E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 319 din  8 iulie 2003

privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 530 din 23 iulie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Statutul personalului de cercetare-dezvoltare constituie cadrul prin care se promoveaza formarea continua, dezvoltarea si motivarea resurselor umane, pentru asigurarea competentei si eticii profesionale in activitatile de cercetare-dezvoltare, a libertatii demersurilor stiintifice si pentru participarea personalului din domeniu la promovarea si evaluarea activitatilor ce ii revin.
    (2) Resursele umane ale cercetarii-dezvoltarii cuprind persoanele din sistemul de cercetare-dezvoltare care indeplinesc conditiile de studii prevazute de lege, care au capacitatea si competenta de exercitare deplina a atributiilor si a drepturilor incredintate si asumate si respecta etica si deontologia profesionala.
    Art. 2
    Ministerul Educatiei si Cercetarii*), denumit in continuare autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, este autoritatea administratiei publice centrale de specialitate cu responsabilitati directe in calificarea si certificarea resurselor umane ale activitatii de cercetare-dezvoltare.
------------
    *) Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, noua denumire a ministerului este Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

    Art. 3
    (1) Dispozitiile prezentului statut se aplica personalului de cercetare-dezvoltare care isi desfasoara activitatea in cadrul sistemului national de cercetare-dezvoltare, in cadrul altor structuri organizatorice cu capital de stat, privat sau mixt, al institutiilor publice, precum si in cadrul unor forme asociative ori in mod individual.
    (2) Prezenta lege reglementeaza statutul personalului de cercetare-dezvoltare si stabileste drepturile si obligatiile specifice, precum si modalitatile de angajare si promovare.
    Art. 4
    Activitatea personalului de cercetare-dezvoltare este de interes national si cuprinde:
    a) dezvoltarea cunostintelor stiintifice;
    b) participarea la transferul cunostintelor si tehnologiilor in toate domeniile vietii economice si sociale;
    c) participarea la valorificarea eficienta a rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare, pentru dezvoltarea durabila a societatii.
    Art. 5
    Personalul de cercetare-dezvoltare:
    a) asimileaza, utilizeaza si genereaza noi cunostinte si aplica cele mai bune practici in domeniul specific de activitate;
    b) respecta misiunea cercetarii, etica si deontologia profesionala.

    CAP. 2
    Categorii de personal, functii si grade profesionale

    Art. 6
    Activitatea din structurile de cercetare-dezvoltare prevazute la art. 3 se desfasoara de catre urmatoarele categorii de personal:
    a) personal de cercetare-dezvoltare;
    b) cadre didactice universitare;
    c) personal auxiliar din activitatea de cercetare-dezvoltare;
    d) personal din aparatul functional.
    Art. 7
    Personalul de cercetare-dezvoltare prevazut la art. 6 lit. a), cu studii superioare, care desfasoara activitati de cercetare stiintifica, se diferentiaza pe functii si grade profesionale, dupa cum urmeaza:
    a) cercetator stiintific gradul I - CS I;
    b) cercetator stiintific gradul II - CS II;
    c) cercetator stiintific gradul III - CS III;
    d) cercetator stiintific - CS;
    e) asistent de cercetare stiintifica - ACS.
    Art. 8
    Personalul de cercetare-dezvoltare prevazut la art. 6 lit. a), cu studii superioare tehnice, care desfasoara activitati de dezvoltare tehnologica, se diferentiaza pe functii si grade profesionale, dupa cum urmeaza:
    a) inginer de dezvoltare tehnologica gradul I - IDT I;
    b) inginer de dezvoltare tehnologica gradul II - IDT II;
    c) inginer de dezvoltare tehnologica gradul III - IDT III;
    d) inginer de dezvoltare tehnologica - IDT.
    Art. 9
    Personalul auxiliar cu studii superioare din activitatea de cercetare-dezvoltare, prevazut la art. 6 lit. c), este format din specialisti din domenii si profiluri diferite, prevazute in nomenclatoarele de functii ale celorlalte sectoare de activitate.
    Art. 10
    (1) Personalul auxiliar cu studii medii din activitatea de cercetare-dezvoltare, prevazut la art. 6 lit. c), se diferentiaza pe functii si trepte profesionale, dupa cum urmeaza:
    a) tehnician treapta I - T I;
    b) tehnician treapta II - T II;
    c) tehnician treapta III - T III;
    d) tehnician stagiar - TS.
    (2) Personalul prevazut la alin. (1) participa pe langa cercetatorii stiintifici si inginerii de dezvoltare tehnologica la desfasurarea activitatii de cercetare-dezvoltare prin efectuarea de masurari, analize, operatii de executie a unor elemente, operatii de intretinere si exploatare a aparaturii si a instalatiilor de cercetare, precum si la alte activitati asemanatoare.

    CAP. 3
    Acordarea gradelor profesionale si incadrarea pe functii

    Art. 11
    Incadrarea pe functii si grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare se face prin concurs, in conditiile prevazute de prezenta lege.
    Art. 12
    Metodologia de incadrare pe functii si grade profesionale a personalului auxiliar din activitatea de cercetare-dezvoltare si a personalului din aparatul functional se stabileste de catre fiecare institutie sau unitate de cercetare-dezvoltare, conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 13
    Personalul auxiliar din activitatea de cercetare-dezvoltare si cel din aparatul functional al institutiilor sau al unitatilor de cercetare-dezvoltare se incadreaza pe functii si trepte profesionale, stabilite de prevederile legislatiei in vigoare.
    Art. 14
    Numarul de posturi pe functii si grade profesionale se propune de catre consiliul stiintific si se aproba de catre consiliul de administratie al institutiei sau al unitatii, respectiv de organele de conducere echivalente, in concordanta cu necesitatile si resursele financiare ale acesteia.
    Art. 15
    (1) Functiile si gradele profesionale de cercetare-dezvoltare se ocupa prin concurs, pe baza evaluarii performantelor profesionale.
    (2) Concursul se anunta public, prin afisare la sediul institutiei sau al unitatii si prin publicare intr-un ziar de circulatie nationala, si se desfasoara in conformitate cu prevederile prezentului statut.
    (3) Inscrierea la concurs se face in termen de 30 de zile de la data publicarii anuntului.
    (4) Comisiile de concurs sunt formate din personal de cercetare-dezvoltare sau din invatamantul superior, din institutia ori unitatea respectiva sau din afara acesteia, care are un grad stiintific mai mare sau cel putin egal cu cel al postului scos la concurs.
    (5) Probele de concurs si continutul acestora sunt aprobate de consiliul stiintific al institutiei sau al unitatii organizatoare a concursului.
    (6) Dosarul de inscriere la concursul pentru ocuparea unui post de cercetare-dezvoltare cu studii superioare cuprinde obligatoriu urmatoarele:
    a) cerere-tip de inscriere;
    b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalenta, diploma de licenta ori echivalenta, insotite de foaia matricola, precum si copie legalizata de pe cartea de munca sau copie-extras de pe Registrul general de evidenta a salariatilor, pentru a dovedi vechimea;
    c) copie legalizata de pe diploma de doctor in ramura de stiinta corespunzatoare postului, precum si de pe alte diplome sau titluri stiintifice ori academice;
    d) curriculum vitae;
    e) lista lucrarilor publicate, insotita de cate un exemplar din cel putin 5 lucrari reprezentative;
    f) alte inscrisuri solicitate de legislatia sau reglementarile in vigoare.
    (7) Durata si finalizarea concursului este de 30 de zile de la data incheierii inscrierii, la nivelul comisiei de concurs, si de 45 de zile, la nivelul institutiei sau al unitatii organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.
    Art. 16
    (1) Evaluarea performantelor profesionale ale candidatilor, precum si incadrarea pe functii se realizeaza tinand seama de studii, de competenta si de rezultatele profesionale obtinute, de titlurile stiintifice si de gradele profesionale obtinute, de experienta in specialitatea postului, de aptitudinile specifice necesare indeplinirii functiei, cu respectarea prevederilor din prezentul statut.
    (2) Concursurile pentru ocuparea posturilor de cercetatori stiintifici se organizeaza dupa cum urmeaza:
    a) concursul pentru ocuparea functiei de cercetator stiintific consta in probe scrise, orale si practice, specifice postului, stabilite conform art. 15 alin. (5). Comisia de concurs, formata din presedinte si 2 membri, se propune de directorul stiintific si secretarul stiintific, se aproba de consiliul stiintific al unitatii si se numeste prin decizie a conducatorului institutiei sau al unitatii. Rezultatul probelor de concurs se apreciaza de fiecare membru al comisiei prin note de la 10 la 1; nota probei reprezinta media aritmetica a acestora. Comisia intocmeste in termen de 5 zile de la ultima proba un raport cu concluzii de recomandare a candidatului care a obtinut cea mai mare medie. Pot fi recomandati candidati care au obtinut cel putin media 8 si nici o nota sub 7. Consiliul stiintific si consiliul de administratie analizeaza si aproba rezultatul concursului. Numirea pe postul de cercetator stiintific se face prin decizie a conducatorului institutiei sau al unitatii;
    b) concursul pentru ocuparea functiei si gradului de cercetator stiintific gradul III consta in verificarea indeplinirii conditiilor necesare, prin analiza dosarului de inscriere si o proba orala sau scrisa cu subiecte specifice profilului postului. Comisia de concurs este formata din directorul stiintific sau secretarul stiintific al unitatii si din 3 membri, specialisti in profilul postului, cu functie si grad profesional egale sau mai mari decat ale postului scos la concurs, se propune de directorul stiintific si de secretarul stiintific si se numeste prin decizie a conducatorului institutiei sau al unitatii. Aprecierea candidatului la concursul pentru ocuparea postului de cercetator stiintific gradul III se face prin punctaj, pe baza unei grile adaptate specificului locului de munca si aprobate de consiliul stiintific al institutiei sau al unitatii. Presedintele comisiei de concurs prezinta raportul in consiliul stiintific al unitatii, nominalizand candidatul cu cele mai bune performante. Consiliul stiintific aproba rezultatul concursului, in urma caruia conducatorul institutiei sau al unitatii emite decizia de numire;
    c) concursul pentru ocuparea posturilor de cercetator stiintific gradul II si cercetator stiintific gradul I consta in analiza dosarului de inscriere la concurs, verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de lege si aprecierea prin punctaj, pe baza unei grile adaptate specificului activitatii locului de munca a candidatului si a performantelor sale. Comisia de concurs este formata din directorul stiintific sau secretarul stiintific al institutiei sau al unitatii si din 4 membri, cadre didactice universitare si cercetatori, dintre care cel putin 2 din afara institutiei sau a unitatii respective, se propune de directorul stiintific si de secretarul stiintific si se numeste prin decizie a conducatorului institutiei sau al unitatii. In comisiile pentru ocuparea posturilor de CS I se numesc profesori universitari si CS I, iar pentru ocuparea posturilor de CS II se numesc profesori universitari sau conferentiari universitari si CS I ori CS II. Presedintele comisiei de concurs prezinta raportul acesteia consiliului stiintific al institutiei sau al unitatii de cercetare-dezvoltare, nominalizand candidatul cu cele mai bune rezultate. Consiliul stiintific aproba rezultatul concursului prin vot nominal deschis. Dosarul de concurs, impreuna cu raportul comisiei si documentele insotitoare, se inainteaza Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, care valideaza rezultatele concursului, urmand ca autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare sa confirme prin ordin rezultatele concursului de numire pentru functia de CS II, respectiv CS I. Numirea pe postul de CS II sau CS I se face prin decizie a conducatorului institutiei sau al unitatii de cercetare-dezvoltare.
    (3) Conditiile minime de experienta profesionala pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele supuse evaluarii pentru activitatea de cercetare stiintifica sunt urmatoarele:
    a) pentru asistent de cercetare stiintifica, sa fie absolventi cu examen de licenta sau de diploma;
    b) pentru cercetator stiintific, sa aiba activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in invatamantul superior de cel putin 2 ani sau de cel putin 4 ani in alte activitati;
    c) pentru cercetator stiintific gradul III, sa aiba activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in invatamantul superior de cel putin 6 ani sau de 4 ani, in cazul candidatilor care detin titlul de doctor; pentru candidatii care provin din afara invatamantului superior sau a cercetarii stiintifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidatii care detin titlul de doctor;
    d) pentru cercetator stiintific gradul II, sa aiba activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in invatamantul superior de cel putin 8 ani si titlul stiintific de doctor; pentru candidatii care provin din afara invatamantului superior sau a cercetarii stiintifice, o vechime de 12 ani in profilul postului;
    e) pentru cercetator stiintific gradul I, sa aiba activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in invatamantul superior de cel putin 9 ani si titlul stiintific de doctor; pentru candidatii care provin din afara invatamantului superior sau a cercetarii stiintifice, o vechime de 15 ani in profilul postului;
    f) personalul de cercetare-dezvoltare sau din invatamantul superior, care indeplineste conditiile de studii, cu o activitate deosebita in domeniul postului pentru care concureaza, demonstrata prin lucrari de specialitate de valoare nationala si internationala, poate sa se prezinte, cu aprobarea consiliului stiintific, la concursul pentru ocuparea unui post in cercetare-dezvoltare cu reducerea conditiilor de vechime stabilite la lit. b) - e).
    (4) Concursul pentru ocuparea functiilor si gradelor inginerilor de dezvoltare tehnologica se organizeaza pe baza metodologiei stabilite si avizate de consiliul stiintific si aprobate de consiliul de administratie al institutiei sau al unitatii de cercetare-dezvoltare. Rezultatele concursului si concluziile comisiei sunt analizate si avizate de consiliul stiintific si aprobate de consiliul de administratie al institutiei sau al unitatii de cercetare-dezvoltare, iar decizia de numire este data de conducatorul institutiei sau unitatii.
    (5) Conditiile minime de experienta profesionala pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele supuse evaluarii pentru activitatea de dezvoltare tehnologica sunt urmatoarele:
    a) pentru inginer de dezvoltare tehnologica, sa aiba o vechime de cel putin 2 ani in specialitatea postului;
    b) pentru inginer de dezvoltare tehnologica gradul III, sa aiba o vechime de cel putin 3 ani in specialitatea postului;
    c) pentru inginer de dezvoltare tehnologica gradul II, sa aiba o vechime de cel putin 5 ani in specialitatea postului;
    d) pentru inginer de dezvoltare tehnologica gradul I, sa aiba o vechime de cel putin 8 ani in specialitatea postului.
    Art. 17
    (1) Gradele profesionale CS, CS III, IDT, IDT III, IDT II si IDT I se acorda prin decizie a conducatorului institutiei sau al unitatii de cercetare-dezvoltare, pe baza rezultatelor obtinute la concurs, conform prevederilor art. 16.
    (2) Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare este organismul consultativ, fara personalitate juridica, organizat conform art. 140 alin. (3) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Componenta si conditiile de numire a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a comisiilor sale de specialitate, precum si regulamentul de organizare si functionare a acestora vor fi revizuite si completate prin cuprinderea unei structuri distincte, prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    (4) Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, in urma analizei documentelor de concurs, confirma sau infirma motivat rezultatele concursului si transmite conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare avizul pentru atribuirea prin ordin a titlurilor CS II si CS I.
    (5) Incadrarea pe functie, in gradele profesionale stiintifice II si I se face prin decizie a conducatorului institutiei sau al unitatii de cercetare-dezvoltare, emisa in baza comunicarii autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (6) Confirmarea sau infirmarea deciziei de concurs pentru acordarea gradelor IDT I si IDT II se face de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    Art. 18
    (1) Gradul profesional, o data acordat, apartine persoanei titulare pentru domeniul de cercetare-dezvoltare respectiv si constituie titlu personal de care poate face uz in toate cazurile care implica imaginea sau drepturile personale.
    (2) Pentru personalul atestat, gradele profesionale CS I, CS II, CS III in domeniul cercetarii stiintifice, respectiv IDT I, IDT II si IDT III in domeniul dezvoltarii tehnologice, pentru care au fost dobandite, sunt recunoscute in orice institutie sau unitate in care se desfasoara activitati in domeniile respective.
    (3) In afara procesului propriu-zis de acordare, gradul profesional se pastreaza independent de ocuparea sau nu a unui post in cercetare-dezvoltare de o anume categorie.
    Art. 19
    Functiile si gradele de cercetare-dezvoltare dobandite anterior se echivaleaza cu functiile corespunzatoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare respective, stabilite prin prezenta lege, si echivalarea se face prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    Art. 20
    Functiile de conducere si coordonare stiintifica din institutiile sau unitatile de cercetare-dezvoltare, care sunt indeplinite de catre personalul de cercetare-dezvoltare prevazut la art. 6 lit. a), pot fi:
    A. Functii de conducere:
    a) director general sau director;
    b) director stiintific;
    c) director tehnic;
    d) secretar stiintific;
    e) sef compartiment cercetare-dezvoltare.
    B. Functii de coordonare stiintifica:
    a) director program cercetare-dezvoltare;
    b) director proiect cercetare-dezvoltare;
    c) sef program cercetare-dezvoltare;
    d) sef proiect cercetare-dezvoltare.
    Art. 21
    (1) Functiile de conducere in activitatea de cercetare-dezvoltare se ocupa prin concurs.
    (2) Functiile specifice de conducere din institutiile sau unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute la art. 20 se ocupa, in conditiile legii, de personalul care indeplineste urmatoarele conditii minime:
    a) pentru director general sau director, cel putin CS II, care are si atestat pentru management in cercetare-dezvoltare;
    b) pentru director stiintific, cel putin CS II;
    c) pentru director tehnic sau secretar stiintific, cel putin CS II la nivelul institutelor de cercetare-dezvoltare sau cel putin CS III la nivelul statiunilor sau al altor structuri;
    d) pentru celelalte functii specifice de conducere prevazute la art. 20, personal de cercetare-dezvoltare incepand de la functia de CS III sau IDT III.
    Art. 22
    Cercetatorii stiintifici pot functiona ca personal didactic in institutiile de invatamant superior pe functii echivalente, cu respectarea prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 4
    Drepturi si obligatii

    Art. 23
    Categoriile de personal prevazute la art. 6 lit. a) si b) beneficiaza, pe langa drepturile prevazute de lege pentru personalul incadrat in munca, si de urmatoarele drepturi:
    a) de a avea acces la sursele de informare si documentare necesare proiectelor de cercetare-dezvoltare la care participa, cu respectarea normelor de folosire si publicare;
    b) de a participa la elaborarea strategiei cercetarii stiintifice si dezvoltarii tehnologice;
    c) de a participa la manifestari stiintifice cu comunicari din rezultatele activitatii de cercetare-dezvoltare si de a publica lucrari stiintifice, in conditiile legii, cu sprijinul institutiei sau al unitatii, in limita resurselor financiare;
    d) de a breveta rezultatele cercetarii, in conditiile legii, cu sprijinul institutiei sau al unitatii, in limita resurselor financiare;
    e) de a fi recunoscute ca autori sau coautori ai unui demers stiintific si de a fi recompensate conform legislatiei din domeniu;
    f) de a fi sprijinite de institutie sau de unitate, in vederea perfectionarii pregatirii lor profesionale, conform legii;
    g) de a face parte din asociatii profesionale, societati si organizatii stiintifice, nationale si internationale, fara ca prin activitatea desfasurata in aceste organisme sa intre in conflict de interese cu unitatea unde presteaza activitatea de baza;
    h) de a le fi recunoscuta si stimulata performanta in domeniul cercetarii-dezvoltarii prin: premii, gratificatii, titluri, diplome, precum si prin alte modalitati;
    i) de a participa la competitii pentru finantarea activitatii stiintifice proprii, din fonduri bugetare sau private, in conditiile legii;
    j) de a participa ca expert, referent, membru in comisii de evaluare, consultant si altele asemenea, la solicitarea altor institutii sau agenti economici, fara a intra in conflict de interese cu institutia sau unitatea unde presteaza activitatea de baza si de a fi remunerate pentru activitatea depusa;
    k) de a putea obtine un venit lunar neplafonat, daca in acelasi timp cu executia temelor finantate din fonduri de la bugetul de stat deruleaza si proiecte finantate din programe internationale la care Romania plateste cotizatie, precum si daca proiectul conduce, in timpul executiei si dupa finalizare, la transferuri tehnologice sau valorificari;
    l) de a obtine un venit lunar neplafonat, rezultat din executia proiectelor interne si internationale;
    m) de a desfasura activitati, prin cumul, privind cercetarea, invatamantul sau valorificarea cercetarii in conformitate cu prevederile legilor in domeniu; acestea se pot exercita in interiorul sau in afara institutiei sau a unitatii de cercetare in care sunt incadrate, cu respectarea prevederilor art. 24 lit. c);
    n) de a beneficia, in conditiile legii, de sporuri la salariul de baza, respectiv: doctorat, fidelitate, confidentialitate si alte sporuri prevazute de lege sau in contractele colective de munca;
    o) de a refuza motivat, din considerente morale si etice, sa participe la cercetari stiintifice care au un impact negativ asupra fiintei umane si asupra mediului natural;
    p) de a solicita si de a obtine cu prioritate aprobarea pentru a ocupa un post de grad inferior celui dobandit, daca este in interes propriu.
    Art. 24
    Categoriile de personal prevazute la art. 6 lit. a) si b) au, pe langa obligatiile prevazute de lege pentru personalul incadrat in munca, si urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte etica si deontologia activitatii de cercetare-dezvoltare;
    b) sa respecte drepturile de proprietate intelectuala si confidentialitatea convenita cu colaboratorii si cu finantatorii cercetarii;
    c) sa nu creeze conflict de interese sau concurenta neloiala in cazul cumulului de activitati, efectuat in conditiile legii;
    d) sa participe la formarea cercetatorilor tineri si sa transmita cunostintele si experienta proprie in activitatea de cercetare-dezvoltare;
    e) sa utilizeze patrimoniul tehnico-stiintific si alte resurse ale institutiei sau ale unitatii exclusiv pentru activitati profesionale in interesul institutiei sau al unitatii angajatoare;
    f) sa participe la evaluarea activitatii de cercetare-dezvoltare, precum si a rezultatelor proprii;
    g) sa participe la competitii pentru programele internationale ale Comunitatii Europene sau pentru programele rezultate din acordurile internationale de cooperare bilaterala la care Romania este parte;
    h) sa desfasoare activitatea stiintifica, tehnologica sau de inovare fara a incalca drepturile si libertatile omului;
    i) sa-si dezvolte continuu cunostintele stiintifice si tehnice si sa contribuie la diseminarea informatiei si culturii stiintifice si tehnice, precum si la constientizarea publicului si a factorilor de decizie asupra rolului stiintei si tehnicii;
    j) sa participe la aplicarea, in conditiile legii, a rezultatelor activitatii proprii de cercetare-dezvoltare.
    Art. 25
    (1) La incetarea activitatii in institutie sau unitate, personalul de cercetare-dezvoltare nu poate folosi rezultatele stiintifice si tehnice care au fost obtinute in unitate in cadrul unor lucrari finantate din fonduri publice, pe o durata de cel putin 5 ani, fara acordul finantatorului.
    (2) Nerespectarea angajamentului prevazut la alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda echivalenta cu 20 de salarii de CS I, la gradatia maxima.
    (3) Plata amenzii nu exonereaza contravenientii de la plata daunelor provocate.
    (4) Contraventia se constata si amenda corespunzatoare se aplica de reprezentantul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare sub a carei autoritate se afla unitatea de cercetare-dezvoltare prejudiciata.
    (5) Contraventiei prevazute la alin. (2) ii sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 5
    Formarea profesionala si pregatirea personalului de cercetare-dezvoltare

    Art. 26
    Perfectionarea profesionala a personalului de cercetare-dezvoltare se realizeaza in principal prin urmatoarele forme:
    a) doctorat;
    b) programe de formare continua;
    c) programe de documentare si schimburi de experienta la nivel national si international;
    d) programe de specializare si de cooperare interdisciplinare, la nivel national si international;
    e) invatamant postuniversitar, organizat potrivit legii;
    f) burse de perfectionare si stagii de pregatire si documentare realizate in tara sau in strainatate;
    g) manifestari stiintifice din tara sau din strainatate.
    Art. 27
    In vederea sprijinirii instruirii si mobilitatii personalului de cercetare-dezvoltare, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare si ordonatorii principali de credite care finanteaza activitati de cercetare-dezvoltare pot infiinta, in conditiile legii, centre de instruire pentru personalul de cercetare-dezvoltare, precum si din alte domenii.
    Art. 28
    Personalul cu functii de conducere este obligat sa se perfectioneze in domeniul managementului pentru cercetare-dezvoltare. Pentru ocuparea functiilor de conducere si mentinerea in aceste functii, care presupun si responsabilitate administrativa, se organizeaza stagii de pregatire si perfectionare in domeniul managementului pentru cercetare-dezvoltare.
    Art. 29
    Finantarea activitatilor de formare profesionala continua se asigura din fonduri prevazute cu aceasta destinatie in bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor sau ale unitatilor de cercetare-dezvoltare, precum si in programele de formare profesionala finantate din surse interne si internationale.
    Art. 30
    Personalul de cercetare-dezvoltare care urmeaza o forma de specializare in tara sau in strainatate este obligat sa se angajeze, in scris, ca va lucra in cadrul unitatii intre 1 an si 5 ani, proportional cu costurile si durata specializarii. In cazul nerespectarii acestui angajament pentru motive imputabile salariatului, acesta va suporta contravaloarea specializarii.

    CAP. 6
    Mobilitatea personalului de cercetare-dezvoltare

    Art. 31
    Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare si ordonatorii principali de credite care finanteaza activitati de cercetare-dezvoltare asigura cadrul de reglementare compatibil cu spatiul european si mondial al cercetarii-dezvoltarii, pentru accesul cercetatorilor la patrimoniul tehnic si stiintific, in conditiile legii, si pentru asigurarea unor conditii atractive de munca.
    Art. 32
    (1) In institutiile si in unitatile de cercetare-dezvoltare pot fi cuprinsi studenti care sa lucreze in colective de specialisti din unitatile respective.
    (2) Institutiile si unitatile de cercetare-dezvoltare pot acorda studentilor din ultimii doi ani burse de studii. Plata acestor burse va fi conditionata de obligatia absolventilor de a se angaja, pe o perioada determinata, prin angajamentul incheiat sub forma de contract, in unitatea de cercetare-dezvoltare finantatoare. Cuantumul burselor va acoperi cheltuielile de studii.
    Art. 33
    (1) Academia Romana, academiile de ramura, institutele de invatamant superior si institutele nationale de cercetare-dezvoltare pot propune autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare constituirea, pe perioade determinate, de centre sau colective mixte de specialisti, pentru realizarea unor strategii de ramura sau sectoriale pana la finalizarea acestora. Modalitatea de constituire si functionare a centrelor si colectivelor mixte de specialisti se stabileste prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (2) Centrele sau colectivele mixte prevazute la alin. (1) utilizeaza in comun mijloacele financiare si materiale de care dispun, in scopul gestionarii rationale a potentialului uman de cercetare.
    Art. 34
    Pentru completarea si dezvoltarea potentialului uman angrenat in cercetare-dezvoltare, in programele institutiilor de invatamant superior vor fi cuprinse activitati pentru pregatirea si stimularea angajarii tinerilor in institutii sau in unitati de cercetare-dezvoltare.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 35
    (1) Personalul de cercetare-dezvoltare atestat, care revine in activitatea de cercetare-dezvoltare dupa parasirea acesteia pentru motive care nu ii sunt imputabile, se incadreaza la gradul stiintific dobandit anterior.
    (2) Personalul atestat stiintific poate exercita prin cumul de functii activitati in cercetare-dezvoltare, invatamant si/sau productie, in conditiile prevazute de lege.
    (3) Beneficiaza de rezervarea postului si pot exercita cumulat activitati de cercetare-dezvoltare, la gradul stiintific dobandit, persoanele alese in Parlament, numite in Guvern sau care indeplinesc functii de specialitate specifice in aparatul Parlamentului, al Administratiei Prezidentiale si al administratiei publice centrale ori in serviciile publice descentralizate ale acesteia, precum si cele alese sau numite de Parlament in alte organe si organisme centrale ale statului, precum si cele alese in conducerea Academiei Romane.
    Art. 36
    (1) Cercetatorii stiintifici gradul I pensionati pot desfasura, in conditiile legii, activitati de cercetare-dezvoltare, salarizate prin cumul sau prin plata cu ora.
    (2) La cerere, cercetatorii stiintifici gradul I pot fi mentinuti in continuare in functii de cercetare-dezvoltare, dupa implinirea varstei legale de pensionare, cu aprobarea anuala a consiliului stiintific.
    (3) Personalul didactic universitar poate functiona ca personal de cercetare asociat in institutiile, unitatile sau structurile de cercetare-dezvoltare ale acestora, cu participare la conducerea si executia programelor si a proiectelor de cercetare-dezvoltare, precum si la valorificarea rezultatelor acestora.
    (4) Personalul didactic universitar poate incheia contracte sau conventii de cooperare stiintifica si de dezvoltare tehnologica pe durata determinata cu institutiile, unitatile sau structurile de cercetare-dezvoltare ale acestora, in vederea participarii la coordonarea si executia programelor si a proiectelor de cercetare-dezvoltare din Planul national sau planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare.
    Art. 37
    Cetatenilor romani care au lucrat in strainatate in cercetare-dezvoltare li se echivaleaza integral, la cerere, vechimea in specialitate, pe baza documentelor care atesta acest lucru.
    Art. 38
    In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va elabora Codul de etica si deontologie profesionala a personalului de cercetare-dezvoltare, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 12 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                            VIOREL HREBENCIUCSmartCity5

COMENTARII la Legea 319/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 319 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 319/2003
Ordin 4821 2004
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare
Ordin 4824 2004
pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea gradului profesional de cercetator stiintific gradul II (CS II)
Ordin 4825 2004
pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea gradului profesional de cercetator stiintific gradul I (CS I)
Ordin 3893 2004
privind Instructiunile pentru echivalarea functiilor si gradelor de cercetare-dezvoltare dobandite anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare cu functiile corespunzatoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003
Decretul 454 2003
pentru promulgarea Legii privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu