E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 486 din 15 iunie 2007

pentru aprobarea Procedurii privind stingerea creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 420 din 22 iunie 2007In temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor,

având în vedere prevederile art. 1711 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind stingerea creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte venituri datorate bugetului de stat şi/sau a creanţelor reprezentând contribuţii sociale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă modelul referatului întocmit de instituţia publică solicitantă, modelul de cerere a debitorului pentru aplicarea procedurii prevăzute prin prezentul ordin, modelul referatului întocmit de organul fiscal competent, modelul referatului de oportunitate întocmit de direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili sau Autoritatea Naţională a Vămilor, după caz, prezentate în anexele nr. 1 -4, care fac parte integrantă din procedura prevăzută la art. 1.

Art. 3. - Se aprobă modelul, precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului „Proces-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile" - MEF-ANAF cod 14.13.37.99, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din procedura prevăzută la art. 1.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a)   dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 656/2004 privind aprobarea Procedurii de stingere a creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte venituri datorate bugetului de stat şi/sau a creanţelor reprezentând contribuţii sociale administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile supuse executării silite, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 15 octombrie 2004;

b)  dispoziţiile privind modelul, precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare ale formularului „Proces-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile supuse executării silite - MFP -ANAF cod 14.13.37.99", cuprinse în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 25 mai 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

ANEXĂ

PROCEDURĂ

privind stingerea creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte venituri datorate bugetului de stat şi/sau a creanţelor reprezentând contribuţii sociale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor

1.  Creanţele reprezentând impozite, taxe şi alte venituri cuvenite bugetului de stat şi/sau creanţele reprezentând contribuţii sociale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, denumite în continuare creanţe fiscale, se pot stinge prin dare în plată.

2.   Procedura de dare în plată prevăzută la pct. 1 constă în cedarea de către debitorul persoană juridică, în schimbul obligaţiilor sale restante faţă de creditorul fiscal, a unui bun imobil, care trece din proprietatea sa în proprietatea publică a statului ca urmare a unei solicitări de preluare în administrare.

3. Procedura prevăzută la pct. 2 se aplică şi în situaţia în care executarea silită este suspendată, potrivit legii.

4.   Debitorul persoană juridică, proprietar al unor bunuri imobile, poate cere organului fiscal competent la care acesta este înregistrat fiscal stingerea unor creanţe fiscale prin darea în plată a acestor bunuri.

5.   Cererea debitorului, conform modelului din anexa nr. 2, se poate depune în scris la organul fiscal competent, inclusiv la direcţia regională vamală, începând cu ziua imediat următoare scadenţei, inclusiv în perioada în care s-a început executarea silită asupra bunurilor imobile pentru care se solicită darea în plată. De asemenea, cererea poate fi depusă în perioada în care poate avea loc reluarea procedurii de valorificare în condiţiile art. 163 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în perioada în care executarea silită este suspendată ca urmare a aprobării unei înlesniri la plata obligaţiilor fiscale.

6.   Cererea debitorului va cuprinde în mod obligatoriu date referitoare la:

a)  denumirea şi sediul debitorului;

b)  codul de înregistrare fiscală, precum şi alte date de identificare a debitorului;

c)   structura capitalului social, a asociaţilor ori a acţionariatului, după caz;

d)  volumul şi natura creanţelor fiscale, pe bugete, din care, pe debite principale şi accesorii;

e)  titlurile executorii în temeiul cărora sunt urmărite prin executare silită bunurile imobile care fac obiectul cererii, dacă este cazul;

f)   bunurile imobile, pentru care se solicită trecerea în proprietatea publică a statului, denumirea, datele de identificare a acestora, precum şi o scurtă descriere;

g)   menţiunea debitorului referitoare la taxarea sau scutirea cu/de TVA a operaţiunii de transfer al proprietăţii bunului imobil prin dare în plată, în conformitate cu art. 126 alin. (1), art. 141 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

h) menţiunea cu privire la actele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile respective;

i) acordul expres al debitorului privind preţul de evaluare al bunurilor imobile, stabilit prin servicii prestate de organe sau de persoane specializate, în conformitate cu prevederile art. 143 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

j) valoarea de inventar a bunurilor imobile, evidenţiată în contabilitate, reevaluată în conformitate cu ultimele reglementări legale în vigoare;

k) menţiunea debitorului că a luat cunoştinţă despre prevederile legale cuprinse în prezentul ordin, în sensul că stingerea creanţei fiscale se va face cu valoarea determinată potrivit pct. 26;

l) menţiunea debitorului că bunurile imobile nu sunt grevate de drepturi reale şi de alte sarcini şi că nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietăţii sau al altor litigii, cu precizarea documentelor doveditoare;

m) menţiunea debitorului că bunurile imobile nu sunt aduse ca aport în cadrul unei asocieri în participatiune, aport la capitalul social al unei societăţi comerciale şi/sau nu sunt închiriate, concesionate, arendate;

n) menţiunea debitorului că pe numele său nu există cereri sau nu a fost deschisă procedura insolvenţei;

o) acceptul debitorului cu privire la compensarea diferenţei, potrivit legii, în cazul în care valoarea bunului imobil, determinată potrivit pct. 26, este mai mare decât creanţa fiscală pentru care se solicită stingerea prin dare în plată;

p) semnătura reprezentantului legal al debitorului persoană juridică, precum şi ştampila acestuia.

7.  La cerere se anexează:

a)   copii legalizate de pe actele care atestă dreptul de proprietate al debitorului asupra bunurilor imobile pentru care acesta solicită trecerea în proprietatea publică a statului;

b)  extras de carte funciară, în original, emis în condiţiile legii, la data depunerii cererii, de Biroul de carte funciară din cadrul oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară în a cărui rază teritorială se află bunul imobil, din care să rezulte că acesta nu este grevat de drepturi reale şi de alte sarcini;

c)   raportul de evaluare întocmit de un expert privind bunurile imobile care fac obiectul dării în plată;

d)   documentul emis de instituţiile abilitate, din care să rezulte că bunurile imobile nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietăţii sau al altor litigii;

e)   copii de pe fişa mijlocului fix şi de pe balanţa analitică a mijloacelor fixe;

f)   certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte că pe numele debitorului nu sunt înscrise menţiuni cu privire la declararea stării de insolvenţă;

g)   acordul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse ori al Ministerului Sănătăţii Publice, după caz, referitor la stingerea prin dare în plată a contribuţiilor sociale care se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale ori bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după caz;

h) acordul Ministerului Economiei şi Finanţelor privind stingerea creanţelor bugetului de stat, în cazul în care bunurile imobile sunt solicitate a fi preluate în administrare de instituţii publice, altele decât Ministerul Economiei şi Finanţelor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Autoritatea Naţională a Vămilor şi unităţile din subordinea acestora;

i) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că bunurile imobile nu sunt aduse ca aport în cadrul unei asocieri în participatiune, aport la capitalul social al unei societăţi comerciale şi/sau nu sunt închiriate ori concesionate, închiriate, arendate;

j) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că pe numele debitorului nu există cereri sau nu a fost deschisă procedura insolvenţei;

k) declaraţie pe propria răspundere, potrivit căreia bunurile imobile nu sunt grevate de drepturi reale şi de alte sarcini şi că nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietăţii;

l) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că la data depunerii cererii bunurile imobile care fac obiectul solicitării de dare în plată sunt proprietate a debitorului.

8.   (1) Organul fiscal competent, inclusiv direcţia regională vamală, va analiza documentaţia prezentată şi va asigura existenţa în dosar a tuturor documentelor prevăzute de lege, precum şi a corelaţiilor dintre datele cuprinse în aceasta.

(2) După verificarea documentaţiei, organul fiscal competent, inclusiv direcţia regională vamală, va transmite direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili sau Autorităţii Naţionale a Vămilor, după caz, cererea împreună cu documentaţia în susţinerea acesteia, depuse de debitor, însoţite de următoarele documente:

a)  înscrisul prin care, de comun acord cu debitorul, s-a stabilit valoarea, determinată potrivit pct. 26, la care se va realiza darea în plată;

b)   solicitarea privind preluarea în administrare a imobilului respectiv, avizată de ordonatorul principal de credite, însoţită de un referat întocmit de instituţia publică solicitantă, potrivit modelului din anexa nr. 1, în cazul în care aceasta a fost depusă la organul fiscal competent, inclusiv la direcţia regională vamală. In cazul în care solicitantul preluării în administrare a bunurilor imobile este un consiliu local, solicitarea va fi avizată de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;

c)   copiile certificate de pe titlurile executorii şi, dacă este cazul, de pe celelalte acte de executare silită privind bunurile imobile care fac obiectul cererii;

d)   raportul de evaluare întocmit de organe şi persoane specializate, în conformitate cu art. 143 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e)   referatul organului fiscal competent sau al direcţiei regionale vamale, după caz, conform modelului din anexa nr. 3, care să cuprindă informaţiile referitoare la debitor şi la bunurile imobile care pot face obiectul dării în plată, cuprinse în cererea debitorului şi în documentaţia în susţinere depusă de acesta, suma obligaţiilor fiscale restante la data întocmirii referatului, actualizate cu nivelul accesoriilor aferente şi, dacă este cazul, al cheltuielilor de executare silită, propunerile privind aplicarea procedurii de dare în plată, precum şi eficienţa acestei modalităţi de stingere a creanţelor fiscale;

f)  alte acte necesare, potrivit legii, în susţinerea cererii.

9.   In cazul cererilor privind stingerea unor creanţe reprezentând contribuţii sociale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile, solicitate de alte instituţii publice, debitorul va prezenta şi acordul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse ori al Ministerului Sănătăţii Publice, după caz, referitor la stingerea prin această modalitate. In situaţia în care bunurile imobile sunt solicitate a fi preluate în administrare de instituţii publice, altele decât Ministerul Economiei şi Finanţelor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Autoritatea Naţională a Vămilor şi unităţile din subordinea acestora, debitorul va prezenta, pentru stingerea creanţelor bugetului de stat, şi acordul Ministerului Economiei şi Finanţelor.

10.   Direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili sau Autoritatea Naţională a Vămilor, după caz, va completa documentaţia primită de la organul fiscal competent ori de la direcţia regională vamală, după caz, cu solicitarea privind preluarea în administrare a bunului imobil, împreună cu referatul întocmit de instituţia publică solicitantă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, dacă acestea nu au fost depuse la organul fiscal competent, şi va întocmi un referat de oportunitate, conform modelului din anexa nr. 4, care va cuprinde elementele prevăzute la pct. 8 alin. (2) lit. e), precum şi:

a)   punctul de vedere asupra solicitării debitorului şi propunerea privind aplicarea procedurii de dare în plată;

b)   menţiunea că valoarea de inventar evidenţiată în cererea debitorului este cea specificată în fişa mijlocului fix şi în balanţa analitică a mijloacelor fixe şi este reevaluată în conformitate cu ultimele reglementări legale în vigoare;

c)   eficienţa preluării bunului imobil, determinată prin compararea creanţelor fiscale stinse, la care se adaugă şi cheltuielile de transformare şi amenajare, cu cheltuielile necesare unei noi construcţii sau achiziţii ori cu cele aferente plăţii de chirii, astfel cum au fost estimate de către instituţia publică solicitantă. Se va menţiona, de asemenea, şi sursa de acoperire suplimentară prevăzută pentru amenajarea spaţiului.

11.   Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili ori Autoritatea Naţională a Vămilor, după caz, ţin evidenţa solicitărilor de bunuri imobile în registre de evidenţă deschise în acest scop.

12.  Intreaga documentaţie analizată şi verificată conform prevederilor prezentei proceduri, însoţită de referatul de oportunitate, avizată de compartimentul juridic al direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili ori al Autorităţii Naţionale a Vămilor, după caz, va fi transmisă, sub semnătura conducătorului acesteia sau sub semnătura înlocuitorului acestuia, comisiei constituie în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, prin direcţia de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

13.  Componenţa comisiei şi regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.

14.  Direcţia de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală va restitui direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ori Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili sau Autorităţii Naţionale a Vămilor, după caz, cererea debitorului însoţită de întreaga documentaţie aferentă, fără a fi necesare prezentarea şi analizarea acestora în cadrul comisiei în următoarele situaţii:

a)   documentaţia transmisă de direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, ori de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili sau de Autoritatea Naţională a Vămilor, după caz, nu cuprinde documentele conform prevederilor legale în materie;

b)   cererea şi/sau documentaţia nu au fost completate, în termen de 30 de zile de la comunicarea solicitării privind transmiterea unor date şi documente, solicitate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

c)  debitorul renunţă la cerere sau nu există o solicitare de preluare în administrare a acestor bunuri ori organul fiscal competent comunică, prin direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, ori prin Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili sau prin Autoritatea Naţională a Vămilor, după caz, că cererea debitorului rămâne fără obiect din orice alte motive.

15.   Comisia va analiza şi va decide asupra fiecărei cereri, având în vedere următoarele elemente:

a)   documentele prezentate de debitor, care atestă dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile pentru care acesta solicită trecerea în proprietatea publică a statului, precum şi dovada că acestea nu sunt grevate de drepturi reale şi de alte sarcini;

b)  existenţa solicitărilor pentru obţinerea în administrare a bunurilor imobile pentru care urmează să se analizeze oportunitatea trecerii în proprietatea publică a statului;

c)    respectarea reglementărilor legale în vigoare referitoare la aplicarea procedurii de executare silită a creanţelor fiscale, dacă este cazul;

d)    inexistenţa unor cereri privind retrocedarea proprietăţii, a unor cereri privind deschiderea procedurii insolvenţei, precum şi inexistenţa unor contracte de închiriere sau concesiune, arendare ori când bunurile imobile au fost aduse ca aport în cadrul unei asocieri în participatiune, aport la capitalul social al unei societăţi comerciale ori inexistenţa altor litigii, în măsura în care aceasta poate fi prevăzută;

e)  propunerile organului fiscal competent ori ale direcţiei regionale vamale, după caz, precum şi punctul de vedere al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ori al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili sau al Autorităţii Naţionale a Vămilor, după caz;

f)   punctele de vedere ale direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

g)   cheltuielile necesare, estimate de către solicitantul bunurilor imobile ce urmează să fie trecute în proprietatea publică a statului, pentru transformarea acestora în sedii sau în spaţii corespunzătoare desfăşurării obiectului activităţii ori în alte spaţii de uz sau de interes public, precum şi sursa de acoperire a acestora;

h) eficienţa trecerii bunurilor imobile în proprietatea publică a statului;

i) orice alte elemente necesare soluţionării cererii.

16.   Comisia din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor aprobă sau respinge, prin decizie, după caz, cererile privind stingerea unor creanţe prevăzute la pct. 1 prin trecerea în proprietatea publică a statului şi darea în administrare a unor bunuri imobile corespunzătoare unor sedii sau spaţii necesare desfăşurării obiectului activităţii ori alte spaţii de uz sau de interes public, Ministerului Economiei şi Finanţelor, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Autorităţii Naţionale a Vămilor, Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse ori Ministerului Sănătăţii Publice, a unităţilor din subordinea sau sub autoritatea acestora, precum şi a celor necesare altor autorităţi publice centrale ori locale sau unităţilor din subordinea sau sub autoritatea acestora, după caz.

17.   In situaţia în care bunurile imobile nu sunt de uz sau de interes public, comisia din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor poate respinge cererea privind stingerea creanţelor fiscale prin dare în plată.

18.   Deciziile emise potrivit pct. 16, 38, 45 şi 50 se întocmesc în 4 exemplare cu valoare de original şi se comunică de către direcţia de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală debitorului şi, prin direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, ori prin Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili sau Autoritatea Naţională a Vămilor, după caz, organului fiscal competent, inclusiv direcţiei regionale vamale, şi instituţiei publice solicitante. Un exemplar al deciziei se arhivează de către direcţia de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

19.  In cazul în care comisia decide stingerea creanţelor fiscale, conform pct. 26, prin trecerea bunurilor imobile în proprietatea publică a statului, organul fiscal competent, inclusiv direcţia regională vamală, după primirea deciziei de aprobare, întocmeşte procesul-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunului imobil, conform modelului din anexa nr. 5.

20.   Incheierea procesului-verbal şi stingerea creanţelor fiscale prin procedura de dare în plată sunt condiţionate de depunerea de către debitor, la organul fiscal competent, inclusiv la direcţia regională vamală, la data încheierii procesului-verbal de dare în plată, a următoarelor acte:

a)  un nou extras de carte funciară, în original, emis de Biroul de carte funciară, care să ateste că bunul imobil nu este grevat de drepturi reale şi de alte sarcini;

b)  o nouă declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că pe numele său nu s-a deschis procedura insolvenţei, că bunurile imobile sunt proprietatea sa, că nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea ori al altor litigii şi nu sunt aduse ca aport în cadrul unei asocieri în participatiune, aport la capitalul social al unei societăţi comerciale şi/sau nu sunt închiriate, concesionate, arendate;

c)   un nou certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte că pe numele debitorului nu sunt înscrise menţiuni cu privire la declararea stării de insolvenţă.

21.   In cazul în care se constată că bunul imobil este grevat de drepturi reale şi de alte sarcini ori face obiectul unor litigii, cereri sau contracte de felul celor prevăzute la pct. 20 lit. b), organul fiscal competent, inclusiv direcţia regională vamală, înştiinţează comisia, care analizează şi care poate proceda la revocarea deciziei. Despre aceasta este înştiinţat şi debitorul.

22.   Procesul-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului se întocmeşte în 3 exemplare cu valoare de original, dintre care un exemplar se înaintează debitorului, un alt exemplar se înaintează, prin direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, ori prin Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili sau Autoritatea Naţională a Vămilor, după caz, împreună cu un exemplar al deciziei, solicitantului pentru obţinerea bunului imobil, în administrare, iar al treilea exemplar rămâne la organul fiscal competent, inclusiv la direcţia regională vamală.

23.   La data întocmirii procesului-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunului imobil, organul fiscal competent, inclusiv direcţia regională vamală, va actualiza nivelul creanţelor fiscale restante, precum şi, dacă este cazul, nivelul accesoriilor aferente acestora şi al cheltuielilor de executare până la această dată.

24.   La data întocmirii procesului-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunului imobil, în cazul bunului imobil sechestrat, încetează măsura de indisponibilizare a acestuia, precum şi, dacă este cazul, calitatea de administrator-sechestru a persoanelor desemnate, conform legii.

25.  Bunurile imobile pentru care s-a solicitat trecerea în proprietatea publică a statului vor fi evaluate conform art. 143 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

26.   Stingerea creanţelor fiscale se va face la valoarea cea mai mică dintre valoarea stabilită prin evaluare, conform pct. 25, şi valoarea de inventar evidenţiată în contabilitatea persoanei juridice debitoare.

27.   In cazul în care operaţiunea de transfer al proprietăţii bunului imobil prin dare în plată este taxabilă conform art. 141 alin. (2) lit. f) sau alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se datorează TVA corespunzător cotei standard de 19% aplicate la valoarea stabilită potrivit pct. 26.

28.  Cu valoarea stabilită potrivit pct. 26 plus TVA, dacă este cazul, se stinge TVA aferentă operaţiunii de dare în plată dacă operaţiunea este taxabilă şi total sau parţial creanţele fiscale pentru care se solicită stingerea, accesoriile aferente acestora şi, dacă este cazul, cheltuielile de executare, actualizate la data stingerii, respectiv la data întocmirii procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a statului a bunului imobil aprobat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

29.   In cazul în care suma care reprezintă valoarea bunului imobil pentru care s-a aprobat trecerea în proprietatea publică a statului, plus TVA colectată, dacă este cazul, este mai mică decât TVA aferentă operaţiunii de dare în plată plus creanţele fiscale, la care se adaugă accesoriile aferente acestora şi, dacă este cazul, cheltuielile de executare silită, actualizate, diferenţa urmează să fie stinsă prin aplicarea celorlalte modalităţi de stingere prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

30.   In cazul în care suma care reprezintă atât TVA aferentă operaţiunii de dare în plată, cât şi creanţele fiscale şi accesoriile aferente acestora şi, dacă este cazul, cheltuielile de executare, actualizate, este mai mică decât valoarea bunului imobil pentru care s-a aprobat trecerea în proprietatea publică a statului, inclusiv TVA colectată, dacă este cazul, cu această diferenţă se va proceda la compensare, potrivit legii.

31.  Conform art. 155 şi 156 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, debitorul are obligaţia să emită factura şi să înregistreze în evidenţa proprie operaţiunea de livrare a bunului imobil, inclusiv TVA colectată aferentă.

32.   TVA colectată pentru livrarea bunului imobil prin trecerea acestuia în proprietatea publică a statului se evidenţiază la rândul de regularizări din decontul de TVA prevăzut la art. 1562 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu semnul minus, pe baza procesului-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunului imobil.

33.   Cheltuielile necesare pentru transformarea şi amenajarea bunurilor imobile trecute în proprietatea publică a statului, în sedii sau spaţii corespunzătoare desfăşurării obiectului de activitate ori în spaţii de uz ori de interes public, sunt suportate de instituţia publică care a solicitat preluarea în administrare a acestora.

34.   In cazul bunurilor imobile care au încorporate în structură bunuri mobile sau dotări specifice activităţii, a căror valoare nu este cuprinsă în valoarea acestor bunuri imobile, cheltuielile cu lucrările privind dezafectarea, dezmembrarea, înlăturarea acestora ori altele asemenea, după caz, sunt suportate de către debitor.

35.  Darea în administrare se va efectua prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de autorităţile publice centrale solicitante sau de Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Sănătăţii Publice, Ministerul  Internelor şi  Reformei Administrative, după caz.

36.   Operaţiunile legate de stingerea creanţelor fiscale prin preluarea de la debitori a bunurilor imobile şi trecerea lor în proprietatea publică a statului se reflectă în evidenţa analitică pe plătitori deschisă la nivelul unităţilor teritoriale subordonate Ministerului Economiei şi Finanţelor ori la nivelul direcţiei regionale vamale, după caz, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal debitorii respectivi, precum şi în evidenţa contabilă a debitorilor.

37.   In cazul în care bunurile imobile trecute în proprietatea publică a statului ca urmare a aplicării procedurii de dare în plată au fost revendicate şi restituite, potrivit legii, de către terţe persoane, organul fiscal competent, inclusiv direcţia regională vamală, va proceda la redebitarea acestuia cu sumele reprezentând creanţele fiscale pentru care s-a solicitat stingerea, la data la care bunurile imobile au fost restituite terţelor persoane, exclusiv TVA aferentă operaţiunii de transfer al proprietăţii bunului imobil prin dare în plată.

38.   Comisia poate fi sesizată, în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor fiscale, asupra unor aspecte privind bunurile imobile, necunoscute la data analizării cererii de dare în plată a debitorului, constatate sau sesizate după emiterea deciziei comisiei din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor de aprobare a cererii debitorului, şi poate decide, pe baza documentelor prezentate şi a altor informaţii sau documente solicitate de comisie, revocarea, în tot sau în parte, a deciziei prin care s-a aprobat stingerea unor creanţe fiscale prin trecerea bunurilor imobile în proprietatea publică a statului, în următoarele situaţii:

a)   se constată vicii ascunse, totale sau parţiale, ale bunurilor imobile date în plată;

b)   bunurile imobile supuse procedurii de dare în plată erau la data aprobării cererii aduse ca aport în cadrul unei asocieri în participatiune, aport la capitalul social al unei societăţi comerciale sau închiriate ori concesionate sau arendate;

c)   bunurile imobile erau grevate de drepturi reale sau de alte sarcini la data aprobării cererii, iar acest fapt nu a fost adus la cunoştinţă comisiei la data aprobării cererii;

d)  debitorul a furnizat până la data aprobării cererii de dare în plată ori până la data încheierii procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a statului a bunului imobil, inclusiv, date şi informaţii incomplete şi/sau nereale care afectează în orice mod dreptul de proprietate publică a statului asupra bunurilor imobile;

e)  alte aspecte necunoscute la data aprobării cererii de dare în plată.

39.  După emiterea deciziei de revocare, organele fiscale competente vor lua măsurile necesare pentru desfiinţarea actelor administrative întocmite ulterior deciziei de aprobare a cererii de dare în plată.

40.  In situaţia în care titularul dreptului de administrare asupra bunului imobil trecut în proprietatea publică a statului a efectuat cheltuieli utile, acestea vor fi suportate de debitor.

41.   După emiterea deciziei de revocare, organul fiscal competent, inclusiv direcţia regională vamală, va repune în sarcina debitorului sumele reprezentând creanţe fiscale pentru care s-a solicitat stingerea, la data la care bunurile imobile au fost restituite terţelor persoane, exclusiv TVA aferentă operaţiunii de transfer al proprietăţii bunului imobil prin dare în plată.

42.   Orice persoană care se consideră lezată în drepturile sale prin emiterea, potrivit pct. 16 şi 38, a deciziilor comisiei din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, poate face contestaţie împotriva acestora, în condiţiile art. 179 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

43.   Contestaţia se depune la comisia constituită în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, prin direcţia de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, sub sancţiunea decăderii, şi nu este supusă taxelor de timbru.

44.  Contestaţia împotriva deciziilor emise potrivit pct. 16 şi 38 se soluţionează în conformitate cu dispoziţiile privind soluţionarea pe cale administrativă a contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale, de către comisia constituită în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor în temeiul art. 1711 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la înregistrare.

45.   In soluţionarea contestaţiei, comisia constituită în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor se pronunţă prin decizie.

46.   Decizia emisă potrivit pct. 45 este definitivă în sistemul căilor administrative de atac, în sensul că asupra ei comisia nu mai poate reveni, cu excepţia situaţiilor privind îndreptarea erorilor materiale, potrivit legii.

47.   Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei poate fi atacată la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă.

48.  Decizia privind soluţionarea contestaţiei se comunică contestatorului, potrivit dispoziţiilor referitoare la comunicarea actului administrativ fiscal din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

49.   Erorile materiale din cuprinsul deciziilor emise de comisie se pot îndrepta, din oficiu sau la cererea debitorului, a organului fiscal competent, inclusiv a direcţiei regionale vamale, ori a instituţiei publice solicitante pentru preluarea în administrare a bunurilor imobile, după caz, conform procedurii privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul actului administrativ.

50.   In cazul în care îndreptarea erorilor materiale prevăzute la pct. 49 nu se poate efectua direct pe decizie, datorită constatării sau sesizării unor omisiuni în cuprinsul acesteia, se emite o decizie rectificativă.

51.   Procedura privind stingerea creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte venituri datorate bugetului de stat şi/sau a creanţelor reprezentând contribuţii sociale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin dare în plată se aplică, în cazul debitorilor persoane juridice la care s-a instituit administrarea specială în perioada de privatizare, numai cu avizul administratorului special.

52.  In cazul debitorilor persoane juridice pentru care s-a deschis procedura insolvenţei, stingerea creanţelor fiscale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin dare în plată se poate realiza în următoarele condiţii:

a)   pentru debitor a fost pronunţată o încheiere sau o sentinţă judecătorească de deschidere a procedurii insolvenţei de către Judecătorul-sindic;

b)  toţi membrii adunării creditorilor au fost de acord, fie ca o măsură în cadrul planului de reorganizare judiciară, fie ca o modalitate de atribuire a unui bun în contul creanţei în cadrul lichidării, cu trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile libere de sarcini în contul creanţelor fiscale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală înscrise în tabloul creditorilor;

c)   existenţa unor solicitări de preluare în administrare, potrivit legii, a bunurilor imobile respective;

d)  existenţa dreptului de proprietate al debitorului asupra bunurilor imobile care fac obiectul dării în plată;

e)   bunurile imobile nu fac obiectul unor cereri de revendicare şi restituire, potrivit legii.

53.  Documentaţia în susţinerea măsurii de dare în plată va fi transmisă de către administratorul sau lichidatorul judiciar, în funcţie de stadiul procedurii, organului fiscal competent ori direcţiei regionale vamale, după caz, şi va cuprinde:

a)  încheierea sau sentinţa judecătorească de deschidere a procedurii insolvenţei, după caz;

b)   procesul-verbal al şedinţei adunării creditorilor prin care toţi membrii adunării creditorilor au fost de acord cu darea în plată;

c)   raportul de evaluare a bunurilor imobile, întocmit de către un expert evaluator, potrivit dispoziţiilor art. 115 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare;

d)  o scurtă descriere a bunurilor imobile propuse pentru măsura dării în plată, denumirea şi datele de identificare a acestora;

e)   menţiunea privind taxarea sau scutirea de TVA a operaţiunii de transfer al proprietăţii bunului imobil prin dare în plată, în conformitate cu art. 126 alin.(1), art. 141 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

f)   avizul administratorului sau al lichidatorului judiciar, după caz, asupra existenţei dreptului de proprietate al debitorului asupra bunurilor imobile, precum şi pentru inexistenţa unor cereri de revendicare şi restituire, potrivit legii;

g)  extras de carte funciară în original, la zi.

54.   Organul fiscal competent, inclusiv direcţia regională vamală, va transmite întreaga documentaţie direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili ori Autorităţii Naţionale a Vămilor, după caz, care va proceda conform pct. 10 şi 12.

55.   Stingerea creanţelor fiscale în cazul aprobării dării în plată a bunurilor imobile proprietate a debitorilor persoane juridice pentru care s-a deschis procedura insolvenţei se va face la valoarea de evaluare stabilită potrivit art. 115 din Legea nr. 85/2006, cu modificările ulterioare.

56.  In cazul în care livrarea bunului imobil prin dare în plată este taxabilă, conform art. 141 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, TVA se colectează prin aplicarea cotei de 19% la preţul stabilit potrivit art. 115 din Legea nr. 85/2006.

57.   Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 1 la procedură

DATE

care trebuie cuprinse în referatul întocmit de instituţia publică solicitantă

pentru preluarea în administrare a bunurilor imobile, care fac obiectul cererii de trecere în proprietatea publică a statului

I.   Situaţia existentă:

-   număr de personal pe unităţi specifice:

   -  direcţia generală a finanţelor publice;

   -  trezorerie;

   -  administraţia finanţelor publice;

   -  alte instituţii publice;

-  spaţiile de care dispune:

   -   natura clădirii (locuinţe, birouri, alte cazuri);

   -   regim înălţime (S+P+nE);

   -   suprafaţa desfăşurată pe fiecare nivel;

   -   suprafaţa utilă;

-  dacă imobilul are şi spaţii ocupate de alte persoane (fizice sau juridice):

   -   nivelurile ocupate (parţial sau integral);

   -   suprafeţele desfăşurate;

-   modul de deţinere a spaţiilor:

   -  în proprietate sau în administrare;

   -   cu chirie de la .........;

   -   fără forme.

II.   Descrierea imobilului ce se propune spre preluare:

-   natura clădirii;

-   regimul de înălţime;

-  suprafaţa desfăşurată pe fiecare nivel;

-  stadiul în care se află construcţia:

   -   bună (construcţie din beton armat sau zidărie din cărămidă);

   -   degradată, parţial degradată.

III.   Motivele susţinute în cazul propunerii de abandonare a spaţiilor existente deţinute:

-  fără forme de deţinere;

-  degradare accentuată;

-  grave disfuneţii în exploatare;

-  chirii exagerate.

IV.   Propuneri de refuncţionalizare:

-   a spaţiilor existente;

-   a spaţiilor suplimentare ce se obţin în administrare.

Costurile totale pentru amenajare - refuncţionalizare şi cine le va suporta.

Se vor prezenta, de asemenea, orice alte aspecte care să vină în sprijinul fundamentării necesităţii obţinerii în administrare a bunurilor imobile ce fac obiectul cererii debitorilor (chiria lunară plătită, compararea cheltuielilor cu plata chiriei faţă de cheltuielile cu amenajarea - refunctionalizarea imobilului, perioada de amortizare a acestora, dotarea imobilului cu o serie de utilităţi sau amplasarea acestuia, care contribuie la o mai bună desfăşurare a activităţii etc.) şi sursele din care se vor acoperi cheltuielile necesare pentru transformarea-amenajarea bunurilor, precum şi modul de asigurare a acestora.

ANEXA Nr. 2 la procedură

ANTETUL PERSOANEI JURIDICE DEBITOARE

Nr. de înregistrare/data

Către:

Administraţia Finanţelor Publice ................................................................................................................/ Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului ........................................................../Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili/Direcţia Regională Vamală ........................................

Subscrisa (denumirea persoanei juridice  ebitoare)..............................................................................................................................., reprezentată legal prin ............................................................................., cu sediul în localitatea ...................................., str........................................... nr......., judeţul ....................................................., cod de înregistrare fiscală .............................................., înregistrată la oficiul registrului comerţului sub nr....................., vă rugăm a aproba cererea de stingere a unor creanţe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a ....................................................................................

Structura capitalului social/a asociaţilor/a acţionariatului este următoarea: .....................................................................................................................

Volumul şi natura creanţelor fiscale:

La data de    .................... obligaţiile fiscale ale(denumirea persoanei juridice debitoare) ........................................................................... sunt în sumă totală de ......................................... lei (debite principale ......................................... lei şi accesorii ....................................................... lei), din care:

1.  bugetul de stat, total .......................... lei, din care, debite principale ............................ lei, accesorii ....................................... lei;

2.   bugetul asigurărilor sociale de stat, total ....................................... lei, din care, debite principale ..................................................................... lei, accesorii .......................................... lei;

3.   bugetul asigurărilor pentru şomaj, total ....................................... lei, din care, debite principale ....................................................................... lei, accesorii ......................................... lei;

4.   bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, total .................. lei, din care, debite principale ........................................... lei, accesorii ........................................ lei;

5.  bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, total ............................ lei, din care, debite principale ......................................... lei, accesorii ........................................ lei.

Pentru stingerea creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat/bugetului asigurărilor pentru şomaj/bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale prin dare în plată, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi-a dat acordul prin Adresa nr. /data ..............., iar pentru stingerea creanţelor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate prin dare în plată, Ministerul Sănătăţii Publice a fost de acord prin Adresa nr./data ..................

Pentru  realizarea creanţelor fiscale  menţionate  mai  sus,  Administraţia  Finanţelor Publice ....................................../Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului .........................., Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili/Direcţia Regională Vamală .......................... a început executarea silită în temeiul titlurilor executorii ...................................................................

Bunurile imobile pentru care solicităm trecerea în proprietatea publică a statului sunt următoarele:

1.  denumirea ............................................., situat în localitatea ................................................................., str.............................................. nr......., judeţul......................................................, scurtă descriere a imobilului ................................................................................................................................., valoarea de inventar ........................................, valoarea de evaluare .................................................................................;

2.  denumirea ............................................., situat în localitatea ................................................................., str.............................................. nr......., judeţul......................................................, scurtă descriere a imobilului ................................................................................................................................., valoarea de inventar ........................................, valoarea de evaluare .................................................................................;

3.  denumirea ............................................., situat în localitatea .................................................................., str.............................................. nr......., judeţul......................................................, scurtă descriere a imobilului ................................................................................................................................., valoarea de inventar ........................................, valoarea de evaluare .................................................................................;

4. denumirea ............................................., situat în localitatea ..................................................................., str.............................................. nr......., judeţul......................................................, scurtă descriere a imobilului ................................................................................................................................., valoarea de inventar ........................................, valoarea de evaluare ..................................................................................

In susţinerea dreptului de proprietate al (denumirea persoanei juridice debitoare)......................................................................................... asupra bunurilor imobile care fac obiectul prezentei cereri, anexăm următoarele acte: .........................................................................................................................

Menţionăm că suntem de acord cu preţul de evaluare al bunurilor imobile stabilit prin servicii prestate de organe sau de persoane specializate, în conformitate cu prevederile art. 143 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Valoarea de inventar evidenţiată în contabilitate, conform fişei mijlocului fix şi balanţei analitice a mijloacelor fixe, a bunurilor imobile precizate mai sus este de ......................................... şi este reevaluată în conformitate cu ultimele reglementări legale în vigoare.

Menţionăm că operaţiunea de transfer al dreptului de proprietate al bunului imobil prin dare în plată este operaţiune taxabilă/scutită, conform art.............. din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Am luat cunoştinţă de prevederile legale cuprinse în anexa la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 486/2007, în sensul că stingerea creanţei fiscale se va face cu valoarea determinată potrivit pct. 26, şi suntem de acord cu aceasta (Acord nr............................... din data de ...................................).

Precizăm că bunurile imobile care fac obiectul prezentei cereri nu sunt grevate de drepturi reale şi de alte sarcini, nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietăţii sau al altor litigii, nu sunt aduse ca aport în cadrul unei asocieri în participatiune, aport la capitalul social al unei societăţi comerciale şi/sau nu sunt închiriate şi că pe numele (denumirea persoanei juridice debitoare)..................................................... nu există cereri şi nu a fost deschisă procedura insolvenţei, în care sens anexăm următoarele documente doveditoare:(denumirea persoanei juridice debitoare) ........................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ prin reprezentantul său legal ........................................................, este de acord cu compensarea diferenţei, potrivit legii, în cazul în care valoarea bunului/bunurilor imobile care fac obiectul prezentei cereri, determinată potrivit pct. 26 din anexa la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 486/2007, este mai mare decât creanţa fiscală pentru care solicităm stingerea prin dare în plată.

Alte precizări:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Subsemnatul, (numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al persoanei juridice debitoare).................................................................................,  declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de art. 292 din Codul penal, exactitatea şi caracterul complet al menţiunilor făcute în declaraţiile pe propria răspundere anexate la prezenta cerere.

Reprezentantul legal al persoanei juridice,

.......................................................

(Numele şi prenumele)

......................................................

Semnătura

L.S.

ANEXA Nr. 3 la procedură

MINISTERUL ECONOMIEI Şl FINANŢELOR

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A JUDEŢULUI ............................................

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE A ..............................................................................

DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI

DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ ................................................................................................

Nr.............................../data ...............................

Către:

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului ..................................................................

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Muncipiului Bucureşti

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Autoritatea Naţională a Vămilor

Prin cererea depusă de(denumirea persoanei juridice debitoare) ................................................................................................................................, reprezentată legal prin ................................................, cu sediul în localitatea ..................................., str........................................... nr. ................., judeţul .........................., cod de înregistrare fiscală ....................., înregistrată la oficiul registrului comerţului sub nr......................., înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice ............................................................../Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului ......................................................................../Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili/Direcţia Regională Vamală ...................................... sub nr.................................. din data de ....................................., se solicită stingerea unor creanţe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorului.

Structura capitalului social/a asociaţilor/a acţionariatului debitorului este următoarea: ....................................................................................................

Volumul şi natura creanţelor fiscale:

Obligaţiile fiscale actualizate la data de ....................... ale (denumirea persoanei juridice debitoare)...................................................... sunt în sumă totală de .................................... lei (debite principale ................................ lei + accesorii .................................... lei + cheltuieli de executare .................................... lei), din care:

1.   bugetul de stat, total ......................... lei, din care debite principale ....................... lei, accesorii ...................................................................... lei;

2.  bugetul asigurărilor sociale de stat, total ............... lei, din care debite principale ................ lei, accesorii ........................................................... lei;

3.  bugetul asigurărilor pentru şomaj, total ..................... lei, din care debite principale ....................... lei, accesorii ................................................ lei;

4.  bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, total ......................... lei, din care debite principale ...................................... lei, accesorii ......................................... lei;

5.  bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, total ......................... lei, din care debite principale ............................................. lei, accesorii ......................................... lei;

6.  cheltuieli de executare ............................................... lei.

Pentru stingerea creanţelor bugetului de stat, Ministerul Economiei şi Finanţelor şi-a dat acordul prin Adresa nr.......... din data de ................................

Pentru stingerea creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat/bugetului asigurărilor pentru şomaj/bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale prin dare în plată, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi-a dat acordul prin Adresa nr...... din data de ....................., iar pentru stingerea creanţelor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate prin dare în plată, Ministerul Sănătăţii Publice a fost de acord prin Adresa nr...... din data de ...................

Pentru  realizarea creanţelor fiscale  menţionate  mai  sus,  Administraţia  Finanţelor Publice ....................................../Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului .........................../ Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili/Direcţia Regională Vamală ............................... a început executarea silită în temeiul titlurilor executorii nr.................. din data de ............................., prin comunicarea somaţiilor nr.............. din data de ................., şi a aplicat sechestrul asupra bunurilor imobile nr................... din data de ....................................., anexate în copie certificată.

Bunurile imobile pentru care (denumirea persoanei juridice debitoare)  ..................................................................................................... solicită trecerea în proprietatea publică a statului prin dare în plată sunt următoarele:

1.  denumirea ..................................., situat în localitatea ..................................., str.................... nr. ..., judeţul ............................................., scurtă descriere a imobilului .........................................................................., valoarea de inventar .................................., valoarea de evaluare .............................;

2.  denumirea ..................................., situat în localitatea .................................., str.................... nr. ..., judeţul ................................, scurtă descriere a imobilului ........................................................................................., valoarea de inventar .................................., valoarea de evaluare .............................;

3.  denumirea ..................................., situat în localitatea ..................................., str.................... nr. ..., judeţul ............................................., scurtă descriere a imobilului .........................................................................., valoarea de inventar .................................., valoarea de evaluare .............................;

4.  denumirea ..................................., situat în localitatea ..................................., str.................... nr. ..., judeţul ............................................., scurtă descriere a imobilului ........................................................................., valoarea de inventar .................................., valoarea de evaluare ..............................

In susţinerea dreptului de proprietate (denumirea persoanei juridice debitoare).......................................................................................... asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii debitorului, acesta a anexat următoarele acte:.............................................................................................................

Menţionăm că cererea şi documentaţia în susţinerea acesteia cuprind toate datele şi documentele prevăzute în anexa la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 486/2007.

Valoarea de inventar evidenţiată în contabilitate a bunurilor imobile care fac obiectul cererii de dare în plată, menţionată de debitor în cerere, este cea din fişa mijlocului fix şi din balanţa analitică a mijloacelor fixe şi este reevaluată în conformitate cu ultimele reglementări legale în vigoare.

Valoarea de evaluare a bunurilor imobile, stabilită prin raportul de evaluare anexat, întocmit de ...................................., este în sumă de .........................................., fără TVA.

Operaţiunea de transfer al proprietăţii bunului imobil prin dare în plată este operaţiune taxabilă/scutită din punct de vedere al TVA, conform art............. din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Eficienţa modalităţii de stingere a creanţelor fiscale prin dare în plată faţă de alte modalităţi de realizare a creanţelor fiscale, inclusiv valorificarea în cadrul procedurii de executare silită ......................................................................................................................................................................................

Bunurile imobile care fac obiectul debitorului ............................................................................ sunt solicitate a fi preluate în administrare de către (denumirea instituţiei publice solicitante) ........................................................................, cu avizul ordonatorului principal de credite al acesteia, prin Adresa nr.................................. din data de ............................, însoţită de Referatul nr..................... din data de ................................, întocmit de instituţia publică solicitantă conform anexei nr. 1 la procedura aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 486/2007, anexate, în vederea utilizării lor ca spaţii destinate ............................................................................................................................................................................. ..................................................

Alte precizări ............................................................................................................................................................................................... .............

Propunerile privind aplicarea procedurii de dare în plată

Administraţia Finanţelor Publice a ................................../Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului ................................................................./Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili/Direcţia Regională Vamală ................................... propune stingerea creanţelor bugetului de stat/bugetului asigurărilor sociale de stat/bugetului asigurărilor pentru şomaj/bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale/bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate prin dare în plată în limita sumei de ... lei, stabilită potrivit pct. 26 din anexa la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 486/2007, de comuna cord cu debitorul ....................................................................... (Acord nr ..................................... din data de ........................................).

Conducătorul organului fiscal,

................................................

 (Numele şi prenumele)

L.S.

ANEXA Nr. 4 la procedură

MINISTERUL ECONOMIEI Şl FINANŢELOR

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A JUDEŢULUI ...........................

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR

Nr........................../data ..............................

Către:

Ministerul Economiei şi Finanţelor

Prin cererea depusă de (denumirea persoanei juridice debitoare)........................................................., reprezentata legal prin ......................., cu sediul în localitatea .............................., str................................ nr....., judeţul ........................., cod de înregistrare fiscală .............................................., înregistrată la oficiul registrului comerţului sub nr............................., înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice ........................................../ Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului ........................................./Direcţia Generală a Finanţelor  Publice  a  Municipiului  Bucureşti/Direcţia generală de  administrare  a  marilor contribuabili/Direcţia Regională Vamală ............................. sub nr............................... din data de .............................., se solicită stingerea unor creanţe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorului.

Structura capitalului social/a asociaţilor/a acţionariatului debitorului este următoarea:

Volumul şi natura creanţelor fiscale:

Obligaţiile fiscale actualizate la data de ............................. ale (denumirea persoanei juridice debitoare)..................................................... sunt în sumă totală de ................................... lei (debite principale ....................................... lei + accesorii .................................................... lei + cheltuieli de executare ... lei), din care:

1.   bugetul de stat, total ........................ lei, din care debite principale ........................... lei, accesorii .................................................................. lei;

2.  bugetul asigurărilor sociale de stat, total ................ lei, din care debite principale .................... lei, accesorii ..................................................... lei;

3.  bugetul asigurărilor pentru şomaj, total ................ lei, din care debite principale ................... lei, accesorii ........................................................ lei;

4.  bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, total ........................ lei, din care debite principale ...................................... lei, accesorii .......................................... lei;

5.  bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate total ... lei, din care debite principale ................................................................... lei, accesorii ............................ lei;

6.  cheltuieli de executare ............................................ lei.

Pentru stingerea creanţelor bugetului de stat, Ministerul Economiei şi Finanţelor şi-a dat acordul prin Adresa nr................. din data de .....................

Pentru stingerea creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat/bugetului asigurărilor pentru şomaj/bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale prin dare în plată, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi-a dat acordul prin Adresa nr.............................. din data de ..................................., iar pentru stingerea creanţelor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate prin dare în plată, Ministerul Sănătăţii Publice a fost de acord prin Adresa nr.......................................... din data de ..............................................

Pentru  realizarea creanţelor fiscale  menţionate  mai sus,  Administraţia  Finanţelor Publice .............................../Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului ................../ Direcţia Generală a  Finanţelor  Publice  a  Municipiului  Bucureşti/Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili/Direcţia Regională Vamală  .........................  a început executarea silită în temeiul titlurilor executorii  nr............... din data de  ........................., prin comunicarea somaţiilor nr...................................... din data de ....................................., şi a aplicat sechestrul asupra bunurilor imobile nr........................... din data de ................

Bunurile imobile pentru care (denumirea persoanei juridice debitoare)..................................................................................................... solicită trecerea în proprietatea publică a statului prin dare în plată sunt următoarele:

1. denumirea ..............................................................., situat în localitatea ....................................................., str.......................................... nr......., judeţul ................................................, scurtă descriere a imobilului ................................, valoarea de inventar .............................................., valoarea de evaluare ..........................................;

2.  denumirea .............................................................., situat în localitatea ....................................................., str.......................................... nr......., judeţul ................................................, scurtă descriere a imobilului ................................, valoarea de inventar .............................................., valoarea de evaluare ..........................................;

3.  denumirea .............................................................., situat în localitatea ....................................................., str.......................................... nr......., judeţul ................................................, scurtă descriere a imobilului ................................, valoarea de inventar .............................................., valoarea de evaluare ..........................................;

4.  denumirea .............................................................., situat în localitatea ....................................................., str.......................................... nr......., judeţul ................................................, scurtă descriere a imobilului ................................, valoarea de inventar .............................................., valoarea de evaluare ...........................................

In susţinerea dreptului de proprietate(denumirea persoanei juridice debitoare) ....................................................... asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii debitorului, acesta a anexat următoarele acte: ............................................

Menţionăm că cererea şi documentaţia în susţinerea acesteia cuprind toate datele şi documentele prevăzute în anexa la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 486/2007.

Valoarea de inventar evidenţiată în contabilitate a bunurilor imobile care fac obiectul cererii de dare în plată, menţionată de debitor în cerere, este cea din fişa mijlocului fix şi din balanţa analitică a mijloacelor fixe şi este reevaluată în conformitate cu ultimele reglementări legale în vigoare.

Valoarea de evaluare a bunurilor imobile stabilită prin raportul de evaluare, întocmit de ..................................., este în sumă de ..............................., fără TVA.

Operaţiunea de transfer al proprietăţii bunului imobil prin dare în plată este operaţiune taxabilă/scutită din punct de vedere al TVA, conform art......... din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Eficienţa modalităţii de stingere a creanţelor fiscale prin dare în plată faţă de alte modalităţi de realizare a creanţelor fiscale, inclusiv valorificarea în cadrul procedurii de executare silită ........................................................................................................................................................................................

Bunurile imobile care fac obiectul cererii debitorului ............................................................... sunt solicitate a fi preluate în administrare de către (denumirea instituţiei publice solicitante).............................................................., cu avizul ordonatorului principal de credite al acesteia, prin Adresa nr........................................... din data de .................................................., însoţită de Referatul nr..................................... din data de ................................, întocmit de instituţia publică solicitantă conform anexei nr. 1 la procedura aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 486/2007, anexate, în vederea utilizării lor ca spaţii destinate ..........................................................................................................................

Eficienţa preluării bunului imobil este determinată prin compararea creanţelor fiscale stinse, la care se adaugă şi cheltuielile de transformare şi amenajare, cu cheltuielile necesare unei noi construcţii sau achiziţii ori cu cele aferente plăţii de chirii. Se va menţiona, de asemenea, şi sursa de acoperire suplimentară prevăzută pentru amenajarea spaţiului.

Alte precizări ........................................................................................................................................................................ ...................................

Propunerile privind aplicarea procedurii de dare în plată .............................................................................................................................................

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului ..................../Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili/ Autoritatea Naţională a Vămilor propune stingerea creanţelor bugetului de stat/bugetului asigurărilor sociale de stat/bugetului asigurărilor pentru şomaj/bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale/bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate prin dare în plată în limita sumei de ... lei, stabilită potrivit pct. 26 din anexa la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 486/2007.

Conducătorul unităţii fiscale,

...............................................

(Numele şi prenumele)

L.S.

Vizat,

Serviciul juridic

ANEXA Nr. 5 la procedură

MINISTERUL ECONOMIEI Şl FINANŢELOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului ......................./

Direcţia Regională Vamală ......................................................./

Administraţia Finanţelor Publice ............................................../

str.................................... nr. ..., localitatea ............................

Dosar de executare nr......................./......................................

Nr.................................. din ...................................................

PROCES-VERBAL

pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile

Incheiat astăzi, ...................................., luna ..........................................., anul ......., în temeiul art. 1711 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru stingerea creanţelor fiscale1) faţă de debitorul (persoană juridică)2) .............................. din localitatea ................................................., str................................... nr. ..., cod de identificare fiscală3) ........................................., astfel cum au fost specificate în evidenţa pe plătitori/titlurileexecutorii4) ..................................., emise de ............................., în sumă totală de ..................... lei, din care rămase de recuperat 5):.......................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Intrucât debitorul nu a plătit la termenele stabilite obligaţiile fiscale prevăzute mai sus, la cererea acestuia se efectuează trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile 6).

a)  Date privind identificarea bunurilor imobile (clădire şi/sau teren):

........................................................................................................................................................................ .........................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

b)  Descriere sumară:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

c)  Documente care atestă dreptul de proprietate al debitorului asupra bunurilor imobile:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

d)  Valoarea bunului imobil pentru care s-a decis trecerea în proprietatea publică a statului este de .......................... lei, plus TVA în sumă de ....................... lei, după caz.

e)  Preţul bunului imobil acceptat de debitor (inclusiv TVA): ......................... lei.

f)  Suma totală a obligaţiilor fiscale: ............................... lei, din care:

- ............................................................. lei, reprezentând TVA colectată, aferentă operaţiunii de transfer al proprietăţii bunului imobil prin dare în plată, în conformitate cu art. 126 alin. (1), art. 141 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- ....................................... lei, reprezentând obligaţii fiscale actualizate pentru care se solicită stingerea prin dare în plată.

g)  Diferenţa din care:

-  obligaţii fiscale rămase de recuperat (f-e) ........................ lei;

-   sumă rămasă în plus, care urmează a fi regularizată conform dispoziţiilor legale în vigoare (e-f): ................................... lei.

Documentele din care rezultă că bunurile imobile sunt libere de orice sarcini (din evidenţele Biroului de carte funciară):

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în baza Deciziei nr.......................................... din data de ............................... a comisiei din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor în ...... exemplare.

Conform art. 155 şi 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, debitorul are obligaţia să emită factura şi să evidenţieze în evidenţa proprie operaţiunea de livrare a bunului imobil, inclusiv TVA colectată aferentă.

TVA colectată pentru livrarea bunului imobil prin trecerea acestuia în proprietatea publică a statului se evidenţiază la rândul de regularizări din decontul de TVA prevăzut la art. 1562 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu semnul minus, pe baza acestui proces-verbal.

In conformitate cu prevederile art. 1711 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal constituie titlu de proprietate.

Impotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 169 şi 170 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Conducătorul organului fiscal,

............................................................

(Semnătura)

L.S.

............................................................

............................................................

............................................................

Debitor,

.............................................................

(Semnătura)

Executor fiscal,

Nume ..................................................

Prenume ..............................................

Semnătura ...........................................

MEF-ANAF cod 14.13.37.99

1.   Denumire: Proces-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile

2.  Cod: 14.13.37.99

3.  Format: A4/t2

4.  Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe, în blocuri de 150 de file.

5.  Se difuzează: gratuit.

6.   Se utilizează: în baza art. 1711 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

7.  Se întocmeşte: în 3 exemplare de organul fiscal.

8.  Circulă:

- 1 exemplar la debitor;

- 1 exemplar la instituţia publică solicitantă.

9.  Se arhivează: 1 exemplar la dosarul fiscal/de executare.

1) Impozite, taxe, contribuţii sociale, amenzi şi alte sume, precum şi accesoriile acestora, gestionate şi administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale.

2) Nume, prenume/denumire.

3) Se va completa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

4) In cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

5) Se înscriu sumele rămase de recuperat pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii sociale, amenzi şi alte sume, precum şi accesoriile acestora, gestionate şi administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale, inclusiv cheltuielile de executare, actualizate.

6) In cazul în care bunurile imobile sunt sechestrate, se va indica Procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr..................................................... din ................................. întocmit de ............................................. care se va anexa la prezentul proces-verbal.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 486/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 486 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 486/2007
Ordin 1054 2016
Ordin 20 2010
pentru modificarea si completarea Procedurii privind stingerea creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin trecerea în proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobata prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 486/2007
Ordin 2142 2008
pentru modificarea si completarea Procedurii privind stingerea creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobata prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 486/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu