Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 4821 din 30 septembrie 2004

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 41 din 12 ianuarie 2005


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 140 alin. (3) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,
    avand in vedere propunerile comisiilor de specialitate ale Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.), ale Biroului C.N.A.T.D.C.U. si ale C.N.A.T.D.C.U. privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a C.N.A.T.D.C.U.,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

    ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.218/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    Directia generala invatamant superior din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii comunica prezentul ordin institutiilor de invatamant superior, Academiei Romane si institutiilor/unitatilor de cercetare-dezvoltare, care il vor duce la indeplinire.

                      Ministrul educatiei si cercetarii,
                            Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

    I. Dispozitii generale

    Art. 1
    Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.), denumit in continuare Consiliul de atestare, este un organism consultativ al Ministerului Educatiei si Cercetarii (M.E.C.).
    Art. 2
    (1) Consiliul de atestare se bazeaza pe comisii de specialitate, denumite in continuare comisii, precum si pe Colectivul pentru activitatea de cercetare-dezvoltare.
    (2) Consiliul de atestare este coordonat de catre un birou, denumit in continuare Biroul Consiliului de atestare.
    Art. 3
    Consiliul de atestare, Biroul Consiliului de atestare, comisiile si Colectivul pentru activitatea de cercetare-dezvoltare se constituie si isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor prezentului regulament, aprobat in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

    II. Constituire

    Art. 4
    (1) Comisiile se constituie, prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, pe domenii sau pe grupe de domenii de specialitate, astfel incat numarul membrilor unei comisii sa fie cuprins intre 5 si 18, in raport cu propunerile institutiilor organizatoare de doctorat si, dupa caz, ale institutiilor/unitatilor de cercetare-dezvoltare, precum si cu volumul estimat al lucrarilor.
    (2) Fiecare comisie isi alege, prin vot secret, un presedinte si un vicepresedinte.
    (3) Comisiile aleg dintre membrii lor cercetatori stiintifici gradul I, cel mult 2 din partea fiecarei comisii, care formeaza un colectiv pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, ca structura distincta, prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, cu atributii referitoare la propunerea sistemelor de evaluare si recunoasterea/echivalarea de grade profesionale, care decurg din reglementarile in vigoare.
    (4) Colectivul pentru activitatea de cercetare-dezvoltare isi alege, prin vot secret, un presedinte si un vicepresedinte.
    Art. 5
    Consiliul de atestare este constituit, prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, din presedintii tuturor comisiilor, vicepresedintii comisiilor cu mai mult de 12 membri, presedintele si vicepresedintele Colectivului pentru activitatea de cercetare-dezvoltare.
    Art. 6
    (1) Biroul Consiliului de atestare este constituit din presedintele Consiliului de atestare si 6 vicepresedinti ai Consiliului de atestare.
    (2) Presedintele si vicepresedintii Consiliului de atestare sunt alesi pe functii de catre Consiliul de atestare, fiecare dintr-o grupa reprezentativa de domenii, prin vot secret, dintre presedintii comisiilor si presedintele Colectivului pentru activitatea de cercetare-dezvoltare.
    Art. 7
    Comisiile, Colectivul pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, Consiliul de atestare si Biroul Consiliului de atestare se constituie si functioneaza, de regula, pe o perioada de 4 ani.
    Art. 8
    (1) Membrii comisiilor/Consiliului de atestare care absenteaza de la doua sedinte de lucru consecutive sau de la 4 sedinte de lucru isi pierd automat calitatea de membri ai comisiilor; se excepteaza absentele motivate.
    (2) In cazurile in care unii membri ai comisiilor isi pierd aceasta calitate, precum si in alte cazuri motivate, comisiile, Colectivul pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, Consiliul de atestare si Biroul Consiliului de atestare se completeaza sau se restructureaza, dupa caz, prin aplicarea prevederilor de mai sus.

    III. Atributii, activitati si responsabilitati

    Art. 9
    (1) Comisiile, Colectivul pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, Biroul Consiliului de atestare si Consiliul de atestare au atributii si desfasoara activitati specifice, dupa caz, privind elaborarea sistemelor de evaluare, confirmarea/avizarea/recunoasterea/echivalarea de titluri, distinctii, calitati, diplome si certificate acordate/propuse de catre institutiile de invatamant superior din tara sau din strainatate, precum si de institutiile/unitatile de cercetare-dezvoltare.
    (2) Comisiile, Colectivul pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, Biroul Consiliului de atestare si Consiliul de atestare isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul total al membrilor respectivi si adopta rezolutii motivate daca acestea intrunesc votul favorabil al majoritatii simple a celor prezenti.
    (3) Comisiile, Biroul Consiliului de atestare si Consiliul de atestare poarta intreaga responsabilitate pentru propriile rezolutii.
    Art. 10
    (1) Dosarele si celelalte documente care se inregistreaza la M.E.C. pentru evaluare si decizie, dupa verificarea continutului acestora in raport cu prevederile legale in vigoare, se programeaza pe comisii, in ordinea inregistrarii lor.
    (2) Dosarele si celelalte documente care nu indeplinesc conditiile stabilite de prevederile legale in vigoare se returneaza institutiilor/unitatilor sau persoanelor care le-au transmis.
    Art. 11
    (1) Sesiunile de lucru ale comisiilor si Consiliului de atestare sunt, de regula, ianuarie - martie, aprilie - iunie, septembrie - decembrie.
    (2) Programarea sedintelor de lucru ordinare ale comisiilor si Consiliului de atestare se transmite institutiilor din care fac parte membrii acestora cu cel putin doua saptamani inainte de inceperea sesiunii in cauza.
    Art. 12
    (1) Comisiile desfasoara urmatoarele activitati specifice:
    a) propun norme ale sistemelor de evaluare;
    b) analizeaza, pe baza competentei materiale stabilite de lege pentru Consiliul de atestare, continutul tuturor dosarelor si al celorlalte lucrari insotitoare care le revin in sedinta de lucru si propun rezolutii motivate strict in raport cu sistemele de evaluare in vigoare, pe care le prezinta, in mod obligatoriu, in cadrul urmatoarei sedinte de lucru a Consiliului de atestare;
    c) propun, in cazuri justificate, consultarea altor referenti de specialitate pentru efectuarea unor evaluari suplimentare;
    d) formuleaza puncte de vedere la solicitari din partea M.E.C., a Biroului Consiliului de atestare sau a Consiliului de atestare.
    (2) Rezolutia motivata formulata de catre o comisie privind un dosar analizat se inscrie intr-o fisa de evaluare si poate fi: favorabila; amanare, pentru remedierea unor deficiente sau/si pentru efectuarea unei evaluari suplimentare; nefavorabila, care se argumenteaza prin prezentarea critica a cerintelor care nu sunt satisfacute.
    (3) Pentru remedierea deficientelor sau/si pentru efectuarea evaluarii suplimentare prevazute in rezolutiile de tip amanare, se instituie un termen de 3 luni de la data emiterii ordinului ministrului educatiei si cercetarii.
    Art. 13
    Biroul Consiliului de atestare desfasoara urmatoarele activitati specifice:
    a) asigura legatura cu M.E.C., cu alte institutii si organisme de specialitate;
    b) formuleaza puncte de vedere la solicitari din partea M.E.C. sau a Consiliului de atestare;
    c) propune convocarea Consiliului de atestare in sedintele de lucru extraordinare;
    d) informeaza Consiliul de atestare despre activitatile desfasurate si deciziile adoptate intre doua sedinte de lucru.
    Art. 14
    (1) Consiliul de atestare are urmatoarele atributii:
    a) propune sistemele de evaluare;
    b) confirma titlurile stiintifice de doctor si, dupa caz, distinctiile asociate activitatii de doctorat - "Cum laude", "Magna cum laude", "Summa cum laude" -, propuse de catre institutiile organizatoare de doctorat;
    c) confirma titlurile didactice de conferentiar universitar si de profesor universitar, validate de catre senatele universitare;
    d) avizeaza propunerile institutiilor organizatoare de doctorat privind conferirea calitatii de conducator de doctorat;
    e) avizeaza propunerile privind acordarea calitatii de institutie organizatoare de doctorat;
    f) confirma rezultatele concursurilor privind acordarea gradelor profesionale de cercetator stiintific gradul II si de cercetator stiintific gradul I, aprobate de consiliile stiintifice ale institutiilor/unitatilor de cercetare-dezvoltare;
    g) recunoaste/echivaleaza titluri, grade profesionale, diplome si certificate universitare/postuniversitare acordate de catre institutii din strainatate;
    h) alte atributii, asemenea celor de mai sus, care decurg din reglementarile in vigoare.
    (2) Consiliul de atestare desfasoara urmatoarele activitati specifice:
    a) dezbate rezolutiile motivate prezentate de catre reprezentantii tuturor comisiilor si, dupa exprimarea votului Consiliului de atestare, le transmite M.E.C. in vederea emiterii ordinului ministrului educatiei si cercetarii, in termen de cel mult 90 de zile de la data inregistrarii dosarelor la M.E.C.;
    b) formuleaza puncte de vedere la solicitari din partea comisiilor, a Colectivului pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, a Biroului Consiliului de atestare si a M.E.C.
    Art. 15
    Deciziile adoptate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii se comunica de catre M.E.C. institutiilor/unitatilor sau persoanelor care au transmis solicitarile in cauza.

    IV. Analiza si solutionarea contestatiilor

    Art. 16
    (1) In cazul contestarii unui ordin al ministrului educatiei si cercetarii sau a unei rezolutii a Consiliului de atestare de catre o institutie sau o persoana si la cererea acesteia, potrivit legii, ministrul educatiei si cercetarii numeste o comisie de analiza a contestatiilor, formata din 3 membri, dintre persoanele propuse de institutiile organizatoare de doctorat si, dupa caz, de institutiile/unitatile de cercetare-dezvoltare, aflate in baza de date a M.E.C., dar diferite de membrii comisiilor.
    (2) Comisia de analiza a contestatiilor se intruneste la sediul M.E.C. si intocmeste un referat de analiza cu propuneri motivate, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii contestatiei la M.E.C. Presedintele Comisiei de analiza a contestatiilor sau un reprezentant al acestuia prezinta referatul de analiza in cadrul urmatoarei sedinte de lucru a Consiliului de atestare, care adopta o rezolutie finala privind solutionarea contestatiei in cauza.
    (3) Rezolutia Consiliului de atestare in legatura cu solutionarea contestatiei in cauza se inainteaza ministrului educatiei si cercetarii care, dupa consultarea cu presedintele Consiliului de atestare si in conditiile legii, decide definitiv, in termen de 60 de zile de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei.

    V. Asistenta tehnica

    Art. 17
    Activitatea comisiilor, a Biroului Consiliului de atestare si a Consiliului de atestare se desfasoara la sediul M.E.C.
    Art. 18
    Activitatea comisiilor, a Biroului Consiliului de atestare si a Consiliului de atestare este asistata din punct de vedere tehnic de catre compartimentele de specialitate din cadrul M.E.C.

    VI. Dispozitii finale

    Art. 19
    Modul de acoperire a cheltuielilor de transport, cazare, diurna si de evaluare pentru deplasarea si activitatea membrilor comisiilor, ai Consiliului de atestare si ai comisiilor de analiza a contestatiilor, precum si ale referentilor, pentru evaluarile suplimentare, se stabileste printr-o reglementare specifica.
    Art. 20
    Consiliul de atestare intocmeste un raport anual asupra activitatii desfasurate, pe care il prezinta ministrului educatiei si cercetarii la sfarsitul lunii septembrie.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4821/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4821 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu