Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.10 din 03.05.2011

pentru modificarea şi completarea Normelor privind activitatea entităţilor care organizează cursuri de pregătire profesională unitară a personalului din asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 6/2010
ACT EMIS DE: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 333 din 13 mai 2011SmartCity1


Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din 19 aprilie 2011, prin care s-au adoptat modificarea şi completarea Normelor privind activitatea entităţilor care organizează cursuri de pregătire profesională unitară a personalului din asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 6/2010,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:ARTICOL UNICNormele privind activitatea entităţilor care organizează cursuri de pregătire profesională unitară a personalului din asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 6/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Pregătirea profesională implică una dintre următoarele forme: calificarea profesională, pregătirea profesională continuă sau specializarea/perfecţionarea profesională.
(3) Pregătirea profesională se realizează prin participarea la cursuri organizate de către furnizorii de programe educaţionale în domeniul asigurărilor, autorizaţi conform prezentelor norme.
2. La articolul 2 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)să aibă ca obiect principal de activitate desfăşurarea altor forme de învăţământ (pentru societăţile comerciale n.c.a. cod CAEN 8559); 3. La articolul 2 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)deţin spaţiile de curs necesare şi dotările aferente procesului educativ; 4. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins:
(3) Entităţile care doresc să devină furnizori de programe de pregătire e-learning în domeniul asigurărilor trebuie să îndeplinească, pe lângă condiţiile precizate la alin. (1), respectiv alin. (2), după caz, şi cerinţele software pentru aprobarea platformei e-learning precizate în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta normă, fără a fi însă obligate să prezinte dovada existenţei spaţiului de curs şi a dotărilor aferente procesului educativ. 5. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Principalele atribuţii ale Comisiei de monitorizare sunt:a)analizează documentaţiile depuse de entităţile care doresc să devină furnizori de programe educaţionale în domeniul asigurărilor şi formulează propuneri către Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor; b)verifică documentaţia depusă de furnizorii de programe educaţionale în domeniul asigurărilor şi aprobă/respinge programele de pregătire profesională; c)la propunerea Institutului de Management în Asigurări, analizează şi propune Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor radierea furnizorilor din Registrul furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor, dacă aceştia:

(i) solicită radierea;
(ii) intră în lichidare;
(iii) în urma controalelor, se constată repetarea neregulilor sau încălcarea legislaţiei din domeniul asigurărilor;
(iv) nu aduc la cunoştinţa Comisiei de monitorizare modificările condiţiilor în baza cărora au fost înregistraţi în Registrul furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor;
(v) dacă gradul de promovabilitate a cursanţilor este sub 70%;

d)atestă lectorii pentru programele de pregătire profesională în domeniul asigurărilor; e)analizează şi aprobă radierea lectorilor din Registrul furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor, la propunerea Institutului de Management în Asigurări, dacă:

(i) se solicită radierea;
(ii) după maximum 2 ani de la atestarea provizorie nu au urmat un curs de pregătire în domeniul formării formatorilor;

f)monitorizează furnizorii de programe educaţionale, în sensul respectării condiţiilor sub care au fost aprobate programele de pregătire profesională; g)la propunerea Institutului de Management în Asigurări, aprobă organizarea şi desfăşurarea atât a examenelor de absolvire a cursurilor de calificare şi formare profesională continuă, cât şi a reexaminărilor; h)orice alte atribuţii stabilite prin prezentele norme sau prin dispoziţii ale Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. 6. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4
(1) Entităţile care îndeplinesc condiţiile menţionate la art. 2 şi doresc să devină furnizori de programe educaţionale în domeniul asigurărilor sunt autorizate şi înregistrate, pe baza unei cereri scrise, în Registrul furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme.
(2) La cererea scrisă adresată Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor se vor anexa:a)certificatul de înmatriculare, certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului la data solicitării, actul constitutiv şi, după caz, statutul care dovedeşte faptul că are ca obiect principal de activitate desfăşurarea altor forme de învăţământ (pentru societăţile comerciale, cod CAEN 8559, «alte activităţi n.c.a.»), iar în cazul entităţilor autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, copia hotărârii prin care s-au aprobat structura organizatorică, organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare; b)pentru conducătorul formatorilor/conducătorul departamentului de training se va anexa dovada atestării acestuia ca lector în domeniul asigurărilor; c)dovada existenţei spaţiului necesar şi a dotărilor aferente desfăşurării procesului educativ, corelat cu numărul de participanţi; d)proiectul de programă analitică, incluzând lista lectorilor pe fiecare segment de curs; e)dovada plăţii taxei de autorizare; f)indicarea paginii web a societăţii, a unei persoane de contact, precum şi a numărului de telefon la care aceasta poate fi contactată.
(3) Entităţile atestate să deruleze cel puţin un program educaţional în domeniul asigurărilor nu mai trebuie să depună documentele prevăzute la alin. (2) dacă nu au intervenit modificări ale acestora.
(4) Furnizorul de programe educaţionale în domeniul asigurărilor este obligat să anunţe în termen de 15 zile orice modificare survenită în datele pe baza cărora s-a făcut înregistrarea în Registrul furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor.
7. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5
(1) Programul de pregătire profesională este supus aprobării Comisiei de monitorizare. În vederea aprobării, furnizorul va depune o cerere de aprobare a programului însoţită de documentaţia aferentă [fişa de descriere a programului, dovada existenţei spaţiului necesar şi a dotărilor aferente desfăşurării procesului educativ, corelat cu numărul de participanţi (dacă este cazul) şi alte documente prevăzute în prezentele norme].
(2) Programul de pregătire profesională cuprinde:a)condiţiile de înscriere şi de participare la cursuri; b)durata cursului; c)metodele folosite la pregătirea cursanţilor; d)modalităţi de ţinere a evidenţei prezenţei la cursuri; e)programa analitică a cursurilor, prevăzută la art. 6, cu precizarea:

(i) tematicii programului de pregătire;
(ii) numărului de ore alocate;
(iii) lectorilor;
(iv) formelor de evaluare;
(v) condiţiilor de promovare (numai pentru programele de specializare/perfecţionare);
(vi) bibliografiei;

f)suportul de curs (numai pentru programele de specializare/perfecţionare); g)subiectele examenului de absolvire (numai pentru programele de specializare/perfecţionare). 8. La articolul 6, litera f) se abrogă. 9. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7
(1) Evaluarea programului de pregătire profesională include: furnizorul programului, denumirea programului de formare, programa analitică a cursurilor, lectorii ataşaţi programului şi, în cazul programelor de perfecţionare/ specializare, suportul de curs, respectiv subiectele examenului de absolvire.
(2) În cazul programelor e-learning, platforma e-learning va fi aprobată de către Institutul de Management în Asigurări după verificarea respectării criteriilor stabilite.
10. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9
(1) Condiţiile de atestare a lectorilor pentru programele de pregătire profesională în domeniul asigurărilor sunt următoarele:a)să fie absolvenţi cu diplomă ai unei instituţii de învăţământ superior din România sau din Spaţiul Economic European cu profil: economic, juridic, tehnic, medical; b)să aibă o experienţă de cel puţin 3 ani în domeniul asigurărilor pentru persoanele care lucrează în domeniu la data solicitării atestării şi 5 ani pentru cei care au lucrat în domeniu, dar care nu mai lucrează la data solicitării atestării; nu constituie vechime recunoscută pentru atestarea ca lector pentru programele de pregătire profesională în domeniul asigurărilor activitatea desfăşurată de persoanele fizice în baza unui contract de asistent în brokeraj; c)să fi absolvit o formă de pregătire pentru educaţia adulţilor în domeniul formării formatorilor sau să fi urmat studii universitare de pedagogie finalizate cu diplomă de licenţă.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b) şi c) specialiştii desemnaţi de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, precum şi cei aprobaţi de către Comisia de monitorizare din cadrul unor autorităţi/instituţii al căror obiect de activitate are implicaţii în domeniul asigurărilor, la propunerea Institutului de Management în Asigurări.
(3) Pot fi atestaţi, cu titlu provizoriu, în calitate de formatori, fără a îndeplini condiţia prevăzută la alin. (1) lit. c), specialişti din piaţa asigurărilor şi din domeniile conexe, cu obligaţia ca aceştia să absolve un curs de pregătire în domeniul formării formatorilor în termen de cel mult 2 ani de la data înscrierii în Registrul lectorilor, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme.
(4) Persoanele care doresc să fie atestate ca lectori pentru programele de pregătire profesională în domeniul asigurărilor vor prezenta următoarele documente:a)copie de pe cartea de identitate; b)curriculum vitae semnat; c)copie legalizată de pe diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior; pentru absolvenţii din Spaţiul Economic European, aceasta va fi tradusă în limba română; d)documente care să dovedească experienţa de 3 ani/5 ani pentru cei care lucrează/au lucrat în domeniul asigurărilor (copie de pe cartea de muncă, adeverinţe, contracte de management etc.); e)certificatul de absolvire a unei forme de pregătire pentru educaţia adulţilor în domeniul formării formatorilor sau copie de pe diploma de studii pentru persoanele care au urmat studii universitare de pedagogie finalizate cu diplomă de licenţă; persoanele care nu au absolvit o astfel de formă de învăţământ vor fi atestate provizoriu, cu obligaţia ca acestea să absolve un curs de pregătire în domeniul formării formatorilor în termen de cel mult 2 ani de la data înscrierii în Registrul lectorilor; f)dovada plăţii taxei de atestare.
11. Articolul 10 se abrogă. 12. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11
(1) Înainte de începerea fiecărui program de pregătire profesională, furnizorii de programe educaţionale vor transmite electronic Institutului de Management în Asigurări, până cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea demarării activităţilor, următoarele:a)data începerii cursurilor; b)data examenului de absolvire (numai pentru programele de specializare/perfecţionare); c)tabelul nominal cu datele personale ale cursanţilor; d)locaţia de desfăşurare a cursurilor.Pentru programele desfăşurate în sistem e-learning, furnizorii de programe educaţionale vor respecta cerinţele Institutului de Management în Asigurări.
13. Articolul 12 se abrogă. 14. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13
(1) Comisia de monitorizare nominalizează supraveghetori în vederea efectuării unor controale ale procesului de formare.
(2) Dacă la controlul activităţii de formare s-au constatat nereguli, Comisia de monitorizare stabileşte un termen pentru remedierea acestora.
15. La articolul 17, litera a) se abrogă. 16. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Angela Toncescu
ANEXĂ(Anexa nr. 3 la norme) Cerinţele software pentru aprobarea platformelor e-learning 1. Aplicaţia trebuie să fie o soluţie la cheie, personalizabilă din punctul de vedere al dezvoltării şi accesibilă cu mijloace clasice de navigare pe internet. 2. Portalul trebuie să permită accesul unui număr de minimum 999 de utilizatori. 3. Aplicaţia trebuie să ofere suport pentru autentificarea pe bază de nume şi parolă, să permită de asemenea schimbarea parolei de către utilizator, să permită administrarea centralizată. 4. Aplicaţia trebuie să ofere posibilitatea ca fiecare utilizator să aibă o pagină personală dedicată unde să îşi poată urmări planul personal de dezvoltare, cursurile urmate şi calificativele obţinute. 5. Aplicaţia trebuie să permită implementarea unei structuri pe grupuri de utilizatori cu drepturi specifice (de exemplu: cursanţi, administratori). 6. Posibilităţi de stocare: a)aplicaţia trebuie să permită stocarea într-o structură organizată a documentelor ce vor fi folosite ca materiale de curs, exerciţii sau chestionare, inclusiv reacţia cursanţilor la acestea (selecţii, răspunsuri); b)aplicaţia trebuie să permită stocarea altor tipuri de fişiere specifice beneficiarului (de exemplu, fişiere video/imagini).7. Reîmprospătarea datelor şi urmărirea lor trebuie să fie efectuate folosind drepturi de acces şi modalităţi de colaborare de lucru. 8. Comunicare - în funcţie de diverse evenimente, aplicaţia trebuie să fie capabilă să genereze şi să trimită notificări/alerte prin e-mail. Principalele evenimente pentru care se vor trimite notificări sunt următoarele: crearea şi modificarea de documente, cursuri în aşteptare, cursuri alocate participanţilor. 9. Mecanism de căutare şi raportare: a)un utilizator final trebuie să aibă posibilitatea de căutare ad-hoc atât după titlurile şi proprietăţile documentelor, cât şi după conţinutul acestora, filtrare şi raportare la anumite nivele, în funcţie de dreptul asociat al acestuia; b)utilizatorul trebuie să aibă posibilitatea să definească diferite tipuri de filtre pe oricare dintre atributele definite în aplicaţie.10. Profile de utilizator: a)aplicaţia trebuie să permită stocarea informaţiilor despre utilizatori, precum şi să ofere o interfaţă personalizată utilizatorului; b)aplicaţia trebuie să limiteze drepturile de utilizator.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 10/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 10 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu