Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.3363 din 01.07.2020

pentru aprobarea Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, precum şi pentru aprobarea cuantumului indemnizaţiei de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate şi în comitetul tehnic de coordonare generală
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 624 din 16 iulie 2020SmartCity1

În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) şi (2) din Regulamentul privind activitatea de reglementare în construcţii şi categoriile de cheltuieli aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 lit. cc) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei,potrivit prevederilor art. 43 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale cap. I lit. A pct. 4 nr. crt. 1 din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 lit. ţţ) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020,ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Metodologia privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, precum şi pentru aprobarea cuantumului indemnizaţiei de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate şi în comitetul tehnic de coordonare generală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Se aprobă cuantumul indemnizaţiei de participare a specialiştilor în calitate de membri în comitetele tehnice de specialitate şi în comitetul tehnic de coordonare generală, care se calculează în funcţie de numărul de ore aferent şedinţelor de avizare a reglementărilor tehnice şi în funcţie de cuantumul salariului de bază brut al funcţiei de profesor universitar cu vechime în învăţământ peste 25 de ani, gradaţia 0, pentru anul 2022, prevăzut în cap. I lit. A pct. 4 nr. crt. 1 - „Funcţia profesor universitar" din anexa nr. I - Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Învăţământ" - la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, conform formulei prevăzute la art. 25 din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 3La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 542/2003 pentru aprobarea Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 17 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 930/2008 privind aprobarea componenţei Comitetului tehnic de coordonare generală, a structurii şi componenţei comitetelor tehnice de specialitate, precum şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 7 august 2008, se abrogă. Articolul 4Direcţia generală dezvoltare regională şi infrastructură şi Direcţia generală management financiar, resurse umane şi administrativ vor duce la îndeplinire prezentul ordin. Articolul 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,Gheorghe Păsat,secretar de statANEXĂMETODOLOGIE privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, precum şi pentru aprobarea cuantumului indemnizaţiei de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate şi în comitetul tehnic de coordonare generală Capitolul IPrevederi generale Articolul 1Activitatea de reglementare în construcţii, denumită în continuare activitate de reglementare, se desfăşoară potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului privind activitatea de reglementare în construcţii şi categoriile de cheltuieli aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, şi cuprinde: elaborarea de reglementări tehnice în domeniul construcţiilor, denumite în continuare reglementări tehnice; efectuarea de activităţi specifice corelative activităţii de reglementare. Articolul 2
(1) Reglementările tehnice se concep şi se redactează structurat pe titluri, capitole, secţiuni şi articole, după caz, în termeni corect formulaţi, clari şi precişi, fără posibilităţi de interpretare.
(2) În cazul în care în cadrul reglementării tehnice se fac referiri la alte acte normative, inclusiv reglementări tehnice în vigoare, se va evita reproducerea de articole ori preluarea de texte din acestea, folosindu-se norma de trimitere şi indicându-se numai titlul, actul, capitolul şi/sau articolul de referinţă.
(3) Explicarea prevederilor se face prin note, comentarii, exemple de aplicare, pachete de programe de calcul şi materiale ilustrative, de exemplu, figuri, desene, planşe, scheme, după caz.
(4) La finalul reglementării tehnice se menţionează lista actelor normative şi standardelor conexe şi glosarul de termeni specifici domeniului reglementat.
Articolul 3
(1) Dreptul de proprietate asupra reglementărilor tehnice se exercită de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, denumit în continuare M.L.P.D.A., şi se constituie progresiv, după recepţia, fără observaţii, a fiecărei faze contractuale de elaborare a reglementărilor tehnice şi decontarea acesteia de către achizitor.
(2) Reglementările tehnice intră în proprietatea publică a statului şi devin texte oficiale de natură normativă la data intrării în vigoare a ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei prin care au fost aprobate.
(3) Dreptul de proprietate asupra rezultatelor activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare, inclusiv, dar fără a se limita la cercetări, testări, documentaţii, studii, audit, bănci de date şi realizarea de prototipuri necesare fundamentării reglementărilor specifice domeniului, se exercită de M.L.P.D.A.
(4) Reglementările tehnice şi rezultatele activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare sunt puse la dispoziţia publicului prin intermediul paginii de internet a M.L.P.D.A., la secţiunea dedicată.
(5) Pentru clarificări, precum şi pentru emiterea de puncte de vedere cu privire la interpretarea unor prevederi ale reglementărilor tehnice aprobate, M.L.P.D.A. se adresează direct elaboratorilor.
Capitolul IIAtribuţii şi responsabilităţi privind activitatea de reglementare Secţiunea 1Autoritatea contractantă Articolul 4Potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, M.L.P.D.A. are atribuţii privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare. Art. 5 - (1) În cadrul M.L.P.D.A., direcţia de specialitate care coordonează activitatea de reglementare tehnică în construcţii, denumită în continuare direcţia de specialitate, elaborează reglementări tehnice şi activităţi specifice corelative activităţii de reglementare, în oricare dintre următoarele moduri: a)în mod direct de către direcţia de specialitate, prin angajaţi ai M.L.P.D.A. care deţin competenţe în domeniul de reglementare, desemnaţi să participe la elaborarea reglementării tehnice şi/sau prin specialişti angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pe posturi în afara organigramei, conform art. 29 alin. (3); b)pe baza unor proceduri de achiziţie publică pentru achiziţia de servicii de specialitate; c)pe baza unor protocoale de colaborare, fără remunerare, încheiate între M.L.P.D.A. şi organizaţii profesionale, organizaţii patronale, universităţi de profil sau organizaţii ale societăţii civile care deţin expertiza necesară; d)în orice altă formă prevăzută de lege.
(2) Direcţia de specialitate administrează fondurile necesare activităţii de reglementare, sprijinită prin activităţi specifice de direcţia responsabilă cu managementul financiar, scop în care:a)întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii de reglementare, care se implementează pe bază de programe anuale; b)organizează programarea, elaborarea, avizarea şi valorificarea activităţii de reglementare; c)elaborează, cu avizul direcţiei responsabile cu managementul financiar, proiecte de programe privind activitatea de reglementare, pe care le înaintează spre avizare şi aprobare conform art. 12; d)se consultă cu universităţile de profil, organizaţiile profesionale şi patronale, organizaţii ale societăţii civile, alte autorităţi publice relevante pentru specificul programelor, cu comitetul tehnic de coordonare generală sau comitetele tehnice de specialitate, după caz, în vederea fundamentării propunerilor de programe; e)iniţiază protocoale de colaborare pentru realizarea sau actualizarea de reglementări tehnice sau de activităţi specifice corelative activităţii de reglementare; f)întocmeşte, după caz, caietele de sarcini pentru achiziţia de servicii de expertiză de specialitate pentru elaborarea reglementărilor tehnice şi activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare, prin grija responsabililor de temă desemnaţi dintre angajaţii direcţiei de specialitate; g)verifică din punct de vedere tehnic, prin grija responsabililor de temă, contractele privind elaborarea reglementărilor tehnice şi activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare; h)monitorizează, prin grija responsabililor de temă, derularea contractelor de achiziţie publică sau a protocoalelor de colaborare; i)solicită universităţilor de profil, organizaţiilor profesionale şi patronale şi instituţiilor publice din domeniu nominalizarea unor specialişti, persoane cu activitate ştiinţifică, academică, de cercetare-proiectare recunoscută, pentru a face parte din comitetele tehnice de specialitate; j)iniţiază şi promovează spre aprobare, în condiţiile legii, proiectul ordinului de aprobare a fiecărei reglementări tehnice, însoţit de reglementarea tehnică respectivă şi, acolo unde este cazul, de eventualele avize ale autorităţilor împuternicite prin lege să desfăşoare activitate în domeniul reglementării tehnice respective; k)ţine registrul de evidenţă a reglementărilor tehnice prin care se alocă fiecărei noi reglementări câte un număr; l)actualizează periodic lista reglementărilor tehnice în vigoare, pe care o transmite spre publicare pe pagina de internet a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, la secţiunea „Construcţii", în vederea asigurării accesului liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public.
Articolul 6Direcţia responsabilă cu managementul financiar acordă sprijin pentru realizarea şi valorificarea activităţii de reglementare prin următoarele activităţi: a)verifică, avizează şi urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii de reglementare, din fondul constituit în venituri proprii ale M.L.P.D.A. în baza prevederilor art. 43 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b)verifică utilizarea, în condiţiile legii, a fondurilor pentru activitatea de reglementare; c)verifică execuţia financiară a contractelor de elaborare a reglementărilor tehnice şi activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare şi solicită elaboratorului, după caz, introducerea corecţiilor necesare; d)acordă viza de control financiar preventiv intern, semnează şi ţine evidenţa contractelor aferente activităţii de reglementare; e)asigură decontarea lucrărilor contractate, conform prevederilor contractuale. Articolul 7Direcţia cu responsabilităţi în domeniul juridic: a)verifică legalitatea şi conformitatea proiectelor de contract prezentate cu contractul-cadru al cărui model este prevăzut în anexa nr. III; b)avizează contractele aferente activităţii de reglementare; c)verifică legalitatea protocoalelor de colaborare pentru realizarea sau actualizarea de reglementări tehnice sau activităţi specifice corelative activităţii de reglementare; d)avizează protocoalele de colaborare pentru realizarea sau actualizarea de reglementări tehnice sau activităţi specifice corelative activităţii de reglementare; e)avizează ordinele de ministru privind aprobarea reglementărilor tehnice; f)asigură transmiterea ordinelor de aprobare a reglementărilor tehnice spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu procedurile interne. Articolul 8
(1) Responsabilul de temă este o persoană nominalizată din cadrul direcţiei de specialitate care are obligaţia verificării din punct de vedere tehnic a contractelor/protocoalelor de colaborare privind elaborarea reglementărilor tehnice şi activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare şi a urmăririi elaborării reglementării tehnice, respectiv a efectuării activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare, începând de la faza de iniţiere până la valorificarea acestora.
(2) Responsabilul de temă are următoarele atribuţii:a)întocmeşte, după caz:caietul de sarcini pentru elaborarea reglementărilor tehnice şi a activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare; termenii de referinţă anexă la protocolul de colaborare pentru elaborarea reglementărilor tehnice şi a activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare; proiectul de reglementare tehnică nouă sau de modificare a unei reglementări existente, în situaţia în care aceasta se realizează în mod direct de către direcţia de specialitate; b)în situaţia procedurilor de achiziţie publică, răspunde la solicitările de clarificare privind elementele cuprinse în caietul de sarcini, adresate de potenţialii ofertanţi; c)asigură pregătirea documentelor necesare contractării serviciilor de elaborare a reglementării tehnice sau, după caz, a realizării activităţii specifice corelative activităţii de reglementare şi verifică conformitatea proiectului de contract cu prevederile actelor normative în vigoare; d)coordonează şi monitorizează, în toate fazele, elaborarea reglementării tehnice sau, după caz, a realizării activităţii specifice corelative activităţii de reglementare; în acest sens, verifică respectarea termenelor, comunică permanent cu elaboratorii, întocmeşte corespondenţa necesară; e)analizează lucrarea predată/activitatea realizată/ elaborează proiectul de reglementare tehnică şi, după caz, întocmeşte referatul de analiză de conformitate administrativă, referitor la respectarea clauzelor contractuale şi propune convocarea comitetului tehnic de specialitate sau luarea măsurilor ce se impun; f)asigură secretariatul comitetului tehnic de specialitate pentru tema respectivă, stabileşte, împreună cu preşedintele comitetului tehnic de specialitate, data şedinţei de avizare, participă la avizarea lucrării şi prezintă în faţa comitetului tehnic de specialitate punctele de vedere primite prin poşta electronică, întocmeşte documentele necesare şedinţei de avizare; g)asigură respectarea procedurii de notificare a reglementării tehnice la Comisia Europeană; h)face demersurile necesare pentru avizarea reglementării de către instituţiile şi autorităţile publice relevante, după caz; i)asigură convocarea comitetului tehnic de coordonare generală şi pregăteşte documentele necesare şedinţei de avizare; j)întocmeşte referatul de aprobare şi proiectul de ordin privind aprobarea reglementării tehnice de care răspunde; k)participă în comisia de recepţie în calitate de membru; l)verifică şi răspunde de îndeplinirea obligaţiei elaboratorului de a prezenta pe suport magnetic, editabil, CD-ROM, în 3 exemplare, textul reglementării tehnice/activităţii specifice corelative activităţii de reglementare, precum şi materialele grafice, după caz, în redactarea finală pentru care s-a obţinut viza „Bun de tipar".
Secţiunea a 2-aOrganismele consultative şi de avizare Articolul 9
(1) Sub autoritatea M.L.P.D.A. se organizează şi funcţionează Comitetul Tehnic de Coordonare Generală (C.T.C.G.), organism de coordonare a conţinutului reglementărilor tehnice, şi comitetele tehnice de specialitate (C.T.S.), organisme consultative şi de avizare în activitatea de reglementare în construcţii, organizate pe domenii/subdomenii şi categorii de construcţii şi pe specialităţi pentru instalaţii aferente construcţiilor.
(2) Structura C.T.C.G. este prevăzută în anexa nr. I.1.
(3) Structura C.T.S. este prevăzută în anexa nr. I.2.; comitetele tehnice de specialitate se organizează structurat pe cerinţe funcţionale pe domenii/subdomenii de construcţii şi pe specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor, fiind formate din specialişti desemnaţi de instituţii publice, autorităţi autonome, universităţi şi organizaţii profesionale de profil. Din comitetele tehnice pot face parte, fără drept de vot, reprezentanţi ai organizaţiilor patronale din domeniul construcţiilor.
(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a C.T.C.G. şi C.T.S. este prevăzut în anexa nr. I.3.
Articolul 10În cazul reglementărilor tehnice şi/sau al activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare cu caracter multidisciplinar, în vederea analizării şi avizării pe faze de elaborare, a asigurării conţinutului tehnic, precum şi a formei de prezentare corespunzător domeniilor respective, funcţionează comitete tehnice de specialitate reunite, formate din membri ai comitetelor tehnice al căror profil se regăseşte în lucrările respective.
Secţiunea a 3-aElaborarea reglementării tehnice sau realizarea activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare Articolul 11
(1) Elaboratorii reglementării tehnice pot fi:a)angajaţi ai M.L.P.D.A., care deţin competenţe în domeniul de reglementare, desemnaţi să participe la elaborarea reglementării tehnice şi/sau la realizarea de activităţi specifice corelative activităţii de reglementare; b)specialişti angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pe posturi în afara organigramei, conform art. 29 alin. (3); c)operatori economici care, în baza unui contract de achiziţie publică, elaborează reglementări tehnice şi/sau realizează activităţi specifice corelative activităţii de reglementare; d)persoane juridice, instituţii sau organizaţii care au încheiat protocoale de colaborare cu M.L.P.D.A. pentru elaborarea de reglementări tehnice şi/sau realizarea de activităţi specifice corelative activităţii de reglementare.
(2) Elaboratorul prevăzut la alin. (1) are următoarele obligaţii:a)elaborează reglementările tehnice şi/sau realizează activităţile specifice corelative activităţii de reglementare în toate fazele, la termenele şi în condiţiile de calitate, tehnice şi financiare stabilite de M.L.P.D.A., în conformitate cu procedurile M.L.P.D.A., sau potrivit contractului sau protocolului de colaborare; b)sesizează responsabilului de temă în coordonarea căruia se află, la primirea ordinului de începere şi oricând pe parcursul elaborării reglementării şi/sau realizării de activităţi specifice, orice neconcordanţe cu prevederi ale altor reglementări tehnice sau cu acte normative în vigoare şi face propuneri privind necesitatea armonizării acestora; c)răspunde de prevederile reglementărilor tehnice elaborate, respectiv de rezultatele obţinute ca urmare a efectuării activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare, în ceea ce priveşte asigurarea cerinţelor fundamentale prevăzute în Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Capitolul IIIOrganizarea activităţii de reglementare Secţiunea 1Iniţierea reglementărilor tehnice şi activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare Articolul 12
(1) Reglementările tehnice şi activităţile specifice corelative activităţii de reglementare se elaborează de către direcţia de specialitate în baza programelor aprobate de conducerea M.L.P.D.A.
(2) Programele se întocmesc de către direcţia de specialitate, se avizează de către Direcţia responsabilă cu managementul financiar şi de către Consiliul tehnico-economic al M.L.P.D.A. şi se aprobă de ordonatorul de credite, la propunerea secretarului de stat coordonator.
(3) Programele pot fi completate sau modificate, în condiţiile alin. (2), în funcţie de disponibilităţile financiare şi/sau de priorităţile ce apar ca urmare a unor necesităţi ulterioare elaborării şi aprobării lor.
Articolul 13La elaborarea programelor prevăzute la art. 12 se au în vedere: a)strategia M.L.P.D.A. în domeniul activităţii de reglementare; b)priorităţile derivate din obligaţiile de stat membru al Uniunii Europene; c)programele-pilot, cercetările, testările, documentaţiile, studiile care pot fundamenta elaborarea unor noi reglementări tehnice sau revizuirea celor existente; d)propunerile formulate de C.T.S., C.T.C.G., autorităţi ale administraţiei publice centrale/locale, institute de cercetare-dezvoltare, institute de proiectare, instituţii de învăţământ superior, operatori economici, organizaţii profesionale sau patronale, persoane fizice; e)constatările Inspectoratului de Stat în Construcţii ca urmare a controalelor efectuate în teritoriu, precum şi sesizările primite din partea autorităţilor administraţiei publice centrale şi/sau locale referitor la activităţi în domeniul construcţiilor.
Secţiunea a 2-aFazele elaborării reglementărilor tehnice şi efectuării activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare Articolul 14Elaborarea reglementărilor tehnice cuprinde, de regulă, următoarele faze, aplicabile indiferent de modul de elaborare prevăzut la art. 5 alin. (1): a)redactarea I - elaborarea primei versiuni, avizare în C.T.S.; b)redactarea a II-a - realizarea unei anchete publice cu privire la redactarea I şi sinteza observaţiilor la anchetă, introducerea observaţiilor şi realizarea unei versiuni revizuite, avizare în C.T.S.; c)notificarea la Comisia Europeană potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare, după obţinerea avizului favorabil al C.T.S., după redactarea a II-a, conform legislaţiei specifice, dacă este cazul; d)redactarea a III-a - finală, care cuprinde redactarea a II-a şi, dacă este cazul, analizarea şi integrarea observaţiilor primite în perioada de notificare; e)obţinerea avizelor instituţiilor şi autorităţilor publice relevante; f)obţinerea avizului C.T.C.G. cu menţiunea „Bun de tipar"; g)promovarea spre aprobare prin ordin al ministrului. Articolul 15
(1) „Redactarea I" constă în elaborarea textului reglementării tehnice într-o primă formă, în baza rezultatelor cercetărilor ştiinţifice existente în domeniu, a analizei comparative a prevederilor din reglementările tehnice internaţionale sau naţionale, precum şi a materialelor dezbătute în cadrul unor întâlniri naţionale sau internaţionale, după caz; acolo unde este cazul, fiecare relaţie de calcul sau formula prezentată şi reţinută va fi comentată, indicându-se explicit sursa.
(2) Textul primei redactări a reglementării tehnice se supune avizării în C.T.S.
(3) Faza „redactarea I" se predă la M.L.P.D.A. în format tipărit în două exemplare şi în format electronic editabil, pentru ca C.T.S. şi direcţia de specialitate din cadrul M.L.P.D.A. să poată formula observaţii şi propuneri în cadrul documentului.
Articolul 16
(1) „Redactarea a II-a" constă în parcurgerea următoarelor etape:a)ancheta publică, care constă în transmiterea primei redactări a reglementării tehnice, avizate în C.T.S., factorilor potenţial interesaţi în domeniul de reglementare şi, în mod obligatoriu, autorităţilor publice centrale şi/sau locale şi altor instituţii publice cu atribuţii în domeniu, pentru a fi analizată şi a se formula eventuale observaţii; lista factorilor interesaţi se stabileşte de către M.L.P.D.A. pentru fiecare reglementare tehnică sau activitate specifică în parte; b)sinteza observaţiilor la ancheta publică, care constă în redactarea sintetică a observaţiilor primite de către responsabilul de temă, cu menţionarea entităţii care le-a formulat, precum şi rezultatul analizei fiecărei observaţii, precizându-se, după caz, însuşirea acestora sau motivaţiile pentru care acestea nu au fost însuşite; c)completarea şi corectarea textului reglementării tehnice de către elaborator, conform observaţiilor primite în urma anchetei publice şi însuşite.
(2) Faza „redactarea II" se predă la beneficiar în format tipărit, în două exemplare, semnată, însuşită de elaborator, în format letric şi în format electronic editabil, şi se supune avizării în C.T.S., iar după obţinerea avizului favorabil fără observaţii al C.T.S. responsabilul de temă o supune procedurilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În situaţia în care se primesc observaţii în perioada de notificare, acestea vor fi analizate de către elaborator şi prezentate în şedinţă de avizare beneficiarului M.L.P.D.A. şi comitetului tehnic de specialitate competent.
(4) În cazul în care nu există observaţii primite în perioada de notificare, nu mai este necesar alt aviz C.T.S. decât cel prevăzut la alin. (2).
Articolul 17
(1) Redactarea a III-a finală, însoţită, acolo unde este cazul, de avizele favorabile ale instituţiilor şi autorităţilor publice relevante pentru domeniu, altele decât M.L.P.D.A., obţinute prin grija responsabilului de temă, se supune avizării în C.T.C.G.
(2) În situaţia în care se primesc observaţii de la C.T.C.G., acestea vor fi analizate de către elaborator, care va efectua şi corecturile necesare. În cazul în care modificările sunt de fond, se va relua procedura de la art. 16 alin. (2).
(3) După avizarea fără condiţii în C.T.C.G. şi obţinerea vizei „Bun de tipar", elaboratorul va preda beneficiarului M.L.P.D.A. lucrarea finală, în format letric, tipărită în 3 exemplare, semnată, şi în format electronic, conform specificaţiilor cerute prin contract sau prin protocolul de colaborare, după caz. Lucrarea va conţine materialul ilustrativ în original; programele de calcul se vor prezenta însoţite de manualul de utilizare.
Articolul 18
(1) Efectuarea activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare se face, de regulă, în una sau mai multe faze, după caz.
(2) În cazul realizării de testări şi/sau în prototipuri în condiţii reale de exploatare, lucrările efectuate se recepţionează in situ, pe baza documentaţiilor specifice şi cu respectarea prevederilor legale.
Secţiunea a 3-aAvizarea lucrărilor privind activitatea de reglementare Articolul 19
(1) Reglementările tehnice, precum şi rezultatele activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare se avizează după cum urmează:a)de către C.T.S. din domeniu, pentru toate fazele contractuale, până la faza finală; b)de către C.T.S. reunite în situaţiile în care, ca urmare a complexităţii reglementării tehnice, aceasta este de competenţa de analiză şi avizare a două sau mai multe C.T.S.; c)de către C.T.C.G. pentru viza finală „Bun de tipar" a redactării a III-a a reglementărilor tehnice avizate favorabil fără condiţii în C.T.S.
(2) Se supun avizării toate fazele elaborării reglementării tehnice elaborate direct, prevăzute prin contract sau prin protocolul de colaborare, după caz, numai dacă acestea sunt însoţite de referatul de analiză care confirmă respectarea prevederilor contractuale, întocmit de responsabilul de temă.
(3) La avizarea fazelor, M.L.P.D.A. poate invita reprezentanţii autorităţilor publice cu activitate în domeniul reglementărilor tehnice respective, interesate în elaborarea reglementărilor tehnice, sau alţi specialişti în domeniu.
(4) Formularele pentru procesele-verbale de avizare sunt prezentate în anexele nr. II.1 şi II.2 la prezenta metodologie.
Articolul 20
(1) Avizarea în C.T.S., respectiv în C.T.C.G. se poate desfăşura numai în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor respectivului comitet, în care se includ şi acei membri care transmit puncte de vedere scrise, prin intermediul poştei electronice, la responsabilul de temă, pentru documentaţiile ce urmează a fi analizate şi avizate, până cel târziu la ora începerii şedinţei de avizare.
(2) La avizarea documentaţiei nu se iau în calcul membrii comitetului care au participat direct la elaborarea reglementării tehnice şi/sau la efectuarea activităţii specifice corelative activităţii de reglementare care se avizează.
(3) Concluziile avizării se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de avizare, la care se anexează fişele de avizare completate de membrii comitetului respectiv.
(4) În cazul unor modificări ale documentaţiei în timpul şedinţei ca urmare a analizei acesteia, aceste modificări se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de avizare de responsabilul de temă şi se înscriu în aviz la rubrica „Condiţii", elaboratorul având obligaţia de a efectua modificările respective.
Secţiunea a 4-aAprobarea reglementărilor tehnice Articolul 21
(1) Reglementările tehnice se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, la propunerea direcţiei de specialitate, cu avizul secretarului de stat coordonator.
(2) Ordinul de aprobare a fiecărei reglementări tehnice conţine şi precizări privind publicarea acestuia.
(3) Reglementările tehnice care au aplicabilitate şi în domeniile de activitate ale altor ministere sau organisme ale administraţiei publice centrale se aprobă prin ordin comun al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei şi al conducătorilor respectivelor organisme.
Secţiunea a 5-aValorificarea activităţii de reglementare Articolul 22
(1) Valorificarea reglementărilor tehnice se face prin publicarea acestora, în conformitate cu prevederile ordinului de aprobare, şi pe pagina de internet a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, la secţiunea „Construcţii", în vederea asigurării accesului liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public.
(2) Valorificarea activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare se face, după caz, prin punerea la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice centrale şi/sau locale şi celorlalte instituţii interesate şi/sau prin publicarea acestora pe pagina de internet a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, la secţiunea dedicată.
Capitolul IVFinanţarea activităţii de reglementare Articolul 23
(1) Activitatea de reglementare se finanţează din fondurile constituite din venituri proprii la M.L.P.D.A., în baza prevederilor art. 43 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din fonduri europene sau din alte surse legal constituite.
(2) Din fondurile constituite ca venituri proprii la M.L.P.D.A. în baza prevederilor art. 43 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează cheltuieli curente, respectiv cheltuieli de personal şi cheltuieli cu bunuri şi servicii, precum şi cheltuieli de capital privind:a)plata contravalorii contractelor de elaborare a reglementărilor tehnice/activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare; b)retribuirea, în condiţiile legii, a membrilor C.T.C.G. şi ai C.T.S., alţii decât personalul de specialitate al M.L.P.D.A., al Inspectoratului de Stat în Construcţii (I.S.C.), al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (I.G.S.U.), al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E.) şi al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (A.N.C.P.I.); c)achiziţionarea de documentaţii, cărţi, reviste, publicaţii de specialitate etc. din ţară şi din străinătate; d)realizarea de traduceri necesare activităţilor specifice domeniului; e)cheltuieli generate de diseminarea reglementărilor tehnice, precum şi culegerea de informaţii privind modul de implementare a acestora, inclusiv publicarea lucrărilor; f)participarea la simpozioane şi întâlniri ştiinţifice din ţară şi din străinătate, în condiţiile legii; g)achiziţionarea de materiale, consumabile, echipamente, piese de schimb şi software; h)alte dotări necesare bunei desfăşurări a activităţii de reglementare; i)cheltuieli pentru întreţinerea şi repararea echipamentelor; j)cheltuieli pentru acţiuni de reprezentare şi protocol, în conformitate cu prevederile legale; k)orice alte cheltuieli necesare pentru realizarea activităţii de reglementare şi a activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare prevăzute în art. 3 din Regulament.
(3) Cheltuielile prevăzute la alin. (2) se fac în limita fondurilor constituite şi prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli.
Capitolul VStabilirea cuantumului indemnizaţiei de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate şi în comitetul tehnic de coordonare generală Articolul 24
(1) Conform Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, specialiştii desemnaţi care îndeplinesc calitatea de membri în cadrul comitetelor tehnice de specialitate şi în cadrul comitetului tehnic de coordonare generală au dreptul la o indemnizaţie pentru munca prestată, respectiv pentru analizarea proiectelor de reglementări tehnice, formularea de observaţii şi propuneri şi prezentarea şi discutarea acestora în cadrul şedinţelor.
(2) Plata indemnizaţiei de participare a specialiştilor în calitate de membri în comitetele tehnice de specialitate şi în comitetul tehnic de coordonare generală se efectuează în baza prevederilor art. 43 alin. (7) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Plata indemnizaţiei de participare se acordă specialiştilor în calitate de membri în comitetele tehnice de specialitate şi în comitetul tehnic de coordonare generală pe baza participării efective la procedura de avizare a reglementărilor tehnice, conform pontajului întocmit de secretarul comisiei, în luna următoare avizării reglementării tehnice respective.
(4) În sensul prevederilor alin. (3), „participare efectivă" se consideră şi cazul în care specialiştii desemnaţi prevăzuţi la alin. (1) nu pot fi prezenţi la şedinţa de analiză şi avizare, dar transmit în scris sau electronic punctul de vedere referitor la lucrările supuse analizei şi avizării, nu mai târziu de ora începerii şedinţei.
(5) Pontajul va cuprinde distinct:a)numărul de ore lucrate pentru analizarea documentaţiei, transmis de către specialiştii desemnaţi prevăzuţi la alin. (1) responsabilului de temă, printr-o declaraţie pe propria răspundere; b)numărul de ore de participare la şedinţa de avizare.
Articolul 25Cuantumul indemnizaţiei de participare a specialiştilor în calitate de membri în comitetele tehnice de specialitate şi în comitetul tehnic de coordonare generală se calculează după următoarea formulă: unde: I este cuantumul indemnizaţiei de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate şi în comitetul tehnic de coordonare generală; Spu este salariul de bază brut stabilit pentru funcţia de profesor universitar cu vechime în învăţământ de peste 25 de ani, gradaţia 0, pentru anul 2022, potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; Nmed este numărul mediu de ore pe lună pentru anul în curs pentru un program complet de lucru potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, aplicabilă; n este numărul de ore aferent participării efective la procedura de avizare a reglementărilor tehnice, prestate de către un membru al comitetelor tehnice de specialitate sau al comitetului tehnic de coordonare generală. Articolul 26Angajaţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, desemnaţi ca membri sau secretari în comitetele tehnice de specialitate şi/sau în comitetul tehnic de coordonare generală, nu sunt remuneraţi pentru activitatea desfăşurată. Articolul 27Angajaţii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi cei din cadrul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, membri în comitetele tehnice de specialitate şi/sau în comitetul tehnic de coordonare generală, nu sunt remuneraţi pentru activitatea desfăşurată.
Capitolul VI Decontarea lucrărilor de elaborare a reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare Articolul 28
(1) Decontarea lucrărilor de elaborare a reglementărilor tehnice, precum şi a rezultatelor activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare, realizate pe bază de contract de prestări servicii încheiat în urma unei proceduri de achiziţie publică, se face pe fiecare fază în parte, în baza facturii emise de executant şi însoţite de procesul-verbal de recepţie a fazei respective, cu menţiunea „Se recepţionează" şi vizat de conducerile părţilor contractante.
(2) Formularul procesului-verbal de recepţie este prezentat în anexa nr. II.3.
(3) Procesul-verbal de recepţie a fazei „redactarea a III-a finală" se întocmeşte numai după obţinerea avizului „Bun de tipar" de la C.T.C.G.
Capitolul VII Achiziţia serviciilor pentru elaborarea de reglementări tehnice Articolul 29
(1) Activitatea de elaborare a reglementărilor tehnice şi a activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare este de natura serviciilor de cercetare-dezvoltare remunerate integral de către autoritatea contractantă şi ale căror rezultate sunt necesare pentru dezvoltarea domeniului, pentru susţinerea interesului public general.
(2) În condiţiile dezvoltării sistemului concurenţial, în situaţia în care reglementările tehnice se realizează conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b), contractele de prestări de servicii pentru elaborarea de reglementări tehnice şi activităţi specifice corelative activităţii de reglementare se atribuie în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice.
(3) În situaţia în care se identifică proiecte cu finanţare din fonduri europene care au printre activităţile specifice elaborarea, actualizarea sau modificarea de reglementări tehnice, M.L.P.D.A. poate angaja specialişti în conformitate cu art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pe posturi în afara organigramei, prin act administrativ al conducătorului instituţiei, aceştia urmând a fi selectaţi printr-o procedură distinctă, atribuţiile acestora fiind stabilite conform activităţilor precizate anterior.
Articolul 30Contractele pentru elaborarea reglementărilor tehnice/activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare se întocmesc în conformitate cu prevederile contractului-cadru prevăzut în anexa nr. III.
Capitolul VIII Dispoziţii finale şi tranzitorii Articolul 31Reglementările tehnice/activităţile specifice corelative activităţii de reglementare aflate în curs de elaborare la data intrării în vigoare a prezentei metodologii se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data contractării. Articolul 32Anexele nr. I.1, I.2, I.3, II.1, II.2, II.3 şi III fac parte integrantă din prezenta metodologie.
ANEXA Nr. I.1la metodologie STRUCTURA Comitetului tehnic de coordonare generală (C.T.C.G.)

Nr. crt. Calitatea în cadrul C.T.C.G. Funcţia Instituţia
1. Preşedinte Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei M.L.P.D.A.
2. Vicepreşedinte Secretarul de stat coordonator al activităţii de reglementare în domeniul construcţiilor M.L.P.D.A.
3. Membri Directorul general al direcţiei de specialitate* M.L.P.D.A.
4. Preşedinte C.T.S. A
Vicepreşedinte sau membru desemnat din cadrul C.T.S. A
5. Preşedinte C.T.S. B
Vicepreşedinte sau membru desemnat din cadrul C.T.S. B
6. Preşedinte C.T.S. C
Vicepreşedinte sau membru desemnat din cadrul C.T.S. C
7. Preşedinte C.T.S. D, G
Vicepreşedinte sau membru desemnat din cadrul C.T.S. D, G
8. Preşedinte C.T.S. E
Vicepreşedinte sau membru desemnat din cadrul C.T.S. E
9. Preşedinte C.T.S. F
Vicepreşedinte sau membru desemnat din cadrul C.T.S. F
10. Preşedinte Af
Vicepreşedinte sau membru desemnat din cadrul Af
11. Invitaţi în funcţie de specificul reglementării tehnice: Inspectorul general al I.S.C.* I.S.C.
12. Inspectorul general al I.G.S.U.* I.G.S.U.
13. Preşedinte A.N.R.E.* A.N.R.E.
14. Preşedinte A.N.C.P.I.* A.N.C.P.I.
15. Secretar Şef serviciu din cadrul direcţiei de specialitate M.L.P.D.A.

* Sau mandatarii acestora. ANEXA Nr. I.2la metodologie STRUCTURA comitetelor tehnice de specialitate (C.T.S.) C.T.S. A - Rezistenţă mecanică şi stabilitate, cu subcomisii formate pentru următoarele domenii de construcţii şi instalaţii: subcomisia construcţii civile, industriale, agricole; subcomisia construcţii aferente reţelelor edilitare şi de gospodărie comunală; subcomisia construcţii căi de comunicaţii terestre şi construcţii aferente transportului pe şine; subcomisia construcţii şi amenajări hidrotehnice; subcomisia construcţii şi amenajări de îmbunătăţiri funciare.C.T.S. B - Siguranţa în exploatare pentru construcţii, cu subcomisii formate pentru următoarele domenii de construcţii şi instalaţii: subcomisia construcţii civile, industriale, agricole; subcomisia construcţii aferente reţelelor edilitare şi de gospodărie comunală; subcomisia construcţii căi de comunicaţii terestre şi construcţii aferente transportului pe şine; subcomisia construcţii şi amenajări hidrotehnice; subcomisia construcţii şi amenajări de îmbunătăţiri funciare.C.T.S. C - Securitate la incendiu pentru construcţii în toate domeniile, respectiv pentru instalaţii în toate specialităţile C.T.S. D, G - Igienă, sănătate, mediu înconjurător şi utilizare sustenabilă a resurselor naturale pentru toate domeniile şi toate specialităţile de construcţii şi instalaţii C.T.S. E - Economie de energie şi izolare termică pentru toate domeniile şi toate specialităţile de construcţii şi instalaţii C.T.S. F - Protecţie împotriva zgomotului în construcţii pentru toate domeniile şi toate specialităţile de construcţii şi instalaţii C.T.S. Af - Alunecări de teren şi mecanica pământurilor ANEXA Nr. I.3la metodologie REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Comitetului tehnic de coordonare generală şi a comitetelor tehnice de specialitate Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezentul regulament se aplică la organizarea şi funcţionarea Comitetului tehnic de coordonare generală, denumit în continuare C.T.C.G., şi a comitetelor tehnice de specialitate, denumite în continuare C.T.S., organisme consultative şi de avizare în domeniul reglementărilor tehnice şi activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare, aflate sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, denumit în continuare M.L.P.D.A. Capitolul IIOrganizare şi funcţionare Articolul 2
(1) Structura C.T.C.G. este următoarea:a)preşedinte - ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, care poate delega atribuţiile secretarului de stat numit prin ordin de ministru; b)vicepreşedinte - secretarul de stat coordonator al activităţii de reglementare în domeniul construcţiilor; c)membri, reprezentaţi de:directorul general al direcţiei de specialitate din cadrul M.L.P.D.A.; preşedinţii/vicepreşedinţii comitetelor tehnice de specialitate; în lipsa acestora, membrii desemnaţi de preşedinţii comitetelor tehnice de specialitate respective; d)invitaţi, în funcţie de obiectul specific al reglementării tehnice:inspectorul general al I.S.C.; inspectorul general al I.G.S.U.; preşedintele A.N.R.E.; preşedinte director general A.N.C.P.I.; e)secretar.
(2) Şeful de serviciu din cadrul direcţiei de specialitate îndeplineşte şi funcţia de secretar al C.T.C.G.
Articolul 3
(1) Structura fiecărui C.T.S. este următoarea:a)preşedinte - desemnat prin votul majorităţii, prin mecanismul preşedinţiei rotative, la interval de 6 luni, sau ori de câte ori este nevoie, după caz; b)vicepreşedinte - reprezentat de preşedintele care a deţinut anterior preşedinţia; c)membri - specialişti nominalizaţi de către instituţii publice, universităţi tehnice de profil şi organizaţii profesionale reprezentative în domeniu, persoane cu activitate ştiinţifică, academică, de cercetare-proiectare şi altele asemenea, recunoscută; d)secretar - reprezentat de responsabilul de temă din cadrul direcţiei de specialitate.
(2) Preşedinţia C.T.S. se asigură prin rotaţie, la fiecare 6 luni, sau ori de câte ori este nevoie, după caz, de către un membru C.T.S.
(3) Primul vicepreşedinte va fi desemnat prin votul majorităţii.
Articolul 4
(1) Componenţa nominală a C.T.S. se aprobă prin decizie a secretarului de stat coordonator al activităţii de reglementare în domeniul construcţiilor, în baza nominalizărilor primite, atât pentru titulari, cât şi pentru supleanţi.
(2) Componenţa C.T.C.G. este actualizată la fiecare 2 ani sau ori de câte ori este necesar, fiind confirmată prin decizie a secretarului de stat coordonator al activităţii de reglementare în domeniul construcţiilor.
Capitolul IIIAtribuţii şi responsabilităţi Articolul 5C.T.C.G. are următoarele atribuţii: a)analizează reglementările tehnice şi/sau rezultatele activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare prezentate, în vederea asigurării concordanţei cu reglementările tehnice şi cu alte acte normative în vigoare; b)formulează în scris sau în şedinţa plenară observaţii sau propuneri cu privire la reglementările tehnice supuse avizării şi le comunică M.L.P.D.A. sau elaboratorului, după caz; c)avizează - cu menţiunea „Bun de tipar" - şi propune spre aprobare prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice proiectele de reglementări tehnice, avizate în prealabil „fără condiţii" de C.T.S. Articolul 6C.T.S. au următoarele atribuţii: a)formulează observaţii şi propuneri cu privire la reglementările tehnice supuse avizării şi le comunică M.L.P.D.A. sau elaboratorului, după caz; b)analizează şi avizează în toate fazele reglementările tehnice şi/sau rezultatele activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare prezentate, în concordanţă cu reglementările tehnice şi cu celelalte acte normative în vigoare; c)propun avizarea finală în C.T.C.G. a reglementărilor tehnice, în vederea promovării acestora spre aprobare prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei. Articolul 7Preşedinţii C.T.C.G. şi C.T.S. au următoarele atribuţii: a)stabilesc de comun acord cu responsabilul de temă programul desfăşurării şedinţelor de avizare, pe care îl transmit secretarilor C.T.C.G. şi C.T.S., după caz; b)asigură conducerea şedinţelor de avizare, iar în situaţia în care se află în imposibilitatea de a-şi exercita funcţia, îl deleagă în acest scop pe vicepreşedinte, care preia toate atribuţiile şi responsabilităţile preşedintelui; c)participă la analiza reglementărilor tehnice şi a activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare, formulează observaţii şi propuneri de modificare/completare a acestora; d)mediază opiniile tehnice divergente apărute în cadrul şedinţelor de analiză şi avizare; e)formulează concluziile stabilite în şedinţa de avizare. Articolul 8Vicepreşedinţii C.T.C.G. şi C.T.S. au următoarele atribuţii: a)preiau, în baza atribuţiilor descrise anterior, toate atribuţiile şi responsabilităţile preşedintelui, atunci când acesta este în imposibilitatea de a-şi exercita funcţia; b)participă la analiza lucrărilor supuse dezbaterii, formulează în scris observaţii şi propuneri de modificare/completare a acestora. Articolul 9Membrii C.T.C.G. şi ai C.T.S. au următoarele atribuţii: a)analizează conţinutul lucrărilor, formulează în scris observaţii şi propuneri de modificare/completare a acestora; b)participă la şedinţele de analiză şi avizare a lucrărilor pentru care au fost convocaţi; c)în cazul în care persoana convocată nu poate participa la şedinţa de analiză şi avizare, se admite transmiterea în scris sau electronic a punctului de vedere referitor la lucrările supuse analizei şi avizării; d)în situaţia excepţională în care membrii C.T.S. nu pot participa şi nici transmite un punct de vedere scris, în cel mai scurt timp au obligaţia să înştiinţeze conducătorul instituţiei/organizaţiei din care fac parte, pentru a permite ca supleantul desemnat de acesta să participe la şedinţa de avizare, votul acestuia fiind considerat valabil. Articolul 10Secretarii C.T.C.G. şi ai C.T.S. au următoarele atribuţii: a)stabilesc de comun acord cu preşedintele calendarul desfăşurării şedinţelor de avizare; b)transmit membrilor C.T.C.G./C.T.S. şi conducătorilor instituţiilor sau organizaţiilor care i-au nominalizat lucrările ce urmează a fi analizate şi avizate, împreună cu invitaţia de participare, prin poşta electronică, cu minimum 7 zile calendaristice înaintea datei şedinţei de avizare; c)participă la şedinţa de avizare şi întocmesc procesul-verbal de avizare, pe care îl supun spre însuşire participanţilor la şedinţă, precum şi spre aprobare preşedintelui C.T.C.G./C.T.S.; d)prezintă în plenul şedinţei punctele de vedere transmise de membrii C.T.C.G./C.T.S. care nu sunt prezenţi la şedinţa de analiză şi avizare; e)anexează la procesul-verbal al şedinţei toate punctele de vedere transmise în scris de membrii C.T.C.G./C.T.S. Capitolul IVProcedura de lucru a C.T.S. şi a C.T.C.G. Articolul 11
(1) C.T.C.G. şi C.T.S. îşi desfăşoară activitatea în cadrul şedinţelor de analiză şi avizare, care se convoacă ori de câte ori este necesar.
(2) Şedinţele de analiză şi avizare ale C.T.C.G./C.T.S. se desfăşoară în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor C.T.C.G./C.T.S., alţii decât membrii C.T.C.G./C.T.S. care sunt reprezentanţi ai instituţiilor elaboratoare sau care fac parte din grupul elaboratorilor lucrării supuse dezbaterii.
(3) În calculul numărului membrilor care participă la şedinţa de avizare se includ şi acei membri care transmit puncte de vedere scrise, prin intermediul poştei electronice, la responsabilul de temă, pentru reglementările tehnice ce urmează a fi analizate şi avizate, până cel târziu la ora începerii şedinţei de avizare.
(4) În cazul în care la şedinţa C.T.C.G./C.T.S. nu se întruneşte cvorumul, şedinţa se amână cu maximum 7 zile lucrătoare, cu reluarea procedurii de convocare a membrilor C.T.C.G./C.T.S.
(5) În cazul avizărilor în comitete tehnice de specialitate reunite pe teme de interes şi atribuţii comune, şedinţele de avizare se desfăşoară în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor fiecărui C.T.S. în parte.
(6) În cazul avizărilor în comitete tehnice de specialitate reunite pe teme de interes şi atribuţii comune, se prezintă în plenul şedinţei de analiză şi avizare, de către fiecare secretar al C.T.S. în parte, punctele de vedere transmise în scris de membrii C.T.S.-ului respectiv, care nu sunt prezenţi în cadrul şedinţei.
(7) Procesul-verbal al şedinţei de avizare va avea anexate toate punctele de vedere transmise în scris de membrii C.T.S.urilor care nu au fost prezenţi la şedinţă.
Articolul 12Lucrările ce urmează a fi analizate şi avizate şi invitaţia de participare la şedinţă se transmit membrilor C.T.S. şi C.T.C.G. prin poşta electronică cu minimum 7 zile calendaristice înainte de data şedinţei de analiză şi avizare, prin grija secretarului C.T.S./C.T.C.G. Articolul 13Membrii C.T.S. şi C.T.C.G. îşi exprimă în scris punctul de vedere cu privire la lucrările supuse analizei şi avizării fie direct, în plenul şedinţei, fie prin adresă transmisă secretarului C.T.S./C.T.C.G. prin poşta electronică, până cel târziu la ora începerii şedinţei de avizare. Articolul 14
(1) Deciziile C.T.S. se adoptă prin vot. Dacă nu există consens privind decizia, decide preşedintele C.T.S., deciziile fiind după cum urmează:a)avizat favorabil, fără condiţii; b)avizat favorabil, cu condiţii pentru faza următoare; c)respins.
(2) În cazul deciziei de respingere, în procesul-verbal se specifică termenul de predare a documentaţiei refăcute, în scopul reanalizării şi avizării.
Articolul 15Membrii C.T.S. şi C.T.C.G., reprezentanţi ai instituţiilor elaboratoare sau care fac parte din grupul elaboratorilor lucrării supuse dezbaterii, se recuză de la procedura privind avizarea lucrării respective. Articolul 16Deciziile C.T.C.G. se adoptă prin vot. Dacă nu există consens privind decizia, decide preşedintele C.T.C.G., rezoluţiile fiind după cum urmează: a)avizat - Bun de tipar; b)se va relua procedura de la art. 16 alin. (2) din metodologie.
ANEXA Nr. II.1la metodologie COMITETUL TEHNIC DE SPECIALITATE Nr. ........... Preşedinte, ........ .............. PROCES-VERBAL DE AVIZARE nr. .... din ........ 1. Simbolul şi denumirea lucrării: ........ ................ ................ ........ ............. 2. Faza ........ ................ ................ ......... 3. Elaborator ........ ................ ........ ........ 4. Contract nr. ..... din ............/Protocol de colaborare nr. ..... din ............/ 5. Concluziile avizării 5.a) Faza se AVIZEAZĂ FAVORABIL - FĂRĂ CONDIŢII 5.b) Faza se AVIZEAZĂ FAVORABIL - cu următoarele CONDIŢII pentru faza următoare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... În vederea avizării şi recepţionării fazei, elaboratorul are obligaţia de a introduce în documentaţie condiţiile stabilite de Comitetul tehnic de specialitate, menţionate la pct. 5.b), în termen de ... zile de la data prezentului aviz, procedând după cum urmează: va face dovada în scris a îndeplinirii obligaţiei de mai sus; va prezenta documentaţia la reavizare.5.c) Faza se RESPINGE - cu următoarele CONDIŢII în vederea refacerii şi prezentării documentaţiei pentru o nouă avizare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Documentaţia, refăcută în conformitate cu condiţiile de la pct. 5.c), se va prezenta la responsabilul de temă în termen de ...... zile de la data prezentului aviz. 6. În temeiul concluziilor de la pct. 5, Comitetul tehnic de specialitate nr. ... apreciază că, din punct de vedere tehnic, documentaţia analizată prezentată în faza ........ SE POATE RECEPŢIONA NU SE POATE RECEPŢIONA 7. Participanţi: 7.a) Membrii Comitetului tehnic de specialitate:

Nr. crt. Numele şi prenumele Profesia/Funcţia Semnătura

7.b) Invitaţi:

Nr. crt. Numele şi prenumele Profesia/Funcţia Semnătura

Secretar Comitet tehnic de specialitate, ........ ................ ................ ............. Responsabil lucrare/temă, ........ ............... ANEXA Nr. II.2la metodologie COMITETUL TEHNIC DE COORDONARE GENERALĂ Preşedinte, Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei PROCES-VERBAL DE AVIZARE nr. .... din ........ 1. Denumirea reglementării tehnice: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 2. Faza: Redactarea a III-a - finală 3. Elaborator ........ ........ ......... 4. Contract nr. ..... din .............../Protocol de colaborare nr. ..... din ............... 5. Concluziile avizării: Ca urmare a analizei şi văzând Avizul favorabil fără condiţii nr. .......din ........, emis de Comitetul tehnic de specialitate nr. ..... pentru reglementarea tehnică prezentată în Redactarea a II-a (finală): 5.a) se AVIZEAZĂ FAVORABIL şi se acordă viza „BUN DE TIPAR" - reglementarea tehnică se poate promova pentru aprobare şi publicare; 5.b) se AMÂNĂ acordarea vizei „BUN DE TIPAR" până la introducerea următoarelor CONDIŢII: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 6. În temeiul concluziilor de la pct. 5, Comitetul tehnic de coordonare generală apreciază că, din punct de vedere tehnic, documentaţia analizată prezentată în faza ........ ................, SE POATE RECEPŢIONA NU SE POATE RECEPŢIONA 7. Participanţi: 7.a) Membrii Comitetului tehnic de coordonare generală:

Nr. crt. Numele şi prenumele Profesia/Funcţia Semnătura

7.b) Invitaţi:

Nr. crt. Numele şi prenumele Profesia/Funcţia Semnătura

Secretar Responsabil tema Comitet tehnic de coordonare generală, ........ ................ ................ ................ ............. Responsabil de temă din Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, ........ ................ ................ ................ ........ ............ ANEXA Nr. II.3la metodologie M.L.P.D.A. - Direcţia de specialitate Se aprobă Director, Nr. şi data de înregistrare la ACHIZITOR ........ ............ PRESTATOR Se aprobă Director general, Nr. şi data înregistrare la PRESTATOR ........ ............. PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE (conţinut-cadru) nr. ... din data ....... 1. Simbolul şi denumirea lucrării: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 2. Faza ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... 3. Elaborator ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 4. Contract nr. ........ ........ ......... din ........ ............./protocol de colaborare 5. Comisia de recepţie este constituită din reprezentanţii beneficiarului şi prestatorului, după cum urmează:

Nr. crt. Numele şi prenumele Instituţia reprezentată Funcţia
M.L.P.D.A. Responsabil de lucrare/temă
Elaborator Şef de proiect
Elaborator Director economic

6. Văzând documentele prezentate, Comisia constată următoarele: 6.1. Lucrarea a fost AVIZATĂ FAVORABIL - FĂRĂ CONDIŢII - de către Comitetul tehnic de specialitate nr. ......, conform Procesului-verbal de avizare nr. ..... din data ........., anexat, prin care se propune recepţionarea fazei. 6.2. Lucrarea a fost AVIZATĂ FAVORABIL - CU CONDIŢII PENTRU FAZA URMĂTOARE - de către Comitetul tehnic de specialitate nr. ...., conform Procesului-verbal de avizare nr. ... din data ........ anexat, prin care se propune recepţionarea fazei. 6.3. Lucrarea a fost AVIZATĂ FAVORABIL - „BUN DE TIPAR" - de către Comitetul tehnic de coordonare generală, conform Procesului-verbal de avizare nr. ... din data ...... anexat, prin care se propune recepţionarea fazei. 7. Ca urmare a celor constatate, precum şi a recomandării din procesul-verbal de avizare, Comisia de recepţie hotărăşte: 7.a) Întrucât lucrările executate sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnic şi conforme clauzelor contractuale SE RECEPŢIONEAZĂ. 7.b) Întrucât lucrările executate nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnic şi/sau nu sunt conforme clauzelor contractuale clauzelor contractuale, NU SE RECEPŢIONEAZĂ. 8. Valoarea contractată a lucrărilor corespunzătoare fazei este de: ........ ........ .............. lei. (cifre şi litere) 9. - Data prevăzută în contract pentru predarea la achizitor a lucrărilor fazei supuse recepţiei: ........ Data la care au fost predate la achizitor lucrările fazei supuse recepţiei: ........ ........ .............10. Se anexează următoarele documente analizate în vederea recepţionării (după caz): Procesul-verbal de avizare al prestatorului, nr. .....; Procesul-verbal nr. .... din ..... al Comitetului tehnic de specialitate, nr. ...; Procesul-verbal nr. ... din ..... al Comitetului tehnic de coordonare generală; Deviz postcalcul întocmit de executant; Nota justificativă a consumului de manoperă; Nota justificativă a consumului de materiale; Nota justificativă a consumului cheltuieli directe; Copiile contractelor/convenţiilor civile ale colaboratorilor la lucrare; Deviz postcalcul, precum şi notele justificative ale consumului de materiale, manoperă şi cheltuieli directe ale colaboratorilor; procesele-verbale de recepţie a lucrărilor colaboratorilor la contractantul general.11. Alte observaţii ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Întocmit azi ......, în 5 (cinci) exemplare, din care 2 (două) pentru achizitor şi 3 (trei) pentru prestator. COMISIA DE RECEPŢIE:

Numele şi prenumele Funcţia Semnătura
BENEFICIAR:
Responsabil lucrare/temă
PRESTATOR:
Şef proiect
Director economic

ANEXA Nr. IIIla metodologie ACHIZITOR - M.L.P.D.A. nr. ................ din data ........ ........ PRESTATOR nr. ............... din data ........ ........ CONTRACT-CADRU pentru elaborarea reglementărilor tehnice/efectuarea de activităţi specifice corelative activităţii de reglementare nr.*) ........ din .....*) Numărul contractului este alocat de M.L.P.D.A./direcţia responsabilă cu achiziţiile publice; data înscrisă este data de intrare în vigoare a contractului, corespunzând datei semnării acestuia de către ambele părţi. În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, precum şi pentru aprobarea cuantumului indemnizaţiei de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate şi în Comitetul tehnic de coordonare generală, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 3.363/2020, Părţile contractante Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (M.L.P.D.A.), cu sediul în Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 16, latura Nord, sectorul 5, tel. 0372.111.478, fax 0372.111.445, cod fiscal nr. 26369185, cont nr. RO14TREZ7005003XXX004474 deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, reprezentat legal prin ............. ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, în calitate de achizitor, pe de o parte, şi .........., cu sediul în ......, str. ....... nr. ...., judeţul ......, cod poştal ......, telefon ......, fax ......, e-mail ......, cont virament nr. ......, deschis la ......, sucursala ......, reprezentată legal prin: în calitate de prestator, pe de altă parte, denumite în continuare, fiecare în parte, partea şi, în mod colectiv, părţile, au convenit încheierea prezentului contract. Articolul 1 Definiţii 1.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum acestea sunt numite în contract; b)beneficiar - Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei; c)preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract, acceptate ca fiind corespunzătoare de către achizitor; d)forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care împiedică, în tot sau în parte, executarea obligaţiilor ce le revin părţilor, potrivit prezentului contract, şi este constatat de o autoritate competentă; e)zi - zi calendaristică, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare; an - 365 de zile; f)conflict de interese - orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui prestator de servicii care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire; g)penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor din contract (majorări de întârziere şi/sau daune-interese).1.2. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 1.3. Termenul „zi"/„zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. 1.4. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. Articolul 2Obiectul contractului Obiectul contractului îl constituie elaborarea lucrării: ........ ........, în conformitate cu Metodologia privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, precum şi pentru aprobarea cuantumului indemnizaţiei de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate şi în Comitetul tehnic de coordonare generală, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 3.363/2020. Articolul 3Preţul contractului 3.1. Preţul contractului este de ........ lei, din care taxa pe valoarea adăugată de ........ lei, şi este cel declarat de prestator în propunerea financiară prevăzută în anexa nr. 3 la contract. 3.2. Pentru anul în curs valoarea contractului este de ......... lei, din care taxa pe valoarea adăugată de ...... lei, conform ofertei financiare. Articolul 4Durata contractului 4.1. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi, iar valabilitatea acestuia încetează la data îndeplinirii de către ambele părţi contractante a obligaţiilor ce le revin conform contractului.-- 4.2. Durata de prestare a contractului se consideră finalizată odată cu recepţia, fără observaţii, a ultimei faze contractuale şi decontarea acesteia de către achizitor. 4.3. Prestatorul se obligă să elaboreze reglementarea tehnică aşa cum este prevăzut în Caietul de sarcini, în conformitate cu graficul de realizare a lucrării, în decurs de ....... zile de la data menţionată în cuprinsul ordinului de începere emis de achizitor. Articolul 5Documentele contractului 5.1. Prestatorul va presta serviciile în condiţiile stabilite prin prezentul contract care include, în ordinea enumerării, următoarele: a)caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare; b)propunerea tehnică; c)propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare; d)garanţia de bună execuţie; e)procesele-verbale de recepţie a fazelor; f)angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul; g)acordul de asociere/contract de subcontractare, dacă este cazul.5.2. În cazul oricărei contradicţii între documentele prevăzute la pct. 5.1, prevederile acestora vor fi aplicate în ordinea de precedenţă stabilită conform succesiunii documentelor enumerate mai sus. 5.3. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 5.4. Fac parte integrantă din prezentul contract următoarele anexe: fişa reglementării tehnice/activităţii specifice corelative activităţii de reglementare - anexa nr. 1 devizul de cheltuieli - anexa nr. 2 detaliere art. Materiale - anexa nr. 2.a; detaliere art. Manopera - anexa nr. 2.b; detaliere art. Alte cheltuieli directe (pe faze) - anexa nr. 2.c. Tema reglementării tehnice/activităţii specifice corelative activităţii de reglementare - anexa nr. 3. Articolul 6Garanţia de bună execuţie 6.1. Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la semnarea prezentului contract de ambele părţi, în conformitate cu prevederile art. 39-40 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Contul bancar de trezorerie al achizitorului este RO ......... TREZ ........ . 6.2. Perioada de valabilitate a garanţiei va fi egală cu durata contractului. 6.3. Achizitorul are obligaţia de a emite ordinul de începere a executării contractului numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 6.4. În cazul în care prestatorul nu transmite garanţia de bună execuţie în perioada specificată la punctul 6.1, contractul este reziliat de drept, fără obligaţia de notificare sau îndeplinire a oricărei formalităţi de către achizitor. 6.5. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului este ................ lei, reprezentând un procent de ..............% din valoarea contractului fără TVA. 6.6. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract; anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. 6.7. În cazul contractului de servicii, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul de achiziţie publică (însemnând recepţia ultimei faze contractuale şi decontarea acesteia de către achizitor), respectiv dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, conform art. 42 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7Fazele de elaborare a reglementării tehnice/activităţii specifice corelative activităţii de reglementare Programul de elaborare a reglementării tehnice/activităţii specifice corelative activităţii de reglementare conţine următoarele faze: a)redactarea I, cu avizare în C.T.S. la data de: ........ b)redactarea a II-a, ancheta şi sinteza observaţiilor la anchetă, cu avizare în C.T.S. la data de: ........ c)notificare la Comisia Europeană; d)redactarea a III-a - finală, avize interne, „Bun de tipar", cu avizare în C.T.C.G. la data de: ....... Articolul 8 Amendamente 8.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, în condiţiile prevăzute de art. 221 şi 222 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 8.2. Modificările de program (termene, valori, grup de lucru, colaboratori) pot fi efectuate prin acte adiţionale la prezentul contract, care se depun pentru semnare la beneficiar cu minimum 15 zile calendaristice înaintea termenului de predare a fazei respective şi care vor fi avizate de Comitetul tehnic de specialitate. Articolul 9Ajustarea preţului 9.1. Preţurile rămân ferme şi nu se modifică pe toată durata prezentului contract. 9.2. În condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul îndeplinirii contractului, preţul poate fi ajustat prin actualizare în cazul în care pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. 9.3. Ajustarea preţului se va realiza conform art. 164 alin. (3) şi (8) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, după 24 de luni de la data semnării contractului. 9.4. Valoarea contractului va fi ajustată (majorată/diminuată) în raport cu rata anuală a inflaţiei publicată de INS la adresa http://statistici.insse.ro/shop/, pentru IPC - servicii, sub rezerva existenţei fondurilor disponibile, la preţurile unitare/totale, după caz, ofertate în propunerea financiară, astfel: a)ajustarea preţului contractului se va efectua fără ca aceasta să reprezinte o modificare substanţială a acestuia, prin încheierea unui act adiţional la contract, şi se va efectua o singură dată pe durata contractului; b)preţurile unitare în primii 2 ani (24 de luni) ai acordului-cadru vor fi cele menţionate în oferta financiară şi nu pot fi modificate. Ajustarea preţului nu se aplică în primele 24 de luni din durata acordului-cadru, urmând a se aplica începând cu luna 25, anul 3; c)ajustarea preţului se aplică începând cu luna 25, anul 3, doar dacă rata anuală a inflaţiei/deflaţiei publicată pe site-ul http://www.insse.ro/cms/ro/content/ipc-serii-de-date, pentru anul precedent, depăşeşte 3% şi doar în perioada de valabilitate a contractului; d)ajustarea se aplică restului de prestat, fără a se raporta la restul de plată în situaţia în care există diferenţe între acestea; e)ajustarea preţului se va face utilizând indicele preţului de consum (IPC) pentru ramura „SERVICII" - „Alte servicii", calculat de Institutul Naţional de Statistică şi publicat în ultimul buletin statistic lunar, apărut anterior încheierii contractului (http://www.insse.ro/cms/ro/tags/buletin-statistic-lunar);Formula de ajustare este: VA = SA x IPC(S)%, în care: VA - valoarea actualizată a contractului; SA - suma de actualizat, calculată în funcţie de preţurile unitare/totale declarate în propunerea financiară şi de cantităţile de servicii rămase de prestat; IPC(S)% - indicele preţului de consum pentru ramura „SERVICII" - „Alte servicii", calculat de INS şi publicat în ultimul buletin statistic lunar apărut anterior lunii 25 a contractului (inclusiv pe site-ul INS - Buletin Statistic Lunar). În orice situaţie, preţul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. Articolul 10Obligaţiile părţilor contractante A. Obligaţiile prestatorului 10.1. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini şi cu obligaţiile asumate prin oferta depusă. 10.2. Prestatorul are obligaţia să anunţe în scris beneficiarul, în cel mai scurt timp, despre schimbări neprevăzute ce s-ar putea ivi înaintea sau în timpul executării contractului. 10.3. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a)reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate;şi b)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.10.4. Prestatorul are obligaţia de a desemna persoana responsabilă cu derularea contractului, în termen de ... zile de la semnarea contractului. 10.5. Predarea fiecărei faze la beneficiar - M.L.P.D.A. - se face pe baza adresei de înaintare emise de prestator, vizată de primire de către responsabilul de temă şi înregistrată la registratura generală a M.L.P.D.A. 10.6. Prestatorul declară pe propria răspundere că nu a mai contractat alte lucrări finanţate din fonduri publice şi având acelaşi conţinut cu cel al prezentului contract. 10.7. În situaţiile în care specificul reglementării tehnice/activităţii specifice de reglementare o impune, după avizarea favorabilă a ultimei faze, prestatorul va obţine avizele organelor administraţiei publice centrale/locale în al căror domeniu de autoritate reglementarea tehnică poate produce efecte. 10.8. Prestatorul va preda fazele la termenele stabilite prin prezentul contract şi în condiţii bune de grafică şi redactare, în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini. 10.9. Îndeplinirea condiţiilor rezultate din avizări şi/sau a recomandărilor din anchetele la factorii interesaţi se va face prin grija prestatorului, în cadrul valorii totale a contractului. 10.10. Lucrarea se predă la beneficiar în format tipărit şi în format electronic editabil, pentru fazele I şi a II-a; prestatorul va preda la beneficiar, înregistrat pe CD-ROM - 3 exemplare, în formatul cerut de beneficiar, textul redactării a III-a - finale pentru care a obţinut de la beneficiar viza „Bun de tipar", însoţit, după caz, de materialul ilustrativ în original (pe folii transparente, clişeele fotografiilor etc.). În cazul reglementărilor tehnice elaborate sau însoţite de programe de calcul, odată cu redactarea a III-a se vor preda la M.L.P.D.A. programul sursă, programul de calcul şi manualul de utilizare, înregistrate pe CD-ROM. 10.11. Prestatorul va introduce observaţiile rezultate în urma şedinţelor de avizare în termenul stabilit prin procesul-verbal de avizare, fără afectarea termenelor de predare a fazelor următoare, şi în cadrul valorii fazei prevăzute în contract. 10.12. Prestatorul răspunde, în calitate de autor, de prevederile reglementării tehnice, respectiv de calitatea şi/sau rezultatele lucrării care face obiectul prezentului contract, inclusiv pentru părţile elaborate de colaboratori, pe care şi le-a însuşit prin avizarea internă. 10.13. În situaţia în care, ca urmare a formulării unor condiţii necesar a fi introduse în faza analizată, prin procesul-verbal de avizare se face recomandarea de a nu se recepţiona faza, prestatorul are obligaţia de a prezenta lucrarea la reavizare în termenul prevăzut prin procesul-verbal de avizare. În situaţia în care contractul se derulează în cadrul unui proiect cu finanţare europeană: 10.14. Prestatorul este obligat să permită Comisiei Europene, Oficiului de Luptă Anti-Fraudă (OLAF) şi Curţii Europene de Conturi să verifice, prin examinarea documentelor originale cu ocazia vizitelor la faţa locului, modul de implementare a contractului, precum şi să efectueze un audit complet, dacă este necesar, pe baza oricăror şi tuturor documentelor justificative, inclusiv contabile, relevante. Astfel de verificări pot fi efectuate oricând pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii finale. 10.15. Prestatorul este, de asemenea, obligat să permită Oficiului de Luptă Anti-Fraudă să efectueze orice verificări la faţa locului, în conformitate cu procedurile stabilite prin legislaţia comunitară pentru protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudelor şi neregulilor. 10.16. În îndeplinirea obligaţiilor de mai sus, prestatorul se obligă să acorde drepturile de acces necesare personalului şi/sau agenţilor desemnaţi în acest sens de către Comisia Europeană, Oficiul de Luptă Anti-Fraudă sau Curtea Europeană de Conturi la locaţia/locaţiile utilizate de prestator pentru executarea contractului, la sistemele informatice, documentele şi bazele de date relevante pentru gestiunea tehnică şi financiară a contractului, precum şi să ia toate măsurile necesare pentru a facilita activitatea acestor persoane/agenţi. Accesul persoanelor desemnate de către Comisia Europeană, Oficiul de Luptă Anti-Fraudă sau Curtea Europeană de Conturi va fi acordat cu respectarea regulii confidenţialităţii, fără ca prin acest lucru să se încalce obligaţiile de drept public ce îi revin prestatorului conform legii statului a cărui naţionalitate o are. 10.17. Prestatorul va permite accesul neîngrădit al persoanelor/instituţiilor mai sus menţionate în cazul în care aceştia efectuează verificări/controale/audit la faţa locului şi solicită declaraţii, informaţii, documente, precum şi ofiţerului de proiect şi/sau oricăror alte persoane desemnate de către achizitor, precum şi personalului/agenţilor desemnaţi de către instituţiile din România abilitate conform legii să deruleze astfel de verificări şi controale. B. Obligaţiile achizitorului 10.18. Achizitorul se obligă să achite contravaloarea serviciilor prestate în conformitate cu prevederile art. 11 din prezentul contract. 10.19. Achizitorul are obligaţia de a desemna persoana responsabilă, care va ţine legătura cu reprezentatul din partea prestatorului în vederea derulării în bune condiţii a contractului în termen de 5 zile de la semnarea contractului. 10.20. Beneficiarul va asigura avizarea fiecărei faze în Comitetul tehnic de specialitate, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data predării acestora. Articolul 11Modalităţi de plată 11.1. Plata se va efectua în baza facturii fiscale, după efectuarea recepţiei serviciilor fără obiecţii. 11.2. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata, în lei, în termen de 30 de zile de la data primirii facturii la sediul său. Plata se face pentru fiecare fază, pe baza facturii emise de prestator, însoţită de procesul-verbal de recepţie fără obiecţiuni. 11.3. Plata se va face prin ordin de plată în contul de trezorerie indicat de către prestator. Articolul 12Recepţia Recepţia serviciilor aferente fiecărei faze se va realiza potrivit cerinţelor caietului de sarcini. Articolul 13Majorări de întârziere 13.1. În cazul în care prestatorul nu îşi îndeplineşte la termen obligaţiile asumate prin contract (întârzieri în predarea fazelor) sau le îndeplineşte necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiarfiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea serviciilor neprestate sau prestate necorespunzător pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult decât valoarea contractului. 13.2. În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţia de plată a facturii în termenul prevăzut la art. 11 pct. 11.2, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, dar nu mai mult decât valoarea contractului. Articolul 14Drepturi de proprietate intelectuală Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea contractului de prestare servicii, vor fi proprietatea exclusivă a achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. Articolul 15Confidenţialitatea 15.1. Părţile convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile contractuale şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a acestora. 15.2. Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile contractuale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul contract. 15.3. Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute în prezentul contract şi anexele acestuia privind furnizarea informaţiilor şi documentelor necesare desfăşurării activităţilor de audit şi control de către instituţiile/departamentele abilitate, precum şi pentru informarea şi promovarea în scopuri publicitare a utilizării fondurilor FEDR/IPA/ENI/FSE, conform prevederilor regulamentelor europene aplicabile, părţile se angajează să depună toate diligenţele pentru păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente in scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului şi în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 15.4. Părţile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informaţiilor prevăzute la pct. 15.3 dacă: a)informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente; b)partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. Articolul 16Prelucrarea datelor cu caracter personal 16.1. Colectarea, prelucrarea şi stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, precum şi cu respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul implementării şi monitorizării proiectului, realizării obiectivului contractului, îndeplinirii obiectivelor acestuia, precum şi în scop statistic. 16.2. Datele cu caracter personal, aşa cum sunt clasificate in Regulamentul (UE) 2016/679, vor fi prelucrate în acord cu legislaţia menţionată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de verificare şi de urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul şi temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract. 16.3. Părţile contractuale vor lua măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, potrivit propriilor atribuţii şi competente instituţionale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate a datelor cu caracter personal, fie că este vorba despre prelucrare, neprelucrare sau transfer către terţi şi publicare pe surse publice interne sau externe. 16.4. Părţile contractuale vor asigura, potrivit propriilor atribuţii şi competenţe instituţionale, toate condiţiile tehnice şi organizatorice pentru păstrarea confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii datelor cu caracter personal. 16.5. Părţile contractuale se vor informa şi notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare ANSPCDCP, conform obligaţiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. 16.6. Părţile contractuale, prin reprezentaţii desemnaţi să prelucreze datele cu caracter personal din actualul contract şi acte adiţionale, în îndeplinirea scopului principal sau secundar al prezentului contract sau al actelor adiţionale, vor întocmi evidenţele activităţilor de prelucrare, conform art. 30 din Regulamentul (UE) 2016/679, precum şi ale consimţământului persoanelor vizate, făcând dovada acestora în scris şi în format electronic ori de câte ori vor fi solicitate de către ANSPDCP. 16.7. În cazul proiectelor finanţate din fonduri europene, unde beneficiarul este un parteneriat, fiecare dintre partenerii semnatari, fie liderul de parteneriat, fie partenerii semnatari, are obligaţia obţinerii şi întocmirii evidenţelor consimţământului persoanelor care fac parte din grupul-ţintă al proiectului, pe activităţile pe care le are fiecare în responsabilitate, pentru atingerea şi implementarea obiectivelor proiectului (dacă este cazul). Articolul 17Încetarea contractului 17.1. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: a)prin executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor ce le revin conform prezentului contract şi legislaţiei aplicabile; b)prin acordul părţilor consemnat în scris; c)prin reziliere/rezoluţiune, în cazul în care una dintre părţi nu îşi execută sau îşi execută necorespunzător obligaţiile contractuale; d)prin denunţare unilaterală conform dispoziţiilor prezentului contract.17.2. În cazul în care: a)predarea primei faze nu are loc în cel mult 15 zile lucrătoare de la termenul prevăzut, inclusiv termenul prevăzut în procesul-verbal de avizare pentru refacerea lucrării, M.L.P.D.A. poate rezilia unilateral contractul, la propunerea beneficiarului, cu obligaţia prestatorului de a plăti daune-interese în cuantum de 20% din valoarea contractului; b)la avizarea primei faze a lucrării, aceasta este respinsă de comitetul tehnic de specialitate fără menţiuni de refacere, achizitorul poate rezilia unilateral contractul, la propunerea beneficiarului, în termen de 10 zile de la data respingerii, cu obligaţia prestatorului de a plăti daune-interese în cuantum de 20% din valoarea contractului.17.3. În situaţia nepredării fazelor ulterioare sau a respingerii repetate a acestora, care face imposibilă realizarea obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă a/au fost recepţionată/e faza/fazele anterioare, achizitorul poate rezilia unilateral contractul cu obligaţia prestatorului de a restitui sumele deja decontate de achizitor în cadrul contractului. Totodată, în această situaţie, prestatorul va datora daune-interese în cuantum egal cu valoarea fazelor plătite de către M.L.P.D.A. elaboratorului, la care se adaugă 20% din valoarea contractului. 17.4. Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract. 17.5. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, cu condiţia notificării prestatorului cu cel puţin 3 zile înainte de momentul denunţării. 17.6. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a acestuia în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a)contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; b)contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene; c)în cazul modificării contractului în alte condiţii decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare. Articolul 18Cesiunea 18.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera, total sau parţial, unei terţe părţi obligaţiile sale asumate prin contract. 18.2. Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa preţul serviciilor prestate, în condiţiile legii. 18.3. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind obligaţiile asumate prin contract. Articolul 19Subcontractarea Subcontractarea se realizează în condiţiile prevăzute de art. 218-220 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 20Forţa majoră 20.1. Forţa majoră, în sensul definit la art. 1 „Definiţii" lit. d), este constatată de o autoritate competentă. 20.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 20.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 20.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 20.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de ........ ........ ........, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 20.6. Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală. Articolul 21Codul de conduită 21.1. Prestatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru achizitor, conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta. 21.2. În cazul în care prestatorul sau oricare dintre asociaţii săi se oferă să dea ori este de acord să ofere ori să dea sau dă oricărei persoane mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de servicii sau orice alt contract încheiat cu achizitorul ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu contractul sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, achizitorul poate decide încetarea contractului, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de prestator în baza contractului. 21.3. Plăţile către prestator aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din contract şi atât prestatorul, cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din contract. 21.4. Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la redevenţă, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile contractului, fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului. 21.5. Prestatorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi după încetarea contractului. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al achizitorului, prestatorul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor comunica niciodată niciunei alte persoane sau entităţi nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodată, prestatorul şi personalul său nu vor utiliza în dauna achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate în cursul sau în scopul executării contractului. Articolul 22Conflictul de Interese 22.1. Potrivit prevederilor art. 59 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia, au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. 22.2. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a contractului. Orice conflict de interese apărut în timpul executării contractului trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de 5 zile de la apariţia acestuia. 22.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Prestatorul va înlocui, în 5 zile şi fără vreo compensaţie din partea achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie. 22.4. Prestatorul trebuie să evite orice contact care ar putea să îi compromită independenţa ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care prestatorul nu îşi menţine independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a contractului, în condiţiile prevăzute în prezentul contract. 22.5. Prestatorul cu care autoritatea contractantă a încheiat contractul de achiziţie publică nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai prestatorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu autoritatea contractantă/prestatorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire care a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv. Articolul 23Soluţionarea litigiilor 23.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 23.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente. Articolul 24Limba care guvernează contractul Limba care guvernează contractul este limba română. Articolul 25Comunicări 25.1. Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să fie transmisă şi în scris. 25.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 25.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. Articolul 26Legea aplicabilă contractului Contractul va fi interpretat conform legilor din România. Articolul 27Dispoziţii finale 27.1. Reglementarea tehnică/Activitatea specifică de reglementare care face obiectul prezentului contract constituie drept de proprietate intelectuală al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, începând cu decontarea primei faze. 27.2. Valorificarea reglementărilor tehnice, precum şi a activităţilor specifice de reglementare, se va realiza în conformitate cu prevederile art. 22 din Metodologia privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, precum şi pentru aprobarea cuantumului indemnizaţiei de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate şi în comitetul tehnic de coordonare generală, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 3.363/2020. 27.3. Prezentul contract s-a încheiat astăzi ........ ........., în 3 (trei) exemplare, două exemplare pentru achizitor şi unul pentru prestator, toate având aceeaşi valoare juridică.

ACHIZITOR PRESTATOR
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei Secretar de stat, ........ ........ .......... Secretar general, ........ ........ .......... Vizat Direcţia cu responsabilităţi în domeniul juridic Director general, ........ ........ ............ Direcţia responsabilă cu managementul financiar Director general, ........ ........ ......... Control financiar preventiv Direcţia responsabilă cu achiziţiile publice Director general, ........ ........ .............. Direcţia de specialitate Director, ........ ........ ............ Şef serviciu, ........ ................ .......... Responsabil de temă, ........ ................ ........... Director general, ........ ................ ......... Director economic,, ........ ................ ........ Vizat Oficiul juridic Control financiar preventiv Direcţia achiziţii publice ANEXA Nr. 1la contractul-cadru FIŞA reglementării tehnice/activităţii specifice corelative activităţii de reglementare

- mii lei -
Nr. crt. Denumirea lucrării: ........ ........ ............ ........ ........ ............ ........ ........ ............ Perioada de execuţie Valoare totală Valoare în anul curent Graficul de realizare a lucrărilor - durata în zile/faze valoarea lucrărilor/faze
Faza 1 Avizarea fazei 1 Faza n Avizarea fazei n
1 2 3 Grupul de lucru: ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ..... ........ .....
1 2 3 Colaboratori la elaborare: ........ ........ ........ ........ ........ ........
1 2 3 Colaboratori la anchetă: ........ ........ ........ ........ ........ ........

EXECUTANT Director general, ........ ........ .......... Şef de proiect, ........ ........ ......... BENEFICIAR Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei Direcţia de specialitate Responsabil de temă, ........ ................ ........... ANEXA Nr. 2la Contractul-cadru ........ ................ ........ ........ ........ ................ ........ ........ (Unitatea executantă) DEVIZUL DE CHELTUIELI

- lei -
Nr. crt. Articole de calculaţie şi elemente de calcul Valoare totală Din care:
Faza 1 Faza n
1. Materiale*)
2. Manoperă**)
3. CAS, ajutor şomaj, CASS etc. (rd. 2 x .....%)
4. Alte cheltuieli directe***)
5. Cheltuieli regie secţie (rd. 2 + rd. 3) x .....%
6. Total cost secţie (rd. 1 la rd. 5)
7. Cheltuieli regie institut (rd. 6 x .....%)
8. Total preţ de cost (rd. 6 + rd. 7)
9. Profit (rd. 8 x 5%)
10. TOTAL (rd. 8 + rd. 9)
11. Colaboratori din care: colaboratori persoane fizice colaboratori persoane juridice
12. TOTAL (rd. 10 + rd. 11)
13. TVA (rd. 12 x 19%)
TOTAL GENERAL

Răspundem pentru legalitatea, realitatea, exactitatea şi corectitudinea datelor înscrise în prezentul deviz de cheltuieli. Director general, Director economic, ........ ........ ......... ........ ........ .......... Şef de proiect, ........ ........ ......... NOTĂ: În completarea prezentei anexe, a se vedea: *) Detaliere art. Materiale (pe faze) - vezi anexa 2.a la contractul-cadru **) Detaliere art. Manoperă (pe faze) - vezi anexa 2.b la contractul-cadru ***) Detaliere art. Alte cheltuieli directe (pe faze) - vezi anexa 2.c la contractul-cadru ANEXA Nr. 2.ala Contractul-cadru *) Detaliere art. Materiale

- lei -
Nr. crt. Articol UM Faza 1 Faza n Valoare totală
Cantitate Valoare/UM Valoare Cantitate Valoare/UM Valoare
TOTAL:

UNITATEA EXECUTANTĂ ........ ........ ............... Director general, Director economic, ........ ........ ............... ........ ........ ............ Şef proiect, ........ .............. Data: ....... ANEXA Nr. 2.bla Contractul-cadru **) Detaliere art. Manoperă

Nume, prenume Funcţie TOTAL CONTRACT Faza 1
Nr ore. Valoare Luna ........... Luna ........... Total fază
nr. ore tarif orar valoare nr. ore tarif orar valoare nr. ore valoare
Total:
Nume, prenume Faza n
Luna ........... Luna ........... Total fază
nr. ore tarif orar valoare nr. ore tarif orar valoare nr. ore valoare
Total:

UNITATEA EXECUTANTĂ ........ ........ ............... Director general, Director economic, ........ ........ ............... ........ ........ ............ Şef proiect, ........ .............. Data: ....... ANEXA Nr. 2.cla Contractul-cadru ***) Detaliere art. Alte cheltuieli directe (pe faze) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... UNITATEA EXECUTANTĂ ........ ........ ............... Director general, Director economic, ........ ........ ............... ........ ........ ............ Şef proiect, ........ .............. NOTĂ: Se completează de către elaborator în funcţie de datele reale necesare pentru elaborarea lucrării. Data: ......... ANEXA Nr. 3la Contractul-cadru TEMA reglementării tehnice/activităţii specifice corelative activităţii de reglementare 1. Titlul lucrării 2.a) Stadiul tratării subiectului supus reglementării tehnice/activităţii specifice corelative activităţii de reglementare pe plan internaţional 2.b) Stadiul tratării subiectului supus reglementării tehnice/activităţii specifice corelative activităţii de reglementare pe plan naţional 3. Alinierea la normele Uniunii Europene 4. Necesitatea şi oportunitatea elaborării lucrării. Obiective propuse 5. Conţinutul lucrării (titluri, capitole, subcapitole, secţiuni, cu prezentarea scurtă a acestora) 6. Bibliografie 7. Glosar de termeni EXECUTANT Şef de proiect, ........ .............. BENEFICIAR Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei Responsabil de temă, ........ ............ NOTĂ: Pct. 1-5 se vor completa cu date succinte şi definitorii în vederea elaborării şi aprecierii unitare a lucrării.SmartCity5

COMENTARII la Legea 3363/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 3363 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu