Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.134 din 27.01.2016

privind aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 05 februarie 2016SmartCity1

Având în vedere prevederile:art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România;art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin: Articolul 1(1) Se aprobă Procedura de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Activităţile cuprinse în listele prevăzute la art. 3513 alin. (2) din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, sunt detaliate în anexa nr. 2.Articolul 2Prezentul ordin transpune prevederile art. 16-19 din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale. Articolul 3(1) Cererile pentru recunoaşterea experienţei profesionale depuse anterior datei de intrare în vigoare a prezentului ordin se soluţionează conform Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 51/2007 pentru aprobarea Procedurii de atestare a calificării - pregătire şi experienţă profesională - dobândite în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, de către cetăţenii români care doresc să desfăşoare activităţi, în mod independent sau ca salariaţi, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 51/2007 pentru aprobarea Procedurii de atestare a calificării - pregătire şi experienţă profesională - dobândite în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, de către cetăţenii români care doresc să desfăşoare activităţi, în mod independent sau ca salariaţi, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 12 februarie 2007.Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Claudia-Ana Costea ANEXA Nr. 1 PROCEDURĂ de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale Articolul 1(1) Procedura de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de către persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale, denumită în continuare Procedură, se aplică persoanelor fizice, cetăţeni români sau ai statelor membre ale UE, SEE sau din Confederaţia Elveţiană, care doresc să exercite, în mod independent sau ca salariat, una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene. (2) Accesul la exercitarea uneia dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 2 la ordin necesită, ca dovadă suficientă a cunoştinţelor şi aptitudinilor, exercitarea în prealabil a acelei activităţi în România, în conformitate cu dispoziţiile art. 3515 din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Recunoaşterea experienţei profesionale permite solicitantului să aibă acces pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene la practicarea aceleiaşi activităţi sau ocupaţii precum cea pentru care a fost calificat în România şi să o exercite în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii ţării din UE, SEE sau din Confederaţia Elveţiană unde solicitantul doreşte să o practice. Articolul 2 (1) Procedura se aplică de agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prin eliberarea unui atestat al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură. (2) Agenţiile fac parte din Sistemul de informare al pieţei interne, denumit în continuate IMI, şi duc la îndeplinire obligaţiile privind recunoaşterea experienţei profesionale pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 2 la ordin. Articolul 3(1) În vederea obţinerii atestatului prevăzut la art. 2 alin. (1), solicitantul depune la registratura agenţiei din judeţul în care îşi are domiciliul sau reşedinţa un dosar care trebuie să conţină următoarele documente:a)cerere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură; b)documentul de identitate, în fotocopie; c)certificatul de naştere, în fotocopie, tradus în limba română, după caz; d)certificatul de căsătorie, după caz, tradus în limba română, în fotocopie; e)declaraţie pe propria răspundere, dată în faţa notarului public, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură, în original. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise şi prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail.(3) Agenţiile au obligaţia de a afişa pe pagina electronică proprie prezentul ordin, adresa la care solicitanţii pot transmite prin poştă documentaţia pentru eliberarea atestatului, precum şi e-mailul la care pot transmite documentaţia în format electronic.(4) În situaţia transmiterii documentelor enumerate la alin. (1) prin poşta electronică, solicitantul trebuie să transmită, prin poştă, în original, declaraţia prevăzută la alin. (1) lit. e). Articolul 4 (1) Prin experienţă profesională dobândită în România de o persoană fizică în calitate de salariat se înţelege exercitarea efectivă şi legală, cu normă întreagă sau echivalent parţială, în condiţiile legii, a unei profesii/ocupaţii, dacă practicarea acesteia face referire la activităţile enumerate în anexa nr. 2 la ordin.(2) Prin director al unei întreprinderi se înţelege persoana care a exercitat într-o întreprindere din domeniul profesional activităţi enumerate în anexa nr. 2 la ordin, prin practicarea uneia din următoarele ocupaţii:a)ocupaţia de director al unei întreprinderi sau al unei sucursale; b)ocupaţia de administrator ori reprezentant al acţionarului şi/sau al proprietarului ori al directorului unei întreprinderi; în acest caz solicitantul trebuie să dovedească că această funcţie implică o responsabilitate corespunzătoare celei a proprietarului sau a directorului reprezentat; c)ocupaţii de cadru superior, cu sarcini de natură comercială şi/sau tehnică pentru unul ori mai multe servicii/compartimente ale întreprinderii; în acest caz aceste ocupaţii vor avea denumirile şi codurile corespunzătoare în condiţiile aplicării legislaţiei în vigoare privind Clasificarea ocupaţiilor din România. (3) Prin lucrător cu titlu independent se înţelege persoana care a desfăşurat efectiv şi legal cu titlu independent o activitate prevăzută în anexa nr. 2 la ordin în condiţiile aplicării dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 5(1) Pentru recunoaşterea experienţei profesionale necesare practicării unor activităţi incluse în Lista I a anexei nr. 2 la ordin, solicitantul completează declaraţia prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta procedură, din care să reiasă că îndeplineşte una din următoarele condiţii: a)a practicat acea activitate pe o perioadă de şase ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere; b)a practicat acea activitate pe o perioadă de trei ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere, şi dovedeşte că a urmat, pentru practicarea acelei activităţi, o formare prealabilă de cel puţin trei ani atestată printr-un certificat recunoscut în România sau o formare profesională considerată pe deplin valabilă de către un organism profesional competent; c)a practicat acea activitate pe o perioadă de patru ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere, şi dovedeşte că a urmat, pentru activitatea în cauză, o formare prealabilă de cel puţin doi ani, atestată printrun certificat recunoscut în România sau considerată pe deplin valabilă de către un organism profesional competent; d)a practicat acea activitate cel puţin 9 ani: cu titlu independent pe o perioadă de patru ani consecutivi şi în calitate de salariat pe o perioadă de cel puţin cinci ani; e)a practicat acea activitate pe o perioadă de cinci ani consecutivi, într-o funcţie superioară, având pe o perioadă de cel puţin trei ani sarcini tehnice, fiind responsabil pentru cel puţin un departament al întreprinderii, şi dovedeşte că a urmat, pentru activitatea în cauză, o formare prealabilă de cel puţin trei ani, atestată printr-un certificat recunoscut în România sau considerat pe deplin valabil de către un organism profesional competent. (2) În cazurile menţionate la alin. (1) lit. a) şi d), această activitate nu trebuie să se fi încheiat cu mai mult de 10 ani înainte de data prezentării dosarului complet pentru recunoaşterea experienţei profesionale.(3) Prevederile alin. (1) lit. e) nu se aplică activităţilor incluse la fosta grupă 855 din nomenclatorul ISIC, saloane de coafură.(4) Condiţiile prevăzute la alin. (1)-(3) transpun prevederile art. 17 din Directiva 2005/36/CE. Articolul 6 (1) Pentru recunoaşterea experienţei profesionale necesare practicării de activităţi incluse în Lista II a anexei nr. 2 la ordin, solicitantul completează declaraţia prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta procedură din care să reiasă că îndeplineşte una din următoarele condiţii:a)a practicat acea activitate pe o perioadă de cinci ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere; b)a practicat acea activitate pe o perioadă de trei ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere, şi dovedeşte că a urmat, pentru activitatea în cauză, o formare prealabilă de cel puţin trei ani, atestată printr-un certificat recunoscut în România, sau o formare considerată pe deplin valabilă de către un organism profesional competent; c)a practicat acea activitate pe o perioadă de patru ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere, în cazul în care beneficiarul dovedeşte că a urmat, pentru activitatea în cauză, o formare prealabilă de cel puţin doi ani, atestată printr-un certificat recunoscut în România, sau o formare considerată pe deplin valabilă de către un organism profesional competent; d)a practicat acea activitate pe o perioadă de trei ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere, şi dovedeşte că a exercitat activitatea în cauză cu titlu salariat pe o perioadă de cel puţin cinci ani; e)a practicat acea activitate pe o perioadă de cinci ani consecutivi, cu titlu salariat, şi dovedeşte că a urmat, pentru activitatea în cauză, o formare prealabilă de cel puţin trei ani, atestată printr-un certificat recunoscut în România, sau o formare considerată pe deplin valabilă de către un organism profesional competent; f)a practicat acea activitate pe o perioadă de şase ani consecutivi, cu titlu salariat, şi dovedeşte că a urmat, pentru activitatea în cauză, o formare prealabilă de cel puţin doi ani, atestată printr-un certificat recunoscut în România, sau o formare considerată pe deplin valabilă de către un organism profesional competent. (2) În cazurile menţionate la alin. (1) lit. a) şi d), această activitate nu trebuie să fi fost încheiată cu mai mult de 10 ani înainte de data prezentării dosarului complet pentru recunoaşterea experienţei profesionale.(3) Condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) transpun prevederile art. 18 din Directiva 2005/36/CE. Articolul 7 (1) Pentru recunoaşterea experienţei profesionale necesare practicării de activităţi incluse în Lista III a anexei nr. 2 la ordin, solicitantul completează declaraţia prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta procedură din care să reiasă că îndeplineşte una din următoarele condiţii: a)a practicat acea activitate pe o perioadă de trei ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere; b)a practicat acea activitate pe o perioadă de doi ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere, şi dovedeşte că a urmat, pentru activitatea în cauză, o formare prealabilă, atestată printr-un certificat recunoscut în România, sau considerată pe deplin valabilă de către un organism profesional competent; c)a practicat acea activitate pe o perioadă de doi ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere, şi a exercitat activitatea în cauză cu titlu salariat pe o perioadă de cel puţin trei ani; d)a practicat acea activitate pe o perioadă de trei ani consecutivi, cu titlu salariat, şi dovedeşte că a urmat, pentru activitatea în cauză, o formare prealabilă, atestată printr-un certificat recunoscut în România, sau considerată pe deplin valabilă de către un organism profesional competent. (2) În cazurile menţionate la alin. (1) lit. a) şi c) activitatea nu trebuie să fi fost încheiată cu mai mult de 10 ani înainte de data prezentării dosarului complet pentru recunoaşterea experienţei profesionale.(3) Condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) transpun prevederile art. 19 din Directiva 2005/36/CE. Articolul 8(1) Experienţa profesională dobândită în calitate de salariat se dovedeşte cu:a)o copie de pe pagina din registrul electronic, care cuprinde înscrierile referitoare la persoana sa, certificată de către reprezentantul legal al angajatorului sau de către persoana împuternicită de acesta; b)adeverinţe eliberate de angajatori care cuprind informaţiile înregistrate în Registrul general de evidenţă a salariaţilor: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP), data angajării, denumirea ocupaţiei conform Clasificaţiei ocupaţiilor din România sau altor acte normative, tipul contractului; atribuţiile exercitate; c)carnetul de muncă, în fotocopie, dacă este cazul; d)orice alt document, eliberat de angajator, care să ateste activitatea desfăşurată de solicitant şi vechimea în ocupaţia pentru care acesta a obţinut calificarea, aşa cum rezultă din dosarul personal. (2) Experienţa profesională în calitate de lucrător independent se dovedeşte cu:a)certificatul de înregistrare eliberat în condiţiile legii, în copie; b)documentele eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;c)orice document din care rezultă perioadele în care a desfăşurat efectiv activitatea şi a obţinut venituri, pentru care solicită atestatul.(3) Experienţa profesională în calitate de director se dovedeşte cu documente eliberate de angajator, în condiţiile legii, din care să rezulte perioadele în care a desfăşurat efectiv activitatea pentru care solicită atestatul. (4) Formarea prealabilă, precum şi durata acesteia prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. b), c) şi e), art. 6 alin. (1) lit. b), c), e) şi f) şi art. 7 alin. (1) lit. b) şi d) se dovedesc cu actul de calificare, eliberat în condiţiile legii, în fotocopie. Articolul 9(1) În cazul în care, în urma analizei dosarului, se constată nereguli privind documentele prevăzute la art. 3, agenţia comunică solicitantului, în termen de cel mult 10 zile de la înregistrarea dosarului, modul în care pot fi remediate aceste nereguli, precum şi termenul prevăzut la alin. (2).(2) Remedierea neregulilor semnalate se face în termen de cel mult 15 zile de la data primirii comunicării prevăzute la alin. (1) de către solicitant.(3) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) de către solicitant atrage respingerea cererii.(4) Respingerea cererii şi motivele care au stat la baza acesteia se comunică în scris solicitantului, precum şi Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare CNRED.(5) În situaţia prevăzută la alin. (4) persoana care nu a obţinut atestatul se poate adresa CNRED care acordă asistenţă privind recunoaşterea calificărilor profesionale. Adresa poştală a CNRED este: str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1, 010176, Bucureşti; e-mail: cnred@medu.edu.ro Articolul 10 (1) Cererile de eliberare a atestatelor se soluţionează:a)în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentaţiei complete, prevăzute la art. 3 alin. (1), la agenţie; b)în termen de 15 zile de la data soluţionării neregulilor constatate în condiţiile art. 9. (2) Atestatul se eliberează solicitantului sau, după caz, persoanei desemnate de solicitant prin procură notarială/ consulară.(3) Pentru atestatele eliberate pe bază de procură notarială/consulară, la rubrica „Observaţii" din registrul prevăzut la anexa nr. 4 la procedură se completează: numele, prenumele, calitatea împuternicitului şi datele de identitate ale acestuia. Articolul 11(1) Analiza, completarea, gestionarea şi arhivarea atestatelor şi documentaţiei depuse se fac de persoana desemnată de conducerea agenţiei pentru realizarea acestor activităţi.(2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) sunt trecute în fişa postului.(3) Atestatele eliberate de agenţie se înscriu în Registrul atestatelor de recunoaştere a experienţei profesionale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la procedură, denumit în continuare Registrul atestatelor.(4) Registrul atestatelor se completează lunar de fiecare agenţie, în format electronic, şi se transmite direcţiei de specialitate din Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice până în data de 10 a lunii următoare pentru care se completează registrul. (5) După prima completare, Registrul atestatelor devine document cu regim special. Articolul 12(1) Documentele prevăzute la art. 3 alin. (1), precum şi o fotocopie a atestatului eliberat solicitantului se păstrează în arhiva agenţiei care l-a întocmit, în dulapuri metalice, pe timp nelimitat.(2) Anual, Registrul atestatelor se imprimă pe suport hârtie, se semnează de directorul agenţiei şi se arhivează împreună cu documentele precizate la alin. (1). Articolul 13În situaţia desfiinţării agenţiei, arhiva este predată instituţiei care preia activitatea acesteia. Articolul 14(1) Eliberarea atestatului cu încălcarea dispoziţiilor prezentei proceduri atrage nulitatea acestuia.(2) În situaţia pierderii sau distrugerii atestatului, titularul poate solicita agenţiei emitente sau instituţiei care a preluat arhiva agenţiei un duplicat în baza unei cereri însoţite de dovada publicării pierderii atestatului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.(3) Duplicatul se întocmeşte pe un formular identic cu cel original, pe baza documentelor aflate în arhivă, şi se înregistrează în Registrul atestatelor, dându-i-se un alt număr.(4) Pe formular se înscrie cu cerneală roşie menţiunea „duplicat", precizându-se seria şi numărul atestatului original, şi se aplică ştampila instituţiei emitente şi semnătura conducătorului acesteia.(5) Termenul pentru eliberarea duplicatului este de 30 de zile de la data înregistrării cererii. Articolul 15La solicitarea persoanelor interesate din UE, SEE sau din Confederaţia Elveţiană, agenţiile furnizează informaţii privind legalitatea informaţiilor care au condus la eliberarea atestatelor de recunoaştere a experienţei profesionale. Articolul 16Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură. ANEXA Nr. 1la procedură Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ............./Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti Adresă: ........ ................ ........ ............. Tel.: ........ ........., fax: ........ ......... e-mail: ........ ........ ............ ATESTAT DE RECUNOAŞTERE A EXPERIENŢEI PROFESIONALE Seria... Nr. ............... din ........ .........1 În baza prevederilor Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016 se atestă faptul că domnul/doamna ........ ........ ..............., născut/născută la data de .............., având naţionalitatea ........ .............., posesor/posesoare al/a documentului de identitate ........ seria ...... nr. ......, a exercitat în România următoarele activităţi cuprinse în Lista2 nr. ... la anexa IV din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale:

Grupa ISIC (la nivel de 2 cifre)3 Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre)4 Denumirea activităţii5 COD CAEN (clasa la nivel de patru cifre)/Cod COR6 Denumirea activităţii corespunzătoare codului CAEN/ Denumirea ocupaţiei7 Perioada/Perioadele în care activitatea a fost prestată în calitate de director, lucrător cu titlu independent sau salariat8 Denumirea agentului economic Datele de identificare ale agentului economic9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pentru desfăşurarea activităţilor enumerate la col. (5) domnul/doamna a urmat o formare prealabilă de ... ani atestată prin actul de calificare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Prezentul atestat reprezintă recunoaşterea experienţei profesionale potrivit art.10 ........ alin. ( ) lit. .... din Directiva 2005/36/CE. Atestatul de recunoaştere a experienţei profesionale seria...... nr. ...... din ......... a fost înregistrat cu nr. ............ în Registrul atestatelor de recunoaştere a experienţei profesionale
Director executiv, Întocmit
Numele şi prenumele Semnătura Numele şi prenumele Semnătura
LS ...
Data eliberării ziua ..... luna...... anul...... Semnătura titularului

Instrucţiuni de completare: 1. Completarea atestatului se face prin scriere la calculator, cu font Times New Roman, dimensiunea 12. 2. Numele titularului, precum şi toate prenumele se înscriu fără prescurtări, cu litere mari, de tipar, utilizând diacriticele. Se înscriu cu majuscule toate iniţialele prenumelui tatălui. Iniţialele prenumelui mamei se înscriu în cazul în care tatăl este necunoscut. 3. Menţiunile referitoare la an şi zi se înscriu cu cifre arabe, iar luna se completează cu litere mari de tipar. 1 Prin serie se înţelege indicativul judeţului în care are loc eliberarea atestatului; de exemplu, pentru AJPIS Argeş seria este AG; pentru APIS Bucureşti seria este B; pentru AJPIS Brăila seria este BR; numerotarea se face pornind de la numărul 1, continuându-se de la un an la altul; de asemenea, se înscrie data completării, astfel: ziua... luna ... anul ......... 2 Prin Liste se înţeleg cele 3 liste de activităţi cuprinse în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016: Lista I - Grupe care intră sub incidenţa Directivei 64/427/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 69/77/CEE, şi a directivelor 68/366/CEE şi 82/489/CEE Lista II - Grupe care intră sub incidenţa: Directivei 75/368/CEE, activităţi prevăzute la art. 5 alin. (1); Directivei 75/369/CEE, art. 6: în cazul în care activitatea este considerată a fi de natură industrială sau meşteşugărească; Directivei 82/470/CEE, art. 6 alin. (1) şi (3) Lista III - Directivele 64/222/CEE; 68/364/CEE; 68/368/CEE; 75/368/CEE, art. 7; 75/369/CEE, art. 5; 70/523/CEE; 82/470/CEE, art. 6 alin. (2) De exemplu, dacă un cetăţean român doreşte să desfăşoare într-un stat membru al UE, SEE sau în Confederaţia Elveţiană activităţi referitoare la „Producţia de textile" atunci în atestat se va înscrie: „Lista I". 3 Grupa ISIC la nivel de 2 cifre se preia din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016. De exemplu, dacă un cetăţean român doreşte să desfăşoare în alt stat membru activităţi referitoare la „Producţia de textile" în atestat se va înscrie grupa: „23". 4 Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre) se preia din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016. De exemplu, dacă un cetăţean român doreşte să desfăşoare în alt stat membru activităţi referitoare la „Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate" în atestat se va înscrie Subgrupa ISIC - 237; în cazul în care activitatea nu are cod ISIC se va înscrie denumirea directivei, de exemplu, „Grupe care intră sub incidenţa Directivei 82/470/CEE". 5 Denumirea activităţii se va prelua din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016. De exemplu, dacă un cetăţean român doreşte să desfăşoare în alt stat membru activităţi referitoare la Subgrupa ISIC - 237 atunci în atestat numele activităţii va fi: „Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate"; dacă un cetăţean român doreşte să desfăşoare în alt stat membru activităţi referitoare la Directiva 82/470/CEE atunci denumirea activităţii ar putea fi, de exemplu: „organizarea, oferirea spre vânzare şi vânzarea, direct sau pe bază de comision, a unor elemente individuale sau coordonate (transport, masă, cazare, excursii etc.) pentru o călătorie sau un sejur, indiferent de scopul călătoriei". 6 Codul CAEN se completează pentru solicitanţii care au avut calitatea de lucrător independent sau, după caz, de director. La nivel european pe baza Clasificării industriale internaţionale standard a Naţiunilor Unite (ISIC) a fost elaborată clasificarea NACE. NACE reprezintă Nomenclatorul de activităţi utilizat în cadrul Comunităţii Europene. Actuala versiune a CAEN, respectiv CAEN Rev. 2, asigură un raport de 1:1 cu NACE Rev. 2. Sistemul de codificare pentru CAEN Rev. 2 cuprinde: un prim nivel, constând în titluri identificate printr-un cod alfabetic (secţiuni); un al doilea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de două cifre (diviziuni); un al treilea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de 3 cifre (grupe); un al patrulea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de 4 cifre (clase). Codurile CAEN au fost aprobate prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN. Clasificările naţionale elaborate de Institutul Naţional de Statistică sunt puse la dispoziţia utilizatorilor, pe site-ul INS, la rubrica Nomenclatoare statistice.Codul Clasificarea activităţilor din Economia Naţională 2015 la nivel de 4 cifre se preia din documentaţia depusă de solicitant. De exemplu, pentru activităţile referitoare la „Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate" cod ISIC 237, codul CAEN la nivel de 4 cifre poate fi: 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare; 1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor si articolelor de galanterie; 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte. În cazul în care persoana a avut calitatea de salariat se va specifica codul COR (sau, după caz, codurile COR) preluat/preluate din documentaţia depusă de solicitant; codurile COR se pot verifica pe pagina electronică a MMFPSPV. 7 Denumirea activităţii specifice codului CAEN se preia din documentaţia depusă de solicitant şi se verifică din Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007. De exemplu, dacă un cetăţean român a desfăşurat activităţi de liberă iniţiativă şi a desfăşurat activităţi specifice cod CAEN „1391" atunci denumirea activităţii specifice este „Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare". Denumirea ocupaţiei se completează numai dacă solicitantul a avut calitatea de salariat şi se preia din documentaţia depusă de acesta.8 Perioada/Perioadele în care activitatea a fost/au fost prestată/(e) în calitate de director, lucrător independent sau salariat se preia/preiau din documentaţia depusă de solicitant. De exemplu: dacă un solicitant doreşte recunoaşterea experienţei profesionale necesare practicării unor activităţi incluse în Lista I, Subgrupa ISIC - 237 în condiţiile art. 6 alin. (1) lit. a) din Procedura aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016, atunci perioada lucrată din ultimii 10 ani trebuie să fie de cel puţin şase ani consecutivi dacă persoana a practicat activitatea cu titlu independent, sau în calitate de director de întreprindere; în acest caz perioada lucrată ar putea fi de cel puţin 6 ani şi atunci se va completa astfel: director: 1 ianuarie 2007-15 noiembrie 2014 sau lucrător independent: 1 ianuarie 2007-15 noiembrie 2014. 9 Se completează în funcţie de situaţiile prevăzute în coloana (6), după caz, adresa şi codul unic de înregistrare. 10 De exemplu, se va completa „Articolul 17 alin. (1) lit. a)" dacă solicitantul doreşte să desfăşoare în alt stat membru activităţi incluse în Lista I din anexa IV la Directiva 2005/36/CE. ANEXA Nr. 2 la procedură CERERE Numele şi prenumele: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Naţionalitatea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Actul de identitate: tip ..., seria ..... nr. ...., data eliberării ..........., autoritatea ................, cod numeric personal: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Data naşterii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Domiciliul/Reşedinţa1: localitatea ........ ............., str. ............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........ ................ ........, tel. fix ........ ................ ........., tel. mobil ........ ................ ........, e-mail ........ ........... Domiciliul/Reşedinţa2: Ţara ........ ........ ........ localitatea ........ ..........., str. ........ ................ ........ ............ nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., tel. fix ........ ................ ........., tel. mobil ........ ................ ........, e-mail ........ ........... Prin prezenta solicit recunoaşterea experienţei profesionale dobândite în România pentru a exercita următoarele activităţi prevăzute de art.3 ...... din Directiva 2005/36/CE în4 ........ ................ .........

Grupa ISIC (la nivel de 2 cifre)5 Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre)6 Denumirea activităţilor7
(1) (2) (3)

Instrucţiuni de completare: 1 Se va completa domiciliul/reşedinţa din România. 2 După caz, se va completa domiciliul/reşedinţa din statul în care persoana doreşte să presteze activităţi prevăzute de Directiva 2005/36/CE. 3 De exemplu, se va completa „Articolul 17 alin. (1) lit. a)" dacă solicitantul doreşte să desfăşoare în alt stat membru activităţi incluse în lista I din anexa IV la Directiva 2005/36/CE, iar în România el a desfăşurat aceste activităţi, în ultimii 10 ani, pe o perioadă de şase ani consecutivi, cu titlu independent. Art. 17 alin. (1) lit. a) din Directiva 2005/36/CE este preluat de prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016 privind aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale. 4 Se va completa denumirea statului în care persoana doreşte să desfăşoare activităţi prevăzute de anexa IV la Directiva 2005/36/CE. 5 Grupa ISIC la nivel de 2 cifre se preia din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016. De exemplu, dacă un cetăţean român doreşte să desfăşoare activităţi referitoare la „Producţia de textile", în cerere se va înscrie grupa: „23". 6 Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre) se preia din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016. De exemplu, dacă un cetăţean român doreşte să desfăşoare în alt stat membru activităţi referitoare la „Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate" atunci în cerere se va înscrie Subgrupa ISIC - „237". 7 Denumirea activităţii se va prelua din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016. De exemplu, dacă un cetăţean român doreşte să desfăşoare în alt stat membru activităţi referitoare la Subgrupa ISIC - „237", atunci în cerere denumirea activităţii va fi „Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate". Anexez prezentei cereri următoarele documente:

1 documentul de identitate, în fotocopie
2 certificatul de naştere, tradus în limba română (după caz), în fotocopie
3 certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în fotocopie
4 declaraţia pe propria răspundere8, în original, dată în faţa notarului public, din care rezultă experienţa profesională, însoţită de documente justificative, în copie:
1.
2.
3.
4.
5 Alte documente

Data ........ ........ ......... Semnătura ........ ............ 8 Declaraţia al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la Procedura aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016. ANEXA Nr. 3 la procedură DECLARAŢIE privind recunoaşterea experienţei profesionale potrivit Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016 privind aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţi cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale Subsemnatul(a), ........ ........ .............., cetăţean ........ ........ ..............., născut la data de ........ ........ ........... în localitatea ........ ........ ..............., de sex M/F, căsătorit/necăsătorit, domiciliat(ă) în ........ .............., str. ........ ........ .......... nr. ........, bl. ........, sc. ........, et. ......, ap. ......., sectorul/judeţul ........ ............., posesor/posesoare al/a ........ ........., seria ............ nr. ........ ........... eliberat(ă) de ........ ........ ........... la data de ........ ..........., cod numeric personal ............, cunoscând sancţiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:a)Am o experienţă profesională de ...... ani ... luni .... zile calendaristice ca salariat în domeniul practicării activităţilor prevăzute la Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre)1 ........ ................ ........ ............, după cum urmează:

Datele de identificare ale angajatorului (denumirea instituţiei, adresa sediului şi, dacă este cazul, a sucursalei, punctului de lucru în care solicitantul şi-a desfăşurat activitatea) Denumirea ocupaţiei şi codul COR corespunzător Descrierea activităţilor desfăşurate la angajator 2 Perioada în care a avut loc desfăşurarea activităţii în ani, luni, zile calendaristice Denumirea documentului din care reiese vechimea în activitate3 Sancţiuni disciplinare sau penale cu caracter profesional care nu au fost radiate/reabilitate
1
2
3
Total vechime ...... ani ...... luni ..... zile calendaristice

Pentru desfăşurarea activităţilor enumerate în tabel am urmat o formare prealabilă de .......... ani, atestată prin actul de calificare ............ seria ......... nr. ............, eliberat la data ........ ................ .......... de ........ ................ ................ ............ ........ ........ .......... b)Am o experienţă profesională de ...... ani ... luni .... zile calendaristice ca director de întreprindere în domeniul practicării activităţilor prevăzute la Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre)1 ........ ................ ........ ............, după cum urmează:

Datele de identificare ale angajatorului (denumirea instituţiei, adresa sediului şi, dacă este cazul, a sucursalei, punctului de lucru în care solicitantul şi-a desfăşurat activitatea) Denumirea ocupaţiei şi codul COR corespunzător Descrierea activităţii desfăşurate Perioada în care a desfăşurat activitatea (în ani, luni, zile calendaristice) Denumirea documentului din care reiese vechimea în activitate Sancţiuni disciplinare sau penale cu caracter profesional care nu au fost radiate/reabilitate
1.
2.
3.
Total vechime ...... ani...... luni ..... zile calendaristice

Pentru desfăşurarea activităţilor enumerate în tabel am urmat o formare prealabilă de ........ .......... ani atestată prin actul de calificare ............ seria .........nr. ........., eliberat la data ........ ........ ......... de ........ ........ ............. ........ ........ ............ c)Am o experienţă profesională de ... ani ..... luni .... zile calendaristice ca lucrător independent în domeniul practicării activităţilor prevăzute la Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre)1) ........ ................ ........ ............, după cum urmează:

Datele de identificare ale persoanei autorizate să desfăşoare activităţi de liberă iniţiativă Denumirea activităţilor desfăşurate Perioadele în care a desfăşurat activităţile Denumirea documentului din care reiese vechimea în activitate4 Sancţiuni disciplinare sau penale cu caracter profesional care nu au fost radiate/reabilitate
Clasa CAEN la nivel de 4 cifre Denumirea activităţilor
Total vechime ...... ani ...... luni ..... zile calendaristice

Pentru desfăşurarea activităţilor enumerate în tabel am urmat o formare prealabilă de .......... ani atestată prin actul de calificare ............ seria .........nr. ............, eliberat la data ........ ................ ..........de ........ ................ ................ ............. ........ ........ .......... Dau prezenta declaraţie, fiindu-mi necesară la Agenţia5 ........ ................ ................ ................ ................ ............... Data ........ ........ ......... Semnătura ........ ............ Instrucţiuni de completare: 1 Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre) se preia din anexa nr. 2 la ordin. De exemplu, dacă un cetăţean român doreşte să desfăşoare în alt stat membru activităţi referitoare la „Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate" atunci în cerere se va înscrie Subgrupa ISIC - 237 „Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate"; în cazul în care activitatea nu are cod ISIC, se va înscrie denumirea directivei, de exemplu „Grupe care intră sub incidenţa Directivei 82/470/CEE". Dacă un cetăţean român doreşte să desfăşoare în alt stat membru activităţi referitoare la Directiva 82/470/CEE, atunci denumirea activităţii ar putea fi, de exemplu: „organizarea, oferirea spre vânzare şi vânzarea, direct sau pe bază de comision, a unor elemente individuale sau coordonate (transport, masă, cazare, excursii etc.) pentru o călătorie sau un sejur, indiferent de scopul călătoriei". 2 Informaţiile privind descrierea activităţilor desfăşurate la angajator se preiau din documentele solicitate de salariat angajatorului potrivit art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare. De exemplu, în cazul ocupaţiei „Cizmar-confecţioner încălţăminte după comandă" - Cod COR 753601, coloana se poate completa cu informaţii obţinute de la angajator, astfel: construirea tiparelor, croirea pieselor componente, asamblarea, tragerea pe calapod, tălpuirea şi finisarea încălţămintei. Activităţi de reparaţii: înlocuire flecuri, lipire tălpi, consolidare (fixare) tocuri; aplicare petec din piele ascuns sau la vedere - la faţă sau sub talpă; cusături la maşina - pe porţiuni; acoperiş de branţ - damă, bărbăteşti din piele; spiţuri dama şi bărbăteşti; tras la calapod sau transformare după mărime şi formă. Activitatea implică şi o colaborare cu clienţii, cărora le sunt oferite informaţii de specialitate. Activitatea presupune, de asemenea, aprovizionarea cu materii prime şi materialele necesare confecţionării încălţămintei şi utilizarea uneltelor şi echipamentelor specifice.3 Potrivit art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011, cu modificările ulterioare, la solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să îi elibereze acestuia: a) copii de pe documentele existente în dosarul personal; b) copii de pe paginile din registrul electronic care cuprind înscrierile referitoare la persoana sa şi/sau un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate, astfel cum rezultă din registrul general de evidenţă şi din dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării. Documentele sunt eliberate în copie certificată de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana împuternicită de angajator pentru conformitate cu originalul. Dacă, din motive obiective, angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera documentele prevăzute la art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011, salariatul sau fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de muncă din raza căruia angajatorul îşi desfăşoară activitatea eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte elementele conţinute în registru, astfel cum a fost întocmit şi transmis de către angajator. Inspectoratul teritorial de muncă în cauză eliberează documentul, în baza registrului electronic transmis de angajator, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.4 Documentele eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.5 Se completează denumirea Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială la care se depune documentaţia în vederea eliberării atestatului. ANEXA Nr. 4 la procedură REGISTRUL atestatelor de recunoaştere a experienţei profesionale

Nr. crt.1 Numele beneficiarului2 Seria, nr. şi data atestatului Naţionalitatea3 Temeiul legal4 Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre)5 Data eliberării Ziua/luna/anul6 Numele şi prenumele persoanei care a eliberat atestatul Observaţii7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1.
2.

Instrucţiuni de completare: 1. Completarea registrului se face prin scriere la calculator, cu font Times New Roman, dimensiunea 12. 2. Informaţiile necesare pentru completarea coloanelor (1)-(7) se preiau din anexa nr. 1 la Procedura aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016. 1 Se completează pornind de la cifra 1. 2 Se înscriu numele şi prenumele persoanei fizice care solicită atestat; numele titularului, precum şi toate prenumele se înscriu fără prescurtări, cu litere mari, de tipar, utilizând diacriticele. Se înscriu cu majuscule toate iniţialele prenumelui tatălui. Iniţialele prenumelui mamei se înscriu în cazul în care tatăl este necunoscut. 3 Se completează naţionalitatea beneficiarilor, care pot fi cetăţeni români, ai altor state membre ale UE, SEE sau din Confederaţia Elveţiană. 4 Temeiul legal se preia din anexa nr. 1 la Procedura aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016/Instrucţiunea de completare, nota de subsol 10. 5 Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre) se preia din anexa nr. 1 la Procedura aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016. 6 Se completează cu cifre arabe, de exemplu: 01.05.2016. 7 Se completează, după caz, cu: a)informaţii referitoare la retragerea sau pierderea atestatului; b)sancţiuni disciplinare sau penale cu caracter profesional; c)informaţii solicitate din alte state membre pentru verificarea atestatului; d)dacă este cazul, numele şi prenumele împuternicitului, precum şi datele de identitate. ANEXA Nr. 2Activităţile prevăzute la art. 3513 din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din Româniaa)Lista I „Grupe care intră sub incidenţa Directivei 64/427/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 69/77/CEE, şi a directivelor 68/366/CEE şi 82/489/CEE"1. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 64/427/CEE

Grupa 23 Producţia de textile
232 Fabricarea şi prelucrarea de materiale textile pe maşini pentru lână cardată
233 Fabricarea şi prelucrarea materialelor textile pe maşini pentru bumbac
234 Fabricarea şi prelucrarea materialelor textile pe maşini pentru mătase
235 Fabricarea şi prelucrarea materialelor textile pe maşini pentru in şi cânepă
236 Alte industrii de fibre textile (iută, fibre dure etc.), funii şi frânghii
237 Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate
238 Finisaje textile
239 Alte industrii textile
Grupa 24 Producţia de încălţăminte, alte articole de confecţii şi lenjerie de pat
241 Producţia de încălţăminte (cu excepţia celei din cauciuc sau lemn), cu ajutorul maşinilor
242 Încălţăminte lucrată manual şi reparaţii
243 Fabricarea confecţiilor (cu excepţia celor din blană)
244 Fabricarea de saltele şi lenjerie de pat
245 Industriile pielăriei şi blănurilor
Grupa 25 Producţia de lemn şi plută (cu excepţia producţiei de mobilă din lemn)
251 Debitarea şi prepararea industrială a lemnului
252 Fabricarea de produse de lemn semifinite
253 Producţia de serie a materialelor de construcţie din lemn, inclusiv pardoseli
254 Fabricarea de containere de lemn
255 Fabricarea altor articole din lemn (cu excepţia mobilei)
259 Fabricarea de articole din pai, plută, împletituri din nuiele şi trestie; fabricarea de perii
Grupa 26 260 Producţia de mobilă din lemn
Grupa 27 Producţia de hârtie şi articole de hârtie
271 Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului
272 Prelucrarea hârtiei şi cartonului şi fabricarea de articole din celuloză
Grupa 28 280 Tipărire, editare şi industriile conexe
Grupa 29 Industria pielăriei
291 Tăbăcării şi ateliere de finisare a pieilor
292 Fabricarea de articole din piele
Fosta grupă 30 Industria cauciucului şi a materialelor plastice, a fibrelor artificiale şi a produselor amilacee
301 Prelucrarea cauciucului şi a azbestului
302 Prelucrarea materialelor plastice
303 Fabricarea fibrelor artificiale
Fosta grupă 31 Industria chimică
311 Fabricarea materiilor chimice de bază şi prelucrarea lor
312 Fabricarea specializată a produselor chimice, în special pentru utilizare în industrie şi agricultură (inclusiv fabricarea pentru uz industrial a grăsimilor şi uleiurilor vegetale sau animale din grupa ISIC 312)
313 Fabricarea specializată de produse chimice, în special pentru uz gospodăresc sau administrativ [exclusiv fabricarea de produse medicinale şi farmaceutice (fosta grupă ISIC 319)]
Grupa 32 320 Industria petrolieră
Grupa 33 Fabricarea produselor minerale nemetalice
331 Fabricarea de articole din argilă structurală
332 Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă
333 Fabricarea de produse din ceramică, inclusiv articole refractare
334 Fabricarea cimentului, varului şi gipsului
335 Fabricarea materialelor structurale din beton, ciment şi gips
339 Prelucrarea pietrei şi fabricarea altor produse minerale nemetalice
Grupa 34 Fabricarea şi tratarea primară a metalelor feroase şi neferoase
341 Industria siderurgică (aşa cum este definită în Tratatul CECO, inclusiv uzinele de cocsificare integrate în combinate siderurgice)
342 Fabricarea de ţevi de oţel
343 Trefilarea sârmei, trefilarea la rece, laminarea la rece a benzilor, profilarea la rece
344 Fabricarea şi tratamentele primare ale metalelor neferoase
345 Topitorii de metale feroase şi neferoase
Grupa 35 Producţia de produse metalice (cu excepţia maşinilor şi echipamentelor de transport)
351 Forjare, matriţare şi presare
352 Tratamente secundare şi tratamente de suprafaţă
353 Structuri metalice
354 Fabricarea de cazane şi produse industriale tubulare
355 Fabricarea de unelte şi articole finite din metal (cu excepţia echipamentelor electrice)
359 Activităţi auxiliare în construcţia de maşini
Grupa 36 Producţia de maşini, altele decât cele electrice
361 Fabricarea de maşini agricole şi tractoare
362 Fabricarea de echipament de birotică
363 Fabricarea de maşini-unelte de prelucrare a metalelor şi de elemente şi piese pentru acestea şi pentru alte utilaje de forţă
364 Fabricarea de maşini pentru textile şi accesorii, fabricarea de maşini de cusut
365 Fabricarea de maşini şi echipamente pentru industria alimentară şi a băuturilor şi pentru industria chimică şi industrii conexe
366 Fabricarea de instalaţii şi echipamente pentru minerit, topitorii şi oţelării şi pentru industria construcţiilor; fabricarea de echipament cu acţionare mecanică
367 Fabricarea de echipamente de transmisie
368 Fabricarea de maşini pentru alte scopuri industriale specifice
369 Fabricarea de alte maşini şi echipamente neelectrice
Grupa 37 Electrotehnică
371 Fabricarea de fire şi cabluri electrice
372 Fabricarea de motoare, generatoare, transformatoare, schimbătoare şi alte echipamente similare pentru furnizarea energiei electrice
373 Fabricarea de echipamente electrice pentru uz comercial direct
374 Fabricarea de echipamente de telecomunicaţii, contoare, alte aparate de măsură şi echipamente electro-medicale
375 Fabricarea de echipamente electronice, receptoare radio şi TV, echipament audio
376 Fabricarea de aparate electrice de uz gospodăresc
377 Fabricarea de lămpi şi echipamente de iluminat
378 Fabricarea de baterii şi acumulatori
379 Reparaţii, asamblare şi instalarea specializată a echipamentelor electrice
Fosta grupă 38 Fabricarea de echipamente de transport
383 Fabricarea de autovehicule şi piese pentru acestea
384 Reparaţii la autovehicule, motociclete şi biciclete
385 Fabricarea de motociclete, biciclete şi piese pentru acestea
389 Fabricarea de echipamente de transport care nu sunt clasificate în alt loc
Grupa 39 Diverse industrii prelucrătoare
391 Fabricarea de aparate de precizie şi de instrumente de măsură şi control
392 Fabricarea de instrumente şi echipamente medicale-chirurgicale şi de aparate ortopedice (cu excepţia încălţămintei ortopedice)
393 Fabricarea de echipament fotografic şi optic
394 Fabricarea şi repararea ceasurilor
395 Fabricarea bijuteriilor şi prelucrarea metalelor preţioase
396 Fabricarea şi repararea instrumentelor muzicale
397 Fabricarea de jocuri, jucării şi articole de sport
399 Alte industrii manufacturiere
Grupa 40 Construcţii
400 Construcţii (nespecializate); demolări
401 Construcţia de clădiri (locuinţe sau altele)
402 Construcţii civile; construcţia de drumuri, poduri, căi ferate etc.
403 Lucrări de instalaţii
404 Decorare şi finisare

2. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 68/366/CEE

Grupa 20A 200 Industriile producătoare de grăsimi şi uleiuri animale şi vegetale
20B Industriile alimentare (cu excepţia industriei băuturilor)
201 Tăierea, prepararea şi păstrarea cărnii
202 Industria laptelui şi a produselor lactate
203 Conservarea şi păstrarea legumelor şi fructelor
204 Conservarea şi păstrarea peştelui şi a altor produse piscicole
205 Fabricarea produselor de morărit
206 Fabricarea produselor de panificaţie, inclusiv pesmeţi şi biscuiţi
207 Industria zahărului
208 Fabricarea dulciurilor din cacao, ciocolată şi zahăr
209 Fabricarea de produse alimentare diverse
Grupa 21 Industria băuturilor
211 Producerea alcoolului etilic prin fermentare, producerea drojdiei şi băuturilor spirtoase
212 Producerea vinului şi a altor băuturi alcoolice nemalţificate
213 Fabricarea berii şi malţificare
214 Industria băuturilor răcoritoare şi a apei carbogazoase
Fosta 30 Fabricarea produselor de cauciuc, a materialelor plastice, a fibrelor sintetice şi a produselor cu amidon
304 Fabricarea produselor cu amidon

3. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 82/489/CEE

Fosta 855 Saloane de frumuseţe (cu excepţia serviciilor de pedichiură şi a şcolilor profesionale de cosmetică şi coafură)

b)Lista II „Grupe care intră sub incidenţa Directivei 75/368/CEE, activităţi prevăzute la art. 5 alin. (1); Directivei 75/369/CEE, art. 6: în cazul în care activitatea este considerată a fi de natură industrială sau meşteşugărească; Directivei 82/470/CEE, art. 6 alin. (1) şi (3)ˮ1. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 75/368/CEE [activităţi prevăzute la articolul 5 alineatul (1)]

Fosta 04 Pescuit
043 Pescuit în apele interioare
Fosta 38 Fabricarea echipamentelor de transport
381 Construcţii şi reparaţii de nave
382 Fabricarea echipamentelor de cale ferată
386 Fabricarea avioanelor (inclusiv echipament spaţial)
Fosta 71 Activităţi legate de transport şi alte activităţi decât transportul care se încadrează în următoarele grupe:
Fosta 711 Servicii de vagon de dormit şi vagon-restaurant; întreţinerea materialului rulant în ateliere de reparaţii; curăţarea vagoanelor
Fosta 712 Întreţinerea vehiculelor pentru transportul urban, suburban şi interurban de călători
Fosta 713 Întreţinerea vehiculelor pentru alte tipuri de transport de călători (automobile, autocare, taxiuri)
Fosta 714 Operarea şi întreţinerea serviciilor auxiliare de transport rutier (drumuri, tunele şi poduri cu taxă, depozite de mărfuri, parcări, depouri de autobuze şi tramvaie)
Fosta 716 Activităţi legate de transportul pe apele interioare (operarea şi întreţinerea căilor navigabile, a porturilor şi a altor instalaţii pentru transportul pe apele interioare: servicii de remorcare şi pilotaj în porturi, amplasarea balizelor, încărcarea şi descărcarea navelor şi alte activităţi similare, cum ar fi operaţiunile de salvare a navelor, remorcarea şi întreţinerea hangarelor pentru ambarcaţiuni)
73 Comunicaţii: servicii poştale şi de telecomunicaţii
Fosta 85 Servicii personale
854 Spălătorii şi servicii de spălătorie, curăţare uscată şi vopsire
Fosta 856 Ateliere fotografice: fotografie portretistică şi comercială, cu excepţia fotoreporterilor
Fosta 859 Servicii personale care nu sunt încadrate în altă parte (întreţinerea şi curăţenia clădirilor sau numai cazare)

2. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 75/369/CEE (articolul 6: în cazul care activitatea este considerată a fi de natură industrială sau meşteşugărească) Următoarele activităţi itinerante: a)cumpărarea şi vânzarea de mărfuri:

de către agenţi comerciali itineranţi, vânzători şi negustori ambulanţi (fosta grupă ISIC 612);

în pieţe acoperite, în alte condiţii decât de pe instalaţii fixe permanente, şi în pieţe în aer liber; b)activităţi reglementate de măsurile tranzitorii adoptate deja care exclud în mod expres sau nu menţionează desfăşurarea unor astfel de activităţi în mod itinerant.3. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 82/470/CEE [articolul 6 alineatele (1) şi (3)] Activităţile includ în special: organizarea, oferirea spre vânzare şi vânzarea, direct sau pe bază de comision, a unor elemente individuale sau coordonate (transport, masă, cazare, excursii etc.) pentru o călătorie sau un sejur, indiferent de scopul călătoriei [articolul 2 punctul B litera (a)];

intermedierea între furnizorii de diferite metode de transport şi persoanele care expediază sau primesc mărfuri şi desfăşurarea unor activităţi conexe:aa) prin încheierea unor contracte cu furnizorii din domeniul transportului, în numele titularilor; bb) prin alegerea modului de transport, a firmei şi a rutei considerate cea mai profitabilă pentru titular; cc) prin rezolvarea aspectelor tehnice ale operaţiunii de transport (de exemplu, ambalaje pentru transport); prin realizarea unor operaţii auxiliare transportului (de exemplu, asigurarea rezervelor de gheaţă pentru vagoanele frigorifice); dd) prin rezolvarea formalităţilor legate de transport, cum ar fi redactarea scrisorilor de trăsură; prin gruparea şi dispersarea expediţiilor; ee) prin coordonarea diverselor etape ale transportului, prin asigurarea tranzitului, reexpedierea, transbordarea şi alte operaţii terminale; ff) prin stabilirea costului, a cărăuşilor, precum şi a mijloacelor de transport pentru persoane care expediază sau primesc marfă: evaluarea costurilor de transport şi verificarea deconturilor detaliate;

întreprinderea unor demersuri temporare sau permanente în numele şi din partea unui armator sau transportator maritim (pe lângă autorităţile portuare, furnizorii maritimi etc.).[Activităţile enumerate la articolul 2 punctul A literele (a), (b) şi (d)]. c)Lista III „Directivele 64/222/CEE; 68/364/CEE; 68/368/CEE; 75/368/CEE, art. 7; 75/369/CEE, art. 5; 70/523/CEE; 82/470/CEE, art. 6 alin. (2)ˮ1. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 64/222/CEE 1. Activităţi nesalariate care ţin de comerţul en gros, cu excepţia celui cu medicamente şi produse farmaceutice, a celui cu produse toxice şi agenţi patogeni şi a celui cu cărbune (fosta grupă 611) 2. Activităţi profesionale ale unui intermediar, care este împuternicit şi are instrucţiuni de la una sau mai multe persoane să negocieze sau să efectueze tranzacţii comerciale în numele şi din partea respectivelor persoane 3. Activităţi profesionale ale unui intermediar care, deşi nu are instrucţiuni permanente în acest sens, pune în contact persoane care doresc să contracteze direct între ele sau le pregăteşte tranzacţiile comerciale sau ajută la încheierea acestora 4. Activităţi profesionale ale unui intermediar care încheie tranzacţii comerciale în nume propriu sau în numele altora 5. Activităţi profesionale ale unui intermediar care realizează în numele altora vânzări en gros pe bază de licitaţie 6. Activităţi profesionale ale unui intermediar care merge din uşă în uşă căutând comenzi 7. Prestarea de servicii, cu titlu profesional, de către un intermediar salariat de una sau mai multe întreprinderi comerciale, industriale sau meşteşugăreşti. 2. Grupe care intră sub incidenţa Directivei de liberalizare 68/363/CEE ISIC fosta grupă 612 Comerţul cu amănuntul Activităţi excluse:

012 Închirieri de maşini agricole
640 Imobiliare, închirierea de proprietăţi
713 Închirierea de automobile, trăsuri şi cai
718 Închirierea de vagoane de cale ferată
839 Închirierea de maşini pentru întreprinderi comerciale
841 Rezervarea de bilete la cinema şi închirierea de filme cinematografice
842 Rezervarea de bilete la teatru şi închirierea de echipament teatral
843 Închirierea de ambarcaţiuni, biciclete, automate de jocuri de îndemânare şi de noroc
853 Închirierea de camere mobilate
854 Închirierea de lenjerie
859 Închirierea de îmbrăcăminte

3. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 68/368/CEE ISIC fosta grupă 85:

1. Restaurante, cafenele, taverne şi alte localuri de alimentaţie publică (grupa ISIC 852)
2. Hoteluri, pensiuni, tabere şi alte locuri de cazare (grupa ISIC 853)

4. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 75/368/CEE (articolul 7)

Fosta grupă 62 Bănci şi alte instituţii financiare
Fosta grupă 620 Societăţi de cumpărare a brevetelor şi de licenţiere
Fosta grupă 71 Transport
Fosta grupă 713 Transportul rutier de călători, cu excepţia transportului cu vehicule motorizate
Fosta grupă 719 Transportul hidrocarburilor lichide şi a altor produse chimice lichide prin conducte
Fosta grupă 82 Servicii comunitare
827 Biblioteci, muzee, grădini botanice şi zoologice
Fosta grupă 84 Servicii de recreere
843 Servicii de recreere care nu sunt clasificate în altă parte: - activităţi sportive (terenuri de sport, organizarea unor evenimente sportive etc.), cu excepţia activităţilor instructorilor sportivi - jocuri (herghelii cu cai de curse, terenuri pentru jocuri, hipodromuri) - alte activităţi de recreere (circuri, parcuri de distracţii şi alte activităţi distractive)
Fosta grupă 85 Servicii personale
Fosta grupă 851 Servicii gospodăreşti
Fosta grupă 855 Saloane de frumuseţe şi serviciile de manichiură, cu excepţia serviciilor de pedichiură, şi şcoli profesionale de cosmetică şi coafură
Fosta grupă 859 Servicii personale care nu sunt clasificate în altă parte, cu excepţia maseurilor sportivi şi sanitari şi a ghizilor montani, împărţite în următoarele grupe: - dezinfecţie şi dezinsecţie; - închirierea de haine şi spaţii de depozitare; - agenţii matrimoniale şi servicii similare; - astrologie, ghicit şi alte activităţi asemănătoare; -servicii de igienă şi activităţi conexe; - pompe funebre şi întreţinerea cimitirelor; - curieri şi ghizi-interpreţi.

5. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 75/369/CEE (articolul 5) Următoarele activităţi itinerante: a)cumpărarea şi vânzarea de mărfuri:

de către agenţi comerciali itineranţi, vânzători şi negustori ambulanţi (fosta grupă 612 ISIC);

în pieţe acoperite, în alte moduri decât de pe instalaţii fixe permanente, şi în pieţe în aer liber; b)activităţi reglementate de măsurile tranzitorii deja adoptate care exclud în mod expres sau nu menţionează desfăşurarea unor astfel de activităţi itinerante.6. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 70/523/CEE Activităţile persoanelor care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului en gros cu cărbuni şi activităţile intermediarilor din domeniul comerţului cu cărbuni (fosta grupă 6112, Nomenclatorul ISIC) 7. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 82/470/CEE [articolul 6 alineatul (2)] [Activităţi enumerate la articolul 2 punctul A literele (c) şi (e), punctul B litera (b), punctele C şi D] Aceste activităţi includ: închirierea de vagoane de cale ferată pentru transportul de persoane şi de mărfuri;

activităţi de intermediere în vânzarea, cumpărarea sau închirierea navelor;

pregătirea, negocierea şi încheierea de contracte pentru transportul emigranţilor;

primirea tuturor obiectelor şi mărfurilor depozitate, în numele depozitarului, fie că se află sau nu sub control vamal, în antrepozite, depozite generale, depozite de mobilă, depozite frigorifice, silozuri, etc.;

emiterea unei chitanţe pentru depozitar cu privire la obiectele sau mărfurile depozitate;

asigurarea de spaţii, hrană şi locuri de vânzare pentru animale vii în aşteptarea vânzării sau în tranzit de la sau spre piaţă;

efectuarea inspecţiei sau evaluării tehnice pentru autovehicule;

măsurarea, cântărirea şi calibrarea mărfurilor.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 134/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 134 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu