E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 542 din  8 aprilie 2003

pentru aprobarea Metodologiei privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 269 din 17 aprilie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 203/2003, si al art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.133/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea reglementarilor tehnice in constructii, amenajarea teritoriului si urbanism si procedura de achizitie, publicat in Buletinul constructiilor, vol. 9/2001, isi inceteaza aplicabilitatea.
    Art. 3
    Directia generala tehnica in constructii si Directia generala economica si relatii bugetare vor duce la indeplinire prezentul ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         p. Ministrul lucrarilor publice,
                           transporturilor si locuintei,
                                 Traian Panait,
                               secretar de stat

    ANEXA 1

                                 METODOLOGIE
privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Activitatea de reglementare in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, denumita in continuare activitate de reglementare, potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, precum si ale Regulamentului privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 203/2003, denumit in continuare Regulament, cuprinde:
    - elaborarea de reglementari tehnice in domeniul constructiilor, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, denumite in continuare reglementari tehnice;
    - efectuarea/realizarea unor activitati specifice de reglementare in domeniile mentionate - cercetari, testari, documentatii, studii, audit, banci de date, precum si realizarea prototipurilor necesare fundamentarii reglementarilor specifice domeniului, denumite in continuare activitati specifice de reglementare, asa cum sunt definite in Regulament.
    Art. 2
    (1) Reglementarile tehnice se redacteaza structurat pe titluri, capitole, sectiuni si articole, dupa caz, in termeni clari si precisi, fara posibilitati de interpretare.
    (2) In cazul in care in cadrul reglementarii tehnice se fac referiri la alte acte normative, inclusiv reglementari tehnice in vigoare, se va evita reproducerea de articole ori preluarea de texte din acestea, indicandu-se numai actul, capitolul si/sau articolul de referinta.
    (3) Explicitarea prevederilor se face prin comentarii, exemple de aplicare, pachete de programe de calcul si materiale ilustrative - figuri, desene, planse, scheme -, dupa caz.
    (4) La finalul reglementarii tehnice se mentioneaza lista actelor normative si standardelor conexe si glosarul de termeni specifici domeniului reglementat.
    Art. 3
    (1) Dreptul de proprietate asupra reglementarilor tehnice, pe toata durata elaborarii acestora, se exercita de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, denumit in continuare M.L.P.T.L.
    (2) Reglementarile tehnice intra in proprietatea publica a statului si devin texte oficiale de natura normativa la data intrarii in vigoare a ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei prin care au fost aprobate.
    (3) Dreptul de proprietate asupra rezultatelor activitatilor specifice de reglementare - cercetari, testari, documentatii, studii, audit, banci de date si realizarea prototipurilor necesare fundamentarii reglementarilor specifice domeniului - se exercita de M.L.P.T.L.
    Art. 4
    (1) Sub autoritatea M.L.P.T.L. functioneaza Comitetul tehnic de coordonare generala, denumit in continuare CTCG, si comitetele tehnice de specialitate, denumite in continuare CTS, organisme consultative si de avizare in activitatea de reglementare.
    (2) Modul de organizare si functionare a CTCG si CTS se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.

    CAP. 2
    Atributii si responsabilitati privind activitatea de reglementare

    SECTIUNEA 1
    Autoritatea contractanta

    Art. 5
    Potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 203/2003, M.L.P.T.L. are atributii privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice de reglementare.
    Art. 6
    (1) Directia generala tehnica in constructii, denumita in continuare D.G.T.C., coordoneaza activitatea de reglementare.
    (2) D.G.T.C. administreaza fondurile necesare activitatii de reglementare, impreuna cu Directia generala economica si relatii bugetare, scop in care:
    a) intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii de reglementare;
    b) propune componenta nominala a CTCG si CTS, care se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei;
    c) elaboreaza impreuna Directia generala economica si relatii bugetare si cu consultarea CTCG, CTS si/sau a autoritatilor publice proiecte de programe privind activitatea de reglementare, pe care le inainteaza spre aprobare ordonatorului de credit, la propunerea secretarului de stat coordonator;
    d) promoveaza proiectul ordinului de aprobare al fiecarei reglementari tehnice, insotit de reglementarea tehnica respectiva si, acolo unde este cazul, de eventualele avize ale autoritatilor imputernicite prin lege sa desfasoare activitate in domeniul reglementarii tehnice respective;
    e) organizeaza programarea, contractarea, avizarea si valorificarea activitatii de reglementare;
    f) tine registrul de evidenta a reglementarilor tehnice prin care se aloca fiecarei noi reglementari cate un indicativ (vezi anexa nr. I.5);
    g) verifica din punct de vedere tehnic contractele privind elaborarea reglementarilor tehnice si activitatilor specifice de reglementare;
    h) organizeaza achizitiile publice de prestari de servicii pentru elaborarea reglementarilor tehnice/activitatilor specifice de reglementare;
    i) intocmeste anual lista reglementarilor tehnice in vigoare, pe care o transmite spre publicare in Buletinul constructiilor.
    Art. 7
    Directia generala economica si relatii bugetare, denumita in continuare D.G.E.R.B.:
    a) verifica, avizeaza si urmareste executia bugetului de venituri si cheltuieli al activitatii de reglementare, din fondul constituit din venituri proprii la M.L.P.T.L. in baza prevederilor art. 40 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 10/1995, cu modificarile ulterioare;
    b) verifica utilizarea, in conditiile legii, a fondurilor pentru activitatea de reglementare;
    c) verifica partea financiara a contractelor de elaborare a reglementarilor tehnice si activitatilor specifice de reglementare si solicita elaboratorului, dupa caz, introducerea corectiilor necesare;
    d) acorda viza de control financiar preventiv intern, semneaza si tine evidenta contractelor aferente activitatii de reglementare;
    e) asigura decontarea lucrarilor contractate, conform prevederilor contractuale.
    Art. 8
    Directia generala juridica si contencios, denumita in continuare D.G.J.C.:
    a) verifica legalitatea si conformitatea proiectelor de contract prezentate cu contractul-cadru prevazut in anexa nr. II;
    b) vizeaza contractele aferente activitatii de reglementare;
    c) asigura transmiterea ordinelor de aprobare a reglementarilor tehnice spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 9
    (1) Responsabilul de tema este un specialist din cadrul M.L.P.T.L., care are responsabilitatea urmaririi elaborarii reglementarii tehnice, respectiv a efectuarii/realizarii activitatilor specifice de reglementare, incepand de la faza de pregatire a achizitiei pana la valorificarea acesteia.
    (2) Responsabilul de tema este nominalizat din cadrul directiei generale in al carei profil de activitate se regaseste reglementarea tehnica respectiva, o data cu elaborarea programului privind activitatile de reglementare.
    (3) Responsabilul de tema are urmatoarele atributii:
    a) intocmeste caietul de sarcini pentru elaborarea reglementarilor tehnice si a activitatilor specifice de reglementare;
    b) raspunde la clarificarile privind elementele cuprinse in acesta, solicitate de potentialii ofertanti la D.G.T.C.;
    c) asigura pregatirea documentelor necesare contractarii lucrarilor de elaborare a reglementarii tehnice sau, dupa caz, a realizarii activitatii specifice de reglementare si verifica conformitatea proiectului de contract cu prevederile actelor normative in vigoare;
    d) indruma si coordoneaza din punct de vedere tehnic, in toate fazele, elaborarea reglementarii tehnice sau, dupa caz, a realizarii activitatii specifice de reglementare;
    e) aduce la cunostinta D.G.T.C. eventualele neconcordante cu prevederi ale altor reglementari tehnice - semnalate de elaborator - si face propuneri privind armonizarea acestora;
    f) analizeaza lucrarea predata/activitatea realizata si intocmeste referatul de analiza prin care propune, dupa caz, avizarea favorabila - fara conditii/cu conditii pentru faza urmatoare - sau reavizarea ca urmare a necesitatii refacerii/revizuirii;
    g) stabileste, impreuna cu secretarul CTS, data sedintei de avizare, participa la avizarea lucrarii si sustine in fata comitetului referatul de analiza;
    h) intocmeste referatul de aprobare a proiectului de ordin privind aprobarea reglementarii tehnice de care raspunde;
    i) participa in comisia de receptie in calitate de membru;
    j) verifica si raspunde de indeplinirea obligatiei elaboratorului de a prezenta pe suport magnetic - CD-ROM -, in 3 exemplare, textul reglementarii tehnice/activitatii specifice de reglementare, precum si materialele grafice, dupa caz, in redactarea finala pentru care s-a obtinut viza "Bun de tipar".

    SECTIUNEA a 2-a
    Organismele consultative si de avizare

    Art. 10
    (1) CTCG prevazut la art. 4 este format din specialisti din cadrul M.L.P.T.L., din institute de profil aflate sub autoritatea sau in subordinea M.L.P.T.L., cadre didactice din invatamantul superior, alti specialisti cu activitati recunoscute in domeniu.
    (2) CTCG are urmatoarele atributii:
    a) avizeaza - cu mentiunea "Bun de tipar" - si propune spre aprobare prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei reglementarile tehnice elaborate in redactarea a II-a, avizate in prealabil - fara conditii - de CTS, potrivit prevederilor prezentei metodologii;
    b) mediaza si/sau, dupa caz, arbitreaza divergentele care pot aparea in procesul de avizare a reglementarilor tehnice si/sau de realizare a activitatilor specifice de reglementare, in toate fazele de elaborare a acestora.
    Art. 11
    (1) CTS prevazute la art. 4 sunt formate din specialisti din cadrul M.L.P.T.L., din institute de profil aflate sub autoritatea sau in subordinea M.L.P.T.L., cadre didactice din invatamantul superior, alti specialisti cu activitati recunoscute in domeniu.
    (2) CTS au urmatoarele atributii:
    a) intocmesc, prin grija secretarilor acestora, propuneri de elaborare sau actualizare a reglementarilor tehnice si/sau realizarea de activitati specifice de reglementare;
    b) analizeaza si avizeaza, in toate fazele, reglementarile tehnice si/sau rezultatele activitatilor specifice de reglementare prezentate, in concordanta cu reglementarile tehnice si cu celelalte acte normative in vigoare;
    c) propun avizarea finala in CTCG a reglementarilor tehnice, in vederea promovarii acestora spre aprobare prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    (3) In cazul reglementarilor tehnice si/sau activitatilor specifice de reglementare cu caracter multidisciplinar, in vederea analizarii si avizarii pe faze de elaborare, a asigurarii continutului tehnic, precum si a formei de prezentare corespunzator domeniilor respective, functioneaza comitete tehnice de specialitate reunite - formate din membri ai comitetelor tehnice al caror profil se regaseste in lucrarile respective.

    SECTIUNEA a 3-a
    Entitatea contractanta

    Art. 12
    (1) Entitatea contractanta este institutia publica sau agentul economic care elaboreaza, pe baza de contract incheiat cu M.L.P.T.L., reglementari tehnice si/sau realizeaza activitati specifice de reglementare.
    (2) Entitatea contractanta mentionata la alin. (1) are urmatoarele obligatii:
    a) elaboreaza reglementarile tehnice si/sau realizeaza activitatile specifice de reglementare in toate fazele, la termenele si in conditiile de calitate, tehnice si financiare, potrivit contractului;
    b) sesizeaza responsabilului de tema in coordonarea caruia se afla orice neconcordante cu prevederi ale altor reglementari tehnice ori cu acte normative in vigoare si face propuneri privind armonizarea acestora;
    c) raspunde de prevederile reglementarilor tehnice elaborate, respectiv de rezultatele obtinute ca urmare a efectuarii/realizarii activitatilor specifice de reglementare, in ceea ce priveste asigurarea cerintelor de calitate prevazute in Legea nr. 10/1995, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 3
    Organizarea activitatii de reglementare tehnica

    SECTIUNEA 1
    Programarea

    Art. 13
    (1) Reglementarile tehnice, precum si activitatile specifice de reglementare se contracteaza in baza programelor aprobate de conducerea M.L.P.T.L.
    (2) Programele se intocmesc de D.G.T.C. impreuna cu D.G.E.R.B., conform anexei nr. I.1, se vizeaza de presedintii CTS si se aproba de ordonatorul de credit, la propunerea secretarului de stat coordonator.
    (3) Programele pot fi completate sau modificate, in conditiile alin. (2), in functie de disponibilitatile financiare si/sau de prioritatile ce apar ca urmare a unor necesitati ulterioare elaborarii si aprobarii lui.
    Art. 14
    La elaborarea programelor se au in vedere:
    a) strategia M.L.P.T.L. in domeniul activitatii de reglementare;
    b) prioritatile integrarii europene;
    c) programele-pilot, cercetarile, testarile, documentatiile, studiile care pot fundamenta elaborarea unor noi reglementari tehnice sau revizuirea celor existente;
    d) propunerile facute de CTS, CTCG, autoritati ale administratiei publice centrale/locale, institute de cercetare-dezvoltare, institute de proiectare, institutii de invatamant superior, agenti economici, asociatii profesionale sau persoane fizice;
    e) constatarile Inspectoratului de Stat in Constructii ca urmare a controalelor efectuate in teritoriu, precum si sesizarile primite din partea autoritatilor administratiei publice centrale si/sau locale referitor la activitati in domeniul constructiilor, amenajarii teritoriului, urbanism si habitat.

    SECTIUNEA a 2-a
    Cerintele activitatilor de reglementare

    Art. 15
    La elaborarea reglementarilor tehnice, precum si la realizarea activitatilor specifice de reglementare se are in vedere asigurarea cerintelor de calitate stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu modificarile ulterioare, care sa conduca la:
    a) armonizarea cu prevederile reglementarilor tehnice din Uniunea Europeana;
    b) valorificarea rezultatelor obtinute in urma cercetarilor, programelor-pilot, testarilor si studiilor;
    c) asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii constructiilor si, dupa caz, al activitatilor de amenajare a teritoriului, urbanism si habitat, in vederea satisfacerii cerintelor utilizatorilor, ale societatii, precum si pentru protectia mediului.

    SECTIUNEA a 3-a
    Fazele elaborarii reglementarilor tehnice, efectuarii/realizarii activitatilor specifice de reglementare

    Art. 16
    (1) Elaborarea reglementarilor tehnice cuprinde, de regula, urmatoarele faze:
    a) redactarea I, ancheta si sinteza observatiilor la ancheta;
    b) redactarea a II-a - finala (bun de tipar).
    (2) In cazuri bine justificate reglementarile tehnice se pot elabora intr-o singura faza sau in mai multe faze, in functie de complexitatea materialului documentar existent, cu avizul comun al CTS, CTCG, precum si de existenta unui consens al specialistilor cu activitati recunoscute in domeniu.
    Art. 17
    (1) Faza "redactarea I, ancheta si sinteza observatiilor la ancheta" consta in parcurgerea urmatoarelor etape:
    a) elaborarea textului reglementarii tehnice intr-o prima forma, in baza lucrarilor de fundamentare, a rezultatelor cercetarilor stiintifice utilizate, a analizei comparative a prevederilor din reglementarile tehnice internationale sau nationale din care s-au preluat unele prevederi, precum si a materialelor dezbatute in cadrul unor intalniri nationale sau internationale, dupa caz. Fiecare relatie de calcul sau formula prezentata si retinuta va fi comentata, indicandu-se explicit sursa;
    b) ancheta, care consta in transmiterea lucrarii elaborate in conformitate cu prevederile lit. a) tuturor factorilor potential interesati in domeniul reglementat si, in mod obligatoriu, autoritatilor publice centrale si/sau locale si altor institutii publice cu atributii in domeniu, pentru a fi analizata si a se formula eventuale observatii;
    c) sinteza observatiilor la ancheta, care consta in redactarea sintetica a observatiilor primite, cu mentionarea celui care le-a formulat, precum si rezultatul analizei fiecarei observatii, precizandu-se, dupa caz, insusirea acestora sau motivatiile pentru care acestea nu au fost insusite;
    d) redactarea I, care consta in amendarea textului elaborat conform prevederilor lit. a), cu acele observatii primite in urma anchetei si insusite de elaborator.
    (2) Faza "redactarea I, ancheta si sinteza observatiilor la ancheta" se preda la beneficiar in minimum 12 exemplare.
    Art. 18
    (1) La faza "redactarea a II-a - finala" se revizuieste continutul lucrarii in conformitate cu dispozitiile din avizul CTS, formulate la avizarea fazei "redactarea I, ancheta si sinteza observatiilor la ancheta", realizandu-se forma finala a textului.
    (2) Redactarea a II-a finala va fi insotita, acolo unde este cazul, de avizele favorabile ale autoritatilor publice cu activitate in domeniu, altele decat M.L.P.T.L., interesate de elaborarea reglementarii tehnice respective, obtinute anterior prin grija elaboratorului.
    (3) Redactarea a II-a - finala se preda la beneficiar in minimum 12 exemplare.
    (4) Dupa avizarea fara conditii in CTCG, elaboratorul va preda la beneficiar, inregistrat pe suport magnetic - CDROM - (formatul cerut de beneficiar prin contract), in 3 exemplare, textul redactarii a II-a - finale pentru care s-a obtinut viza "Bun de tipar" insotit, dupa caz, de materialul ilustrativ in original (pe folii transparente, cliseele fotografiilor etc.); programele de calcul se vor prezenta pe suport magnetic - CD-ROM -, insotit de manualul de utilizare.
    Art. 19
    (1) Efectuarea/realizarea activitatilor specifice de reglementare se face, de regula, intr-una sau mai multe faze, dupa caz.
    (2) Lucrarea se preda la beneficiar in minimum 12 exemplare.
    (3) In cazul realizarii de testari si/sau in prototipuri in conditii reale de exploatare, lucrarile efectuate se receptioneaza in situ, pe baza documentatiilor specifice si cu respectarea prevederilor legale.

    SECTIUNEA a 4-a
    Avizarea lucrarilor privind activitatea de reglementare

    Art. 20
    (1) Reglementarile tehnice, precum si rezultatele activitatilor specifice de reglementare se avizeaza dupa cum urmeaza:
    a) de catre CTS in domeniu, pentru toate fazele contractuale;
    b) de catre CTS reunite in situatiile in care, ca urmare a complexitatii reglementarii tehnice, aceasta este de competenta de analiza si avizare a doua sau mai multe CTS;
    c) de catre CTCG pentru viza finala "Bun de tipar" a redactarii a II-a a reglementarilor tehnice avizate favorabil fara conditii in CTS.
    (2) Se supun avizarii toate fazele de elaborare prevazute prin contract, numai daca acestea sunt insotite de referatul de analiza intocmit de responsabilul de tema din cadrul M.L.P.T.L.
    (3) La avizarea fazelor beneficiarul asigura participarea reprezentantilor autoritatilor publice cu activitate in domeniul reglementarilor tehnice respective, altele decat M.L.P.T.L., interesate in elaborarea reglementarilor tehnice.
    (4) Formularele pentru procesele-verbale de avizare sunt prezentate in anexele nr. I.2 si I.3.
    Art. 21
    (1) Avizarea in CTS, respectiv in CTCG, se poate desfasura numai in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor respectivului comitet, in care nu pot fi inclusi membrii comitetului care au participat direct la elaborarea reglementarii tehnice si/sau la efectuarea activitatii specifice de reglementare care se avizeaza.
    (2) Concluziile avizarii se consemneaza in procesul-verbal al sedintei de avizare.
    (3) Ca urmare a analizei pe faze a reglementarilor tehnice/activitatilor specifice de reglementare, in cazul unor modificari ale textului, noua formulare adoptata se consemneaza in procesul-verbal al sedintei de avizare si se inscrie in aviz la rubrica "Conditii".
    (4) Divergentele care pot aparea pe parcursul avizarii se consemneaza in procesul-verbal - insotite de motivarea scrisa a celui care le-a formulat - si se solutioneaza de CTCG in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data comunicarii.

    SECTIUNEA a 5-a
    Aprobarea reglementarilor tehnice

    Art. 22
    (1) Reglementarile tehnice se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, la propunerea D.G.T.C., cu avizul favorabil al secretarului de stat coordonator.
    (2) Reglementarile tehnice care au aplicabilitate si in domeniile de activitate ale altor ministere sau organisme ale administratiei publice centrale se aproba prin ordin comun al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei si al conducatorilor respectivelor organisme.
    (3) Ordinul de aprobare al fiecarei reglementari tehnice contine si precizari privind publicarea acestuia.

    SECTIUNEA a 6-a
    Valorificarea activitatii de reglementare

    Art. 23
    (1) Valorificarea reglementarilor tehnice se face prin publicarea acestora, in conformitate cu prevederile ordinului de aprobare.
    (2) Valorificarea activitatilor specifice de reglementare se face prin constituirea fondului national de documentare-informare, in cadrul autoritatii cu atributii in domeniu din subordinea/autoritatea M.L.P.T.L. si, dupa caz, prin punerea la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale si/sau locale si celorlalte institutii interesate.
    (3) Lucrarile ce fac obiectul activitatilor specifice de reglementare si care sunt legate de programele prioritare ale M.L.P.T.L. pot fi tiparite si difuzate prin grija autoritatilor cu atributii in domeniu din subordinea/autoritatea M.L.P.T.L.

    CAP. 4
    Finantarea activitatii de reglementare

    Art. 24
    (1) Din fondurile constituite din venituri proprii la M.L.P.T.L., in baza prevederilor art. 40 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 10/1995, cu modificarile ulterioare, se efectueaza cheltuieli curente - cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si servicii - si cheltuieli de capital privind:
    a) plata contravalorii contractelor de elaborare a reglementarilor tehnice/activitatilor specifice de reglementare;
    b) retribuirea, in conditiile legii, a membrilor CTCG si ai CTS, altii decat salariatii M.L.P.T.L.;
    c) achizitionarea de documentatii, carti, reviste, publicatii de specialitate etc. din tara si din strainatate;
    d) realizarea de traduceri necesare activitatilor specifice domeniului;
    e) cheltuieli generate de diseminarea reglementarilor tehnice, precum si culegerea de informatii privind modul de implementare a acestora, inclusiv publicarea lucrarilor;
    f) participarea la simpozioane si intalniri stiintifice din tara si din strainatate, in conditiile legii;
    g) achizitionarea de materiale, consumabile, echipamente, piese de schimb si software;
    h) alte dotari necesare bunei desfasurari a activitatii de reglementare;
    i) cheltuieli pentru intretinerea si repararea echipamentelor;
    j) cheltuieli pentru actiuni de reprezentare si protocol, in conformitate cu prevederile legale;
    k) orice alte cheltuieli necesare pentru realizarea activitatii de reglementare.
    (2) Cheltuielile prevazute la alin. (1) se fac in limita fondurilor constituite si prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli.

    CAP. 5
    Decontarea lucrarilor de elaborare a reglementarilor tehnice si a activitatilor specifice de reglementare

    Art. 25
    (1) Decontarea lucrarilor de elaborare a reglementarilor tehnice, precum si a rezultatelor activitatilor specifice de reglementare se face pe faze, in baza facturii emise de executant si insotite de procesul-verbal de receptie, redactat conform anexei nr. I.4, cu mentiunea SE RECEPTIONEAZA si vizat de conducerile celor doua parti in contract.
    (2) Procesul-verbal de receptie a fazei "redactarea a II-a - finala" se intocmeste numai dupa obtinerea avizului "Bun de tipar" de la CTCG.
    (3) Elaboratorul va emite factura numai dupa comunicarea procesului-verbal de receptie a fazei.

    CAP. 6
    Achizitia

    Art. 26
    (1) Activitatea de elaborare a reglementarilor tehnice si activitatilor specifice de reglementare este de natura serviciilor de cercetare-dezvoltare remunerate integral de catre autoritatea contractanta si ale caror rezultate nu sunt necesare autoritatii contractante in propriul beneficiu.
    (2) In conditiile dezvoltarii sistemului concurential, contractele de prestari de servicii pentru elaborarea de reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare se atribuie in conformitate cu procedurile din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/2002, si cu actele normative emise in aplicarea acesteia, respectiv Hotararea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice si Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii.
    Art. 27
    Contractele pentru elaborarea reglementarilor tehnice/activitatilor specifice de reglementare se intocmesc in conformitate cu prevederile contractului-cadru prevazut in anexa nr. II.

    CAP. 7
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 28
    Prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei se stabilesc conditiile de remunerare, potrivit legii, a membrilor CTCG si CTS, altii decat angajatii M.L.P.T.L.
    Art. 29
    Reglementarile tehnice/activitatile specifice de reglementare aflate in curs de elaborare la data intrarii in vigoare a prezentei metodologii se vor definitiva pe baza prevederilor legale in vigoare la data contractarii.
    Art. 30
    Anexele nr. I si II fac parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA 1.1a)*)
    la metodologie

    *) Anexa nr. I.1a) este reprodusa in facsimil.

                   MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI
                            Directia Generala Tehnica in Constructii
                               Nr. __________/DGTC/______________

                                                           SE APROBA,
                                                            MINISTRU

    PROPUN APROBAREA,
    SECRETAR DE STAT

                              PROGRAMUL .../anul ...
privind activitatea de reglementare in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat
                           - etapa ... de contractare -

 _________________________________________________________________________
|                  DOMENIUL            |          PROGRAMUL .../...       |
|______________________________________|__________________________________|
| COD |            DENUMIRE            | Numar   | Cheltuieli | Lista     |
|     |                                | lucrari | estimate   | lucrarilor|
|     |                                |         |- mil. lei -|           |
|_____|________________________________|_________|____________|___________|
|     |                                |         |            |  Anexa 1  |
|_____|________________________________|_________|____________|___________|
|     |                                |         |            |  Anexa 2  |
|_____|________________________________|_________|____________|___________|
|     |                                |         |            |  Anexa 3  |
|_____|________________________________|_________|____________|___________|
|     |                                |         |            |           |
|_____|________________________________|_________|____________|___________|
|     |                                |         |            |           |
|_____|________________________________|_________|____________|___________|
|     |                                |         |            |           |
|_____|________________________________|_________|____________|___________|
|     |                                |         |            |           |
|_____|________________________________|_________|____________|___________|
|     |                                |         |            |           |
|_____|________________________________|_________|____________|___________|
|     |                                |         |            |           |
|_____|________________________________|_________|____________|___________|
|     |                                |         |            |           |
|_____|________________________________|_________|____________|___________|
|     |                                |         |            |  Anexa n  |
|_____|________________________________|_________|____________|___________|
|     | TOTAL                          |         |            |           |
|_____|________________________________|_________|____________|___________|

    NOTA: finantarea se realizeaza din veniturile proprii constituite la MLPTL in baza art. 40 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare.

      DIRECTIA GENERALA TEHNICA            DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
            IN CONSTRUCTII                     SI RELATII BUGETARE
           DIRECTOR GENERAL,                     DIRECTOR GENERAL,

                                   VIZAT
    Presedintii comitetelor tehnice de specialitate:

    ANEXA 1.1b)*)
    la metodologie

    *) Anexa nr. I.1b) este reprodusa in facsimil.

    Ministerul Lucrarilor Publice,             Anexa ... la Programul .../anul
    Transporturilor si Locuintei

                                  LISTA
reglementarilor tehnice si activitatilor specifice propuse pentru elaborare in domeniul*) ...................................................................
                       - etapa ... de contractare -

    *) Domeniile sunt cele corespunzatoare comitetelor tehnice de specialitate.

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea lucrarii |Activitate*1) |Necesitate,|Forma de    | Cheltuieli |
|crt.|                    |______________|scop       |atribuire a | estimate   |
|    |                    |tip lucrare*2)|           |contractului|- mil. lei -|
|____|____________________|______________|___________|____________|____________|
|    |                    |              |           |            |            |
|____|____________________|______________|___________|____________|____________|
|    |                    |              |           |            |            |
|____|____________________|______________|___________|____________|____________|
|    | TOTAL:             |       X      |     X     |      X     |            |
|____|____________________|______________|___________|____________|____________|

    Precizari (conform Regulamentului aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 203/2003)

    *1) Activitatea de reglementare: 1 - Reglementari tehnice
                                     2 - Activitati specifice
    *2) Tip lucrare:
 ______________________________________________________________________________
|   pentru 1 - Reglementari tehnice   |     pentru 2 - Activitati specifice    |
|_____________________________________|________________________________________|
| A. Regulamente                      | A. Cercetari (detaliate conform        |
|                                     |    art. 3 alin. (2) din Regulament)    |
|_____________________________________|________________________________________|
| B. Coduri/Normative                 | B. Testari (detaliate conform          |
|                                     |    art. 3 alin. (3) din Regulament)    |
|_____________________________________|________________________________________|
| C. Ghiduri/Metodologii              | C. Documentatii (detaliate conform     |
|                                     |    art. 3 alin. (4) din Regulament)    |
|_____________________________________|________________________________________|
| D. Specificatii tehnice             | D. Studii (detaliate conform           |
|                                     |    art. 3 alin. (5) din Regulament)    |
|_____________________________________|________________________________________|
|                                     | E. Audit (detaliate conform            |
|                                     |    art. 3 alin. (6) din Regulament)    |
|_____________________________________|________________________________________|
|                                     | F. Banci de date (detaliate conform    |
|                                     |    art. 3 alin. (7) din Regulament)    |
|_____________________________________|________________________________________|
|                                     | G. Prototipuri (detaliate conform      |
|                                     |    art. 3 alin. (8) din Regulament)    |
|_____________________________________|________________________________________|

    ANEXA 1.2*)
    la metodologie

    *) Anexa nr. I.2 este reprodusa in facsimil.

    COMITETUL TEHNIC DE SPECIALITATE __________________________________________

                                                      Presedinte,
                                                  ___________________

                         PROCES-VERBAL DE AVIZARE
                         Nr. _____ din __________

    1. Simbolul si denumirea lucrarii:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
    2. Faza _____________________________________________
    3. Elaborator _______________________________________
    4. Contract nr. ________ din ________________________
    5. Concluziile avizarii
    5.a - Faza se AVIZEAZA FAVORABIL - FARA CONDITII
    5.b - Faza se AVIZEAZA FAVORABIL - cu urmatoarele CONDITII pentru faza urmatoare:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    In vederea avizarii si receptionarii fazei, elaboratorul are obligatia de a introduce in documentatie conditiile stabilite de Comitetul Tehnic de Specialitate, mentionate la pct. 6.c, in termen de _____ zile de la data prezentului aviz, procedand dupa cum urmeaza:
    - va face dovada in scris a indeplinirii obligatiei de mai sus;
    - va prezenta documentatia la reavizare.
    5.c - Faza se AVIZEAZA NEFAVORABIL - cu urmatoarele CONDITII in vederea refacerii si prezentarii documentatiei pentru o noua avizare:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    Documentatia, refacuta in conformitate cu conditiile de la pct. 6.d, se va prezenta la responsabilul de tema in termen de _____ zile de la data prezentului aviz.
    6. In temeiul concluziilor de la pct. 5, Comitetul Tehnic de Specialitate nr. _____ apreciaza ca, din punct de vedere tehnic, documentatia analizata prezentata in Faza _____________________________,

                             SE POATE
                            ----------- RECEPTIONA.
                            NU SE POATE

    7. Participanti:
    7.a. Membrii Comitetului Tehnic de Specialitate:
________________________________________________________________________________
Nr.        Numele si prenumele          Profesia/Functia         Semnatura
crt.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    7.b. Invitati:
________________________________________________________________________________
Nr.        Numele si prenumele          Profesia/Functia         Semnatura
crt.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                  Secretar                  Responsabil lucrare/tema,
       Comitet tehnic de specialitate,

       _______________________________      _________________________

    ANEXA 1.3*)
    la metodologie

    *) Anexa nr. I.3 este reprodusa in facsimil.

    COMITETUL TEHNIC DE COORDONARE GENERALA

                                                        Presedinte,
                                                     SECRETAR DE STAT

                          PROCES-VERBAL DE AVIZARE
                          Nr. _____ din __________

    1. Denumirea reglementarii tehnice:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
    2. Faza: Redactarea a III-a - finala.
    3. Elaborator __________________________________________
    4. Contract nr. _________ din __________________________
    5. Concluziile avizarii:
    Urmare analizei si vazand Avizul favorabil - fara conditii - nr. _____ din _________________, emis de Comitetul Tehnic de Specialitate nr. _____ pentru reglementarea tehnica prezentata in Redactarea a II-a (finala):
    5.a - se AVIZEAZA FAVORABIL si se acorda viza "BUN DE TIPAR" - reglementarea tehnica se poate promova pentru aprobare si publicare;
    5.b - se amana acordarea vizei "BUN DE TIPAR" pana la introducerea urmatoarelor CONDITII:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    6. In temeiul concluziilor de la pct. 5, Comitetul Tehnic de Coordonare Generala apreciaza ca, din punct de vedere tehnic, documentatia analizata prezentata in Faza _____________________________,

                             SE POATE
                            ----------- RECEPTIONA.
                            NU SE POATE

    7. Participanti:
    7.a. Membrii Comitetului Tehnic de Coordonare Generala:
________________________________________________________________________________
Nr.        Numele si prenumele          Profesia/Functia         Semnatura
crt.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    7.b. Invitati:
________________________________________________________________________________
Nr.        Numele si prenumele          Profesia/Functia         Semnatura
crt.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                   Secretar                         Responsabil tema,
    Comitet Tehnic de Coordonare Generala,              M.L.P.T.L,

    ______________________________________       _______________________

    ANEXA 1.4*)
    la metodologie

    *) Anexa nr. I.4 este reprodusa in facsimil.

        M.L.P.T.L - D.G.T.C.                          EXECUTANT

              Se aproba                               Se aproba
          Director General,                        Director General,

    Nr. si data inregistrare la             Nr. si data inregistrare la
             BENEFICIAR                               EXECUTANT
    ___________________________             ___________________________

                           PROCES-VERBAL DE RECEPTIE
                              (continut-cadru)

                           Nr. ___ din data ________

    1. Simbolul si denumirea lucrarii:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
    2. Faza ____________________________________________
    3. Elaborator ______________________________________
    4. Contract nr. __________ din _____________________
    5. Comisia de receptie - paritara - este constituita din reprezentantii beneficiarului si executantului, dupa cum urmeaza:
________________________________________________________________________________
Nr.        Numele si prenumele        Institutia               Functia
crt.                                  reprezentata
________________________________________________________________________________
                                      M.L.P.T.L        Responsabil lucrare/tema
________________________________________________________________________________
                                      Elaborator       Sef de proiect
________________________________________________________________________________
                                      Elaborator       Director economic
________________________________________________________________________________

    6. Vazand documentele prezentate, Comisia constata urmatoarele:
    6.1. Lucrarea a fost AVIZATA FAVORABIL - FARA CONDITII - de catre Comitetul Tehnic de Specialitate nr. _________, conform Procesului-verbal de avizare nr. _______ din data _______________, anexat, prin care se propune receptionarea fazei.
    6.2. Lucrarea a fost AVIZATA FAVORABIL - CU CONDITII PENTRU FAZA URMATOARE - de catre Comitetul Tehnic de Specialitate nr. _________, conform Procesului-verbal de avizare nr. _______, din data _______________, anexat, prin care se propune receptionarea fazei.
    6.3. Lucrarea a fost AVIZATA FAVORABIL - "BUN DE TIPAR" - de catre Comitetul Tehnic de Coordonare Generala, conform Procesului-verbal de avizare nr. _______, din data _______________, anexat, prin care se propune receptionarea fazei.
    7. Ca urmare a celor constatate, precum si a recomandarii din Procesul-verbal de avizare, Comisia de receptie hotaraste:
    7.a Intrucat lucrarile executate sunt corespunzatoare din punct de vedere tehnic si conforme clauzelor contractuale SE RECEPTIONEAZA.
    7.b Intrucat lucrarile executate nu sunt corespunzatoare din punct de vedere tehnic si/sau nu sunt conforme clauzelor contractuale, NU SE RECEPTIONEAZA.
    8. Valoarea contractata a lucrarilor corespunzatoare fazei _________________
este de ____________________________________________________________________lei.
                             (cifre si litere)
    9. - Data prevazuta in contract pentru predarea la beneficiar a lucrarilor fazei supuse receptiei: _______________________
    - Data la care au fost predate la beneficiar lucrarile fazei supuse receptiei: _______________________.
    10. Se anexeaza urmatoarele documente analizate in vederea receptionarii (dupa caz):
    - Procesul-verbal de avizare al executantului, nr. ______;
    - Procesul-verbal nr. ______ din _________ al Comitetului Tehnic de Specialitate, nr. ______;
    - Procesul-verbal nr. ______ din _________ al Comitetului Tehnic de Coordonare Generala;
    - Post-calculul intocmit de executant;
    - Nota justificativa a consumului de manopera;
    - Nota justificativa a consumului de materiale;
    - Nota justificativa a consumului cheltuieli directe;
    - Copiile contractelor/conventiilor civile ale colaboratorilor la lucrare;
    - Post-calculul, precum si Notele justificative ale consumului de materiale, manopera si cheltuieli directe ale colaboratorilor;
    - Procesele-verbale de receptie a lucrarilor colaboratorilor la contractantul general.
    11. Alte observatii
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    Intocmit azi _________, in 5 (cinci) exemplare, din care 2 (doua) pentru beneficiar si 3 (trei) pentru executant,

                             COMISIA DE RECEPTIE:

________________________________________________________________________________
           Nume si prenume               Functia                 Semnatura
________________________________________________________________________________
                                 BENEFICIAR:
________________________________________________________________________________
                                 Responsabil lucrare/tema
________________________________________________________________________________
                                 EXECUTANT:
________________________________________________________________________________
                                 Sef proiect
________________________________________________________________________________
                                 Director economic
________________________________________________________________________________

    ANEXA 1.5*)
    la metodologie

    *) Anexa nr. I.5 este reprodusa in facsimil.

                          MODEL FILA DE CAPAT
        MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

    1) ........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
                   2) .........................................................
                   3) .........................................................
    4) ........................................................................
    ...........................................................................
    5) ........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
                   6) .........................................................

                  Precizari privind redactarea filei de capat

    La redactarea filei de capat a lucrarii, corespunzator fiecarei faze de elaborare, se vor completa, dupa caz, spatiile marcate de la 1) la 6), avand in vedere urmatoarele:
    1) Titlul lucrarii      (conform pozitiei din lista de lucrari componenta a
                            Programului de activitati de reglementare)
    2) Indicativul          (numai in cazul reglementarilor tehnice)
    Exemplu: GP - 027 - 95 semnifica:
                            GP - ghid de proiectare
                            027 - numarul de ordine in ansamblul reglementarilor
                            95 - anul aprobarii prin ordin
    3) Tipul lucrarii       (conform Hotararii Guvernului nr. 203/2003)
    4) Aprobata             prin Ordinul ministrului lucrarilor publice,
                            transporturilor si locuintei nr. ........../.......
                            (numai in cazul reglementarilor tehnice)
    5) Structura lucrarii   Se vor inscrie date de identificare: volum nr.,
                            titlul acestuia etc.
    6) Data elaborarii

    NOTA:
    Nu se va inscriptiona "Anexa nr. I.5".

    ANEXA 2
    la metodologie

    M.L.P.T.L.                                          EXECUTANT
    Nr. intrare ...... din data ........     Nr. intrare ...... din data ........

                             CONTRACT-CADRU
pentru elaborarea reglementarilor tehnice/realizarea activitatilor specifice de reglementare
                   Nr.*) ............. din .................

    *) Numarul contractului este alocat de M.L.P.T.L. - D.G.T.C.; data inscrisa este data de intrare in vigoare a contractului, corespunzand datei semnarii acestuia de catre ambele parti.

    I. Partile contractante

    Art. 1
    Intre: a) ......................................................, cu sediul in .........................., str. .................... nr. ......, judetul ...................., cod postal .................., telefon .................., fax ..................., e-mail ..........................., cont virament nr. .............................., deschis la ...................................., sucursala ...................................., reprezentata prin:
    Director general .................................
    Director economic ...............................,
in calitate de executant; si
    b) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, cod postal 77113, tel. 314.15.06, fax 224.90.09, e-mail: dtc6@mt.ro, cont virament nr. ......................, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat prin:
    Secretar de stat ..........................................................
    Directia generala tehnica in constructii - director general ...............
    Directia generala economica si relatii bugetare - director general .......,
in calitate de beneficiar,
    a intervenit urmatorul contract.

    II. Obiectul, valoarea si valabilitatea contractului

    Art. 2
    Obiectul contractului
    Elaborarea lucrarii:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
in conformitate cu Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003.
    Art. 3
    Valoarea totala ferma a contractului este de ...................... lei, din care taxa pe valoarea adaugata de .......................... lei.
    Pentru anul in curs valoarea contractului este de ..................... lei, din care taxa pe valoarea adaugata de .......................... lei, conform devizelor anexate.
    Art. 4
    Executantul se obliga sa elaboreze lucrarea astfel cum este prevazut in graficul de realizare a lucrarii, in decurs de ... zile de la data intrarii in vigoare a contractului.
    Art. 5
    Contractul isi inceteaza valabilitatea o data cu efectuarea de catre beneficiar a ultimei plati.
    Art. 6
    Programul de elaborare a reglementarii tehnice/activitatii specifice de reglementare contine urmatoarele faze:
    a) redactarea I, ancheta, sinteza observatiilor la ancheta/faza ...........
                                      cu predare la data de: .................;
    c) redactarea a II-a, finala/faza ..............
                                      cu predare la data de: ..................
    Art. 7
    Modificarile de program (termene, valori, grup de lucru, colaboratori) pot fi efectuate prin acte aditionale la prezentul contract, care se depun pentru semnare la beneficiar cu minimum 15 zile calendaristice inaintea termenului de predare a fazei respective si care vor fi avizate de comitetul tehnic de specialitate.
    Art. 8
    Indeplinirea conditiilor rezultate din avizari si/sau a recomandarilor din anchetele la factorii interesati se va face prin grija executantului, in cadrul valorii totale a contractului.
    Art. 9
    Decontarea se face pentru fiecare faza, pe baza facturii emise de executant, insotita de procesul-verbal de receptie fara obiectiuni.

    III. Documentele contractului

    Art. 10
    Fac parte integranta din prezentul contract urmatoarele anexe:
    Anexa nr. 1 - Fisa reglementarii tehnice/activitatii specifice de reglementare
    Anexa nr. 2 - Devizul de cheltuieli
    Anexa nr. 2.a - Detaliere art. Materiale
    Anexa nr. 2.b - Detaliere art. Manopera
    Anexa nr. 2.c - Detaliere art. Alte cheltuieli directe (pe faze)
    Anexa nr. 3 - Tema reglementarii tehnice/activitatii specifice de reglementare.

    IV. Obligatiile partilor contractante

    IV.a) Obligatii ale ambelor parti
    Art. 11
    Predarea fiecarei faze la beneficiar - Directia generala tehnica in constructii - se face pe baza adresei de inaintare emise de executant, vizata de primire de catre responsabilul de tema si inregistrata la registratura generala a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

    IV.b) Obligatiile executantului
    Art. 12
    Executantul declara pe propria raspundere ca nu a mai contractat alte lucrari finantate din fonduri publice si avand acelasi continut cu cel al prezentului contract.
    Art. 13
    In situatiile in care specificul reglementarii tehnice/activitatii specifice de reglementare o impune, dupa avizarea favorabila a ultimei faze, executantul va obtine avizele organelor administratiei publice centrale/locale in al caror domeniu de autoritate reglementarea tehnica poate produce efecte.
    Art. 14
    Executantul va preda fazele la termenele stabilite prin prezentul contract si in conditii bune de grafica si redactare.
    Art. 15
    Lucrarea se preda la beneficiar intr-un numar de 12 (douasprezece) exemplare, pentru fiecare faza.
    Elaboratorul va preda la beneficiar, inregistrat pe CD-ROM - 3 exemplare -, in formatul cerut de beneficiar, textul redactarii a II-a - finale pentru care a obtinut de la beneficiar viza "Bun de tipar", insotit, dupa caz, de materialul ilustrativ in original (pe folii transparente, cliseele fotografiilor etc.).
    In cazul reglementarilor tehnice elaborate sau insotite de programe de calcul, o data cu redactarea a II-a se vor preda la M.L.P.T.L. programul sursa, programul de calcul si manualul de utilizare, inregistrate pe CD-ROM.
    Art. 16
    Intarzierile de predare a fazelor de contract se penalizeaza cu 0,3% din valoarea totala a contractului, pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult decat valoarea fazei asupra careia este aplicata penalizarea.
    Art. 17
    Executantul va introduce observatiile rezultate in urma sedintelor de avizare in termenul stabilit prin procesul-verbal de avizare - de regula fara afectarea termenelor de predare a fazelor urmatoare - si in cadrul valorii fazei prevazute in contract.
    Art. 18
    Executantul raspunde, in calitate de autor, de prevederile reglementarii tehnice, respectiv de calitatea si/sau rezultatele lucrarii care face obiectul prezentului contract, inclusiv pentru partile elaborate de colaboratori, pe care si le-a insusit prin avizarea interna.

    IV.c) Obligatiile beneficiarului
    Art. 19
    Beneficiarul va asigura avizarea fiecarei faze in comitetul tehnic de specialitate, in termen de cel mult 30 de zile de la data predarii acestora.
    Art. 20
    In situatia in care, ca urmare a formularii unor conditii necesare a fi introduse in faza analizata, prin procesul-verbal de avizare se face recomandarea de a nu se receptiona faza, executantul are obligatia de a prezenta lucrarea la reavizare in termenul prevazut prin procesul-verbal de avizare.

    V. Dispozitii finale

    Art. 21
    In cazul in care predarea primei faze nu are loc in cel mult 15 zile lucratoare de la termenul prevazut, inclusiv termenul prevazut in procesul-verbal de avizare pentru refacerea lucrarii, prezentul contract se considera reziliat de drept.
    Art. 22
    In cazul in care la avizare lucrarea primei faze este respinsa de comitetul tehnic de specialitate fara mentiuni de refacere, beneficiarul isi rezerva dreptul ca, in termen de 10 zile de la data avizarii, sa notifice executantului rezilierea unilaterala a contractului.
    Art. 23
    Reglementarea tehnica/activitatea specifica de reglementare care face obiectul prezentului contract este in proprietatea beneficiarului - Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei - incepand cu decontarea primei faze.
    La data publicarii ordinului de aprobare a reglementarii tehnice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, reglementarea tehnica devine bun public.
    Art. 24
    Contractul se considera stins o data cu receptia ultimei faze contractuale si cu decontarea acesteia de catre beneficiar.
    Art. 25
    Situatiile de forta majora - calamitati naturale sau antropice, stare de razboi - se comunica in maximum 5 zile calendaristice de la producerea lor, dovada cazului de forta majora urmand a fi facuta in termen de 15 zile calendaristice de la data declansarii starii de forta majora.
    In aceste situatii termenele contractuale se vor prelungi cu perioada de intrerupere efectiva datorata motivelor mentionate, partile avand obligatia de a incheia un proces-verbal in care se vor consemna perioada de intrerupere si cauza care a determinat-o.
    Art. 26
    Eventualele neintelegeri dintre parti, ivite pe parcursul derularii contractului, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in caz de litigii partile se vor adresa organelor de justitie competente.
    Art. 27
    Prezentul contract s-a incheiat in 5 (cinci) exemplare, din care 2 (doua) exemplare pentru executant si 3 (trei) exemplare pentru beneficiar, si intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti.

            EXECUTANT                                BENEFICIAR

        Director general,                         Secretar de stat,
      ....................                       .....................

        Director economic,                          Secretar general,
     .....................                        ...................

              Vizat                                      Vizat
        Oficiul juridic                Directia generala juridica si contencios
                                                    Director general,

                                 Directia generala economica si relatii bugetare
                                                    Director general,

    Control financiar preventiv                Control financiar preventiv

                                     Directia generala tehnica in constructii
                                                   Director general,

                                           Serviciul programe cercetare si
                                                 reglementari tehnice
                                                     Sef serviciu,

    ANEXA 1*)
    la Contractul nr. ..............

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    FISA REGLEMENTARII TEHNICE/ACTIVITATII SPECIFICE DE REGLEMENTARE

                                                                      mii lei
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea lucrarii:| Perioada        | Graficul de realizare a           |
|crt.| _________________ | de executie     | lucrarilor - durata in zile/faze  |
|    | _________________ | Valoare totala  | valoarea lucrarilor/faze          |
|    | _________________ | Valoare in      |___________________________________|
|    | _________________ | anul curent     | Faza 1| Avizarea| Faza n| Avizarea|
|    |                   |                 |       |  fazei 1|       | fazei n |
|____|___________________|_________________|_______|_________|_______|_________|
|    |Grupul de lucru:   |                 |       |         |       |         |
| 1. | _________________ | _______________ |       |         |       |         |
| 2. | _________________ | _______________ |       |         |       |         |
| 3. | _________________ |                 |       |         |       |         |
|____|___________________|                 |       |         |       |         |
|    |Colaboratori la    |                 |       |         |       |         |
|    |elaborare:         |                 |       |         |       |         |
| 1. | _________________ |                 |       |  30     |       |   45    |
| 2. | _________________ |                 |       |   -     |       |    -    |
| 3. | _________________ |                 |       |         |       |         |
|____|___________________|                 |       |         |       |         |
|    |Colaboratori la    |                 |       |         |       |         |
|    |ancheta:           |                 |       |         |       |         |
| 1. | _________________ |                 |       |         |       |         |
| 2. | _________________ |                 |       |         |       |         |
| 3. | _________________ |                 |       |         |       |         |
|____|___________________|_________________|_______|_________|_______|_________|

          EXECUTANT,                            BENEFICIAR - MLPTL,

       Director General,                   Serviciul Programe Cercetare
                                             si Reglementari Tehnice
                                                 Sef serviciu,

        Sef de proiect,                         Responsabil tema,

    ANEXA 2*)
    la Contractul nr. ...............

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    _________________________
    _________________________
      (UNITATEA EXECUTANTA)

                             DEVIZUL DE CHELTUIELI
                                                                      - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |      Articole de calculatie      | Valoare totala |      Din care:      |
|crt.|      si elemente de calcul       |                |_____________________|
|    |                                  |                |  Faza 1  |  Faza n  |
|____|__________________________________|________________|__________|__________|
|  1.| Materiale*)                      |                |          |          |
|____|__________________________________|________________|__________|__________|
|  2.| Manopera*)                      |                |          |          |
|____|__________________________________|________________|__________|__________|
|  3.| CAS, Ajutor somaj, CASS etc.     |                |          |          |
|    | (rd. 2 x. .....%)                |                |          |          |
|____|__________________________________|________________|__________|__________|
|  4.| Alte cheltuieli directe*)      |                |          |          |
|____|__________________________________|________________|__________|__________|
|  5.| Cheltuieli regie sectie          |                |          |          |
|    | (rd. 2 + rd. 3) x .....%         |                |          |          |
|____|__________________________________|________________|__________|__________|
|  6.| Total cost sectie                |                |          |          |
|    | (rd. 1 la rd. 5)                 |                |          |          |
|____|__________________________________|________________|__________|__________|
|  7.| Cheltuieli regie institut        |                |          |          |
|    | (rd. 6 x .....%)                 |                |          |          |
|____|__________________________________|________________|__________|__________|
|  8.| Total pret de cost               |                |          |          |
|    | (rd. 6 + rd. 7)                  |                |          |          |
|____|__________________________________|________________|__________|__________|
|  9.| Profit (rd. 8 x 5%)              |                |          |          |
|____|__________________________________|________________|__________|__________|
| 10.| TOTAL (rd. 8 + rd. 9)            |                |          |          |
|____|__________________________________|________________|__________|__________|
| 11.| Colaboratori                     |                |          |          |
|    | din care: colaboratori persoane  |                |          |          |
|    |           fizice                 |                |          |          |
|    |           colaboratori persoane  |                |          |          |
|    |           juridice               |                |          |          |
|____|__________________________________|________________|__________|__________|
| 12.| TOTAL (rd. 10 + rd. 11)          |                |          |          |
|____|__________________________________|________________|__________|__________|
| 13.| TVA (rd. 12 x 19%)               |                |          |          |
|____|__________________________________|________________|__________|__________|
|    | TOTAL GENERAL                    |                |          |          |
|____|__________________________________|________________|__________|__________|

    Raspundem pentru legalitatea, realitatea, exactitatea si corectitudinea datelor inscrise in prezentul deviz de cheltuieli.

           Director General,                       Director Economic,

                                 Sef proiect

    NOTA: in completarea prezentei anexe, a se vedea:
    *) Detaliere art. Materiale                    (pe faze)  - vezi anexa 2.a
    *) Detaliere art. Manopera                    (pe faze)  - vezi anexa 2.b
    *) Detaliere art. Alte cheltuieli directe    (pe faze)  - vezi anexa 2.c

    ANEXA 2.a*)
    la Contractul nr. ...............

    *) Anexa nr. 2.a este reprodusa in facsimil.

    *) Detaliere art. Materiale

                                                                    - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Articol    |UM|        Faza 1        |        Faza 1        | Valoare|
|crt.|               |  |______________________|______________________| totala |
|    |               |  |Cant.| Val./UM|Valoare|Cant.| Val./UM|Valoare|        |
|____|_______________|__|_____|________|_______|_____|________|_______|________|
|____|_______________|__|_____|________|_______|_____|________|_______|________|
|____|_______________|__|_____|________|_______|_____|________|_______|________|
|____|_______________|__|_____|________|_______|_____|________|_______|________|
|____|_______________|__|_____|________|_______|_____|________|_______|________|
|____|_______________|__|_____|________|_______|_____|________|_______|________|
|____|_______________|__|_____|________|_______|_____|________|_______|________|
|____|_______________|__|_____|________|_______|_____|________|_______|________|
|____|_______________|__|_____|________|_______|_____|________|_______|________|
|____|_______________|__|_____|________|_______|_____|________|_______|________|
|    | TOTAL:        |  |     |        |       |     |        |       |        |
|____|_______________|__|_____|________|_______|_____|________|_______|________|

                             UNITATEA EXECUTANTA

           Director General,                       Director Economic,

                                 Sef proiect

    Data: ________________

    ANEXA 2.b*)
    la Contractul nr. ...............

    *) Anexa nr. 2.b este reprodusa in facsimil.

    *) Detaliere art. Manopera

 ______________________________________________________________________________
|Nume,  |Functie| TOTAL     |                    Faza 1                        |
|prenume|       | CONTRACT  |                                                  |
|_______|_______|___________|__________________________________________________|
|       |       |Nr.|Valoare|    Luna ...      |    Luna ...      | Total faza |
|       |       |ore|       |                  |                  |            |
|_______|_______|___|_______|__________________|__________________|____________|
|       |       |   |       |nr. |tarif|valoare|nr. |tarif|valoare|nr. |valoare|
|       |       |   |       |ore |orar |       |ore |orar |       |ore |       |
|_______|_______|___|_______|____|_____|_______|____|_____|_______|____|_______|
|_______|_______|___|_______|____|_____|_______|____|_____|_______|____|_______|
|Total: |       |   |       |    |     |       |    |     |       |    |       |
|_______|_______|___|_______|____|_____|_______|____|_____|_______|____|_______|

 __________________________________________________________
|Nume,  |                    Faza n                        |
|prenume|                                                  |
|_______|__________________________________________________|
|       |    Luna .....    |    Luna .....    | Total faza |
|       |                  |                  |            |
|_______|__________________|__________________|____________|
|       |nr. |tarif|valoare|nr. |tarif|valoare|nr. |valoare|
|       |ore |orar |       |ore |orar |       |ore |       |
|_______|____|_____|_______|____|_____|_______|____|_______|
|_______|____|_____|_______|____|_____|_______|____|_______|
|Total: |    |     |       |    |     |       |    |       |
|_______|____|_____|_______|____|_____|_______|____|_______|

                             UNITATEA EXECUTANTA

           Director General,                       Director Economic,

                                 Sef proiect

    Data: ________________

    ANEXA 2.c*)
    la Contractul nr. ................

    *) Anexa nr. 2.c este reprodusa in facsimil.

    *) Detaliere art. Alte cheltuieli directe (pe faze)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                             UNITATEA EXECUTANTA

           Director General,                       Director Economic,

                                 Sef proiect

    NOTA: Se completeaza de catre elaborator in functie de datele reale necesare pentru elaborarea lucrarii

    Data: ________________

    ANEXA 3
    la Contractul nr. ...............

                                  TEMA
   reglementarii tehnice/activitatii specifice de reglementare

    1. Titlul lucrarii
    2.a) Stadiul tratarii subiectului supus reglementarii tehnice/activitatii specifice de reglementare pe plan international
    2.b) Stadiul tratarii subiectului supus reglementarii tehnice/activitatii specifice de reglementare pe plan national
    3. Alinierea la normele Uniunii Europene
    4. Necesitatea si oportunitatea elaborarii lucrarii. Obiective propuse
    5. Continutul lucrarii (titluri, capitole, subcapitole, sectiuni, cu prezentarea scurta a acestora)
    6. Bibliografie
    7. Glosar de termeni

             EXECUTANT                   BENEFICIAR - M.L.P.T.L.
          Sef de proiect,                  Responsabil tema,

    NOTA:
    Pct. 1   5 se vor completa cu date succinte si definitorii in vederea elaborarii si aprecierii unitare a lucrarii.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 542/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 542 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 542/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu