Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.514 din 02.09.2015

privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind concentrările economice, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 385/2010
ACT EMIS DE: Consiliul Concurentei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 683 din 08 septembrie 2015SmartCity1

În baza prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1) şi ale art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin: Articolul 1În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea Regulamentului privind concentrările economice, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 385/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 şi 553 bis din 5 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin. Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Marius Chiriţoiu
ANEXĂ REGULAMENT pentru modificarea Regulamentului privind concentrările economice, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 385/2010 În temeiul
art. 26 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament. Articolul IRegulamentul privind concentrările economice, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 385/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 şi 553 bis din 5 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Prevederile prezentului regulament se aplică operaţiunilor de concentrare economică, atunci când cifra de afaceri cumulată a întreprinderilor implicate în operaţiune depăşeşte echivalentul în lei a 10.000.000 euro şi când cel puţin două dintre întreprinderile implicate au realizat pe teritoriul României, fiecare în parte, o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 4.000.000 euro. Pragurile valorice pot fi modificate potrivit prevederilor legii. 2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:(1) Noţiunea de concentrare economică include acele operaţiuni care au ca rezultat modificări de durată ale controlului întreprinderilor şi, prin urmare, în structura pieţei, cuprinzând şi operaţiunile care conduc la crearea de societăţi în comun care îndeplinesc în mod durabil toate funcţiile unei entităţi economice autonome. Prin întreprindere, în sensul legii, se înţelege orice entitate economică angajată într-o activitate constând în oferirea de bunuri sau de servicii pe o piaţă dată, independent de statutul său juridic şi de modul de finanţare, astfel cum este definită în jurisprudenţa Uniunii Europene. 3. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Notificarea poate fi efectuată şi în cazurile în care întreprinderile implicate demonstrează Consiliului Concurenţei intenţia de a încheia un acord sau, în cazul ofertei publice, şi-au anunţat intenţia de a face o astfel de ofertă, cu condiţia ca acordul ori oferta planificată să aibă ca rezultat o concentrare economică notificabilă. 4. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:(1) Concentrările economice care se realizează prin fuziunea a două sau mai multor întreprinderi trebuie notificate de către fiecare dintre părţile implicate. Pentru concentrările economice preconizate a se realiza ca urmare a lansării unei oferte publice sau a anunţului privind intenţia de a face o astfel de ofertă, notificarea se transmite de către ofertant. În celelalte cazuri, notificarea trebuie să fie înaintată de către persoana, întreprinderea sau întreprinderile care dobândeşte/dobândesc controlul asupra uneia ori mai multor întreprinderi ori asupra unor părţi ale acestora. 5. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:(1) Concentrările economice care intră în sfera de aplicare a legii sunt evaluate în scopul stabilirii compatibilităţii acestor operaţiuni cu un mediu concurenţial normal. În acest sens, Consiliul Concurenţei evaluează dacă o concentrare economică poate ridica obstacole semnificative în calea concurenţei efective, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziţii dominante pe piaţa românească ori pe o parte substanţială a acesteia. 6. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:(1) Validitatea oricărei operaţiuni de concentrare economică, inclusiv a celor realizate cu încălcarea prevederilor legale, depinde de analiza şi decizia pe care Consiliul Concurenţei o adoptă cu privire la operaţiune, potrivit prevederilor prezentului regulament. 7. La articolul 29, alineatele (2), (5), (7), (8) şi (9) vor avea următorul cuprins:(2) De câte ori Consiliul Concurenţei dispune declanşarea unei investigaţii, în ordinul de declanşare a investigaţiei este desemnat raportorul de caz, la propunerea directorului general. Raportorul este responsabil pentru întocmirea raportului asupra investigaţiei, comunicarea lui părţilor în cauză, primirea observaţiilor şi prezentarea raportului în Plenul Consiliului Concurenţei, dacă este cazul. Raportorul desemnat instrumentează toate actele procedurii de investigaţie, propunând Consiliului Concurenţei dispunerea măsurilor care sunt de competenţa acestuia......... ................ ................ ................ ........ ......... (5) Cu excepţia situaţiei în care, în urma declanşării unei investigaţii din oficiu, se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni de către Consiliul Concurenţei, în orice procedură de investigaţie Consiliul Concurenţei acordă întreprinderilor participante la concentrarea economică, ce formează obiect al investigaţiei, ocazia de a-şi exprima în scris observaţiile cu privire la conţinutul raportului de investigaţie. În observaţiile scrise, părţile implicate pot solicita organizarea de audieri de către Consiliul Concurenţei. Atunci când apreciază că este util pentru stabilirea adevărului în cauza investigată, Consiliul Concurenţei poate organiza audieri şi în lipsa unei solicitări a părţilor implicate. Data până la care trebuie trimise observaţiile, respectiv data audierii, după caz, este fixată de Consiliul Concurenţei......... ................ ................ ................ ........ .......... (7) O copie a raportului va fi transmisă spre luare la cunoştinţă părţilor implicate care sunt supuse investigaţiei, acordându-le acestora un termen de minimum 30 de zile în care să îşi formuleze observaţiile. Persoanelor a căror audiere a fost admisă potrivit prevederilor alin. (6) li se va trimite copia raportului numai la cerere şi dacă Consiliul Concurenţei apreciază că este util în interesul investigaţiei.(8) Preşedintele Consiliului Concurenţei va permite părţilor în cauză consultarea dosarului şi obţinerea, în format electronic, de copii şi extrase ale actelor procedurii de investigaţie, în conformitate cu dispoziţiile legii. Dreptul de acces la dosar se va exercita în condiţiile prevăzute de instrucţiunile privind regulile de acces la dosar şi ale regulamentului privind tarifele pentru notificări, de acces la documentaţie şi eliberarea de copii sau extrase, adoptate de Consiliul Concurenţei. În cazul unei proceduri de investigaţie, având ca obiect o concentrare economică, dispoziţiile legale referitoare la consultarea dosarului sunt aplicabile asociaţilor şi directorilor executivi ai entităţilor participante la concentrare, în măsura în care aceştia justifică în cauză un interes legitim.(9) În situaţia în care, în urma declanşării unei investigaţii din oficiu, se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni de către Consiliul Concurenţei, acesta, prin ordin al preşedintelui, va închide investigaţia şi va informa de îndată părţile implicate. În situaţia în care investigaţia a fost declanşată ca urmare a unei plângeri şi se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni de către Consiliul Concurenţei, închiderea investigaţiei se va face prin decizie a Consiliului Concurenţei 8. La articolul 30, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) În cazul în care, în anul financiar anterior sancţionării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cifra aferentă anului financiar în care întreprinderea ori asociaţia de întreprinderi a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii. În ipoteza în care nici în anul anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere. 9. La articolul 33, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 30 alin. (3), dacă întreprinderea recunoaşte, în mod expres, săvârşirea faptei anticoncurenţiale şi, acolo unde este cazul, propune remedii care duc la înlăturarea cauzelor încălcării, Consiliul Concurenţei va aplica o reducere a cuantumului amenzii cu un procent cuprins între 10% şi 30% din nivelul determinat potrivit instrucţiunilor adoptate de Consiliul Concurenţei, inclusiv atunci când acesta este stabilit la minimul prevăzut de lege. 10. La articolului 36, alineatul (1) va avea următorul cuprins:(1) Deciziile adoptate de Consiliul Concurenţei în materia concentrărilor economice în aplicarea prevederilor legii şi prezentului regulament vor fi motivate şi comunicate părţilor în termen de maximum 120 de zile de la deliberare. Acestea pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare. 11. La articolul 38, alineatul (6) va avea următorul cuprins:(6) Inspectorii de concurenţă sunt ţinuţi la respectarea strictă a caracterului de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal documentelor, datelor şi informaţiilor la care au primit acces potrivit legii. Articolul IIDispoziţiile prezentului regulament se aplică şi procedurilor din materia concentrărilor economice aflate în curs de desfăşurare, declanşate de Consiliul Concurenţei anterior intrării în vigoare a acestuia. Articolul IIIPrezentul regulament se pune în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 514/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 514 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu