Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 588 din 27 februarie 2008

privind stabilirea categoriilor de obligatii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin posta, formularele de declaratii de venit

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 189 din 12 martie 2008In temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 82 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru îndeplinirea obligaţiei de declarare a veniturilor realizate în anul fiscal 2007, se aprobă transmiterea prin poştă, de către organul fiscal, către contribuabili - persoane fizice a unui pachet informaţional conţinând următoarele:

a) 2 exemplare ale formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate", cod 14.13.01.13;

b) Ghidul pentru completarea şi depunerea Declaraţiei privind veniturile realizate în anul 2007;

c) scrisoarea adresată contribuabililor, semnată de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

d) plicul „CR", destinat transmiterii declaraţiei de venit de către contribuabili către organul fiscal;

e) plicul exterior pentru transmiterile documentelor pachetului informaţional către contribuabili.

Art. 2. - Modelele şi conţinutul formularelor adaptate pentru trimiterea/primirea prin poştă, precum şi cele ale Ghidului pentru completarea şi depunerea Declaraţiei privind veniturile realizate în anul 2007, ale scrisorii semnate de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ale plicului „CR" destinat transmiterii declaraţiei de venit de către contribuabili şi ale plicului exterior transmis contribuabililor sunt prezentate în anexă.

Art. 3. - Costurile poştale pentru transmiterile în regim „recomandat", precum şi costurile poştale pentru transmiterile returate sunt suportate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Costurile poştale pentru trimiterile sosite cu indicaţia specială „CR" - recomandat, la unităţile fiscale destinatare, de la contribuabili sunt suportate de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, din bugetele proprii.

Art. 4. -Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Direcţia de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor, Direcţia de investiţii, achiziţii publice şi servicii interne, Direcţia de buget şi contabilitate internă, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile lor subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXĂ*)

1. formularul 200 „Declaraţie privind veniturile realizate", cod 14.13.01.13;

2. Ghidul pentru completarea şi depunerea Declaraţiei privind veniturile realizate în anul 2007;

3. scrisoarea adresată contribuabililor, semnată de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

4.  plicul „CR", destinat transmiterii declaraţiei de venit de către contribuabili;

5.  plicul exterior pentru transmiterile documentelor pachetului informaţional către contribuabili.

*) Documentele menţionate la pct. 1-5 sunt reproduse în facsimil.

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Cabinet Preşedinte

Stimate contribuabil,

Obiectivul strategic major al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală constă în transformarea sa într-o administraţie europeană modernă, eficientă, asigurând mediul optim în care contribuabilii să-şi îndeplinească obligaţiile bugetare. In acest sens, Agenţia este preocupată să vă pună la dispoziţie servicii moderne şi uşor de utilizat.

Unul din serviciile destinate dumneavoastră şi oferit în mod gratuit de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este transmiterea/primirea prin poştă a declaraţiilor de venit, astfel încât dumneavoastră să vă puteţi îndeplini într-un mod cât mai simplu obligaţiile de declarare a veniturilor realizate în anul fiscal 2007.

Incepând cu acest an, printre alte servicii moderne şi mai rapide puse la dispoziţia dumneavoastră, vor fi sistemul de depunere on-line a declaraţiilor fiscale, ca metodă alternativă la depunerea prin poştă a declaraţiilor fiscale, precum şi posibilitatea de plată prin card a sumelor datorate bugetului de stat, reprezentând impozit pe venit.

Totodată, în acest an, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală vă va pune la dispoziţie o bază unică de date, cu întrebări şi răspunsuri privind problematica fiscală. In acest fel, veţi fi ajutaţi în declararea veniturilor şi plata impozitelor.

Sperăm ca, prin utilizarea acestor servicii, dumneavoastră să vă puteţi îndeplini obligaţiile de declarare a veniturilor şi de plată a impozitelor, într-un mod cât mai simplu şi mai rapid, câştigând astfel timp preţios pentru activitatea dumneavoastră.

Vă mulţumesc  anticipat pentru  contribuţia dumneavoastră la realizarea veniturilor bugetului general consolidat.

GHID PENTRU COMPLETAREA ŞI DEPUNEREA DECLARAŢIEI PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN ANUL 2007

Pentru completarea corectă a formularelor, vă rugăm să citiţi cu atenţie îndrumările de mai jos:

AVEŢI OBLIGATIA

de a depune Declaraţia privind veniturile realizate dacă, in anul 2007, aţi obţinut venituri din categoria:

1. Activităţi independente

2. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3. Venituri din activităţi agricole impuse în sistem real

4. Câştiguri din transferul titlurilor de valoare

5. Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen

ATENŢIE!

In cazul în care ati realizat mai multe categorii de venit din mai multe surse veti completa. în cadrul aceluiaşi formular, câte un cartuş (ex.: cartuşul 1A-1B- 1C. cartuşul 2A-2B-2C etc.). corespunzător fiecărei surse de venit. Dacă în anul 2007 aţi obţinut venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, nu aveţi obligaţia depunerii declaraţiei, cu excepţia situaţiei în care aţi depus declaraţia privind venitul estimat în luna decembrie 2007 şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate.

CUM COMPLETAŢI DECLARAŢIA DE VENIT - FORMULARUL 200

- în situaţia în care, în formularul 200 „Declaraţie privind veniturile realizate", datele dv. de identificare sunt completate cronal, vă rugăm să 1e corectaţi, pentru a corespunde datelor  înscrise în documentul dv. de identitate (BI/CI) 1a momentu1 depunerii declaraţiei, caz în care, anexaţi copie după actul dv.de identitate.

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Adresa - se înserie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală -înscrieţi codul numeric personal din documentul dv. de identitate sau numărul de identificare fiscală. (NIF), atribuit de organul fiscal, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE SI CATEGORII DE VENIT

Cap. A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

rd.1.rd. 2.rd.3. rd.4, rd. 6 si rd. 7 se completează conform cerinţei.

rd. 5. Sediul - se completează adresa sediului sau a locului principal de desfăşurare a activităţii, după caz. In cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activităţii, după caz. Dacă realizaţi venituri din activităţi agricole, veţi înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul/terenurile, respectiv: municipiu, oraş, comună sau sector al municipiului Bucureşti, după caz.

rd. 8, rd. 9. Data începerii/încetării activitătii - se completează numai dacă aţi început/încetat activitatea în cursul anului fiscal 2007.

Daca sunteţi persoană fizică autorizată care a încetat activitatea în cursul anului 2007, veţi înscrie data depunerii autorizaţiei de funcţionare la organul emitent.

Cap. B.VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL

1. ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE

a)  dacă aţi realizat venituri din activităţi comerciale, profesii libere, din drepturi de proprietate intelectuală determinate în sistem real şi aţi desfăşurat activitatea în mod individual, completaţi declaraţia, pe baza datelor din evidenţa contabilă, la rd. 1. Venit brut. rd. 2. Cheltuieli deductibile, rd. 2.1. Cheltuieli deductibile, rd. 3. Venit net. rd. 3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de retinere la sursa rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală.

Precizări: în cazul persoanelor care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

Declaraţia se completează pe baza documentelor eliberate de plătitorii de venit, astfel:

-la rd. 1. Venit brut- înscrieţi suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, realizate în anul 2007, din toate sursele.

-la rd. 2.2. Cheltuieli forfetare - înscrieţi suma rezultată prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 40% la venitul brut realizat din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, altele decât cele aferente operelor de artă monumentală, sau prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 50% la venitul brut realizat din drepturile de proprietate intelectuala aferente operelor de artă monumentală.

-rd 2.4. Contribuţii sociale obligatorii platite - se completează numai dacă aţi stabilit venitul net pe bază de cote forfetare de cheltuieli, cu suma reprezentând contribuţiile sociale obligatorii plătite.

ATENTIE

-rd. 2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă - se completează numai dacă aţi obţinut, în anul 2007, venituri din drepturi de proprietate intelectuală transmise prin succesiune, din exercitarea dreptului de suită sau ca remuneraţie compensatorie pentru copia privată, înscriind suma totală plătită organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori care, conform legii, au atribut ii de colectare şi de repartizarea veniturilor între titularii de drepturi.

b)  dacă aţi realizat venituri din activităţi independente desfăşurate într-o formă de asociere, declaraţia se completează astfel:

b.1) In cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau naştere unei persoane juridice, completaţi numai rd. 3 (venit net), respectiv rd. 5 (pierdere fiscală pierdere netă anuală) pe ba/a dalelor de la cap. V din Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, (formularul 204).

b.2) In cazul asocierilor constituite între persoane fizice şi persoane juridice române, care nu dau naştere unei persoane juridice, completaţi rd. 1, rd.2(cu rd.2.4). rd. 3 şi rd. 3.1 sau rd, 5,după caz,

2. VENITURI DIN CEDARE A FOLOSINŢEI BUNURILOR

Declaraţia se completează ia rd. 1. Venit brut. rd.2. Cheltuieli deductibile, rd. 3. Venit net.

rd. 2.1. Cheltuieli deductibile - se completează dacă aţi optat pentru determinarea venitului net în sistem real. conform documentelor contabile.

rd. 2.2. Cheltuieli forfetare - se completează dacă aţi optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli. Inscrieţi suma rezultată prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.

rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală - completaţi numai daca aţi optat pentru determinarea venitului net/pierdere în sistem real, şi dacă în anul 2007 aţi înregistrat pierderi. Inscrieţi suma reprezentând diferenţa obţinută prin scăderea rd. 1 din rd. 2,

In situaţia în care chiria/arenda reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de Impunere,

In situaţia în care arenda se achită în natură, evaluarea în lei a acesteia se face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole.conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

3. VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE

a) dacă aţi realizat venituri din activităţi agricole determinate în sistem real si aţi desfăşurat activitatea în mod individual, cap. B al declaraţiei se completează atât la rd. venit brut cat şi la rd. cheltuieli, respectiv venitul net sau pierderea realizată.

b) dacă aţi realizat venituri din activităţi agricole desfăşurate într-o formă de asociere. între persoane fizice, care nu dau naştere unei persoane juridice, declaraţia se completează numai la rd. .1 venii net. respectiv rd. 5 pierdere fiscală pierdere netă anuală cu sumele înscrise în tabelul de la cap, V din Declaraţia anuală de venit pentru asociaţiile fără personalitate juridică. (formularul 204), corespunzătoare numelui dv.

Declaraţia se completează pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate în a carei rază teritorială se află terenul.

In cazul în care în raza teritorială a aceleiaşi localităţi se află mai multe terenuri, se va depune o singură declaraţie.

4. CÂŞTIGURI DIN TRANSFERUL TITLURILOR DE VALOARE

Declaraţia se depune dacă aţi obţinut câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise şi aveţi obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, conform legii, în funcţie de perioada deţinerii.

Declaraţia se completează la rd. 4 Câştig net anual sau la rd. 5 Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală.

ATENŢIE!

Dacă în anul 2007 aţi realizat câştiguri/pierderi din tranzacţionarea titlurilor de valoare, veţi evidenţia, în Declaraţie, în mod distinct, câştigul net anual/pierderea netă anuală din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deţinute mai mult de 365 de zile, precum şi câştigul net anual/pierderea netă anuală din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deţinute mai puţin de 365 de zile. inclusiv.

La declaraţie anexaţi documente justificative privind tranzacţiile efectuate, eliberate de intermediari sau plătitorii de venit, din care să rezulte câştigul/pierde rea declarat/declarată, precum şi impozitul calculat şi reţinut ca plată anticipată, pentru anul fiscal 2007.

5. CÂŞTIGURI DIN OPERAŢIUNI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE DE VALUTĂ LA TERMEN

Declaraţia se depune dacă aţi obţinut câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută ta termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen. altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionale pe pieţe autorizate şi supravegheate de CNVM, şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivii legii.

Declaraţia se completează la rd. 4 Câştig net anual sau lard. 5 Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală.

La declaraţie anexaţi documente justificative privind tranzacţiile efectuate, eliberate de intermediari sau plătitorii de venit, din care să rezulte câştigul/pierderea declarat/declarată, precum şi impozitul calculat şi reţinui ca plată anticipată, pentru anul fiscal 2007.

Cap.C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT

Se completează la rd. 1., rd. 2. Venit net/Pierdere fiscală, dacă aţi realizat în anul fiscal 2007 venituri din activităţi independente scutite la plata impozitului pe venit, conform legislaţiei specifice.

III. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND 2% DIN IMPOZITUL PE VENITUL NET ANUAL IMPOZABIL/CÂŞTIGUL NET ANUAL

Se completează conform cerinţei şi numai dacă aţi efectuai, în cursul anului fiscal 2007. cheltuieli cu burse private, conform legii şi solicitaţi restituirea acestora şi/sau optaţi pentru virarea unei sume reprezentând 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual pe fiecare sursă şi categorie de venit, pentru susţinerea unei singure entităţi nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează potrivit legii sau unei unităţi de cult.

Notă: dacă ati realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit, şi nu aveţi obligaţia depunerii declaraţiei, dar aţi efectuat în cursul anului fiscal 2007, cheltuieli cu burse private şi solicitaţi restituirea acestora şi/sau optaţi pentru virarea unei sume în contul unei entităţi nonprofit sau unei unităţi de cult, puteţi completa capitolul 1, II, IA, precum şi capitolul IU din formularul 200.

Contractul privind acordarea bursei private şi documentele ce atestă plata bursei se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. In cazul în care declaraţia se transmite prin poştă, documentele de mai sus se anexează în copie.

Suma - se completează cu suma solicitată a fi virală în contul entităţii nonprofit/unitătii de cult. In situaţia în care nu cunoaşteţi suma care poate fi virată, nu veţi completa rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.

Cont bancar (IBAN) - înscrieţi codul 1BAN al contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult (vă rugăm să vă asiguraţi de corectitudinea acestuia).

IV. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL

Se completează numai în cazul în care obligaţiile de declararea veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal al contribuabilului, completând dalele de identificare a acestuia. IMPORTANT!

1. Vă recomandăm să utilizaţi plicul primit pentru transmiterea prin poştă a declaraţiei de venit, iar depunerea acestuia la oficiile poştale să se facă în zilele lucrătoare, altfel taxele poştale suplimentare vor fi suportate de dv., întrucât C.N, Poşta Română percepe tarife poştale majorate pentru depunerile efectuate în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale.

2.  Dacă aveţi nelămuriri referitoare la modul de completare a formularelor de Declaraţie, vă puteţi adresa organului fiscal de domiciliu, puteţi solicita informaţii la telefonul 0314.039.160 sau puteţi accesa pagina de Internet www.mfinante.ro, portal ANAF. domeniu1 Asistenţă contribuabi1i subdomeniui Formulare care au ataşate şi instrucţiunile de completare.

EXPEDITOR:

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

R.............................

C.R.

POŞTA ROMÂNĂ

Nr. 103/DO/001

Valabil 2007 - 2009

SE TAXEAZĂ LA

DESTINAŢIE

EXPEDITOR:  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucureşti, cod poştal 050741

 

P.T.

POŞTA ROMÂNĂ

Nr. 103/DO/4000

Valabil 2007 - 2009

Bucureşti 83

DECLARAŢIE  PRIVIND VENITURILE REALIZATE

200

  

Declaratie rectificativa

Anul 2007

Se completeaza cu X in cazul declaratiilor rectificative

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Nume  R   /006593    /  B6                                                 Iniţiala tatalui

DRAGOMIRESCU

N.

Prenume

OCTAVIAN-STEFAN

              

Strada                                                                                         Nr.

Cetatea de Balta

99

                                       

Bl.      Sc.      Et.       Ap.                      Judeţ; Sector                                                         

7

F

4

60

Sector 6

 

Localitate                                                             Cod postal

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

60973

Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala

1

2

9

0

8

3

4

0

5

0

3

8

Banca

B.C.W. Sector 6

Cont bancar

RO00 RMCW 0000 0000 0000 0000

Telefon                                                                 Fax

021 909 90 90

021 909 90 91

Email:

octavian.dragomirescu@qwert.com

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE SI CATEGORII DE VENIT

1A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

1.  Natura veniturilor:                                                                                                                     

|_| Venituri comerciale                             

|_| Venituri din profesii libere

|_| Venituri din drepturi de proprietate intelectuala

|_| Venituri din cedarea folosinţei bunurilor                        

|_| Venituri din activităţi agricole

|_| Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract

Castiguri  din transferul titlurilor de valoare:

|_| deţinute mai mult de 365 de zile                  

|_| deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv

2.  Determinarea venitului net:

|_| Sistem real 

|_| Individual           

|_| Cote forfetare de cheltuieli                     

|_| Asociere între persoane fizice              

|_| Normă de venit

|_| Asociere între persoane fizice si  persoane juridice române

3.  Forma de organizare:                                                                                                                             

4.  Obiectul principal de activitate................................................................................................................................. Cod CAEN |__|__|__|__|

5.  Sediul........................................................................................................................................................................ ..........................................

6.  Datele de identificări ale bunului pentru care se cedeaza folosinţa.................................................................................................................

7.  Documentul  de autorizare/Contractul de asociere/Inchiriere/Arendare Nr ..........Data....../....../................Organul emitent.......................

8. Data începerii activităţii........../.........../............................                               

9. Data încetării activităţii........../......... /..............................

1B. VENIT NET/CÂŞTIC- NET ANUAL   

                                                                                                                        - lei -                                         

1. Venit brut

2. Cheltuieli deductibile:

(rd. 2.1. sau rd. 2.3. sau rd. 2.2. rd.2.4., după caz):

2.1. Cheltuieli deductibile

2.2. Cheltuieli forfetare

2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă

2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite

3.Venit net (rd. 1 - rd. 2) din care:

3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă

4. Câştig net anual

5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere neta anuala

1C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT               

1. Venit net           |_____________________________________________|      

2. Pierdere fiscală |_____________________________________________|

Vă rugăm să introduceţi declaraţia în plic astfel încât  datele din chenarul alăturat să fie vizibile în fereastra plicului:                

Destinatar:

ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE

SECTOR 6

Str. Popa Tatu nr.: 7

Sector 1, MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Cod postal: 010801

Oficiul postal: BUCURESTI

2A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

1.  Natura veniturilor:

|_| Venituri comerciale

|_| Venituri din profesii libere

|_| Venituri din drepturi de proprietate intelectuala

|_| Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

|_| Venituri din activităţi agricole

|_| Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract

Castiguri  din transferul titlurilor de valoare:

|_| deţinute mai mult de 365 de zile                  

|_| deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv

2.  Determinarea venitului net:

|_| Sistem real 

|_| Individual           

|_| Cote forfetare de cheltuieli                    

|_| Asociere între persoane fizice              

|_| Normă de venit

|_| Asociere între persoane fizice si  persoane juridice române

3.  Forma de organizare:                                                                                                                                           

4.  Obiectul principal de activitate.................................................................................................................................. Cod CAEN |__|__|__|__|

5.  Sediul........................................................................................................................................................................ ..........................................

6.  Datele de identificări ale bunului pentru care se cedeaza folosinţa.................................................................................................................

7.  Documentul  de autorizare/Contractul de asociere/Inchiriere/Arendare Nr ..........Data....../....../................Organul emitent.......................

8. Data începerii activităţii........../.........../............................                                

9. Data încetării activităţii........../......... /..............................

2B. VENIT NET/CÂŞTIC- NET ANUAL   

                                                                                                                         -lei -   

1. Venit brut

2. Cheltuieli deductibile:

(rd. 2.1. sau rd. 2.3. sau rd. 2.2. rd.2.4., după caz):

2.1. Cheltuieli deductibile

2.2. Cheltuieli forfetare

2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă

2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite

3.Venit net (rd. 1 - rd. 2) din care:

3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă

4. Câştig net anual

5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere neta anuala

2C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT

1. Venit net            |__________________________________|

2. Pierdere fiscală  |__________________________________|

3A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

1.  Natura veniturilor:                                                                                                                      

|_| Venituri comerciale                             

|_| Venituri din profesii libere

|_| Venituri din drepturi de proprietate intelectuala

|_|Venituri din cedarea folosinţei bunurilor                        

|_| Venituri din activităţi agricole

|_|Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract

Castiguri  din transferul titlurilor de valoare:

|_|deţinute mai mult de 365 de zile                  

|_| deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv

2.  Determinarea venitului net:

|_| Sistem real 

|_| Individual           

|_| Cote forfetare de cheltuieli                    

|_| Asociere între persoane fizice               

|_| Normă de venit

|_| Asociere între persoane fizice si  persoane juridice române

3.  Forma de organizare:                                                                                                                             

4.  Obiectul principal de activitate.................................................................................................................................. Cod CAEN |__|__|__|__|

5.  Sediul........................................................................................................................................................................ ..........................................

6.  Datele de identificări ale bunului pentru care se cedeaza folosinţa.................................................................................................................

7.  Documentul  de autorizare/Contractul de asociere/Inchiriere/Arendare Nr ..........Data....../....../................Organul emitent.......................

8. Data începerii activităţii........../.........../............................                               

9. Data încetării activităţii........../......... /..............................

3B. VENIT NET/CÂŞTIC- NET ANUAL   

                                                                                                                         -lei -   

1. Venit brut

2. Cheltuieli deductibile:

(rd. 2.1. sau rd. 2.3. sau rd. 2.2. rd.2.4., după caz):

2.1. Cheltuieli deductibile

2.2. Cheltuieli forfetare

2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă

2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite

3.Venit net (rd. 1 - rd. 2) din care:

3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă

4. Câştig net anual

5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere neta anuala

3C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT

1. Venit net            |__________________________________|

2. Pierdere fiscală  |__________________________________|

4A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

1.  Natura veniturilor:                                                                                                                     

|_| Venituri comerciale                             

|_| Venituri din profesii libere

|_| Venituri din drepturi de proprietate intelectuala

|_|Venituri din cedarea folosinţei bunurilor                        

|_| Venituri din activităţi agricole

|_|Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract

Castiguri  din transferul titlurilor de valoare:

|_|deţinute mai mult de 365 de zile                  

|_| deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv

2.  Determinarea venitului net:

|_| Sistem real 

|_| Individual           

|_| Cote forfetare de cheltuieli                    

|_| Asociere între persoane fizice              

|_| Normă de venit

|_| Asociere între persoane fizice si  persoane juridice române

3.  Forma de organizare:                                                                                                                             

4.  Obiectul principal de activitate.................................................................................................................................. Cod CAEN |__|__|__|__|

5.  Sediul........................................................................................................................................................................ ..........................................

6.  Datele de identificări ale bunului pentru care se cedeaza folosinţa.................................................................................................................

7.  Documentul  de autorizare/Contractul de asociere/Inchiriere/Arendare Nr ..........Data....../....../................Organul emitent.......................

8. Data începerii activităţii........../.........../............................                               

9. Data încetării activităţii........../......... /..............................

4B. VENIT NET/CÂŞTIC- NET ANUAL   

                                                                                                                          -lei -   

1. Venit brut

2. Cheltuieli deductibile:

(rd. 2.1. sau rd. 2.3. sau rd. 2.2. rd.2.4., după caz):

2.1. Cheltuieli deductibile

2.2. Cheltuieli forfetare

2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă

2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite

3.Venit net (rd. 1 - rd. 2) din care:

3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă

4. Câştig net anual

5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere neta anuala

4C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT

1. Venit net           |__________________________________|

2. Pierdere fiscală |__________________________________|

5A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

1.  Natura veniturilor:                                                                                                                     

|_| Venituri comerciale                             

|_| Venituri din profesii libere

|_| Venituri din drepturi de proprietate intelectuala

|_|Venituri din cedarea folosinţei bunurilor                        

|_| Venituri din activităţi agricole

|_|Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract

Castiguri  din transferul titlurilor de valoare:

|_|deţinute mai mult de 365 de zile                  

|_| deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv

2.  Determinarea venitului net:

|_| Sistem real 

|_| Individual           

|_| Cote forfetare de cheltuieli                    

|_| Asociere între persoane fizice              

|_| Normă de venit

|_| Asociere între persoane fizice si  persoane juridice române

3.  Forma de organizare:                                                                                                                             

4.  Obiectul principal de activitate.................................................................................................................................. Cod CAEN |__|__|__|__|

5.  Sediul........................................................................................................................................................................ ..........................................

6.  Datele de identificări ale bunului pentru care se cedeaza folosinţa.................................................................................................................

7.  Documentul  de autorizare/Contractul de asociere/Inchiriere/Arendare Nr ..........Data....../....../................Organul emitent.......................

8. Data începerii activităţii........../.........../............................                               

9. Data încetării activităţii........../......... /..............................

5B. VENIT NET/CÂŞTIC- NET ANUAL   

                                                                                                                         -lei -                                         

1. Venit brut

2. Cheltuieli deductibile:

(rd. 2.1. sau rd. 2.3. sau rd. 2.2. rd.2.4., după caz):

2.1. Cheltuieli deductibile

2.2. Cheltuieli forfetare

2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă

2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite

3.Venit net (rd. 1 - rd. 2) din care:

3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă

4. Câştig net anual

5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere neta anuala

5C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT

1. Venit net           |__________________________________|

2. Pierdere fiscală |__________________________________|

6A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

1.  Natura veniturilor:                                                                                                                      

|_| Venituri comerciale                             

|_| Venituri din profesii libere

|_| Venituri din drepturi de proprietate intelectuala

|_|Venituri din cedarea folosinţei bunurilor                         

|_| Venituri din activităţi agricole

|_|Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract

Câştiguri din transferul titlurilor de valoare

|_|deţinute mai mult de 365 de zile                  

|_| deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv

2.  Determinarea venitului net:

|_| Sistem real 

|_| Individual           

|_| Cote forfetare de cheltuieli                    

|_| Asociere între persoane fizice              

|_| Normă de venit

|_| Asociere între persoane fizice si  persoane juridice române

3.  Forma de organizare:                                                                                                                             

4.  Obiectul principal de activitate.................................................................................................................................. Cod CAEN |__|__|__|__|

5.  Sediul........................................................................................................................................................................ ..........................................

6.  Datele de identificări ale bunului pentru care se cedeaza folosinţa.................................................................................................................

7.  Documentul  de autorizare/Contractul de asociere/Inchiriere/Arendare Nr ..........Data....../....../................Organul emitent.......................

8. Data începerii activităţii........../.........../............................                               

9. Data încetării activităţii........../......... /..............................

6B. VENIT NET/CÂŞTIC- NET ANUAL   

                                                                                                                         -lei -   

1. Venit brut

2. Cheltuieli deductibile:

(rd. 2.1. sau rd. 2.3. sau rd. 2.2. rd.2.4., după caz):

2.1. Cheltuieli deductibile

2.2. Cheltuieli forfetare

2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă

2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite

3.Venit net (rd. 1 - rd. 2) din care:

3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă

4. Câştig net anual

5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere neta anuala

6C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT

1. Venit net           |__________________________________|

2. Pierdere fiscală |__________________________________|

III. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET ANUAL IMPOZABIL/ CÂŞTIGUL NET ANUAL

|_| Bursa privata

Contract nr./data |______________|

Suma plătită (lei) |______________|

Documente de plata nr./data |_________________________|

|_| Susţinerea unei entităţi nonprofit/unitaţi de cult

Suma (lei) |____________________|

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult |_____________|

Cod de identificare fiscală al entităţii nonprofit/unităţi de cult  |_________|                                       

Cont bancar (IBAN) |__________________________________________|

IV. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI  FISCAL

Nume, prenume/Denumire |_____________________________________| |__|

Cod de identificare fiscală  |_____________________________________|

Judeţ/Sector |__________________| Localitate |___________________| Strada |_______________________| Nr. |____________|

Bl.|___| Sc.|___| Ap. |______| Cod postal |_______| Telefon  |_______________| Fax |___________| E-mail |_________________________|

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

Semnătură contribuabil          |______________________| 

Data                                      |______________________|  

Semnătură reprezentant fiscal |______________________|

Data                                      |______________________|

Loc rezervat organului fiscal                            

Nr. înregistrare                      |______________________|                 

Data                                     |______________________|


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 588/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 588 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 588/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu