Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5643 din 11 decembrie 2003

privind aprobarea Calendarului miscarii personalului didactic in anul scolar 2004 - 2005

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 99 din  3 februarie 2004


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Calendarul miscarii personalului didactic in anul scolar 2004 - 2005, cuprins in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    Directia generala evaluare, prognoze, strategii si programe pentru invatamant preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si inspectoratele scolare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

               Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,
                            Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                               CALENDARUL
    miscarii personalului didactic in anul scolar 2004 - 2005

    In conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, lucrarile privitoare la mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat se organizeaza la nivelul inspectoratelor scolare coordonate de comisia de mobilitate a personalului didactic numita prin decizia inspectorului scolar general, pana la data de 24.01.2004, formata din:
    a) presedinte - inspector scolar general adjunct;
    b) vicepresedinte - inspector cu atributii referitoare la selectia, evidenta si promovarea personalului didactic/inspector scolar cu managementul institutional/inspector scolar de specialitate;
    c) secretar - inspector cu atributii referitoare la selectia, evidenta si promovarea personalului didactic/inspector scolar cu managementul/institutional inspector scolar de specialitate/director de liceu;
    d) membri - inspectori scolari de specialitate/inspectori scolari, profesori metodisti, cate unul pentru fiecare specialitate, consilierul juridic si analistul programator de la inspectoratul scolar judetean/al Municipiului Bucuresti.
    Reprezentantii sindicatelor judetene/ale municipiului Bucuresti, desemnati de federatiile sindicale, semnatare ale Contractului colectiv de munca - unic la nivel de ramura invatamant, participa ca observatori la lucrarile comisiei. In aceasta calitate au acces la documentele comisiei, au dreptul de a semnala presedintelui comisiei eventualele nerespectari ale prevederilor legale si semneaza alaturi de membrii comisiei, documentele finale.
    1. Intocmirea listelor cuprinzand personalul didactic titular care urmeaza sa fie pensionat cu data de 1 septembrie 2004:
    - pentru limita de varsta standard
    - la cerere - conform art. 127 alin. (3) din Legea nr. 128/1997
                                     Perioada: 26 ianuarie - 09 februarie 2004

    a) Cadrele didactice care doresc sa-si continue activitatea didactica, in anul scolar 2004 - 2005, in conditiile prevazute la art. 128 din Legea nr. 128/1997 vor depune cererile la inspectoratele scolare (care trebuie sa contina avizul directorului unitatii scolare).
                                     Perioada: 26 ianuarie - 09 februarie 2004

    b) Discutarea si solutionarea cererilor de mentinere in activitate pentru anul scolar 2004 - 2005 in sedinta consiliului de administratie al inspectoratului scolar.
                                     Perioada: 10 - 12 februarie 2004

    2. Constituirea catedrelor si incadrarea personalului didactic titular in invatamant (conform actului de numire/transfer) pentru anul scolar 2004 - 2005:
    - la nivelul unitatilor de invatamant;
    - la nivelul inspectoratului scolar.
                                     Perioada: 13 - 27 februarie 2004

    3. Solutionarea situatiilor cadrelor didactice titulare care vor avea restrangere partiala de activitate in anul scolar 2004 - 2005 (completarea de norma didactica pe an scolar);
    - Solutionarea cererilor de intregire a normei, prin transferul cadrelor didactice titulare in doua sau in mai multe unitati de invatamant, intr-o singura unitate de invatamant.
                                     Perioada: 28 februarie - 03 martie 2004

    - Elaborarea deciziilor de restrangere partiala/transfer.
                                     Termen: 04 martie 2004

    4. Pretransferarea personalului didactic la cerere pentru:
    - stabilirea in localitatea de domiciliu;
    - apropiere de domiciliu;
    - schimb de posturi prin consimtamantul ambelor parti.
    Transferul personalului didactic titular disponibilizat ca urmare a restrangerii de activitate sau ca efect al restructurarii retelei scolare.
    a) afisarea la inspectoratele scolare a posturilor/catedrelor si a cadrelor didactice care intra in restrangere de activitate incepand cu 01.09.2004;
                                     Termen: 05 martie 2004

    b) afisarea la inspectoratul scolar a listei cuprinzand posturile/catedrele didactice vacante/rezervate mentionandu-se in lista posturile/catedrele pentru solutionarea restrangerilor de activitate;
                                     Termen: 26 martie 2004

    c) inregistrarea cererilor personalului didactic care solicita pretransferare si transferare prin restrangere de activitate se face la Comisia de mobilitate a inspectoratelor scolare;
                                     Perioada: 10 - 21 aprilie 2004

    d) efectuarea pretransferarilor si transferarilor prin restrangere de activitate se face in sedinta publica;
                                     Perioada: 26 - 27 aprilie 2004

    e) inregistrarea si rezolvarea contestatiilor;
                                     Perioada: 28 aprilie - 3 mai 2004

    f) elaborarea deciziilor de transfer.
                                     Termen: 30 aprilie - 3 mai 2004

    5. Inregistrarea si solutionarea cererilor de concediu fara plata (in consiliul de administratie a I.S.J.).
                                     Termen: pana la 30 aprilie 2004

    6. Detasarea in interesul invatamantului.
    a) inregistrarea solicitarilor din partea inspectorilor de specialitate si a unitatilor de invatamant;
                                     Perioada: 03 - 05 mai 2004

    b) discutarea si solutionarea propunerilor facute de inspectorii scolari de specialitate in comisia numita de inspectorul general;
                                     Termen: 06 mai 2004

    c) afisarea listei cadrelor didactice detasate in interesul invatamantului la inspectoratele scolare;
                                     Termen: 07 mai 2004

    d) elaborarea deciziilor de detasare.
                                     Termen: 08 mai 2004

    7. Ocuparea prin concurs national unic a posturilor declarate vacante.
    a) afisarea la inspectoratul scolar, transmiterea si publicarea pe portalul M.E.C.T. a listelor cu posturile/catedrele vacante titularizabile;
    b) afisarea la inspectoratul scolar, transmiterea si publicarea pe portalul M.E.C.T. a listelor cu posturile/catedrele vacante/rezervate netitularizabile;
                                     Termen: 15 mai 2004

    c) inregistrarea cererilor candidatilor la secretariatul comisiei de mobilitate a inspectoratului scolar;
                                     Perioada: 17 - 28 mai 2004

    - promotia 2004 depune adeverinta de absolvire.
                                     Termen: 09 iulie 2004

    d) verificarea si avizarea dosarelor candidatilor de catre comisia de mobilitate;
                                     Perioada: 01 - 10 iunie 2004

    e) transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a situatiei preliminare cu numarul total de posturi vacante pe specialitati si numarul total al candidatilor inscrisi;
                                     Termen: 10 iulie 2004

    f) desfasurarea concursului (locul va fi anuntat public, cu 30 de zile inainte);
                                     Perioada: 15 - 16 iulie 2004

    g) transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a situatiei statistice a derularii concursului (numarul candidatilor prezenti si numarul candidatilor absenti);
                                     Perioada: 15 - 16 iulie 2004, ora 16.00

    h) afisarea rezultatelor finale.
                                     Perioada: 22 iulie 2004

    8. Depunerea si verificarea optiunilor de catre candidati (cu fisa martor).
                                     Perioada: 23 - 25 iulie 2004

    9. Etapa I: Repartizarea computerizata, in ordinea descrescatoare a mediei obtinute la concurs, pe posturile/catedrele vacante a cadrelor didactice participante la concursul national unic care au obtinut minim media 7.
                                     Termen: 26 iulie 2004

    10. Afisarea posturilor/catedrelor titularizabile ramase vacante si transmiterea lor la M.E.C.T. pentru publicarea lor pe portal.
                                     Termen: 26 - 27 iulie 2004

    11. Depunerea si verificarea optiunilor de catre candidati (cu fisa martor) pentru posturi/catedre ramase vacante in alte judete. Aceasta operatie se realizeaza la inspectoratul scolar unde candidatul a sustinut concursul.
                                     Termen: 27 iulie 2004

    12. Etapa a II-a: Repartizarea computerizata, in ordinea descrescatoare a mediei obtinute la concurs, pe posturi/catedre vacante a cadrelor didactice participante la concursul national unic care au obtinut minim media 7, din alte judete.
                                     Termen: 28 iulie 2003

    13. Eliberarea deciziilor de transfer/numire.
                                     Perioada: 28 - 29 iulie 2004

    14. Transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a machetelor cu situatia statistica a concursului dupa repartizarea pe posturi/catedre.
                                     Termen: 29 iulie 2004

    15. Detasarea, la cerere, a persoanelor interesate prin participarea la concursul din 15, 16 iulie 2004.
    a. inregistrarea cererilor candidatilor;
                                     Perioada: 17 - 28 mai 2004

    b. desfasurarea concursului (locul va fi anuntat public, cu 30 de zile inainte);
                                     Perioada: 15 - 16 iulie 2004

    c. afisarea listei cu posturi/catedre vacante/rezervate netitularizabile si numele personalului didactic care are continuitate pe aceste posturi/catedre conform prevederilor art. 83 alin. 1 din metodologia de miscare a personalului didactic;
    - actualizarea si afisarea listei cu posturile/catedrele vacante/rezervate netitularizabile;
                                     Termen: 29 iulie 2004

    d. depunerea si verificarea optiunilor de catre candidati (cu fisa martor);
                                     Perioada: 30 iulie 2004

    e. repartizarea computerizata, in ordinea descrescatoare a mediei obtinute la concurs, pe posturi/catedre vacante/rezervate a cadrelor didactice participante la concurs, care au obtinut minimum media 5 (cinci), si care solicita detasare la cerere, si afisarea rezultatelor;
                                     Termen: 31 iulie 2004

    f. eliberarea deciziilor de detasare.
                                     Termen: 31 iulie 2004

    16. Ocuparea, prin suplinire, a posturilor rezervate si a posturilor ramase vacante prin concursul din 15, 16 iulie 2004.
    a) inregistrarea cererilor la inspectoratele scolare;
                                     Perioada: 17 - 28 mai 2004

    b) afisarea listei cu posturi/catedre vacante/rezervate netitularizabile si numele personalului didactic care are continuitate pe aceste posturi/catedre conform prevederilor art. 84 alin. 1 din metodologia de miscare a personalului didactic;
                                     Termen: 01 august 2004

    c) actualizarea si afisarea listei cu posturile/catedrele vacante/rezervate netitularizabile;
                                     Termen: 01 august 2004

    d) depunerea si verificarea optiunilor candidatilor (cu fisa martor) prevazuti la art. 84 alin. 2 din metodologia de miscare a personalului didactic;
                                     Perioada: 02 - 03 august 2004

    e) repartizarea computerizata a suplinitorilor calificati conform prevederilor art. 84 alin. 2 din metodologia de miscare a personalului didactic;
                                     Termen: 04 august 2004

    f) sedinta publica pentru corecturi si repartizarea personalului didactic calificat care nu a participat la concurs conform prevederilor art. 84 alin. 3 din metodologia de miscare a personalului didactic;
                                     Termen: 05 august 2004

    g) depunerea si inregistrarea dosarelor pentru cumul si ale suplinitorilor necalificati;
                                     Perioada: 20 - 27 iunie 2004

    h) desfasurarea testarii suplinitorilor necalificati;
                                     Termen: 19 iulie 2004

    i) afisarea rezultatelor;
                                     Perioada: 20 - 21 iulie 2004

    j) depunerea contestatiilor si rezolvarea lor, precum si afisarea rezultatelor definitive;
                                     Perioada: 22 - 26 iulie 2004

    k) sedinta publica pentru corecturi si repartizarea suplinitorilor necalificati pe posturile/catedrele ramase vacante;
                                     Perioada: 05 august 2004

    l) eliberarea deciziilor de numire pe post.
                                     Perioada: 06 august 2004SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5643/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5643 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5643/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu