită stocarea într-o structură organizată a documentelor ce vor fi folosite ca materiale de curs, exerciţii sau chestionare, inclusiv reacţia cursanţilor la acestea (selecţii, răspunsuri); b)aplicaţia trebuie să permită stocarea altor tipuri de fişiere specifice beneficiarului (de exemplu, fişiere video/imagini).7. Actualizarea datelor şi urmărirea lor trebuie să fie efectuate folosind drepturi de acces şi modalităţi de colaborare/de lucru. 8. Comunicare - în funcţie de diverse evenimente, aplicaţia trebuie să fie capabilă să genereze şi să trimită notificări/alerte prin e-mail. Principalele evenimente pentru care se vor trimite notificări sunt următoarele: crearea şi modificarea de documente, cursuri în aşteptare, cursuri alocate participanţilor. 9. Mecanism de căutare şi raportare: a)utilizatorul final trebuie să aibă posibilitatea de căutare adhoc atât după titlurile şi proprietăţile documentelor, cât şi după conţinutul acestora, filtrare şi raportare la anumite nivele, în funcţie de dreptul asociat al acestuia; b)utilizatorul trebuie să aibă posibilitatea să definească diferite tipuri de filtre pe oricare dintre atributele definite în aplicaţie.10. Profile de utilizator: a)aplicaţia trebuie să permită stocarea informaţiilor despre utilizatori, precum şi să ofere o interfaţă personalizată utilizatorului; b)aplicaţia trebuie să limiteze drepturile de utilizator. ANEXA Nr. 3la norme Registrul furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor

Codul unic alocat de CSA Data înregistrării Denumirea persoanei juridice Datele de identificare (Reg. com., Reg. jud., CUI) Adresa sediului Conducerea Data radierii
1 2 3 4 5 6 7

ANEXA Nr. 4la norme Registrul lectorilor

Codul unic alocat de CSA Data înregistrării Numele şi prenumele Codul numeric personal* Datele de contact (adresă, telefon, fax, e-mail) Data-limită pentru plata taxei anuale Observaţii Data radierii
1 2 3 4 5 6 7 8

* Codul numeric personal nu apare la consultarea publică a registrului. ANEXA Nr. 5la norme CERERE DE APROBARE a programului de pregătire profesională ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. (denumirea programului de pregătire profesională) Anexez dosarul de aprobare a programului de pregătire profesională şi declar pe propria răspundere că toate copiile depuse la dosar sunt conforme cu originalul. Anexe: • Fişa de descriere a programului • Programa analitică a programului • Dovada existenţei spaţiului necesar desfăşurării procesului educativ, corelat cu numărul de participanţi (cu excepţia metodei e-learning) • Dovada îndeplinirii cerinţelor software pentru aprobarea platformei e-learning, dacă este cazul • Suportul de curs (pentru programele de specializare/perfecţionare) • Subiectele examenului de absolvire (pentru programele de specializare/perfecţionare) Declar că voi respecta obligaţiile prevăzute de legislaţia privind pregătirea profesională. Data ........ ................ Numele şi funcţia reprezentantului legal al solicitantului, ........ ................ ................ ........ .......... Semnătura şi ştampila solicitantului ........ ................ ................ ........ .......... ANEXA Nr. 6la norme Furnizor de programe educaţionale ........ ................ ................ ............. Cod unic alocat în Registrul furnizorilor ........ ................ ................ ........ .......... FIŞA DE DESCRIERE a programului de pregătire profesională: ........ ................ ................ ................ ........... (se precizează denumirea exactă a programului)

1. Condiţii de înscriere şi participare (nivelul de studii solicitat, cursuri anterioare ş.a.)
2. Durata programului
Numărul de ore/zi (cu excepţia sistemului e-learning) Numărul de zile (cu excepţia sistemului e-learning) Numărul total de ore
3. Metode folosite pentru pregătirea cursanţilor (predare la sală, seminarizare suport de curs, prezentări video, sistem e-learning ş.a.)
4. Dotări materiale aferente procesului educativ (tablă de scris, flipchart, echipamente de proiecţie video, platforma e-learning ş.a.)
5. Numărul maxim de cursanţi într-o grupă (cu excepţia sistemului e-learning)
6. Modalităţi de evidenţiere a numărului de ore petrecute de cursant în parcurgerea materialului de pregătire profesională
7. Locul desfăşurării programului de pregătire profesională, cu precizarea suprafeţei utile destinate cursurilor şi a perioadei în care furnizorul beneficiază de această locaţie (adresa, tel./fax, persoana de contact; cu excepţia sistemului e-learning)

Data ........ ................ Numele şi funcţia reprezentantului legal al solicitantului, ........ ................ ................ ............. Semnătura şi ştampila solicitantului ........ ................ ................ .............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 8/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 8 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu