Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5644 din 11 decembrie 2003

pentru aprobarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 110 din  5 februarie 2004


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 9, 127, 128 si 141 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 7, 9, 10, 13, 14, 16, 43, 44 si 45 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, cuprinsa in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice dispozitie contrara prezentei metodologii.
    Art. 3
    Directia generala evaluare, prognoze, strategii si programe pentru invatamant preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si inspectoratele scolare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

              Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,
                           Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                               METODOLOGIE
privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar

    SECTIUNEA I
    CONSTITUIREA, INCADRAREA SI VACANTAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR, CA URMARE A APLICARII PLANULUI-CADRU

    Art. 1
    (1) Constituirea posturilor/catedrelor din invatamantul preuniversitar se face pe baza planurilor-cadru de invatamant, prevazute in O.M.E.C.T. nr. 4919/2003 privind aplicarea Curriculumului national in anul scolar 2003 - 2004, si a planurilor de scolarizare anuale propuse de inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, cu respectarea prevederilor art. 7 si art. 43 - 45 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Norma didactica de predare a personalului didactic din unitatile de invatamant cuprinde ore prevazute in planul de invatamant la disciplinele corespunzatoare specializarii sau specializarilor inscrise pe diploma de licenta, de absolvire sau pe diploma/certificatul de absolvire a unor cursuri postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in conformitate cu prevederile art. 1 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 103/1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 109/1999, ale art. 7 si ale art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare - in concordanta cu Centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar.
    (3) Norma personalului didactic din Cluburile Sportive Scolare se stabileste in conformitate cu art. 43 lit. e) si 45 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Norma didactica a profesorului/antrenorului este de 18 ore/saptamana (respectiv 16 ore pentru profesori cu gradul I si cu o vechime in invatamant de peste 25 ani). Aceasta norma se constituie conform Regulamentului de organizare si functionare a cluburilor sportive scolare, aprobat prin Ordinul nr. 5035/14.11.2001.
    (4) Norma didactica a personalului didactic din centre, cabinete scolare si interscolare de asistenta psihopedagogica se stabileste potrivit prevederilor art. 43 lit. e) si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform Ordonantei Guvernului nr. 103/1998 privind modificarea structurii normei didactice in invatamantul preuniversitar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 109/1999.
    Cadrele didactice incadrate la centre, cabinete scolare si interscolare de asistenta psihopedagogica desfasoara in scoala obligatia de norma in specialitate la catedra, conform prevederilor art. 19 din Regulamentul privind organizarea si functionarea Centrului judetean de asistenta psihopedagogica si a cabinetelor interscolare de asistenta psihopedagogica aprobat prin O.M.E.C.T. nr. 4923/22.09.2003.
    (5) In unitatea de invatamant in care nu exista personal de specialitate pentru predarea unei limbi moderne, a religiei sau a Curriculumului de limba materna, consiliul de administratie al scolii decide, dupa consultarea sefului comisiei metodice/de catedra, care dintre invatatorii atestati pot preda si la alte clase din ciclul primar. Orele suplimentare se platesc in sistem de plata cu ora.
    (6) Disciplina cultura civica face parte din norma personalului didactic cu una din specializarile: istorie-filozofie, filozofie-istorie, filozofie, istorie, drept, pedagogie, pedagogie/psihologie, sociologie, psihosociologie, psihosociopedagogie, comunicare si relatii publice, stiinte politice, administratie publica, studii europene - in concordanta cu Centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar.
    (7) La clasele cu predare intensiva/bilingva, limbile moderne se predau pe grupe.
    (8) Ora din trunchiul comun de "Consiliere si orientare" din aria curriculara de la clasele V - VIII si de la clasele IX - XII, filiera teoretica, tehnologica, vocationala, scoli de arte si meserii si invatamant profesional, reprezinta ora de dirigentie, care se inscrie obligatoriu in schema orara a claselor, dar nu se cuprinde in norma didactica de predare a cadrului didactic, in conformitate cu art. 45 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (9) Dirigentia, la formele de invatamant seral si fara frecventa, nu intra in norma didactica de predare, in conformitate cu O.M.E.N. nr. 3269/2000. Exceptie face dirigentia de la clasele de invatamant seral cuprinse in programul "A doua sansa", aprobat prin O.M.E.C. nr. 4473/21.09.2001 privind modificarea si completarea O.M.E.N. nr. 4231/1999 si O.M.E.N. nr. 3269/2000.
    (10) Conform O.M.E.N. nr. 4409/1998, personalul didactic de conducere, indrumare si control, nu poate avea incluse ore de consiliere si orientare si nici ore de dirigentie in norma didactica.
    (11) Disciplinele: informatica, tehnologia informatiei (in lichidare), tehnologia informatiei si comunicarii, informatica-tehnologii asistate de calculator, tehnologia prelucrarii informatiei, elemente de informatica aplicata si informatica aplicata, din invatamantul liceal, profesional intra in norma personalului didactic cu una din specializarile: informatica, matematica-informatica, automatica si calculatoare, cibernetica, informatica aplicata, inginerie electrica si calculatoare, tehnologia informatiei, conducere cu calculatorul, informatica economica, automatica si informatica economica, informatica manageriala, contabilitate si informatica de gestiune, calculatoare, informatica aplicata, cibernetica si previziune economica, cibernetica si informatica economica, informatica de gestiune, roboti industriali, mecatronica, informatizarea si conducerea proceselor cu calculatorul, aparatura de bord, telecomenzi feroviare - in concordanta cu Centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar.
    (12) a) Posturile didactice din invatamantul special pot fi ocupate de cadrele didactice care indeplinesc prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare - in concordanta cu Centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar.
    b) Posturile didactice din invatamantul artistic pot fi ocupate de cadrele didactice care indeplinesc prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare - in concordanta cu Centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar.
    (13) a) Disciplina "Educatie tehnologica" la clasele V - VIII poate fi predata de absolventi ai invatamantului superior tehnic, silvic, economic, agricol sau absolventi ai programelor de conversie universitara sau postuniversitara cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului in baza prevederilor art. 161 alin. (2) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    b) Incepand cu anul scolar 2003 - 2004 cadrele didactice cu studii medii titularizate pe o catedra de "Educatie tehnologica" sunt obligate sa-si completeze studiile printr-o forma de pregatire superioara.
    In perioada completarii studiilor, cadrele didactice mentionate mai sus, care se afla intr-o forma de pregatire superioara sunt considerate calificate daca pot dovedi cu documente ca au statutul de student.
    Incepand cu data de 1 octombrie 2003, cadrele didactice cu studii medii titularizate pe o catedra de "Educatie tehnologica", care nu se afla intr-o forma de pregatire superioara sunt considerate necalificate si retribuite corespunzator.
    Cadrele didactice cu studii medii titularizate pe o catedra de "Educatie tehnologica", care pana la data solutionarii restrangerii de activitate nu fac dovada frecventarii cursurilor superioare vor intra in restrangere de activitate, fiind transferate pentru restrangere de activitate pe catedre de pregatire/instruire practica, in specialitate.
    c) Disciplina "Educatie tehnologica" la clasele V - VIII se va preda cu clasa intreaga.
    (14) a) Disciplinele tehnologice la clasele IX - XII/XIII de la filiera teoretica si vocationala pot fi predate de absolventi ai invatamantului superior de lunga durata, tehnic, silvic, economic si agricol, in functie de profil.
    b) Disciplinele tehnologice de la filiera tehnologica din structura invatamantului liceal pot fi predate de absolventi ai invatamantului superior tehnic/economic de lunga durata, precum si de absolventi cu studii academice postuniversitare, cu diploma de studii aprofundate sau studii postuniversitare de specializare cu durata de cel putin un an si jumatate, cu indeplinirea conditiilor prevazute de art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    c) Disciplinele tehnologice din invatamantul profesional pot fi predate de absolventii invatamantului superior prevazuti la alin. 14 litera (a) si (b) din prezenta metodologie, precum si de absolventi ai invatamantului superior tehnic de scurta durata.
    (15) In invatamantul postliceal, incadrarea pe discipline/module se face in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. (e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (16) Pregatirea practica/instruirea practica poate fi realizata de:
    a) Cadre didactice care indeplinesc conditia prevazuta la art. 7 alin. (1) lit. (f), coroborat cu art. 132 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) Cadre didactice (absolventi ai invatamantului superior tehnic) care indeplinesc conditia prevazuta la art. 7 alin. (1) lit. (d) si (e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile efectuarii unui stagiu de cel putin 3 ani in domeniu (productie, invatamant). Cadrele didactice care se incadreaza in aceasta categorie sunt considerate personal didactic calificat, daca profilul si specialitatea la care sunt incadrati cu ore de pregatire practica coincid cu specializarea/specializarile de pe diploma de studii.
    c) Categoriile de cadre didactice prevazute la lit. (a) si (b) trebuie sa indeplineasca conditia prevazuta de art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (17) a) La disciplina pregatire practica/instruire practica, incadrarea cadrelor didactice se face in functie de modul de organizare a acestei activitati pe niveluri de invatamant.
    b) Pregatirea practica/instruirea practica organizata in saptamani comasate se efectueaza la agenti economici sau atelierele proprii daca acestea sunt dotate corespunzator.
    c) Fac exceptie de la prevederile lit. (b) cele 75 de unitati scolare cuprinse in programul PHARE VET RO 9405 care organizeaza invatamant profesional in cadrul caruia pregatirea practica/instruirea practica se desfasoara in aceeasi unitate.
    Art. 2
    Nu se constituie catedre vacante titularizabile cu ore optionale.
    Art. 3
    Proiectul de incadrare se aproba de Consiliul profesoral si se avizeaza de Consiliul de administratie al unitatii de invatamant respective si se inainteaza spre verificare si validare comisiei de mobilitate de la I.S.J./I.S.M.B.
    Art. 4
    (1) Constituirea posturilor/catedrelor se realizeaza asigurandu-se, cu prioritate, continuitatea activitatii didactice de predare la aceleasi grupe sau clase de elevi.
    (2) Viabilitatea posturilor/catedrelor comunicate de catre unitatile scolare este validata de catre inspectorul cu evidenta si mobilitatea personalului didactic si comunicata in scris Consiliului de administratie al I.S.J./I.S.M.B.
    Art. 5
    In invatamantul gimnazial din mediul rural, norma didactica de predare a personalului didactic titular se poate constitui, in mod exceptional, si din alte ore (decat cele din specialitatea de pe diploma) cuprinse in planul de invatamant, cu mentinerea drepturilor salariale si cu acordul cadrului didactic.
    Art. 6
    Directorul unitatii de invatamant propune inspectoratului scolar, pentru personalul didactic titular la unitatea respectiva, intregirea catedrei/postului constituite/constituit la alta/alte unitati de invatamant, cu acordul cadrului didactic.
    Art. 7
    In cazul in care in unitatea de invatamant exista cadre didactice titulare pentru care nu se pot constitui catedre potrivit art. 1, in mod exceptional, completarea normei didactice de predare se face prin decizia inspectorului scolar general pe un an scolar, cu acordul cadrului didactic, la unitati de invatamant compatibile cu nivelul studiilor, dupa cum urmeaza:
    (1) Cu ore la specializarea/specializarile pe care cadrele didactice au dreptul sa le predea, potrivit art. 44 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, conform metodologiei privind incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, ca urmare a aplicarii planurilor-cadru de invatamant;
    (2) Cu ore de la alte discipline din aria curriculara/discipline consemnate in foaia matricola cu nota, disponibile la nivelul unitatii de invatamant, in cazul in care exista o jumatate de norma in specialitate;
    (3) Prin realizarea de catedre combinate la liceu si gimnaziu, din ore la specializarea principala din diploma de studii la liceu, si din ore la specializarea principala sau secundara la gimnaziu si scoala profesionala/S.A.M.;
    (4) Din ore de specialitate de la doua sau trei unitati de invatamant de acelasi nivel, apropiate, din aceeasi localitate/comuna (sector, municipiul Bucuresti).
    Art. 8
    In cazul existentei a doua sau mai multe cadre didactice titulare la aceeasi specialitate, pentru stabilirea personalului didactic caruia i se completeaza norma didactica conform prevederilor art. 7 se aplica criteriile de punctaj de la restrangerile de activitate. Fac exceptie cadrele didactice care se incadreaza in prevederile art. 13 alin. (4) lit. (c) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 9
    Declararea posturilor vacante se face dupa incadrarea titularilor pe posturile/catedrele de baza si solutionarea restrangerilor de activitate.
    Art. 10
    (1) Lista cuprinzand posturile/catedrele declarate vacante/rezervate se afiseaza la inspectoratele scolare cu cel putin 30 de zile inaintea declansarii actiunilor prevazute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Directorul fiecarei unitati scolare poarta intreaga responsabilitate pentru vacantarea posturilor proprii si are obligatia de a afisa la unitate toate posturile/catedrele vacante/rezervate, dupa aprobarea de catre consiliul de administratie al I.S.J./I.S.M.B.
    (3) Inspectoratul scolar are obligatia de a face publica, prin afisarea la inspectorat si la unitatile de invatamant vizate, lista posturilor supuse restrangerii de activitate, cu cel putin 30 de zile inaintea declansarii procedurilor de restrangere de activitate.
    In cazul in care se vor constata nereguli in legatura cu vacantarea posturilor/catedrelor, persoanele vinovate VOR RASPUNDE ADMINISTRATIV-DISCIPLINAR, CIVIL SAU PENAL, dupa caz.

    SECTIUNEA II
    ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PRETRANSFERARII SI TRANSFERARII PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR DISPONIBILIZAT PRIN RESTRANGERE DE ACTIVITATE SAU PRIN RESTRUCTURAREA RETELEI SCOLARE

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 11
    Pretransferarea si transferarea pentru restrangere de activitate a personalului didactic titular se organizeaza in baza prevederilor art. 9, ale art. 10 alin. (1) lit. a) si b), ale art. 13 si ale art. 18 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 12
    (1) La sesiunea de ocupare a posturilor didactice prin pretransferare si transferare pentru restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare participa numai cadrele didactice titulare, din unitatile de invatamant de stat.
    (2) Cadrele didactice titulare care se incadreaza in prevederile art. 101 si art. 106 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, nu intra in restrangere de activitate.
    Art. 13
    Pretransferarea si transferarea prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare se realizeaza tinand seama de prevederile art. 7 si ale art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele ale Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar.

    CAP. 2
    Conditii de realizare a pretransferarii si transferarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare

    Conditii generale
    Art. 14
    (1) Pretransferarea se realizeaza la cererea cadrului didactic:
    a) in aceeasi localitate;
    b) in localitatea de domiciliu;
    c) pentru apropiere de domiciliu;
    - Cadrele didactice aflate in situatiile de la punctele (b) si (c) vor face dovada domiciliului la data depunerii dosarului.
    - Cadrele didactice aflate la punctul (c) nu sunt conditionate de domiciliul stabil in localitatea unde solicita pretransferul.
    (2) Pretransferarea personalului didactic se poate realiza si prin schimb de posturi, pe baza consimtamantului scris al solicitantilor, daca acestia indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) provin din acelasi mediu: urban - urban; rural - rural;
    b) in unitati de invatamant echivalente;
    Art. 15
    (1) In conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, pretransferarea si transferarea personalului didactic pentru restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare se realizeaza in limitele aceluiasi regim de mediu (respectiv urban - urban, rural - rural, ori din mediul urban in mediul rural), in unitati de invatamant echivalente sau intr-o treapta inferioara de invatamant.
    (2) Prin unitati de invatamant echivalente, in sensul prezentei metodologii, se intelege:
    a) invatamant prescolar: gradinite si gradinite speciale;
    b) invatamant primar: clasele I - IV, invatamant special;
    c) invatamant gimnazial: clasele V - VIII, invatamant special, Palatul National al Copiilor, palate si cluburi ale copiilor si elevilor;
    d) invatamant profesional/S.A.M. si profesional special;
    e) invatamant liceal: clasele IX - XII/XIII, cluburi sportive scolare.
    Art. 16
    In cazul restrangerii activitatii unei unitati de invatamant se respecta prevederile art. 13 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, renuntandu-se in ordine la:
    - Activitatea prestata prin cumul, prin plata cu ora sau prin suplinire;
    - Activitatea prestata de personalul didactic care indeplineste conditiile legale de pensionare;
    - Activitatea prestata de personalul didactic care solicita plecarea din unitate pe motivul restrangerii postului in specialitate.

    Conditii specifice
    Art. 17
    (1) Personalul didactic transferat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare din unitati de invatamant din mediu urban in unitati de invatamant din mediu rural ca urmare a aplicarii dispozitiilor art. 27 din Metodologia aprobata prin O.M.E.C. nr. 4927 din 14.11.2002 poate participa la pretransferare pe un post/catedra in mediul urban.
    (2) Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar care solicita transferul de pe si pe posturile didactice de la centrele si cabinetele scolare/interscolare de asistenta psihopedagogica pot participa la sesiunea de pretransferare, indiferent de nivelul unitatii de invatamant unde functioneaza centrul/cabinetul, cu conditia sa indeplineasca prevederile art. 5 alin. (2) lit. (b) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Institutorii titulari disponibilizati prin restrangere de activitate (absolventi cu examen de diploma ai unui colegiu universitar pedagogic, ai liceului pedagogic sau a unei scoli echivalente urmate de absolvirea unei institutii de invatamant superior cu diploma de absolvire), pot participa la sesiunea de transferari in vederea ocuparii unei catedre de specialitate in invatamantul gimnazial, in conditiile prevazute la art. 16. Exceptie fac absolventii colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare.
    (4) Cadrele didactice din unitatile de invatamant gimnazial sau profesional/S.A.M. care participa la etapele de pretransferare sau transfer prin restrangere de activitate in sesiunea de transfer prin restrangere de activitate se pot transfera la o unitate de invatamant liceal, inclusiv grup scolar, unitate de invatamant cu clasele I - XII/XIII sau V - XII/XIII, daca exista o catedra vacanta publicata, numai pe o catedra din invatamantul gimnazial-clasele V - VIII sau numai pe o catedra din invatamantul profesional/S.A.M.
    (5) In situatiile prevazute la alin. (3) si (4), decizia de transfer cuprinde in mod obligatoriu, in scris, mentiunea nivelului de invatamant pentru care s-a facut transferul, indiferent de nivelul de invatamant din care provine solicitantul.
    (6) Maistrii-instructori titulari in invatamantul gimnazial pe catedra de educatie tehnologica, care intra in restrangere de activitate, se pot transfera pe o catedra de pregatire practica in invatamantul profesional (scoala profesionala si S.A.M.).
    (7) Pretransferarea si transferarea prin restrangere de activitate a cadrelor didactice care solicita post in palatele si cluburile copiilor se organizeaza si se desfasoara conform prezentei metodologii si cu sustinerea unei probe practice/orale eliminatorie, in profilul postului didactic (conform art. 20 din Regulamentul de organizare si functionare a palatelor si cluburilor copiilor aprobat prin O.M.E.N. nr. 3425/16.03.1998); proba se sustine in aceleasi conditii ca la ocuparea posturilor/catedrelor vacante prin concursul national unic. Constituirea posturilor trebuie sa se faca tinand cont de solicitarile elevilor, iar profilul acestora sa permita ocuparea lor cu profesori calificati. Schimbarea profilului unui astfel de post se poate face numai cu acordul conducerii inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti.
    (8) Pretransferarea si transferarea prin restrangere de activitate a cadrelor didactice titulare pe posturi/catedre in unitatile de invatamant din invatamantul special se realizeaza numai pe posturi/catedre echivalente, conform art. 15 alin. (2).
    (9) Personalul didactic care indeplineste functii de conducere ocupate prin concurs se poate pretransfera, la cerere, cu prioritate, conditionat de avizul M.E.C.T.
    (10) Personalul didactic care a fost transferat in etapa de restrangere de activitate va reveni pe postul/catedra avuta anterior, in situatia in care la data inceperii anului scolar se constata ca postul/catedra a fost reinfiintat(a), angajatorul avand obligatia sa comunice in scris salariatului decizia luata.

    CAP. 3
    Organizarea si desfasurarea actiunii de pretransferare si transferare pentru restrangere de activitate

    Art. 18
    (1) Pretransferarea si transferarea pentru restrangere de activitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat se organizeaza la nivelul inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti de comisia de mobilitate a personalului didactic, numita prin decizia inspectorului scolar general. Comisia de mobilitate are urmatoarea componenta:
    a) presedinte - inspector scolar general adjunct;
    b) vicepresedinte - inspector cu atributii referitoare la selectia, evidenta si promovarea personalului didactic/inspector scolar cu managementul institutional/inspector scolar de specialitate (dupa caz);
    c) secretar - inspector cu atributii referitoare la selectia, evidenta si promovarea personalului didactic/inspector scolar cu managementul/institutional inspector scolar de specialitate/director de liceu;
    d) membri - inspectori scolari de specialitate/inspectori scolari, profesori metodisti (cate unul pentru fiecare specialitate), consilierul juridic si analistul programator de la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.
    Inspectorul scolar general raspunde de corectitudinea organizarii sesiunilor din cadrul activitatilor de miscare a personalului didactic si de calitatea lucrarilor derulate in cadrul comisiei de mobilitate.
    (2) Reprezentantii sindicatelor judetene/ale sectoarelor municipiului Bucuresti, desemnati de Federatiile sindicale din invatamant semnatare ale Contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura invatamant, participa ca observatori la lucrarile comisiei. In aceasta calitate au acces la documentele comisiei, au dreptul de a semnala presedintelui comisiei eventualele nerespectari ale prevederilor legale si semneaza impreuna cu membrii comisiei documentele finale.
    Art. 19
    Lista, cuprinzand posturile didactice, vacante pentru etapa de pretransferare si transferare prin restrangere de activitate (vor fi mentionate in lista, in mod expres, posturile/catedrele vacante necesare solutionarii restrangerilor de activitate), se realizeaza de catre comisia de mobilitate a personalului didactic, se valideaza de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti; lista se aduce la cunostinta persoanelor interesate, cu 30 de zile inaintea declansarii procedurilor de transferare, prin afisarea la inspectoratele scolare si la unitatile de invatamant respective, precum si pe INTERNET conform prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare (lista cuprinde mentiunile din anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta metodologie). In presa centrala si locala se va publica numarul total de posturi si locul de afisare al listei. Concomitent cu lista continand si posturile/catedrele care intra in restrangere de activitate se afiseaza si lista cuprinzand cadrele didactice care se transfera prin restrangere de activitate.
    Art. 20
    Posturile/catedrele devenite vacante in timpul sesiunii de pretransferare se includ in lista posturilor vacante si se ocupa de personalul participant la aceasta sesiune, cu exceptia posturilor de la unitatile de invatamant in care exista restrangeri de activitate la specialitatea respectiva, dovedite prin adrese emise de conducerea unitatii de invatamant.
    Art. 21
    (1) Pentru posturile/catedrele didactice din invatamantul alternativ, cadrele didactice care participa la sesiunea de pretransferare si transferare ca urmare a restrangerii de activitate sau prin restructurarea retelei scolare vor anexa la cererea de inscriere documentul, care atesta parcurgerea modulului de pedagogie specifica, eliberat de federatiile, asociatiile, centrele care organizeaza alternative educationale in Romania (Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena etc.).
    (2) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante la disciplina religie, disciplinele teologice, precum si pentru posturile didactice de la seminariile/liceele teologice, candidatii anexeaza la cererea de inscriere la concurs avizul cultului respectiv (in baza Protocolului semnat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului).
    (3) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante de la liceele militare si unitatile de invatamant subordonate Ministerului Justitiei, candidatii anexeaza la cererea de inscriere la concurs avizul Ministerului Apararii Nationale, respectiv al Ministerului Justitiei, ca institutii care, in acest sens, au incheiat protocoale cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
    (4) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante de la liceele cu profil pedagogic, candidatii anexeaza la cererea de inscriere la concurs avizul directorului liceului, cu privire la competentele de indrumare a practicii pedagogice.
    Art. 22
    Pentru pretransferare si transferare ca urmare a restrangerii de activitate sau prin restructurarea retelei scolare, personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar depune la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti o cerere-tip, elaborata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, anexa la prezenta metodologie, insotita de documentele mentionate in aceasta si o adeverinta eliberata de conducerea unitatii de invatamant unde este titular, in care sa se mentioneze cauzele pentru care postul/catedra a ajuns in aceasta situatie.
    Art. 23
    (1) Personalul didactic cu studii superioare, care s-a titularizat in invatamant pe posturi de educatori/invatatori conform Legii nr. 6/1969 privind Statutul personalului didactic si nu sunt absolventi de liceu pedagogic, poate participa la sesiunea de transferari pentru restrangere de activitate pentru ocuparea unui post/catedra corespunzatoare specializarii dobandite prin studii numai in invatamantul gimnazial, profesional si de S.A.M.
    (2) Personalul didactic, absolvent al liceului pedagogic, titular pe un post de educatoare/invatator se poate transfera, la cerere, in sesiunea de pretransferari sau in cea de restrangere de activitate pe un post corespunzator specializarii dobandite prin studiile medii.
    Art. 24
    Solutionarea cererilor de transferare pentru restrangere de activitate se face in urmatoarea ordine:
    a) restrangere de activitate in cadrul unitatii de invatamant;
    b) restrangere de activitate la nivelul aceleiasi localitati;
    c) restrangere de activitate la nivelul aceluiasi judet/municipiul Bucuresti;
    d) restrangere de activitate la unitati de invatamant din alte judete.
    Art. 25
    (1) Restrangerea de activitate in cadrul unitatii de invatamant se solutioneaza prin transferarea cadrelor didactice titulare pe o alta catedra in aceeasi unitate de invatamant, conform specializarilor obtinute prin studii.
    (2) In situatia in care restrangerea de activitate nu poate fi solutionata in cadrul unitatii de invatamant, fiind vizate doua sau mai multe cadre didactice de aceeasi specialitate, se vor aplica prevederile art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 26
    (1) Ierarhizarea cadrelor didactice, care participa la sesiunile de pretransferare si transferare prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare, se face pe baza punctajului rezultat din evaluarea activitatii conform art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza criteriilor mentionate in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta metodologie.
    (2) Personalul didactic afectat de restrangerea de activitate poate participa si la pretransferare prin depunerea unei cereri, conform calendarului.
    (3) Pentru solutionare, comisia de mobilitate a personalului didactic analizeaza cererile de pretransferare si transferare ale solicitantilor si hotaraste modalitatea de solutionare, in prezenta acestora, in sedinta publica organizata la data prevazuta in calendarul miscarii personalului didactic.
    (4) Repartizarea pe posturi didactice se face in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut prin evaluarea activitatii. Optiunea se exprima in scris conform cererii-tip si se consemneaza in procesul-verbal al comisiei, cu certificare prin semnatura solicitantului sau imputernicitului, acesta din urma prezentand procura notariala in original.
    (5) In cazul in care doua sau mai multe cadre didactice, care participa la sesiunea de pretransferare, au acelasi punctaj si opteaza pentru acelasi post/catedra, postul/catedra va fi ocupat/a in urma participarii solicitantilor la concursul de departajare, cu probe scrise, organizat de I.S.J./I.S.M.B. (conform art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare).
    (6) Cadrul didactic, care nu poate participa la sedinta publica de solutionare a pretransferarilor si transferarilor prin restrangere de activitate, are dreptul sa desemneze, prin procura notariala in original, un imputernicit care sa ii reprezinte interesele, in cazul in care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un imputernicit la sedinta publica de solutionare a pretransferarilor, cererea acestuia nu se poate solutiona.
    (7) In cazul in care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un imputernicit la sedinta publica de transferare prin restrangere de activitate, comisia ii atribuie din oficiu un post/catedra din lista afisata.
    (8) Restrangerile de activitate nesolutionate dupa epuizarea tuturor posturilor vacante (inclusiv cele cu viabilitate de 1 - 3 ani) la nivelul localitatii si al judetului se vor solutiona prin detasare pentru nesolutionarea reducerii de activitate pe posturi didactice rezervate.
    Art. 27
    Contestatiile se depun la inspectoratul scolar in termen de 2 zile lucratoare de la comunicarea hotararii comisiei pentru mobilitatea personalului didactic si se solutioneaza de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, in termen de 5 zile de la inregistrarea acesteia, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (6), art. 12 si art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea comisiei de contestatii este definitiva si poate fi atacata numai in contenciosul administrativ.
    Art. 28
    Dupa solutionarea contestatiilor, inspectorul scolar general emite decizia de pretransfer sau transferare prin restrangere de activitate, cu precizarea postului/catedrei didactic si a nivelului de invatamant, indiferent de nivelul de invatamant din care provine solicitantul.
    Art. 29
    Pretransferarea si transferarea prin restrangere de activitate a cadrelor didactice care solicita post in palatele si cluburile copiilor se organizeaza si se desfasoara conform prezentei metodologii si cu sustinerea unei probe practice/orale eliminatorie, in profilul postului didactic (conform art. 20 din Regulamentul de organizare si functionare a palatelor si cluburilor copiilor aprobat prin O.M.E.N. nr. 3425/16.03.1998); proba se sustine in aceleasi conditii ca la ocuparea posturilor/catedrelor vacante prin concursul national unic. Constituirea posturilor trebuie sa se faca tinand cont de solicitarile elevilor si de baza materiala existenta, pe cat posibil, profilul acestora sa permita ocuparea lor cu profesori calificati. Schimbarea profilului unui astfel de post se poate face numai cu acordul conducerii inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti.
    Art. 30
    Nerespectarea prevederilor din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, si din prezenta metodologie atrage dupa sine SANCTIONAREA ADMINISTRATIV-DISCIPLINARA, CIVILA SAU PENALA A PERSOANELOR VINOVATE, DUPA GRAVITATEA FAPTEI.

    ANEXA 1
    la sectiunea II

    Lista care se afiseaza va contine urmatoarele informatii:

    Specialitatea ________________ (Nr. posturi/catedre in/pentru restrangere/pretransferare la nivelul judetului ______________)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    E - Evaluarea viabilitatii postului (in ani scolari)
    L - Localitatea
 ______________________________________________________________________________
|N |Unitatea| Tipul de          |a) Aria      |E |Nivelul de   |L |Mediul |Obs.|
|r.|scolara | curriculum        |curriculara  |  |invatamant   |  |(urban,| *  |
|  |        | Nr. de ore        |b)           |  |- prescolar  |  |rural) |    |
|c |        | conform tipului   |Disciplina/  |  |- primar     |  |       |    |
|r |        | de curriculum     |specialitatea|  |- gimnazial  |  |       |    |
|t.|        |                   |             |  |- profesional|  |       |    |
|  |        |                   |             |  |- liceal     |  |       |    |
|__|________|___________________|_____________|__|_____________|__|_______|____|
|  |        |Trunchi|C.D.S.     |             |  |             |  |       |    |
|  |        |comun  |(Optionale)|             |  |             |  |       |    |
|__|________|_______|___________|_____________|__|_____________|__|_______|____|
|__|________|_______|___________|_____________|__|_____________|__|_______|____|
|__|________|_______|___________|_____________|__|_____________|__|_______|____|
    * NOTA:
    Se vor mentiona posturile/catedrele necesare pentru restrangerea de activitate.

    ANEXA 2
    la sectiunea II

           CRITERII SI PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC

    I. Inspectia scolara la clasa

    Pentru restrangere de activitate inspectia scolara se face in caz de egalitate ca urmare a compararii punctajului obtinut prin aplicarea criteriilor prevazute la punctele 2 - 6, pentru departajare la nivelul unitatii de invatamant.
    Inspectia scolara la clasa este realizata de inspectorii scolari de specialitate.
    Aprecierea inspectiei scolare se exprima prin note de la 10 la 1.
    Se ia in considerare ultima inspectie efectuata in ultimii 4 ani, indiferent de numarul de ore asistate la clasa, finalizata prin nota sau calificativ.
    Punctajul acordat prin cuantificarea notei acordate la inspectia scolara se include in punctajul pe baza caruia se ierarhizeaza cadrele didactice la nivelul unitatii de invatamant, dar nu se va include in punctajul pe baza caruia se ierarhizeaza cadrele didactice de catre comisia judeteana pentru solutionarea cererilor de restrangere de activitate.

    II. Nivelul studiilor

    A. Absolventi ai scolii normale/liceu pedagogic sau ai scolii
       postliceale pedagogice cu diploma/certificat de absolvire            5 p

    B. * Absolventi ai colegiului pedagogic universitar
       (institutori) cu diploma de absolvire                                8 p

    C. Maistri-instructori, absolventi de:
    1. scoala postliceala cu diploma/certificat de absolvire/certificat
       de competente profesionale                                           5 p
    2. liceu + scoala de maistri cu diploma/certificat de
       absolvire/certificat de competente profesionale                      5 p
    3. liceu industrial cu diploma/certificat de absolvire/certificat
       de competente profesionale                                           3 p
    4. liceu teoretic si scoala profesionala cu diploma/certificat
       de absolvire/certificat de competente profesionale                   3 p
    5. scoala profesionala si scoala de maistri cu diploma/certificat
       de absolvire/certificat de competente profesionale                   2 p

    D. Absolventi in specialitate ai invatamantului postliceal,
       respectiv scoala postliceala sau scoala de maistri,
       cu a doua specializare.                                              6 p

    E. Absolventi in specialitate ai invatamantului superior de scurta
       durata sau ai institutului pedagogic cu diploma de absolvire         8 p

    F. Absolventi in specialitate, ai invatamantului superior de lunga
       durata, cu diploma de licenta                                       10 p

    G. Absolventi in specialitate ai invatamantului superior de lunga
       durata cu diploma de licenta si cu:
       - masterat                                                          11 p
       - studii postuniversitare de specializare                           11 p
       - studii aprofundate de specialitate                                11 p
       - studii academice postuniversitare                                 11 p
       - cursuri de perfectionare postuniversitara                       10,5 p
       grad didactic I obtinut pe baza de examene si doctorat obtinut
       in domeniul specializarii/specializarilor inscrise pe
       diploma de licenta                                                  12 p

    * NOTA:
    Educatoarele si invatatoarele care au dobandit functia de institutor prin absolvirea invatamantului superior de scurta/lunga durata.

    III. (1) Gradul didactic
    a) Definitivat        -  6 p;
    b) Gradul didactic II - 10 p;
    c) Gradul didactic I  - 12 p;
    d) Doctorat           - 20 p.

    (2) Media de absolvire pentru stagiari (0 - 2 ani) conform art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    - Media 10         - 5 p;
    - Media 9 - 9,99   - 4 p;
    - Media 8 - 8,99   - 3 p;
    - Media 7 - 7,99   - 2 p.
    - Media 6 - 6,99   - 1 p.

    NOTA:
    1. Se puncteaza ultimul grad didactic dobandit.
    2. La punctajul corespunzator gradului didactic mai sus mentionat se adauga cate 2 puncte pentru definitivat, gradul didactic II, respectiv gradul didactic I, daca au fost acordate cu media 10.
    3. Personalului didactic caruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului "admis" i se echivaleaza acest calificativ cu nota 10.

    IV. Rezultatele obtinute in activitatea didactica

    Calificativele obtinute in anul scolar 2002/2003 si 2003/2004 si echivalentul acestora in puncte

    - Foarte bine         10 p
    - Bine                 7 p
    - Satisfacator         2 p
    - Nesatisfacator       0 p

    NOTA:
    a) In cazul intreruperii activitatii la catedra in perioada ultimilor 2 ani se iau in considerare calificativele pentru ultimii doi ani scolari in care cadrul didactic si-a desfasurat activitatea;
    b) In cererea fiecarui cadru didactic se va trece media punctajului celor doua calificative.

    V. Activitatea metodica si stiintifica dovedita prin documente justificative

    1) se puncteaza activitatea din ultimii 2 ani scolari
       la nivelul:
    a) scolii (de exemplu: activitate in comisia metodica,      max. 4 p
       responsabil cu activitatea de perfectionare, structuri
       consultative de dialog social altele)
    b) judetului/municipiului Bucuresti (de exemplu: metodist   max. 4 p
       al Inspectoratului scolar judetean/Inspectoratului
       scolar al municipiului Bucuresti/Casei corpului
       didactic, formator local, membru al comisiei
       consultative pe discipline, membru al consiliului
       consultativ, altele)
    c) national (de exemplu: formator national, membru al       max. 6 p
       comisiei nationale de specialitate sau al altor
       consilii/comisii nationale mentionate in
       Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata)
    2) participare in colective de elaborare, in ultimii 5 ani
       calendaristici:
    a) programe scolare, aprobate de Ministerul Educatiei,      max. 4 p pentru
       Cercetarii si Tineretului (participarea in colective     toate programele
       de elaborare)
    b) manuale scolare si monografii/lucrari stiintifice        7 p/[(manual/
       inregistrate ISDN, aprobate de Ministerul Educatiei,     lucrare)]/
       Cercetarii si Tineretului                                impartite la
                                                                numarul de
                                                                autori
    c) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/     max. 2 p pentru
       de sprijin                                               toate ghidurile
    d) articole de specialitate si studii de specialitate       0,5 p/articol,
       publicate in reviste de specialitate, la nivel           dar nu mai mult
       judetean sau national inregistrate cu ISSN.              de 3 p pentru
                                                                toate articolele
                                                                1 p/studiu, dar
                                                                nu mai mult de
                                                                4 p pentru toate
                                                                studiile
    e) carti in domeniul educational/de specialitate,           5 p pe carte
       publicate cu ISBN, cu referent stiintific din domeniu.   publicata, dar
                                                                nu mai mult de
                                                                10 p pentru
                                                                toate cartile/
                                                                impartite la
                                                                numarul de
                                                                autori
    f) mijloace de invatamant omologate de catre Ministerul     max. 5 p
       Educatiei, Cercetarii si Tineretului                     impartite la
                                                                numarul de
                                                                autori
    g) cabinete si laboratoare amenajate prin eforturi proprii  max. 5 p
                                                                impartite la
                                                                numarul de
                                                                autori
    3) activitati desfasurate in cadrul programelor de reforma  max. 3 p
       coordonate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si
       Tineretului (Phare-VET, Phare, Banca Mondiala, Socrates,
       Leonardo da Vinci s.a.), altele decat cele punctate
       anterior

    Detalierea punctajelor prevazute la punctul 5 din prezenta metodologie se va face in sedinta Consiliului de administratie al I.S.J./I.S.M.B. si se afiseaza odata cu afisarea listei posturilor vacante pentru etapa de pretransferare si pentru solutionarea restrangerilor de activitate.

    VI. Criterii de vechime:
    - vechime recunoscuta in invatamant, inclusiv perioada      0,1 p pentru
      rezervarii catedrei                                       fiecare an de
                                                                invatamant

    NOTA:
    - Se recunoaste vechimea in invatamant pentru perioada activitatii desfasurate ca personal didactic calificat.
    - Dupa totalizarea punctajului, in caz de egalitate, se vor lua in considerare, pentru departajare, criterii social-umanitare, in urmatoarea ordine:
    a) sot (sotie) cu domiciliul in localitate;
    b) parinti cu domiciliul in localitate;
    c) starea de sanatate care nu permite parasirea localitatii (certificat medical de la comisia de expertiza a capacitatii de munca);
    d) sot (sotie) cu activitatea in invatamant;
    e) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic intretinator de familie si cu domiciliul in localitatea respectiva).

    SECTIUNEA III
    ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI NATIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

    CAP. 1
    DISPOZITII GENERALE

    Art. 31
    Prezenta sectiune cuprinde norme de organizare a concursului national unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante in invatamantul preuniversitar de stat, in conformitate cu dispozitiile art. 154 alin. (1), (2), (3) si (5) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu art. 10 lit. (d) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 32
    (1) Concursul national unic pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante in invatamantul preuniversitar de stat consta, potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) si (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, in probe scrise, elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu respectarea programei specifice pentru concurs in specialitatea postului didactic respectiv.
    (2) Pentru proba scrisa se stabilesc de catre M.E.C.T. minimum 3 variante de subiecte din care se alege prin tragere la sorti, numarul variantei pentru proba scrisa si al variantei de rezerva.
    Art. 33
    (1) La concursul national unic pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante in invatamantul preuniversitar de stat au dreptul sa participe persoanele care indeplinesc conditiile de studii prevazute de art. 7 raportate la prevederile art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu Centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar.
    (2) Nu au dreptul sa participe la concurs persoanele care au fost inlaturate din invatamant printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si cele care nu au definitivarea in invatamant, conform art. 34 alin. 4 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
    (3) Ocuparea posturilor/catedrelor vacante din invatamantul preuniversitar se face numai prin concurs national unic cu probe scrise.
    (4) Candidatii care au obtinut la concursul national unic minimum media 7 (sapte), se pot titulariza in ordinea descrescatoare a mediilor pe posturi/catedre vacante in limita numarului de posturi/catedre din lista afisata pentru concurs.
    (5) In invatamantul gimnazial se pot constitui catedre compuse din ore in specialitate in doua sau mai multe unitati de invatamant cu un singur rand de clase, cu respectarea prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (6) Cadrul didactic titular prezent la concursul national unic care nu ocupa post/catedra sau ocupa prin detasare post/catedra isi pastreaza calitatea de titular in unitatea de invatamant din care provine.
    (7) Posturile/catedrele din mediul rural, stabilite de inspectoratul scolar pentru a fi ocupate de absolventii invatamantului superior care au incheiat contracte cu M.E.C.T., vor fi publicate cu mentiunea "contract M.E.C.T.".
    (8) Absolventii invatamantului superior, care au contract cu M.E.C.T. pentru mediul rural, ocupa, cu prioritate, posturile/catedrele stabilite de inspectoratul scolar. In cazul in care acestia vor face alte optiuni, sunt obligati sa ramburseze bursa acordata de M.E.C.T., conform prevederilor art. 6 lit. e) din contract.
    Art. 34
    In cazul mediilor egale obtinute la concursul national unic departajarea candidatilor, absolventi cu studii superioare, se face pe baza mediei dintre media anilor de studii si media examenului de licenta/examenului de stat. Pentru absolventii liceelor pedagogice/scolilor echivalente, departajarea se face pe baza mediei anilor de studii si a mediei examenului de bacalaureat. Daca egalitatea se mentine, se aplica in ordine urmatoarele criterii:
    - domiciliul stabil in localitatea unde se afla postul vacant;
    - sot/sotie in invatamant;
    - grad didactic;
    - fiu/fiica in invatamant.

    CAP. 2
    INSCRIEREA CANDIDATILOR SI DISCIPLINELE DE CONCURS

    Art. 35
    Cererea de inscriere la concursul national unic, insotita de copii de pe documentele solicitate, se inregistreaza la comisiile judetene de concurs din cadrul inspectoratelor scolare pe raza carora se afla posturile didactice vacante/rezervate, conform graficului prevazut la anexa nr. 9. Actele de studii se depun in copie legalizata, iar celelalte documente sunt certificate, pentru "conformitate cu originalul", de catre un membru al comisiei judetene de concurs. La cererea de inscriere, candidatii titulari anexeaza o adeverinta care justifica viabilitatea postului propriu.
    Art. 36
    Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din invatamantul alternativ candidatii anexeaza la cererea de inscriere la concurs avizul privind parcurgerea modulului de pedagogie specifica eliberat de catre federatiile, asociatiile, centrele care organizeaza alternative educationale in Romania (Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena etc.).
    Art. 37
    (1) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante la disciplina religie, disciplinele teologice, precum si pentru posturile didactice de la seminariile/liceele teologice, candidatii anexeaza la cererea de inscriere la concurs, avizul cultului, in baza Protocolului semnat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
    (2) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante de la liceele militare/unitatile Ministerului de Justitie, candidatii anexeaza la cererea de inscriere la concurs, avizul Ministerului Apararii Nationale/Ministerului Justitiei/Ministerului Administratiei si Internelor, conform acordurilor semnate cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
    (3) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante de la liceele cu profil pedagogic, candidatii anexeaza la cererea de inscriere la concurs avizul directorului liceului, privind practica pedagogica.
    Art. 38
    (1) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante constituite din activitati specifice "cercurilor in domeniul tehnico-stiintific si cultural artistic" din palatele si cluburile copiilor, se pot inscrie la concurs persoanele care indeplinesc conditiile de studii prevazute la art. 7 alin. (3) si coroborate cu art. 44 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar.
    (2) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din palatele si cluburile copiilor, se pot inscrie la concurs absolventi ai invatamantului superior de lunga/scurta durata si invatatori/institutori, avand specializarea in profilul posturilor/catedrelor constituite din cercuri in domeniul tehnico-stiintific si cultural-artistic. Proba scrisa se sustine din programa pentru specializarea/specializarile postului. Candidatii care opteaza pentru un post de la palatele si cluburile copiilor vor sustine in prealabil o proba de aptitudini eliminatorie specifica profilului de activitate ce urmeaza sa o realizeze in cercurile din palatele si cluburile copiilor conform Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar.
    Art. 39
    Pentru ocuparea posturilor de la Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica sau de la cabinetele interscolare se pot inscrie la concurs absolventi ai facultatilor de psihologie, sociologie, pedagogie, psihosociologie, precum si absolventi ai facultatilor de filozofie - istorie, istorie - filozofie, promotiile 1978 - 1989, care fac dovada ca au fost in grupele pentru psihologie, pedagogie, sociologie conform Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar.
    Art. 40
    (1) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante se pot inscrie la concurs absolventi de invatamant superior de lunga/scurta durata care au inscrise pe diploma specializarile corespunzatoare posturilor/catedrelor respective conform Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar.
    Pentru aceste posturi/catedre, proba se sustine in specializarea/specializarile postului/catedrei, dupa programa specifica concursului.
    (2) Pentru posturile didactice de educatoare, proba scrisa se sustine la limba si literatura romana si metodica predarii activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii, dupa programa specifica pentru concurs in specialitatea postului.
    (3) Pentru posturile didactice de invatator/institutor, proba scrisa se sustine la limba si literatura romana si la metodica predarii acesteia, dupa programa specifica concursului.
    (4) Pentru posturile didactice de maistru instructor, proba scrisa se sustine la disciplina cuprinsa in Centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar.
    Art. 41
    Pentru disciplinele socio-umane, deoarece nu se pot constitui catedre dintr-o singura disciplina, in profilul acestora se stabileste in functie de numarul dominant de ore conform Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar.
    Art. 42
    Pentru catedrele de cultura civica proba scrisa se sustine din programa specifica concursului.
    Art. 43
    Pentru ocuparea catedrelor, cu exceptia celor de limba si literatura romana, din unitati de invatamant si de la clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale, cat si din unitatile/clasele/grupele cu predare partiala in limbile minoritatilor nationale (inclusiv pentru limba materna ori disciplinele predate in limba materna) concursul se sustine in limba materna, la solicitarea candidatului prin fisa de inscriere la concurs. Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului asigura traducerea subiectelor in limbile minoritatilor nationale.

    CAP. 3
    COMISIILE DE CONCURS

    Art. 44
    (1) Coordonarea metodologica a concursului conform prevederilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, este asigurata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului prin Comisia Nationala de Concurs, numita prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului. Comisia Nationala de Concurs are in subordine subcomisii, cate una pentru fiecare disciplina la care se organizeaza concurs.
    (2) Comisia Nationala de Concurs are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza subiectele si baremele de evaluare pentru disciplinele de concurs;
    b) instruieste presedintii comisiilor judetene de concurs;
    c) decide, in cazuri deosebite, folosirea subiectelor de rezerva;
    d) controleaza modul in care isi desfasoara activitatea comisiile judetene de concurs;
    e) analizeaza desfasurarea si rezultatele concursului national unic pe baza rapoartelor elaborate de comisiile judetene (a municipiului Bucuresti) si prezinta concluziile conducerii Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
    f) emite, din proprie initiativa sau la solicitarea presedintilor comisiilor judetene de concurs, recomandari sau dispozitii, in vederea aplicarii prevederilor prezentei metodologii.
    g) poate delega un responsabil in vederea monitorizarii.
    Art. 45
    (1) Organizarea si desfasurarea concursului se asigura de catre inspectoratele scolare.
    (2) La nivelul inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti se constituie comisii judetene de organizare si desfasurare a concursului, ai caror membri sunt numiti prin decizie a inspectorului scolar general.
    (3) Comisiile de concurs judetene/a municipiului Bucuresti sunt formate din:
    - presedinte - inspector scolar general adjunct;
    - secretar - inspector scolar cu politici de selectie, mobilitatea, evidenta si promovarea personalului didactic;
    - membri - inspectori scolari de specialitate, consilier juridic, analistul programator de la I.S.J./municipiul Bucuresti.
    (4) Atributiile membrilor comisiei judetene de concurs sunt urmatoarele:

    Presedintele
    1. Asigura corectitudinea inscrierii candidatilor la concurs; ia deciziile corespunzatoare in aceasta directie, in raport cu precizarile si ordinele M.E.C.T.
    2. Decide alcatuirea comisiilor de la centrele de examen si fixeaza, impreuna cu secretarul comisiei, atributiile celorlalti membri ai comisiilor.
    3. Stabileste unitatea/unitatile de invatamant la care se desfasoara concursul.
    3. Ia masurile necesare pentru asigurarea cu material logistic a centrelor judetene de concurs.
    4. Aproba lista cu supraveghetorii care vor participa la desfasurarea concursului national unic, avand in vedere conduita morala si pregatirea profesionala a acestora.
    5. Instruieste membrii comisiei judetene si ai comisiilor de centru cu privire la competentele pe care le au.
    6. Se deplaseaza la M.E.C.T. pentru a i se inmana subiectele si raspunde de pastrarea lor in siguranta.
    7. Tine permanent legatura cu M.E.C.T. si raporteaza datele solicitate sau orice alt eveniment important.
    8. Participa la decodificarea subiectelor si a baremului si inmaneaza exemplarul de multiplicare secretarului de centru si insotitorului acestuia, dupa ce in prealabil a verificat inca o data concordanta dintre specialitatea candidatilor si proba de concurs.
    9. Primeste de la presedintele centrului de examen lucrarile scrise ale candidatilor, pe baza de proces-verbal si ia masurile necesare pentru afisarea rezultatelor.
    10. Organizeaza primirea contestatiilor.

    Secretarul
    1. Verifica cererile candidatilor inscrisi la concurs si alcatuieste lista acestora.
    2. Afiseaza lista posturilor didactice vacante stabilita de comisia de mobilitate si aprobata in consiliul de administratie al inspectoratului scolar cu cel putin 30 de zile inaintea concursului, conform art. 10 alin. 2 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare. Deoarece este interzisa modificarea ulterioara a listei, informeaza Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului de orice tentativa de schimbare aparuta.
    3. Repartizeaza candidatii pe centre de examen si sali in cadrul centrelor de examen.
    4. Instruieste, impreuna cu presedintele comisiei judetene, comisiile de centru in legatura cu atributiile acestora.
    5. Instruieste supraveghetorii in concordanta cu prevederile prezentei metodologii.
    6. Alcatuieste lista disciplinelor pentru care sunt necesare subiecte de concurs si scrie pe plicuri ce discipline si ce numar de subiecte sunt necesare in fiecare sala de concurs.
    7. Se deplaseaza la M.E.C.T. pentru ridicarea subiectelor si, impreuna cu presedintele comisiei, raspunde de pastrarea lor in siguranta.
    8. Tine permanent legatura cu M.E.C.T. si raporteaza datele solicitate sau orice alt eveniment important.
    9. Participa la decodificarea subiectelor si a baremurilor aferente si verifica concordanta dintre subiecte si specializarea candidatilor.
    10. Primeste de la presedintele si secretarul centrului de examen lucrarile scrise, procesele-verbale si stampilele de concurs ale centrului respectiv.
    11. Transmite, prin minimum doi delegati, la fiecare centru de evaluare lucrarile candidatilor, predate pe baza de proces-verbal.
    12. Alcatuieste lista cu rezultatele obtinute de candidati si da dispozitiile necesare pentru afisarea ei in timp util.
    13. Primeste contestatiile si transmite tabelul nominal centrelor de evaluare.
    14. Alcatuieste lista cu rezultatele definitive si da dispozitiile necesare pentru afisarea ei.

    Membrii
    1. Participa sau verifica corectitudinea inscrierii candidatilor la concurs si propun presedintelui comisiei deciziile corespunzatoare in aceasta directie, in raport cu precizarile si ordinele M.E.C.T.
    2. Verifica modul in care centrele de concurs sunt organizate pentru desfasurarea acestei activitati (ambientul din salile de concurs, asigurarea aparatelor de multiplicat, asistenta medicala, asigurarea cu materiale de concurs: toner, hartie, pix, capse, capsatoare etc.).
    3. Monitorizeaza, in centrele de concurs in care au fost repartizati, desfasurarea concursului, informand in permanenta presedintele comisiei judetene sau, in mod exceptional, pe inspectorul scolar general, despre evenimentele importante sau neprevazute care se petrec pe perioada desfasurarii probelor.
    4. Participa, alaturi de presedintele si secretarul comisiei judetene, la preluarea lucrarilor, a proceselor-verbale, a copiilor adeverintelor de salarizare a personalului didactic angrenat in concurs, precum si a materialelor nefolosite.
    5. Participa la alcatuirea tabelelor cu rezultatele obtinute de candidati la concurs.
    6. Ofera, alaturi de presedintele si secretarul comisiei de concurs, informatiile necesare pentru raspunsul la eventualele contestatii pe care le alcatuieste comisia instituita in acest scop.

    Consilierul juridic
    1. Verifica legalitatea inscrierii candidatilor la concurs, dand avizul necesar.
    2. Consiliaza presedintele comisiei de concurs in legatura cu orice problema aparuta in legatura cu desfasurarea concursului.

    Analistul programator
    1. Raspunde de corectitudinea datelor introduse in sistemul informatic.
    2. Realizeaza din punct de vedere tehnic lista cu posturile didactice propuse pentru concurs, in concordanta cu cerintele M.E.C.T.
    3. Coordoneaza echipa de analisti programatori - ajutori in vederea introducerii corecte a datelor in baza de date (date despre posturi, despre candidati, optiuni).
    4. Realizeaza, la termen, impreuna cu echipa de analisti programatori - ajutori toate lucrarile necesare organizarii si desfasurarii concursului (liste cu posturi, lista candidatilor inscrisi, lista candidatilor admisi, tabelele cu rezultatele concursului, lista cu repartizarea computerizata a candidatilor, deciziile - adresele - de repartizare, situatiile statistice).
    (5) Concursul are loc in centre. La un centru de concurs pot fi arondati cel mult 400 de candidati. Activitatea centrului este coordonata de o comisie alcatuita astfel:
    - presedinte - inspector scolar cu politici de selectie, mobilitatea, evidenta si promovarea personalului didactic/inspector de specialitate;
    - secretar - inspector de specialitate/director;
    - 3 membri - doi inspectori de specialitate/directori si directorul unitatii la care se desfasoara concursul.
    (6) Atributiile membrilor comisiei centrului de desfasurare si organizare a concursului:

    Presedintele
    1. Verifica salile de examen, incaperea in care se face multiplicarea subiectelor si echipamentele necesare pentru desfasurarea optima a concursului.
    2. Afiseaza pe usile salilor de examen si la avizierul centrului, impreuna cu secretarul si ceilalti membri ai comisiei, listele cu candidatii repartizati in sala si disciplina la care sustin concursul.
    3. Primeste, de la secretarul comisiei judetene, stampila de concurs, mapele de concurs si celelalte materiale, pe care le distribuie, pe baza de semnatura, responsabililor de sali, prilej cu care le reaminteste supraveghetorilor principalele atributii pe care le au in timpul concursului.
    4. Numeste, impreuna cu ceilalti membrii ai comisiei, prin tragere la sorti, pentru fiecare sala, 2 - 3 supraveghetori, care au alta specialitate decat candidatii din sala de concurs si care nu au sot/sotie sau rude, pana la gradul IV inclusiv, printre candidati. In acest sens supraveghetorii depun o declaratie scrisa.
    5. Stabileste, dintre supraveghetori, responsabilii de sali.
    6. Ia toate masurile necesare pentru inceperea concursului la ora fixata (identificarea eventualilor candidati care nu s-au regasit pe liste, prin apelarea serviciului informatizare din cadrul I.S.J./municipiului Bucuresti).
    7. Efectueaza, impreuna cu secretarul si cei trei membri ai comisiei, multiplicarea subiectelor pentru disciplinele repartizate la centrul sau si le distribuie in deplina siguranta, pe sali.
    8. Semneaza lucrarile candidatilor din centrul de care raspunde.
    9. Raporteaza operativ datele care i se solicita, precum si orice eveniment deosebit.
    10. Preia, de la responsabilii de sala, lucrarile pe baza de proces-verbal tip.
    11. Preda pe baza de proces-verbal presedintelui si secretarului comisiei judetene lucrarile candidatilor si celelalte documente.
    12. Semneaza adresele pentru plata persoanelor implicate in concurs si preda copiile acestor documente secretarului comisiei judetene.
    13. Afiseaza la centrul de examen lista cu rezultatele obtinute de candidati.

    Secretarul
    1. Impreuna cu presedintele centrului de examen verifica salile de concurs si sala de multiplicare a subiectelor si ia masurile necesare pentru desfasurarea corespunzatoare a acestora.
    2. Afiseaza, impreuna cu ceilalti membri ai comisiei, listele cu candidatii admisi la concurs (pe sali si la avizierul centrului).
    3. Raspunde, impreuna cu presedintele centrului, de materialele de concurs primite de la secretarul comisiei judetene.
    4. Primeste subiectele de concurs in plic sigilat si impreuna cu un insotitor (membru in comisia din centrul de examen) se deplaseaza in cel mai scurt timp la locul de desfasurare a probelor pentru a realiza multiplicarea subiectelor.
    5. Impreuna cu presedintele centrului si ceilalti trei membri ai comisiei multiplica subiectele, verifica concordanta dintre subiecte si specializarea candidatilor, introduce subiectele in plicuri si aplica stampila "Concurs 2004".
    6. Participa la distribuirea subiectelor pe sali si prin intermediul supraveghetorilor de pe culoare realizeaza, numeric, pe discipline, pana la ora 10,15 situatia prezentei la concurs (absenti/prezenti) pe care o transmite pana la ora 10,30 la secretarul comisiei judetene.
    7. Aplica stampila "Concurs 2004" pe lucrarile candidatilor.
    8. Completeaza si, impreuna cu presedintele centrului, inmaneaza supraveghetorilor adeverintele de normare a activitatii depuse, un exemplar transmitandu-l secretarului comisiei judetene.
    9. Alaturi de presedintele centrului de concurs preia lucrarile, borderourile, procesele-verbale si materialele consumabile.
    10. Preda pe baza de proces-verbal, impreuna cu presedintele centrului, documentele si materialele prezentate la punctul 9, inclusiv procesul-verbal cu semnaturile tuturor supraveghetorilor.

    Membrii
    1. Participa la introducerea candidatilor in salile de concurs.
    2. Impreuna cu presedintele si secretarul centrului de concurs efectueaza multiplicarea subiectelor pentru disciplinele repartizate la centrul din care face parte.
    3. Participa la distribuirea subiectelor in sali.
    4. Supravegheaza desfasurarea concursului in zona in care este repartizat si informeaza presedintele centrului sau, in mod exceptional, presedintele comisiei de concurs despre evenimentele importante sau neprevazute care se petrec pe perioada desfasurarii probelor.
    5. Participa, alaturi de presedintele si secretarul centrului, la preluarea ciornelor si a materialelor ramase nefolosite, dupa desfasurarea concursului si le preda secretarului comisiei judetene.
    Art. 46
    La lucrarile comisiilor prevazute la art. 45 participa, cu statut de observatori, reprezentantii desemnati de federatiile sindicatelor reprezentative la nivel de ramura invatamant, care au drept de acces la documentele comisiilor si care pot solicita consemnarea in procesul-verbal a propriilor observatii.

    CAP. 4
    DESFASURAREA CONCURSULUI

    Art. 47
    (1) Pentru ocuparea posturilor didactice de specialitate din unitatile de invatamant cu clase speciale de limbi straine cu program intensiv si/sau bilingv, informatica, tehnologia informatiei, informatica - tehnologii asistate de calculator, profil tehnic si servicii, si din unitatile de invatamant cu profil muzica, arte plastice, coregrafie, arta actorului, sport, catedrele din palatele si cluburile copiilor si pentru instruire practica, candidatii sustin o proba practica/orala eliminatorie, in profilul postului didactic.
    (2) Comisia de concurs stabileste si afiseaza graficul desfasurarii probei practice.
    (3) Proba practica/orala se sustine in fata unei comisii alcatuite din:
    a) presedinte - inspectorul scolar de specialitate;
    b) directorul unitatii de invatamant/institutiei la care se desfasoara proba practica;
    c) doi profesori de specialitate, de preferinta metodisti ai inspectoratului scolar (pentru specialitatile muzica, coregrafie, arta actorului, doi profesori de specialitate sau specialitati inrudite).
    (4) Pentru ocuparea posturilor didactice de specialitate din unitatile cu profil muzica, coregrafie si teatru, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 3.
    (5) Pentru ocuparea posturilor didactice din unitatile cu clase speciale de limbi straine cu program intensiv si bilingv, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 4.
    (6) Pentru ocuparea posturilor didactice de Informatica, Tehnologia informatiei, Informatica - tehnologii asistate de calculator, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 5.
    (7) Pentru ocuparea catedrelor din palatele si cluburile copiilor, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 6.
    (8) Pentru ocuparea catedrelor de instruire practica, proba practica se desfasoara in specialitatea postului conform anexei nr. 7.
    (9) Rezultatul probei practice/orale se consemneaza prin "admis" sau "respins". Evaluarea candidatului se face numai de catre cei 2 profesori de specialitate din comisie, hotararea luandu-se prin consens.
    Art. 48
    Pentru ocuparea posturilor/catedrelor cu predare in alta limba decat aceea in care candidatii si-au facut studiile sau decat limba lor materna, acestia sustin un test eliminatoriu la limba straina in care urmeaza sa faca predarea, in fata unei comisii alcatuite din inspectorul scolar de specialitate, in calitate de presedinte, si doi profesori de specialitate cu gradul didactic I. Rezultatul testului se consemneaza prin "admis" sau "respins".
    Art. 49
    Contestatii la proba practica/orala nu se admit, hotararea comisiei de concurs ramane definitiva.
    Art. 50
    Candidatii care solicita o catedra formata din cel putin doua specializari sustin proba scrisa la specializarea care are ponderea cea mai mare de ore in catedra.
    Art. 51
    (1) Lucrarea scrisa se desfasoara, conform graficului desfasurarii concursului, incepand cu orele 10,00.
    (2) Accesul candidatilor in sala de concurs se face incepand cu orele 8,00, cel mai tarziu pana la orele 9,00.
    (3) Pentru ocuparea posturilor de educatoare/invatatori/institutori din unitatile de invatamant, clase sau grupe cu predare in limba minoritatilor nationale, concursul consta in sustinerea urmatoarelor probe: limba si literatura romana - 15 iulie, orele 10,00, limba si literatura materna - 16 iulie, orele 10,00. Nota pentru promovare se face din media aritmetica a notelor celor 2 probe. Notele pentru fiecare proba trebuie sa fie minimum 5,00.
    (4) Dupa primirea subiectelor de concurs de catre candidati, durata de redactare a lucrarilor este de 4 ore, timp ce nu poate fi depasit.
    Art. 52
    (1) Supraveghetorii de sala verifica identitatea candidatilor.
    (2) Redactarea lucrarilor se face cu cerneala sau pix de culoare albastra, inclusiv pentru desene.
    (3) Inscrierea numelui candidatilor in afara spatiului care se sigileaza, precum si orice alte semne distinctive pe colile tip, destinate lucrarilor scrise, determina anularea lucrarilor scrise.
    Art. 53
    (1) Candidatii, care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai sustine proba respectiva fiind considerati neprezentati.
    (2) Candidatii si supraveghetorii nu pot avea asupra lor, in sala de concurs, carti, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanta. Candidatii pot avea dictionare pentru specializarea latina-greaca si planurile de conturi pentru specializarea contabilitate.
    (3) Candidatii se aseaza cate unul in banca, conform listelor afisate.
    (4) Pentru ciorne candidatii vor primi coli obisnuite de hartie, marcate cu stampila Concurs 2004.
    (5) Candidatii, care in timpul desfasurarii probelor de concurs sunt surprinsi copiind sau transmitand solutii cu privire la subiecte, sunt eliminati din concurs, incheindu-se un proces-verbal in acest sens de catre supraveghetorii salii.
    Art. 54
    (1) In timpul desfasurarii probei, responsabilul de sala si ceilalti supraveghetori nu au dreptul sa rezolve subiectele, sa dea indicatii candidatilor sau sa vorbeasca intre ei.
    (2) Cadrele didactice supraveghetoare, care furnizeaza solutii ale subiectelor de concurs, falsifica lucrari sau au manifestari de neglijenta in indeplinirea atributiilor de supraveghetor, sunt sanctionate penal, civil, administrativ-disciplinar, dupa caz.
    Art. 55
    (1) Sigilarea lucrarilor scrise se efectueaza de catre candidati, in prezenta responsabilului de sala care verifica numele candidatilor. Pe coltul sigilat, presedintele comisiei semneaza si aplica stampila Concurs 2004.
    (2) Dupa redactarea lucrarilor, candidatii le predau responsabilului de sala, semneaza in borderoul de predare a lucrarilor si mentioneaza numarul de pagini. Spatiile libere ale intregii lucrari se anuleaza cu linie franta in forma literei "Z", de catre supraveghetor, in fata candidatului.
    (3) Ciornele se predau responsabilului de sala, odata cu lucrarea, fara a fi luate in considerare la evaluarea lucrarii si la eventuale contestatii.
    (4) Dupa expirarea timpului de redactare a lucrarilor, supraveghetorii de sala predau comisiei de concurs lucrarile candidatilor, borderourile de predare a lucrarilor, tipizatele anulate si cele nefolosite.
    (5) La iesirea candidatilor din sala, acestia consulta baremele de corectare la fiecare disciplina de concurs, afisate la loc vizibil.
    Art. 56
    Comisia judeteana de concurs amesteca lucrarile scrise, pe discipline, si le numeroteaza de la 1 la n. Acestea sunt depozitate in conditii de securitate maxima, astfel incat o singura persoana, actionand independent, sa nu poata avea acces la lucrari, pana la predarea acestora cu proces-verbal comisiilor de evaluare, dar nu mai tarziu de ziua urmatoare desfasurarii concursului.

    CAP. 5
    COMISIA DE ELABORARE A SUBIECTELOR SI BAREMELOR DE CORECTARE

    Art. 57
    (1) Subiectele sunt stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
    (2) Comisiile pentru elaborarea subiectelor si baremelor de corectare sunt numite prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului.
    (3) Membrii comisiei de concurs, desemnati pentru multiplicare, asigura numarul necesar de exemplare care se introduc in plicuri si se vor secretiza.
    (4) Presedintele comisiei de concurs, impreuna cu secretarul comisiei, distribuie la salile de concurs plicurile cu subiecte, astfel incat la ora 10,00 sa se poata desface in prezenta candidatilor.

    CAP. 6
    COMISIILE DE EVALUARE A LUCRARILOR

    Art. 58
    In termen de cel mult 24 de ore de la finalizarea concursului, comisia de concurs deleaga doi membri ai sai pentru a inainta lucrarile sigilate comisiilor de evaluare din centrele universitare si din scolile stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, altele decat cele din care provin candidatii.
    Art. 59
    (1) Comisiile de evaluare sunt numite prin decizie a rectorului institutiei de invatamant superior sau prin decizie a inspectorului scolar general care are in subordine unitatea de invatamant unde se corecteaza lucrarile pentru maistri-instructori.
    (2) Profesorii din invatamantul preuniversitar care intra in comisiile de evaluare a lucrarilor sunt recomandati in scris rectorului, de catre inspectorul scolar general al judetului/al municipiului Bucuresti, pe raza caruia se afla institutiile de invatamant superior.
    (3) Comisiile de evaluare au urmatoarea componenta:
    a) presedinte - un cadru didactic universitar/inspector scolar general (pentru maistri-instructori);
    b) doi profesori corectori pentru fiecare comisie, unul din invatamantul universitar, iar celalalt din invatamantul preuniversitar cu gradul didactic I; pentru maistri-instructori corectarea se realizeaza de doi profesori corectori din invatamantul preuniversitar cu gradul didactic I, care predau in specialitatea probei.
    (4) Normarea si salarizarea membrilor comisiilor de evaluare se fac in conformitate cu precizarile aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului.
    Art. 60
    (1) Verificarea si notarea lucrarilor scrise se desfasoara in sali in care nu este permis accesul altor persoane in afara membrilor comisiei de evaluare.
    (2) Fiecare lucrare scrisa este verificata independent de cei doi profesori corectori si apreciata separat, cu note de la 10 la 1, incluzand si punctul din oficiu, conform baremului de corectare.
    (3) Dupa terminarea evaluarii, fiecare profesor corector trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum si nota finala, in borderoul de notare. La corectare nu se fac insemnari pe lucrare. Un corector nu are acces la borderoul celuilalt.
    Art. 61
    (1) Presedintele comisiei verifica borderourile si semnaleaza diferentele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei doi profesori corectori pentru fiecare subiect de concurs si pentru nota finala a lucrarii.
    (2) In cazul in care diferentele intre notele acordate de profesorii corectori sunt mai mari de un punct, lucrarea se reevalueaza de un al treilea profesor corector, numit de presedintele comisiei de evaluare, in prezenta evaluatorilor initiali, nota acestuia fiind definitiva. Aceasta se trece pe lucrare si se semneaza de catre profesorii corectori si de presedintele comisiei de evaluare.
    (3) In cazul in care diferentele dintre notele acordate de catre profesorii corectori sunt mai mici de un punct, acestia isi inscriu propria nota pe lucrare si semneaza in dreptul acesteia. Presedintele comisiei de evaluare calculeaza media aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, pe care o trece pe lucrare si semneaza.
    Art. 62
    (1) Dupa stabilirea notelor finale, presedintele comisiei de evaluare desigileaza lucrarile in prezenta profesorilor corectori si consemneaza mediile intr-un proces-verbal tip, alaturi de numele candidatilor si numarul lucrarii.
    Verifica transcrierea corecta a notelor si a mediei.
    (2) Lucrarile candidatilor, impreuna cu borderourile de corectare si procesele-verbale cu notele obtinute, se predau presedintelui comisiei de concurs, la 48 de ore de la finalizarea evaluarii.
    (3) Presedintele comisiei de evaluare transmite prin fax rezultatele evaluarii la inspectoratele scolare de unde provin lucrarile, in maximum 24 de ore de la primirea borderourilor de corectare si a proceselor-verbale.
    Art. 63
    Rezultatele concursului se afiseaza la sediul inspectoratelor scolare si la sediul unitatii/institutiei de invatamant unde s-a desfasurat concursul, cel mai tarziu dupa trei zile de la sustinerea acestuia.
    Art. 64
    Contestatiile se depun in termen de cel mult 48 de ore de la afisarea rezultatelor la secretarul comisiei de concurs.

    CAP. 7
    SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR

    Art. 65
    (1) Comisiile de contestatii se numesc prin decizii ale rectorului si respectiv, ale inspectorului scolar general, pentru maistri-instructori.
    (2) Comisia de contestatii este constituita din cadre didactice, altele decat cele care au participat la evaluarea lucrarilor, astfel:
    a) presedinte - un cadru didactic universitar, respectiv inspector scolar general, pentru maistri-instructori;
    b) doi profesori corectori, unul din invatamantul universitar, iar celalalt din invatamantul preuniversitar;
    c) doi profesori corectori din invatamantul preuniversitar pentru maistri-instructori.
    Art. 66
    (1) Lucrarile pentru care s-au depus contestatii, in termenul prevazut, se resigileaza. In vederea reevaluarii, nota/notele acordate vor fi si ele secretizate.
    (2) Recorectarea lucrarilor se face in conformitate cu prevederile art. 60 - 61, in termen de cel mult 24 ore de la expirarea termenului limita de inregistrare a contestatiei.
    (3) In cazul in care diferenta dintre nota acordata de comisia de contestatii si nota acordata de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, diferenta care poate fi in plus sau in minus, este definitiva nota acordata de comisia de evaluare.
    (4) Daca diferenta dintre nota acordata de comisia de contestatii si nota stabilita in urma evaluarii initiale este mai mare de 0,5 puncte, nota acordata de comisia de contestatii este definitiva. In situatia lucrarilor cu nota initiala intre 9,50 si 10,00 nota finala este cea atribuita la recorectare.
    (5) La lucrarile comisiei participa, cu statut de observatori, reprezentantii sindicatelor reprezentative conform legii. Acestia au acces la toate documentele comisiei si vor consemna, in procesul-verbal, propriile observatii.
    Art. 67
    Hotararile comisiei de contestatii sunt definitive si se afiseaza cel mai tarziu in termen de 48 de ore de la data limita de depunere a contestatiilor.

    CAP. 8
    REPARTIZAREA CANDIDATILOR PE POSTURI

    Art. 68
    Comisia de concurs afiseaza listele finale in ordinea descrescatoare a mediilor, in functie de postul didactic solicitat, dar nu mai tarziu de 22 iulie 2004, orele 12,00.
    Art. 69
    Repartizarea computerizata a candidatilor pe post/catedra ca titular se face in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute in concurs, in conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3).
    Art. 70
    Validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din invatamantul preuniversitar de stat si numirea/transferul pe post/catedra a candidatilor admisi se fac prin decizia inspectorului scolar general.

    CAP. 9
    DISPOZITII FINALE

    Art. 71
    (1) Cheltuielile privind organizarea si desfasurarea concursului national unic/detasare la cerere si plata cadrelor didactice care participa la organizarea si desfasurarea concursului se face de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, prin inspectoratele scolare.
    (2) Normarea activitatii si salarizarea membrilor comisiilor de evaluare se face in conformitate cu precizarile aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului.
    Art. 72
    La organizarea si desfasurarea concursului nu pot participa persoanele care concureaza sau care au in randul candidatilor sot/sotie sau rude pana la gradul al IV-lea, inclusiv.
    Art. 73
    Lucrarile de concurs, borderourile de notare, precum si ciornele se pastreaza in arhiva inspectoratelor scolare judetene, timp de un an, iar celelalte documente, conform dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 74
    Nerespectarea prevederilor legale de catre persoanele implicate in organizarea si desfasurarea pretransferarii si a transferarii pentru restrangere de activitate si a concursului national unic atrage dupa sine RASPUNDEREA ADMINISTRATIV-DISCIPLINARA, CIVILA SAU PENALA, DUPA CAZ.
    Art. 75
    Graficul desfasurarii concursului este prevazut in anexa nr. 9.
    Art. 76
    Anexele nr. 1 - 9 fac parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA 3
    la sectiunea III

                             PROBA PRACTICA
PENTRU ABSOLVENTII INVATAMANTULUI SUPERIOR DE SCURTA DURATA SI LUNGA DURATA, CATEDRE/POSTURI DIN SCOLI SI LICEE DE CULTURA GENERALA

    I. EDUCATIE MUZICALA

    a) elaborarea unei unitati de invatare, in functie de nivelul de invatamant la care urmeaza sa predea candidatul si prezentarea orala a acesteia;
    b) analiza unei lucrari muzicale din repertoriul pentru copii si tineret.
    Analiza lucrarii va consta in:
    - descifrarea lucrarii din punct de vedere ritmic, ritmico-melodic si intonarea tuturor vocilor cursiv;
    - stabilirea liniei dirijorale prin marcarea acesteia pe partitura si intonarea ei;
    - analiza formei prin delimitarea unitatilor de insusire dupa auz (vocal) sau de citire instrumentala (repetate, contrastante etc.) si stabilirea formei in care se incadreaza lucrarea;
    - probleme de interpretare prin precizarea tehnicii vocale interpretative (respiratie, emisie, dictie) si stabilirea problemelor de frazare si expresivitate a textului muzical (evidentierea unor cuvinte prin accente etc.), tempoul si nuantele potrivite;
    - incadrarea lucrarii in opera compozitorului si a lucrarii in epoca din care face parte.
    Unitatea de invatare se alege de catre candidat, conform programei, anterior probei.
    Precizare: Lucrarile muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele I - XII ale curriculumului de educatie muzicala.
    Comisia va pregati biletele de examen, fiecare cuprinzand cate o lucrare muzicala din repertoriul pentru copii si tineret. Numarul biletelor de examen va fi egal cu numarul candidatilor plus 1/4 din numarul acestora.
    Evaluarea probelor a) si b) se va face pe baza calificativului admis-respins.
    - La toate probele, candidatii trebuie sa obtina calificativul admis. Daca la una din probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participa la probele urmatoare si este declarat respins.

                      EDUCATIE ARTISTICA SPECIALIZATA
SPECIALIZARILE MUZICA, COREGRAFIE SI ARTA ACTORULUI PENTRU ABSOLVENTII INVATAMANTULUI SUPERIOR DE LUNGA DURATA, CATEDRE/POSTURI DIN SCOLILE SI LICEELE DE ARTA

    II. MUZICA INSTRUMENTALA, ARTA VOCALA (CANTO), MUZICA DE CAMERA, COREGRAFIE, STUDII TEORETICE, ARTA ACTORULUI:

    1. MUZICA INSTRUMENTALA/ARTA VOCALA/MUZICA DE CAMERA*/COREGRAFIE
    a) elaborarea unui proiect de lectie: comisia va face public, cu 48 de ore inainte, repertoriul elevului/elevilor si nivelul de invatamant pe baza caruia candidatul va concepe proiectul didactic; proiectul va fi prezentat comisiei inainte de inceperea probei;
    b) sustinerea proiectului de lectie (lectia de instrument/de muzica de camera/coregrafie/arta vocala); pe baza proiectului didactic prezentat, candidatii vor sustine ora de instrument/muzica de camera/coregrafie/arta vocala) cu elevul/elevii nominalizati de comisie; asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant; proba nu va depasi 30 de minute;
    c) proba de recital instrumental/vocal ce va contine 3 lucrari la alegere: un studiu si 2 lucrari diferite ca stil, caracter, forma, cel putin la nivelul programei de liceu.
    Proba de recital pentru coregrafie:
    Dans clasic:
    - 5 variatii clasice, din care comisia va indica prezentarea a 3 dintre ele.
    Dans contemporan/modern:
    - 3 coregrafii la alegere, din 5 coregrafii consacrate pregatite de candidat.

    Proba de recital instrumental, vocal (canto) si coregrafie nu va depasi 30 de minute.
    Evaluarea probelor prevazute la punctele a), b) si c) se va face pe baza calificativului admis-respins.
    - La toate probele, candidatii trebuie sa obtina calificativul admis. Daca la una din probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participa la probele urmatoare si este declarat respins.
------------
    * proba de recital pentru candidatii care opteaza pentru postul de profesor de muzica de camera va fi sustinuta la instrumentul absolvit.

    2. STUDII TEORETICE (teorie - solfegiu - dicteu, armonie, istoria muzicii, forme muzicale)
    a. elaborarea unui proiect de lectie care sa vizeze continuturi ale disciplinelor teoria muzicii, armonie, istoria muzicii, forme muzicale si prezentarea orala a acestuia;
    b.1 citire, la prima vedere, a unui solfegiu de 16 masuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, pana la 4 alteratii constitutive, in cheile Sol si Fa;
    b.2 citirea, la prima vedere, la pian a unui dicteu melodic si a unui dicteu armonic de 12 masuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, pana la 4 alteratii constitutive, in cheile Sol si Fa.
    Comisia va pregati biletele de examen, fiecare cuprinzand cate un solfegiu, un dicteu melodic si un dicteu armonic. Numarul biletelor de examen va fi egal cu numarul candidatilor plus 1/4 din numarul lor.
    Proiectul de lectie se elaboreaza de catre candidat, conform programei, anterior probei.
    b.3 armonizarea unei teme de 16 masuri (8 masuri sopran si 8 masuri bas dat, necifrate);
    b.4 citirea, la prima vedere, la pian, cu analiza armonica a unor fragmente muzicale de 12 - 16 masuri, din literatura universala si romaneasca.
    Comisia va pregati biletele de examen, fiecare cuprinzand cate o tema de armonizat si cate un fragment muzical. Numarul biletelor de examen va fi egal cu numarul candidatilor plus 1/4 din numarul lor.
    c. recunoasterea si comentarea unor lucrari din creatia universala si romaneasca; pe baza auditiei, candidatilor li se cere recunoasterea si comentarea a 4 lucrari din epoci stilistice diferite (cel putin una va fi din creatia romaneasca) alese de comisie dintr-o lista de 30 - 40 de lucrari pusa la dispozitia candidatilor de catre directiunea unitatii de invatamant, cu cel putin 2 saptamani inainte de sustinerea probei; comentariul va cuprinde elemente legate de epoca, stil, compozitor, gen, forma, interpretare etc., precum si aspecte interdisciplinare.
    Evaluarea probelor prevazute la punctele a), b1 - 4) si c), se va face pe baza calificativului admis-respins
    - La toate probele, candidatii trebuie sa obtina calificativul admis. Daca la una din probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participa la probele urmatoare si este declarat respins.

    PROBA DE TESTARE PRACTICA PENTRU COREPETITIE*

    *) Corepetitia se va efectua in cumul si plata cu ora de catre absolventii invatamantului superior care au studiat si au absolvit pianul cu examen.

    A. Coregrafie
    Pentru sustinerea acesteia, candidatii vor pregati un program de recital alcatuit din:
    a) o lucrare reprezentativa a unui compozitor romantic (Chopin, Schumann, Liszt, Brahms, Ceaikovski etc.);
    b) o lucrare (pas de deux sau variatie) din repertoriul romantic de balet*;
    c) improvizatia libera a unui fragment de 8 sau 16 masuri simple sau compuse omogen, in stil clasic-romantic (tonal), in tempouri diferite (Adagio, Andantino, Allegro).
    Recitalul poate fi sustinut si cu partitura in fata.
    Evaluarea probelor prevazute la punctele a), b) si c) se va face pe baza calificativului admis-respins.
------------
    *) Repertoriul obligatoriu:
    "Giselle" (A. Adam) - variatia baiatului si a fetei din actul I.
    "Coppelia" (L. Delibes) - mazurka si p.d.d.
    "Don Quijote" (Minkus) - p.d.d. din actul III.
    "Corsarul" (Drigo) - p.d.d. din actul III.
    "Lacul lebedelor" (Ceaikovski) - variatia Lebedei negre si dans spaniol.
    "Frumoasa din padurea adormita" (Ceaikovski) - variatia Zanei liliacului.

    B. Muzica
    a) recital instrumental alcatuit din:
    - o lucrare din repertoriul baroc;
    - o lucrare clasica (sonata p. I);
    - lucrare romantica;
    - lucrare moderna sau romaneasca.
    b) citirea, la prima vedere, a trei texte muzicale in stil clasic, romantic si romanesc, de dificultate medie din creatia simfonica si vocal-simfonica (reductii pentru pian).
    Comisia va pregati biletele de examen, fiecare cuprinzand cate o lucrare muzicala. Numarul biletelor de examen va fi egal cu numarul candidatilor plus 1/4 din numarul lor.
    Recitalul poate fi sustinut si cu partitura in fata.
    Evaluarea probelor prevazute la punctele a) si b) se va face pe baza calificativului admis-respins.

    3. ARTA ACTORULUI
    Pentru absolventii invatamantului superior de lunga durata, catedre/posturi din scoli si licee de arta
    a) Candidatul va elabora un set de exercitii de initiere actoriceasca in cadrul unei lectii cu 3 - 5 elevi.
    b) Lucru pe text. Textul va fi la alegerea candidatului din literatura (proza/poezie) universala sau romaneasca. Asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant.
    Proba nu va depasi 30 de minute.
    Evaluarea probelor prevazute la punctele a) si b) se va face pe baza calificativului admis-respins.
    - La toate probele, candidatii trebuie sa obtina calificativul admis. Daca la una din probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participa la probele urmatoare si este declarat respins.

    NOTA:
    1) Unitatile de invatamant unde candidatii vor sustine proba practica vor fi stabilite de inspectoratele scolare judetene/municipiul Bucuresti. Pentru sustinerea probei practice, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant desemnate sa asigure desfasurarea probelor practice vor pregati si vor asigura toate conditiile necesare desfasurarii optime a acestora.
    2) Prezenta anexa, parte integranta din Metodologie, este valabila pentru absolventii care opteaza pentru un post/catedra din scoli generale, licee de cultura generala, scoli si licee de arta, cu specializarile muzica, arta actorului si coregrafie, cu program integrat si suplimentar de arta.
    3) Candidatii care opteaza pentru ocuparea unui post/catedra prevazut la punctul 2 - Studii teoretice vor sustine toate probele prevazute la acest punct, indiferent daca postul/catedra prevede ore numai pentru una/doua din cele trei discipline.
    4) Candidatii absolventi ai invatamantului superior de lunga durata si care au parcurs si absolvit si un modul de folclor pot preda si disciplina muzica vocala traditionala romaneasca (canto popular) din liceele de muzica (clasele IX - XII). Acestia vor sustine proba practica prevazuta la Educatie muzicala si o proba de recital vocal ce va consta in interpretarea a trei lucrari diferite, specifice genului, cu sau fara acompaniament, din zona de provenienta a candidatului. Pentru aceasta categorie de candidati, proba scrisa va fi sustinuta conform programei de la Educatie muzicala.
    5) Pentru posturile/catedrele de Ansambluri muzicale vocale si instrumentale sau orchestrale, respectiv Dirijat ansamblu coral sau Dirijat ansamblu instrumental sau orchestral, sunt valabile probele practice de la Educatie muzicala (adaptate dupa caz). Pentru ansamblu coral, instrumental sau orchestral, lucrarile muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele a VII-a - a XII-a ale programei pentru ansamblu coral, respectiv ansamblu instrumental sau orchestra - scoli si licee de muzica. Pentru aceasta categorie de candidati, proba scrisa va fi sustinuta conform programei de la Educatie muzicala.
    6) Candidatii absolventi ai invatamantului superior de lunga durata, care au studiat si absolvit un instrument sau au studiat si au absolvit un modul de instrument, pot preda si instrumentul respectiv la scolile si liceele de arta. Acestia vor putea sustine probele practice prevazute la Educatie muzicala specializata - Muzica instrumentala.
    Pentru aceasta categorie de candidati, proba scrisa va fi sustinuta conform programei de la Educatie muzicala specializata - Muzica instrumentala.
    7) Prezenta anexa este valabila si pentru candidatii apartinand minoritatilor nationale.

    ANEXA 4
    la sectiunea III

                    PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE DIN LICEELE CU CLASELE SPECIALE - LIMBI STRAINE CU PROGRAM INTENSIV SI BILINGV

    Proba practica va consta dintr-un interviu prin care comisia va evalua:
    1. Competenta de receptare si comunicare a candidatului, in limba straina respectiva;
    2. Capacitatea de a stabili obiective si continuturi pentru un curriculum (programa) special pentru clasele cu program intensiv si/sau bilingv.
    Evaluarea globala se va face pe baza calificativelor admis-respins.

    ANEXA 5
    la sectiunea III

                   PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI
               PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE

                          Disciplina INFORMATICA

    Proba practica va consta din:
    1. Realizarea practica a subiectelor inscrise pe biletul de examinare.
    2. Biletul de examinare va contine cinci subiecte care trateaza:
    - O aplicatie in mediul de programare Pascal sau C/C++ (cap. 4* al programei):
        - Se vor testa abilitatile candidatului in utilizarea mediului de programare, depanarea programului/aplicatiei;
    - O aplicatie de baze de date (cap. 9 al programei)
        - Se vor verifica abilitatile candidatului in utilizarea mediului FOX PRO;
    - Utilizarea unui sistem de operare (cap. 2* al programei)
        - Se vor verifica abilitatile candidatului in utilizarea unui SO;
    - Implementarea unei aplicatii de birotica (cap. 10 al programei)
        - Se vor testa abilitatile candidatului in utilizarea editorului de texte sau editorului de foi de calcul sau al editorului prezentari;
    - Utilizarea serviciilor retelei Internet (cap. 11* al programei)
        - Se vor testa abilitatile candidatului in utilizarea serviciilor Internet
    3. Proba practica nu va depasi 30 minute pentru fiecare candidat.
    4. Evaluarea se va face pe baza calificativelor admis-respins.

    NOTA:
    1) Unitatile de invatamant si numarul acestora, unde candidatii vor sustine proba practica, vor fi stabilite de inspectoratele scolare judetene/municipiul Bucuresti.
    2) Prevederile prezentei anexe, parte integranta din metodologia de concurs, sunt valabile si pentru candidatii care vor opta pentru un post/catedra vacant/a din palate si cluburi ale elevilor.

    ANEXA 6
    la sectiunea III

                   PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI
               PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE

                       PALATELE SI CLUBURILE ELEVILOR

    Proba practica la palate si cluburi ale copiilor se va desfasura astfel:
    a) pentru ocuparea catedrelor vacante in profilul tehnico-aplicativ si stiintific, proba practica va consta din:
    - construirea unui subansamblu din componenta unui aparat sau model din domeniul cercului;
    - intocmirea unei schite pentru un anumit model ce urmeaza sa fie construit in domeniul cercului;
    - asamblarea unor piese distincte in realizarea unui aparat sau diferite circuite;
    - intocmirea unui proiect de activitate pentru o anumita tema din domeniul cercului;
    - prezentarea unei oferte didactice cu privire la activitatea cercului (catedrei) pentru care candideaza.
    b) pentru ocuparea catedrelor vacante in profilul cultural-artistic sunt valabile cerintele prezentate la proba practica din cadrul liceelor vocationale.
    c) pentru ocuparea catedrelor vacante in profilul sportiv-turistic, proba practica va consta din:
    - prezentarea, in scris, a obiectivelor propuse spre realizare specifice cercului pentru care concureaza;
    - modalitati de selectie a copiilor la activitatea de cerc si de participare in competitii;
    - cunoasterea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatii din palate si cluburi ale copiilor;
    - descrierea modului de realizare a unei teme sau a unui segment dintr-o activitate specifica cercului (catedrei) vacante.

    ANEXA 7
    la sectiunea III

                   PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI
               PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE

    Disciplina INSTRUIRE PRACTICA - MAISTRI INSTRUCTORI

    1. Proba practica se sustine in cabinete, ateliere, laboratoare de specialitate, sali de demonstratie din unitatile de invatamant, stabilite de comisia de examinare, sub supravegherea permanenta a membrilor acesteia;
    2. Proba practica consta in executarea unei lucrari/produs/serviciu/tehnici de ingrijire - conform profilului postului;
    3. Subiectele pentru proba practica se elaboreaza de comisia de examinare, in ziua examenului;
    4. Durata probei practice variaza intre 30 - 180 minute pentru fiecare candidat, in functie de complexitatea lucrarii;
    5. Evaluarea probei practice se realizeaza pe baza unei fise de observatii elaborata de comisia de examinare;
    6. Fisa de observatii va cuprinde urmatoarele criterii de evaluare:
    - amenajarea ergonomica a locului de munca;
    - respectarea normelor de igiena, de protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor;
    - alegerea materialelor, produselor, instrumentelor si aparatelor necesare executarii lucrarii;
    - respectarea algoritmului de executie;
    - respectarea procesului tehnologic (operatiilor, fazelor, trecerilor, manuirilor, miscarilor);
    - finisarea, aspectul lucrarii/produsului/serviciului/tehnici de ingrijire;
    - atitudinea fata de client/pacient;
    - redactarea unui referat pentru probele de laborator.
    7. Evaluarea se face pe baza calificativelor admis-respins.

    ANEXA 8
    la sectiunea III

    Lista posturilor vacante care se afiseaza va contine urmatoarele informatii:

    Specialitatea ______ (Nr. posturi/catedre pentru concursul de titularizare la nivelul judetului ______)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    N - Nivel de invatamant corespunzator postului
    U - Unitate scolara
    D - Disciplina/Domeniu
 ______________________________________________________________________________
|Nr | N | U | D |Detalii|Viabilitate|Statut  |Tip de proba|Nume loc|Mediu |Cod |
|crt|   |   |   |post   |           |post    |practica    |(siruta)|rural/|post|
|   |   |   |   |       |           |vacant/ |aviz/cult   |        |urban |unic|
|   |   |   |   |       |           |rezervat|certificat/ |        |      |    |
|   |   |   |   |       |           |        |alternativa |        |      |    |
|___|___|___|___|_______|___________|________|____________|________|______|____|
|   |   |   |   |       |           |        |            |        |      |    |
|___|___|___|___|_______|___________|________|____________|________|______|____|

    ANEXA 9
    la sectiunea III

            Graficul desfasurarii concursului national unic - 2004

    15 mai 2004 - afisarea posturilor/catedrelor vacante
    - intocmirea necesarului de subiecte si transmiterea la M.E.C.T.
    17 - 28 mai 2004 - inregistrarea cererilor candidatilor.
    01 - 10 iunie 2004 - verificarea dosarelor de catre comisie.
    9 iulie 2004 - completarea dosarelor absolventilor 2004 cu adeverintele de absolvire.
    10 iulie 2004 - afisarea tabelelor nominale a candidatilor inscrisi la concurs.
    - transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a situatiei preliminare cu numarul total de posturi vacante pe specialitati si numarul total al candidatilor inscrisi pe discipline.
    11 iulie 2004 - desfasurarea probelor practice si a testelor de limba romana/straina, conform graficului elaborat de inspectorat.
    12 iulie 2004 - afisarea tabelelor nominale a candidatilor care au sustinut proba practica.
    14 iulie 2004 - afisarea listelor pe specialitati cu candidatii admisi pentru participare la concurs.
    14 iulie 2004 - afisarea listelor cu repartizarea pe sali a candidatilor, la unitatea/unitatile unde se sustine concursul; la inspectoratul scolar se va afisa un centralizator cu locurile de desfasurare a concursului pe discipline.
    15 - 16 iulie 2004 - desfasurarea concursului
    - transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a situatiei preliminare cu numarul total al candidatilor care au participat la concurs si au absentat, pe discipline.
    17 - 18 iulie 2004 - afisarea rezultatelor.
    19 - 20 iulie 2004 - inregistrarea contestatiilor (in cel mult 48 de ore de la afisarea rezultatelor).
    21 iulie 2004 - rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor acestora.
    22 iulie 2004 - afisarea rezultatelor definitive.
    26 iulie 2004 - Etapa I: Repartizarea computerizata pe posturile/catedrele vacante a cadrelor didactice participante la Concursul national unic care au obtinut minim media 7, la nivelul judetului.
    26 - 27 iulie 2004 - Afisarea posturilor/catedrelor titularizabile ramase vacante si transmiterea lor la M.E.C.T. pentru publicarea lor pe portal.
    27 iulie 2004 - Depunerea si verificarea optiunilor de catre candidati (cu fisa martor) pentru posturi/catedre ramase vacante in alte judete. Aceasta operatie se realizeaza la inspectoratul scolar unde candidatul a sustinut concursul.
    28 iulie 2004 - Etapa a II-a: Repartizarea computerizata pe posturi/catedre vacante a cadrelor didactice participante la concursul national unic care au obtinut minim media 7, din alte judete.
    28 - 29 iulie 2004 - Dupa repartizarea computerizata eliberarea deciziilor de transfer/numire.
    29 iulie 2004 - transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a machetelor cu situatia statistica a concursului dupa repartizarea pe posturi/catedre.

    SECTIUNEA A IV-A
    OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT PRIN DETASARE IN INTERESUL INVATAMANTULUI SAU LA CERERE A PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR, PRECUM SI PRIN SUPLINIRE CU PERSONAL DIDACTIC CALIFICAT SAU CU STUDII CU ALTE SPECIALIZARI DECAT CELE CORESPUNZATOARE POSTULUI/MEDII

    CAP. 1
    DISPOZITII GENERALE

    Art. 77
    Prezenta metodologie cuprinde norme privind organizarea si desfasurarea concursurilor pentru detasarea in interesul invatamantului/la cerere si suplinirea posturilor/catedrelor rezervate si vacante, conform prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si celor din Contractul colectiv de munca unic la nivel de ramura invatamant.
    Art. 78
    Concursurile prevazute la art. 77 se organizeaza, pe discipline de invatamant, de catre inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, conform Calendarului miscarii personalului didactic, care se stabileste anual prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului.
    Art. 79
    (1) Detasarea in interesul invatamantului a personalului didactic titular in invatamantul preuniversitar se face la propunerea inspectorului scolar de specialitate, cu acceptul directorului unitatii primitoare si cu acordul scris al persoanelor solicitate. Personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar care solicita detasare depune o cerere la inspectoratele scolare pe raza carora se afla postul/catedra, insotita de actele certificate, prevazute in cerere.
    (2) Certificarea documentelor se face de catre directorul unitatii de invatamant in care solicitantul si-a desfasurat activitatea, sau, dupa caz, de catre inspectorul scolar cu evidenta personalului didactic.
    (3) Cererile de detasare sau suplinire se solutioneaza de catre comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, numita prin decizia inspectorului scolar general.
    (4) Reprezentantii sindicatelor judetene/ale municipiului Bucuresti, Contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura invatamant, participa ca observatori la lucrarile comisiei. In aceasta calitate au acces la documentele comisiei, au dreptul de a semnala presedintelui comisiei eventualele nerespectari ale prevederilor legale si semneaza, alaturi de membrii comisiei, documentele finale.

    CAP. 2
    DETASAREA IN INTERESUL INVATAMANTULUI

    Art. 80
    (1) Detasarea in interesul invatamantului se face pentru ocuparea unor posturi din unitati de invatamant: gradinite, scoli sau clase alcatuite din elevi capabili de performante, la grupe, inclusiv de prescolari, sau clase alcatuite din copii cu cerinte speciale de educatie, unitati pilot, unitati de aplicatie, unitati deficitare in personal didactic si pentru asigurarea conducerii unitatilor de invatamant, precum si in functii de indrumare si control.
    (2) Detasarea in interesul invatamantului se face cu respectarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 81
    (1) Detasarea in interesul invatamantului se face, la solicitarea unitatii primitoare, cu acordul unitatii de unde provine persoana solicitata, cu recomandarea scrisa a inspectorului scolar de specialitate si cu acordul scris al persoanelor solicitate, prin concurs specific.
    (2) In cazul functiilor de conducere si de indrumare si control, detasarea se face la propunerea inspectorului scolar general si cu acordul scris al persoanelor solicitate.
    (3) Concursul specific consta in analiza de catre inspectorul de specialitate a curriculumului vitae, in care cadrul didactic solicitat isi prezinta activitatea profesionala, didactica si stiintifica.
    (4) Detasarea in interesul invatamantului se dispune, dupa caz, prin decizie a inspectorului scolar general, dupa aprobarea in Consiliul de administratie sau ordin al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului.

    CAP. 3
    DETASAREA LA CERERE

    Art. 82
    Detasarea personalului didactic, la cerere, se face prin concurs, organizat in perioada prevazuta in Calendarul miscarii personalului didactic, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 83
    (1) Posturile/catedrele publicate pentru detasare se ocupa cu prioritate aplicand principiul continuitatii pentru cadrele didactice participante la concursul de ocuparea posturilor din iulie 2003, care au obtinut minimum media 5,00 (cinci) si care au avizul consiliului profesoral si calificativul bine/foarte bine.
    (2) Repartizarea cadrelor didactice care participa la concurs se face computerizat in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la concursul din data de 15 - 16 iulie 2004 in perioada prevazuta de Calendarul miscarii personalului didactic.
    (3) In cazul mediilor egale are prioritate in urmatoarea ordine:
    a) persoana al carei sot/sotie este cadru didactic titular in localitatea in care se solicita detasarea;
    b) persoana al carei sot/sotie este ales/aleasa in Parlament, este numit/numita in Guvern sau indeplineste functii de specialitate specifice in aparatul Parlamentului, al Presedintiei, al Guvernului ori in Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului cele alese de Parlament in organismele centrale ale statului, precum si persoana al carei sot/sotie indeplineste functia de prefect, subprefect, presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean, o functie de indrumare si control in sistemul de invatamant, de cultura, de tineret si sport. De asemenea, au prioritate sotul/sotia persoanei care indeplineste functii de conducere si de specialitate la casele corpului didactic, precum si sotul/sotia cadrelor didactice numite in functii de conducere sau de specialitate la comisiile si agentiile din subordinea Presedintiei, a Parlamentului sau a Guvernului, ai/ale liderilor sindicatelor din invatamant, care au drept de rezervare de catedra, si ai/ale cadrelor active ale Ministerului Apararii Nationale, ale Ministerului de Interne, ale Serviciului Roman de Informatii si alte servicii speciale la nivel national, mutate, la ordin, in alta localitate;
    c) persoana, cadru didactic titular, care are domiciliul sau resedinta in localitatea in care se afla postul/catedra solicitata;
    d) alte cadre didactice titulare.
    (4) Daca dupa aplicarea criteriilor prevazute la alin. 2 se mentine egalitatea, departajarea se face luandu-se in considerare, in ordinea urmatoarelor criterii:
    a) apropierea de domiciliu;
    b) gradul didactic;
    c) media la examenul pentru obtinerea gradului didactic;
    d) vechimea in invatamant.
    (5) Detasarea la cerere a personalului didactic se dispune anual prin decizie a inspectorului scolar general, pe o perioada de cel mult doi ani consecutivi.
    (6) Cadrele didactice numite/transferate in urma concursului national unic de ocupare a posturilor vacante nu pot beneficia de detasare la cerere in primul an dupa concurs.

    CAP. 4
    SUPLINIREA

    Suplinirea posturilor/catedrelor cu personal didactic calificat
    Art. 84
    (1) Posturile/catedrele publicate pentru suplinire se ocupa cu prioritate aplicand principiul continuitatii pentru cadrele didactice participante la concursul de ocuparea posturilor din iulie 2003, care au obtinut minimum media 5,00 (cinci) si care au avizul consiliului profesoral si calificativul bine/foarte bine. Posturile/catedrele respective trebuie sa fi avut viabilitatea mai mare de un an.
    (2) Posturile/catedrele ramase libere vor fi ocupate de catre cadrele didactice participante la concursul national unic din 2004, care au obtinut minimum media 5,00 (cinci), a cadrelor didactice care au participat la concursul national unic din iulie 2003 si care au obtinut minimum media 7,00 (sapte) - carora li s-a redus postul - in ordinea descrescatoare a mediilor prin repartizare computerizata.
    La medii egale departajarea se face luandu-se in considerare, in ordine:
    a) apropierea de domiciliu;
    b) gradul didactic;
    c) media la examenul pentru obtinerea gradului didactic;
    d) vechimea in invatamant.
    (3) Posturile ramase vacante dupa operatiunile de la aliniatele 1 si 2 vor fi ocupate de catre cadre didactice calificate care nu au participat la concurs. Repartizarea acestora se va face in sedinta publica in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut prin aplicarea criteriilor din anexa nr. 2.
    Art. 85
    Incadrarea personalului didactic suplinitor calificat se face, prin decizie a inspectorului scolar general, pentru perioada 01.09 - 31.08 a fiecarui an scolar.

    Cumulul si plata cu ora
    Art. 86
    (1) Orele ramase neocupate, dupa aplicarea dispozitiilor art. 84, se atribuie de catre directorul unitatii de invatamant, prin cumul sau plata cu ora, personalului didactic titular in unitatea de invatamant, personalului didactic asociat sau cadrelor didactice pensionate, cu avizul inspectoratului scolar.
    (3) Incadrarea personalului didactic prevazut la alin. (1) se face prin decizie emisa de directorul unitatii de invatamant, pentru perioada 15 septembrie - 15 iunie, conform cu structura anului scolar, respectandu-se Precizarile Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
    (4) Cadrele didactice titulare pot fi incadrate in regim de plata cu ora sau cumul pana la o jumatate de norma de predare.

    Suplinirea posturilor/catedrelor cu personal didactic cu alte specializari decat cele corespunzatoare postului/studii medii
    Art. 87
    Posturile/catedrele ramase vacante/rezervate, dupa incadrarea personalului didactic calificat pot fi ocupate de catre absolventii invatamantului superior/mediu - pedagogic cu alte specializari decat ale postului/catedrei, cu respectarea prevederilor legale. Incadrarea se va face in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la concurs, cu contract individual de munca pe perioada 15 septembrie - 15 iunie, conform cu structura anului scolar. In cazul neparticiparii la concurs, ocuparea postului se va face in functie de gradul didactic si de media de departajare.
    Art. 88
    In mod exceptional, in lipsa personalului didactic calificat, pot fi incadrati cu contract individual de munca pe perioada determinata, de cel mult un an scolar (15 septembrie - 15 iunie), suplinitori fara studii corespunzatoare, care au absolvit cel putin liceul, cu diploma de bacalaureat, si care sunt testati prin interviu si lucrare scrisa in profilul postului solicitat.
    Art. 89
    (1) Comisia de concurs este stabilita, pentru fiecare disciplina in parte, prin decizia inspectorului scolar general, si are urmatoarea componenta:
    a) inspectorul scolar de specialitate;
    b) un profesor metodist sau un profesor care are cel putin gradul didactic II.
    (2) Comisia de concurs pe discipline are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza subiectele atat pentru lucrarea scrisa, cat si pentru interviu, pe baza programei specifice elaborata de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
    b) decide, in cazuri deosebite, folosirea subiectelor de rezerva;
    c) numeste supraveghetorii, ii instruieste si controleaza modul in care se desfasoara testarea;
    d) numeste corectorii (2 cadre didactice cu performante recunoscute/metodisti pentru 150 de lucrari), ii instruieste si controleaza modul in care se face corectarea lucrarilor.
    Art. 90
    (1) Lucrarea scrisa se sustine inaintea interviului, in perioada prevazuta in Calendarul miscarii personalului didactic.
    (2) Durata de redactare a lucrarii scrise este de 3 ore. Lucrarea scrisa se evalueaza cu note de la 10 la 1 si are o pondere de doua treimi din nota finala, restul, respectiv o treime, reprezinta rezultatul evaluarii in urma desfasurarii interviului.
    (3) Afisarea rezultatelor se face in maximum 48 de ore de la sustinerea acesteia.
    (4) In cazul nepromovarii lucrarii scrise, candidatul pierde dreptul de a se prezenta la interviu.
    Art. 91
    (1) In vederea sustinerii interviului, comisia elaboreaza bilete cu intrebari, pe baza tematicii specifice elaborata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului. Candidatul extrage un bilet si raspunde la intrebarile continute de acesta.
    (2) Interviul se evalueaza prin note de la 10 la 1 si reprezinta o treime din nota finala a testului.
    Art. 92
    Nota minima de promovare, atat a lucrarii scrise, cat si a interviului, este 5,00 (cinci).
    Art. 93
    (1) Ierarhizarea candidatilor se face in ordinea descrescatoare a mediilor.
    (2) In cazul in care exista egalitate de medie intre candidatii cu studii superioare, postul/catedra se ocupa, in ordine, de:
    a) absolventii cu studii superioare in specialitatea postului, fara examen de licenta;
    b) absolventii cu studii superioare care se recalifica in specialitatea postului;
    c) absolventii cu studii superioare cu specialitatea cea mai apropiata;
    (3) In cazul in care exista egalitate de medie intre un candidat care a absolvit liceul, cu diploma de bacalaureat si un candidat absolvent sau care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior, acreditata sau autorizata, in conditiile legii, acesta din urma are prioritate.
    (4) In cazul in care exista egalitate de medie intre candidatii care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior, acreditata sau autorizata, in conditiile legii, departajarea acestora se face, in ordine, in functie de:
    a) domiciliul sau resedinta in localitatea in care se afla postul/catedra solicitata;
    b) continuitatea pe post/catedra si frecventarea modulelor de pedagogie sau de perfectionare organizate in cadrul Casei Corpului Didactic;
    c) frecventarea unor cursuri de perfectionare prin alte sisteme agreate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, conform Legii nr. 84/1995, republicata.
    (5) In cazul in care exista egalitate de medie intre candidatii care au absolvit liceul, cu diploma de bacalaureat, sau intre candidatii cu studii superioare, de lunga sau scurta durata, cu aceeasi specializare, acestia sunt departajati, in ordine, in functie de criteriile prevazute la alin. (4).
    Art. 94
    Incadrarea pe post/catedra a personalului didactic necalificat se face in perioada prevazuta in Calendarul miscarii personalului didactic, prin decizia inspectorului scolar general, pentru perioada 15.09 - 15.06, conform structurii anului scolar, respectand precizarile M.E.C.T.

    CAP. 5
    DISPOZITII FINALE

    Art. 95
    (1) Contestatiile privind incadrarea personalului didactic pe posturi/catedre prin detasare in interesul invatamantului, detasare la cerere si suplinire se adreseaza, in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor, inspectoratului scolar si se solutioneaza de consiliul de administratie al acestuia, cu respectarea dispozitiilor art. 11 alin. (6) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararile consiliului de administratie sunt definitive si pot fi atacate in fata instantelor judecatoresti.
    (2) Nerespectarea prevederilor legale, prevazute de prezenta metodologie, de catre persoanele carora le revine obligatia de a le aplica, atrage, dupa caz, raspunderea administrativa, disciplinara, civila sau penala.
    Art. 96
    Miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar particular se desfasoara conform prevederilor Legii nr. 719/2001.
    Art. 97
    La data intrarii in vigoare a prezentei Metodologii, se abroga Metodologia privind miscarea personalului didactic aprobata prin O.M.E.C. nr. 4927/14.11.2002.
    Art. 98
    Anexa 10 face parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA 10
    la sectiunea IV

    Graficul desfasurarii concursului pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate prin detasare la cerere/suplinire

    29 iulie 2004 - actualizarea si afisarea listei cu posturi/catedre vacante/rezervate netitularizabile si numele personalului didactic care are continuitate pe aceste posturi/catedre, conform prevederilor art. 83 din Metodologia de miscare a personalului didactic;
    30 iulie 2004 - depunerea si verificarea optiunilor de catre candidati (cu fisa martor);
    31 iulie 2004 - repartizarea computerizata, in ordinea descrescatoare a mediei obtinute la concurs, pe posturi/catedre vacante/rezervate a cadrelor didactice participante la concurs, care au obtinut minimum media 5 (cinci), si care solicita detasare la cerere, si afisarea rezultatelor;
    01 august 2004 - actualizarea si afisarea listei cu posturi/catedre vacante/rezervate netitularizabile si numele personalului didactic care are continuitate pe aceste posturi/catedre conform prevederilor art. 84 alin. 1 din Metodologia de miscare a personalului didactic;
    02 - 03 august 2004 - depunerea si verificarea optiunilor candidatilor (cu fisa martor) prevazuti la art. 84 alin. 2 din Metodologia de miscare a personalului didactic;
    04 august 2004 - repartizarea computerizata a suplinitorilor calificati conform prevederilor art. 84 alin. 2 din Metodologia de miscare a personalului didactic;
    05 august 2004 - sedinta publica pentru corecturi si repartizarea personalului didactic calificat care nu a participat la concurs conform prevederilor art. 84 alin. 3 din Metodologia de miscare a personalului didactic;
    19 iulie 2004 - desfasurarea testarii suplinitorilor necalificati;
    20 - 21 iulie 2004 - afisarea rezultatelor;
    22 - 26 iulie 2004 - depunerea contestatiilor si rezolvarea lor, precum si afisarea rezultatelor definitive;
    05 august 2004   sedinta publica pentru corecturi si repartizarea suplinitorilor necalificati pe posturile/catedrele ramase vacante;
    06 august 2004   eliberarea deciziilor de numire pe post.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5644/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5644 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu