Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.511 din 19.01.2017

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 110 din 09 februarie 2017SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile:art. 86, 88, 89, 90, art. 91 alin. (4) şi art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 3 şi art. 8 alin. (1) din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul IOrdinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 şi 979 bis din 30 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 4, litera s) se elimină. 2. La articolul 4, după litera ş) se introduce o nouă literă, litera t) , cu următorul cuprins: t)impozit specific unor activităţi. 3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin. 4. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin. 5. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin. Articolul IIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul IVDirecţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Bogdan-Nicolae Stan ANEXA Nr. 1*) *) Formularul din anexa nr. 1 este reprodus în facsimil.(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.698/2015) INSTRUCŢIUNI de completare a formularului (010) „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică" Depunerea declaraţiei Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către: persoanele juridice române; asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică; deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, persoane juridice române; reprezentanţii legali, desemnaţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, ai deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române.Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale. Declaraţia se depune direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare. Organul fiscal competent pentru contribuabilii care se înregistrează direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit este organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni, organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat. Declaraţia se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent. Completarea declaraţiei I. FELUL DECLARAŢIEI Se marchează cu „X" pct. 1, 2 sau 3, după caz. Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni/declaraţiei de radiere se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate. II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Rândul 1. Cod de identificare fiscală Nu se completează la înregistrarea iniţială. În cazul în care declaraţia de menţiuni/radiere este completată de către împuternicit/reprezentant legal se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă. Rândul 2. Denumire Se completează cu denumirea contribuabilului. Rândul 3. Domiciliu fiscal Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului. Atenţie! În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicit/reprezentant legal se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă. Rândul 4. Forma de organizare Se marchează cu „X" de către contribuabil, în funcţie de forma de organizare a activităţii. III. REPREZENTARE PRIN: Se marchează cu „X" în funcţie de reprezentarea contribuabilului în relaţiile cu organul fiscal, prin împuternicit/reprezentant legal, şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, în original sau în copie legalizată. Date de identificare Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal. IV. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL Rândul 1. Număr autorizaţie de funcţionare/Număr act legal de înfiinţare Se vor înscrie, după caz, numărul şi data autorizaţiei de funcţionare emise de organul competent, numărul şi data actului normativ prin care s-a înfiinţat contribuabilul, numărul şi data hotărârii judecătoreşti de înfiinţare sau altele asemenea. Rândul 2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înfiinţării sau autorizării. Rândul 3. Felul sediului Se marchează cu „X" felul sediului pentru care se solicită înregistrarea, după caz. Codul de identificare fiscală al unităţii înfiinţătoare se completează numai în cazul declaraţiilor depuse de filiale. Rândul 4. Codul de identificare fiscală al unităţii divizate Se completează în cazul în care înfiinţarea contribuabilului se face prin divizare. Rândul 5. Forma juridică Se înscrie forma juridică conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal şi pe site-ul de internet al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la adresa www.anaf.ro/Asistenţă contribuabili/Nomenclatorul formelor juridice. Rândul 6. Forma de proprietate Se înscrie forma de proprietate conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la adresa www.anaf.ro/Asistenţă contribuabili/Nomenclatorul formelor de proprietate. V. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată Se marchează cu „X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA. Înainte de realizarea unor operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, constituită din valoarea totală, exclusiv taxa, în situaţia persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere, a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi, dacă nu sunt accesorii activităţii principale, scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Codul fiscal. Prin excepţie, nu se cuprind în cifra de afaceri, dacă sunt accesorii activităţii principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, şi livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă. Rândul 1.2. Se marchează cu „X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, estimând o cifră de afaceri egală sau mai mare cu plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal. Rândul 1.3. Se marchează cu „X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi estimează o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, constituită din valoarea totală, exclusiv taxa, în situaţia persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere, a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi, dacă nu sunt accesorii activităţii principale, scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Codul fiscal. Prin excepţie, nu se cuprind în cifra de afaceri, dacă sunt accesorii activităţii principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, şi livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă. Rândul 1.4. Se marchează cu „X" în cazul persoanei impozabile care are sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere şi/sau operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b) şi d) din Codul fiscal. Rândul 1.5. Se marchează cu „X" în cazul contribuabililor care efectuează operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal. Ulterior desfăşurării de operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere Rândurile 1.6-1.9. Se completează numai în cazul în care s-a bifat secţiunea I pct. 2. Se marchează cu „X" în funcţie de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depăşirea plafonului de scutire sau prin opţiune. Rândul 1.10. Se completează în cazul în care s-a bifat secţiunea I pct. 2, dacă în urma calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modifică perioada fiscală. Cifra de afaceri din anul precedent, obţinută potrivit prevederilor art. 310 alin. (2) sau (5) din Codul fiscal, după caz, se calculează în lei, pe baza informaţiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operaţiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declaraţia de menţiuni. Rândul 1.11. Perioada fiscală Se marchează cu „X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA. Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării. Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depăşeşte plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală, cu excepţia situaţiei în care a efectuat în cursul anului calendaristic respectiv una sau mai multe achiziţii intracomunitare de bunuri înainte de înregistrarea în scopuri de TVA. În cazul în care contribuabilul foloseşte, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale. Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA Rândurile 1.12-1.16. Se completează numai în cazul în care s-a bifat secţiunea I pct. 2. Se marchează cu „X" în funcţie de tipul scoaterii din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA. Rândul 1.15. Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care solicită, în temeiul art. 310 alin. (7) din Codul fiscal, scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, întrucât nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizată în anul în curs până la data solicitării nu au depăşit plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal. Rândul 1.15.1. Se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obţinută de către persoana impozabilă, calculată potrivit prevederilor art. 310 alin. (2) din Codul fiscal. Cifra de afaceri se calculează în lei, pe baza informaţiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operaţiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declaraţia de menţiuni. Rândul 1.15.2. Se completează cu cifra de afaceri obţinută în anul în curs, până la data depunerii formularului, calculată potrivit prevederilor art. 310 alin. (2) din Codul fiscal. Rândul 1.16. Data scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal şi ale normelor metodologice de aplicare. Rândul 2. Impozit pe profit La înregistrarea iniţială se marchează cu „X" numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit. Rândurile 2.1 şi 2.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Rândurile 2.3.1-2.3.3. Se marchează cu „X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării. Rândul 3. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor La înregistrarea iniţială se marchează cu „X" de către contribuabilii care devin plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit prevederilor art. 55 alin. (2) din Codul fiscal. Rândurile 3.1 şi 3.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Atenţie! Data luării în evidenţă şi scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului III „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor" din Codul fiscal. Rândul 4. Accize La înregistrarea iniţială se marchează cu „X" de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize. Rândurile 4.1 şi 4.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Rândul 5. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale La înfiinţare: Rândul 5.1.1 „Număr mediu de salariaţi estimat de până la 3 salariaţi exclusiv" şi rândul 6.1.2 „Venit total estimat de până la 100.000 euro" se marchează de către contribuabilii prevăzuţi la art. 147 alin. (10) din Codul fiscal, care se înfiinţează în cursul anului şi care estimează că, în cursul anului, vor avea un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv şi, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro. Perioada fiscală: Rândul 5.2.1 se marchează cu „X" de contribuabilii care au obligaţia de a declara lunar impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale, potrivit legii. Rândul 5.2.2 se marchează cu „X" de contribuabilii care îndeplinesc condiţiile de la art. 147 alin. (8) din Codul fiscal şi care optează pentru declararea lunară a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi a contribuţiilor sociale, potrivit legii. Rândul 5.2.3 se marchează cu „X" de contribuabilii prevăzuţi la art. 147 alin. (4) din Codul fiscal. Rândul 5.3. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor Se marchează cu „X" numai de contribuabilii care, au obligaţia de declarare a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor. Rândurile 5.3.1 şi 5.3.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Rândul 5.4. Contribuţia de asigurări sociale Rândul 5.4.1 se marchează cu „X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 5.4.1.1 şi 5.4.1.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 5.4.2 se marchează cu „X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 5.4.2.1 şi 5.4.2.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 5.5. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate Rândul 5.5.1 se marchează cu „X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 5.5.1.1 şi 5.5.1.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 5.5.2 se marchează cu „X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 5.5.2.1 şi 5.5.2.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 5.6. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii (datorată de angajator) Se marchează cu „X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 5.6.1 şi 5.6.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 5.7. Contribuţia de asigurări pentru şomaj Rândul 5.7.1 se marchează cu „X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 5.7.1.1 şi 5.7.1.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 5.7.2 se marchează cu „X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 5.7.2.1 şi 5.7.2.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 5.8. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (datorată de angajator) Se marchează cu „X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 5.8.1 şi 5.8.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 5.9. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale (datorată de angajator) Se marchează cu „X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 5.9.1 şi 5.9.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 6. Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii Se marchează cu „X" numai de persoanele juridice române care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015. Rândurile 6.1 şi 6.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I, de către plătitorii contribuţiei trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii. Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 7. Redevenţe miniere La înregistrarea iniţială se marchează cu „X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare această taxă. Rândurile 7.1 şi 7.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 8. Redevenţe petroliere La înregistrarea iniţială se marchează cu „X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare această taxă. Rândurile 8.1 şi 8.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 9. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural Se marchează cu „X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, cu modificările ulterioare. Rândurile 9.1 şi 9.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 10. Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale Se marchează cu „X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare. Rândurile 10.1 şi 10.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 11. Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale Se marchează cu „X" de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare. Rândurile 11.1 şi 11.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 11.3 Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit Se marchează cu „X", codul CAEN care intră sub incidenţa impozitului pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare. Rândul 12. Taxă de autorizare/taxă de licenţă din domeniul jocurilor de noroc Se marchează cu „X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare aceste taxe. Rândurile 12.1 şi 12.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 13. Impozit specific unor activităţi Se marchează cu „X" de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi. Rândurile 13.1 şi 13.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 13.3 Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit Se marchează cu „X", codul CAEN corespunzător activităţilor desfăşurate care intră sub incidenţa impozitului specific prevăzut în Legea nr. 170/2016. VI. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI Se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Rândul 1. Dizolvare cu lichidare Se marchează cu „X" în cazul în care se declară începerea procedurii de lichidare, respectiv încheierea acesteia şi radierea societăţii din registrul comerţului. Se completează data începerii procedurii de dizolvare stabilită conform dispoziţiilor legale în materie, respectiv data radierii din registrul comerţului. Rândul 2. Dizolvare fără lichidare Se marchează cu „X" numai în cazul dizolvării fără lichidare. Se completează data la care a avut loc fuziunea sau divizarea, potrivit dispoziţiilor legale. În cazul în care fuziunea are loc prin contopire, se va completa şi codul de identificare fiscală al unităţii rezultate în urma fuziunii. Rândul 3. Radierea înregistrării fiscale Se marchează cu „X" şi se înscrie data radierii înregistrării fiscale. Atenţie! Declaraţia de radiere va fi însoţită de actul doveditor cu privire la încetarea calităţii de subiect de drept fiscal, precum şi de certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării acestuia. ANEXA Nr. 2*)*) Formularul din anexa nr. 2 este reprodus în facsimil. (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.698/2015) INSTRUCŢIUNI de completare a formularului (015) „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România" Depunerea declaraţiei Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/ Declaraţia de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune, la termenele prevăzute în legile speciale, de către contribuabilii nerezidenţi, alţii decât persoanele fizice, care nu au sediu permanent în România, dar care au obligaţii fiscale, potrivit legilor speciale. Declaraţia se completează şi se depune şi de către contribuabili nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar, care se înregistrează în scopuri de TVA direct, în temeiul dispoziţiilor art. 316 alin. (4) sau (6) din Codul fiscal, sau prin reprezentant fiscal. Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale. Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/ reprezentant legal/reprezentant fiscal/plătitor de venit, în format hârtie, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute de formular. Declaraţia se completează în două exemplare, un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent. Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Declaraţia se va arhiva la dosarul fiscal al contribuabilului. Organul fiscal competent este: 1. Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, pentru următoarele categorii de contribuabili nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent: a)persoanele impozabile nestabilite în România care, potrivit titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, au dreptul să se înregistreze direct în România; b)contribuabilii nerezidenţi care, conform regulamentelor comunitare, datorează în România contribuţiile către bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv pentru accidente de muncă şi boli profesionale, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare contribuţii sociale, pentru salariaţii lor care sunt supuşi legislaţiei de asigurări sociale din România şi au dreptul, potrivit legii, să se înregistreze direct în România; c)persoanele juridice care organizează şi exploatează activitatea de jocuri de noroc în România, potrivit legislaţiei din domeniul jocurilor de noroc; d)persoanele juridice nerezidente care au obligaţia de a plăti impozit pe profit potrivit art. 38 din Codul fiscal sau pot opta pentru regularizarea impozitului pe profit potrivit art. 225 şi 227 din Codul fiscal; e)reprezentanţele persoanelor juridice străine, autorizate să funcţioneze în România, potrivit legii, care au sediul în municipiul Bucureşti;2. organul fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispoziţiilor legale fiscale, în situaţia în care contribuabilul nu are domiciliu fiscal în România; 3. organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului, pentru contribuabilii care au obligaţia sau optează să îşi desemneze, potrivit legii, un împuternicit, cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la pct. 1 lit. d); 4. administraţia judeţeană a finanţelor publice în a cărei rază teritorială îşi au sediul reprezentanţele persoanelor juridice străine, autorizate să funcţioneze în România, potrivit legii; 5. organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al plătitorului de venit sau organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul plătitorului de venit, în cazul plătitorilor de venit contribuabili mari şi mijlocii, pentru contribuabilii care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reţinut este final sau cu opţiune de regularizare; 6. organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat reprezentantul fiscal, în situaţia în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de TVA în România prin reprezentant fiscal. Atenţie! Declaraţia NU se completează de către persoanele impozabile care au un sediu fix în România. Completarea declaraţiei I. FELUL DECLARAŢIEI Se marchează cu „X" pct. 1, 2 sau 3, după caz. Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni/declaraţiei de radiere se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate. II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Rândul 1. Cod de identificare fiscală Nu se completează la înregistrarea iniţială. În cazul declaraţiei de menţiuni/radiere se completează cu codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului la înregistrarea iniţială de către organul fiscal. În cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit cu ocazia înregistrării. În prima căsuţă se înscrie prefixul RO. Rândul 2. Denumire Se completează denumirea contribuabilului din ţara de rezidenţă. Rândul 3. Forma juridică Se completează forma juridică a contribuabilului din ţara de rezidenţă. Rândul 4. Data înfiinţării (zz/ll/aaaa) Se completează cu cifre arabe, în format zi/lună/an, data la care s-a înfiinţat contribuabilul în ţara de rezidenţă. III. DATE PRIVIND ADRESA SEDIULUI SOCIAL DIN ŢARA DE REZIDENŢĂ Se completează cu datele privind adresa sediului social din ţara de rezidenţă a contribuabilului. IV. DATE PRIVIND ADRESA DIN ROMÂNIA UNDE POT FI EXAMINATE EVIDENŢELE ŞI DOCUMENTELE Se completează cu datele privind adresa din România la care pot fi examinate evidenţele şi documentele ce trebuie păstrate conform prevederilor Codului fiscal. V. DATE PRIVIND ADRESA DIN ROMÂNIA PENTRU CORESPONDENŢĂ (OPŢIONAL) Se completează cu datele privind adresa din România la care contribuabilul doreşte să primească corespondenţa cu organul fiscal, în cazul în care acestea diferă de datele privind adresa din România unde pot fi examinate evidenţele şi documentele de la cap. IV. VI. DATE PRIVIND REPREZENTANTUL Se marchează cu „X", în funcţie de situaţia în care, în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal/plătitor de venit. În casetele „Număr act" „Data act (zz/ll/aaaa)" se înscriu numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat la organul fiscal actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată, sau numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal, după caz. În situaţia în care declaraţia se depune de către plătitorul de venit, conform art. 82 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, pentru contribuabilii nerezidenţi, alţii decât persoanele fizice, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reţinut este final, acesta va prezenta organului fiscal actele doveditoare ale calităţii de plătitor de venit cu regim de reţinere la sursă pentru respectivul beneficiar de venit. Rândul 1. Denumire/Nume, prenume Se completează cu denumirea sau numele şi prenumele împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/ plătitorului de venit. Rândul 2. Domiciliu fiscal Se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/plătitorului de venit. Rândul 3. Cod de identificare fiscală Se completează cu codul de identificare fiscală al împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/ plătitorului de venit. În prima căsuţă se înscrie prefixul RO în cazul în care împuternicitul/reprezentantul legal/ reprezentantul fiscal/plătitorul de venit este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată. VII. ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL Rândul 1. Denumirea instituţiei bancare din România la care contribuabilul şi-a deschis cont Se completează cu denumirea instituţiei bancare din România la care contribuabilul şi-a deschis cont. Rândul 2. Codul IBAN al contului Se completează cu codul IBAN al contului deschis la instituţia bancară din România. Rândul 3. Înregistrare într-un alt stat membru U.E. Se marchează cu „X" în cazul în care afirmaţia este adevărată şi se completează atât rândul 5 „Denumirea ţării", cât şi rândul 6 „Codul de identificare fiscală" cu codul atribuit în statul unde este înregistrată fiscal persoana impozabilă. Rândul 4. Nu există înregistrare într-un alt stat membru U.E. Se marchează cu „X" în cazul în care contribuabilul nu este înregistrat într-un alt stat membru U.E. Rândul 7. Reprezentanţă Se marchează cu „X" în cazul în care contribuabilul are o reprezentanţă autorizată să funcţioneze în România. Rândul 8. Alte subunităţi Se marchează cu „X" în cazul în care contribuabilul are alte subunităţi. Rândul 9. Obligaţii fiscale potrivit art. 38 din Codul fiscal sau opţiune de regularizare a impozitului pe profit potrivit art. 225 şi 227 din Codul fiscal Se marchează cu „X" în cazul în care contribuabilul nu are sediu permanent în România şi: are obligaţia de a plăti impozit pe profit pentru transferul proprietăţilor imobiliare situate în România, inclusiv din închirierea sau cedarea folosinţei proprietăţii sau a oricăror drepturi legate de această proprietate imobiliară, pentru vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română sau pentru exploatarea resurselor naturale situate în România, inclusiv vânzarea cesionarea oricărui drept aferent acestor resurse naturale (potrivit art. 38 din Codul fiscal); optează pentru regularizarea impozitului pe profit potrivit art. 225 şi 227 din Codul fiscal.Atenţie! Marcarea rândului 9 nu reprezintă şi înregistrarea ca plătitor de impozit pe profit. În vederea înregistrării ca plătitor de impozit pe profit se va marca şi rândul 2 „Impozit pe profit" din secţiunea VIII „Categorii de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent". VIII. CATEGORII DE OBLIGAŢII FISCALE DE DECLARARE, CU CARACTER PERMANENT Se completează de către contribuabilii care au obligaţii declarative înscrise în vectorul fiscal. Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată Rândul 1.1. Se marchează cu „X" în cazul în care contribuabilul, conform legislaţiei în materie de TVA, este o persoană impozabilă care nu este stabilită în România conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal şi nici înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal şi care are, potrivit art. 316 alin. (4) din Codul fiscal, obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, pentru operaţiuni realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a taxei, precum şi pentru vânzările la distanţă realizate dintr-un stat membru în România, pentru care locul livrării este în România conform art. 275 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei în care persoana obligată la plată este beneficiarul, conform art. 307 alin. (2)-(6) din Codul fiscal. Rândul 1.2. Se marchează cu „X" în cazul în care contribuabilul este o persoană impozabilă nestabilită în România şi neînregistrată în scopuri de TVA în România, care are obligaţia, conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal, să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, înainte de efectuarea unei achiziţii intracomunitare de bunuri pentru care este obligată la plata taxei conform art. 308 din Codul fiscal sau înainte de efectuarea unei livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă. Dacă se solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal, persoana impozabilă nestabilită în România trebuie să prezinte contractele/comenzile sau alte documente în baza cărora urmează să efectueze livrări şi/sau achiziţii intracomunitare care au loc în România. Rândul 1.3. Se completează la înregistrarea iniţială a contribuabilului, înscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere. Rândul 1.4. Se completează numai dacă în urma stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modifică perioada fiscală. Rândul 1.5. Perioada fiscală Se marchează cu „X", după caz, în funcţie de perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA. În cazul în care contribuabilul foloseşte ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale. Rândul 1.6.1 se marchează cu „X" în situaţia în care se solicită scoaterea din evidenţă a contribuabilului în cazul în care nu mai realizează livrări de bunuri, prestări de servicii, achiziţii sau livrări intracomunitare de bunuri în România pentru care plata taxei se face în România. Rândul 1.6.2 se marchează cu „X" în situaţia în care se solicită scoaterea din evidenţă a contribuabilului în cazul în care nu mai desfăşoară operaţiuni care dau drept de deducere a taxei. Rândul 1.6.3 se marchează cu „X" în cazul în care nu se depăşeşte plafonul pentru vânzările la distanţă în al doilea an calendaristic consecutiv. Rândul „Începând cu data (zz/ll/aaaa)" - se completează data de la care se doreşte anularea înregistrării în scopuri de TVA. Pentru înregistrarea în scopuri de TVA, persoana impozabilă nestabilită în România trebuie să prezinte organului fiscal competent contractele, comenzile sau alte documente din care rezultă că: 1. urmează să realizeze în România operaţiuni taxabile pentru care este persoană obligată la plata taxei conform art. 307 alin. (1) din Codul fiscal; şi/sau 2. urmează să desfăşoare operaţiuni scutite cu drept de deducere, cu excepţia serviciilor de transport şi a serviciilor auxiliare acestora, scutite în temeiul art. 294 alin. (1) lit. c)-f), h)-n), art. 295 alin. (1) lit. c) şi art. 296 din Codul fiscal, pentru care înregistrarea este opţională. Documentele se prezintă în copie şi în original, iar cele întocmite într-o limbă străină vor fi însoţite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2)-(4) din Codul de procedură fiscală. Organul fiscal competent păstrează la dosarul înregistrării traducerile în limba română, precum şi copii certificate ale documentelor prezentate, urmând ca documentele în original să fie restituite persoanei impozabile. Rândul 2. Impozit pe profit La înregistrarea iniţială se marchează cu „X" numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit. Rândul 2.1 se marchează cu „X" în cazul luării în evidenţă şi se va înscrie data începând cu care se doreşte luarea în evidenţă. Rândul 2.2 se marchează cu „X" în situaţia în care contribuabilul solicită, ulterior înregistrării fiscale, scoaterea din evidenţă pentru acest impozit şi se va înscrie data începând cu care se doreşte scoaterea din evidenţă. Acest câmp se poate marca dacă s-a marcat cu „X" căsuţa „Declaraţie de menţiuni". Rândurile 2.3.1-2.3.3. se marchează cu „X", după caz, în funcţie de perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării. Rândul 3. Accize La înregistrarea iniţială se marchează cu „X" de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize. Rândul 3.1 se marchează cu „X" în cazul luării în evidenţă şi se va înscrie data începând cu care se doreşte luarea în evidenţă. Rândul 3.2 se marchează cu „X" în situaţia în care contribuabilul solicită, ulterior înregistrării fiscale, scoaterea din evidenţă pentru acest impozit şi se va înscrie data începând cu care se doreşte scoaterea din evidenţă. Acest câmp se poate marca dacă s-a marcat cu „X" căsuţa „Declaraţie de menţiuni". Rândul 4. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor Se marchează cu „X" numai de contribuabilii care au obligaţia de declarare a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor. Rândurile 4.1 şi 4.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Rândul 5. Contribuţia de asigurări sociale Rândul 5.1 se marchează cu „X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 5.1.1 şi 5.1.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 5.2 se marchează cu „X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 5.2.1 şi 5.2.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 6. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate Rândul 6.1 se marchează cu „X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 6.1.1 şi 6.1.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 6.2 se marchează cu „X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 6.2.1 şi 6.2.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 7. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii (datorată de angajator) Se marchează cu „X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 7.1 şi 7.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 8. Contribuţia de asigurări pentru şomaj Rândul 8.1 se marchează cu „X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 8.1.1 şi 8.1.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 8.2 se marchează cu „X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 8.2.1 şi 8.2.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 9. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (datorată de angajator) Se marchează cu „X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 9.1 şi 9.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 10. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale (datorată de angajator) Se marchează cu „X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 10.1 şi 10.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 11. Taxe datorate potrivit legislaţiei din domeniul jocurilor de noroc Se marchează cu „X" numai de către contribuabilii nerezidenţi persoane juridice care nu au pe teritoriul României un sediu permanent şi care, potrivit legislaţiei din domeniul jocurilor de noroc, au obligaţia să declarare aceste taxe. Rândurile 11.1 şi 11.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 12. Impozitul pe reprezentanţă Se marchează cu „X" de către contribuabilii persoane juridice străine, care au o reprezentanţă autorizată să funcţioneze în România, potrivit legii, şi care au obligaţia de a plăti impozitul pe reprezentanţă, conform prevederilor Codului fiscal. Rândurile 12.1 şi 12.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. IX. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI Se marchează cu „X" şi se înscrie data radierii înregistrării fiscale. Atenţie! Declaraţia de radiere va fi însoţită de actul doveditor cu privire la încetarea calităţii de subiect de drept fiscal, precum şi de certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării acestuia. ANEXA Nr. 3*)*) Formularul din anexa nr. 3 este reprodus în facsimil.(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 3.698/2015) INSTRUCŢIUNI de completare a formularului (030) „Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal" Depunerea declaraţiei Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior. Declaraţia se depune prin împuternicit/reprezentant fiscal/plătitor de venit/curator fiscal, în format hârtie, la registratura organului fiscal competent ori la poştă, prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare. Declaraţia se completează în două exemplare; un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent. Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Declaraţia se va arhiva la dosarul fiscal al contribuabilului. Organul fiscal competent este: 1. Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, pentru următoarele categorii de contribuabili nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent: a)persoanele impozabile nestabilite în România care, potrivit titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, au dreptul să se înregistreze direct în România; b)contribuabilii nerezidenţi care, conform regulamentelor comunitare, datorează în România contribuţiile către bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv pentru accidente de muncă şi boli profesionale, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare contribuţii sociale, pentru salariaţii lor care sunt supuşi legislaţiei de asigurări sociale din România şi au dreptul, potrivit legii, să se înregistreze direct în România; c)persoane fizice nerezidente care obţin venituri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate; d)persoane fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care obţin venituri din activităţi independente din România, respectiv persoane fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, care obţin venituri din România în calitate de artist de spectacol sau ca sportiv, din activităţile artistice şi sportive, şi care optează pentru regularizarea impozitului pe venit, potrivit art. 226 sau art. 227 din Codul fiscal;2. organul fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispoziţiilor legale fiscale, în situaţia în care contribuabilul nu are domiciliu fiscal în România; 3. organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, pentru contribuabilii care au obligaţia sau optează să îşi desemneze un împuternicit sau pentru care se numeşte curator fiscal, potrivit legii, cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la pct. 1 lit. c); 4. organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal, pentru contribuabilii care se înregistrează în scopuri de TVA prin reprezentant fiscal; 5. organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al plătitorului de venit sau organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul plătitorului de venit, în cazul plătitorilor de venit contribuabili mari şi mijlocii, pentru contribuabilii care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reţinut este final sau cu opţiune de regularizare. Completarea declaraţiei I. FELUL DECLARAŢIEI Se marchează cu „X" pct. 1 sau 2, după caz. Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate. II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Rândul 1. Cod de identificare fiscală Nu se completează la înregistrarea iniţială. În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit/reprezentant fiscal/plătitor de venit/curator fiscal se va trece codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă, respectiv numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent cu ocazia înregistrării fiscale. Rândul 1.1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA Se completează numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în scopuri de TVA. În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit/reprezentant fiscal/plătitor de venit/curator fiscal se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA al contribuabilului pe care îl reprezintă. Rândul 2 se completează cu numele şi prenumele contribuabilului. Rândurile 3 şi 4 se completează cu prenumele mamei şi al tatălui contribuabilului. Rândul 5 se completează cu data naşterii contribuabilului. Rândul 6 se completează cu locul naşterii contribuabilului. Rândul 7 se completează cu sexul contribuabilului. Rândul 8 se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului care se înregistrează, respectiv adresa din străinătate. Atenţie! În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicit/reprezentantul fiscal/plătitorul de venit/curatorul fiscal al contribuabilului se vor înscrie datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă. Rândul 9. Se completează tipul actului de identitate, conform paşaportului, cardului de identitate oficial sau oricărui altui document doveditor de identitate, precum şi seria, numărul, emitentul, data la care a fost emis actul de identitate şi data până la care este valabil. Rândul 10 se completează cu codul de identificare fiscală al persoanei din statul de rezidenţă. Rândul 11 se marchează cu „X" în funcţie de situaţia persoanei fizice care se înregistrează. III. REPREZENTARE PRIN: Se marchează cu „X" în cazul în care, în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/ reprezentant fiscal/plătitor de venit/curator fiscal şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal de către împuternicit a actului de împuternicire, în original sau în copie legalizată, numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal sau numărul şi data hotărârii judecătoreşti privind numirea curatorului fiscal, după caz. În situaţia în care declaraţia se depune de către plătitorul de venit, conform art. 82 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, pentru contribuabilii nerezidenţi persoane fizice, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reţinut este final, acesta va prezenta organului fiscal actele doveditoare a calităţii de plătitor de venit cu regim de reţinere la sursă pentru respectivul beneficiar de venit. Date de identificare Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/ reprezentantului fiscal/plătitorului de venit/curatorului fiscal, după caz. IV. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ Rândul 1. Drepturi de proprietate intelectuală Se marchează cu „X" numai de către contribuabilii care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit legii. Rândul 2. Angajator Se marchează cu „X" de către contribuabilii care au calitatea de angajator. Rândul 3. Tranzacţii cu titluri de valoare Se marchează cu „X" de către contribuabilii care nu au pe teritoriul României un sediu permanent şi care obţin venituri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate. Rândul 4. Venituri din activităţi independente din România, potrivit art. 226 sau 227 din Codul fiscal Se marchează cu „X" de către contribuabilii rezidenţi într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care obţin venituri din activităţi independente din România, respectiv contribuabilii rezidenţi într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, care obţin venituri din România în calitate de artist de spectacol sau ca sportiv, din activităţile artistice şi sportive, şi care optează pentru regularizarea impozitului pe venit, potrivit art. 226 sau 227 din Codul fiscal. Rândul 5. Altele Se marchează cu „X" de către contribuabilii care realizează venituri din desfăşurarea altor activităţi şi se completează cu datele privind activitatea desfăşurată. V. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată Rândul 1.1. Se marchează cu „X" în cazul în care contribuabilul, conform legislaţiei în materie de TVA, este o persoană impozabilă care nu este stabilită în România conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal şi nici înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal şi care are, potrivit art. 316 alin. (4) din Codul fiscal, obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, pentru operaţiuni realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a taxei, precum şi pentru vânzările la distanţă realizate dintr-un stat membru în România, pentru care locul livrării este în România conform art. 275 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei în care persoana obligată la plată este beneficiarul, conform art. 307 alin. (2)-(6) din Codul fiscal. Rândul 1.2. Se marchează cu „X" în cazul în care contribuabilul este o persoană impozabilă nestabilită în România şi neînregistrată în scopuri de TVA în România, care are obligaţia, conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal, să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, înainte de efectuarea unei achiziţii intracomunitare de bunuri pentru care este obligată la plata taxei conform art. 308 din Codul fiscal sau înainte de efectuarea unei livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă. Dacă se solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal, persoana impozabilă nestabilită în România trebuie să prezinte contractele/comenzile sau alte documente în baza cărora urmează să efectueze livrări şi/sau achiziţii intracomunitare care au loc în România. Rândul 1.3. Se completează la înregistrarea iniţială a contribuabilului, înscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere. Rândul 1.4. Se completează numai dacă în urma stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modifică perioada fiscală. Rândul 1.5. Se marchează cu „X", după caz, în funcţie de perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA. În cazul în care contribuabilul foloseşte ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale. Rândul 1.6.1. Se marchează cu „X" în situaţia în care se solicită scoaterea din evidenţă a contribuabilului în cazul în care nu mai realizează livrări de bunuri, prestări de servicii, achiziţii sau livrări intracomunitare de bunuri în România pentru care plata taxei se face în România şi se completează data de la care se doreşte anularea înregistrării în scopuri de TVA. Rândul 1.6.2. Se marchează cu „X" în situaţia în care se solicită scoaterea din evidenţă a contribuabilului în cazul în care nu mai desfăşoară operaţiuni care dau drept de deducere a taxei şi se completează data de la care se doreşte anularea înregistrării în scopuri de TVA. Rândul 1.6.3. Se marchează cu „X" în cazul în care nu se depăşeşte plafonul pentru vânzările la distanţă în al doilea an calendaristic consecutiv şi se completează data de la care se doreşte anularea înregistrării în scopuri de TVA. Pentru înregistrarea în scopuri de TVA, persoana impozabilă nestabilită în România trebuie să prezinte organului fiscal competent contractele, comenzile sau alte documente din care rezultă că: urmează să realizeze în România operaţiuni taxabile pentru care este persoană obligată la plata taxei conform art. 307 alin. (1) din Codul fiscal; şi/sau urmează să desfăşoare operaţiuni scutite cu drept de deducere, cu excepţia serviciilor de transport şi a serviciilor auxiliare acestora, scutite în temeiul art. 294 alin. (1) lit. c)-f), h)-n), art. 295 alin. (1) lit. c) şi art. 296 din Codul fiscal, pentru care înregistrarea este opţională.Documentele se prezintă în copie şi în original, iar cele întocmite într-o limbă străină vor fi însoţite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2)-(4) din Codul de procedură fiscală. Organul fiscal competent păstrează la dosarul înregistrării traducerile în limba română, precum şi copii certificate ale documentelor prezentate, urmând ca documentele în original să fie restituite persoanei impozabile. Rândul 2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale Rândul 2.1. Perioada fiscală Rândul 2.1.1 se marchează cu „X" de contribuabilii care au obligaţia de a declara lunar impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale, potrivit legii. Rândul 2.1.2 se marchează cu „X" de contribuabili, potrivit art. 147 alin. (4) din Codul fiscal. Rândul 2.1.3 se marchează cu „X" de contribuabilii care îndeplinesc condiţiile de la art. 147 alin. (8) din Codul fiscal şi care optează pentru declararea lunară a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi a contribuţiilor sociale, potrivit legii. Atenţie! Rândul 2.1.3 „Lunară prin opţiune" se marchează de contribuabilii care optează până la data de 31 ianuarie inclusiv pentru declararea lunară a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi a contribuţiilor sociale. Rândul 2.2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor Se marchează cu „X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit. Rândurile 2.2.1 şi 2.2.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 2.3. Contribuţia de asigurări sociale Rândul 2.3.1 se marchează cu „X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 2.3.1.1 şi 2.3.1.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 2.3.2 se marchează cu „X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 2.3.2.1 şi 2.3.2.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 2.4. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate Rândul 2.4.1 se marchează cu „X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 2.4.1.1 şi 2.4.1.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 2.4.2 se marchează cu „X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 2.4.2.1 şi 2.4.2.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 2.5. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii (datorată de angajator) Se marchează cu „X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 2.5.1 şi 2.5.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 2.6. Contribuţia de asigurări pentru şomaj Rândul 2.6.1 se marchează cu „X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 2.6.1.1 şi 2.6.1.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 2.6.2 se marchează cu „X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 2.6.2.1 şi 2.6.2.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 2.7. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (datorată de angajator) Se marchează cu „X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 2.7.1 şi 2.7.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 2.8. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale (datorată de angajator) Se marchează cu „X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 2.8.1 şi 2.8.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. VI. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI Încetarea activităţii Se marchează cu „X" şi se înscrie data încetării activităţii.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 511/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 511 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 511/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu