Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 506 din 17 septembrie 1996

pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor de import si export cu substante, produse si echipamente inscrise in anexele Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 234 din 27 septembrie 1996


SmartCity3


    Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,
    in temeiul Legii protectiei mediului nr. 137/1995 si al Legii nr. 84/1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptata la Viena la 22 martie 1985, si la Protocolul privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, si pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a partilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 457/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului,
    emite urmatorul ordin:

    1. Se aproba Procedura de reglementare a activitatilor de import si export cu substante, produse si echipamente inscrise in anexele Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, denumita in continuare Procedura de reglementare. Anexele la Procedura de reglementare fac parte integranta din aceasta.
    2. Directia strategii si reglementari pentru protectia mediului din Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului raspunde de aplicarea si urmarirea respectarii prezentului ordin.
    3. Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei.

                  Ministrul apelor, padurilor
                  si protectiei mediului,
                  Aurel Constantin Ilie

    ANEXA 1

                       PROCEDURA DE REGLEMENTARE
a activitatilor de import si export cu substante, produse si echipamente inscrise in anexele Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon

    1. Precizari cu caracter general
    1.1 Scopul reglementarii:
    Prin prezenta procedura se stabileste modul de reglementare a activitatilor de import si export cu substante, produse si echipamente inscrise in anexele A, B, C, D si E ale Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon.
    1.2 Actul de reglementare:
    Activitatile mentionate la pct. 1.1 se reglementeaza prin acord de mediu, care fundamenteaza emiterea licentei de import sau export.
    1.3 Competente:
    Acordul de mediu pentru activitatile specificate la pct. 1.1 se emite de catre autoritatea centrala pentru protectia mediului, reprezentata de Directia strategii si reglementari pentru protectia mediului din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, si sta la baza eliberarii licentei de import sau export de catre Ministerul Comertului.
    2. Etapele reglementarii
    A. Solicitarea acordului de mediu
    2.1 In vederea obtinerii acordului de mediu pentru activitatile de import sau export cu substante, produse si echipamente, inscrise in anexele Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, solicitantii vor depune la directia de specialitate pentru reglementari de mediu din cadrul autoritatii centrale pentru protectia mediului urmatoarele documente:
    - o cerere-tip, completata conform modelului indicat in anexa nr. 1 la prezenta procedura;
    - fisa de declaratie de import sau export completata, dupa caz, conform modelelor prevazute in anexele nr. 2 si 3;
    - certificat de calitate si buletin de analiza pentru substante si produse sau certificat de garantie pentru echipamente, eliberate de catre producatori;
    - certificat de abilitare pentru activitati de import substante periculoase, eliberat de comisia de specialitate din cadrul Ministerului Industriilor;
    - solicitarea scrisa a autoritatii guvernamentale competente a tarii importatoare privind importul de substante, insotita de declaratia privind utilizarea acestora numai in scopul satisfacerii nevoilor interne fundamentale;
    - dovada platii taxei de autorizare.
    B. Analiza solicitarii
    2.2 Autoritatea centrala pentru protectia mediului analizeaza documentatia prezentata de solicitant, sub aspectul furnizarii de date complete si reale, precum si al conformarii la prevederile Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon si la amendamentele si deciziile sale ulterioare, adoptate de catre reuniunile partilor la acesta, ratificate de Romania.
    2.3 Autoritatea centrala pentru protectia mediului solicita petitionarului eventualele completari la/in documentatia prezentata de acesta.
    2.4 In cazul in care este necesara o verificare la fata locului, in vederea stabilirii veridicitatii informatiilor continute in documente, aceasta este executata de catre autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, in a carei zona de activitate se afla sediul solicitantului.
    2.5 Constatarile agentiei teritoriale pentru protectia mediului fac obiectul unei note de informare care va fi transmisa autoritatii centrale pentru protectia mediului.
    C. Emiterea acordului de mediu
    2.6 Autoritatea centrala pentru protectia mediului emite acordul de mediu pentru cererea de import sau export, numai daca solicitarea cuprinde toate documentele mentionate la pct. 2.1, cu informatii complete si reale si, daca sunt respectate prevederile Protocolului de la Montreal, ale amendamentelor si ale deciziilor sale ulterioare, adoptate de catre reuniunile partilor si ratificate de Romania.
    2.7 Acordul de mediu se intocmeste conform modelului prezentat in anexa nr. 4 la prezenta procedura.
    3. Dispozitii finale
    3.1 Importatorii si exportatorii de substante, produse si echipamente inscrise in anexele A, B, C, D si E ale Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon sunt obligati sa prezinte autoritatilor vamale acordul de mediu emis de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si licenta de import sau export, dupa caz, eliberata de Ministerul Comertului.
    3.2 Autoritatile vamale controleaza documentele care insotesc transportul de substante, produse si echipamente, reglementate de Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, inscrise in anexa nr. 5 si, respectiv, nr. 6 la prezenta procedura, tin evidenta datelor inscrise in scop statistic si nu permit intrarea pe/sau iesirea de pe teritoriul Romaniei a substantelor, produselor si echipamentelor reglementate de Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon fara actele legale, inclusiv cele prezentate la pct. 3.1.

    ANEXA 1
    la Procedura de reglementare

    MODEL DE CERERE

            MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
        Directia strategii si reglementari pentru protectia mediului

    Societatea Comerciala, Regia Autonoma etc. ............................. cu sediul in ..........................................................., telefon: .............................. fax: .............................., cod SIRUES .................., cod SICOMEX ............, cod CAEN ........., inregistrata la Registrul comertului ......................................, cu certificatul de inmatriculare nr. ............. din data de: ..........., rugam a ne elibera acordul de mediu pentru importul/exportul de: .................................. reglementate de Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon.
    La prezenta cerere anexam:
    - fisa de declaratie pentru import/export, completata cu toate datele;
    - certificatul de calitate nr. ............. din data de ..............,
    eliberat de ....................................................., sau certificatul de garantie nr. ............ din data de .............., eliberat de: ..............................................................,
    - certificatul de abilitare nr. ............. din data de .............,
    eliberat de Comisia de abilitare din cadrul Ministerului Industriilor;
    - copie xerox de pe dovada platii taxei de autorizare.

                                        Semnatura/stampila,

    Nr. ..... data ...........


    ANEXA 2
    la Procedura de reglementare

                           FISA DE DECLARATIE
pentru importul substantelor care epuizeaza stratul de ozon*1) si al echipamentelor care contin astfel de substante

    1. Denumirea/sediul, nr. de telefon al importatorului: ................. ................................................................................ Cod SIRUES .............., cod CAEN ............., cod SICOMEX ............... .
    2. Date referitoare la substanta care urmeaza fi importata in anul .....
       2.1. Identificarea substantei:
            - denumirea chimica, formula, denumirea comerciala: ............ ...............................................................................;
            - pozitia tarifara din Tariful vamal de import al Romaniei, in sistemul NC (8 cifre) ...........;
            - cantitatea importata, exprimata in tone metrice*2) ............. .
       2.2. Natura si destinatia substantei*) (pentru precizarea termenilor se utilizeaza datele si lista substantelor care epuizeaza stratul de ozon din Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon):

        |__| substanta nou-produsa, destinata a fi utilizata ca intermediar de sinteza;
        |__| substanta nou-produsa, rezultata din "transfer intre producatori";
        |__| substanta nou-produsa, destinata a fi utilizata la "carantina*3);
        |__| substanta nou-produsa, destinata a fi utilizata la tratamentul de "preexpeditie"*3);
        |__| substanta destinata unei "utilizari critice in agricultura"*3);
        |__| substanta destinata unei "utilizari esentiale";
        |__| substanta nou-produsa, destinata altor utilizari*4);
        |__| substanta regenerata, destinata altor utilizari.

       2.3. Declaratie de utilizare pentru "carantina", sau pentru tratament de "preexpeditie" ...........................................
       2.4. Tara exportatoare ..............................................
       2.5. Numele/denumirea si sediul/adresa completa a fabricantului .....................................................................
       2.6. Numele/denumirea si sediul/adresa unitatii economice unde substanta va fi utilizata, pentru: "sfarsitul carantinei", "tratamentul de preexpeditie", ca intermediar de sinteza, ca substanta regenerata ...............................................,
       Cod SIRUES .........., cod CAEN ............, cod SICOMEX ......... .

    3. Date referitoare la produsele si echipamentele importate*5)
       3.1. Identificare:
            - denumirea: ...................................................
              ..........................................................;
            - pozitia tarifara din Tariful vamal de import al Romaniei in sistemul NC (8 cifre caracteristice) ..........................;
            - cantitate/nr. bucati importate ............................. .
       3.2. Destinatia*):
           |__| inlocuiri de echipamente defecte;
           |__| inlocuiri de componente defecte la o instalatie existenta;
           |__| pentru "utilizari esentiale";
           |__| pentru "utilizari critice in agricultura".
       3.3. Denumirea / numele si sediul / adresa unitatii economice unde se utilizeaza produsele sau echipamentele ..............................
    Cod SIRUES .........., cod CAEN ..........., cod SICOMEX ............. .
       3.4. Tara exportatoare: .............................................. ................................................................... .
       3.5. Denumirea / numele si sediul / adresa firmei si/sau unitatii producatoare: ..................................................... .
    4. Locul si data prevazute pentru trecerea frontierei de stat a Romaniei si a efectuarii controlului vamal .................................... . ........................................................................
    Ne angajam sa utilizam substantele, produsele sau echipamentele numai pentru satisfacerea nevoilor fundamentale interne, asa cum sunt acestea definite de Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon.
    Declaram prin prezenta ca importam numai substantele, produsele si echipamentele declarate in formular.

    Locul ................... Data ..........
    Numele ............ Semnatura ...........
---------------------
    *) Se bifeaza numai o singura casuta.

    NOTA:
    *1) Se vor utiliza formulare diferite, daca solicitarea de import se refera la substante din anexe diferite ale Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon sau daca substantele, desi fac parte din aceeasi anexa, sunt destinate unor scopuri diferite ori sunt de natura diferita (substanta noua, recuperata, regenerata).
    *2) Cantitatea importata, in tone metrice, nemultiplicata cu ODP (potentialul de distrugere a ozonului de catre substanta respectiva).
    *3) Numai pentru substantele din anexa E a Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon.
    *4) Numai pentru substantele din anexele B II, B III si C II ale Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon.
    *5) Numai pentru echipamentele inscrise in anexa D a Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon.


    ANEXA 3
    la Procedura de reglementare

                          FISA DE DECLARATIE
pentru exportul substantelor, produselor si echipamentelor care epuizeaza stratul de ozon*1)

    1. Denumirea, sediul, nr. de telefon/fax al exportatorului: ............ .......................................................................,
Cod SIRUES .........., Cod CAEN ............., Cod SICOMEX ............... .

    2. Date referitoare la substanta care urmeaza a fi exportata in anul ...
       2.1 Identificarea substantei:
           - denumirea chimica, formula, denumirea comerciala: .............
             .........................................................;
           - pozitia tarifara din Tariful vamal de import al Romaniei in sistemul NC (8 cifre) .............;
           - cantitatea importata, exprimata in tone metrice*2) .......... .
       2.2 Natura si destinatia substantei (pentru precizarea termenilor se utilizeaza datele si Lista substantelor care epuizeaza stratul de ozon din protocol)*)
           |__| substanta nou-produsa, destinata a fi utilizata ca intermediar de sinteza;
           |__| substanta nou-produsa, destinata a fi distrusa printr-o tehnologie aprobata de partile la Protocolul de la Montreal;
           |__| substanta nou-produsa, rezultata din "transfer intre producatori";
           |__| substanta nou-produsa, destinata a fi utilizata la "carantina"*3)
           |__| substanta nou-produsa, destinata altor utilizari*4);
           |__| substanta recuperata, destinata regenerarii;
           |__| substanta recuperata, destinata distrugerii sale printr-o tehnologie aprobata de partile la Protocolul de la Montreal;
           |__| substanta regenerata, destinata a fi utilizata ca intermediar de sinteza;
           |__| substanta regenerata, destinata a fi distrusa printr-o tehnologie aprobata de partile la Protocolul de la Montreal;
           |__| substanta regenerata, destinata altor utilizari.
       2.3 Tara importatoare: ..............................................
       2.4 Denumirea si sediul complet, telefonul, faxul firmei si/sau ale uzinei utilizatoare: .............................................. .

    3. Date referitoare la produsele si echipamentele care se exporta*5):
       3.1 Identificarea:
           - denumirea: ....................................................
             .............................................................;
           - pozitia tarifara din Tariful vamal de import al Romaniei in sistemul NC (8 cifre)...........;
           - cantitatea sau numarul de bucati exportate: ................. .
       3.2 Tara importatoare: ............................................ .
       3.3 Denumirea / numele si sediul / adresa firmei si/sau unitatii care utilizeaza, telefon/fax ........................................... .

    4. Locul si data prevazute pentru trecerea frontierei de stat a Romaniei si a efectuarii controlului vamal ......................................
    ............................................................... .
    Ne angajam prin prezenta ca exportam numai substantele, produsele si echipamentele declarate in formular.

    Locul ..................... Data ..........
    Numele .............. Semnatura ...........
------------------
    *) Se bifeaza numai o singura casuta.

    NOTA:
    *1) Se vor utiliza formulare diferite, daca solicitarea de export se refera la substante din anexe diferite ale Protocolului de la Montreal sau daca substantele, desi fac parte din aceeasi anexa, sunt destinate unor scopuri diferite ori sunt de natura diferita (substanta noua, recuperata, regenerata).
    *2) Cantitatea importata, in tone metrice, nemultiplicata cu ODP (potentialul de distrugere a ozonului de catre substanta respectiva).
    *3) Numai pentru substantele din anexa E a Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon.
    *4) Numai pentru substantele din anexele B II, B III si C II ale Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon.
    *5) Numai pentru echipamentele din anexa D a Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon.


    ANEXA 4
    la Procedura de reglementare

    MINISTERUL APELOR, PADURILOR
    SI PROTECTIEI MEDIULUI
    Directia strategii si reglementari      Se aproba,
    pentru protectia mediului               secretar de stat

                             ACORD DE MEDIU
                       Nr......... din..............
pentru importul de substante, produse si echipamente reglementate de
Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon

    Ca urmare a cererii adresate de ......................................., cu sediul in .........................................................., inregistrata la numarul ........... din data de .......................,
    in urma analizei documentelor prezentate si a verificarii efectuate,
    in baza Legii protectiei mediului nr. 137/1995 si a Legii nr. 84/1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptata la Viena la 22 martie 1985, si la Protocolul privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, si pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a partilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990, precum si a Hotararii Guvernului nr. 457/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, se emite prezentul

                                 ACORD

    pentru: ..............................................................., care va fi efectuat de: ................................................
    ..................................................................,
    in scopul: ...................................................... .
    La baza emiterii prezentului acord au stat urmatoarele documente: ...... ................................................................................................................................................
    Prezentul acord se emite cu urmatoarele conditii: ...................... ...................................................................... .
    Prezentul acord este valabil de la data eliberarii ........... pana la data de ............. .
    Nerespectarea prevederilor acordului atrage dupa sine suspendarea sau anularea sa.

        DIRECTOR,            SEF COMPARTIMENT REGLEMENTARI,

  Intocmit,


    ANEXA 5
    la Procedura de reglementare

                                LISTA
substantelor care epuizeaza stratul de ozon, aflate sub incidenta Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, si pozitiile lor tarifare in Sistemul armonizat (HS) din Tariful vamal de import al Romaniei
-------------------------------------------------------------------------
 Nr.  Grupa  Pozitia      Denumirea   Formula   Denumirea
 crt. din    tarifara     tehnica     chimica   chimica
      PM     in HS
-------------------------------------------------------------------------
 1.   A I    2903.40.10   CFC-11      CFCL3     triclorfluormetan
 2.   A I    2903.40.20   CFC-12      CF2Cl2    diclordifluormetan
 3.   A I    2903.40.30   CFC-113     C2F3Cl3   triclortrifluoretan
 4.   A I    2903.40.40   CFC-114     C2F4Cl2   diclortetrafluoretan
 5.   A I    2903.40.50   CFC-115     C2F5Cl    clorpentafluoretan
 6.   A II   2903.40.70   halon-1301  CF3Br     bromtrifluormetan
 7.   A II   2903.40.80   halon-2402  C2F4Br2   dibromtetrafluoretan
 8.   A II   2903.40.91   halon-1211  CF2BrCl   bromclordifluormetan
 9.   B I    2903.40.21   CFC-13      CF3Cl     clortrifluormetan
 10.  B I    2903.40.22   CFC-111     C2FCl5    pentaclorfluormetan
 11.  B I    2903.40.23   CFC-112     C2F2Cl4   tetraclordifluoretani
 12.  B I    2903.40.51   CFC-211     C3FCl7    heptaclorfluorpropani
 13.  B I    2903.40.52   CFC-212     C3F2Cl6   hexaclordifluorpropani
 14.  B I    2903.40.53   CFC-213     C3F3Cl5   pentaclortrifluorpropani
 15.  B I    2903.40.54   CFC-214     C3F4Cl4   tetraclortetrafluorpropani
 16.  B I    2903.40.55   CFC-215     C3F5Cl3   triclorpentafluorpropani
 17.  B I    2903.40.56   CFC-216     C3F6Cl2   diclorhexafluorpropani
 18.  B I    2903.40.57   CFC-217     C3F7Cl    clorheptafluorpropani
 19.  B II   2903.14.00   CTC         CCl4      tetraclorura de carbon
 20.  B III  2903.19.10   TCE         CH3Cl3    1, 1, 1-tricloretan
                                                (metilcloroform)
 21.  C I    2903.40.69   HCFC                  hidrofluorocarburi
 22.  C II   2903.40.98   HBRFC                 hidrobromfluorocarburi
 23.         3823.90.96                         amestecuri de CFC si alti
                                                CFC
 24.         3823.90.97                         amestecuri de haloni si
                                                3803.90.96
 25.         3823.90.98                         amestecuri de 2903.14.00
                                                si 2903.19.10
--------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 6
    la Procedura de reglementare

                                LISTA
produselor si echipamentelor care contin substante reglementate inscrise in anexele Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon

    1. Aparate de conditionat aerul pentru automobile si camioane:
                        - Codul NC -
                   8701 20 10 - 8701 90 90
                   8702 10 11 - 8702 90 90
                   8703 10 10 - 8703 90 90
                   8704 10 11 - 8703 90 90
                   8705 10 00 - 8706 00 99
                   8706 00 11 - 8706 00 99
    2. Aparate de uz casnic si comercial de conditionat aerul si frigidere/pompe de caldura:
    Frigidere:          - Codul NC -
                   8418 10 10 - 8418 29 00
                   8418 50 11 - 8418 50 19
                   8418 61 10 - 8418 69 99
    Congelatoare:       - Codul NC -
                   8418 10 10 - 8418 29 00
                   8418 30 10 - 8418 30 99
                   8418 40 10 - 8418 40 99
                   8418 50 11 - 8418 50 19
                   8418 61 10 - 8418 61 90
                   8418 69 10 - 8418 69 99
    Dezumidificatoare:  - Codul NC -
                   8415 10 00 - 8415 83 90
                   8424 89 00
                   8479 89 10
                   8479 89 80
    Racitoare de apa:   - Codul NC -
                   8419 60 00
                   8419 89 80
    Masini pentru facut gheata:
                        - Codul NC -
                   8418 10 10 - 8418 29 00
                   8418 30 10 - 8418 30 99
                   8418 40 10 - 8418 40 99
                   8418 50 11 - 8418 50 19
                   8418 61 10 - 8418 61 90
                   8418 69 10 - 8418 69 99
                   8479 89 80
    Aparate de conditionat aerul si pompe de caldura:
                       - Codul NC -
                   8415 10 00 - 8415 83 90
                   8418 61 10 - 8418 61 90
                   8418 69 10 - 8418 69 99
                   8418 99 10 - 8418 99 90
    3. Sprayuri, exceptand sprayurile medicale:
    Produse alimentare: - Codul NC -
                   0404 90 11 - 0404 90 99
                   1517 90 10 - 1517 90 99
                   2106 90 91
                   2106 90 99
    Culori si vopsele; pigmenti de apa, tincturi:
                       - Codul NC -
                   3208 10 10 - 3208 10 90
                   3208 20 10 - 3208 20 90
                   3208 90 10 - 3208 90 99
                   3209 10 00 - 3209 90 00
                   3210 00 10 - 3210 00 90
                   3212 90 90
    Preparate de parfumerie, cosmetice sau de toaleta:
                       - Codul CN -
                   3303 00 10 - 3303 00 90
                   3304 30 00
                   3304 99 00
                   3305 10 00 - 3305 90 90
                   3306 10 00 - 3307 30 00
                   3307 49 00 - 3307 90 00
    Detergenti:        - Codul CN -
                   3402 20 10 - 3402 20 90
    Lubrifianti:       - Codul CN -
                   3403 11 60
                   3403 19 10 - 3403 19 99
                   3403 91 00
                   3403 99 10 - 3403 99 90
    Produse de intretinere:
                       - Codul CN -
                   3405 10 00
                   3405 20 00
                   3405 30 00
                   3405 40 00
                   3405 90 10 - 3405 90 90
    Articole din materiale inflamabile:
                       - Codul CN -
                   3606 10 00
    Insecticide, erbicide, fungicide:
                       - Codul CN -
                   3808 10 10 - 3808 10 90
                   3808 20 10 - 3808 20 80
                   3808 30 11 - 3808 30 90
                   3808 40 10 - 3808 40 90
                   3808 90 10 - 3808 90 90
    Agenti de finisare: - Codul CN -
                   3809 10 10 - 3809 10 90
                   3809 91 00 - 3809 93 00
    Solventi pe baza de compusi organici:
                        - Codul NC -
                   3814 00 10 - 3814 00 90
    Lichide pentru dejivrare:
                        - Codul CN -
                   3820 00 00
    Produse ale industriei chimice si ale industriilor conexe:
                        - Codul CN -
                   3823 90 10
                   3823 90 60
                   3823 90 70
                   3823 90 81 - 3823 90 98
    Siliconi in forma primara:
                        - Codul CN -
                   3910 00 00
    Arme:               - Codul CN -
                   9304 00 00
    4. Extinctoare portabile:
                        - Codul CN -
                   8424 10 10 - 8424 10 99
    5. Placi izolante, panouri si conducte izolate:
                        - Codul CN -
                   3917 21 10 - 3917 40 90
                   3920 10 21 - 3920 99 90
                   3921 11 00 - 3921 90 90
                   3925 10 00 - 3925 90 80
                   3926 90 10 - 3925 90 99
    6. Prepolimeri:
                          Codul CN 
                   3901 10 10   3911 90 90SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 506/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 506 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 506/1996
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu