Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2142 din 11 iulie 2008

pentru modificarea si completarea Procedurii privind stingerea creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobata prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 486/2007

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 575 din 30 iulie 2008In temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 175 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei si finanţelor emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura privind stingerea creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte venituri datorate bugetului de stat şi/sau a creanţelor reprezentând contribuţii sociale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 486/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 22 iunie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. Creanţele reprezentând impozite, taxe şi alte venituri cuvenite bugetului de stat şi/sau creanţele reprezentând contribuţii sociale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu excepţia celor cu reţinere la sursă şi a accesoriilor aferente acestora, denumite în continuare creanţe fiscale, se pot stinge prin dare în plată."

2. La punctul 6, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

,,d1) menţiunea că în volumul creanţelor prevăzute la lit. d) nu sunt cuprinse şi creanţe cu reţinere la sursă şi accesoriile aferente acestora;".

3.  La punctul 7, litera h) se abrogă.

4.  La punctul 8 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) solicitarea privind preluarea în administrare a imobilului respectiv, avizată de ordonatorul principal de credite ori, în cazul în care solicitantul bunurilor imobile este Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau o unitate fiscală teritorială subordonată acesteia, de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, însoţită de un referat întocmit de instituţia publică solicitantă, potrivit modelului din anexa nr. 1, în cazul în care aceasta a fost depusă la organul fiscal competent, inclusiv la direcţia regională pentru accize şi operaţiuni vamale. In cazul în care solicitantul preluării în administrare a bunurilor imobile este un consiliu local, solicitarea va fi avizată de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative. Dacă în evidenţa prevăzută la pct. 11 nu există o astfel de solicitare şi aceasta nici nu a fost depusă la organul fiscal competent, debitorul are obligaţia identificării solicitantului privind preluarea în administrare a imobilului, precum şi a prezentării solicitării către direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, respectiva municipiului Bucureşti, către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili ori Autoritatea Naţională a Vămilor, după caz, în vederea înscrierii în evidenţă;".

5.  La punctul 9, teza a doua se abrogă.

6.  Punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„10. In   cazul  în  care  solicitarea  privind   preluarea în administrare a bunului imobil, împreună cu referatul întocmit de instituţia publică solicitantă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, nu au fost depuse la organul fiscal competent ori au fost depuse de către debitor, potrivit pct. 8 alin. (2) lit. b), direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili sau Autoritatea Naţională a Vămilor, după caz, le va anexa la documentaţia primită de la organul fiscal competent ori de la direcţia regională pentru accize şi operaţiuni vamale, după caz, şi va întocmi un referat de oportunitate, conform modelului din anexa nr. 4, care va cuprinde elementele prevăzute la pct. 8 alin. (2) lit. e), precum şi:

a) punctul de vedere asupra solicitării debitorului şi propunerea privind aplicarea procedurii de dare în plată;

b) menţiunea că valoarea de inventar evidenţiată în cererea debitorului este cea specificată în fişa mijlocului fix şi în balanţa analitică a mijloacelor fixe şi este reevaluată în conformitate cu ultimele reglementări legale în vigoare;

c)eficienţa preluării bunului imobil, determinată prin compararea creanţelor fiscale stinse, la care se adaugă şi cheltuielile de transformare şi amenajare, cu cheltuielile necesare unei noi construcţii sau achiziţii ori cu cele aferente plăţii de chirii, precum şi sursa de acoperire suplimentară prevăzută pentru amenajarea spaţiului, astfel cum au fost menţionate de către instituţia publică solicitantă."

7. La punctul 15, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

,,c1) existenţa acordului Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi/sau al Ministerului Sănătăţii Publice, prevăzut la pct. 7 lit. g), în cazul în care debitorul solicită prin cerere stingerea prin dare în plată a contribuţiilor sociale care se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi/sau la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după caz;".

8.  Punctul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„18. Deciziile emise potrivit pct. 16, 38, 45 şi 50 se întocmesc în 4 exemplare cu valoare de original şi se comunică de către direcţia de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală debitorului şi, prin direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti ori prin Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili sau Autoritatea Naţională a Vămilor, după caz, organului fiscal competent, inclusiv direcţiei regionale vamale, şi instituţiei publice solicitante. Un exemplar al deciziei se arhivează de către direcţia de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. In cazul în care bunurile imobile urmează a fi preluate în administrare de mai multe instituţii publice solicitante, pentru fiecare dintre acestea se întocmeşte şi se comunică câte o decizie."

9.  Punctul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„22. Procesul-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile se întocmeşte, de regulă, în 3 exemplare cu valoare de original, dintre care un exemplar se înaintează debitorului, un alt exemplar se înaintează, prin direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti ori prin Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili sau Autoritatea Naţională a Vămilor, după caz, împreună cu un exemplar al deciziei, solicitantului, pentru obţinerea bunului imobil în administrare, iar al treilea exemplar rămâne la organul fiscal competent, inclusiv la direcţia regională pentru accize şi operaţiuni vamale. In cazul în care bunurile imobile pentru care comisia din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor a decis trecerea în proprietatea publică a statului urmează a fi preluate în administrare de mai multe instituţii publice solicitante, pentru fiecare dintre acestea se întocmeşte câte un proces-verbal de trecere în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile."

10. Punctul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„28. Cu valoarea stabilită potrivit pct. 26 plus TVA, dacă este cazul, se sting cu prioritate TVA aferentă operaţiunii de dare în plată, dacă operaţiunea este taxabilă, şi apoi, total sau parţial, creanţele fiscale pentru care s-a aprobat stingerea şi accesoriile aferente acestora, inclusiv cheltuielile de executare, dacă este cazul, actualizate la data stingerii, respectiv la data întocmirii procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a statului a bunului imobil aprobat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."

11.   La punctul 52, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) membrii adunării creditorilor au fost de acord, fie ca o măsură în cadrul planului de reorganizare judiciară, fie ca o modalitate de atribuire a unui bun în contul creanţei în cadrul lichidării, cu trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile libere de sarcini în contul creanţelor fiscale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, înscrise în tabloul creditorilor;".

12.   La punctul 53, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) procesul-verbal al şedinţei adunării creditorilor, prin care majoritatea absolută a membrilor adunării creditorilor, în condiţiile prevederilor art. 100 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător, au fost de acord cu darea în plată;".

Art. II. -Anexele nr. 2-5 la procedură se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - In tot cuprinsul Procedurii privind stingerea creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte venituri datorate bugetului de stat şi/sau a creanţelor reprezentând contribuţii sociale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 486/2007, următoarele articole din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi următoarea sintagmă se înlocuiesc astfel:

a) art. 143 cu art. 147;

b) art. 163 alin. (1) cu art. 167 alin. (1); c)art. 1711 cu art. 175;

d) art. 179 alin. (2) cu art. 209 alin. (2);

e)  direcţia regională vamală cu direcţia regională pentru accize şi operaţiuni vamale.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 2 la procedură)

ANTETUL PERSOANEI JURIDICE DEBITOARE

Nr. de înregistrare/data

Către

Administraţia Finanţelor Publice ................................................................../Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului......................................................./ Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili/Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale.................................................................

Subscrisa (denumirea persoanei juridice debitoare) .............................................................................................................., reprezentată legal prin........................, cu sediul în localitatea..............................................., str..............................................nr........judeţul............................................, cod de înregistrare fiscală.............................................., înregistrată la oficiul registrului comerţului sub nr........................................., vă rugăm a aproba cererea de stingere a unor creanţe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a....................................................................

Structura capitalului social/a asociaţilor/a acţionariatului este următoarea:......................................................................................................................

Volumul şi natura creanţelor fiscale:

La data de.........................................obligaţiile fiscale ale (denumirea persoanei juridice debitoare) .................................................................................. sunt în sumă totală de.......................lei (debite principale.............................lei şi accesorii....................................lei), din care:

1.  bugetul de stat, total.............................lei, din care debite principale........................lei, accesorii.........................lei;

2.  bugetul asigurărilor sociale de stat, total................lei, din care debite principale................lei, accesorii................lei;

3.  bugetul asigurărilor pentru şomaj, total..................lei, din care debite principale................lei, accesorii................lei;

4.  bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, total ..................................lei, din care debite principale.....................lei, accesorii......................lei;

5.  bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, total .........................................lei, din care debite principale...............................lei, accesorii..........................lei.

Menţionez că în obligaţiile fiscale de la pct. 1, 2, 3, 4 şi 5 nu sunt cuprinse şi obligaţii fiscale cu reţinere la sursă şi accesorii aferente acestora.

Pentru stingerea creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat/bugetului asigurărilor pentru şomaj/bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale prin dare în plată, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi-a dat acordul prin Adresa nr. /data......................................, iar pentru stingerea creanţelor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate prin dare în plată, Ministerul Sănătăţii Publice a fost de acord prin Adresa nr. /data.....................................................

Pentru realizarea creanţelor fiscale menţionate mai sus, Administraţia Finanţelor Publice............................................./ Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului .............................................., Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili/Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale...........................................a început executarea silită în temeiul titlurilor executorii....................................

Bunurile imobile pentru care solicităm trecerea în proprietatea publică a statului sunt următoarele:

1.  denumirea......................., situat în localitatea.............., str.....................nr. ..., judeţul..............., scurtă descriere a imobilului..........................., valoarea de inventar................, valoarea de evaluare.........................;

2.  denumirea......................., situat în localitatea.............., str.....................nr. ..., judeţul..............., scurtă descriere a imobilului..........................., valoarea de inventar................, valoarea de evaluare.........................;

3.  denumirea......................., situat în localitatea.............., str.....................nr. ..., judeţul..............., scurtă descriere a imobilului..........................., valoarea de inventar................, valoarea de evaluare.........................;

4.  denumirea......................., situat în localitatea.............., str.....................nr. ..., judeţul..............., scurtă descriere a imobilului..........................., valoarea de inventar................, valoarea de evaluare...........................

In susţinerea dreptului de proprietate (denumirea persoanei juridice debitoare) al......................................................................................................... asupra bunurilor imobile care fac obiectul prezentei cereri, anexăm următoarele acte:...................................................................

Menţionăm că suntem de acord cu preţul de evaluare al bunurilor imobile stabilit prin servicii prestate de organe sau de persoane specializate, în conformitate cu prevederile art. 147 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Valoarea de inventar evidenţiată în contabilitate, conform fişei mijlocului fix şi balanţei analitice a mijloacelor fixe, a bunurilor imobile precizate mai sus este de.............................şi este reevaluată în conformitate cu ultimele reglementări legale în vigoare.

Menţionăm că operaţiunea de transfer al dreptului de proprietate al bunului imobil prin dare în plată este operaţiune taxabilă/scutită, conform art......din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Am luat cunoştinţă de prevederile legale cuprinse în anexa la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 486/2007, în sensul că stingerea creanţei fiscale se va face cu valoarea determinată potrivit pct. 26, şi suntem de acord cu aceasta (Acordul nr.................................din data de...................................).

Precizăm că bunurile imobile care fac obiectul prezentei cereri sunt proprietatea..........................................., nu sunt grevate de drepturi reale şi de alte sarcini, nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietăţii sau al altor litigii, nu sunt aduse ca aport în cadrul unei asocieri în participaţiune, aport la capitalul social al unei societăţi comerciale şi/sau nu sunt închiriate şi că pe numele (denumirea persoanei juridice debitoare) .......................................................................................... nu există cereri şi nu a fost deschisă procedura insolvenţei, în care sens anexăm următoarele documente doveditoare:........................................................

Subsemnatul (denumirea persoanei juridice debitoare)................................., prin reprezentantul său legal...................................................., este de acord cu compensarea diferenţei, potrivit legii, în cazul în care valoarea bunului imobil/bunurilor imobile care fac obiectul prezentei cereri, determinată potrivit pct. 1 şi 26 din anexa la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 486/2007, este mai mare decât creanţa fiscală, inclusiv, dacă este cazul, cheltuielile de executare, pentru care solicităm stingerea prin dare în plată.

Alte precizări........................................................................................................................................................................ .....................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Subsemnatul (numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al persoanei juridice debitoare) ........................................................................................................, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de art. 292 din Codul penal, exactitatea şi caracterul complet al menţiunilor făcute în declaraţiile pe propria răspundere anexate la prezenta cerere.

Reprezentantul legal al persoanei juridice,

...................................................................

(numele şi prenumele)

...................................................................

Semnătura L.S.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 3 la procedură)

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A JUDEŢULUI..............................

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE A.................................................................

DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI

DIRECŢIA REGIONALĂ PENTRU ACCIZE ŞI OPERAŢIUNI VAMALE.......................

Nr............../data.................

Către

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului.......................

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Autoritatea Naţională a Vămilor

Prin cererea depusă de (denumirea persoanei juridice debitoare) .............................................................................................., reprezentată legal prin ........................................, cu sediul în localitatea..............., str................nr. ..., judeţul .........., cod de înregistrare fiscală............., înregistrată la oficiul registrului comerţului sub nr..................., înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice.............................../Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului............................./Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili/Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale......................sub nr........din data de................., se solicită stingerea unor creanţe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorului.

Structura capitalului social/a asociaţilor/a acţionariatului debitorului este următoarea:.....................................................................................................

Volumul şi natura creanţelor fiscale:

Obligaţiile fiscale actualizate la data de.................ale (denumirea persoanei juridice debitoare) .......................................................................................................... sunt în sumă totală de.............................lei (debite principale.............................lei + accesorii...............................lei + cheltuieli de executare..............................lei), din care:

1.  bugetul de stat, total..................................lei, din care debite principale.....................lei, accesorii........................lei;

2.  bugetul asigurărilor sociale de stat, total........................................lei, din care debite principale............................lei, accesorii.......................................lei;

3. bugetul asigurărilor pentru şomaj, total..................................................lei, din care debite principale.........................lei, accesorii....................................lei;

4.  bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, total..................................................lei, din care debite principale....................................lei, accesorii....................................lei;

5.  bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, total ............................................lei, din care debite principale..........................................lei, accesorii...................................lei;

6. cheltuieli de executare..............................................................lei.

In obligaţiile fiscale de la pct. 1, 2, 3, 4 şi 5 nu sunt cuprinse şi obligaţii fiscale cu reţinere la sursă şi accesorii aferente acestora.

Pentru stingerea creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat/bugetului asigurărilor pentru şomaj/bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale prin dare în plată, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi-a dat acordul prin Adresa nr...........................din data de..............................., iar pentru stingerea creanţelor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate prin dare în plată, Ministerul Sănătăţii Publice a fost de acord prin Adresa nr..........................din data de.................................................

Pentru realizarea creanţelor fiscale menţionate mai sus, Administraţia Finanţelor Publice.................................................../Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului ..................................................../Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili/Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale..................................................a început executarea silită în temeiul titlurilor executorii nr...............................din data de......................................., prin comunicarea somaţiilor nr..............................din data de............................, şi a aplicat sechestrul asupra bunurilor imobile nr............................din data de............................, anexate în copie certificată.

Bunurile imobile pentru care (denumirea persoanei juridice debitoare) ................................................................................................................................... solicită trecerea în proprietatea publică a statului prin dare în plată sunt următoarele:

1. denumirea.................., situat în localitatea.................., str.........................nr.....judeţul.................., scurtă descriere a imobilului................, valoarea de inventar................., valoarea de evaluare......................;

2. denumirea..................., situat în localitatea................., str.........................nr.....judeţul.................., scurtă descriere a imobilului................, valoarea de inventar................., valoarea de evaluare......................;

3. denumirea..................., situat în localitatea.................., str.........................nr.....judeţul.................., scurtă descriere a imobilului................, valoarea de inventar................., valoarea de evaluare......................;

4. denumirea....................., situat în localitatea................., str.........................nr.....judeţul.................., scurtă descriere a imobilului................, valoarea de inventar................., valoarea de evaluare.......................

In susţinerea dreptului de proprietate (denumirea persoanei juridice debitoare)............................................................................................................ asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii debitorului, acesta a anexat următoarele acte:....................................................

Menţionăm că cererea şi documentaţia în susţinerea acesteia cuprind toate datele şi documentele prevăzute în anexa nr. 1 la procedura aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 486/2007.

Valoarea de inventar evidenţiată în contabilitate a bunurilor imobile care fac obiectul cererii de dare în plată, menţionată de debitor în cerere, este de..................................şi este cea din fişa mijlocului fix şi din balanţa analitică a mijloacelor fixe şi este reevaluată în conformitate cu ultimele reglementări legale în vigoare.

Valoarea de evaluare a bunurilor imobile, stabilită prin raportul de evaluare anexat, întocmit de......................................, este în sumă de........................................, fără TVA.

Operaţiunea de transfer al proprietăţii bunului imobil prin dare în plată este operaţiune taxabilă/scutită din punct de vedere al TVA, conform art.....din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Eficienţa modalităţii de stingere a creanţelor fiscale prin dare în plată faţă de alte modalităţi de realizare a creanţelor fiscale, inclusiv valorificarea în cadrul procedurii de executare silită..................................................................................................

Bunurile imobile care fac obiectul debitorului .............................sunt solicitate a fi preluate în administrare de către (denumirea instituţiei publice solicitante) .......................................................................................................................... cu avizul ordonatorului principal de credite al acesteia, prin Adresa nr......................................din data de...................................., însoţită de Referatul nr...................................din data de......................................, întocmit de instituţia publică solicitantă conform anexei nr. 1 la procedura aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 486/2007, anexate, în vederea utilizării lor ca spaţii destinate......................................................................................................................................................................................

Alte precizări........................................................................................................................................................................ .....................................

Propunerile privind aplicarea procedurii de dare în plată

Administraţia Finanţelor Publice a............................................................/ Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului .........................../ Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili/Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale ......................................... propune stingerea creanţelor bugetului de stat/bugetului asigurărilor sociale de stat/bugetului asigurărilor pentru şomaj/bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale/bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate prin dare în plată, în limita sumei de.....................lei, stabilită potrivit pct. 1 şi 26 din anexa la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 486/2007, de comun acord cu debitorul.........................(Acordul nr.......din data de....................).

Conducătorul organului fiscal,

...................................................

(numele şi prenumele)

L.S.

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 4 la procedură)

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A JUDEŢULUI.........

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR

Nr................./data..................

Către: Ministerul Economiei şi Finanţelor

Prin cererea depusă de (denumirea persoanei juridice debitoare) .............................................................................................................................., reprezentată legal prin ........................................, cu sediul în localitatea..............., str................nr....., judeţul........., cod de înregistrare fiscală........................., înregistrată la oficiul registrului comerţului sub nr.................., înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice............................./Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului ............................/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili/Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale.................................................sub nr........din data de..............., se solicită stingerea unor creanţe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorului.

Structura capitalului social/a asociaţilor/a acţionariatului debitorului este următoarea:.....................................................................................................

Volumul şi natura creanţelor fiscale:

Obligaţiile fiscale actualizate la data de.......................ale (denumirea persoanei juridice debitoare) ................................................................................................. sunt în sumă totală de........................lei (debite principale....................lei + accesorii....................lei + cheltuieli de executare ........................lei), din care:

1.  bugetul de stat, total...........................lei, din care debite principale..............................lei, accesorii......................lei;

2.  bugetul asigurărilor sociale de stat, total...............lei, din care debite principale...........lei, accesorii.....................lei;

3. bugetul asigurărilor pentru şomaj, total................lei, din care debite principale...............lei, accesorii.....................lei;

4.  bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, total ................................. lei, din care debite principale................lei, accesorii....................lei;

5. bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate total..................................lei, din care debite principale .....................lei, accesorii.....................lei;

6. cheltuieli de executare..........................lei.

In obligaţiile fiscale de la pct. 1, 2, 3, 4 şi 5 nu sunt cuprinse şi obligaţii fiscale cu reţinere la sursă şi accesorii aferente acestora.

Pentru stingerea creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat/bugetului asigurărilor pentru şomaj/bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale prin dare în plată, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi-a dat acordul prin Adresa nr........................din data de......................, iar pentru stingerea creanţelor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate prin dare în plată, Ministerul Sănătăţii Publice a fost de acord prin Adresa nr.................din data de.............

Pentru realizarea creanţelor fiscale menţionate mai sus, Administraţia Finanţelor Publice .........................../Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului......................../Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili/Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale.....................a început executarea silită în temeiul titlurilor executorii nr......................din data de.............., prin comunicarea somaţiilor nr....................... din data de..................................., şi a aplicat sechestrul asupra bunurilor imobile nr.............................din data de.............

Bunurile imobile pentru care (denumirea persoanei juridice debitoare) ........................................................................................................................ solicită trecerea în proprietatea publică a statului prin dare în plată sunt următoarele:

1.  denumirea......................., situat în localitatea..............., str.................nr......., judeţul................, scurtă descriere a imobilului...................., valoarea de inventar........................, valoarea de evaluare............................;

2.  denumirea......................., situat în localitatea..............., str.................nr......., judeţul................, scurtă descriere a imobilului...................., valoarea de inventar........................, valoarea de evaluare............................;

3.  denumirea......................., situat în localitatea..............., str.................nr......., judeţul................, scurtă descriere a imobilului...................., valoarea de inventar........................, valoarea de evaluare............................;

4.  denumirea......................., situat în localitatea..............., str.................nr......., judeţul................, scurtă descriere a imobilului...................., valoarea de inventar........................, valoarea de evaluare.............................

In susţinerea dreptului de proprietate (denumirea persoanei juridice debitoare) ........................................................................................................... asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii debitorului, acesta a anexat următoarele acte:...................................................

Menţionăm că cererea şi documentaţia în susţinerea acesteia cuprind toate datele şi documentele prevăzute în anexa nr. 1 la procedura aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 486/2007.

Valoarea de inventar evidenţiată în contabilitate a bunurilor imobile care fac obiectul cererii de dare în plată, menţionată de debitor în cerere, este de...........................şi este cea din fişa mijlocului fix şi din balanţa analitică a mijloacelor fixe şi este reevaluată în conformitate cu ultimele reglementări legale în vigoare.

Valoarea de evaluare a bunurilor imobile stabilită prin raportul de evaluare, întocmit de..................., este în sumă de .................., fără TVA.

Operaţiunea de transfer al proprietăţii bunului imobil prin dare în plată este operaţiune taxabilă/scutită din punct de vedere al TVA, conform art......din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Eficienţa modalităţii de stingere a creanţelor fiscale prin dare în plată faţă de alte modalităţi de realizare a creanţelor fiscale, inclusiv valorificarea în cadrul procedurii de executare silită..................................................................................................

Bunurile imobile care fac obiectul cererii debitorului ...................sunt solicitate a fi preluate în administrare de către (denumirea instituţiei publice solicitante).................................................................................................................. cu avizul ordonatorului principal de credite al acesteia, prin Adresa nr.......................din data de.................., însoţită de Referatul nr....................din data de..............................., întocmit de instituţia publică solicitantă conform anexei nr. 1 la procedura aprobată prin   Ordinul   ministrului   economiei  şi  finanţelor  nr.   486/2007,   anexate,  în  vederea utilizării lor ca spaţii destinate ...................................................

Eficienţa preluării bunului imobil este determinată prin compararea creanţelor fiscale stinse, la care se adaugă şi cheltuielile de transformare şi amenajare, cu cheltuielile necesare unei noi construcţii sau achiziţii ori cu cele aferente plăţii de chirii. Se va menţiona, de asemenea, şi sursa de acoperire suplimentară prevăzută pentru amenajarea spaţiului.

Alte precizări................................................................................................................................................................................... ..........................

Propunerile privind aplicarea procedurii de dare în plată...................................................................................................... Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului......................../Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili/Autoritatea Naţională a Vămilor propune stingerea creanţelor bugetului de stat/bugetului asigurărilor sociale de stat/bugetului asigurărilor pentru şomaj/bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale/bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate prin dare în plată, în limita sumei de........................................lei, stabilită potrivit pct. 1 şi 26 din anexa la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 486/2007.

Conducătorul unităţii fiscale,

....................................................

(numele şi prenumele)

L.S.

Vizat

Serviciul juridic

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 5 la procedură)

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului............................./

Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale....................../

Administraţia Finanţelor Publice................................, str...................

nr..............., localitatea......................................

Dosar de executare nr........................./..............

Nr.............................din....................................

PROCES-VERBAL

pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile

încheiat astăzi,........................luna..................anul.......,în temeiul art. 175 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Pentru stingerea creanţelor fiscale1) faţă de debitorul (persoană juridică)2)..............................din localitatea................., str...........................nr......, cod de identificare fiscală3)......................, astfel cum au fost specificate în evidenţa pe plătitori/titlurile executorii4) ............................, emise de ..................., în sumă totală de ..................... lei, din care rămase de recuperat5):

Intrucât debitorul nu a plătit la termenele stabilite obligaţiile fiscale prevăzute mai sus, la cererea acestuia se efectuează trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile6).

a) Date privind identificarea bunurilor imobile (clădire şi/sau teren):

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

b) Descriere sumară:......................................................................................................................................................................................... .........

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

c) Documente care atestă dreptul de proprietate al debitorului asupra bunurilor imobile:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

d) Valoarea bunului imobil pentru care s-a decis trecerea în proprietatea publică a statului este de.............................lei, plus TVA în sumă de.......................lei, după caz.

e) Preţul bunului imobil acceptat de debitor (inclusiv TVA):...............lei.

f) Suma totală a obligaţiilor fiscale:....................lei, din care:

-.......................lei, reprezentând TVA colectată, aferentă operaţiunii de transfer al proprietăţii bunului imobil prin dare în plată, în conformitate cu art. 126 alin. (1), art. 141 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

-........................lei, reprezentând obligaţii fiscale actualizate pentru care se solicită stingerea prin dare în plată.

g) Diferenţa, din care:

- obligaţii fiscale rămase de recuperat [f)-e)]....................lei;

- suma rămasă în plus, care urmează a fi regularizată conform dispoziţiilor legale în vigoare [e)-f)]:......................lei.

Documentele din care rezultă că bunurile imobile sunt libere de orice sarcini (din evidenţele biroului de carte funciară):

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în baza Deciziei nr.......din data de....................a comisiei din cadrul Ministerului

Economiei şi Finanţelor, în......exemplare.

Conform art. 155 şi 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, debitorul are obligaţia să emită factura şi să evidenţieze în evidenţa proprie operaţiunea de livrare a bunului imobil, inclusiv TVA colectată aferentă.

1)  Impozite, taxe, contribuţii sociale, amenzi şi alte sume, precum şi accesoriile acestora, gestionate şi administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale, cu excepţia creanţelor fiscale cu reţinere la sursă şi a accesoriilor aferente acestora.

2)  Nume, prenume/denumire.

3) Se va completa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz. 4) In cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

5) Se înscriu sumele rămase de recuperat pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii sociale, amenzi şi alte sume, precum şi accesoriile acestora, gestionate şi administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale, inclusiv cheltuielile de executare, actualizate.

6) In cazul în care bunurile imobile sunt sechestrate, se va indica Procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr...................din..................... întocmit de.................................., care se va anexa la prezentul proces-verbal.

TVA colectată pentru livrarea bunului imobil prin trecerea acestuia în proprietatea publică a statului se evidenţiază la rândul de regularizări din decontul de TVA prevăzut la art. 1562 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu semnul minus, pe baza acestui proces-verbal.

In conformitate cu prevederile art. 175 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal constituie titlu de proprietate.

Impotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Conducătorul organului fiscal,

........................................................

(semnătura)

L.S.

........................................................

........................................................

........................................................

Executor fiscal,

Nume..............................................

Prenume..........................................

Semnătura.......................................

Debitor,

........................................................

(semnătura)

MEF-ANAF cod 14.13.37.99

1.  Denumire: Proces-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile

2. Cod: 14.13.37.99

3.  Format: A4/t2

4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe, în blocuri de 150 de file.

5. Se difuzează: gratuit.

6.  Se utilizează: în baza art. 175 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

7.  Se întocmeşte, de regulă, în 3 exemplare de organul fiscal. In cazul în care bunurile imobile pentru care comisia din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor a decis trecerea în proprietatea publică a statului urmează a fi preluate în administrare de mai multe instituţii publice solicitante, pentru fiecare dintre acestea se întocmeşte câte un proces-verbal de trecere în proprietatea publică a statului.

8. Circulă:

- un exemplar la debitor;

- câte un exemplar la instituţia publică solicitantă.

9. Se arhivează: un exemplar la dosarul fiscal/de executare.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2142/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2142 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu