Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 20 din 5 ianuarie 2010

pentru modificarea si completarea Procedurii privind stingerea creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin trecerea în proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobata prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 486/2007

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 17 din 11 ianuarie 2010In temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,

având în vedere dispoziţiile art. 175 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura privind stingerea creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte venituri datorate bugetului de stat şi/sau a creanţelor reprezentând contribuţii sociale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 486/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 22 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La punctul 15, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,h) eficienţa stingerii creanţelor fiscale prin trecerea bunurilor imobile în proprietatea publică a statului, faţă de alte modalităţi de stingere prevăzute de lege;".

2. La punctul 15, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:

,,h1) eficienţa aplicării acestei modalităţi de stingere a creanţelor fiscale, rezultată din compararea creanţelor fiscale stinse prin această modalitate, la care se adaugă eventualele cheltuieli de amenajare-refuncţionalizare, cu cheltuielile necesare unei noi construcţii sau achiziţii;".

3. Punctul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„22. (1) Procesul-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile se întocmeşte, de regulă, în 4 exemplare, cu valoare de original, din care un exemplar se înaintează debitorului, un alt exemplar se înaintează, prin direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti ori prin Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili sau Autoritatea Naţională a Vămilor, după caz, împreună cu un exemplar al deciziei, solicitantului, pentru obţinerea bunului imobil în administrare. Al treilea exemplar rămâne la organul fiscal competent, inclusiv la direcţia regională pentru accize şi operaţiuni vamale. Al patrulea exemplar va fi înaintat de îndată de către organul fiscal competent biroului oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară pe teritoriul căruia se află bunul imobil, împreună cu solicitarea privind înscrierea dreptului de proprietate publică a statului.

(2) In cazul în care bunurile imobile pentru care comisia din cadrul Ministerului Finanţelor Publice a decis trecerea în proprietatea publică a statului urmează a fi preluate în administrare de mai multe instituţii publice solicitante, pentru fiecare dintre acestea se întocmeşte câte un proces-verbal de trecere în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile."

4. După punctul 24 se introduc două noi puncte, punctele 241 şi 242, cu următorul cuprins:

„241. La data prevăzută la pct. 24, instituţia publică ce a solicitat preluarea în administrare primeşte bunurile imobile în custodie de la debitor sau, după caz, de la administratorul-sechestru, prin semnarea procesului-verbal încheiat în acest sens.

242. Dispoziţiile pct. 241 se aplică în mod corespunzător şi în cazul debitorilor persoane juridice la care s-a instituit administrarea specială în perioada de privatizare, precum şi al debitorilor persoane juridice pentru care s-a deschis procedura insolvenţei, cu avizul administratorului special sau al administratorului/lichidatorului judiciar, după caz."

5. Punctul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„26. Stingerea creanţelor fiscale se va face la valoarea cea mai mică dintre valoarea stabilită prin evaluare, conform pct. 25, şi valoarea de inventar evidenţiată în contabilitatea persoanei juridice debitoare, stabilită pe fiecare bun imobil în parte."

6. Punctul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„27. In cazul în care operaţiunea de transfer al proprietăţii bunului imobil prin dare în plată este taxabilă conform art. 141 alin. (2) lit. f) sau alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se datorează TVA corespunzătoare cotei de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 140 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, aplicată la valoarea stabilită potrivit pct. 26."

7. Punctul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„32. (1) Conform art. 155 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, debitorul emite factura către organul fiscal competent, inclusiv direcţia regională vamală pentru accize şi operaţiuni vamale, în cadrul termenului prevăzut la acest articol faţă de data încheierii procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a statului a bunului imobil.

(2) Informaţiile din factură se trec în jurnalul pentru vânzări întocmit conform art. 156 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi se preiau în decontul de taxă pe valoarea adăugată prevăzut la art. 1562 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, la rândul «Livrări de bunuri şi prestări de servicii scutite fără drept de deducere», dacă operaţiunea este scutită conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, la rândul «Livrări de bunuri şi prestări de servicii, taxabile cu cota de 19%» sau la rândul «Livrări de bunuri taxabile cu cota de 5%», dacă operaţiunea este taxabilă prin efectul legii sau prin opţiune."

8. După punctul 32 se introduce un nou punct, punctul 321, cu următorul cuprins:

„321. (1) In aplicarea prevederilor art. 141 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul livrării prin dare în plată a unei construcţii şi a unui teren pe care este edificată construcţia ce formează un singur corp funciar, identificat printr-un singur număr cadastral, se procedează conform pct. 37 alin. (1) şi (6) de la titlul VI din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Dacă livrarea prin dare în plată a unei construcţii şi a unui teren pe care este edificată construcţia ce formează un singur corp funciar, identificat printr-un singur număr cadastral, se încadrează la situaţia prevăzută la pct. 37 alin. (1) lit. a) de la titlul VI din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu este necesară obţinerea certificatului de urbanism."

9. După punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 351, cu următorul cuprins:

„351. Pe baza hotărârii Guvernului privind darea în administrare, instituţiile publice solicitante sunt obligate să solicite organului competent, potrivit legii, înregistrarea dreptului de administrare al bunurilor imobile din domeniul public al statului."

10. Punctul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„54. Organul fiscal competent, inclusiv direcţia regională pentru accize şi operaţiuni vamale, va transmite întreaga documentaţie, potrivit pct. 5-9, direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili ori Autorităţii Naţionale a Vămilor, după caz, care va proceda conform pct. 10 şi 12."

11. Punctul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„56. In cazul în care livrarea bunului imobil prin dare în plată este taxabilă, conform art. 141 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, TVA se colectează prin aplicarea cotei de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 140 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, la preţul stabilit potrivit art. 115 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare."

12. După punctul 56 se introduce un nou punct, punctul 561, cu următorul cuprins:

„561. (1) In cazul unui debitor pentru care s-a deschis procedura insolvenţei, pentru operaţiunile taxabile prin efectul legii sau prin opţiune sunt aplicabile prevederile art. 160 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la măsurile de simplificare prevăzute pentru livrările de bunuri efectuate de aceste persoane, dacă organul fiscal care încheie procesul-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile este înregistrat în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Debitorul va emite factura fără taxă înscriind pe aceasta menţiunea «taxare inversă», va evidenţia numai baza de impozitare în decontul prevăzut la art. 1562 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, la rândul «Livrări de bunuri şi prestări de servicii scutite cu drept de deducere, cu excepţia celor de la rd.1-3 şi operaţiuni supuse măsurilor de simplificare» şi, deoarece a emis factura fără taxa pe valoarea adăugată, nu va trece cu semnul minus la rândul «Regularizări taxă colectată» din decont, taxă aferentă operaţiunii care trebuie menţionată în procesul-verbal de trecere în proprietatea publică a statului a bunului imobil.

(3) Taxa pe valoarea adăugată aferentă operaţiunii de dare în plată supusă măsurilor de simplificare de taxă se include în preţul bunului imobil acceptat de debitor de la lit. e) din procesul-verbal de trecere în proprietatea publică a statului a bunului imobil.

(4) Organul fiscal competent va calcula taxa în factura primită de la debitor, va evidenţia operaţiunea în jurnalul pentru cumpărări şi în decontul prevăzut de art. 1562 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă, şi nu va trece taxa la rândul «Taxă dedusă conform art. 145 sau 147» din decont, deoarece nu este aferentă achiziţiilor destinate realizării de operaţiuni pentru care organul fiscal competent are drept de deducere conform art. 145 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, fiind bunuri imobile trecute în proprietatea publică a statului care se dau în administrare instituţiei solicitante şi pentru care nu se colectează taxa pe valoarea adăugată."

13. Anexa nr. 5 la procedură se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXĂ  (Anexa nr. 5 la procedură)

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului.............................../

Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale......................../

Administraţia Finanţelor Publice.........................................................,

str.........................................nr............, localitatea............................

Dosar de executare nr....................................../.....................................

Nr.....................................din..............................................................

PROCES-VERBAL

pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile

- model -

Incheiat astăzi, ..............luna.....anul ..... în temeiul art. 175 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru stingerea creanţelor fiscale1) faţă de debitorul (persoană juridică)2)............................................................................ din localitatea...................................., str..........................................nr......, cod de identificare fiscală3)....................................., astfel cum au fost specificate în evidenţa pe plătitori/titlurile executorii4).........................................., emise de............................,

In sumă totală de.................................lei, din care rămase de recuperat5):

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Intrucât debitorul nu a plătit la termenele stabilite obligaţiile fiscale prevăzute mai sus, la cererea acestuia se efectuează trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile6).

a) Date privind identificarea bunurilor imobile (clădire şi/sau teren):

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

b) Descriere sumară:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

c) Documente care atestă dreptul de proprietate al debitorului asupra bunurilor imobile:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

d) Valoarea bunului imobil pentru care s-a decis trecerea în proprietatea publică a statului este de...................lei, plus TVA în sumă de.........................lei, după caz.

e) Preţul bunului imobil acceptat de debitor (inclusiv TVA):.........................lei.

f) Suma totală a obligaţiilor fiscale:.......................lei, din care:

-..........................lei, reprezentând TVA colectată, aferentă operaţiunii de transferai proprietăţii bunului imobil prin dare în plată, în conformitate cu art. 126 alin. (1), art. 141 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

-.........................lei, reprezentând obligaţii fiscale actualizate pentru care se solicită stingerea prin dare în plată.

g) Diferenţa, din care:

- obligaţii fiscale rămase de recuperat [f)-e)]............................lei;

- suma rămasă în plus, care urmează a fi regularizată conform dispoziţiilor legale în vigoare [e)-f)]:.......................lei.

Documentele din care rezultă că bunurile imobile sunt libere de orice sarcini (din evidenţele Biroului de carte funciară):

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în baza Deciziei nr ....... din data de .......... a comisiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în......exemplare.

Conform art. 155 şi 156 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, debitorul are obligaţia să emită factura şi să evidenţieze în evidenţa proprie operaţiunea de livrare a bunului imobil, inclusiv TVA colectată aferentă.

TVA colectată pentru livrarea bunului imobil prin trecerea acestuia în proprietatea publică a statului se evidenţiază la rândul de regularizări din decontul de TVA prevăzut la art. 1562 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu semnul minus, pe baza acestui proces-verbal.

In cazul în care pentru debitor s-a deschis procedura de insolvenţă conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare, şi organul fiscal competent cu care se încheie procesul-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a bunurilor imobile este înregistrat în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru operaţiunile taxabile prin efectul legii sau prin opţiune trebuie să se aplice prevederile art. 160 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal referitoare la măsurile de simplificare de taxă pe valoarea adăugată, ce se realizează conform pct. 561 din procedură, şi prin includerea taxei pe valoarea adăugată aferentă operaţiunii în preţul bunului imobil acceptat de debitor, menţionat de la lit. e) din prezentul proces-verbal.

In conformitate cu prevederile art. 175 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal constituie titlu de proprietate.

Impotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la comunicare, sub sancţiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Deciziile emise de organul fiscal în soluţionarea contestaţiei pot fi atacate la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când se acceptă informaţiile prezentate de contribuabil, pe care acesta le-a dat într-o declaraţie sau într-o cerere, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Conducătorul organului fiscal,

........................................................

(Semnatura)

L.S.

........................................................

........................................................

........................................................

Executor fiscal,

........................................................

Nume..............................................

Prenume..........................................

Semnătura......................................

Debitor,

........................................................

(Semnatura)

MFP-ANAF cod 14.13.37.99

1. Denumire: Proces-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile

2. Cod: 14.13.37.99

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe, în blocuri de 150 de file.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: în baza art. 175 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Se întocmeşte, de regulă, în 4 exemplare de organul fiscal. In cazul în care bunurile imobile pentru care comisia din cadrul Ministerului Finanţelor Publice a decis trecerea în proprietatea publică a statului urmează a fi preluate în administrare de mai multe instituţii publice solicitante, pentru fiecare dintre acestea se întocmeşte câte un proces-verbal de trecere în proprietatea publică a statului.

8. Circulă: - un exemplar la debitor;

- câte un exemplar la instituţia publică solicitantă;

- un exemplar la biroul oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară.

9. Se arhivează: un exemplar la dosarul fiscal/de executare.

1) Impozite, taxe, contribuţii sociale, amenzi şi alte sume, precum şi accesoriile acestora, gestionate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale, cu excepţia creanţelor fiscale cu reţinere la sursă şi a accesoriilor aferente acestora.

2) Nume, prenume/denumire.

3) Se va completa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

4) In cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

5) Se înscriu sumele rămase de recuperat pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii sociale, amenzi şi alte sume, precum şi accesoriile acestora, gestionate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale, inclusiv cheltuielile de executare, actualizate.

6) In cazul în care bunurile imobile sunt sechestrate, se va indica Procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr...............din........................ întocmit de..........................., care se va anexa la prezentul proces-verbal.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 20/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 20 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu