Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.512 din 08.05.2014

privind aprobarea Metodologiei de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de investiţii unităţilor publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 365 din 19 mai 2014SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei buget şi contabilitate nr. N.B. 2.708 din 8 mai 2014,având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Metodologia de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de investiţii unităţilor publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 199/2013 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de natura investiţiilor unităţilor sanitare subordonate Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 4 martie 2013, şi Ordinul ministrului sănătăţii nr. 200/2013 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a raportului trimestrial de monitorizare a derulării procesului investiţional aferent programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 4 martie 2013, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Articolul 3Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţile publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul sănătăţii, Francisk Iulian Chiriac, secretar de stat
ANEXĂMETODOLOGIE de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de investiţii unităţilor publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii Prezenta metodologie are drept scop stabilirea procedurilor specifice privind elaborarea programului de investiţii publice ce se prezintă ca anexă la bugetul aprobat al Ministerului Sănătăţii şi alocarea de fonduri pentru cheltuieli de investiţii unităţilor publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi/sau structurilor de specialitate, din bugetul aprobat al Ministerului Sănătăţii. 1. Procedura specifică de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii 1.1. Programul de investiţii publice se prezintă ca anexă la bugetul aprobat al Ministerului Sănătăţii. 1.2. Programul de investiţii publice se prezintă pe capitole din clasificaţia funcţională, pe grupe de investiţii, pe surse de finanţare şi pe naturi de cheltuieli, respectiv titlurile 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ - articolul 51.02 „Transferuri de capital“, 55 „Alte transferuri“, 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare“, 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“, 71 „Active nefinanciare“. 1.3. În programele de investiţii, cheltuielile de investiţii se prezintă grupate pe următoarele poziţii: A. obiective/proiecte de investiţii în continuare; B. obiective/proiecte de investiţii noi; C. alte cheltuieli de investiţii. 1.4. Obiectivele/Proiectele de investiţii în continuare şi de investiţii noi se regăsesc nominalizate individual în fişele programului de investiţii. 1.5. Poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii“ se detaliază pe următoarele categorii de investiţii: a)achiziţii de imobile, inclusiv terenuri; b)dotări independente; c)cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege; d)cheltuielile de expertiză, proiectare asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale - cutremure, inundaţii, alunecări, prăbuşiri şi tasări de teren, incendii, accidente tehnice, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege; e)lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă şi alte cheltuieli de investiţii ce nu se regăsesc la celelalte categorii de investiţii; f)cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege. 1.6. Cheltuielile de investiţii prevăzute la pct. 1.5 se regăsesc aprobate în poziţii globale în fişele programului de investiţii aferente fiecărei categorii de investiţii şi se detaliază prin liste separate de către ordonatorul principal de credite. 1.7. Obiectivele/Proiectele de investiţii şi celelalte categorii de investiţii se cuprind în programele de investiţii anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentaţiile tehnico-economice, documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriilor de investiţii incluse la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii“ au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale. 1.8. Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii“, care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice, se aprobă de către: a)Guvern, pentru valori mai mari de 30 milioane lei; b)ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse între 5 milioane lei şi 30 milioane lei; c)ceilalţi ordonatori de credite, pentru valori de până la 5 milioane lei, cu acordul prealabil al ordonatorului principal de credite cu privire la necesitatea şi oportunitatea investiţiei.Limitele valorice privind competenţele de aprobare prevăzute mai sus se pot modifica prin hotărâre a Guvernului. 1.9. Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi şi documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii se realizează potrivit reglementărilor în vigoare privind conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. 1.10. Pentru obiectivele/proiectele de investiţii noi, inclusiv extinderi, studiul de fezabilitate reprezintă documentaţia tehnico-economică prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii, pe baza necesităţii şi oportunităţii realizării acestuia, şi cuprinde soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi supuse aprobării. 1.11. Pentru obiectivele de investiţii noi, inclusiv extinderi, ale căror documentaţii tehnico-economice intră în competenţa de aprobare a Guvernului, se elaborează un studiu de prefezabilitate anterior elaborării studiului de fezabilitate, care reprezintă documentaţia tehnico-economică prin care se fundamentează necesitatea şi oportunitatea investiţiei pe bază de date tehnice şi economice. 1.12. Lucrările de intervenţii sunt lucrările la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, asimilate obiectivelor de investiţii, care constau în: reparaţii capitale, transformări, modificări, modernizări, consolidări, reabilitări termice, precum şi lucrări de intervenţii pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale, efectuate în scopul asigurării cerinţelor esenţiale de calitate şi funcţionale ale construcţiilor, potrivit destinaţiei lor. 1.13. Pentru lucrările de intervenţii, documentaţia tehnico-economică similară studiului de fezabilitate este documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţii, elaborată pe baza concluziilor raportului de expertiză tehnică şi, după caz, ale raportului de audit energetic, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii la construcţii existente. 1.14. Pentru celelalte cheltuieli aferente categoriilor de investiţii incluse la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii“ se aprobă nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1. 1.15. Parcurgerea etapelor privind promovarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii noi, a documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii“, iniţiate de unităţile publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi/sau de către structurile de specialitate, care ar putea avea calitatea de beneficiari direcţi ai cheltuielilor de investiţii, se realizează prin structura de specialitate cu atribuţii în acest sens, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Sănătăţii. 1.16. Pentru proiectele de investiţii cu valori mai mari de 30 milioane lei, care se aprobă de Guvern, structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii parcurge etapele potrivit reglementărilor în vigoare privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, a documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii“. 1.17. Proiectele de investiţii cu valori cuprinse între 5 milioane lei şi 30 milioane lei se aprobă de către ordonatorul principal de credite, astfel: a)documentaţiile tehnico-economice, respectiv studiile de fezabilitate aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii; b)documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii şi notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii“ se aprobă de ordonatorul principal de credite, prin emiterea aprobării potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.1.18. Pentru proiecte de investiţii cu valori de până la 5 milioane lei, documentaţiile tehnico-economice, respectiv studiile de fezabilitate aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii şi notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii“ se aprobă de ordonatorii de credite, după emiterea acordului prealabil al ordonatorului principal de credite cu privire la necesitatea şi oportunitatea investiţiei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3. 1.19. Documentaţiile tehnico-economice, respectiv studiile de fezabilitate aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi şi documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii care se aprobă de către ordonatorul principal de credite sau pentru care se solicită emiterea acordului prealabil al ordonatorului principal de credite vor fi însoţite de note de prezentare elaborate potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4. 1.20. Acordul prealabil sau aprobarea ordonatorului principal de credite se comunică în original beneficiarilor. 1.21. Aprobarea celorlalţi ordonatori de credite se comunică în original structurii de specialitate de la nivelul Ministerului Sănătăţii. 1.22. Documentaţiile tehnico-economice, respectiv studiile de fezabilitate aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi şi documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, după aprobare sau după emiterea acordului prealabil al ordonatorului principal de credite, vor fi returnate în original iniţiatorilor, respectiv unităţilor publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi/sau structurilor de specialitate, care ar putea avea calitatea de beneficiari direcţi ai cheltuielilor de investiţii. 1.23. La nivelul structurii de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii se reţin în original, la aprobarea sau acordul prealabil al ordonatorului principal de credite, notele de prezentare ce însoţesc documentaţiile tehnico-economice, respectiv studiile de fezabilitate aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi şi documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii. 1.24. Aprobarea proiectelor de investiţii, indiferent de valoarea acestora, nu asigură şi finanţarea cheltuielilor de investiţii. 1.25. Aprobarea proiectelor de investiţii, indiferent de valoarea acestora, reprezintă condiţia de a putea fi cuprinse în programele de investiţii anuale, anexe la bugetele Ministerului Sănătăţii ce se aprobă prin legi bugetare anuale. 1.26. Pentru unităţile publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, indiferent de modul de organizare şi de finanţare, cheltuielile de investiţii a căror finanţare se asigură din veniturile proprii realizate de acestea, pentru valori de până la 5 milioane lei, se aprobă de către ordonatorul de credite în baza listelor de investiţii, care, aprobate de ordonatorul principal de credite, se constituie în acord prealabil al ordonatorului principal de credite. 1.27. Pentru valori de peste 5 milioane lei, cheltuielile de investiţii a căror finanţare se asigură din veniturile proprii realizate de unităţile publice prevăzute la pct. 1.26, ale căror limite de cheltuială se regăsesc aprobate în bugetul Ministerului Sănătăţii, se aprobă potrivit prevederilor prezentei metodologii. 1.28. Pentru valori de peste 5 milioane lei, cheltuielile de investiţii a căror finanţare se asigură din veniturile proprii realizate de unităţile publice prevăzute la pct. 1.26, ale căror limite de cheltuială nu se regăsesc aprobate în bugetul Ministerului Sănătăţii, se aprobă de ordonatorul de credite, cu acordul prealabil al ordonatorului principal de credite. 1.29. Ordonatorii de credite, beneficiari ai cheltuielilor de investiţii, pe propria răspundere, actualizează şi aprobă valoarea actualizată a fiecărui obiectiv/proiect de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri, aplicând prevederile legale în vigoare privind această operaţiune. 1.30. La nivelul structurii de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, cu atribuţii referitoare la investiţii în infrastructură, se realizează şi se centralizează baza de date a obiectivelor/proiectelor de investiţii şi a celorlalte categorii de investiţii ce îndeplinesc condiţiile pentru a putea fi cuprinse în programul de investiţii al Ministerului Sănătăţii şi care au în acest sens elaborate şi aprobate documentaţiile tehnico-economice, documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriilor de investiţii incluse la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii“. 1.31. Proiectul programului de investiţii se elaborează odată cu proiectului de buget al Ministerului Sănătăţii şi se au în vedere prevederile legale în vigoare privind investiţiile publice şi calendarul bugetar coroborat cu metodologia Ministerului Finanţelor Publice privind elaborarea proiectului de buget anual şi strategia Ministerului Sănătăţii în politica investiţională sectorială privind asigurarea calităţii serviciilor medicale prin dezvoltarea, modernizarea infrastructurii şi dotarea unităţilor publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi/sau structurilor de specialitate. 1.32. La elaborarea proiectului programului de investiţii se au în vedere şi se utilizează formularele destinate investiţiilor prevăzute în metodologia Ministerului Finanţelor Publice şi formularele proprii ale Ministerului Sănătăţii privind elaborarea proiectului de buget anual, însoţite de notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea cuprinderii în programul de investiţii a obiectivului/categoriei de investiţii. 1.33. Modelul notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea cuprinderii în programul de investiţii a obiectivului/categoriei de investiţii, fără a fi stabilite restricţii, cu caracter orientativ, este prevăzut în anexa nr. 5. 1.34. Întocmirea, transmiterea şi prezentarea notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea cuprinderii în programul de investiţii a obiectivului/categoriei de investiţii se fac de către unităţile publice din reţeaua proprie şi/sau de către structurile de specialitate, numai la solicitarea Ministerului Sănătăţii pentru elaborarea proiectului programului de investiţii, odată cu proiectul de buget anual, sau la solicitarea expresă a Ministerului Sănătăţii pentru fundamentarea unor programe/acţiuni, corelate cu strategia în politica investiţională sectorială. 1.35. Prin notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea cuprinderii în programul de investiţii a obiectivului/categoriei de investiţii se fundamentează propunerile de cuprindere în proiectul programului de investiţii a obiectivelor de investiţii noi şi a celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii“ care îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi cuprinse în programul de investiţii, precum şi pentru cuprinderea obiectivelor de investiţii în continuare care se nominalizează în fişele programului de investiţii şi a celorlalte categorii de investiţii începute din anii anteriori. 1.36. Notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea cuprinderii în programul de investiţii a obiectivului/categoriei de investiţii se centralizează prin structura de specialitate la nivelul Ministerului Sănătăţii şi se constituie în solicitări ale unităţilor publice din reţeaua proprie şi/sau ale structurilor de specialitate în fundamentarea proiectului programului de investiţii odată cu proiectul de buget anual sau în fundamentarea unor programe/acţiuni, corelate cu strategia în politica investiţională sectorială. 1.37. Definitivarea proiectului programului de investiţii are în vedere limitele de cheltuieli bugetare stabilite de Ministerul Finanţelor Publice şi comunicate Ministerului Sănătăţii, strategia Ministerului Sănătăţii în politica investiţională sectorială şi solicitările unităţilor publice din reţeaua proprie şi/sau a structurilor de specialitate. 1.38. Proiectul programului de investiţii se aprobă de ordonatorul principal de credite odată cu aprobarea proiectului de buget anual şi constituie baza pentru introducerea acestuia în aplicaţia informatică a Ministerului Finanţelor Publice. 2. Procedura specifică de alocare de fonduri pentru cheltuieli de investiţii unităţilor publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, din bugetul aprobat al Ministerului Sănătăţii 2.1. Odată cu aprobarea bugetului anual al Ministerului Sănătăţii prin legea anuală a bugetului de stat, se aprobă şi programul de investiţii ce se prezintă ca anexă la bugetul Ministerului Sănătăţii. 2.2. După aprobarea bugetului Ministerului Sănătăţii, prevederile bugetare aferente cheltuielilor de investiţii se alocă unităţilor publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi/sau structurilor de specialitate prin referate aprobate de ordonatorul principal de credite, după constituirea reţinerii din prevederile aprobate cu această destinaţie, pentru asigurarea unei execuţii bugetare prudente, potrivit prevederilor legale. 2.3. În principal, prevederile bugetare aferente cheltuielilor de investiţii se alocă din bugetul Ministerului Sănătăţii unităţilor publice din reţeaua proprie, în funcţie de modul de finanţare al acestora: a)de la titlul 71 „Active nefinanciare“, pentru unităţile publice subordonate finanţate integral de la bugetul de stat; b)de la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, pentru unităţile publice subordonate finanţate integral din venituri proprii.2.4. Prevederile bugetare aferente obiectivelor de investiţii în continuare sau noi, nominalizate în fişele programului de investiţii anexă la bugetul Ministerului Sănătăţii se alocă unităţilor publice din reţeaua proprie şi/sau structurilor de specialitate care derulează astfel de obiective de investiţii, în baza notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea cuprinderii în programul de investiţii a obiectivelor, în limita prevederilor bugetare aprobate pentru fiecare obiectiv de investiţii în continuare sau nou. 2.5. Prevederile bugetare aferente cheltuielilor de investiţii prevăzute la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii“, care se aprobă în poziţii globale în listele programului de investiţii, pe categorii de investiţii, se detaliază şi se alocă unităţilor publice din reţeaua proprie şi/sau structurilor de specialitate de către ordonatorul principal de credite, prin referate de aprobare, în baza notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea cuprinderii în programul de investiţii a categoriei de investiţii. 2.6. În limita globală a prevederilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii“, defalcată pe categorii de investiţii, ordonatorul principal de credite, în concordanţă cu strategia Ministerului Sănătăţii în politica investiţională sectorială, stabileşte priorităţile în alocarea prevederilor bugetare aprobate pe destinaţii unităţilor publice din reţeaua proprie şi/sau structurilor de specialitate. 2.7. În acest sens, la nivelul structurilor de specialitate din Ministerul Sănătăţii se centralizează, pe categorii de investiţii, solicitările unităţilor publice din reţeaua proprie şi/sau ale structurilor de specialitate formulate prin notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea cuprinderii în programul de investiţii a obiectivului/categoriei de investiţii. 2.8. Notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea cuprinderii obiectivului/categoriei de investiţii, care se centralizează şi se prezintă ordonatorului principal de credite, pe categorii de investiţii, pot fi notele de fundamentare care au stat la baza elaborării proiectului programului de investiţii sau pot fi solicitate de Ministerul Sănătăţii, ulterior, până la alocarea fondurilor aprobate cu aceste destinaţii unităţilor publice din reţeaua proprie şi/sau structurilor de specialitate. 2.9. Solicitarea ulterioară elaborării proiectului programului de investiţii a Ministerului Sănătăţii către unităţile publice din reţeaua proprie şi/sau structurile de specialitate, de elaborare şi transmitere a notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea cuprinderii în programul de investiţii a obiectivului/categoriei de investiţii, are în vedere: a)corelarea stabilirii priorităţilor strategiei Ministerului Sănătăţii în politica investiţională sectorială cu limitele prevederilor bugetare aprobate global pe categorii de investiţii prin legea bugetară anuală şi solicitările unităţilor publice din reţeaua proprie; b)evaluarea şi fundamentarea unor programe/acţiuni, corelate cu strategia în politica investiţională sectorială, care fie nu au fost avute în vedere la elaborarea proiectului programului de investiţii, fie au apărut ulterior; c)modificarea strategiei Ministerului Sănătăţii în politica investiţională sectorială sau de câte ori Ministerul Sănătăţii consideră necesar.2.10. Solicitările unităţilor publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi/sau ale structurilor de specialitate pentru obiective sau categorii de investiţii, fără a fi însoţite de nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea cuprinderii în programul de investiţii a obiectivului/categoriei de investiţii, nu pot fi avute în vedere la elaborarea proiectului programului de investiţii sau la alocarea de fonduri din bugetul aprobat al Ministerului Sănătăţii. 2.11. De asemenea, notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea cuprinderii în programul de investiţii a obiectivului/categoriei de investiţii vor fi elaborate şi transmise la Ministerul Sănătăţii, numai la solicitarea acestuia. Cele care nu corespund acestei cerinţe nu sunt avute în vedere. 2.12. Numai în situaţii care nu au fost avute în vedere la elaborarea proiectului programului de investiţii sau la solicitarea expresă a Ministerului Sănătăţii, unităţile publice din reţeaua proprie şi/sau structurile de specialitate pot elabora şi formula pe parcursul anului note de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea cuprinderii în programul de investiţii a obiectivului/categoriei de investiţii. 2.13 În situaţia identificării pe parcursul derulării procesului bugetar a posibilităţii susţinerii din bugetul aprobat al Ministerului Sănătăţii a situaţiilor de mai sus, ordonatorul principal de credite aprobă prin referat alocarea de fonduri obiectivului/categoriei de investiţii dacă acestea îndeplinesc condiţiile pentru a fi cuprinse în programul de investiţii al Ministerului Sănătăţii. 2.14. La fundamentarea proiectului de buget al Ministerului Sănătăţii, modelul notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea cuprinderii în programul de investiţii a obiectivului/categoriei de investiţii va fi utilizat de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru propunerile spitalelor publice din reţeaua sanitară a autorităţilor administraţiei publice locale, care pot primi sume de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, în condiţiile art. 1905 din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. 2.15. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie. ANEXA Nr. 1la metodologie Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii, inclusiv a cheltuielilor aferente categoriilor de investiţii incluse la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii“, ca document întocmit de unitatea publică din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi/sau de structura de specialitate, prin care se aprobă, după caz, cheltuiala de investiţii, va fi elaborată potrivit modelului de mai jos. NOTA DE FUNDAMENTARE privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii pentru: („obiectivul de investiţii nou“, „achiziţia de imobile, inclusiv terenuri“, „dotarea cu echipamente medicale/maşini/mijloace de transport/alte categorii de echipamente şi dotări independente“, „studii de prefezabilitate, fezabilitate şi alte studii aferente obiectivelor de investiţii“, „lucrări de consolidări clădiri“, „lucrări de reparaţii capitale“, „alte lucrări de intervenţii“, alte cheltuieli de investiţii“ etc., după caz) Unitatea sanitară ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... (denumire, scurt istoric, prezentarea activităţii specifice, aria şi impactul zonal) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Obiectul solicitării ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Justificarea necesităţii şi oportunităţii Necesitatea (scurtă prezentare privind situaţia existentă, deficienţe majore ale situaţiei actuale, aşteptări şi prognoze pe termen mediu şi lung, din care să rezulte necesitatea efectuării cheltuielii de investiţii) ........ ................ ................ ........ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Oportunitatea (încadrarea cheltuielii de investiţii în politicile de investiţii generale, sectoriale sau regionale privind asigurarea calităţii serviciilor medicale prin dezvoltarea, modernizarea infrastructurii şi dotarea unităţilor sanitare, acte legislative care determină realizarea cheltuielii de investiţii) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Fondurile solicitate (valoarea totală estimată a cheltuielii de investiţii exprimată în mii lei cu TVA inclus, din care solicitată pentru anul în curs, după caz. În cazul obiectivelor de investiţii noi, lucrărilor de intervenţii, consolidări clădiri, reparaţii capitale etc., se va preciza valoarea devizului general din studiul de fezabilitate sau din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, eventual eşalonarea valorii pe ani, sau se va preciza costul pentru realizarea documentaţiei tehnico-economice sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Fondurile alocate cu destinaţii similare (fondurile alocate pe ultimii 3 ani, categoria de cheltuială de investiţii, descrierea realizărilor şi a restului de executat, gradul de utilizare a acestora, realizări, atingerea scopului, rezultate) ........ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Alte informaţii (existenţa personalului cu competenţe în utilizarea echipamentelor medicale, existenţa locaţiilor necesare pentru instalarea/punerea în funcţiune, după caz, a echipamentelor medicale, data estimată de începere şi finalizare a obiectivului de investiţii nou sau a celorlalte categorii de investiţii ori durata acesteia etc.) ........ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Documente ataşate notei de fundamentare (în cazul obiectivelor de investiţii noi, al lucrărilor de consolidări clădiri, lucrărilor de reparaţii capitale, altor lucrări de intervenţii, se va ataşa documentaţia tehnico-economică, respectiv studiul de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, însoţite de nota de prezentare) ........ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Având în vedere prevederile art. 42 referitoare la aprobarea proiectelor de investiţii din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea estimată a cheltuielii de investiţii în sumă de ........ .............mii lei, vă rugăm să emiteţi (după caz: acordul prealabil sau aprobarea ordonatorului principal de credite) pentru (documentaţia tehnico-economică, respectiv studiul de fezabilitate aferent obiectivului/proiectului de investiţii nou, documentaţia de avizare a lucrării de intervenţii anexată, nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriilor de investiţii incluse la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii“), necesare aprobării cheltuielii de investiţii privind realizarea („obiectivul de investiţii nou“, „achiziţia de imobile, inclusiv terenuri“, „dotarea cu echipamente medicale/maşini/mijloace de transport/alte categorii de echipamente şi dotări independente“, „studii de prefezabilitate, fezabilitate şi alte studii aferente obiectivelor de investiţii“, „lucrări de consolidări clădiri“, „lucrări de reparaţii capitale“, alte lucrări de intervenţii etc., după caz) ........ ................ ................ ................ Conducătorul unităţii sanitare, ........ ........ ........ Conducătorul structurii financiar-contabile, ........ ................ ANEXA Nr. 2la metodologie GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL SĂNĂTĂŢII APROBAREA ORDONATORULUI PRINCIPAL DE CREDITE Nr. ........ ........ din ........ .......... În temeiul art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 190 alin. (2) lit. b)-e) şi art. 362 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii/ordonatorul principal de credite APROBĂ (după caz: documentaţia tehnico economică, respectiv studiul de fezabilitate aferent obiectivului/proiectului de investiţii nou ........ ............, documentaţia de avizare a lucrării de intervenţie ........ ................ ............., nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea ........ ................ ........ ............), (cu principalele caracteristici şi indicatori tehnico-economici pentru obiective/proiecte de investiţii noi, lucrări de intervenţii). Indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiţiei/lucrării de intervenţie (inclusiv TVA): ........ .......... mii lei
(în preţuri zi ..., lună ....., an ......., 1 euro = ............lei),
din care:
construcţii-montaj (inclusiv TVA): ........ ......... mii lei
Eşalonarea investiţiei/lucrării de intervenţie INV/C+M
Anul I INV/C+M ............/.......... mii lei
Anul II INV/C+M ............./.......... mii lei
Capacităţi:
Suprafaţa totală desfăşurată: ........ .............. mp Ad
Paturi de spitalizare: ........ ................ .........
Durata de realizare: ........ ........ ........... luni
(pentru celelalte categorii de investiţii incluse la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii“)
Valoarea totală (inclusiv TVA): ........ ........ ........ mii lei
Bucăţi: ........ ................ ..........
Durata de realizare: ........ ........ ........... luni

Finanţarea cheltuielilor de investiţii se face din bugetul Ministerului Sănătăţii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. Orice modificări, de orice natură, pe parcursul derulării procesului investiţional se fac prin referat aprobat de ordonatorul principal de credite. Prezenta aprobare se comunică (unităţii publice/structurii de specialitate beneficiare ........ ..........). Ministru/Ordonator principal de credite, ........ ................ ................ ........ ........ ANEXA Nr. 3la metodologie GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ACORDUL PREALABIL AL ORDONATORULUI PRINCIPAL DE CREDITE Nr. ......... din ...... În temeiul art. 42 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 190 alin. (2) lit. b)-e) şi art. 362 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii/ordonatorul principal de credite emite: ACORDUL PREALABIL asupra (după caz: documentaţiei tehnico-economice, respectiv studiului de fezabilitate aferent obiectivului/proiectului de investiţii nou ........ ........., documentaţiei de avizare a lucrării de intervenţie ........ ........ ............., notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............), (cu principalele caracteristici şi indicatori tehnico-economici pentru obiective/proiecte de investiţii noi, lucrări de intervenţii).

Indicatori tehnico-economici:
Valoarea totală a investiţiei/lucrării de intervenţie (inclusiv TVA): ............... mii lei
(în preţuri zi ..., lună ....., an ......., 1 euro = ............ lei),
din care:
construcţii-montaj (inclusiv TVA): ........ ......... mii lei
Eşalonarea investiţiei/lucrării de intervenţie INV/C+M
Anul I INV/C+M ........./.......... mii lei
Anul II INV/C+M .........../......... mii lei
Capacităţi:
Suprafaţa totală desfăşurată: ...... mp Ad
Paturi de spitalizare: ........ ............
Durata de realizare: ............ luni
(pentru celelalte categorii de investiţii incluse la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii“)
Valoarea totală (inclusiv TVA): ............ mii lei
Bucăţi: ........ ........ ........
Durata de realizare: ........ ............. luni

Finanţarea cheltuielilor de investiţii se face din bugetul Ministerului Sănătăţii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. Orice modificări, de orice natură, pe parcursul derulării procesului investiţional se fac prin referat aprobat de ordonatorul principal de credite. Prezentul acord prealabil se comunică (unităţii publice/structurii de specialitate beneficiare ................). Ministru/Ordonator principal de credite, ........ ................ ........ ......... ANEXA Nr. 4la metodologie Documentaţiile tehnico-economice, respectiv Studiile de fezabilitate (SF) aferente obiectivelor de investiţii noi şi Documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), a căror aprobare este de competenţa ordonatorului principal de credite sau a celorlalţi ordonatori de credite cu acordul prealabil al ordonatorului principal de credite, vor fi însoţite de note de prezentare, elaborate potrivit modelului de mai jos. NOTA DE PREZENTARE 1. Date generale: Obiectiv de investiţii/Lucrare de intervenţii ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Beneficiar ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Proiectant ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Proiect nr. ........ ................ ................ ................ ........../faza: SF/DALI ........ ................ ................ ................ ........ ............ Amplasamentul obiectivului ........ ................ ................ ................ ........ 2. Indicatorii tehnico-economici: Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) ........ ........ ......... mii lei, din care: C + M (inclusiv TVA) ........ ........ .......... mii lei 3. Capacităţi: Suprafaţa totală desfăşurată (mp Ad) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Paturi de spitalizare (nr. paturi) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Durata de realizare (luni) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Alte capacităţi ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Durata de realizare (luni) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. 4. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei:

scurtă prezentare privind situaţia existentă, deficienţe majore ale situaţiei actuale, aşteptări şi prognoze pe termen mediu şi lung, din care să rezulte necesitatea efectuării cheltuielii de investiţii;

încadrarea cheltuielii de investiţii în politicile de investiţii generale, sectoriale sau regionale privind asigurarea calităţii serviciilor medicale prin dezvoltarea, modernizarea infrastructurii şi dotarea unităţilor sanitare, acte legislative care determină realizarea cheltuielii de investiţii;

cuprinderea în programe, proiecte; aliniere la cerinţele europene etc.;

acorduri internaţionale care obligă partea română la această investiţie;

locuri de muncă nou-create pe perioada realizării şi în timpul exploatării obiectivului de investiţii.5. Conţinutul documentaţiei SF/DALI: Descrierea investiţiei:

date tehnice privind amplasamentul şi terenul pe care se amplasează proiectul de investiţii. În cazul documentaţiilor de avizare pentru lucrări de intervenţii se vor prezenta şi situaţia existentă, concluziile raportului de expertiză tehnică şi concluziile auditului energetic;

prezentarea soluţiilor adoptate în corelaţie cu normele şi normativele în vigoare ce definesc domeniul sănătăţii;

prezentarea investiţiei şi a caracteristicilor principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii nou, în conformitate cu prevederile normelor şi normativelor privind stabilitatea construcţiilor şi asigurarea energetică. În cazul documentaţiilor de avizare pentru lucrări de intervenţii: descrierea lucrărilor şi a soluţiilor de intervenţie, cu prezentarea caracteristicilor principale îmbunătăţite prin aplicarea proiectului;

situaţia existentă a utilităţilor;

concluziile evaluării impactului de mediu şi soluţii alternative de producere a energiei necesare funcţionării obiectivului, după caz.Costurile estimative: valoarea totală (inclusiv TVA): ........ ................ ................ .............. mii lei(în preţuri zi ........ ............., lună ........ ........ .........., an ......., 1 euro = ............ lei), din care:

construcţii-montaj (inclusiv TVA): ........ ................ ........ ............... mii lei6. Avize şi acorduri:

lista avizelor şi acordurilor obţinute conform prevederilor legale7. Surse de finanţare:

bugetul Ministerului Sănătăţii, bugetul local, alte surse legal constituiteProiectant, ........ ................ ................ ........... (instituţie, funcţie, nume, ştampilă) Beneficiar, ........ ................ ........ .......... (instituţie, funcţie, nume, ştampilă) ANEXA Nr. 5la metodologie Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea cuprinderii în programul de investiţii a obiectivului/categoriei de investiţii, prin care se fundamentează propunerile de cuprindere în proiectul programului de investiţii a obiectivelor de investiţii noi şi a celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii“ care îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi cuprinse în programul de investiţii, precum şi pentru cuprinderea obiectivelor de investiţii în continuare care se nominalizează în fişele programului de investiţii şi a celorlalte categorii de investiţii începute din anii anteriori va fi elaborată conform modelului de mai jos. NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind necesitatea şi oportunitatea cuprinderii în proiectul programului de investiţii pentru anul ............. a obiectivului/categoriei de investiţii: („obiectiv de investiţii în continuare, obiectiv de investiţii nou“, „achiziţia de imobile, inclusiv terenuri“, „dotarea cu echipamente medicale/maşini/mijloace de transport/alte categorii de echipamente şi dotări independente“, „studii de prefezabilitate, fezabilitate şi alte studii aferente obiectivelor de investiţii“, „lucrări de consolidări clădiri“, „lucrări de reparaţii capitale“, „alte lucrări de intervenţii“, „alte cheltuieli de investiţii“ etc., după caz) Unitatea sanitară (denumire, scurt istoric, prezentarea activităţii specifice, aria şi impactul zonal) ........ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Obiectul solicitării (cuprinderea în proiectul programului de investiţii pe anul ....... a obiectivului/categoriei de investiţii) ....... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Justificarea necesităţii şi oportunităţii (cuprinderii în proiectul programului de investiţii) Necesitatea (scurtă prezentare privind situaţia existentă, deficienţe majore ale situaţiei actuale, aşteptări şi prognoze pe termen mediu şi lung, din care să rezulte necesitatea cuprinderii obiectivului/categoriei de investiţii în proiectul programului de investiţii) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Oportunitatea (încadrarea în politicile de investiţii generale, sectoriale sau regionale privind asigurarea calităţii serviciilor medicale prin dezvoltarea, modernizarea infrastructurii şi dotarea unităţilor sanitare, acte legislative care determină cuprinderea obiectivului/categoriei de investiţii în proiectul programului de investiţii) ........ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Aprobarea nr. ........ ........ din ........ ................ ................ .......... Fondurile solicitate (valoarea totală estimată a obiectivului/categoriei de investiţii exprimată în mii lei cu TVA inclus, din care solicitată pentru anul în curs, după caz. În cazul obiectivelor de investiţii noi şi al lucrărilor de intervenţii noi se va preciza valoarea actualizată a valorii estimate aprobate şi, eventual, eşalonarea acesteia pe ani. În cazul obiectivelor de investiţii în continuare şi al lucrărilor de intervenţii începute din anii anteriori se va preciza valoarea restului de executat actualizată din valoarea totală aprobată şi, eventual, eşalonarea valorii restului de executat pe ani) ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Fondurile alocate cu destinaţii similare (pentru obiectivele de investiţii în continuare şi lucrările de intervenţii finalizate sau în derulare, începute din anii anteriori, fondurile alocate de la începerea acestora, încadrarea derulării lucrării în durata aprobată, încadrarea în valoarea totală aprobată; pentru celelalte categorii de investiţii, fondurile alocate pe ultimii 3 ani, categoria de investiţii, descrierea realizărilor şi a restului de executat, gradul de utilizare a acestora, realizări, atingerea scopului, rezultate) ........ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Documente justificative ataşate notei de fundamentare (în copie, aprobarea ordonatorului principal de credite sau a celorlalţi ordonatori de credite cu acordul prealabil al ordonatorului principal de credite, după caz) ........ ................ ........ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Conducătorul unităţii sanitare, ........ ................ ........ ............ Conducătorul structurii financiar-contabile, ........ ................ ........ ............


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 512/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 512 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 512/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu