Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 51 din 17 ianuarie 2007

pentru aprobarea Procedurii de atestare a calificarii - pregatire si experienta profesionala - dobandite in Romania, in afara sistemului national de invatamant, de catre cetatenii romani care doresc sa desfasoare activitati, in mod independent sau ca salariati, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 105 din 12 februarie 2007In baza art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere:

-   Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-   Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, cu modificările şi completările ulterioare;

-   Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare;

-   Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Hotărârea Guvernului nr. 1.766/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent;

-   Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă;

-   Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

-   Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 284/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea şi arhivarea certificatelor de calificare şi a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă,

ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Procedura de atestare a calificării - pregătire şi experienţă profesională - dobândite în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, de către cetăţenii români care doresc să desfăşoare activităţi, în mod independent sau ca salariaţi, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.

(2) Procedura menţionată la alin. (1) este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - In sensul prezentului ordin:

1.  calificarea în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, este rezultatul:

a)  formării profesionale continue efectuate în întreprinderi şi/sau în centre de formare ale ministerelor care eliberau şi certificatele de calificare, până în decembrie 1989;

b)   absolvirii programelor de formare profesională organizate de către direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, iar ulterior de către agenţiile de ocupare a forţei de muncă ale judeţelor, respectiv a municipiului Bucureşti, fie prin centrele proprii, fie prin asistenţă metodologică, în intervalul 1990 - decembrie 2003;

c)   absolvirii programelor de formare profesională organizate de furnizori de formare profesională, autorizaţi în condiţiile legii, şi finalizate cu certificate de calificare/ absolvire, începând cu luna ianuarie 2004;

d)   evaluării competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale în centre de evaluare a competenţelor, autorizate conform legii, şi finalizate cu un certificat de competenţe profesionale.

2.    prin experienţă profesională se înţelege suma competenţelor dobândite în timpul exercitării unei activităţi la locul de muncă.

Art. 3. - (1) Experienţa profesională se dovedeşte prin însumarea perioadelor înscrise în carnetul de muncă, în adeverinţa emisă de angajator sau în registrul general de evidenţă a salariaţilor, documente care atestă că persoana a avut una sau mai multe ocupaţii pentru care a dobândit calificări aferente activităţilor prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Ocupaţiile şi calificările la care se face referire la alin. (1) sunt prevăzute în Clasificarea ocupaţiilor din România, respectiv în Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, actualizat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 48/3.533/2006.

Art. 4. - (1) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie ale judeţelor, respectiv a municipiului Bucureşti, atestă calificările prevăzute la art. 1-3, prin eliberarea unui atestat al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Atestarea calificării se va realiza pentru ocupaţiile/calificările aferente activităţilor prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 5. - Direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie ale judeţelor, respectiv a municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin transpune prevederile art. 8 din Directiva 1999/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iunie 1999 de instituire a unui mecanism de recunoaştere a calificărilor pentru activităţile profesionale reglementate de directivele privind măsuri de liberalizare şi tranzitorii şi de suplimentare a sistemului general de recunoaştere a diplomelor.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA

de atestare a calificării - pregătire şi experienţă profesională - dobândite în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, de către cetăţenii români care doresc să desfăşoare activităţi, în mod independent sau ca salariaţi, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene

Art. 1. - In vederea obţinerii atestatului, cetăţenii români, denumiţi în continuare solicitanţi, depun la direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie ale judeţelor, respectiv a municipiului  Bucureşti,  personal sau  prin împuternicit, pe bază de procură, o documentaţie care va cuprinde următoarele:

a)  cerere-tip de solicitare a eliberării atestatului;

b)   documentul de identitate, atât în copie, cât şi în original;

c) documentul care atestă calificarea dobândită în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, după caz:

-   certificatul de calificare/absolvire a unei forme de calificare/pregătire profesională, organizate în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acesteia (original şi copie);

-   adeverinţa eliberată pe baza procesului-verbal al comisiei tehnice de încadrare şi promovare a muncitorilor pentru cei calificaţi prin practica la locul de muncă*) (original şi copie);

-  certificatul de competenţe profesionale, eliberat de un centru de evaluare autorizat conform legislaţiei în vigoare (original şi copie);

-  cartea de meşteşugar, obţinută în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare la data eliberării acesteia (original şi copie);

-   carnetul de muncă al solicitantului, prin care se dovedeşte că acesta a fost încadrat în ocupaţia pentru care a obţinut calificarea şi pentru care se solicită atestatul**) (original şi copie);

-  copie/copii, certificată/certificate de către reprezentantul legal al angajatorului sau de către persoana împuternicită de acesta***), a/ale paginii/paginilor din registrul electronic care cuprinde/cuprind înscrierile referitoare la persoana sa;

-   orice alt document, eliberat de angajator, care să ateste activitatea defăşurată de solicitant şi vechimea în ocupaţia pentru care acesta a obţinut calificarea, astfel cum rezultă din dosarul personal;

-   autorizaţia eliberată de primărie, însoţită de copia certificată a acesteia, pentru desfăşurarea de către persoane fizice a unor activităţi economice în mod independent, potrivit legii;

d)   modelul comun european de curriculum vitae, completat de solicitant****);

e)   cel puţin o scrisoare de recomandare eliberată de angajator/beneficiarul serviciilor, relevante pentru obţinerea atestării solicitate.

Art. 2. - Cererile de eliberare a atestatelor, însoţite de documentaţia prevăzută la art. 1, se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.

Art. 3. - In cazul în care, în urma analizei documentaţiei, se constată neregularităţi privind documentele prevăzute la art. 1, direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie ale judeţelor, respectiv a municipiului Bucureşti, vor notifica acest lucru solicitantului, cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 2, indicând modul în care pot fi remediate acestea. In acest caz, termenul prevăzut la art. 2 se prelungeşte în mod corespunzător cu 10 zile.

Art. 4. - Respingerea cererii şi motivele care au stat la baza acestei decizii se comunică în scris, în termenul prevăzut la art. 2. Decizia de neacordare a atestatului, precum şi neacordarea acesteia în termenul prevăzut la art. 2 pot fi contestate la instanţa judecătorească competentă, în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Atestatele vor fi documente cu regim special, inscripţionate cu serie şi număr distincte.

(2) Atestatele eliberate de direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie ale judeţelor, respectiv a municipului Bucureşti, vor fi înscrise într-un registru special.

Art. 6. - Direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie ale judeţelor, respectiv a municipului Bucureşti, eliberează atestatul direct solicitantului sau persoanei desemnate de acesta prin procură legalizată.

*) In cazul în care aceste adeverinţe nu mai există la titulari, dovada calificării la locul de muncă se va putea realiza pe baza înregistrării acesteia în carnetul de muncă.

**) Carnetele de muncă ale salariaţilor, angajaţi la: persoane fizice; societăţi comerciale cu capital integral privat; asociaţii cooperatiste; asociaţii familiale; asociaţii, fundaţii, organizaţii sindicale şi patronale; orice alte organizaţii care sunt constituite şi funcţionează potrivit legislaţiei române sunt verificate şi certificate de către inspectoratele teritoriale de muncă. Carnetele de muncă ale salariaţilor angajaţi la instituţii publice sau societăţi cu capital mixt ori de stat vor fi completate şi certificate de către aceştia.

***) Conform Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor.

****) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae.

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE Şl FAMILIEI

Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie a Judeţului............

Adresa: strada ................................................................. nr.......................

Telefon: ...............................; fax: .......................; e-mail: ........................

ATESTAT

seria..........................nr..........................

privind calificarea - pregătire şi experienţă profesională

In baza prevederilor Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr....................../............................. se atestă că domnul/doamna ...................... ..........................................., născut/născută la data de ........................................, având cetăţenia română, posesor/posesoare al/a documentului de identitate .......... seria ......... nr.............., CNP .................................., are calificarea de........................................., în conformitate cu*) ............................................, seria ... nr. ..., eliberat de **) .... la data de ...., şi o experienţă profesională în ocupaţia pentru care a dobândit calificarea, desfăşurată în perioadele: ................................................................................................

Prezentul document atestă calificarea dobândită în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, în scopul exercitării ocupaţiei pentru care s-a obţinut această calificare, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.

Director executiv,

.................................

Semnătura titularului                                                                    Data eliberării:

..................................                                                                  ..........................

*) Se vor menţiona denumirea şi tipul documentului privind calificarea persoanei.

**) Se vor menţiona instituţia emitentă şi localitatea.

ANEXA Nr. 3

LISTA  ACTIVITĂŢILOR

            pentru care se atestă calificarea - pregătirea şi experienţa profesională*)

Diviziunea

Codul grupei

Grupa

Codul clasei de activităţi

Denumirea clasei de activităţi

01 Agricultură şi servicii auxiliare; vânătoare

.011

Cultivarea plantelor; grădinăritul destinat pieţei; horticultura

.0111

Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante n.c.a.

.0112

Cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole şi a produselor de seră

.0113

Cultivarea fructelor, a nucilor,

a plantelor pentru băuturi şi mirodenii

.012

Creşterea animalelor

.0121

Creşterea bovinelor

.0122

Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor, catârilor, asinilor

.0123

Creşterea porcinelor

.0124

Creşterea păsărilor

.0125

Creşterea altor animale

.014

Activităţi de servicii anexe agriculturii, cu excepţia activităţilor veterinare

.0141

Activităţi de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră)

.0142

Activităţi de servicii pentru creşterea animalelor, cu excepţia activităţilor veterinare

02 Silvicultură, exploatare forestieră şi servicii anexe

.020

Silvicultură, exploatare forestieră si servicii anexe

.0201

Silvicultură şi exploatare forestieră

.0202

Servicii auxiliare silviculturii şi exploatării forestiere

05 Pescuitul, piscicultura si serviciile anexe

.050

Pescuitul, piscicultura şi serviciile anexe

.0501

Pescuitul

10 Extracţia şi prepararea cărbunelui

101

Extracţia şi prepararea cărbunelui

superior

(PCS => 23.865 kJ/kg)

1010

Extracţia şi prepararea cărbunelui

superior

(PCS => 23.865 kJ/kg)

102

Extracţia şi prepararea cărbunelui inferior (PCS < 23.865 kJ/kg)

1020

Extracţia şi prepararea cărbunelui

inferior

(PCS < 23.865 kJ/kg)

103

Extracţia şi prepararea turbei

1030

Extracţia şi prepararea turbei

11 Extracţia hidrocarburilor si servicii anexe

232

Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

2320

Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

111

Extracţia hidrocarburilor

1110

Extracţia hidrocarburilor

112

Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului

1120

Servicii anexe extracţiei petrolului

13 Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere

131

Extracţia şi prepararea minereurilor feroase

1310

Extracţia şi prepararea minereurilor feroase

132

Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare (exclusiv minereuri radioactive)

1320

Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare (exclusiv minereurile radioactive)

14 Alte activităţi extractive

141

Extracţia minereurilor pentru

 industria materialelor de construcţii

1411

Extracţia pietrei pentru construcţii

1412

Extracţia pietrei calcaroase, ghipsului si a cretei

1413

Extracţia ardeziei

*) Lista reprezintă activităţile din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002, ce corespund activităţilor prevăzute în anexa A la Directiva Comisiei Europene 1999/42/CE.

Diviziunea

Codul grupei

Grupa

Codul clasei de activităţi

Denumirea clasei de activităţi

142

Extracţia nisipului şi argilei

1421

Extracţia pietrişului şi nisipului

1422

Extracţia argilei si caolinului

15 Industria alimentară şi a băuturilor

151

Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

1511

Producţia şi conservarea cărnii

1512

Producţia şi conservarea cărnii de pasăre

1513

Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

152

Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte

1520

Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte

153

Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

1531

Prelucrarea şi conservarea cartofilor

1532

Fabricarea sucurilor de fructe şi legume

1533

Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

154

Fabricarea uleiurilor

şi a grăsimilor vegetale şi animale

1541

Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute

1542

Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor rafinate

1543

Fabricarea margarinei şi produselor comestibile similare

155

Fabricarea produselor lactate

1551

Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

1552

Fabricarea îngheţatei

156

Fabricarea produselor de morărit, amidonului şi produselor din

 amidoin

1561

Fabricarea produselor de morărit

1562

Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon

158

Fabricarea altor produse alimentare

1581

Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie

1582

Fabricarea biscuiţilor, pişcoturilor şi altor produse similare

1583

Fabricarea zahărului

1584

Fabricarea produselor din cacao,

a ciocolatei şi a produselor zaharoase

1589

Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

159

Fabricarea băuturilor

1591

Fabricarea băuturilor alcoolice distilate

1592

Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie

1593

Fabricarea vinurilor

1594

Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe

1595

Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

1596

Fabricarea berii

1597

Fabricarea maltului

1598

Producţia de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolice

Diviziunea

Codul grupei

Grupa

Codul clasei de activităţi

Denumirea clasei de activităţi

17 Fabricarea produselor textile

171

Pregătirea fibrelor şi filarea în fire

1711

Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de bumbac şi tip bumbac

1712

Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lână cardată şi tip lână cardată

1713

Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lână pieptănată şi tip lână

1714

Pregătirea şi filarea în fire a fibrelor tip in

1715

Prelucrarea şi răsucirea mătăsii naturale şi artificiale (inclusiv din scame) şi a firelor sintetice

1717

Pregătirea fibrelor şi filarea altor tipuri de fire

172

Producţia de ţesături

1721

Ţesături din bumbac şi din fire tip bumbac

1722

Ţesături din lână cardată şi din fire tip lână cardată

1723

Ţesături din lână pieptănată şi din fire tip lână pieptănată

1724

Ţesături din mătase şi din fire tip mătase

1725

Ţesături din alte textile

173

Finisarea materialelor textile

1730

Finisarea materialelor textile

174

Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)

1740

Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)

175

Fabricarea altor articole textile

1751

Fabricarea de mochete si covoare

1752

Fabricarea de frânghii, sfori şi plase

1753

Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte

1754

Fabricarea altor articole textile n.c.a.

176

Fabricarea de metraje obţinute prin tricotare sau croşetare

1760

Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare

177

Fabricarea de articole tricotate sau croşetate

1771

Fabricarea de ciorapi, şosete şi ciorapi pantalon, tricotaţi sau croşetaţi

1772

Fabricarea de pulovere, veste şi articole similare tricotate sau croşetate

18 Fabricarea articolelor de

 aranjarea şi vopsirea blănurilor

181

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

1810

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

182

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii

1821

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

1822

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

1823

Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1824

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte si accesorii n.c.a.

Diviziunea

Codul grupei

Grupa

Codul clasei de activităţi

Denumirea clasei de activităţi

183

Prepararea şi vopsirea blănurilor; fabricarea articolelor din blană

1830

Prepararea şi vopsirea blănurilor; fabricarea articolelor din blană

19 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, a harnaşamentelor si încălţămintei

191

Reproducerea înregistrărilor pe suporţi

1910

Tăbăcirea şi finisarea pieilor

192

Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnasament

1920

Fabricarea de articole de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnasament

193

Fabricarea încălţămintei

1930

Fabricarea încălţămintei

20 Fabricarea lemnului şi a produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din împletitură de pai şi alte materiale

201

Tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului

2010

Tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului

202

Fabricarea de produse stratificate din lemn

2020

Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panel, furnire, plăci din aşchii de lemn, plăci fibrolemnoase etc.

203

Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii

2030

Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii

204

Fabricarea ambalajelor din lemn

2040

Fabricarea ambalajelor din lemn

205

Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi împletituri

2051

Fabricarea altor produse din lemn

2052

Fabricarea articolelor din plută, paie şi împletituri

21 Fabricarea celulozei, hârtiei şi a produselor din hârtie

211

Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului

2111

Fabricarea celulozei

2112

Fabricarea hârtiei si a cartonului

212

Fabricarea articolelor din hârtie si carton

2121

Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie sau carton

2122

Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton

2123

Fabricarea articolelor de papetărie

2124

Fabricarea tapetului

2125

Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.

22 Edituri, poligrafie

şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor

221

Activitatea editurilor

2211

Editarea cărţilor

2212

Editarea ziarelor

2213

Editarea revistelor şi periodicelor

2214

Editarea înregistrărilor sonore

2215

Alte activităţi de editare

222

Tipărirea şi activităţi anexe

2221

Tipărirea ziarelor

2222

Alte activităţi de tipărire n.c.a.

2223

Legătorie

2224

Servicii pregătitoare pentru tipărire

2225

Lucrări auxiliare legate de activitatea de tipografie

223

Reproducerea înregistrărilor pe suporţi

2231

Reproducerea înregistrărilor audio

2232

Reproducerea înregistrărilor video

2233

Reproducerea înregistrărilor informatice

23 Industria de prelucrare

a ţiţeiului, cocsificarea cărbunelului si tratarea combustibililor nucleari

231

Fabricarea produselor de cocserie

2310

Fabricarea produselor de cocserie

Diviziunea

Codul grupei

Grupa

Codul clasei de activităţi

Denumirea clasei de activităţi

24 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

247

Fabricarea fibrelor şi firelor sintetice si artificiale

2470

Fabricarea fibrelor şi firelor sintetice şi artificiale

241

Fabricarea produselor chimice de bază

2411

Fabricarea gazelor industriale

2412

Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor

2413

Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază

2414

Fabricarea altor produse chimice organice de bază

2415

Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase

2416

Fabricarea materialelor plastice în forme primare

2417

Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare

242

Fabricarea pesticidelor

şi a altor produse agrochimice

2420

Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice

243

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor

2430

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor

244

Fabricarea de medicamente, produse farmaceutice şi naturiste

2441

Fabricarea produselor farmaceutice de bază

2442

Fabricarea preparatelor farmaceutice

245

Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere

2451

Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere

2452

Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)

246

Fabricarea altor produse chimice

2461

Fabricarea explozivilor

2462

Fabricarea leiurilor şi gelatinelor

2463

Fabricarea uleiurilor esenţiale

2464

Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic

2465

Fabricarea suporţilor destinaţi înregistrărilor

2466

Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

25 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

251

Producţia de articole din cauciuc

2511

Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer

2512

Reşaparea anvelopelor

2513

Fabricarea altor produse din cauciuc

252

Fabricarea articolelor din materiale plastic

2521

Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic

2522

Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2523

Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

2524

Fabricarea altor produse din material plastic

26 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

264

Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă

2640

Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă

Diviziunea

Codul grupei

Grupa

Codul clasei de activităţi

Denumirea clasei de activităţi

261

Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

2611

Fabricarea sticlei plate

2612

Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate

2613

Fabricarea articolelor din sticlă

2614

Fabricarea fibrelor din sticlă

2615

Fabricarea de sticlărie tehnică

262

Fabricarea produselor din ceramică refractară şi nerefractară (exclusiv cele pentru construcţii)

2621

Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

2622

Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

2623

Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică

2624

Fabricarea altor produse ceramice de uz tehnic

2625

Fabricarea altor produse ceramice

2626

Fabricarea produselor ceramice refractare

263

Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică

2630

Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică

265

Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului

2651

Fabricarea cimentului

2652

Fabricarea varului

2653

Fabricarea ipsosului

266

Fabricarea elementelor din beton, ciment şi ipsos

2661

Fabricarea elementelor din beton pentru construcţii

2662

Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcţii

2663

Fabricarea betonului

2664

Fabricarea mortarului

2665

Fabricarea produselor din azbociment

2666

Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos

267

Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

2670

Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

268

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

2681

Fabricarea de produse abrazive

2682

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

27 Industria metalurgică

271

Producţia de metale feroase sub forme primare si semifabricate

2710

Producţia de metale feroase sub forme primare şi cea de feroaliaje

272

Producţia de tuburi din fontă şi oţel

2721

Producţia de tuburi (ţevi) din fontă

2722

Producţia de tuburi (ţevi) din oţel

273

Alte activităţi metalurgice

2731

Tragere la rece

2732

Laminare la rece

2733

Producţia altor profile obţinute la rece

2734

Trefilare

274

Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase

2741

Producţia metalelor preţioase

2742

Metalurgia aluminiului

Diviziunea

Codul grupei

Grupa

Codul clasei de activităţi

Denumirea clasei de activităţi

2743

Producţia plumbului, zincului şi cositorului

2744

Metalurgia cuprului

2745

Producţia altor metale neferoase

275

Turnarea metalelor

2751

Turnarea fontei

2752

Turnarea otelului

2753

Turnarea metalelor neferoase uşoare

2754

Turnarea altor metale neferoase

28 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii)

281

Fabricarea de construcţii metalice

2811

Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

2812

Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie din metal

282

Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală

2821

Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice

2822

Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală

284

Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2840

Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

285

Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală

2851

Tratarea şi acoperirea metalelor

2852

Operaţiuni de mecanică generală

286

Producţia de unelte şi articole de fierărie

2861

Fabricarea produselor de tăiat şi de uz casnic

2862

Fabricarea uneltelor de mână

2863

Fabricarea articolelor de feronerie

287

Fabricarea altor produse prelucrate din metal

2871

Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel

2872

Fabricarea ambalajelor din metale uşoare

2873

Fabricarea articolelor din fire metalice

2874

Fabricarea de şuruburi, buloane, lanţuri si arcuri

2875

Fabricarea altor articole din metal

29 Industria de maşini şi echipamente

291

Fabricarea de echipamente pentru producerea şi utilizarea energiei mecanice (cu excepţia motoarelor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)

2914

Fabricarea lagărelor, angrenajelor şi organelor mecanice de transmisie

293

Fabricarea de maşini agricole si forestiere

2931

Fabricarea tractoarelor

2932

Fabricarea altor maşini şi utilaje agricole şi forestiere

294

Fabricarea maşinilor-unelte

2941

Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric

2942

Fabricarea altor maşini-unelte pentru prelucrarea metalului

2943

Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.

Diviziunea

Codul grupei

Grupa

Codul clasei de activităţi

Denumirea clasei de activităţi

295

Fabricarea altor maşini cu destinaţie specifică

2951

Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2952

Fabricarea utilajelor pentru extracţie si construcţii

2953

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului

2954

Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei

2955

Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei si cartonului

2956

Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice

297

Fabricarea maşinilor

şi aparatelor pentru uz casnic

2971

Fabricarea de maşini şi aparate electrocasnice

2972

Fabricarea de aparate neelectrice, de uz casnic

30 Industria de mijloace

ale tehnicii de calcul si de birou

300

Producţia de mijloace

ale tehnicii de calcul si de birou

3001

Fabricarea maşinilor de birou

311

Producţia de motoare, generatoare si transformatoare electrice

3110

Producţia de motoare, generatoare şi transformatoare electrice

312

Producţia de aparate pentru comanda si distribuţia electricităţii

3120

Producţia de aparate pentru distribuţia si comanda electricităţii

313

Producţia de fire şi cabluri electrice şi optice, izolate

3130

Producţia de fire şi cabluri electrice şi optice, izolate

314

Producţia de acumulatori, baterii şi pile electrice

3140

Producţia de acumulatori, baterii şi pile electrice

315

Producţia de lămpi electrice şi echipamente de iluminat

3150

Producţia de lămpi electrice şi echipamente de iluminat

316

Producţia de alte aparate, echipamente şi materiale electrice

3161

Producţia de componente electrice pentru motoare şi vehicule n.c.a.

3162

Producţia altor componente electrice n.c.a.

32 Industria de echipamente pentru radio, televiziune si comunicaţii

321

Producţia de tuburi electronice şi alte componente electronice

3210

Producţia tuburilor electronice şi a altor componente electronice

322

Producţia de emiţătoare radio-televiziune, echipamente şi aparate telefonice şi telegrafice

3220

Producţia de emiţătoare radio-televiziune, echipamente şi aparate telefonice şi telegrafice

323

Producţia de receptoare de radio şi televiziune; aparate de înregistrare şi reproducere audio sau video

3230

Producţia de receptoare de radio şi televiziune; aparate de înregistrare şi reproducere audio sau video

33 Industria de aparatură şi instrumente medicale de precizie, optice şi fotografice, ceasornicărie

331

Producţia de aparatură şi instrumente medicale

3310

Producţia de aparatură şi instrumente medicale

333

Producţia de echipamente de măsură, reglare şi control pentru procesele industriale

3330

Producţia de echipamente de măsură, reglare şi control pentru procesele industriale

334

Producţia de aparatură

şi instrumente optice şi fotografice

3340

Producţia de aparatură şi instrumente optice şi fotografice

335

Producţia de ceasuri

3350

Producţia de ceasuri

Diviziunea

Codul grupei

Grupa

Codul clasei de activităţi

Denumirea clasei de activităţi

34 Industria mijloacelor de transport rutier

341

Producţia de autovehicule

3410

Producţia de autovehicule

342

Producţia de caroserii, remorci si semiremorci

3420

Producţia de caroserii, remorci si semiremorci

343

Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

3430

Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

35 Industria altor mijloace de transport n.c.a.

351

Construcţii şi reparaţii de nave

3511

Construcţii şi reparaţii de nave

3512

Construcţii şi reparaţii de ambarcaţiuni sportive şi de agrement

352

Construcţia şi repararea materialului rulant

3520

Construcţia şi repararea materialului rulant

353

Construcţia şi repararea

de aeronave şi nave spaţiale

3530

Construcţii şi reparaţii de aeronave şi nave spaţiale

35 Industria mijloacelor de transport rutier

354

Producţia de motociclete, biciclete şi vehicule pentru invalizi

3541

Producţia de motociclete

3542

Producţia de biciclete

355

Producţia altor mijloace de transport n.c.a.

3550

Producţia altor mijloace de transport n.c.a.

36 Producţia de mobilier

şi alte activităţi industriale n.c.a.

361

Producţia de mobilier

3611

Producţia de scaune

3612

Producţia mobilierului pentru birou şi magazine

3613

Producţia mobilierului pentru bucătării

3614

Producţia altor tipuri de mobilier

3615

Producţia de saltele si somiere

362

Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare

3621

Baterea monedelor

3622

Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre

363

Fabricarea instrumentelor muzicale

3630

Fabricarea instrumentelor muzicale

364

Fabricarea articolelor pentru sport

3640

Fabricarea articolelor pentru sport

365

Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

3650

Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

366

Fabricarea altor produse n.c.a.

3661

Fabricarea bijuteriilor de fantezie

3662

Confecţionarea măturilor şi periilor

3663

Fabricarea altor produse manufacturiere

40 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă

401

Producţia şi distribuţia energiei electrice

4011

Producţia de energie electrică

4012

Transportul energiei electrice

4013

Distribuţia şi comercializarea energiei electrice

402

4021

Producţia gazelor

4022

Distribuţia şi comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte

403

Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde

4030

Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde

45 Construcţii

451

Organizarea de şantiere şi pregătirea terenului

4511

Demolarea construcţiilor, terasamente şi organizare de şantiere

4512

Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii

Diviziunea

Codul grupei

Grupa

Codul clasei de activităţi

Denumirea clasei de activităţi

452

Construcţii de clădiri sau părţi ale acestora; geniu civil

4521

Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu civil

4522

Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

4523

Construcţii de autostrăzi, drumuri, aerodroame şi baze sportive

4524

Construcţii hidrotehnice

4525

Alte lucrări speciale de construcţii

453

Lucrări de instalaţii pentru clădiri

4531

Lucrări de instalaţii electrice

4532

Lucrări de izolaţii şi protecţie anticorozivă

4533

Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare

4534

Alte lucrări de instalaţii

454

Lucrări de finisare

4541

Lucrări de ipsosărie

4542

Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

4543

Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor

4544

Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri

4545

Alte lucrări de finisare

50 Comerţ cu ridicata

şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule

502

Intreţinerea şi repararea autovehiculelor

5020

Intreţinerea şi repararea autovehiculelor

504

Intreţinerea şi repararea motocicletelor

5040

Intreţinerea şi repararea motocicletelor

51 Comerţ cu ridicata şi servicii de intermediere în comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)

511

Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata

5111

Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate

5112

Intermedieri în comerţul cu combustibili, minerale şi produse chimice pentru industrie

5113

Intermedieri în comerţul cu material lemnos si de construcţii

5114

Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane

5115

Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie

5116

Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii, încălţăminte şi articole din piele

5117

Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun

5118

Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

5119

Intermedieri în comerţul cu produse diverse

512

Comerţ cu ridicata al produselor agricole şi al animalelor vii

5121

Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor

5122

Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor

5123

Comerţ cu ridicata al animalelor vii

Diviziunea

Codul grupei

Grupa

Codul clasei de activităţi

Denumirea clasei de activităţi

5124

Comerţ cu ridicata al pieilor brute şi al pieilor prelucrate

5125

Comerţ cu ridicata al tutunului neprelucrat

513

Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului

5131

Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor

5132

Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne

5133

Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile

5134

Comerţ cu ridicata al băuturilor

5135

Comerţ cu ridicata al produselor din tutun

5136

Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase

5137

Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente

5138

Comerţ cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte

5139

Comerţ cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi şi tutun

514

Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare

5141

Comerţ cu ridicata al produselor textile

5142

Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei si încălţămintei

5143

Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice şi de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor

5144

Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, tapete şi produse de întreţinere

5145

Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie

5146

Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice

5147

Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a.

515

Comerţ cu ridicata al produselor intermediare neagricole şi al deşeurilor

5151

Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate

5152

Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice

5153

Comerţ cu ridicata al materialului lemnos si de construcţii

5154

Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare si de încălzire

5155

Comerţ cu ridicata al produselor chimice

5156

Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare

Diviziunea

Codul grupei

Grupa

Codul clasei de activităţi

Denumirea clasei de activităţi

5157

Comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor

518

Comerţ cu ridicata al maşinilor, echipamentelor şi furniturilor

5181

Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte

5182

Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră si construcţii

5183

Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut si de tricotat

5184

Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului

5185

Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou

5186

Comerţ cu ridicata al altor componente şi echipamente electronice

5187

Comerţ cu ridicata al altor aparaturi utilizate în industrie, comerţ şi transporturi

5188

Comerţ cu ridicata al maşinilor, accesoriilor şi uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor

52 Comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete); repararea bunurilor personale şi gospodăreşti

526

Comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine

5263

Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine

55 Hoteluri şi restaurante

551

Hoteluri

5510

Hoteluri

552

Campinguri şi alte facilităţi pentru cazare de scurtă durată

5521

Tabere de tineret şi refugii montane

552

Campinguri şi alte facilităţi pentru cazare de scurtă durată

5522

Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote

552

Campinguri şi alte facilităţi pentru cazare de scurtă durată

5523

Alte mijloace de cazare n.c.a.

553

Restaurante

5530

Restaurante

554

Baruri

5540

Baruri

555

Cantine şi alte unităţi de preparare a hranei

5551

Cantine

5552

Alte unităţi de preparare a hranei

60 Transporturi terestre; transporturi prin conducte

602

Alte transporturi terestre

6021

Alte transporturi terestre de călători, pe bază de grafic

6023

Transporturi terestre de călători, ocazionale

603

Transporturi prin conducte

6030

Transporturi prin conducte

63 Activităţi anexe şi auxiliare de transport, activităţi ale agenţiilor de turism

632

Alte activităţi anexe transporturilor

6321

Alte activităţi anexe transporturilor terestre

6322

Alte activităţi anexe transporturilor pe apă

633

Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale turoperatorilor; activităţi de asistentă turistică n.c.a.

6330

Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale turoperatorilor; activităţi de asistenţă turistică n.c.a.

634

Activităţi ale altor agenţii de transport

6340

Activităţi ale altor agenţii de transport

64 Poştă şi telecomunicaţii

641

Activităţi de poştă şi de curier

6411

Activităţile poştei naţionale

6412

Alte activităţi de curier (altele decât cele de poştă naţională)

642

Telecomunicaţii

6420

Telecomunicaţii

Diviziunea

Codul grupei

Grupa

Codul clasei de activităţi

Denumirea clasei de activităţi

70 Tranzacţii imobiliare

701

Activităţi imobiliare cu bunuri proprii

7011

Dezvoltare (promovare) imobiliară

7012

Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii

702

Inchirierea şi subînchirierea           bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7020

Inchirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

703

Activităţi imobiliare pe bază de tarife sau contract

7031

Agenţii imobiliare

7032

Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract

74 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor

741

Activităţi juridice, de contabilitate si revizie contabilă, consultanţă in domeniul fiscal; activităţi de studii de piaţă şi de sondaj; consultanţă pentru afaceri şi management

7411

Activităţi juridice

742

Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea

7420

Activităţi de arhitectură, inginerie

şi servicii de consultanţă tehnică legate

de acestea

747

Activităţi de întreţinere si curăţare a clădirilor

7470

Activităţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor

748

Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor

7481

Activităţi fotografice

92 Activităţi recreative culturale şi sportive

921

Activităţi cinematografice şi video

9211

Producţia de filme cinematografice si video

9212

Distribuţia de filme cinematografice si video

9213

Proiecţia de filme cinematografice

925

Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale

9251

Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor

9252

Activităţi ale muzeelor, conservarea monumentelor si clădirilor istorice

9253

Activităţi ale grădinilor botanice şi zoologice şi ale rezervaţiilor naturale

926

Activităţi sportive

9261

Activităţi ale bazelor sportive

9262

Alte activităţi sportive

927

Alte activităţi recreative

9272

Alte activităţi recreative n.c.a.

93 Alte activităţi de servicii personale

930

Alte activităţi de servicii

9301

Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor si blănurilor'

9302

Coafură si alte activităţi de înfrumuseţare

9305

Alte activităţi de servicii personale n.c.a.

95 Activităţi ale personalului angajat în gospodării personale

950

Activităţi ale personalului angajat în gospodării particulare

9500

Activităţi ale personalului angajat în gospodării particulare


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 51/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 51 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 51/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu