Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5643 din 11 decembrie 2003

privind aprobarea Calendarului miscarii personalului didactic in anul scolar 2004 - 2005

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 99 din  3 februarie 2004


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Calendarul miscarii personalului didactic in anul scolar 2004 - 2005, cuprins in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    Directia generala evaluare, prognoze, strategii si programe pentru invatamant preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si inspectoratele scolare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

               Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,
                            Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                               CALENDARUL
    miscarii personalului didactic in anul scolar 2004 - 2005

    In conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, lucrarile privitoare la mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat se organizeaza la nivelul inspectoratelor scolare coordonate de comisia de mobilitate a personalului didactic numita prin decizia inspectorului scolar general, pana la data de 24.01.2004, formata din:
    a) presedinte - inspector scolar general adjunct;
    b) vicepresedinte - inspector cu atributii referitoare la selectia, evidenta si promovarea personalului didactic/inspector scolar cu managementul institutional/inspector scolar de specialitate;
    c) secretar - inspector cu atributii referitoare la selectia, evidenta si promovarea personalului didactic/inspector scolar cu managementul/institutional inspector scolar de specialitate/director de liceu;
    d) membri - inspectori scolari de specialitate/inspectori scolari, profesori metodisti, cate unul pentru fiecare specialitate, consilierul juridic si analistul programator de la inspectoratul scolar judetean/al Municipiului Bucuresti.
    Reprezentantii sindicatelor judetene/ale municipiului Bucuresti, desemnati de federatiile sindicale, semnatare ale Contractului colectiv de munca - unic la nivel de ramura invatamant, participa ca observatori la lucrarile comisiei. In aceasta calitate au acces la documentele comisiei, au dreptul de a semnala presedintelui comisiei eventualele nerespectari ale prevederilor legale si semneaza alaturi de membrii comisiei, documentele finale.
    1. Intocmirea listelor cuprinzand personalul didactic titular care urmeaza sa fie pensionat cu data de 1 septembrie 2004:
    - pentru limita de varsta standard
    - la cerere - conform art. 127 alin. (3) din Legea nr. 128/1997
                                     Perioada: 26 ianuarie - 09 februarie 2004

    a) Cadrele didactice care doresc sa-si continue activitatea didactica, in anul scolar 2004 - 2005, in conditiile prevazute la art. 128 din Legea nr. 128/1997 vor depune cererile la inspectoratele scolare (care trebuie sa contina avizul directorului unitatii scolare).
                                     Perioada: 26 ianuarie - 09 februarie 2004

    b) Discutarea si solutionarea cererilor de mentinere in activitate pentru anul scolar 2004 - 2005 in sedinta consiliului de administratie al inspectoratului scolar.
                                     Perioada: 10 - 12 februarie 2004

    2. Constituirea catedrelor si incadrarea personalului didactic titular in invatamant (conform actului de numire/transfer) pentru anul scolar 2004 - 2005:
    - la nivelul unitatilor de invatamant;
    - la nivelul inspectoratului scolar.
                                     Perioada: 13 - 27 februarie 2004

    3. Solutionarea situatiilor cadrelor didactice titulare care vor avea restrangere partiala de activitate in anul scolar 2004 - 2005 (completarea de norma didactica pe an scolar);
    - Solutionarea cererilor de intregire a normei, prin transferul cadrelor didactice titulare in doua sau in mai multe unitati de invatamant, intr-o singura unitate de invatamant.
                                     Perioada: 28 februarie - 03 martie 2004

    - Elaborarea deciziilor de restrangere partiala/transfer.
                                     Termen: 04 martie 2004

    4. Pretransferarea personalului didactic la cerere pentru:
    - stabilirea in localitatea de domiciliu;
    - apropiere de domiciliu;
    - schimb de posturi prin consimtamantul ambelor parti.
    Transferul personalului didactic titular disponibilizat ca urmare a restrangerii de activitate sau ca efect al restructurarii retelei scolare.
    a) afisarea la inspectoratele scolare a posturilor/catedrelor si a cadrelor didactice care intra in restrangere de activitate incepand cu 01.09.2004;
                                     Termen: 05 martie 2004

    b) afisarea la inspectoratul scolar a listei cuprinzand posturile/catedrele didactice vacante/rezervate mentionandu-se in lista posturile/catedrele pentru solutionarea restrangerilor de activitate;
                                     Termen: 26 martie 2004

    c) inregistrarea cererilor personalului didactic care solicita pretransferare si transferare prin restrangere de activitate se face la Comisia de mobilitate a inspectoratelor scolare;
                                     Perioada: 10 - 21 aprilie 2004

    d) efectuarea pretransferarilor si transferarilor prin restrangere de activitate se face in sedinta publica;
                                     Perioada: 26 - 27 aprilie 2004

    e) inregistrarea si rezolvarea contestatiilor;
                                     Perioada: 28 aprilie - 3 mai 2004

    f) elaborarea deciziilor de transfer.
                                     Termen: 30 aprilie - 3 mai 2004

    5. Inregistrarea si solutionarea cererilor de concediu fara plata (in consiliul de administratie a I.S.J.).
                                     Termen: pana la 30 aprilie 2004

    6. Detasarea in interesul invatamantului.
    a) inregistrarea solicitarilor din partea inspectorilor de specialitate si a unitatilor de invatamant;
                                     Perioada: 03 - 05 mai 2004

    b) discutarea si solutionarea propunerilor facute de inspectorii scolari de specialitate in comisia numita de inspectorul general;
                                     Termen: 06 mai 2004

    c) afisarea listei cadrelor didactice detasate in interesul invatamantului la inspectoratele scolare;
                                     Termen: 07 mai 2004

    d) elaborarea deciziilor de detasare.
                                     Termen: 08 mai 2004

    7. Ocuparea prin concurs national unic a posturilor declarate vacante.
    a) afisarea la inspectoratul scolar, transmiterea si publicarea pe portalul M.E.C.T. a listelor cu posturile/catedrele vacante titularizabile;
    b) afisarea la inspectoratul scolar, transmiterea si publicarea pe portalul M.E.C.T. a listelor cu posturile/catedrele vacante/rezervate netitularizabile;
                                     Termen: 15 mai 2004

    c) inregistrarea cererilor candidatilor la secretariatul comisiei de mobilitate a inspectoratului scolar;
                                     Perioada: 17 - 28 mai 2004

    - promotia 2004 depune adeverinta de absolvire.
                                     Termen: 09 iulie 2004

    d) verificarea si avizarea dosarelor candidatilor de catre comisia de mobilitate;
                                     Perioada: 01 - 10 iunie 2004

    e) transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a situatiei preliminare cu numarul total de posturi vacante pe specialitati si numarul total al candidatilor inscrisi;
                                     Termen: 10 iulie 2004

    f) desfasurarea concursului (locul va fi anuntat public, cu 30 de zile inainte);
                                     Perioada: 15 - 16 iulie 2004

    g) transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a situatiei statistice a derularii concursului (numarul candidatilor prezenti si numarul candidatilor absenti);
                                     Perioada: 15 - 16 iulie 2004, ora 16.00

    h) afisarea rezultatelor finale.
                                     Perioada: 22 iulie 2004

    8. Depunerea si verificarea optiunilor de catre candidati (cu fisa martor).
                                     Perioada: 23 - 25 iulie 2004

    9. Etapa I: Repartizarea computerizata, in ordinea descrescatoare a mediei obtinute la concurs, pe posturile/catedrele vacante a cadrelor didactice participante la concursul national unic care au obtinut minim media 7.
                                     Termen: 26 iulie 2004

    10. Afisarea posturilor/catedrelor titularizabile ramase vacante si transmiterea lor la M.E.C.T. pentru publicarea lor pe portal.
                                     Termen: 26 - 27 iulie 2004

    11. Depunerea si verificarea optiunilor de catre candidati (cu fisa martor) pentru posturi/catedre ramase vacante in alte judete. Aceasta operatie se realizeaza la inspectoratul scolar unde candidatul a sustinut concursul.
                                     Termen: 27 iulie 2004

    12. Etapa a II-a: Repartizarea computerizata, in ordinea descrescatoare a mediei obtinute la concurs, pe posturi/catedre vacante a cadrelor didactice participante la concursul national unic care au obtinut minim media 7, din alte judete.
                                     Termen: 28 iulie 2003

    13. Eliberarea deciziilor de transfer/numire.
                                     Perioada: 28 - 29 iulie 2004

    14. Transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a machetelor cu situatia statistica a concursului dupa repartizarea pe posturi/catedre.
                                     Termen: 29 iulie 2004

    15. Detasarea, la cerere, a persoanelor interesate prin participarea la concursul din 15, 16 iulie 2004.
    a. inregistrarea cererilor candidatilor;
                                     Perioada: 17 - 28 mai 2004

    b. desfasurarea concursului (locul va fi anuntat public, cu 30 de zile inainte);
                                     Perioada: 15 - 16 iulie 2004

    c. afisarea listei cu posturi/catedre vacante/rezervate netitularizabile si numele personalului didactic care are continuitate pe aceste posturi/catedre conform prevederilor art. 83 alin. 1 din metodologia de miscare a personalului didactic;
    - actualizarea si afisarea listei cu posturile/catedrele vacante/rezervate netitularizabile;
                                     Termen: 29 iulie 2004

    d. depunerea si verificarea optiunilor de catre candidati (cu fisa martor);
                                     Perioada: 30 iulie 2004

    e. repartizarea computerizata, in ordinea descrescatoare a mediei obtinute la concurs, pe posturi/catedre vacante/rezervate a cadrelor didactice participante la concurs, care au obtinut minimum media 5 (cinci), si care solicita detasare la cerere, si afisarea rezultatelor;
                                     Termen: 31 iulie 2004

    f. eliberarea deciziilor de detasare.
                                     Termen: 31 iulie 2004

    16. Ocuparea, prin suplinire, a posturilor rezervate si a posturilor ramase vacante prin concursul din 15, 16 iulie 2004.
    a) inregistrarea cererilor la inspectoratele scolare;
                                     Perioada: 17 - 28 mai 2004

    b) afisarea listei cu posturi/catedre vacante/rezervate netitularizabile si numele personalului didactic care are continuitate pe aceste posturi/catedre conform prevederilor art. 84 alin. 1 din metodologia de miscare a personalului didactic;
                                     Termen: 01 august 2004

    c) actualizarea si afisarea listei cu posturile/catedrele vacante/rezervate netitularizabile;
                                     Termen: 01 august 2004

    d) depunerea si verificarea optiunilor candidatilor (cu fisa martor) prevazuti la art. 84 alin. 2 din metodologia de miscare a personalului didactic;
                                     Perioada: 02 - 03 august 2004

    e) repartizarea computerizata a suplinitorilor calificati conform prevederilor art. 84 alin. 2 din metodologia de miscare a personalului didactic;
                                     Termen: 04 august 2004

    f) sedinta publica pentru corecturi si repartizarea personalului didactic calificat care nu a participat la concurs conform prevederilor art. 84 alin. 3 din metodologia de miscare a personalului didactic;
                                     Termen: 05 august 2004

    g) depunerea si inregistrarea dosarelor pentru cumul si ale suplinitorilor necalificati;
                                     Perioada: 20 - 27 iunie 2004

    h) desfasurarea testarii suplinitorilor necalificati;
                                     Termen: 19 iulie 2004

    i) afisarea rezultatelor;
                                     Perioada: 20 - 21 iulie 2004

    j) depunerea contestatiilor si rezolvarea lor, precum si afisarea rezultatelor definitive;
                                     Perioada: 22 - 26 iulie 2004

    k) sedinta publica pentru corecturi si repartizarea suplinitorilor necalificati pe posturile/catedrele ramase vacante;
                                     Perioada: 05 august 2004

    l) eliberarea deciziilor de numire pe post.
                                     Perioada: 06 august 2004SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5643/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5643 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5643/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu