Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5260 din 10 noiembrie 2004

pentru aprobarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 96 din 28 ianuarie 2005


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 9, 127, 128 si 141 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 7, 9, 10, 13, 14, 16, 43, 44 si 45 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul educatiei si cercetarii emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice dispozitie contrara metodologiei prevazute la art. 1.
    Art. 3
    Directia generala evaluare, prognoze, strategii si programe pentru invatamant preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii si inspectoratele scolare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                 p. Ministrul educatiei si cercetarii,
                              Radu Damian,
                            secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    METODOLOGIE PRIVIND MISCAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

    SECTIUNEA I
    CONSTITUIREA, INCADRAREA SI VACANTAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR, CA URMARE A APLICARII PLANULUI-CADRU

    Art. 1
    (1) Constituirea posturilor/catedrelor din invatamantul preuniversitar se face pe baza planurilor-cadru de invatamant, prevazute in O.M.E.C.T. nr. 4919/2003 privind aplicarea Curriculum-ului national in anul scolar 2003 - 2004, precum si in conformitate cu O.M.Ed.C. nr. 3727/30.04.2004 privind aprobarea si aplicarea programelor scolare la disciplina de trunchi comun "Educatie tehnologica" pentru clasele a V-a - a VIII-a, O.M.E.C.T. nr. 5723/23.12.2003 cu privire la aprobarea planurilor-cadru de invatamant pentru clasele a IX-a si a X-a O.M.Ed.C. nr. 4072/22.06.2004 privind aprobarea disciplinelor de specialitate din curriculum-ul diferentiat pentru clasele a IX-a si a X-a liceu - filiera vocationala, profilurile artistic, pedagogic, sportiv si teologic, O.M.E.C.T. nr. 3451/09.03.2004 privind aprobarea curriculum-ului pentru cultura de specialitate si instruire practica din aria curriculara tehnologii la clasele a IX-a si a X-a, scoala de arte si meserii precum si a curriculum-ului diferentiat la cultura de specialitate din aria curriculara tehnologii, la clasele a IX-a si a X-a, liceu tehnologic, O.M.Ed.C. nr. 5004/14.10.2004 privind aplicarea Curriculum-ului national la clasele a IX-a - a XIII-a din invatamantul seral, in anul scolar 2004 - 2005, O.M.Ed.C. nr. 3372/08.03.2004 privind aprobarea planului-cadru de invatamant pentru scoala de arte si meserii, invatamant special, O.M.Ed.C. nr. 4615 bis/06.09.2004 privind aplicarea programului "A doua sansa" in anul scolar 2004 - 2005 si a planurilor de scolarizare anuale propuse de inspectoratele scolare judetene/al Municipiului Bucuresti, cu respectarea prevederilor art. 7 si art. 43 - 45 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Norma didactica de predare a personalului didactic din unitatile de invatamant cuprinde ore prevazute in planul de invatamant la disciplinele corespunzatoare specializarii sau specializarilor inscrise pe diploma de licenta, de absolvire sau pe diploma/certificatul de absolvire a unor cursuri postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, in conformitate cu prevederile art. 1 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 103/1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 109/1999, ale art. 7 si ale art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare - in concordanta cu Centralizatorul, privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs, valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar (numit in continuare Centralizator).
    (3) Norma personalului didactic din Cluburile Sportive Scolare se stabileste in conformitate cu art. 43 lit. (e) si 45 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Norma didactica a profesorului/antrenorului este de 18 ore/saptamana (respectiv 16 ore pentru profesori cu gradul didactic I si cu o vechime in invatamant de peste 25 ani). Aceasta norma se constituie conform Regulamentului de organizare si functionare a cluburilor sportive scolare, aprobat prin Ordinul nr. 5035/14.11.2001.
    (4) Norma didactica a personalului didactic din centre, cabinete scolare si interscolare de asistenta psihopedagogica se stabileste potrivit prevederilor art. 43 lit. (e) si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare si conform Ordonantei Guvernului nr. 103/1998 privind modificarea structurii normei didactice in invatamantul preuniversitar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 109/1999. Cadrele didactice incadrate la centre, cabinete scolare si interscolare de asistenta psihopedagogica desfasoara in scoala obligatia de norma in specialitate la catedra, conform prevederilor art. 19 din Regulamentul privind organizarea si functionarea Centrului judetean de asistenta psihopedagogica si a cabinetelor interscolare de asistenta psihopedagogica aprobat prin O.M.E.C.T. nr. 4923/22.09.2003.
    (5) In unitatea de invatamant in care nu exista personal didactic de specialitate pentru predarea unei limbi moderne, a religiei sau a Curriculum-ului de limba materna, consiliul de administratie al unitatii de invatamant decide, dupa consultarea sefului comisiei metodice/de catedra, care dintre invatatorii atestati pot preda si la alte clase din ciclul primar. Orele suplimentare se platesc in sistem de plata cu ora.
    (6) Disciplina cultura civica face parte din norma personalului didactic cu una din specializarile: istorie-filozofie, filozofie-istorie, filozofie, istorie, drept, pedagogie, psihologie, sociologie, psihosociologie, sociopsihopedagogie, comunicare si relatii publice, stiinte politice, administratie publica, studii europene - in concordanta cu Centralizatorul.
    (7) La clasele cu predare intensiva/bilingva, limbile moderne se predau pe grupe.
    (8) Ora din trunchiul comun din aria curriculara "Consiliere si orientare" de la clasele V - VIII si de la clasele IX - XII, filiera teoretica, tehnologica, vocationala, cat si la S.A.M. reprezinta ora de dirigentie, care se inscrie obligatoriu in schema orara a claselor, dar nu se cuprinde in norma didactica de predare a cadrului didactic, in conformitate cu art. 45 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (9) La formele de invatamant seral si fara frecventa, nu se aplica prevederile art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, privind dirigentia, in conformitate cu O.M.E.N. nr. 3269/2000. Exceptie face dirigentia de la clasele de invatamant seral, cuprinse in programul "A doua sansa", aprobat prin O.M.E.C. nr. 4473/21.09.2001 privind modificarea si completarea O.M.E.N. nr. 4231/1999 si O.M.E.N. nr. 3269/2000.
    (10) Conform O.M.E.N. nr. 4409/1998, personalul didactic de conducere, indrumare si control nu poate avea incluse ore de consiliere si orientare si nici ore de dirigentie in norma didactica.
    (11) Disciplinele: informatica, tehnologia informatiei si comunicarii, informatica-tehnologii asistate de calculator, tehnologia prelucrarii informatiei, elemente de informatica aplicata si informatica aplicata, din invatamantul liceal, S.A.M./profesional intra in norma personalului didactic cu una din specializarile prevazute in Centralizator.
    (12) a) Posturile didactice din invatamantul special pot fi ocupate de cadrele didactice care indeplinesc prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare - in concordanta cu Centralizatorul.
    b) Sunt exceptati de la prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, absolventi ai invatamantului superior cu una din specializarile: psihopedagogie speciala, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie sociala, psihosociologie, filozofie-istorie (promotiile 1978 - 1989), limba romana si kinetoterapie, precum si absolventi ai colegiilor pedagogice cu specializarea educator de psihopedagogie speciala sau care au parcurs in formarea initiala un curs de psihopedagogie speciala de cel putin 56 ore, ai scolilor postliceale care pregatesc invatatori-educatori pentru invatamant special sau ai scolilor postliceale cu profil pedagogic, specializarea invatator/educatoare care au parcurs in formarea initiala un curs de psihopedagogie speciala de cel putin 56 ore si ai liceelor pedagogice.
    c) Posturile de educatoare/educator din invatamantul special pot fi ocupate de absolventi ai liceelor pedagogice, ai scolilor postliceale sau ai colegiilor pedagogice, care indeplinesc, dupa caz, conditiile prevazute de art. 7 alin. (1) lit. a) sau lit. c) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia personalului didactic prevazut la lit. b), avand inscrisa pe diploma una din specializarile: educatoare, educator de psihopedagogie speciala, institutor pentru invatamant prescolar - in concordanta cu Centralizatorul.
    d) Posturile de invatator/invatator itinerant din invatamantul special pot fi ocupate de absolventi ai liceelor pedagogice, ai scolilor postliceale sau ai colegiilor pedagogice, care indeplinesc, dupa caz, conditiile prevazute de art. 7 alin. (1) lit. b) sau lit. c) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare precum si de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia personalului didactic prevazut la lit. b), avand inscrisa pe diploma specializarea invatator sau institutor - in concordanta cu Centralizatorul.
    e) Posturile de invatator-educator din invatamantul special, pentru activitatea de dupa-amiaza la clasele I - IV, pot fi ocupate de absolventi ai liceelor pedagogice, ai scolilor postliceale care au pregatit invatatori-educatori pentru invatamant special sau ai colegiilor pedagogice, care indeplinesc, dupa caz, conditiile prevazute de art. 7 alin. (1) lit. b) sau lit. c) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia personalului didactic prevazut la lit. b), avand inscrisa pe diploma una din specializarile: invatator, invatator-educator, educator de psihopedagogie speciala, institutor - in concordanta cu Centralizatorul.
    f) Posturile de profesor/profesor de educatia speciala/profesor itinerant din invatamantul special, pot fi ocupate de absolventi ai institutiilor de invatamant superior care indeplinesc conditiile prevazute de art. 7 alin. (1) lit. d) sau lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia personalului didactic prevazut la lit. b) - in concordanta cu Centralizatorul.
    g) Posturile de profesor psihopedagog/profesor logoped din invatamantul special/de masa, pot fi ocupate de absolventi ai invatamantului superior cu una din specializarile: psihopedagogie speciala, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie sociala, psihosociologie, filozofie-istorie (promotiile 1978 - 1989) - in concordanta cu Centralizatorul.
    h) Posturile profesor-educator din invatamantul special, pentru activitatea de dupa-amiaza la clasele V - VIII, pot fi ocupate de absolventi ai colegiilor pedagogice si ai institutiilor de invatamant superior care indeplinesc, dupa caz, conditiile prevazute de art. 7 alin. (1) lit. c), lit. d) sau lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia personalului didactic prevazut la lit. b).
    i) Activitatile de profesionalizare si instruirea practica in invatamantul special pot fi desfasurate de cadrele didactice care indeplinesc conditiile prevazute de art. 7 alin. (1) lit. f) si de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (13) Posturile didactice din invatamantul artistic pot fi ocupate de cadrele didactice care indeplinesc prevederile art. 7 alin. (1) lit. d) sau lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare - in concordanta cu Centralizatorul.
    (14) a) Disciplina "Educatie tehnologica" la clasele V - VIII poate fi predata de:
    - absolventi cu specializarea "educatie tehnologica", in concordanta cu Centralizatorul.
    - absolventi cu specializarea in profilul tehnic, silvic, economic si agricol.
    b) Incepand cu anul scolar 2003 - 2004 cadrele didactice cu studii medii titularizate pe o catedra de "Educatie tehnologica" sunt obligate sa-si completeze studiile printr-o forma de pregatire superioara.
    In perioada completarii studiilor, cadrele didactice mentionate mai sus, care se afla intr-o forma de pregatire superioara sunt considerate calificate, daca pot dovedi cu documente ca se afla, cel putin in anul doi de studii, in anul universitar 2004 - 2005.
    Cadrele didactice cu studii medii titularizate pe o catedra de "Educatie tehnologica", care nu se afla intr-o forma de pregatire superioara sunt considerate necalificate si retribuite corespunzator.
    Cadrele didactice cu studii medii titularizate pe o catedra de "Educatie tehnologica", care pana la data solutionarii restrangerii de activitate nu fac dovada frecventarii cursurilor superioare, cel putin in anul doi de studii, in anul universitar 2004 - 2005, vor intra in restrangere de activitate, fiind transferate pentru restrangere de activitate pe catedre de pregatire/instruire practica, in specialitate.
    c) Disciplina "Educatie tehnologica" la clasele V - VIII se va preda cu clasa intreaga.
    (15) a) Disciplinele tehnologice la clasele IX - XII/XIII de la filiera teoretica si vocationala pot fi predate de absolventi ai invatamantului superior de lunga durata, tehnic, silvic, economic si agricol, in functie de profil.
    b) Disciplinele tehnologice de la filiera tehnologica din structura invatamantului liceal pot fi predate de absolventi ai invatamantului superior tehnic/economic de lunga durata, precum si de absolventi cu studii academice postuniversitare, cu diploma de studii aprofundate sau studii postuniversitare de specializare cu durata de cel putin un an si jumatate, cu indeplinirea conditiilor prevazute de art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    c) Disciplinele tehnologice din invatamantul S.A.M./profesional pot fi predate de absolventii invatamantului superior prevazuti la literele (a) si (b), precum si de absolventi ai invatamantului superior tehnic de scurta durata.
    (16) In invatamantul postliceal, incadrarea pe discipline/module se face in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (17) Pregatirea practica/instruirea practica poate fi realizata de:
    a) Cadre didactice care indeplinesc conditia prevazuta la art. 7 alin. (1) lit. (f), coroborat cu art. 132 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare. Cadrele didactice care se incadreaza in aceasta categorie sunt considerate personal didactic calificat, daca profilul si specialitatea la care sunt incadrati cu ore de pregatire practica coincid cu specializarea/specializarile de pe diploma de studii.
    b) Categoriile de cadre didactice prevazute la lit. (a) trebuie sa indeplineasca conditia prevazuta de art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (18) a) La disciplina pregatire practica/instruire practica, incadrarea cadrelor didactice se face in functie de modul de organizare a acestei activitati pe niveluri de invatamant.
    b) Pregatirea practica/instruirea practica organizata in saptamani comasate se efectueaza la agenti economici sau atelierele proprii, daca acestea sunt dotate corespunzator.
    c) Fac exceptie de la prevederile lit. (b) cele 75 de unitati scolare cuprinse in programul PHARE VET RO 9405, cele 100 unitati scolare cuprinse in programul PHARE VET RO 0108 si unitatile scolare prevazute in anexa 10 a O.M.E.C.T. nr. 5723/23.10.2003, care organizeaza invatamant profesional in cadrul caruia pregatirea practica/instruirea practica se desfasoara in aceeasi unitate.
    Art. 2
    Nu se constituie catedre vacante titularizabile cu ore optionale, exceptand scolile cu un singur rand de clase, unde se pot constitui astfel de catedre, cu 1 - 2 ore optionale.
    Art. 3
    Proiectul de incadrare se aproba de Consiliul profesoral si se avizeaza de Consiliul de administratie al unitatii de invatamant respective si se inainteaza spre verificare si validare Comisiei de mobilitate a I.S.J./I.S.M.B.
    Art. 4
    (1) Constituirea posturilor/catedrelor se realizeaza asigurandu-se, cu prioritate, continuitatea activitatii didactice de predare la aceleasi grupe sau clase de elevi.
    (2) Viabilitatea posturilor/catedrelor comunicate de catre unitatile scolare, in baza criteriilor elaborate de I.S.J./I.S.M.B., este validata de catre Comisia de mobilitate a personalului didactic si comunicata in scris Consiliului de administratie al I.S.J./I.S.M.B.
    Art. 5
    In invatamantul gimnazial din mediul rural, cu acordul cadrului didactic, norma didactica de predare a personalului didactic se poate constitui, in mod exceptional, si din alte ore (decat cele din specialitatea de pe diploma) cuprinse in planul de invatamant, cu mentinerea drepturilor salariale. Pentru cadrele didactice aflate in aceasta situatie se recomanda ca in termen de 3 ani, sa se specializeze in a doua disciplina dominanta, care nu este in concordanta cu specializarea de pe diploma, prin cursurile organizate de Banca Mondiala in cadrul "Proiectului pentru Invatamantul Rural", componenta 2, formare profesionala.
    Art. 6
    a) Directorul unitatii de invatamant propune inspectoratului scolar, pentru personalul didactic titular la unitatea respectiva, intregirea catedrei constituite la alta/alte unitati de invatamant, cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an scolar.
    b) In mediul rural intregirea catedrei, conform specializarii/specializarilor de pe diploma/diplome, constituite la alta/alte unitati de invatamant, cu acordul cadrului didactic, se poate realiza pe durata unui an scolar sau pe durata nedeterminata, fapt consemnat in decizia de numire.
    Art. 7
    In cazul in care in unitatea de invatamant exista cadre didactice titulare pentru care nu se pot constitui catedre potrivit art. 1, in mod exceptional, completarea normei didactice de predare se face prin decizia inspectorului scolar general, pe un an scolar, cu acordul cadrului didactic, la unitati de invatamant compatibile cu nivelul studiilor, dupa cum urmeaza:
    (a) Cu ore la specializarea/specializarile pe care cadrele didactice au dreptul sa le predea, potrivit art. 44 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Metodologiei privind incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, ca urmare a aplicarii planurilor-cadru de invatamant;
    (b) Cu ore de la alte discipline din aria curriculara, discipline consemnate in foaia matricola cu nota, disponibile la nivelul unitatii de invatamant, in cazul in care exista cel putin o jumatate de norma in specialitate;
    (c) Prin realizarea de catedre combinate la liceu si gimnaziu, din ore la specializarea principala din diploma de studii la liceu si din ore la specializarea principala sau secundara la gimnaziu si S.A.M./scoala profesionala;
    (d) Din ore de specialitate la doua sau trei unitati de invatamant de acelasi nivel din aceeasi localitate/comuna/sector/municipiul Bucuresti sau din localitati apropiate.
    Art. 8
    In cazul existentei a doua sau mai multe cadre didactice titulare la aceeasi specialitate, pentru stabilirea personalului didactic caruia i se completeaza norma didactica, conform prevederilor art. 7, se aplica criteriile de punctaj de la restrangerile de activitate. Fac exceptie cadrele didactice care se incadreaza in prevederile art. 13 alin. (4) lit. (c) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 9
    Declararea posturilor vacante se face dupa incadrarea titularilor pe posturile/catedrele de baza si solutionarea restrangerilor de activitate partiale.
    Art. 10
    (1) Lista cuprinzand posturile/catedrele declarate vacante/rezervate se afiseaza la inspectoratele scolare cu cel putin 30 de zile inaintea declansarii actiunilor prevazute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Directorul fiecarei unitati scolare poarta intreaga responsabilitate pentru vacantarea posturilor proprii si are obligatia de a afisa la unitate toate posturile/catedrele vacante/rezervate, dupa aprobarea de catre consiliul de administratie al I.S.J./I.S.M.B.
    (3) Inspectoratul scolar are obligatia de a face publica, prin afisarea la inspectorat si la unitatile de invatamant vizate, lista posturilor supuse restrangerii de activitate, cu cel putin 30 de zile inaintea declansarii procedurilor de restrangere de activitate.
    (4) La specializarile pentru care nu se pot solutiona restrangerile de activitate pe posturi/catedre viabile (4 ani), la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, nu se va aproba mentinerea in activitate a cadrelor didactice care indeplinesc conditiile prevazute de art. 128 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    In cazul in care se vor constata nereguli in legatura cu vacantarea posturilor/catedrelor, persoanele vinovate VOR RASPUNDE ADMINISTRATIV-DISCIPLINAR, CIVIL SAU PENAL, dupa caz.

    SECTIUNEA a II-a

    ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PRETRANSFERARII SI TRANSFERARII PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR DISPONIBILIZAT PRIN RESTRANGERE DE ACTIVITATE SAU PRIN RESTRUCTURAREA RETELEI SCOLARE

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 11
    Pretransferarea si transferarea pentru restrangere de activitate a personalului didactic titular se organizeaza in baza prevederilor art. 9, ale art. 10 alin. (1) lit. a) si b), ale art. 13 si ale art. 18 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 12
    (1) La sesiunea de ocupare a posturilor didactice prin pretransferare si transferare pentru restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare participa numai cadrele didactice titulare, din unitatile de invatamant preuniversitar de stat.
    (2) Personalul didactic titular care, ulterior titularizarii, dobandeste prin studii finalizate si alte specializari didactice poate solicita trecerea in noua specializare, cu pastrarea statutului de personal didactic titular. Au prioritate cadrele didactice aflate in restrangere de activitate, conform art. 7 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Cadrele didactice titulare care se incadreaza in prevederile art. 101 si art. 106 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, nu intra in restrangere de activitate.
    (4) Personalul didactic titular transferat in Centrele de plasament, prin Legea nr. 108/1998, poate participa la sesiunea 2005 de restrangere de activitate sau pretransferare.
    Art. 13
    Pretransferarea si transferarea prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare se realizeaza tinand seama de prevederile art. 7 si ale art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare si cele ale Centralizatorului.

    CAP. 2
    Conditii de realizare a pretransferarii si transferarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare

    Conditii generale
    Art. 14
    (1) Pretransferarea se realizeaza la cererea cadrului didactic, respectand urmatoarea ordine:
    a) in aceeasi localitate, pe baza punctajului;
    b) in localitatea de domiciliu, pe baza punctajului;
    c) pentru apropiere de domiciliu, pe baza punctajului.
    (2) a) Cadrele didactice aflate in situatiile de la alin. (1) punctele (b) si (c), vor face dovada domiciliului la data depunerii dosarului.
    b) Cadrele didactice, aflate in situatia de la alin. (1) punctul (c) nu sunt conditionate de domiciliul stabil in localitatea unde solicita pretransferul.
    (3) Pretransferarea personalului didactic se poate realiza si prin schimb de posturi, pe baza consimtamantului scris al solicitantilor, daca acestia indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) provin din acelasi mediu: urban - urban; rural - rural;
    b) functioneaza ca titulari in unitati de invatamant echivalente;
    Art. 15
    (1) In conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. a), b) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, pretransferarea si transferarea personalului didactic pentru restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare se realizeaza in limitele aceluiasi regim de mediu (respectiv urban - urban, rural - rural, ori din mediul urban in mediul rural), in unitati de invatamant echivalente sau intr-o treapta inferioara de invatamant.
    (2) Prin unitati de invatamant echivalente, in sensul prezentei metodologii, se intelege:
    a) invatamant prescolar: gradinite si gradinite speciale;
    b) invatamant primar: clasele I - IV, invatamant special (clasele I - IV);
    c) invatamant gimnazial: clasele V - VIII, invatamant special (clasele V - VIII), Palatul National al Copiilor, palate si cluburi ale copiilor si elevilor;
    d) invatamant S.A.M./profesional si profesional special;
    e) invatamant liceal: clasele IX - XII/XIII, cluburi sportive scolare, invatamant liceal special.
    Art. 16
    In cazul restrangerii activitatii unei unitati de invatamant se respecta prevederile art. 13 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, renuntandu-se in ordine la:
    - Activitatea prestata prin cumul, prin plata cu ora sau prin suplinire;
    - Activitatea prestata de personalul didactic care indeplineste conditiile legale de pensionare;
    - Activitatea prestata de personalul didactic care solicita plecarea din unitate pe motivul restrangerii postului in specialitate.

    Conditii specifice
    Art. 17
    (1) Personalul didactic transferat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare din unitati de invatamant din mediul urban in unitati de invatamant din mediul rural, ca urmare a aplicarii dispozitiilor art. 27, din Metodologia aprobata prin O.M.E.C. nr. 4927 din 14.11.2002, poate participa la pretransferare pe un post/catedra in mediul urban.
    (2) Cadrele didactice titulare la cabinetele scolare/interscolare de asistenta psihopedagogica in invatamantul preuniversitar pot participa la sesiunea de pretransferare pe un post la un alt cabinet scolar/interscolar, indiferent de nivelul unitatii de invatamant unde functioneaza centrul/cabinetul, cu conditia sa indeplineasca prevederile art. 5 alin. (2) lit. (b) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Institutorii titulari disponibilizati prin restrangere de activitate (absolventi cu examen de diploma ai unui colegiu universitar pedagogic, ai liceului pedagogic sau a unei scoli echivalente urmate de absolvirea unei institutii de invatamant superior cu diploma de absolvire), pot participa la sesiunea de transferari in vederea ocuparii unei catedre de specialitate in invatamantul gimnazial, in conditiile prevazute la art. 16 din prezenta Metodologie. Exceptie fac absolventii colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare.
    (4) Cadrele didactice din unitatile de invatamant gimnazial sau S.A.M./profesional care participa la etapele de pretransferare sau transfer prin restrangere de activitate, se pot transfera la o unitate de invatamant liceal, inclusiv grup scolar, unitate de invatamant cu clasele I - XII/XIII sau V - XII/XIII, daca exista o catedra vacanta publicata, de nivel gimnazial - clasele V - VIII sau S.A.M./profesional.
    (5) In situatiile prevazute la alin. (3) si (4), decizia de transfer cuprinde in mod obligatoriu, in scris, mentiunea nivelului de invatamant pentru care s-a facut transferul, indiferent de nivelul de invatamant din care provine solicitantul.
    (6) Maistrii-instructori titulari in invatamantul gimnazial pe catedra de educatie tehnologica, care nu au studiile corespunzatoare postului, intra in restrangere de activitate si se pot transfera pe o catedra de pregatire practica in invatamantul profesional (S.A.M. si/sau scoala profesionala).
    (7) Pretransferarea si transferarea prin restrangere de activitate a cadrelor didactice care solicita post in unitatile de invatamant cu clase speciale de limbi straine cu program intensiv si/sau bilingv, clase in care predarea se face in limbile minoritatilor nationale si din unitatile de invatamant cu profil artistic (specializarea muzica, coregrafie si arta actorului), arte plastice, sport, catedrele de informatica, tehnologia informatiei, informatica-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic si servicii), catedrele din cluburi scolare sportive, palatele si cluburile copiilor, candidatii sustin o proba practica/orala eliminatorie, in profilul postului didactic. Fac exceptie cadrele didactice titulare transferate de pe posturi/catedre similare.
    (8) a) Pretransferarea si transferarea prin restrangere de activitate a cadrelor didactice titulare pe posturi/catedre in unitatile de invatamant special se realizeaza numai pe posturi/catedre echivalente, conform art. 15 alin. (2) si cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (12) din prezenta Metodologie.
    b) Cadrele didactice titulare pe un post de profesor psihopedagog/profesor logoped in invatamantul special sau in centrele logopedice interscolare ori in cabinetele scolare logopedice, care solicita transferul de pe si pe posturile didactice de profesor psihopedagog din invatamantul special sau in cabinete/centre scolare/interscolare logopedice, pot participa la sesiunea de pretransferare, indiferent de nivelul unitatii de invatamant special sau al unitatii de invatamant unde functioneaza cabinetul/centrul logopedic, cu conditia sa indeplineasca prevederile art. 1 alin. (12) lit. (g) din prezenta Metodologie.
    c) Profesorii-educatori din invatamantul special, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 1 alin. (12) lit. (f) sau (g) din prezenta Metodologie, pot participa la sesiunea de transferari in vederea ocuparii unei catedre de profesor/profesor de educatia speciala/profesor itinerant, respectiv ocuparea unui post de profesor psihopedagog/profesor logoped in invatamantul special.
    (9) Personalul didactic care indeplineste functii de conducere ocupate prin concurs, se poate pretransfera, la cerere, cu prioritate, conditionat de avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii, numai pe un post didactic vacant in unitatea scolara unde indeplineste functia de conducere.
    (10) Personalul didactic care a fost transferat in etapa de restrangere de activitate va reveni pe postul/catedra avuta anterior, in situatia in care la data inceperii anului scolar se constata ca postul/catedra a fost reinfiintat(a), angajatorul avand obligatia sa comunice in scris salariatului decizia luata.
    (11) Personalul didactic care a fost transferat pentru restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare, in sesiunea 2004, pe posturi/catedre intr-o treapta inferioara de invatamant, poate reveni, la cerere, in sesiunea de pretransferare, pe posturi/catedre in unitati de invatamant echivalente unitatii in care si-a restrans activitatea.

    CAP. 3
    Organizarea si desfasurarea actiunii de pretransferare si transferare pentru restrangere de activitate

    Art. 18
    (1) Pretransferarea si transferarea pentru restrangere de activitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat se organizeaza la nivelul inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti de comisia de mobilitate a personalului didactic, numita prin decizia inspectorului scolar general.
    Comisia de mobilitate are urmatoarea componenta:
    a) presedinte - inspector scolar general adjunct;
    b) vicepresedinte - inspector cu atributii referitoare la selectia, evidenta si promovarea personalului didactic/inspector scolar cu managementul institutional/inspector scolar de specialitate (dupa caz);
    c) secretari - inspectori cu atributii referitoare la selectia, evidenta si promovarea personalului didactic/inspectori scolari cu managementul institutional/inspectori scolari de specialitate/directori de liceu;
    d) membri - inspectori scolari de specialitate/inspectori scolari/profesori metodisti (cate unul pentru fiecare specialitate), consilierul juridic si analistul programator de la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.
    Inspectorul scolar general raspunde de corectitudinea organizarii sesiunilor din cadrul activitatilor de miscare a personalului didactic si de calitatea lucrarilor derulate in cadrul comisiei de mobilitate.
    (2) Reprezentantii sindicatelor judetene/ale sectoarelor municipiului Bucuresti, desemnati de Federatiile sindicale din invatamant semnatare ale Contractului colectiv de munca - unic la nivel de ramura, participa ca observatori la lucrarile comisiei. In aceasta calitate au acces la documentele comisiei, au dreptul de a semnala presedintelui comisiei eventualele nerespectari ale prevederilor legale si semneaza impreuna cu membrii comisiei documentele finale.
    Art. 19
    (1) Lista, cuprinzand posturile didactice, vacante pentru etapa de pretransferare si transferare prin restrangere de activitate (vor fi mentionate in lista, in mod expres, posturile/catedrele vacante necesare solutionarii restrangerilor de activitate), se realizeaza de catre comisia de mobilitate a personalului didactic, se valideaza de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti; lista se aduce la cunostinta persoanelor interesate, cu 30 de zile inaintea declansarii procedurilor de transferare, prin afisarea la inspectoratele scolare si la unitatile de invatamant respective, precum si pe INTERNET conform prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare (lista cuprinde mentiunile din anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta Metodologie). In presa centrala si locala se va publica numarul total de posturi si locul de afisare al listei.
    (2) Posturile/catedrele publicate pentru etapa de pretransferare trebuie sa aiba o viabilitate de cel putin 4 ani.
    (3) Posturile/catedrele publicate pentru etapa de transferare pentru restrangere de activitate pot avea si o viabilitate mai mica de 4 ani.
    Art. 20
    Posturile/catedrele devenite vacante in timpul sesiunii de pretransferare se includ in lista posturilor vacante si se ocupa de personalul participant la aceasta sesiune, daca au o viabilitate de cel putin 4 ani. Fac exceptie posturile de la unitatile de invatamant in care exista restrangeri de activitate la specialitatea respectiva, dovedite prin adrese emise de conducerea unitatii de invatamant. In acest sens, la cererea de inscriere, candidatii anexeaza si o adeverinta care justifica viabilitatea postului propriu.
    Art. 21
    (1) Pentru posturile/catedrele didactice din invatamantul alternativ, cadrele didactice care participa la sesiunea de pretransferare si transferare ca urmare a restrangerii de activitate sau prin restructurarea retelei scolare vor anexa la cererea de inscriere documentul, care atesta parcurgerea modulului de pedagogie specifica, eliberat de federatiile, asociatiile, centrele care organizeaza alternative educationale in Romania (Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena etc.).
    (2) a) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante la disciplina religie, candidatii anexeaza, la cererea de inscriere, avizul cultului respectiv (in baza Protocolului semnat cu Ministerul Educatiei si Cercetarii).
    b) Pentru posturile/catedrele didactice de la seminariile/liceele teologice si disciplinele teologice, candidatii anexeaza, la cererea de inscriere, avizul special al cultului respectiv (in baza Protocolului semnat cu Ministerul Educatiei si Cercetarii).
    (3) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante de la liceele militare si unitatile de invatamant subordonate Ministerului Justitiei, candidatii anexeaza, la cererea de inscriere, avizul Ministerului Apararii Nationale, respectiv al Ministerului Justitiei, ca institutii care, in acest sens, au incheiat protocoale cu Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (4) Pentru ocuparea posturilor de invatator vacante la liceele cu profil pedagogic, candidatii anexeaza, la cererea de inscriere, avizul inspectorului de specialitate si al directorului liceului pedagogic, cu privire la competentele de indrumare a practicii pedagogice.
    Art. 22
    Pentru pretransferare si transferare ca urmare a restrangerii de activitate sau prin restructurarea retelei scolare, personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar depune la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti o cerere tip, elaborata de Ministerul Educatiei si Cercetarii, anexa la prezenta Metodologie, insotita de documentele mentionate in aceasta si o adeverinta eliberata de conducerea unitatii de invatamant unde este titular, in care sa se mentioneze cauzele pentru care postul/catedra a ajuns in aceasta situatie.
    Art. 23
    (1) Personalul didactic cu studii superioare care s-a titularizat in invatamant pe posturi de educatori/educatoare/invatatori conform Legii nr. 6/1969 privind Statutul personalului didactic si nu sunt absolventi de liceu pedagogic, pot participa la sesiunea de transferari pentru restrangere de activitate pentru ocuparea unui post/catedra corespunzatoare specializarii dobandite prin studii numai in invatamantul gimnazial, profesional si S.A.M.
    (2) Personalul didactic, absolvent al liceului pedagogic, titular pe un post de educatoare/invatator si care nu are studiile corespunzatoare postului, se poate transfera, la cerere, in sesiunea de pretransferari sau in cea de restrangere de activitate pe un post in concordanta cu specializarea dobandite prin studiile medii.
    Art. 24
    Solutionarea cererilor de transferare pentru restrangere de activitate se face in urmatoarea ordine:
    a) restrangere de activitate in cadrul unitatii de invatamant;
    b) restrangere de activitate la nivelul aceleiasi localitati/municipiul Bucuresti;
    c) restrangere de activitate la nivelul aceluiasi judet;
    d) restrangere de activitate la unitati de invatamant din alte judete.
    Art. 25
    (1) Restrangerea de activitate in cadrul unitatii de invatamant se solutioneaza prin transferarea cadrelor didactice titulare pe o alta catedra in aceeasi unitate de invatamant, conform specializarilor obtinute prin studii.
    (2) In situatia, in care restrangerea de activitate nu poate fi solutionata in cadrul unitatii de invatamant, fiind vizate doua sau mai multe cadre didactice de aceeasi specialitate, se vor aplica prevederile art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 26
    (1) Ierarhizarea cadrelor didactice, care participa la sesiunile de pretransferare si transferare prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare, se face pe baza punctajului rezultat din evaluarea activitatii, conform art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza criteriilor mentionate in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta Metodologie.
    (2) Personalul didactic, afectat de restrangere de activitate, poate participa si la pretransferare prin depunerea unei cereri, conform calendarului.
    (3) Pentru solutionare, comisia de mobilitate a personalului didactic analizeaza cererile de pretransferare si transferare ale solicitantilor si hotaraste modalitatea de solutionare, in prezenta acestora, in sedinta publica, organizata la data prevazuta in Calendarul miscarii personalului didactic.
    (4) Repartizarea pe posturi didactice se face in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut prin evaluarea activitatii, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din prezenta Metodologie. Optiunea se exprima in scris conform cererii tip si se consemneaza in procesul-verbal al comisiei, cu certificare prin semnatura solicitantului sau imputernicitului, acesta din urma prezentand procura notariala in original.
    (5) In cazul in care doua sau mai multe cadre didactice care participa la sesiunea de pretransferare, au acelasi punctaj si opteaza pentru acelasi post/catedra, postul/catedra va fi ocupat(a) in urma participarii solicitantilor la concursul de departajare, cu probe scrise, organizat de I.S.J./I.S.M.B. (conform art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare).
    (6) Cadrul didactic, care nu poate participa la sedinta publica de solutionare a pretransferarilor si transferarilor prin restrangere de activitate, are dreptul sa desemneze, prin procura notariala in original, un imputernicit care sa ii reprezinte interesele. In cazul in care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un imputernicit la sedinta publica de solutionare a pretransferarilor, cererea acestuia nu se poate solutiona.
    (7) a) In cazul in care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un imputernicit la sedinta publica de transferare prin restrangere de activitate, comisia ii atribuie din oficiu un post/catedra din lista afisata, conform punctajului.
    b) in cazul in care un cadru didactic aflat in restrangere de activitate refuza sa-si intocmeasca dosarul, conducerea unitatii de invatamant va intocmi dosarul acestuia, iar Comisia de mobilitate a I.S.J./I.S.M.B. ii va atribui din oficiu un post/catedra din lista afisata, conform punctajului.
    (8) Restrangerile de activitate nesolutionate, dupa epuizarea tuturor posturilor vacante (inclusiv a celor cu viabilitate de 1 - 3 ani), la nivelul localitatii/municipiului Bucuresti si al judetului, se vor solutiona prin detasare in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate pe posturi didactice rezervate.
    Art. 27
    Contestatiile se depun la inspectoratul scolar in termen de 2 zile lucratoare de la comunicarea hotararii comisiei pentru mobilitatea personalului didactic si se solutioneaza de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, in termen de 5 zile de la inregistrarea acestora, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (6), art. 12 si art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea comisiei de contestatii este definitiva si poate fi atacata numai in contenciosul administrativ.
    Art. 28
    Dupa solutionarea contestatiilor, inspectorul scolar general emite decizia de pretransfer sau transferare prin restrangere de activitate, cu precizarea postului/catedrei si a nivelului de invatamant, indiferent de nivelul de invatamant din care provine solicitantul.
    Art. 29
    a) Pretransferarea si transferarea prin restrangere de activitate a cadrelor didactice care solicita post in unitatile de invatamant cu clase speciale de limbi straine cu program intensiv si/sau bilingv, clase in care predarea se face in limbile minoritatilor nationale si din unitatile de invatamant cu profil artistic (specializarea muzica, coregrafie si arta actorului), arte plastice, sport, catedrele de informatica, tehnologia informatiei, informatica-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic si servicii), catedrele din cluburi scolare sportive, palatele si cluburile copiilor, candidatii sustin o proba practica/orala eliminatorie, in profilul postului didactic. Fac exceptie cadrele didactice titulare transferate de pe posturi/catedre similare.
    b) Schimbarea profilului unui post din cluburile scolare sportive, precum si din palatele si cluburile copiilor, se poate face numai cu acordul conducerii inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti.
    Art. 30
    Nerespectarea prevederilor din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, si din prezenta Metodologie atrage dupa sine SANCTIONAREA ADMINISTRATIV DISCIPLINARA, CIVILA SAU PENALA A PERSOANELOR VINOVATE, DUPA GRAVITATEA FAPTEI.

    SECTIUNEA a III-a
    ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI NATIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

    CAP. 1
    DISPOZITII GENERALE

    Art. 31
    Prezenta sectiune cuprinde norme de organizare a concursului national unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante in invatamantul preuniversitar de stat, in conformitate cu dispozitiile art. 154 alin. (1), (2), (3) si (5) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu art. 10 lit. (d) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 32
    (1) Concursul national unic pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante in invatamantul preuniversitar de stat consta, potrivit prevederilor art. 9 alin. (2), (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, in probe scrise, elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu respectarea programei specifice pentru concurs, in specialitatea postului didactic respectiv.
    (2) Pentru proba scrisa, se stabilesc de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii minimum 3 variante de subiecte, din care se alege prin tragere la sorti numarul variantei pentru proba scrisa si al variantei de rezerva.
    Art. 33
    (1) La concursul national unic pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante in invatamantul preuniversitar de stat au dreptul sa participe persoanele care indeplinesc conditiile de studii prevazute de art. 7, raportate la prevederile art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu Centralizatorul.
    (2) Nu au dreptul sa participe la concurs persoanele care au fost inlaturate din invatamant printr-o hotarare judecatoreasca, ramasa definitiva, si cele care nu au definitivarea in invatamant, conform art. 34 alin. 4 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Ocuparea posturilor/catedrelor vacante din invatamantul preuniversitar se face numai prin concurs national unic, cu probe scrise, practice/orale, dupa caz, in specialitatea postului didactic respectiv.
    (4) a) Candidatii, care au obtinut la concursul national unic minimum media 7,00 (sapte), se pot titulariza in ordinea descrescatoare a mediilor pe posturi/catedre vacante, in limita numarului de posturi/catedre titularizabile, din lista afisata pentru concurs.
    b) Posturile/catedrele titularizabile pentru concurs se propun de catre Comisia de mobilitate spre aprobare Consiliului de administratie al I.S.J./I.S.M.B., din lista posturilor/catedrelor vacante, cu o viabilitate de cel putin 4 ani, in functie de: evolutia demografica, planurile de scolarizare, dinamica resurselor umane, politicile de personal si evolutia planurilor de invatamant.
    (5) In invatamantul gimnazial se pot constitui catedre compuse din ore in specialitate, in doua sau mai multe unitati de invatamant cu un singur rand de clase, cu respectarea prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (6) Cadrul didactic titular, prezent la concursul national unic, care nu ocupa post/catedra sau ocupa prin detasare post/catedra, isi pastreaza calitatea de titular in unitatea de invatamant din care provine.
    (7) Posturile/catedrele din mediul rural, stabilite de inspectoratul scolar pentru a fi ocupate de absolventii invatamantului superior, care au incheiat contracte cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, vor fi publicate cu mentiunea "contract M.Ed.C.". Posturile publicate cu mentiunea "contract M.Ed.C.", neocupate, isi pastreaza mentiunea si pentru etapele urmatoare.
    (8) Absolventii invatamantului superior, care au contract cu Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru mediul rural, ocupa, cu prioritate, posturile/catedrele stabilite de inspectoratul scolar. In cazul in care acestia vor face alte optiuni (in mediul urban) sunt obligati sa ramburseze bursa acordata de Ministerul Educatiei si Cercetarii, conform prevederilor art. 6, lit. e) din contract.
    Art. 34
    (1) In cazul mediilor egale obtinute la concursul national unic, departajarea candidatilor, absolventi cu studii superioare, se face pe baza mediei aritmetice, cu patru zecimale, calculata prin trunchiere, dintre media anilor de studii si media examenului de licenta/examenului de stat. Pentru absolventii liceelor pedagogice/scolilor echivalente, departajarea se face pe baza mediei aritmetice cu patru zecimale, calculata prin trunchiere, dintre media anilor de studii si a mediei examenului de bacalaureat.
    (2) Daca egalitatea se mentine, pentru candidatii care opteaza pe posturi care nu necesita sustinerea examenului scris la limba materna, departajarea se face in urmatoarea ordine:
    a) Domiciliul stabil in localitatea unde se afla postul vacant. Daca un candidat are domiciliul stabil in localitatea postului, atunci este avantajat. Daca postul este intr-un sat ce apartine de o comuna/oras, candidatul din comuna/oras este avantajat. Daca postul este intr-un sat ce apartine de o comuna/oras, candidatul cu domiciliul intr-un alt sat ce apartine de acea comuna/oras este avantajat. Daca postul este intr-o comuna/oras, candidatul cu domiciliul stabil intr-o localitate ce apartine de localitatea postului este avantajat. Toate celelalte cazuri sunt cazuri de egalitate.
    b) Sot/sotie in invatamant: un candidat cu sotul/sotia in invatamant va avea prioritate fata de un candidat care nu are sotul/sotia in invatamant.
    c) Gradul didactic: un candidat cu gradul didactic I (sau doctorat) are prioritate fata de candidatii cu gradul II, fata de candidatii cu definitivat si fata de candidatii fara grad. Un candidat cu gradul didactic II are prioritate fata de candidatii cu definitivat si fata de candidatii fara grad. Un candidat cu definitivat are prioritate fata de candidatii fara grad.
    d) Fiu/fiica in invatamant: un candidat cu fiul/fiica in invatamant va avea prioritate fata de un candidat care nu are fiul/fiica in invatamant.
    e) Parcurgerea programului de formare organizat de Banca Mondiala - "Proiect pentru invatamantul rural".
    f) Media de bacalaureat sau licenta, descrescator.
    (3) Daca egalitatea se mentine, pentru candidatii care opteaza pe posturi care necesita sustinerea examenului scris la limba materna departajarea se face in urmatoarea ordine:
    a) Domiciliul stabil in localitatea unde se afla postul vacant. Daca un candidat are domiciliul stabil in localitatea postului, atunci este avantajat. Daca postul este intr-un sat ce apartine de o comuna/oras, candidatul din comuna/oras este avantajat. Daca postul este intr-un sat ce apartine de o comuna/oras, candidatul cu domiciliul intr-un alt sat ce apartine de acea comuna/oras este avantajat. Daca postul este intr-o comuna/oras, candidatul cu domiciliul stabil intr-o localitate ce apartine de localitatea postului este avantajat. Toate celelalte cazuri sunt cazuri de egalitate.
    b) Sot/sotie in invatamant: un candidat cu sotul/sotia in invatamant va avea prioritate fata de un candidat care nu are sotul/sotia in invatamant.
    c) Gradul didactic: un candidat cu gradul didactic I (sau doctorat) are prioritate fata de candidatii cu gradul II, fata de candidatii cu definitivat si fata de candidatii fara grad. Un candidat cu gradul didactic II are prioritate fata de candidatii cu definitivat si fata de candidatii fara grad. Un candidat cu definitivat are prioritate fata de candidatii fara grad.
    d) Fiu/fiica in invatamant: un candidat cu fiul/fiica in invatamant va avea prioritate fata de un candidat care nu are fiul/fiica in invatamant.
    e) Parcurgerea programului de formare organizat de Banca Mondiala - "Proiect pentru invatamantul rural".
    f) Media de bacalaureat sau licenta, descrescator.
    g) Nota la examenul scris de limba materna.

    CAP. 2
    INSCRIEREA CANDIDATILOR SI DISCIPLINELE DE CONCURS

    Art. 35
    (1) Cererea de inscriere la concursul national unic, insotita de copii de pe documentele solicitate, se inregistreaza la comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de concurs, din cadrul inspectoratelor scolare pe raza carora se afla posturile didactice vacante/rezervate, conform graficului prevazut la anexa nr. 11 din prezenta Metodologie. Actele de studii se depun in copie legalizata, iar celelalte documente sunt certificate, pentru "conformitate cu originalul", de catre un membru al comisiei judetene de concurs/directorul unitatii de invatamant de unde provine candidatul.
    (2) Un candidat se poate inscrie la concurs numai intr-un singur judet/municipiul Bucuresti, unde isi va depune si fisa de optiuni pentru repartizare. In caz contrar i se anuleaza inscrierea la concurs.
    Art. 36
    Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din invatamantul alternativ, candidatii anexeaza, la cererea de inscriere la concurs, avizul privind parcurgerea modulului de pedagogie specifica, eliberat de catre federatiile, asociatiile, centrele care organizeaza alternative educationale in Romania (Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena etc.).
    Art. 37
    (1) a) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante la disciplina religie, candidatii anexeaza, la cererea de inscriere la concurs, avizul cultului respectiv (in baza Protocolului semnat cu Ministerul Educatiei si Cercetarii).
    b) Pentru posturile/catedrele didactice de la seminariile/liceele teologice si disciplinele teologice, candidatii anexeaza, la cererea de inscriere la concurs, avizul special al cultului respectiv (in baza Protocolului semnat cu Ministerul Educatiei si Cercetarii).
    (2) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante de la liceele militare/unitatile Ministerului de Justitie, candidatii anexeaza, la cererea de inscriere la concurs, avizul Ministerului Apararii Nationale/Ministerului Justitiei/Ministerului Administratiei si Internelor, conform acordurilor semnate cu Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (3) Pentru ocuparea posturilor de invatator vacante la liceele cu profil pedagogic, candidatii anexeaza, la cererea de inscriere la concurs, avizul inspectorului de specialitate si al directorului unitatii, cu privire la competentele de indrumare a practicii pedagogice.
    Art. 38
    (1) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante constituite din activitati specifice "cercurilor in domeniul tehnico-stiintific si cultural artistic" din palatele si cluburile copiilor, se pot inscrie la concurs persoanele care indeplinesc conditiile de studii prevazute la art. 7 alin. (3) si coroborate cu art. 44 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Centralizatorului.
    (2) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din palatele si cluburile copiilor, se pot inscrie la concurs absolventi ai invatamantului superior de lunga/scurta durata si invatatori/institutori, avand specializarea in profilul posturilor/catedrelor constituite din cercuri in domeniul tehnico-stiintific si cultural artistic.
    Proba scrisa se sustine din programa pentru specializarea/specializarile postului. Candidatii, care opteaza pentru un post de la palatele si cluburile copiilor, vor sustine in prealabil o proba de aptitudini eliminatorie, specifica profilului de activitate ce urmeaza sa o realizeze in cercurile din palatele si cluburile copiilor, conform Centralizatorului.
    Art. 39
    Pentru ocuparea posturilor de la Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica sau de la cabinetele interscolare se pot inscrie la concurs absolventi ai facultatilor de psihologie, sociologie, pedagogie, psihosociologie, precum si absolventi ai facultatilor de filozofie-istorie, istorie-filozofie, promotiile 1978 - 1989, care fac dovada ca au fost in grupele pentru psihologie, pedagogie, sociologie, conform Centralizatorului.
    Art. 40
    (1) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante se pot inscrie la concurs absolventi ai invatamantului superior de lunga/scurta durata, mediu/postliceal, care au inscrise pe diploma specializarile corespunzatoare posturilor/catedrelor respective, conform Centralizatorului.
    Pentru aceste posturi/catedre, proba se sustine in specializarea/specializarile postului/catedrei, dupa programa specifica concursului.
    (2) Pentru posturile didactice de educatoare, proba scrisa se sustine la limba si literatura romana si metodica predarii activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii, dupa programa specifica pentru concurs in specialitatea postului.
    (3) Pentru posturile didactice de invatator/institutor, proba scrisa se sustine la limba si literatura romana si la metodica predarii acesteia, dupa programa specifica concursului.
    4) Pentru posturile didactice de "educatie tehnologica" se pot inscrie numai absolventi cu specializarea "educatie tehnologica".
    (5) a) Pentru posturile didactice de pregatire/instruire practica se pot inscrie la concurs absolventi ai unei scoli postliceale sau absolventi ai invatamantului superior de lunga sau scurta durata in domeniu, conform Centralizatorului.
    b) Pentru posturile didactice de pregatire/instruire practica, proba scrisa se sustine la disciplina cuprinsa in Centralizator.
    Art. 41
    Pentru disciplinele socio-umane, deoarece nu se pot constitui catedre dintr-o singura disciplina, profilul acestora se stabileste in functie de numarul dominant de ore, conform Centralizatorului.
    Art. 42
    Pentru catedrele de cultura civica, proba scrisa se sustine din programa specifica concursului.
    Art. 43
    (1) Pentru ocuparea catedrelor, cu exceptia celor de limba si literatura romana, din unitati de invatamant si de la clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale, cat si din unitatile/clasele/grupele cu predare partiala in limbile minoritatilor nationale (inclusiv pentru limba materna ori disciplinele predate in limba materna) concursul se sustine in limba materna, la solicitarea candidatului, prin fisa de inscriere la concurs. Ministerul Educatiei si Cercetarii asigura traducerea subiectelor in limbile minoritatilor nationale, iar inspectoratele scolare vor comunica Serviciului National de Evaluare si Examinare, pana la 21 iunie 2005, disciplina de concurs la care se solicita traducerea, specializarea si limba materna pentru care candidatii au optat (de exemplu: matematica, profesor I, limba maghiara).
    (2) Inspectoratele scolare, care au candidati ce sustin probe scrise in data de 19 iulie 2005, vor comunica Serviciului National de Evaluare si Examinare tipul de subiecte si limba materna in care acestia sustin probele.

    CAP. 3
    COMISIILE DE CONCURS

    Art. 44
    (1) Coordonarea metodologica a concursului conform prevederilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, este asigurata de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin Comisia Nationala de Concurs, numita prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii. Comisia Nationala de Concurs are in subordine subcomisii, cate una pentru fiecare disciplina la care se organizeaza concurs.
    (2) Comisia Nationala de Concurs are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza subiectele pentru probele scrise si baremele de evaluare la disciplinele de concurs;
    b) instruieste presedintii comisiilor judetene/a municipiului Bucuresti de concurs;
    c) decide, in cazuri deosebite, folosirea subiectelor de rezerva;
    d) controleaza modul in care isi desfasoara activitatea comisiile judetene de concurs;
    e) analizeaza desfasurarea si rezultatele concursului national unic pe baza rapoartelor elaborate de comisiile judetene/a municipiului Bucuresti) si prezinta concluziile conducerii Ministerului Educatiei si Cercetarii;
    f) emite, din proprie initiativa sau la solicitarea presedintilor comisiilor judetene de concurs, recomandari sau dispozitii, in vederea aplicarii prevederilor prezentei metodologii.
    g) poate delega un responsabil in vederea monitorizarii
    Art. 45
    (1) Organizarea si desfasurarea concursului se asigura de catre inspectoratele scolare.
    (2) La nivelul inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti se constituie comisii judetene de organizare si desfasurare a concursului, ai caror membri sunt numiti prin decizie a inspectorului scolar general.
    (3) Comisiile de concurs judetene/a municipiului Bucuresti sunt formate din:
    - presedinte - inspector scolar general adjunct;
    - secretar/secretari - inspector/inspectori scolar(i) cu politici de selectie, mobilitatea, evidenta si promovarea personalului didactic;
    - membri - inspectori scolari, consilier juridic, analistul programator de la I.S.J./I.S.M.B.
    (4) Atributiile membrilor comisiei judetene de concurs sunt urmatoarele:

    Presedintele
    1. Asigura corectitudinea inscrierii candidatilor la concurs; ia deciziile corespunzatoare in aceasta directie, in raport cu precizarile si ordinele Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    2. Decide alcatuirea comisiilor de la centrele de examen si fixeaza, impreuna cu secretarul comisiei, atributiile celorlalti membri ai comisiilor.
    3. Stabileste unitatea/unitatile de invatamant la care se desfasoara concursul.
    4. Ia masurile necesare pentru asigurarea cu material logistic a centrelor judetene de concurs.
    5. Aproba lista cu supraveghetorii care vor participa la desfasurarea concursului national unic, avand in vedere conduita morala si pregatirea profesionala a acestora.
    6. Instruieste membrii comisiei judetene si ai comisiilor din centrele de examen cu privire la competentele pe care le au.
    7. Se deplaseaza la Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru a i se inmana subiectele si raspunde de pastrarea lor in siguranta.
    8. Tine permanent legatura cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si raporteaza datele solicitate sau orice alt eveniment important.
    9. Participa la decodificarea subiectelor si a baremului si inmaneaza exemplarul de multiplicare secretarului din centrul de examen si insotitorului acestuia, dupa ce in prealabil a verificat inca o data concordanta dintre specialitatea candidatilor si proba de concurs.
    10. Primeste de la presedintele centrului de examen lucrarile scrise ale candidatilor, pe baza de proces-verbal si ia masurile necesare pentru afisarea rezultatelor.
    11. Asigura trimiterea, cu minimum doi delegati, la fiecare centru de evaluare, lucrarile candidatilor.
    12. Organizeaza primirea contestatiilor.

    Secretarul
    1. Verifica cererile candidatilor inscrisi la concurs si alcatuieste lista acestora.
    2. Afiseaza lista posturilor didactice vacante stabilita de comisia de mobilitate si aprobata in consiliul de administratie al inspectoratului scolar cu cel putin 30 de zile inaintea concursului, conform art. 10 alin. 2 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, conform celor mentionate in anexa nr. 10. Deoarece este interzisa modificarea ulterioara a listei, informeaza Ministerul Educatiei si Cercetarii de orice tentativa de schimbare a acesteia.
    3. Repartizeaza candidatii pe centre de examen si sali in cadrul centrelor de examen.
    4. Instruieste, impreuna cu presedintele comisiei judetene, comisiile din centrele de examen in legatura cu atributiile acestora.
    5. Instruieste supraveghetorii in concordanta cu prevederile prezentei metodologii.
    6. Alcatuieste lista disciplinelor pentru care sunt necesare subiecte de concurs si scrie pe plicuri ce discipline si ce numar de subiecte sunt necesare in fiecare sala de concurs.
    7. Se deplaseaza la Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru ridicarea subiectelor si, impreuna cu presedintele comisiei, raspunde de pastrarea lor in siguranta.
    8. Tine permanent legatura cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si raporteaza datele solicitate sau orice alt eveniment important.
    9. Participa la decodificarea subiectelor si a baremurilor aferente si verifica concordanta dintre subiecte si specializarea candidatilor.
    10. Primeste de la presedintele si secretarul centrului de examen lucrarile scrise, procesele-verbale si stampilele de concurs ale centrului respectiv.
    11. Trimite, prin minimum doi delegati, la fiecare centru de evaluare lucrarile candidatilor, predate pe baza de proces-verbal.
    12. Asigura afisarea listei, in timp util, cu rezultatele obtinute de candidati.
    13. Primeste contestatiile si transmite tabelul nominal centrelor de evaluare.
    14. Alcatuieste lista cu rezultatele definitive si da dispozitiile necesare pentru afisarea ei.

    Membrii
    1. Verifica, impreuna cu secretarul/secretarii, corectitudinea inscrierii candidatilor la concurs si propun presedintelui comisiei deciziile corespunzatoare in aceasta directie, in raport cu precizarile si ordinele Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    2. Verifica modul in care centrele de concurs sunt organizate pentru desfasurarea concursului (ambientul din salile de concurs, asigurarea aparatelor de multiplicat, asistenta medicala, asigurarea cu materiale de concurs: toner, hartie, pix, capse, capsatoare etc.).
    3. Monitorizeaza, in centrele de concurs in care au fost repartizati, desfasurarea concursului, informand in permanenta presedintele comisiei judetene sau, in mod exceptional, pe inspectorul scolar general, despre evenimentele importante sau neprevazute care se petrec pe perioada desfasurarii probelor.
    4. Participa, alaturi de presedintele si secretarul/secretarii comisiei judetene la preluarea lucrarilor, a proceselor-verbale, a copiilor adeverintelor de salarizare a personalului didactic angrenat in concurs, precum si a materialelor nefolosite.
    5. Participa la alcatuirea tabelelor cu rezultatele obtinute de candidati la concurs.
    6. Ofera, alaturi de presedintele si secretarul/secretarii comisiei de concurs, informatiile necesare pentru raspunsul la eventualele contestatii pe care le alcatuieste comisia instituita in acest scop.

    Consilierul juridic
    1. Verifica legalitatea inscrierii candidatilor la concurs, dand avizul necesar.
    2. Consiliaza permanent comisia de concurs, in legatura cu orice problema care priveste legalitatea desfasurarii concursului.

    Analistul programator
    1. Raspunde de corectitudinea datelor introduse in sistemul informatic.
    2. Realizeaza din punct de vedere tehnic lista cu posturile didactice propuse pentru concurs, in concordanta cu cerintele Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    3. Coordoneaza echipa de analisti programatori - ajutori in vederea introducerii corecte a datelor in baza de date (date despre posturi, despre candidati, optiuni).
    4. Realizeaza, la termen, impreuna cu echipa de analisti programatori - ajutori toate lucrarile necesare organizarii si desfasurarii concursului (liste cu posturi, lista candidatilor inscrisi, lista candidatilor admisi, tabelele cu rezultatele concursului, lista cu repartizarea computerizata a candidatilor, deciziile - adresele - de repartizare, situatiile statistice).
    5. Concursul are loc in centre. La un centru de concurs pot fi arondati 250 - 300 de candidati.
    Activitatea centrului este coordonata de o comisie alcatuita din:
    - presedinte - inspector scolar cu politici de selectie, mobilitatea, evidenta si promovarea personalului didactic/inspector de specialitate;
    - secretar - inspector de specialitate/director;
    - 3 membri - doi inspectori de specialitate/directori/directori adjuncti si directorul unitatii la care se desfasoara concursul.
    In fiecare centru de concurs va fi repartizat un informatician/analist programator/ajutor analist programator pentru deparolarea si listarea subiectelor.
    6. Atributiile membrilor comisiei centrului de desfasurare si organizare a concursului:

    Presedintele
    1. Verifica salile de examen, incaperea in care se face multiplicarea subiectelor si echipamentele necesare pentru desfasurarea optima a concursului.
    2. Afiseaza pe usile salilor de examen si la avizierul centrului, impreuna cu secretarul si ceilalti membri ai comisiei, listele cu candidatii repartizati in sala si disciplina la care sustin concursul.
    3. Primeste de la secretarul comisiei judetene, stampila de concurs, mapele de concurs si celelalte materiale, pe care le distribuie, pe baza de semnatura, responsabililor de sali, prilej cu care le reaminteste supraveghetorilor principalele atributii pe care le au in timpul concursului.
    4. Numeste, impreuna cu ceilalti membrii ai comisiei, prin tragere la sorti, pentru fiecare sala, 2 - 3 supraveghetori, care au alta specialitate decat candidatii din sala de concurs si care nu au sot/sotie, rude sau afini pana la gradul IV inclusiv, printre candidati. In acest sens supraveghetorii depun o declaratie scrisa.
    5. Stabileste, dintre supraveghetori, responsabilii de sali.
    6. Ia toate masurile necesare pentru inceperea concursului la ora fixata (identificarea eventualilor candidati care nu s-au regasit pe liste, prin apelarea serviciului informatizare din cadrul I.S.J./I.S.M.B.).
    7. Efectueaza, impreuna cu secretarul si cei trei membri ai comisiei, multiplicarea subiectelor pentru disciplinele repartizate la centrul sau si le distribuie in deplina siguranta, pe sali.
    8. Semneaza lucrarile candidatilor din centrul de care raspunde.
    9. Raporteaza operativ datele care i se solicita precum si orice eveniment deosebit.
    10. Preia, de la responsabilii de sala, lucrarile pe baza de proces-verbal tip.
    11. Preda, pe baza de proces-verbal, presedintelui si secretarului comisiei judetene, lucrarile candidatilor si celelalte documente.
    12. Asigura afisarea baremelor la centrul de concurs.
    13. Semneaza adresele pentru plata persoanelor implicate in concurs si preda copiile acestor documente secretarului comisiei judetene.
    14. Afiseaza, la centrul de concurs, lista cu rezultatele obtinute de candidati.

    Secretarul
    1. Impreuna cu presedintele centrului de examen verifica salile de concurs si sala de multiplicare a subiectelor si ia masurile necesare pentru desfasurarea corespunzatoare a acestora.
    2. Afiseaza, impreuna cu ceilalti membri ai comisiei, listele cu candidatii admisi la concurs (pe sali si la avizierul centrului).
    3. Raspunde, impreuna cu presedintele centrului, de materialele de concurs primite de la secretarul comisiei judetene.
    4. Primeste subiectele de concurs in plic sigilat si impreuna cu un insotitor (membru in comisia din centrul de examen) se deplaseaza in cel mai scurt timp la locul de desfasurare a probelor pentru a realiza multiplicarea subiectelor.
    5. Impreuna cu presedintele centrului si ceilalti trei membri ai comisiei multiplica subiectele, verifica concordanta dintre subiecte si specializarea candidatilor, introduce subiectele in plicuri si aplica stampila rotunda cu inscrisul "Concurs 2005".
    6. Participa la distribuirea subiectelor pe sali si prin intermediul supraveghetorilor de pe culoare realizeaza, numeric, pe discipline, pana la ora 10,15 situatia prezentei la concurs (absenti/prezenti) pe care o transmite pana la ora 10,30 la secretarul comisiei judetene.
    7. Aplica stampila rotunda, cu inscrisul "Concurs 2005", pe lucrarile candidatilor.
    8. Completeaza si, impreuna cu presedintele centrului, inmaneaza supraveghetorilor adeverintele de normare a activitatii depuse, un exemplar transmitandu-l secretarului comisiei judetene.
    9. Alaturi de presedintele centrului de concurs preia lucrarile, borderourile, procesele-verbale si materialele consumabile.
    10. Preda, pe baza de proces-verbal, impreuna cu presedintele centrului, documentele si materialele prezentate la punctul 9, inclusiv procesul-verbal cu semnaturile tuturor supraveghetorilor.

    Membrii
    1. Participa la introducerea candidatilor in salile de concurs.
    2. Impreuna cu presedintele si secretarul centrului de concurs, efectueaza multiplicarea subiectelor pentru disciplinele repartizate la centrul din care face parte.
    3. Participa la distribuirea subiectelor in sali.
    4. Supravegheaza desfasurarea concursului in zona in care este repartizat si informeaza presedintele centrului sau, in mod exceptional, presedintele comisiei de concurs despre evenimentele importante sau neprevazute care se petrec pe perioada desfasurarii probelor.
    5. Participa, alaturi de presedintele si secretarul centrului, la preluarea ciornelor si a materialelor ramase nefolosite, dupa desfasurarea concursului si le preda secretarului comisiei judetene.
    Art. 46
    La lucrarile comisiilor prevazute la art. 45 din prezenta Metodologie participa, cu statut de observatori, reprezentantii desemnati de federatiile sindicatelor reprezentative la nivel de ramura - invatamant, care au drept de acces la documentele comisiilor si care pot solicita consemnarea in procesul-verbal a propriilor observatii.

    CAP. 4
    DESFASURAREA CONCURSULUI

    Art. 47
    (1) Pentru ocuparea posturilor didactice de specialitate din unitatile de invatamant cu clase speciale de limbi moderne cu program intensiv si/sau bilingv, clase in care predarea se face in limbile minoritatilor nationale, din unitatile de invatamant cu profil artistic (specializarea muzica, coregrafie si arta actorului), arte plastice, sport, precum si pentru ocuparea catedrelor de educatie muzicala, informatica, tehnologia informatiei, informatica-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic si servicii), instruire practica si a catedrelor din cluburile scolare sportive, palatele si cluburile copiilor, candidatii sustin o proba practica/orala eliminatorie, in profilul postului/catedrei.
    (2) Proba practica/orala se sustine in fata unei comisii alcatuite din:
    a) presedinte - inspectorul scolar de specialitate;
    b) directorul unitatii de invatamant/institutiei la care se desfasoara proba practica;
    c) doi profesori de specialitate, de preferinta metodisti ai inspectoratului scolar (pentru specialitatile muzica, coregrafie, arta actorului, arte plastice, sport, informatica, doi profesori de specialitate sau specialitati inrudite pentru catedrele de limbi moderne/materne, din palatele si cluburile copiilor si instruire practica).
    (3) Comisia de concurs stabileste si afiseaza graficul desfasurarii probei practice.
    (4) Comisia de concurs stabileste subiectele pentru proba practica.
    (5) Pentru ocuparea catedrelor de educatie muzicala si a posturilor didactice de specialitate din unitatile cu profil artistic, specializarea muzica, coregrafie si arta actorului, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 3.
    (6) Pentru ocuparea posturilor didactice din unitatile cu clase speciale de limbi straine cu program intensiv, bilingv si cu predare in limbile minoritatilor nationale, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 4.
    (7) Pentru ocuparea posturilor didactice de informatica, tehnologia informatiei, informatica-tehnologii asistate de calculator, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 5.
    (8) Pentru ocuparea catedrelor din palatele si cluburile copiilor, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 6.
    (9) Pentru ocuparea catedrelor de instruire practica, proba practica se desfasoara in specialitatea postului conform anexei nr. 7.
    (10) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor de specialitate din unitatile de invatamant cu profil sportiv si din cluburile sportive scolare, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 8.
    (11) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor de specialitate din unitatile de invatamant cu profil de arte plastice, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 9.
    (12) Rezultatul probei practice/orale se consemneaza prin "admis" sau "respins". Evaluarea candidatului se face numai de catre cei 2 profesori de specialitate din comisie, hotararea luandu-se prin consens.
    Art. 48
    Pentru ocuparea posturilor/catedrelor cu predare in alta limba decat aceea in care candidatii si-au facut studiile, acestia sustin o proba orala eliminatorie la limba straina/materna in care urmeaza sa faca predarea, in fata unei comisii alcatuite din inspectorul scolar de specialitate, in calitate de presedinte si doi profesori de specialitate cu gradul didactic I. Rezultatul probei se consemneaza prin "admis" sau "respins".
    Art. 49
    Rezultatele la proba practica/orala nu pot fi contestate. Hotararea comisiei de concurs ramane definitiva.
    Art. 50
    Pentru catedrele constituite din doua discipline, candidatii cu dubla specializare (istorie-geografie, fizica-chimie, matematica-fizica, geografie-limba straina etc.) sustin proba scrisa la disciplina care are ponderea cea mai mare de ore in catedra. Constituirea catedrelor mixte se face prin asocierea a cel mult doua discipline, prima disciplina constituind si disciplina de concurs. Acest tip de catedre se poate constitui numai in mediul rural.
    Art. 51
    (1) Lucrarea scrisa se desfasoara, conform graficului desfasurarii concursului, incepand cu orele 10,00.
    (2) Accesul candidatilor in sala de concurs se face incepand cu orele 8,00, cel mai tarziu pana la orele 9,00.
    (3) Pentru ocuparea posturilor de educatoare/invatatori/institutori din unitatile de invatamant, clase sau grupe cu predare in limba minoritatilor nationale, concursul consta in sustinerea urmatoarelor probe: limba si literatura romana - 18 iulie, orele 10.00, limba si literatura materna - 19 iulie, orele 10.00. Nota pentru promovare se face din media aritmetica a notelor celor doua probe, calculata cu trei zecimale. Notele pentru fiecare proba trebuie sa fie minimum 5,00 (cinci).
    (4) Presedintele comisiei de concurs, impreuna cu secretarul comisiei, distribuie la salile de concurs plicurile cu subiecte, astfel incat la ora 10.00 sa se poata desface in prezenta candidatilor.
    (5) Dupa primirea subiectelor de concurs de catre candidati, durata de redactare a lucrarilor este de 4 (patru) ore, timp ce nu poate fi depasit.
    Art. 52
    (1) Supraveghetorii de sala verifica identitatea candidatilor.
    (2) Redactarea lucrarilor se face cu cerneala sau pix de culoare albastra; desenele/graficele se pot executa si cu creionul negru.
    (3) Inscrierea numelui candidatilor in afara spatiului care se sigileaza, precum si orice alte semne distinctive pe colile tip, destinate lucrarilor scrise, determina anularea lucrarilor.
    Art. 53
    (1) Candidatii, care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai sustine proba respectiva fiind considerati neprezentati.
    (2) Candidatii si supraveghetorii nu pot avea asupra lor, in sala de concurs, carti, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanta. Candidatii pot avea dictionare pentru specializarea latina-greaca si planurile de conturi pentru specializarea contabilitate.
    (3) Candidatii se aseaza cate unul in banca, conform listelor afisate.
    (4) Pentru ciorne candidatii vor primi coli obisnuite de hartie, marcate cu stampila rotunda cu inscrisul "Concurs 2005".
    (5) Candidatii, care in timpul desfasurarii probelor de concurs sunt surprinsi copiind sau transmitand solutii cu privire la subiecte, sunt eliminati din concurs, incheindu-se un proces-verbal in acest sens de catre supraveghetorii salii.
    (6) Candidatii care din motive de sanatate sunt obligati sa paraseasca sala de concurs pot solicita anularea lucrarii, pe baza unei declaratii.
    (7) Candidatii care renunta din proprie initiativa la concurs, pot solicita anularea lucrarii, pe baza unei declaratii si parasesc sala dupa cel putin o ora de la deschiderea plicului cu subiecte.
    (8) In situatiile de la alin. (6) si (7) lucrarile scrise nu vor fi evaluate; in statistici candidatii vor fi considerati retrasi.
    Art. 54
    (1) In timpul desfasurarii probei, responsabilul de sala si ceilalti supraveghetori nu au dreptul sa rezolve subiectele, sa dea indicatii candidatilor sau sa vorbeasca intre ei.
    (2) Cadrele didactice supraveghetoare, care furnizeaza solutii ale subiectelor de concurs, falsifica lucrari sau au manifestari de neglijenta in indeplinirea atributiilor de supraveghetor, sunt sanctionate penal, civil, administrativ-disciplinar, dupa caz.
    Art. 55
    (1) Sigilarea lucrarilor scrise se efectueaza de catre candidati, in prezenta responsabilului de sala care verifica numele candidatilor. Pe coltul sigilat, presedintele comisiei semneaza si aplica stampila rotunda cu inscrisul "Concurs 2005".
    (2) Dupa redactarea lucrarilor, candidatii le predau responsabilului de sala, semneaza in borderoul de predare a lucrarilor si mentioneaza numarul de pagini. Spatiile libere ale intregii lucrari se anuleaza cu linie franta, de culoare albastra, in forma literei "Z", de catre supraveghetor, in fata candidatului.
    (3) Ciornele se predau responsabilului de sala, odata cu lucrarea, fara a fi luate in considerare la evaluarea lucrarii si la eventuale contestatii.
    (4) Dupa expirarea timpului de redactare a lucrarilor, supraveghetorii de sala predau comisiei de concurs lucrarile candidatilor, borderourile de predare a lucrarilor, tipizatele anulate si cele nefolosite.
    (5) La iesirea candidatilor din sala, acestia consulta baremele de corectare la fiecare disciplina de concurs, afisate la loc vizibil.
    Art. 56
    Comisia judeteana de concurs amesteca lucrarile scrise, pe discipline, si le numeroteaza de la 1 la n. Acestea sunt depozitate in conditii de securitate maxima, astfel incat o singura persoana, actionand independent, sa nu poata avea acces la lucrari, pana la predarea acestora cu proces-verbal comisiilor de evaluare, dar nu mai tarziu de ziua urmatoare desfasurarii concursului.

    CAP. 5
    COMISIA DE ELABORARE A SUBIECTELOR SI BAREMELOR DE CORECTARE

    Art. 57
    (1) Subiectele pentru probele scrise sunt stabilite de Serviciul National de Evaluare si Examinare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (2) Coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor si baremelor de corectare sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.

    CAP. 6
    COMISIILE DE EVALUARE A LUCRARILOR

    Art. 58
    In termen de cel mult 24 de ore de la finalizarea concursului, presedintele comisiei de concurs trimite, cu doi delegati, lucrarile sigilate comisiilor de evaluare din centrele universitare si din scolile stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii, altele decat cele din care provin candidatii.
    Art. 59
    (1) Comisiile de evaluare sunt numite prin decizie a rectorului institutiei de invatamant superior sau prin decizie a inspectorului scolar general, care are in subordine unitatea de invatamant unde se corecteaza lucrarile pentru maistri-instructori.
    (2) Profesorii din invatamantul preuniversitar, care intra in comisiile de evaluare a lucrarilor, sunt recomandati in scris rectorului, de catre inspectorul scolar general al judetului/al municipiului Bucuresti, pe raza caruia se afla institutiile de invatamant superior.
    (3) Comisiile de evaluare au urmatoarea componenta:
    a) presedinte - un cadru didactic universitar/inspector scolar general (pentru maistri-instructori);
    b) doi profesori corectori pentru fiecare comisie, unul din invatamantul universitar, iar celalalt din invatamantul preuniversitar cu gradul didactic I; pentru maistri-instructori corectarea se realizeaza de doi profesori corectori din invatamantul preuniversitar cu gradul didactic I, care predau in specialitatea probei.
    (4) Normarea si salarizarea membrilor comisiilor de evaluare se fac in conformitate cu precizarile aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    Art. 60
    (1) Verificarea si notarea lucrarilor scrise se desfasoara in sali in care nu este permis accesul altor persoane, in afara membrilor comisiei de evaluare.
    (2) Fiecare lucrare scrisa este verificata independent de cei doi profesori corectori si apreciata separat, cu note de la 10 la 1, incluzand si punctul din oficiu, conform baremului de corectare.
    (3) Dupa terminarea evaluarii, fiecare profesor corector trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum si nota finala, in borderoul de notare. La corectare nu se fac insemnari pe lucrare. Un corector nu are acces la borderoul celuilalt.
    Art. 61
    (1) Presedintele comisiei verifica borderourile si semnaleaza diferentele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei doi profesori corectori pentru fiecare subiect de concurs si pentru nota finala a lucrarii.
    (2) In cazul in care diferentele intre notele acordate de profesorii corectori sunt mai mari de un punct, lucrarea se reevalueaza de un al treilea profesor corector, numit de presedintele comisiei de evaluare, in prezenta evaluatorilor initiali, nota acestuia fiind definitiva. Aceasta se trece pe lucrare si se semneaza de catre profesorii corectori si de presedintele comisiei de evaluare.
    (3) In cazul in care diferentele dintre notele acordate de catre profesorii corectori sunt mai mici de un punct, acestia isi inscriu propria nota pe lucrare si semneaza in dreptul acesteia. Presedintele comisiei de evaluare calculeaza media aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, pe care o trece pe lucrare si semneaza.
    Art. 62
    (1) Dupa stabilirea notelor finale, presedintele comisiei de evaluare desigileaza lucrarile in prezenta profesorilor corectori si consemneaza mediile intr-un proces-verbal tip, alaturi de numele candidatilor si numarul lucrarii.
    Verifica transcrierea corecta a notelor si a mediei.
    (2) Lucrarile candidatilor, impreuna cu borderourile de corectare si procesele-verbale cu notele obtinute, se predau presedintelui comisiei de concurs, la 48 de ore de la finalizarea evaluarii.
    (3) Presedintele comisiei de evaluare transmite prin fax rezultatele evaluarii la inspectoratele scolare de unde provin lucrarile, in maximum 24 de ore de la primirea borderourilor de corectare si a proceselor-verbale.
    Art. 63
    Rezultatele concursului se afiseaza la sediul inspectoratelor scolare si la sediul unitatii/institutiei de invatamant unde s-a desfasurat concursul, cel mai tarziu dupa trei zile de la sustinerea acestuia.
    Art. 64
    Contestatiile se depun la I.S.J./I.S.M.B., in termen de cel mult 48 de ore de la afisarea rezultatelor la secretarul comisiei de concurs, care le transmite, in termen de 24 de ore, centrelor de evaluare.

    CAP. 7
    SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR

    Art. 65
    (1) Comisiile de contestatii se numesc prin decizii ale rectorului si respectiv, ale inspectorului scolar general, pentru maistri-instructori.
    (2) Comisia de contestatii este constituita din cadre didactice, altele decat cele care au participat la evaluarea lucrarilor, astfel:
    a) presedinte - un cadru didactic universitar, respectiv inspector scolar general, pentru maistri instructori;
    b) doi profesori corectori, unul din invatamantul universitar, iar celalalt din invatamantul preuniversitar;
    c) doi profesori corectori din invatamantul preuniversitar pentru maistri-instructori.
    Art. 66
    (1) Lucrarile pentru care s-au depus contestatii, in termenul prevazut, se resigileaza. In vederea reevaluarii, nota/notele acordate vor fi si ele secretizate.
    (2) Recorectarea lucrarilor se face in conformitate cu prevederile art. 60 - 61, in termen de cel mult 24 ore de la expirarea termenului limita de inregistrare a contestatiei.
    (3) In cazul in care diferenta dintre nota acordata de comisia de contestatii si nota acordata de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, diferenta care poate fi in plus sau in minus, este definitiva nota acordata de comisia de evaluare.
    (4) Daca diferenta dintre nota acordata de comisia de contestatii si nota stabilita in urma evaluarii initiale este mai mare de 0,5 puncte, nota acordata de comisia de contestatii este definitiva. In situatia lucrarilor cu nota initiala intre 9,50 si 10,00 nota finala este cea atribuita la recorectare.
    (5) La lucrarile comisiei participa, cu statut de observatori, reprezentantii sindicatelor reprezentative conform legii. Acestia au acces la toate documentele comisiei si vor consemna, in procesul-verbal, propriile observatii.
    Art. 67
    Hotararile comisiei de contestatii sunt definitive si se afiseaza cel mai tarziu in termen de 48 de ore de la data limita de depunere a contestatiilor.
    Art. 68
    Comisia de concurs afiseaza listele finale, in ordinea descrescatoare a mediilor, pe specialitati, nu mai tarziu de 26 iulie 2005, orele 12.00.

    CAP. 8
    REPARTIZAREA CANDIDATILOR PE POSTURILE/CATEDRELE TITULARIZABILE

    Art. 69
    (1) Repartizarea computerizata a candidatilor pe post/catedra ca titular se face in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute in concurs, pe baza optiunilor exprimate in fisa de optiuni, in conformitate cu prevederile art. 33 alin. (4) din prezenta Metodologie.
    (2) Datele din fisa de optiuni sunt introduse in sistemul informatizat, candidatul primind fisa martor pe care este obligat sa o semneze, alaturi de reprezentantul comisiei de mobilitate a personalului didactic, pentru conformitate. Un exemplar se inmaneaza candidatului, celalalt ramanand la I.S.J./I.S.M.B.
    (3) Candidatii care nu depun fisa de optiuni, conform graficului, nu vor fi repartizati.
    (4) Titularizarea se face numai prin repartizare computerizata.
    (5) Posturile/catedrele ramase neocupate in urma titularizarii (la nivel judetean/al municipiului Bucuresti si national) devin netitularizabile, fiind afisate pentru urmatoarele etape ale miscarii personalului didactic (detasare, suplinire).
    (6) Lista cu candidatii repartizati, pe specialitati, se afiseaza pe portalul Ministerului Educatiei si Cercetarii (http://www.portal.edu.ro) si la inspectoratele scolare.
    (7) Candidatii repartizati se vor prezenta la post/catedra la data de 1 septembrie 2005. In cazul neprezentarii la post, in termen de 3 (trei) zile, se revoca numirea/transferul.
    Art. 70
    Validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din invatamantul preuniversitar de stat si numirea/transferul pe post/catedra a candidatilor admisi se fac prin decizia inspectorului scolar general.

    CAP. 9
    DISPOZITII FINALE

    Art. 71
    (1) Cheltuielile privind organizarea si desfasurarea concursului national unic/detasare la cerere se face de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin inspectoratele scolare.
    (2) Normarea activitatii si salarizarea membrilor comisiilor de evaluare se face in conformitate cu precizarile aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    Art. 72
    La organizarea si desfasurarea concursului nu pot participa persoanele care concureaza sau care au in randul candidatilor sot/sotie sau rude pana la gradul al IV-lea, inclusiv.
    Art. 73
    Lucrarile de concurs, borderourile de notare, precum si ciornele se pastreaza in arhiva I.S.J./I.S.M.B., timp de un an, iar celelalte documente, conform dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 74
    Nerespectarea prevederilor legale de catre persoanele implicate in organizarea si desfasurarea concursului national unic atrage dupa sine RASPUNDEREA, ADMINISTRATIV-DISCIPLINARA, CIVILA SAU PENALA, DUPA CAZ.
    Art. 75
    Graficul desfasurarii concursului este prevazut in anexa nr. 11.
    Art. 76
    Anexele nr. 3 - 11 fac parte integranta din prezenta Metodologie.

    SECTIUNEA a IV-a
    OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT PRIN DETASARE IN INTERESUL INVATAMANTULUI SAU LA CERERE DE CATRE PERSONALUL DIDACTIC TITULAR, PRECUM SI PRIN SUPLINIRE CU PERSONAL DIDACTIC CALIFICAT, CU STUDII DIN ALTE SPECIALIZARI DECAT CELE CORESPUNZATOARE POSTULUI SAU CU STUDII MEDII

    CAP. 1
    DISPOZITII GENERALE

    Art. 77
    Prezenta Metodologie cuprinde norme privind organizarea si desfasurarea concursurilor pentru detasarea in interesul invatamantului/la cerere si suplinirea posturilor/catedrelor rezervate si vacante, conform prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a celor din Contractul colectiv de munca - unic la nivel de ramura invatamant.
    Art. 78
    Concursurile prevazute la art. 77 se organizeaza, pe discipline de invatamant, de catre inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, conform Calendarului miscarii personalului didactic, care se stabileste anual prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    Art. 79
    (1) Detasarea in interesul invatamantului se face cu respectarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Cererile de detasare la cerere sau suplinire se solutioneaza de catre comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, numita prin decizia inspectorului scolar general.
    (3) Reprezentantii desemnati de federatiile sindicale reprezentative judetene/ale municipiului Bucuresti, semnatare ale Contractului colectiv de munca - unic la nivel de ramura invatamant, participa ca observatori la lucrarile comisiei. In aceasta calitate au acces la documentele comisiei, au dreptul de a semnala presedintelui comisiei eventualele nerespectari ale prevederilor legale si semneaza alaturi de membrii comisiei, documentele finale.

    CAP. 2
    DETASAREA IN INTERESUL INVATAMANTULUI

    Art. 80
    Detasarea in interesul invatamantului se face pentru ocuparea unor posturi din unitati de invatamant: gradinite, scoli sau clase alcatuite din elevi capabili de performante, la grupe, inclusiv de prescolari, sau clase alcatuite din copii cu cerinte speciale de educatie, unitati pilot, unitati de aplicatie, unitati deficitare in personal didactic si pentru asigurarea conducerii unitatilor de invatamant, precum si in functii de indrumare si control.
    Art. 81
    (1) Detasarea in interesul invatamantului a personalului didactic titular in invatamantul preuniversitar se face la propunerea inspectorului scolar de specialitate, pe postul/catedra solicitat(a) de unitatea primitoare si cu acordul scris al persoanelor solicitate. Personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar solicitat pentru detasare depune un acord la inspectoratul scolar pe raza caruia se afla postul/catedra, insotit de actele certificate pentru conformitate cu originalul, prevazute in acord.
    (2) Certificarea documentelor se face de catre directorul unitatii de invatamant in care solicitantul si-a desfasurat activitatea, sau, dupa caz, de catre inspectorul scolar cu evidenta personalului didactic.
    (3) In cazul functiilor de conducere si de indrumare si control, detasarea se face la propunerea inspectorului scolar general si cu acordul scris al persoanelor solicitate.
    (4) Concursul specific consta in analiza de catre inspectorul de specialitate a curriculum-ului vitae, in care cadrul didactic solicitat isi prezinta activitatea profesionala, didactica si stiintifica, sustinuta prin documente justificative.
    (5) Detasarea in interesul invatamantului se dispune, dupa caz, prin decizie a inspectorului scolar general, dupa aprobarea in Consiliul de administratie al inspectoratului scolar sau ordin al ministrului educatiei si cercetarii, pentru functiile de indrumare si control din Ministerul Educatiei si Cercetarii si de conducere din inspectoratele scolare.

    CAP. 3
    DETASAREA LA CERERE

    Art. 82
    Detasarea personalului didactic, la cerere, se face prin concurs, organizat in perioada prevazuta in Calendarul miscarii personalului didactic, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea nr. 128/1997 cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 83
    (1) Publicarea posturilor/catedrelor vacante/rezervate pentru detasare la cerere se va realiza numai dupa solutionarea miscarii personalului didactic titular prin pretransfer, transfer pentru restrangere de activitate si detasare in interesul invatamantului, precum si dupa stabilirea posturilor/catedrelor vacante titularizabile pentru concursul national unic.
    (2) Posturile/catedrele publicate pentru detasare se ocupa cu prioritate aplicand principiul continuitatii pentru cadrele didactice participante la concursul de ocupare a posturilor din iulie 2004, care au obtinut minimum media 5,00 (cinci), care au acordul Consiliului de administratie al unitatii de invatamant si calificativul "Foarte bine". Acordul/refuzul Consiliului de administratie al unitatii de invatamant este comunicat inspectoratului scolar pana la data de 11 mai 2005.
    (3) Repartizarea cadrelor didactice care participa la concurs se face computerizat in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la concursul din 18 - 19 iulie 2005, in perioada prevazuta de Calendarul miscarii personalului didactic.
    (4) In cazul mediilor egale are prioritate in urmatoarea ordine:
    a) persoana al carei sot/sotie este cadru didactic titular in localitatea in care se solicita detasarea;
    b) persoana al carei sot/sotie este ales/aleasa in Parlament, este numit/numita in Guvern sau indeplineste functii de specialitate specifice in aparatul Parlamentului, al Presedintiei, al Guvernului ori in Ministerul Educatiei si Cercetarii cele alese de Parlament in organismele centrale ale statului, precum si persoana al carei sot/sotie indeplineste functia de prefect, subprefect, presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean, o functie de indrumare si control in sistemul de invatamant, de cultura, de tineret si sport. De asemenea, au prioritate sotul/sotia persoanei care indeplineste functii de conducere si de specialitate la Casa Corpului Didactic, precum si sotul/sotia cadrelor didactice numite in functii de conducere sau de specialitate la comisiile si agentiile din subordinea Presedintiei, a Parlamentului sau a Guvernului, ai/ale liderilor sindicatelor din invatamant, care au drept de rezervare de catedra, si ai/ale cadrelor active ale Ministerului Apararii Nationale, ale Ministerului de Interne, ale Serviciului Roman de Informatii si alte servicii speciale la nivel national, mutate, la ordin, in alta localitate;
    c) persoana, cadru didactic titular, care are domiciliul sau resedinta in localitatea in care se afla postul/catedra solicitata;
    (5) Daca dupa aplicarea criteriilor prevazute la alin. (2), se mentine egalitatea, departajarea se face luandu-se in considerare, in ordinea urmatoarelor criterii:
    a) apropierea de domiciliu;
    b) gradul didactic;
    c) media la examenul pentru obtinerea gradului didactic;
    d) vechimea in invatamant;
    e) Parcurgerea programului de formare organizat de Banca Mondiala - "Proiect pentru invatamantul rural".
    f) media de departajare, calculata cu patru zecimale;
    g) media la examenul de bacalaureat/absolvire/licenta (stat);
    h) nota la examenul scris de limba materna (pentru candidatii care au sustinut o astfel de proba).
    (6) Detasarea la cerere a personalului didactic se dispune anual, prin decizie a inspectorului scolar general, pe o perioada de cel mult doi ani consecutivi.
    (7) Personalul didactic detasat prin continuitate, poate participa la concursul national unic; in momentul repartizarii pe un alt post didactic, detasarea prin continuitate inceteaza.
    (8) Cadrele didactice numite/transferate in urma concursului national unic de ocupare a posturilor vacante nu pot beneficia de detasare la cerere in primul an dupa concurs.

    CAP. 4
    SUPLINIREA

    Suplinirea posturilor/catedrelor cu personal didactic calificat

    Art. 84
    (1) Publicarea posturilor/catedrelor vacante/rezervate pentru suplinire se va realiza numai dupa solutionarea miscarii personalului didactic titular prin pretransfer, transfer pentru restrangere de activitate si detasare in interesul invatamantului, precum si dupa stabilirea posturilor/catedrelor vacante titularizabile pentru concursul national unic.
    (2) Cadrele didactice cu statut de suplinitor, participante la concursurile nationale de ocupare a posturilor din iulie 2003 si/sau iulie 2004, care au obtinut minimum nota/media 5,00 (cinci) in specialitatea postului, au avizul consiliului de administratie al unitatii de invatamant, calificativul "Foarte bine" si care mai au cel putin jumatate de norma in specialitate, pot solicita continuitatea pe post/catedra. Pentru aceasta, se adreseaza, in scris, conducerii unitatii de invatamant pana la data de 29 aprilie 2005, care comunica acordul/refuzul la inspectoratul scolar, pana la data de 10 mai 2005.
    (3) Cadrele didactice care obtin continuitatea isi actualizeaza dosarul personal la inspectoratul scolar, in perioada 11 - 13 mai 2005.
    (4) Comisia de mobilitate a I.S.J./I.S.M.B. verifica situatiile transmise de unitatile de invatamant, afiseaza lista posturilor ocupate prin continuitate (inclusiv codul postului) si datele de identificare a cadrelor didactice, pana la data de 16 mai 2005.
    (5) Posturile/catedrele ramase libere vor fi ocupate de catre:
    a) cadrele didactice participante la concursurile nationale din 2003 sau 2004, care au obtinut minimum media 7,00 (sapte), ale caror posturi au fost ocupate de catre titulari, au fost vacantate pentru concurs sau au fost desfiintate ca urmare a modificarii planului de scolarizare/planului de invatamant/reorganizarii retelei scolare. Cadrele didactice aflate in aceasta situatie se inscriu la inspectoratele scolare, in perioada 17 - 27 mai 2005. Pentru a putea fi repartizati in baza notelor din 2003 sau 2004, candidatii care participa la concursul national unic din iulie 2005, trebuie sa obtina minimum media 5,00 (cinci).
    b) cadrele didactice participante la concursul national unic din 2005, care au obtinut minimum media 5,00 (cinci).
    (6) Cadrele didactice enumerate la punctele a) si b) vor fi ierarhizate pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a mediilor si repartizate computerizat. Candidatii pot opta intre mediile din 2003, 2004 si 2005.
    (7) La medii egale departajarea se face luandu-se in considerare, in ordine, apropierea de domiciliu, gradul didactic, media la examenul pentru obtinerea gradului didactic, vechimea in invatamant, media de departajare (calculata cu 4 zecimale), media la examenul de bacalaureat/absolvire/licenta (stat), nota la examenul scris de limba materna (pentru candidatii care au sustinut o astfel de proba).
    (8) Posturile ramase vacante dupa operatiunile de la aliniatele (2) si (5) vor fi ocupate in ordine, de catre:
    a) cadrele didactice inscrise la programul de formare organizat de Banca Mondiala, in cadrul "Proiectului pentru Invatamantul Rural", care doresc sa obtina o noua specializare;
    b) cadrele didactice care au avut continuitate, al caror post s-a reinfiintat dupa etapa de repartizare computerizata;
    c) cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul national unic din 2005, cu medii peste 5,00 (cinci);
    d) cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul national unic din 2004, cu medii peste 5,00 (cinci);
    e) cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul national unic din 2003, cu medii peste 5,00 (cinci);
    f) cadre didactice calificate cu a doua specializare, alta decat aceea la care au participat la concursul din iulie 2005 si care au obtinut cel putin media 5,00 (cinci);
    g) institutori cu a doua specializare, care au participat la concursul din iulie 2005 si care au obtinut la acesta cel putin media 5,00 (cinci).
    (9) Repartizarea cadrelor didactice prevazute la alin. (8) se va face, in sedinta publica, in ordinea descrescatoare a mediilor.
    (10) Posturile ramase neocupate dupa aplicarea operatiunilor mentionate la alin. (8), vor fi ocupate in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (11) Antrenorii de la cluburile sportive scolare pot fi angajati cu contract de munca, de regula, pe o perioada de 4 ani, un ciclu olimpic, cu emiterea unei decizii anuale de confirmare pe post.
    Art. 85
    Incadrarea personalului didactic suplinitor calificat se face, prin decizie a inspectorului scolar general, pentru perioada 01.09 - 31.08 a fiecarui an scolar.

    Cumulul si plata cu ora
    Art. 86
    (1) Orele ramase neocupate, dupa aplicarea dispozitiilor art. 84 din prezenta Metodologie, se atribuie de catre directorul unitatii de invatamant, prin cumul sau plata cu ora, personalului didactic titular in unitatea de invatamant, personalului didactic asociat sau cadrelor didactice pensionate, cu avizul inspectoratului scolar.
    (2) Incadrarea personalului didactic prevazut la alin. (1) se face prin decizie emisa de directorul unitatii de invatamant, pentru perioada 15 septembrie - 15 iunie, conform cu structura anului scolar, respectandu-se precizarile Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (3) Cadrele didactice titulare pot fi incadrate in regim de plata cu ora sau cumul, pana la o jumatate de norma de predare, iar invatatorii/educatorii pana la o norma.

    Suplinirea posturilor/catedrelor cu personal didactic cu alte specializari decat cele corespunzatoare postului/studii medii
    Art. 87
    (1) Posturile/catedrele vacante/rezervate ramase neocupate, dupa incadrarea personalului didactic calificat pot fi ocupate de catre absolventii invatamantului superior/mediu - pedagogic cu alte specializari decat ale postului/catedrei, cu respectarea prevederilor legale. Incadrarea se va face in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la concurs, cu contract individual de munca pe perioada 15 septembrie - 15 iunie, conform cu structura anului scolar.
    (2) Invatatorilor/educatorilor suplinitori din invatamantul special incadrati pe un post de profesor-educator, li se vor elibera decizii de numire in conformitate cu prevederile art. 85 din prezenta Metodologie.
    Art. 88
    In mod exceptional, in lipsa personalului didactic calificat, pot fi incadrati cu contract individual de munca pe perioada determinata, de cel mult un an scolar (15 septembrie - 15 iunie), sau pana la venirea unui cadru didactic calificat, suplinitori fara studii corespunzatoare, care au absolvit cel putin liceul, cu diploma de bacalaureat, si care sunt testati prin interviu si lucrare scrisa in profilul postului solicitat.
    Art. 89
    (1) Comisia de concurs este stabilita, pentru fiecare disciplina in parte, prin decizia inspectorului scolar general, si are urmatoarea componenta:
    a) inspectorul scolar de specialitate;
    b) un profesor metodist sau un profesor care are cel putin gradul didactic II.
    (2) Comisia de concurs pe discipline are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza subiectele atat pentru lucrarea scrisa, cat si pentru interviu, pe baza programei specifice elaborata de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii;
    b) decide, in cazuri deosebite, folosirea subiectelor de rezerva;
    c) numeste supraveghetorii, ii instruieste si controleaza modul in care se desfasoara testarea;
    d) numeste corectorii (2 cadre didactice cu performante recunoscute/metodisti pentru 150 de lucrari), ii instruieste si controleaza modul in care se face corectarea lucrarilor.
    Art. 90
    (1) Lucrarea scrisa se sustine inaintea interviului, in perioada prevazuta in Calendarul miscarii personalului didactic.
    (2) Durata de redactare a lucrarii scrise este de 3 ore. Lucrarea scrisa se evalueaza cu note de la 10 la 1 si are o pondere de doua treimi din nota finala, restul, respectiv o treime, reprezinta rezultatul evaluarii in urma desfasurarii interviului.
    (3) Afisarea rezultatelor se face in maximum 48 de ore de la sustinerea acesteia.
    (4) In cazul nepromovarii lucrarii scrise, candidatul pierde dreptul de a se prezenta la interviu.
    Art. 91
    (1) In vederea sustinerii interviului, comisia elaboreaza bilete cu intrebari, pe baza tematicii specifice elaborata de Ministerul Educatiei si Cercetarii. Candidatul extrage un bilet si raspunde la intrebarile continute de acesta.
    (2) Interviul se evalueaza prin note de la 10 la 1 si reprezinta o treime din nota finala a testului.
    Art. 92
    Nota minima de promovare, atat a lucrarii scrise cat si a interviului, este 5,00 (cinci).
    Art. 93
    (1) Ierarhizarea candidatilor se face in ordinea descrescatoare a mediilor.
    (2) Se incadreaza cu prioritate:
    a) candidatii care sunt cuprinsi in programul Bancii Mondiale, "Proiect pentru Invatamant Rural";
    b) absolventi ai invatamantului superior cu alte specializari decat ale postului;
    c) persoane in curs de calificare, care au mai functionat in invatamant;
    d) persoanele cu studii medii, care au functionat in invatamant in anul scolar precedent, primind cel putin calificativul "Bine".
    (3) In cazul in care exista egalitate de medie intre candidatii cu studii superioare, postul/catedra se ocupa, in ordine, de:
    a) absolventii cu studii superioare in specialitatea postului, fara examen de licenta;
    b) absolventii cu studii superioare care se recalifica in specialitatea postului;
    c) absolventii cu studii superioare cu specialitatea cea mai apropiata;
    (4) In cazul in care exista egalitate de medie intre un candidat care a absolvit liceul, cu diploma de bacalaureat si un candidat absolvent sau care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior, acreditata sau autorizata, in conditiile legii, acesta din urma are prioritate.
    (5) In cazul in care exista egalitate de medie intre candidatii care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior, acreditata sau autorizata, in conditiile legii, departajarea acestora se face, in ordine, in functie de:
    a) domiciliul sau resedinta in localitatea in care se afla postul/catedra solicitata;
    b) continuitatea pe post/catedra si frecventarea modulelor de pedagogie sau de perfectionare organizate in cadrul Casei Corpului Didactic;
    c) frecventarea unor cursuri de perfectionare prin alte sisteme agreate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, conform Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (6) In cazul in care exista egalitate de medie intre candidatii care au absolvit liceul, cu diploma de bacalaureat, sau intre candidatii cu studii superioare, de lunga sau scurta durata, cu aceeasi specializare, acestia sunt departajati, in ordine, in functie de criteriile prevazute la alin. (5).
    Art. 94
    Incadrarea pe post/catedra a personalului didactic necalificat se face in perioada prevazuta in Calendarul miscarii personalului didactic, prin decizia inspectorului scolar general, pentru perioada 15.09 - 15.06, conform structurii anului scolar, respectand precizarile Ministerului Educatiei si Cercetarii.

    CAP. 5
    DISPOZITII FINALE

    Art. 95
    (1) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic isi desfasoara activitatea pe durata unui an calendaristic, in conformitate cu prevederile Calendarului miscarii personalului didactic si este abilitata sa ia decizii si in afara perioadelor prevazute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situatiilor care pot sa apara (detasare la cerere, detasare in interesul invatamantului, schimb de posturi intre suplinitori, pretransferare prin schimb de posturi prin consimtamant scris), cu exceptia pretransferarii si a transferarii pentru restrangere de activitate, cu informarea si avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (2) Toate situatiile aparute, cu exceptia pretransferarii si a transferarii pentru restrangere de activitate, in afara perioadelor prevazute in Calendarul miscarii personalului didactic, vor fi analizate in cadrul comisiilor paritare ce sunt constituite la nivelul I.S.J./I.S.M.B.
    Art. 96
    (1) Contestatiile privind mobilitatea personalului didactic pe posturi/catedre, se adreseaza, in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor, inspectoratului scolar si se rezolva de consiliul de administratie al acestuia, cu respectarea dispozitiilor art. 11 alin. (6) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararile consiliului de administratie sunt definitive si pot fi atacate numai prin procedurile contenciosului administrativ.
    (2) Nerespectarea prevederilor legale, prevazute de prezenta Metodologie, de catre persoanele carora le revine obligatia de a le aplica, atrage, dupa caz, raspunderea administrativa, disciplinara, civila sau penala.
    Art. 97
    Miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar particular se desfasoara conform prevederilor Legii nr. 719/2001.
    Art. 98
    La data intrarii in vigoare a prezentei Metodologii, se abroga Metodologia privind miscarea personalului didactic, aprobata prin O.M.E.C.T. nr. 5.644/11.12.2003.
    Art. 99
    Graficul desfasurarii concursului pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate prin detasare la cerere/suplinire si modelele de cereri sunt prevazute in anexele nr. 12 si 13 care fac parte integranta din prezenta Metodologie.

    ANEXA 1
    la metodologie

    Lista care se afiseaza va contine urmatoarele informatii:

    Specialitatea __________________ (Nr. posturi/catedre in/pentru restrangere/pretrasferare la nivelul judetului ______________)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    E - Evaluarea viabilitatii postului (in ani scolari)
    L - Localitatea
 ______________________________________________________________________________
|N |Unitatea|  Tipul de         |a) Aria       |E |Nivelul de   |L|Mediul |Obs.|
|r.|scolara |  curriculum       |curriculara   |  |invatamant   | |(urban,| *  |
|  |        |  Nr. de ore       |b) Disciplina/|  |- prescolar  | |rural) |    |
|c |        |  conform tipului  |specialitatea |  |- primar     | |       |    |
|r |        |  de curriculum    |              |  |- gimnazial  | |       |    |
|t.|        |                   |              |  |- profesional| |       |    |
|  |        |                   |              |  |- liceal     | |       |    |
|  |        |___________________|______________|__|_____________|_|_______|____|
|  |        |Trunchi|C.D.S.     |              |  |             | |       |    |
|  |        |comun  |(Optionale)|              |  |             | |       |    |
|__|________|_______|___________|______________|__|_____________|_|_______|____|
    * NOTA:
      Se vor mentiona posturile/catedrele necesare pentru restrangerea de activitate.

    ANEXA 2
    la metodologie

    CRITERII SI PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC

    I. Inspectia scolara la clasa
    Pentru restrangere de activitate, inspectia scolara se face in cazul in care sunt vizate doua sau mai multe cadre didactice de aceeasi specialitate la nivelul unitatii de invatamant, in urma aplicarii criteriilor II - VI.
    Inspectia scolara la clasa este realizata de catre o comisie numita de inspectorul scolar general, al carei presedinte este inspectorul scolar de specialitate, in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Aprecierea inspectiei scolare se exprima prin note de la 10 la 1.
    Punctajul acordat prin cuantificarea notei acordate la inspectia scolara se include in punctajul pe baza caruia se ierarhizeaza cadrele didactice la nivelul unitatii de invatamant, dar nu se va include in punctajul pe baza caruia se ierarhizeaza cadrele didactice de catre comisia judeteana pentru solutionarea cererilor de restrangere de activitate.

    II. Nivelul studiilor
    A. Absolventi ai scolii normale/liceu pedagogic sau ai scolii
       postliceale pedagogice cu diploma/certificat de absolvire          5 p
    B. * Absolventi ai colegiului pedagogic universitar (institutori)
       cu diploma de absolvire                                            8 p
    C. Maistri-instructori, absolventi de:
    1. scoala postliceala cu diploma/certificat de absolvire/certificat
       de competente profesionale                                         5 p
    2. liceu + scoala de maistri cu diploma/certificat de absolvire/
       certificat de competente profesionale                              5 p
    3. liceu industrial cu diploma/certificat de absolvire/certificat de
       competente profesionale                                            3 p
    4. liceu teoretic si scoala profesionala cu diploma/certificat de
       absolvire/certificat de competente profesionale                    3 p
    5. scoala profesionala si scoala de maistri cu diploma/certificat de
       absolvire/certificat de competente profesionale                    2 p
    D. Absolventi in specialitate ai invatamantului postliceal,
       respectiv scoala postliceala sau scoala de maistri, cu a doua
       specializare.                                                      6 p
    E. Absolventi in specialitate, ai invatamantului superior de scurta
       durata sau ai institutului pedagogic cu diploma de absolvire.      8 p
    F. Absolventi in specialitate, ai invatamantului superior de lunga
       durata, cu diploma de licenta.                                     10 p
    G. Absolventi in specialitate ai invatamantului superior de lunga
       durata cu diploma de licenta si cu:
    1. masterat                                                           12 p
    2. studii postuniversitare de specializare                            11 p
    3. studii aprofundate de specialitate                                 11 p
    4. studii academice postuniversitare                                  11 p
    5. cursuri de perfectionare postuniversitara                          10,5 p
    6. grad didactic I obtinut pe baza de examene, urmat de doctorat in
       domeniul specializarii/specializarilor inscrise pe diploma de
       licenta                                                            14 p

    NOTA:
    * 1. Educatoarele si invatatoarele care au dobandit functia de institutor prin absolvirea invatamantului superior de scurta/lunga durata.
    2. Punctajul de la literele A - G nu se cumuleaza.

    III. (1) Gradul didactic
    a) Definitivat           -  6 p;
    b) Gradul didactic II    - 10 p;
    c) Gradul didactic I     - 12 p;
    d) Doctorat              - 20 p.
    (2) Media de absolvire pentru stagiari (0 - 2 ani) conform art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    - Media 10               - 5 p;
    - Media 9 - 9,99         - 4 p;
    - Media 8 - 8,99         - 3 p;
    - Media 7 - 7,99         - 2 p;
    - Media 6 - 6,99         - 1 p.

    NOTA:
    1. Se puncteaza ultimul grad didactic/doctorat dobandit.
    2. La punctajul corespunzator gradului didactic mai sus mentionat se adauga cate 2 (doua) puncte pentru fiecare grad didactic/doctorat, daca au fost obtinute cu media 10 (definitivat, gradul didactic II, respectiv gradul didactic I, doctorat).
    3. Personalului didactic caruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului "admis" i se echivaleaza acest calificativ cu nota 10.

    IV. Rezultatele obtinute in activitatea didactica
    Calificativele obtinute in ultimii doi ani scolari incheiati (2002/2003 si 2003/2004) si echivalentul acestora in puncte:
    - Foarte bine            - 10 p;
    - Bine                   -  7 p;
    - Satisfacator           -  2 p;
    - Nesatisfacator         -  0 p.

    NOTA:
    a) In cazul intreruperii activitatii la catedra, in perioada ultimilor doi ani scolari, se iau in considerare calificativele pentru ultimii doi ani scolari in care cadrul didactic si-a desfasurat activitatea;
    b) In cererea fiecarui cadru didactic se va trece media punctajului celor doua calificative.

    V. Activitatea metodica si stiintifica dovedita prin documente justificative.
    1) Se puncteaza activitatea din ultimii 2 ani scolari
       incheiati (2002/2003 si 2003/2004) la nivelul:
    a) scolii (de exemplu: activitate in comisia metodica,      max. 4 p
       responsabil cu activitatea de perfectionare, structuri
       consultative de dialog social, altele);
    b) judetului/municipiului Bucuresti (de exemplu: metodist   max. 4 p
       al inspectoratului scolar judetean/al municipiului
       Bucuresti/Casei Corpului Didactic, formator local,
       membru al comisiei consultative pe discipline, membru
       al consiliului consultativ, altele);
    c) national (de exemplu: formator national, membru al       max. 6 p
       comisiei nationale de specialitate sau al altor
       consilii/comisii nationale mentionate in
       Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu
       modificarile si completarile ulterioare).

    NOTA:
    La nivelul scolii se acorda 2 (doua) puncte suplimentare, cadrelor didactice care lucreaza la clase cu copii cu cerinte speciale, fata de punctajul acordat la punctul V.1.a).

    2) Participare in colective de elaborare, in ultimii 5
       (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului
       la I.S.J./I.S.M.B.):
    a) programe scolare, aprobate de Ministerul Educatiei si    max. 4 p pentru
       Cercetarii (participarea in colective de elaborare);     toate programele
    b) manuale scolare aprobate de Ministerul Educatiei si      7 p/manual/
       Cercetarii;                                              impartite la
                                                                numarul de
                                                                autori
    c) monografii/lucrari stiintifice inregistrate ISBN;        7 p/lucrare/
                                                                impartite la
                                                                numarul de
                                                                autori
    d) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de   1 p pentru
       sprijin;                                                 fiecare ghid/
                                                                auxiliar
                                                                curricular, dar
                                                                nu mai mult de
                                                                4 p pentru toate
                                                                ghidurile/
                                                                auxiliare
                                                                curriculare/
                                                                impartite la
                                                                numarul de
                                                                autori
    e) articole de specialitate/studii de specialitate,         0,5 p/articol,
       publicate in reviste de specialitate, la nivel judetean  dar nu mai mult
       sau national inregistrate cu ISSN;                       de 3 p pentru
                                                                toate
                                                                articolele/
                                                                impartite la
                                                                numarul de
                                                                autori
                                                                1 p/studiu, dar
                                                                nu mai mult de
                                                                4 p pentru toate
                                                                studiile/
                                                                impartite la
                                                                numarul de
                                                                autori
    f) carti in domeniul educational/de specialitate, publicate 5 p pe carte
       cu ISBN, cu referent stiintific din domeniu;             publicata, dar
                                                                nu mai mult de
                                                                10 p pentru
                                                                toate cartile/
                                                                impartite la
                                                                numarul de
                                                                autori
    g) mijloace de invatamant omologate de catre Ministerul     max. 5 p/
       Educatiei si Cercetarii;                                 impartite la
                                                                numarul de
                                                                autori
    h) cabinete si laboratoare amenajate prin eforturi proprii, max. 5 p/
       confirmate de I.S.J./I.S.M.B.                            impartite la
                                                                numarul de
                                                                autori
    3) activitati desfasurate in cadrul programelor de reforma  max. 3 p
       coordonate de Ministerul Educatiei si Cercetarii (AEL,
       Phare-VET, Phare, Banca Mondiala, Socrates, Leonardo da
       Vinci s.a.), altele decat cele punctate anterior.
    4) participarea la activitati desfasurate in cadrul
       programelor de formare continua acreditate de Centrul
       National de Formare a Personalului din invatamantul
       Preuniversitar, finalizate cu Certificat de competenta
       profesionala sau adeverinta echivalenta:
    a) program de lunga durata (90 de credite)                  - 3 p;
    b) program de durata medie (60 de credite)                  - 2 p;
    c) program de scurta durata (30 de credite)                 - 1 p.
    5) Participarea la activitati desfasurate prin Casa         1 p/curs, dar nu
       Corpului Didactic, in cadrul programelor de formare      mai mult de 5 p.
       continua, aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii
       si alte institutii abilitate (Institutul Francez,
       British Council, Institutul Goethe s.a.), finalizate cu
       adeverinta/certificat/diploma.

    Detalierea punctajelor prevazute la punctul V din prezenta anexa se va face in sedinta Consiliului de administratie al I.S.J./I.S.M.B. si se afiseaza odata cu afisarea listei posturilor/catedrelor vacante pentru etapa de pretransferare si pentru solutionarea restrangerilor de activitate.

    VI. Criterii de vechime:
    - vechime recunoscuta in invatamant, inclusiv perioada      0,1 p/pt.
      rezervarii catedrei                                       fiecare an de
                                                                inv.

    NOTA:
    - Se recunoaste vechimea in invatamant pentru perioada activitatii desfasurate ca personal didactic calificat.
    - Dupa totalizarea punctajului, in caz de egalitate, se vor lua in considerare, pentru departajare, criterii social-umanitare, in urmatoarea ordine:
    a) sot (sotie) cu activitatea in invatamant, in aceeasi localitate;
    b) sot (sotie) cu domiciliul in localitate;
    c) parinti cu domiciliul in localitate;
    d) starea de sanatate care nu permite parasirea localitatii (certificat medical de la comisia de expertiza a capacitatii de munca);
    e) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic intretinator de familie si cu domiciliul in localitatea respectiva).

    ANEXA 3
    la metodologie

    PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE

    A. Disciplina EDUCATIE MUZICALA
    (pentru absolventii invatamantului superior de scurta durata si lunga durata, catedre/posturi din scoli si licee de cultura generala)

    a) Elaborarea unei unitati de invatare, in functie de nivelul de invatamant la care urmeaza sa predea candidatul si prezentarea orala a acesteia;
    b) Analiza unei lucrari muzicale din repertoriul pentru copii si tineret.
    Analiza lucrarii va consta in:
    - descifrarea lucrarii din punct de vedere ritmic, ritmico-melodic si intonarea tuturor vocilor cursiv;
    - stabilirea liniei dirijorale prin marcarea acesteia pe partitura si intonarea ei;
    - analiza formei prin delimitarea unitatilor de insusire dupa auz (vocal) sau de citire instrumentala (repetate, contrastante etc.) si stabilirea formei in care se incadreaza lucrarea;
    - probleme de interpretare prin precizarea tehnicii vocale interpretative (respiratie, emisie, dictie) si stabilirea problemelor de frazare si expresivitate a textului muzical (evidentierea unor cuvinte prin accente etc.), tempoul si nuantele potrivite;
    - incadrarea lucrarii in opera compozitorului si a lucrarii in epoca din care face parte.
    Unitatea de invatare se alege de catre candidat, conform programei, anterior probei.

    Precizare: Lucrarile muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele I - XII ale curriculum-ului de educatie muzicala.

    Comisia va pregati biletele de examen, fiecare cuprinzand cate o lucrare muzicala din repertoriul pentru copii si tineret. Numarul biletelor de examen va fi egal cu numarul candidatilor plus 1/4 din numarul acestora.
    Evaluarea probelor a) si b) se va face pe baza calificativului admis - respins.
    - La toate probele, candidatii trebuie sa obtina calificativul admis. Daca la una din probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participa la probele urmatoare si este declarat respins.

    B. EDUCATIE ARTISTICA SPECIALIZATA
    SPECIALIZARILE MUZICA, COREGRAFIE SI ARTA ACTORULUI
    (pentru absolventii invatamantului superior de lunga durata, catedre/posturi din scolile si liceele de arta)

    MUZICA INSTRUMENTALA, ARTA VOCALA (CANTO), MUZICA DE CAMERA COREGRAFIE, STUDII TEORETICE, ARTA ACTORULUI:

    1. MUZICA INSTRUMENTALA/ARTA VOCALA/MUZICA DE CAMERA* COREGRAFIE
    a) Elaborarea unui proiect de lectie: comisia va face public, cu 48 de ore inainte, repertoriul elevului/elevilor si nivelul de invatamant pe baza caruia candidatul va concepe proiectul didactic; proiectul va fi prezentat comisiei inainte de inceperea probei;
    b) Sustinerea proiectului de lectie (lectia de instrument/de muzica de camera/coregrafie/arta vocala); pe baza proiectului didactic prezentat, candidatii vor sustine ora de instrument/muzica de camera/coregrafie/arta vocala) cu elevul/elevii nominalizati de comisie; asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant; proba nu va depasi 30 de minute;
    c) Proba de recital instrumental/vocal ce va contine 3 lucrari la alegere: un studiu si 2 lucrari diferite ca stil, caracter, forma, cel putin la nivelul programei de liceu.
    Proba de recital pentru coregrafie.
    Dans clasic:
    - 5 variatii clasice, din care comisia va indica prezentarea a 3 dintre ele.
    Dans contemporan/modern:
    - 3 coregrafii la alegere, din 5 coregrafii consacrate pregatite de candidat.
    Proba de recital instrumental, vocal (canto) si coregrafie nu va depasi 30 de minute.
    Evaluarea probelor prevazute la punctele a), b) si c) se va face pe baza calificativului admis - respins.
    - La toate probele, candidatii trebuie sa obtina calificativul admis. Daca la una din probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participa la probele urmatoare si este declarat respins.
------------
    * Proba de recital pentru candidatii care opteaza pentru postul de profesor de muzica de camera, va fi sustinuta la instrumentul absolvit.

    2. STUDII TEORETICE (teorie - solfegiu - dicteu, armonie, istoria muzicii, forme muzicale)
    a. Elaborarea unui proiect de lectie care sa vizeze continuturi ale disciplinelor teoria muzicii, armonie, istoria muzicii, forme muzicale si prezentarea orala a acestuia;
    b.1. Citire, la prima vedere a unui solfegiu de 16 masuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, pana la 4 alteratii constitutive, in cheile Sol si Fa;
    b.2. Citirea, la prima vedere, la pian a unui dicteu melodic si a unui dicteu armonic de 12 masuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, pana la 4 alteratii constitutive, in cheile Sol si Fa.
    Comisia va pregati biletele de examen, fiecare cuprinzand cate un solfegiu un dicteu melodic si un dicteu armonic. Numarul biletelor de examen va fi egal cu numarul candidatilor plus 1/4 din numarul lor.
    Proiectul de lectie se elaboreaza de catre candidat, conform programei, anterior probei.
    b.3. Armonizarea unei teme de 16 masuri (8 masuri sopran si 8 masuri bas dat, necifrate);
    b.4. Citirea, la prima vedere, la pian, cu analiza armonica a unor fragmente muzicale de 12 - 16 masuri, din literatura universala si romaneasca.
    Comisia va pregati biletele de examen, fiecare cuprinzand cate o tema de armonizat si cate un fragment muzical. Numarul biletelor de examen va fi egal cu numarul candidatilor plus 1/4 din numarul lor.
    c. Recunoasterea si comentarea unor lucrari din creatia universala si romaneasca; pe baza auditiei, candidatilor li se cere recunoasterea si comentarea a 4 lucrari din epoci stilistice diferite (cel putin una va fi din creatia romaneasca) alese de comisie dintr-o lista de 30 - 40 de lucrari pusa la dispozitia candidatilor de catre directiunea unitatii de invatamant, cu cel putin 2 saptamani inainte de sustinerea probei; comentariul va cuprinde elemente legate de epoca, stil, compozitor, gen, forma, interpretare etc., precum si aspecte interdisciplinare.
    Evaluarea probelor prevazute la punctele a), b1 - 4) si c), se va face pe baza calificativului admis - respins.
    - La toate probele, candidatii trebuie sa obtina calificativul admis. Daca la una din probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participa la probele urmatoare si este declarat respins.

    3. ARTA ACTORULUI (pentru absolventii invatamantului superior de lunga durata, catedre/posturi din scoli si licee de arta)
    a) Candidatul va elabora un set de exercitii de initiere actoriceasca in cadrul unei lectii cu 3 - 5 elevi.
    b) Lucru pe text. Textul va fi la alegerea candidatului din literatura (proza/poezie) universala sau romaneasca. Asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant.
    Proba nu va depasi 30 de minute.
    Evaluarea probelor prevazute la punctele a) si b) se va face pe baza calificativului Admis - Respins.
    - La toate probele, candidatii trebuie sa obtina calificativul admis. Daca la una din probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participa la probele urmatoare si este declarat respins.

    NOTA:
    1) Unitatile de invatamant unde candidatii vor sustine proba practica, vor fi stabilite de inspectoratele scolare judetene/al municipiul Bucuresti. Pentru sustinerea probei practice, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant desemnate sa asigure desfasurarea probelor practice vor pregati si vor asigura toate conditiile necesare desfasurarii optime a acestora.
    2) Prezenta anexa, parte integranta din Metodologie, este valabila pentru absolventii care opteaza pentru un post/catedra din scoli generale, licee de cultura generala, scoli si licee de arta, cu specializarile muzica, arta actorului si coregrafie, cu program integrat si suplimentar de arta.
    3) Candidatii care opteaza pentru ocuparea unui post/catedra prevazut la punctul 2 - Studii teoretice, vor sustine toate probele prevazute la acest punct, indiferent daca postul/catedra prevede ore numai pentru una/doua din cele trei discipline.
    4) Candidatii absolventi ai invatamantului superior de lunga durata si care au parcurs si absolvit si un modul de folclor, pot preda si disciplina muzica vocala traditionala romaneasca (canto popular) din liceele de muzica (clasele IX - XII). Acestia vor sustine proba practica prevazuta la Educatie muzicala si o proba de recital vocal ce va consta in interpretarea a trei lucrari diferite, specifice genului, cu sau fara acompaniament, din zona de provenienta a candidatului. Pentru aceasta categorie de candidati, proba scrisa va fi sustinuta conform programei de la Educatie muzicala.
    5) Pentru posturile/catedrele de Ansambluri muzicale vocale si instrumentale sau orchestrale, respectiv Dirijat ansamblu coral sau Dirijat ansamblu instrumental sau orchestral, sunt valabile probele practice de la Educatie muzicala (adaptate dupa caz). Pentru ansamblu coral, instrumental sau orchestral, lucrarile muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele a VII-a - a XII-a ale programei pentru ansamblu coral, respectiv ansamblu instrumental sau orchestra - scoli si licee de muzica. Pentru aceasta categorie de candidati, proba scrisa va fi sustinuta conform programei de la Educatie muzicala.
    6) Candidatii absolventi ai invatamantului superior de lunga durata care au studiat si absolvit un instrument sau au studiat si au absolvit un modul de instrument, pot preda si instrumentul respectiv la scolile si liceele de arta. Acestia vor putea sustine probele practice prevazute la Educatie muzicala specializata - Muzica instrumentala.
    Pentru aceasta categorie de candidati, proba scrisa va fi sustinuta conform programei de la Educatie muzicala specializata - Muzica instrumentala.
    7) Prezenta anexa este valabila si pentru candidatii apartinand minoritatilor nationale.

    ANEXA 4
    la metodologie

    I. PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE DIN LICEELE CU CLASELE SPECIALE - LIMBI STRAINE CU PROGRAM INTENSIV SI BILINGV

    Proba practica va consta dintr-un interviu prin care comisia va evalua:
    1. Competenta de receptare si comunicare a candidatului, in limba straina respectiva;
    2. Capacitatea de a elabora, pe baza manualelor aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, un proiect didactic, pe o tema, propusa de comisie, specifica programei scolare a claselor cu program intensiv si bilingv. Candidatul trebuie sa sustina/argumenteze obiectivele propuse, strategiile si tehnicile de predare/invatare abordate, sa justifice alegerea materialelor auxiliare pe care la va utiliza in desfasurarea lectiei.

    Evaluarea globala se va face pe baza calificativelor Admis - Respins.

    II. PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE DIN UNITATI SCOLARE CU PREDARE IN LIMBILE MINORITATILOR

    Proba practica va consta dintr-un interviu prin care comisia va evalua:
    1. Competenta de receptare si comunicare a candidatului, in limba straina respectiva;
    2. Capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate pentru disciplina, care urmeaza sa fie predata in limba materna.

    Evaluarea globala se va face pe baza calificativelor "Admis" - "Respins".

    ANEXA 5
    la metodologie

    PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE

    Disciplina INFORMATICA

    Proba practica va consta din:
    1. Realizarea practica a subiectelor inscrise pe biletul de examinare.
    2. Biletul de examinare va contine cinci subiecte care trateaza:
    - O aplicatie in mediul de programare Pascal sau C/C++ (cap. 4* al programei):
        - Se vor testa abilitatile candidatului in utilizarea mediului de programare, depanarea programului/aplicatiei;
    - O aplicatie de baze de date (cap. 9 al programei)
        - Se vor verifica abilitatile candidatului in utilizarea mediului FOX PRO;
    - Utilizarea unui sistem de operare (cap. 2* al programei)
        - Se vor verifica abilitatile candidatului in utilizarea unui SO;
    - Implementarea unei aplicatii de birotica (cap. 10 al programei)
        - Se vor testa abilitatile candidatului in utilizarea editorului de texte sau editorului de foi de calcul sau al editorului prezentari;
    - Utilizarea serviciilor retelei Internet (cap. 11* al programei)
        - Se vor testa abilitatile candidatului in utilizarea serviciilor Internet
    3. Proba practica nu va depasi 30 minute pentru fiecare candidat.
    4. Evaluarea se va face pe baza calificativelor Admis - Respins.

    NOTA:
    1) Unitatile de invatamant si numarul acestora unde candidatii vor sustine proba practica, vor fi stabilite de inspectoratele scolare judetene/municipiul Bucuresti.
    2) Prevederile prezentei anexe, parte integranta din metodologia de concurs, sunt valabile si pentru candidatii care vor opta pentru un post/catedra vacant/a din Palate si Cluburi ale Elevilor.

    ANEXA 6
    la metodologie

    PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE

    PALATELE SI CLUBURILE ELEVILOR

    Proba practica la palate si cluburi ale copiilor se va desfasura astfel:
    a) pentru ocuparea catedrelor vacante in profilul tehnico-aplicativ si stiintific, proba practica va consta din:
    - construirea unui subansamblu din componenta unui aparat sau model din domeniul cercului;
    - intocmirea unei schite pentru un anumit model ce urmeaza sa fie construit in domeniul cercului;
    - asamblarea unor piese distincte in realizarea unui aparat sau diferite circuite;
    - intocmirea unui proiect de activitate pentru o anumita tema din domeniul cercului;
    - prezentarea unei oferte didactice cu privire la activitatea cercului (catedrei) pentru care candideaza.
    b) pentru ocuparea catedrelor vacante in profilul cultural-artistic sunt valabile cerintele prezentate la proba practica din cadrul liceelor vocationale.
    c) pentru ocuparea catedrelor vacante in profilul sportiv-turistic, proba practica va consta din:
    - prezentarea, in scris, a obiectivelor propuse spre realizare specifice cercului pentru care concureaza;
    - modalitati de selectie a copiilor la activitatea de cerc si de participare in competitii;
    - cunoasterea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatii din palate si cluburi ale copiilor;
    - descrierea modului de realizare a unei teme sau a unui segment dintr-o activitate specifica cercului (catedrei) vacante.

    ANEXA 7
    la metodologie

    PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE

    Disciplina INSTRUIRE PRACTICA - MAISTRI INSTRUCTORI

    1. Proba practica se sustine in cabinete, ateliere, laboratoare de specialitate, sali de demonstratie din unitatile de invatamant, stabilite de comisia de examinare, sub supravegherea permanenta a membrilor acesteia;
    2. Proba practica consta in executarea unei lucrari/produs/serviciu/tehnici de ingrijire - conform profilului postului;
    3. Subiectele pentru proba practica se elaboreaza de comisia de examinare a fiecarui centru de examen, in ziua examenului;
    4. Durata probei practice variaza intre 30 - 180 minute pentru fiecare candidat, in functie de complexitatea lucrarii;
    5. Evaluarea probei practice se realizeaza pe baza unei fise de observatii elaborata de comisia de examinare;
    6. Fisa de observatii va cuprinde urmatoarele criterii de evaluare:
    - amenajarea ergonomica a locului de munca;
    - respectarea normelor de igiena, de protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor;
    - alegerea materialelor, produselor, instrumentelor si aparatelor necesare executarii lucrarii;
    - respectarea algoritmului de executie;
    - respectarea procesului tehnologic (operatiilor, fazelor, trecerilor, manuirilor, miscarilor);
    - finisarea, aspectul lucrarii/produsului/serviciului/tehnici de ingrijire;
    - atitudinea fata de client/pacient;
    - redactarea unui referat pentru probele de laborator.
    7. Evaluarea se face pe baza calificativelor Admis - Respins.

    ANEXA 8
    la metodologie

    PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE DIN UNITATILE CU INVATAMANT SPORTIV INTEGRAT SI SUPLIMENTAR
    (licee si clase cu program sportiv/cluburi sportive scolare)

    Disciplina EDUCATIE FIZICA SI SPORT

    - La concurs participa absolventii invatamantului superior de specialitate, de lunga si scurta durata, cu specializare in disciplina sportiva pentru care s-au inscris.
    - Proba practica se desfasoara dupa cum urmeaza:
    1. Subiectele, pentru proba practica, sunt elaborate de comisia de examinare in preziua examenului si avizate de inspectorul scolar de specialitate.
    2. Explicarea si/sau demonstrarea pasilor metodici de invatare/consolidare/perfectionare a elementelor/procedeelor solicitate in biletul de examen extras.
    - Durata probei practice nu va depasi 30 minute/concurent.
    - Concurentul nu poate schimba subiectul.
    - Pe parcursul desfasurarii probei practice, la solicitarea comisiei sau la propunerea lor, concurentii pot repeta unele secvente.
    - Rezultatul probei practice se apreciaza prin "Admis" sau "Respins".
    - Pentru sustinerea probei practice, in mod obligatoriu, candidatii se prezinta in echipament sportiv adecvat.
    - Candidatii nu sunt primiti in concurs fara adeverinta medicala eliberata de policlinica teritoriala, in care se mentioneaza "apt pentru sustinerea probei practice".

    ANEXA 9
    la metodologie

    PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE

    Disciplina ARTE PLASTICE

    Proba practica va consta dintr-un interviu prin care comisia va evalua:
    - Pregatirea metodica pe baza unui proiect didactic, elaborat de
candidat in fata comisiei, la alegere, din continuturile disciplinei
Studiul Compozitiei, disciplina fundamentala din cadrul curriculumului
diferentiat specific invatamantului de arte vizuale ...................... 50 p;
    - Activitatea in specialitate pe baza prezentarii unui portofoliu de activitate.
    Comisia va puncta fiecare manifestare artistica sau teoretica publicata, de nivel national, international sau local, precum si premiile anuale acordate de uniunile de creatie artistica sau filialele acestora din Romania, premiile internationale, initierea/participarea de/la proiecte nationale sau internationale precum si orice contributie teoretica in domeniu, dupa cum urmeaza:
    - premiile anuale acordate de uniunile de creatie sau filialele
acestora, precum si premii internationale acordate de institutii culturale
omologe .................................................................. 40 p;
    - participari la expozitiile anuale, bienale, trienale etc. nationale
si internationale, creatii scenografice sau de costum de scena, lucrari de
arta monumentala, proiecte de arhitectura realizate individual sau in
colectiv, creatii omologate in diferite domenii ale designului, lucrari de
restaurare certificate de comisii de specialitate, literatura de
specialitate publicata etc. .............................................. 30 p;
    - coordonare de proiecte nationale sau internationale ................ 40 p;
    - manifestari expozitionale individuale sau de grup:
        - in spatii administrate de muzee de arta ........................ 40 p;
        - in spatii administrate de uniuni de creatie .................... 30 p;
        - in alte locatii ................................................ 20 p;
    - manifestari expozitionale (jurizate) periodice sau ocazionale ...... 30 p;
    - alte manifestari expozitionale ocazionale (nejurizate) ............. 20 p;
    - participare in cadrul unor proiecte nationale sau internationale ... 20 p;
    - contributii teoretice in domeniu (articole publicate in presa,
comunicari stiintifice, interventii in cadrul unor seminarii pe teme de
specialitate etc.) ....................................................... 10 p.

    Pentru calificativul admis candidatul va trebui sa obtina minimum 70 puncte.

    ANEXA 10
    la metodologie

    Lista posturilor vacante care se afiseaza va contine urmatoarele informatii:

    - Codul judetului;
    - Codul postului;
    - Denumirea localitatii;
    - Codul Siruta al localitatii;
    - Regimul de mediu al localitatii;
    - Denumirea unitatii/unitatilor de invatamant;
    - Nivelul unitatii/unitatilor de invatamant;
    - Denumirea disciplinei/disciplinelor care constituie postul/catedra;
    - Detalii suplimentare privind structura postului/catedrei;
    - Viabilitatea postului;
    - Limba de predare;
    - Statutul postului (vacant/rezervat, titularizabil/netitularizabil);
    - Conditiile specifice pentru ocuparea postului/catedrei:
        - examen la limba materna;
        - proba practica;
        - proba la limba de predare;
        - avizul de culte;
        - avizul de alternativa;
        - avizul unitatii de invatamant militar;
        - avizul seminarului teologic;
        - avizul pedagogic;
        - avizul I.G.P.;
        - atestat de educatie speciala;
        - post/catedra pentru bursierii care au incheiat contracte cu Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru mediul rural;

    ANEXA 11
    la metodologie

    Graficul desfasurarii concursului national unic - 2005

    16 mai 2005 - afisarea posturilor/catedrelor vacante;
    - intocmirea necesarului de subiecte si transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetarii
    17 - 27 mai 2005 - inregistrarea cererilor candidatilor
    1 - 10 iunie 2005 - verificarea dosarelor de catre comisie
    11 iulie 2005 - completarea dosarelor absolventilor 2005 cu adeverintele de absolvire
    12 iulie 2005 - afisarea tabelelor nominale ale candidatilor inscrisi la concurs;
    - transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetarii a situatiei preliminare cu numarul total de posturi vacante pe specialitati si numarul total al candidatilor inscrisi pe discipline
    13 iulie 2005 - desfasurarea probelor practice si a testelor de limba romana/straina, conform graficului elaborat de inspectorat
    14 iulie 2005 - afisarea tabelelor nominale a candidatilor care au sustinut proba practica
    15 iulie 2005 - afisarea listelor pe specialitati cu candidatii admisi pentru participare la concurs
    15 iulie 2005 - afisarea listelor cu repartizarea pe sali a candidatilor, la unitatea/unitatile unde se sustine concursul; la inspectoratul scolar se va afisa un centralizator cu locurile de desfasurare a concursului pe discipline
    18 - 19 iulie 2005 - desfasurarea concursului;
    - transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetarii a situatiei preliminare cu numarul total al candidatilor participanti, absenti, retrasi la concurs, pe discipline, ora 12.00
    22 iulie 2005 - afisarea rezultatelor
    23 - 24 iulie 2005 - inregistrarea contestatiilor (in cel mult 48 de ore de la afisarea rezultatelor)
    25 iulie 2005 - rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor acestora
    26 iulie 2005 - afisarea rezultatelor definitive
    27 - 28 iulie 2005 - Etapa I: depunerea si verificarea optiunilor (cu fisa martor) de catre candidatii care au obtinut cel putin media 7,00 (sapte)
    29 iulie 2005 - repartizarea computerizata pe posturile/catedrele vacante a cadrelor didactice participante la concursul national unic care au obtinut minim media 7,00 (sapte), la nivelul judetului
    29 - 30 iulie 2005 - transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei si Cercetarii, a listei actualizate cu posturile/catedrele vacante titularizabile si afisarea acesteia la inspectoratul scolar
    30 iulie 2005 - Etapa a II-a: depunerea si verificarea optiunilor de catre candidati (cu fisa martor) pentru posturi/catedre ramase vacante in alte judete. Aceasta operatie se realizeaza la inspectoratul scolar unde candidatul a sustinut concursul
    31 iulie 2005 - repartizarea computerizata pe posturi/catedre vacante a cadrelor didactice participante la concursul national unic care au obtinut minim media 7,00 (sapte), din alte judete
    1 august 2005 - eliberarea deciziilor de transfer/numire dupa repartizarea computerizata
    1 august 2005 - transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetarii a machetelor cu situatia statistica a concursului dupa repartizarea pe posturi/catedre

    ANEXA 12
    la metodologie

    Graficul desfasurarii concursului pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate prin detasare la cerere/suplinire

    1 august 2005 - actualizarea si afisarea listei cu posturi/catedre vacante/rezervate netitularizabile si numele personalului didactic care are continuitate pe aceste posturi/catedre, conform prevederilor art. 83 din Metodologia de miscare a personalului didactic
    2 august 2005 - Etapa a III-a: depunerea si verificarea optiunilor de catre candidati (cu fisa martor)
    3 august 2005 - repartizarea computerizata, in ordinea descrescatoare a mediei obtinute la concurs, pe posturi/catedre vacante/rezervate a cadrelor didactice participante la concurs, care au obtinut minimum media 5 (cinci), si care solicita detasare la cerere, si afisarea rezultatelor
    3 august 2005 - actualizarea si afisarea listei cu posturi/catedre vacante/rezervate netitularizabile si numele personalului didactic care are continuitate pe aceste posturi/catedre conform prevederilor art. 84 din Metodologia de miscare a personalului didactic
    4 - 5 august 2005 - Etapa a IV-a: depunerea si verificarea optiunilor candidatilor (cu fisa martor) prevazuti la art. 84 din Metodologia de miscare a personalului didactic
    6 august 2005 - repartizarea computerizata a suplinitorilor calificati conform prevederilor art. 84 din Metodologia de miscare a personalului didactic
    7 august 2005 - eliberarea deciziilor de numire pe post
    8 - 9 august 2005 - Etapa a V-a: sedinta publica pentru corecturi si repartizarea personalului didactic calificat, conform prevederilor art. 84 din Metodologia de miscare a personalului didactic
    10 august 2005 - eliberarea deciziilor de numire pe post
    1 - 2 septembrie 2005 - desfasurarea testarii suplinitorilor fara studii corespunzatoare
    3 septembrie 2005 - afisarea rezultatelor
    4 - 6 septembrie 2005 - depunerea contestatiilor si rezolvarea lor, precum si afisarea rezultatelor definitive
    7 - 8 septembrie 2005 - sedinta publica pentru corecturi si repartizarea suplinitorilor necalificati pe posturile/catedrele ramase vacante
    9 septembrie 2005 - eliberarea deciziilor de numire pe post

    ANEXA 13
    la metodologie

                              MODELE DE CERERI

    Unitatea de invatamant _________       Avizat Oficiul juridic _____________
    Judetul (sectorul) _____________
    Se certifica exactitatea datelor       Inspector scolar cu evid. pers. did.,
                DIRECTOR,
    ________________________________       Prof. (Numele si prenumele)
         (Numele si prenumele)             ____________________________________

                      DOMNULE INSPECTOR SCOLAR GENERAL,
          (cerere de transfer prin pretransferare in sesiunea 2005)

    Subsemnatul(a) (inclusiv initiala tatalui) _______________________________, nascut(a) la data de ____________ 19__, titular(a) pe (la) postul (catedra) de __________________________________________ de la (unitatea de invatamant) _________________________________________, localitatea ________________________, judetul (sectorul) ______________________, va rog sa-mi aprobati transferul prin pretransferare incepand cu 1 septembrie 2005 pe (la) un post/o catedra publicat(a) vacant(a), avand in vedere ca in anul scolar 2005 - 2006 la unitatea (unitatile) de invatamant la care functionez ca titular(a) voi avea un numar de*1) __________ ore pe saptamana in incadrare.
    Mentionez urmatoarele:

    I. Am domiciliul stabil in _______________________________________________, judetul (sectorul) ____________________, strada _____________________ nr. ____, bloc ____, ap. _____, telefon: ___________________, conform actului de identitate _____ seria _____ nr. ________________ eliberat de _________________;

    COD NUMERIC PERSONAL |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    II. Sunt absolvent(a) al(a) (Univ., A.S.E., Inst. Pol., I.P.-3 ani, Colegiu, Sc. de maistri, Sc. postliceala, Lic. ped.) ___________________________________, Facultatea _____________________________, cu durata studiilor de _______ ani (curs zi; seral; fara frecventa), promotia ____________, cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire ______________________ cu specialitatea principala _____________________________, secundara ________________________*2).
                                                                 P ______,______
    Dupa absolvirea invatamantului superior de lunga durata am absolvit:
    - masterat*2) _____________________________________________  P ______,______
    - studii postuniversitare de specializare*2) ______________  P ______,______
    - studii aprofundate de specialitate*2) ___________________  P ______,______
    - studii academice postuniversitare*2) ____________________  P ______,______
    - cursuri de perfectionare postuniversitare*2) ____________  P ______,______
    - grad didactic I si doctorat obtinut in domeniul
      specializarii/specializarilor inscrise pe diploma de
      licenta*2) ______________________________________________  P ______,______

    III. La 1 septembrie 2005 sunt: STAGIAR cu media _________;
    am DEFINITIVATUL cu media _____; GRADUL II cu media ______;
    GRADUL I cu media _____; DOCTORATUL in anul 19___, in
    specialitatea ______________________;                        P ______,______

    IV. CALIFICATIVUL obtinut in anul scolar 2002/2003 ________
    si in anul scolar 2003/2004 _______________________________  P ______,______

    NOTA:
    a) In cazul intreruperii activitatii la catedra, in perioada ultimilor doi ani scolari, se iau in considerare calificativele pentru ultimii doi ani scolari in care cadrul didactic si-a desfasurat activitatea;
    b) Se va trece media punctajului celor doua calificative.

    V.1. In perioada 01.09.2002 - 31.08.2004, am desfasurat urmatoarea activitate metodica:
    la nivelul scolii*3)                                         P ______,______
    judetul (municipiul Bucuresti)*4)                            P ______,______
    la nivel national*4)                                         P ______,______
    V.2. In ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat la:
    - Elaborarea de programe scolare aprobate de Ministerul
      Educatiei si Cercetarii;                                   P ______,______
    - Manuale scolare aprobate de Ministerul Educatiei si
      Cercetarii;                                                P ______,______
    - Monografii/lucrari stiintifice inregistrate ISBN;          P ______,______
    - Ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de
      sprijin;                                                   P ______,______
    - Articole si studii de specialitate, publicate in diferite
      reviste de specialitate la nivel judetean sau national,
      inregistrate cu ISSN;                                      P ______,______
    - Carti in domeniul educational/de specialitate, publicate
      cu ISBN, cu referat stiintific in domeniu;                 P ______,______
    - Mijloace de invatamant omologate de Ministerul Educatiei
      si Cercetarii;                                             P ______,______
    - Cabinete si laboratoare amenajate prin eforturi proprii,
      confirmate de I.S.J./I.S.M.B.;                             P ______,______
    - Activitati desfasurate in cadrul programelor de reforma
      coordonate de Ministerul Educatiei si Cercetarii (AEL,
      Phare-VET, Phare, Banca Mondiala, Socrates, Leonardo da
      Vinci s.a.), altele decat cele punctate anterior;          P ______,______
    - Participarea la activitati desfasurate in cadrul
      programelor de formare continua acreditate de Centrul
      National de Formare a Personalului din Invatamantul
      Preuniversitar, finalizate cu Certificat de competenta
      profesionala sau adeverinta echivalenta;                   P ______,______
    - Participarea la activitati desfasurate prin Casa Corpului
      Didactic, in cadrul programelor de formare continua,
      aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si alte
      institutii abilitate (Institutul Francez, British Council,
      Institutul Goethe s.a.), finalizate cu adeverinta/
      certificat/diploma.                                        P ______,______

    VI. La 01.09.2005 voi avea _________ ani, vechime
    recunoscuta in invatamant (inclusiv perioada rezervarii
    catedrei);                                                   P ______,______
 ______________________________________________________________________________
|   TOTAL PUNCTAJ*5):                                            P ______,_____|
|______________________________________________________________________________|

    VII. Criteriile social - umanitare (Da/Nu): a) ____ b) ____ c) ____  d) ____ e) ____

    Mentionez ca am luat cunostinta de punctajul acordat si nu am obiectii:

           Data _______________             Semnatura _________________

    NOTA:
    *1) Educatoarele/invatatorii vor scrie "-", iar profesorii vor scrie numarul de ore din incadrare;
    *2) Se puncteaza nivelul studiilor corespunzator criteriilor din anexa nr. 2;
    *3) Documente cu confirmarea scrisa a directorului unitatii de invatamant;
    *4) Documente cu confirmarea scrisa a inspectorului scolar de specialitate;
    *5) Punctajul se completeaza de catre unitatea de invatamant, se verifica si eventual se recalculeaza in prezenta celui in cauza de inspectorul scolar cu evidenta cadrelor didactice, sau de inspectorul scolar de specialitate, membru in comisia de mobilitate.

    ANEXEZ IN URMATOAREA ORDINE (in dosar):

    1. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de invatamant la care functionez ca titular(a), autentificata de conducerea unitatii de invatamant;
    2. Copia xerox a actului de identitate (B.I/C.I) din care sa rezulte domiciliul stabil;
    3. Adeverinta eliberata de unitatea la care sunt titular din care sa rezulte viabilitatea postului/catedrei de la care ma transfer;
    4. Copii autentificate de conducerea unitatii de invatamant, de pe actele de studii (inclusiv foaia matricola), de pe certificatele de grade didactice si de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui;
    5. Aprecierea conducerii unitatii de invatamant din care sa rezulte calificativul acordat de Consiliul de administratie pentru anii scolari 2002/2003 si 2003/2004 (conform fisei de evaluare);
    6. Fisa/fisele de evaluare a activitatii metodice si stiintifice la nivel de scoala, judet, national, insotita de documentele justificative;
    7. Copii ale programelor scolare elaborate si aprobate, ale copertilor manualelor scolare, ghidurilor si cartilor, ale studiilor si articolelor publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice, documente din care sa rezulte amenajarea cabinetului/laboratorului prin eforturi proprii, autentificate de conducerea unitatii de invatamant;
    8. Copii ale adeverintelor/diplomelor din care reiese participarea la activitati desfasurate in cadrul programelor de reforma coordonate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si/sau participarea la activitati desfasurate in cadrul programelor de formare continua, autentificate de conducerea unitatii de invatamant;
    9. Copie de pe carnetul de munca si/sau copia filei corespunzatoare din registrul general de evidenta a salariatilor, autentificata de conducerea unitatii de invatamant;
    10. Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant din care sa rezulte vechimea recunoscuta in invatamant;
    11. Documentele care sa ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare;
    12. Candidatii din alte judete vor anexa in mod obligatoriu adeverinta eliberata de inspectoratul scolar al judetului respectiv din care sa rezulte ca cererea de transfer prin pretransferare in sesiunea 2005 a solicitantului in alt judet a fost luata in evidenta.

    *) Subsemnatul(a) _______________________________________, legitimat(a) cu (B.I/C.I) _____ seria _____ nr. _________________, eliberat de Politia _____________________________, OPTEZ in sesiunea de transferari pentru apropiere de domiciliu, ca incepand cu 1 septembrie 2005, sa fiu transferat(a) pe(la) postul/catedra:

Unitatea de invatamant             Post/catedra             Localitatea
                                    (Nr. ore)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

           Data _______________             Semnatura _________________

    *) NOTA: Se completeaza in comisie.

    Unitatea de invatamant _________       Avizat Oficiul juridic _____________
    Judetul (sectorul) _____________
    Se certifica exactitatea datelor       Inspector scolar cu evid. pers. did.,
                DIRECTOR,
    ________________________________       Prof. (Numele si prenumele)
         (Numele si prenumele)             ____________________________________

                       Domnule Inspector Scolar General,
    (cerere de transfer pentru restrangere de activitate in sesiunea 2005)

    Subsemnatul(a) numele, (inclusiv initiala tatalui), prenumele ____________________________________________________________, nascut(a) la data de _________ 19__, titular(a) pe (la) postul (catedra) de _____________________ de la (unitatea de invatamant) _______________________________________, localitatea ________________________, judetul (sectorul) ______________________, va rog sa-mi aprobati TRANSFERUL PENTRU RESTRANGERE DE ACTIVITATE, incepand cu 1 septembrie 2005 pe (la) un post/o catedra publicat(a) vacant(a), avand in vedere ca in anul scolar 2005 - 2006 la unitatea (unitatile) de invatamant la care functionez ca titular(a) voi avea un numar de*1) _______ ore pe saptamana in incadrare.
    Mentionez urmatoarele:

    I. Am domiciliul stabil in _______________________________________________, judetul (sectorul) ____________________, str. ______________________ nr. _____, bloc _____, ap. ______, telefon: ___________________, conform actului de identitate ____ seria ____ nr. _______________ eliberat de ____________________;

    COD NUMERIC PERSONAL |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    II. Sunt absolvent(a) al(a) (Univ., A.S.E., Inst. Pol., I.P.-3 ani, Colegiu, Sc. de maistri, Sc. postliceala, Lic. ped.) ___________________________________ Facultatea _____________________________, cu durata studiilor de _____ ani (curs zi; seral; fara frecventa), promotia ____________, cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire ______________________ cu specialitatea principala _____________________________, secundara ________________________*2).
                                                                 P ______,______
    Dupa absolvirea invatamantului superior de lunga durata am absolvit:
    - masterat*2) _____________________________________________  P ______,______
    - studii postuniversitare de specializare*2) ______________  P ______,______
    - studii aprofundate de specialitate*2) ___________________  P ______,______
    - studii academice postuniversitare*2) ____________________  P ______,______
    - cursuri de perfectionare postuniversitare*2) ____________  P ______,______
    - grad didactic I si doctorat obtinut in domeniul
      specializarii/specializarilor inscrise pe diploma de
      licenta*2) ______________________________________________  P ______,______

    III. La 1 septembrie 2005 sunt: STAGIAR cu media ______;
    am DEFINITIVATUL cu media _____; GRADUL II cu media ______;
    GRADUL I cu media ______; DOCTORATUL in anul 19___, in
    specialitatea _______________________;                       P ______,______

    IV. CALIFICATIVUL obtinut in anul scolar 2002/2003 _______
    si in anul scolar 2003/2004 _______________________          P ______,______

    NOTA:
    a) In cazul intreruperii activitatii la catedra, in perioada ultimilor doi ani scolari, se iau in considerare calificativele pentru ultimii doi ani scolari in care cadrul didactic si-a desfasurat activitatea;
    b) Se va trece media punctajului celor doua calificative.

    V.1. In perioada 01.09.2002 - 31.08.2004, am desfasurat activitate metodica:
    la nivelul scolii*3)                                         P ______,______
    judetul (municipiul Bucuresti)*4)                            P ______,______
    la nivel national*4)                                         P ______,______
    V.2. In ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat la:
    - Elaborarea de programe scolare aprobate de Ministerul
      Educatiei si Cercetarii;                                   P ______,______
    - Manuale scolare aprobate de Ministerul Educatiei si
      Cercetarii;                                                P ______,______
    - Monografii/lucrari stiintifice inregistrate ISBN;          P ______,______
    - Ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de
      sprijin;                                                   P ______,______
    - Articole si studii de specialitate, publicate in diferite
      reviste de specialitate la nivel judetean sau national,
      inregistrate cu ISSN;                                      P ______,______
    - Carti in domeniul educational/de specialitate, publicate
      cu ISBN, cu referat stiintific in domeniu;                 P ______,______
    - Mijloace de invatamant omologate de Ministerul Educatiei
      si Cercetarii;                                             P ______,______
    - Cabinete si laboratoare amenajate prin eforturi proprii,
      confirmate de I.S.J./I.S.M.B.;                             P ______,______
    - Activitati desfasurate in cadrul programelor de reforma
      coordonate de Ministerul Educatiei si Cercetarii (AEL,
      Phare-VET, Phare, Banca Mondiala, Socrates, Leonardo da
      Vinci s.a.), altele decat cele punctate anterior;          P ______,______
    - Participarea la activitati desfasurate in cadrul
      programelor de formare continua acreditate de Centrul
      National de Formare a Personalului din Invatamantul
      Preuniversitar, finalizate cu Certificat de competenta
      profesionala sau adeverinta echivalenta;                   P ______,______
    - Participarea la activitati desfasurate prin Casa Corpului
      Didactic, in cadrul programelor de formare continua,
      aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si alte
      institutii abilitate (Institutul Francez, British Council,
      Institutul Goethe s.a.), finalizate cu adeverinta/
      certificat/diploma.                                        P ______,______

    VI. La 01.09.2005 voi avea _________ ani, vechime
    recunoscuta in invatamant (inclusiv perioada rezervarii
    catedrei);                                                   P ______,______
 ______________________________________________________________________________
|   TOTAL PUNCTAJ*5):                                            P ______,_____|
|______________________________________________________________________________|

    VII. Incepand cu data de 10.01.2005 am avut inspectia scolara la clasa, evaluata de catre inspectorul scolar de specialitate cu calificativul/nota ____;

    VII. Criteriile social - umanitare (Da/Nu): a) ____ b) ____ c) ____  d) ____ e) ____;

    Mentionez ca am luat cunostinta de punctajul acordat si nu am obiectii:

           Data _______________             Semnatura _________________

    NOTA:
    *1) Educatorii/invatatorii vor scrie "-", iar profesorii vor scrie numarul de ore din incadrare;
    *2) Se puncteaza nivelul studiilor corespunzator criteriilor din anexa nr. 2;
    *3) Documente cu confirmarea scrisa a directorului unitatii de invatamant;
    *4) Documente cu confirmarea scrisa a inspectorului scolar de specialitate;
    *5) Punctajul se completeaza de catre unitatea de invatamant, se verifica si eventual se recalculeaza in prezenta celui in cauza de inspectorul scolar cu evidenta cadrelor didactice al sectorului sau de catre inspectorul scolar de specialitate, membru in comisia de mobilitate.

    ANEXEZ IN URMATOAREA ORDINE (in dosar):

    1. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de invatamant la care functionez ca titular(a), autentificata de conducerea unitatii de invatamant;
    2. Copie xerox a actului de identitate (B.I./C.I.) din care sa rezulte domiciliul stabil;
    3. Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant din care reiese faptul ca la postul/catedra respectiva exista restrangere de activitate, data la care s-au discutat in consiliul profesoral restrangerile si nominalizarea cadrului didactic propus a fi transferat pentru restrangere;
    4. Copii autentificate de catre conducerea unitatii de invatamant, de pe actele de studii (inclusiv foaia matricola), dupa certificatele de grade didactice si dupa actele doveditoare privind schimbarea numelui;
    5. Aprecierea conducerii unitatii de invatamant din care sa rezulte calificativul acordat de Consiliul de administratie pentru anul scolar 2002/2003 si 2003/2004 (conform fisei de evaluare);
    6. Fisa/fisele de evaluare a activitatii metodice si stiintifice la nivel de scoala, judet, national, insotita de documentele justificative;
    7. Copie de pe programele scolare elaborate si aprobate, copertile manualelor scolare, ghidurilor si cartilor, studii si articole publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice, documentele care sa ateste amenajarea cabinetului/laboratorului prin eforturi proprii, copii ale adeverintelor/certificatelor/diplomelor obtinute ca urmare a participarii in cadrul programelor de reforma si/sau de formare, autentificate de conducerea unitatii de invatamant;
    8. Copie de pe carnetul de munca si/sau copia filei corespunzatoare din registrul propriu general de evidenta a salariatilor, autentificata de conducerea unitatii de invatamant;
    9. Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant din care sa rezulte vechimea recunoscuta in invatamant;
    10. Copia procesului verbal de inspectie de specialitate la clasa efectuata in perioada ianuarie - aprilie 2005;
    11. Documentele care sa ateste punctajul acordat eventual pentru criteriile social-umanitare;
    12. Candidatii din alte judete vor anexa in mod obligatoriu adeverinta eliberata de inspectoratul scolar al judetului respectiv din care sa rezulte ca la postul/catedra ocupate in anul scolar 2004 - 2005 este reducere de activitate iar cererea de transfer pentru restrangere de activitate in alt judet a solicitantului a fost luata in evidenta.

    *) Subsemnatul(a) _______________________________________, legitimat(a) cu (B.I/C.I) ____ seria _____ nr. _________________, eliberat de Circa __________ Politia, OPTEZ in sesiunea de transferari pe baza restrangerii de activitate ca incepand cu 1 septembrie 2005 sa fiu transferat(a) pe (la) postul/catedra:

Unitatea de invatamant             Post/catedra             Localitatea
                                    (Nr. ore)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

           Data _______________             Semnatura _________________

    *) NOTA: Se completeaza in comisie.

    Se certifica exactitatea datelor      Acordul de detasare al I.S.J./I.S.M.B.
    Inspector scolar cu evidenta          ______________________________________
    cadrelor didactice                    Luat in evidenta I.S.J./I.S.M.B.
    __________________________________    ______________________________________
    (Numele si prenumele)                 (pentru cadrele didactice titulare
                                          participante la concurs provenite din
    Viza oficiului juridic                alte judete, care solicita detasare
    __________________________________    la cerere)

                             Domnule Inspector General,
    (cerere de inscriere la concursul national unic din 18 - 19 iulie 2005 titularizare/transferare/detasare la cerere/suplinire)

    Subsemnatul(a) (inclusiv initiala tatalui) ________________________________________________________, nascut(a) la data de (ziua, luna, anul) __/__/19__.

    COD NUMERIC PERSONAL |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    1) Sunt absolvent(a) al(a) (Univ., Inst. Pol., A.S.E., I.P. 3 ani, Colegiu, Sc. postliceala, Sc. de maistri, Lic. ped. etc.) _____________________________, Facultatea _____________________________, cu durata studiilor de _______ ani (zi, seral, f.f.), promotia ____________, cu specialitatea principala _____________________________, secundara ________________________, media de departajare*) ______________________; absolvent al cursurilor postuniversitare ________________________________, cu durata studiilor de _________ ani, specialitatea _____________________________ promotia ___________ media de departajare*) ________________;
    2) Avand la 1 septembrie 2005 o vechime efectiva in invatamant de _____ ani, grad didactic:
    definitiv cu media  _____________, obtinut in anul ________,
    gradul II cu media  _____________, obtinut in anul ________,
    gradul I cu media   _____________, obtinut in anul ________,
    doctoratul cu media _____________, obtinut in anul ________, in specialitatea __________________________.
    3) Legitimat(a) cu B.I./carte de identitate seria _____ nr. _______________, eliberat(a) la data de _______________ Politia _______________, cu domiciliul stabil in localitatea ___________________, strada ___________________ nr. _____, bl. ____, ap. ____, judetul (sectorul) _____________ telefon _______________;
    4) In anul scolar 2004/2005 am avut urmatorul statut in invatamant:
    a) Titular pe/la postul/catedra __________________________________, de la unitatea de invatamant __________________________, localitatea ___________________, judetul (sectorul) _______________________;
    b) Suplinitor pe/la postul/catedra de _____________________________, de la unitatea de invatamant __________________________, localitatea ___________________, judetul (sectorul) _______________________;
    c) Salariat(a) la unitatea __________________________________, localitatea ___________________, judetul (sectorul) _______________________, cu care am contract de munca pe durata nedeterminata, avand functia de ___________________;
    Va rog sa-mi aprobati inscrierea la concursul cu probe scrise din 18 - 19 iulie 2005, in vederea ocuparii unui post/catedra de __________________________, din lista posturile (catedrele) publicate vacante, la unitati de invatamant din judet/municipiul Bucuresti, care mi se cuvine in ordinea descrescatoare a mediei de concurs, urmand a sustine lucrarea scrisa la disciplina ________________________________________, prin titularizare/transferare/detasare la cerere/suplinire.
    5) In perioada 01.09.1999 - 31.08.2005 am fost detasat(a) astfel*):
    - An sc. 1999 - 2000 detasat(a) la cerere/in interesul invatamantului la postul/catedra de ______________________ de la ______________________.
    - An sc. 2000 - 2001 detasat(a) la cerere/in interesul invatamantului la postul/catedra de ______________________ de la ______________________.
    - An sc. 2001 - 2002 detasat(a) la cerere/in interesul invatamantului la postul/catedra de ______________________ de la ______________________.
    - An sc. 2002 - 2003 detasat(a) la cerere/in interesul invatamantului la postul/catedra de ______________________ de la ______________________.
    - An sc. 2003 - 2004 detasat(a) la cerere/in interesul invatamantului la postul/catedra de ______________________ de la ______________________.
    - An sc. 2004 - 2005 detasat(a) la cerere/in interesul invatamantului la postul/catedra de ______________________ de la ______________________.
    6) Mentionez ca am intrerupt activitatea in invatamant (sau in alt domeniu de activitate) pentru motivul __________________________________, prin Decizia nr. ________, conform art. ____ din Codul Muncii.
    7) Prezint avizul medical nr. _______/2005 emis de _____________________ prin care rezulta ca sunt apt(a) pentru a preda in invatamant conform art. 4 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 si declar, pe proprie raspundere, ca nu am suferit condamnari penale, ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare.

    Raspund de exactitatea datelor inscrise in prezenta cerere si declar ca voi suporta consecintele in cazul unor date eronate.

    *) Media de departajare este media aritmetica cu patru zecimale, calculata prin trunchiere, dintre media anilor de studii si media examenului de stat (licenta)/absolvire sau bacalaureat, pentru absolventii liceelor pedagogice sau media dintre examenul de disertatie si media anilor de studiu.
    *) Se completeaza numai de cadrele didactice titulare in invatamant, participante la concurs.

    ANEXEZ IN URMATOAREA ORDINE, acte doveditoare legalizate de biroul notarial (act. nr. 1 ori 1') sau atestat pentru conformitate de catre unitatea de invatamant la care am functionat in anul scolar 2004 - 2005 (actele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8):
    1) Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricola si certificat profesional (ultimul pentru absolventii liceului pedagogic);
    1') Absolventii promotiei 2005 vor prezenta copia legalizata a adeverintei de la institutia de invatamant superior/postliceal/mediu din care sa rezulte ca au sustinut examenul de licenta, media de absolvire a facultatii/scolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobandita, media anilor de studii si faptul ca pe parcursul efectuarii studiilor s-a frecventat si promovat modulul pedagogic;
    2) Copii de pe certificatele de obtinere a gradelor didactice;
    3) Copii de pe certificatele de nastere si casatorie (pentru solicitantii care si-au schimbat numele);
    4) Copie de pe actul de titularizare in invatamant (daca este cazul);
    5) Decizia inspectoratului scolar sau a intreprinderii de intrerupere a activitatii (daca este cazul);
    6) Copie de pe fila din B.I. sau cartea de identitate cu domiciliul stabil;
    7) Adeverinta din care sa rezulte vechimea efectiva in invatamant (daca este cazul);
    8) Copie de pe carnetul de munca si/sau copia filei corespunzatoare din registrul general de evidenta a salariatilor;
    9) Avizul medical din care sa rezulte ca sunt apt(a) pentru a preda in invatamant;
    10) Numai pentru titulari adeverinta eliberata de unitatea de invatamant din care sa rezulte viabilitatea postului.

    SE COMPLETEAZA DUPA REPARTIZAREA COMPUTERIZATA PE POSTURI

    Subsemnatul(a) _____________________________________, obtinand media _________ la concursul din 18 - 19 iulie 2005, accept transferul/numirea/detasarea/suplinirea incepand cu data de 1 septembrie 2005 pe/la postul/catedra obtinut(a) prin repartitia computerizata:
________________________________________________________________________________
Unitatea de invatamant                Localitatea                Post/catedra
                                      Sectorul                   Nr. ore
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

           Data _______________             Semnatura _________________

    VERIFICAT
    Inspector scolarSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5260/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5260 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu