Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.465 din 05.08.2015

privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 613 din 13 august 2015SmartCity1

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi unele măsuri de corelare legislativă şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite prezentul ordin. Articolul INormele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 20 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1Programul naţional de dezvoltare locală, denumit în continuare Program, este un program multianual, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, şi are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie, în conformitate cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, aprobat prin Legea nr. 351/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creşterea accesabilităţii la resurse şi a calităţii vieţii pentru toţi locuitorii României.2. Articolul 10 se abrogă. 3. După articolul 10 se introduc două noi articole, articolele 101 şi 102, cu următorul cuprins: Articolul 101 (1) Finanţarea Programului se asigură din sursele de finanţare prevăzute la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă. (2) Pentru obiectivele de investiţii prevăzute la art. 2 lit. a) şi b) din ordonanţa de urgenţă, solicitările de sume din transferuri de la bugetul de stat trebuie să fie în concordanţă cu graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie, după caz, prevăzut pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii aprobat de autorităţile administraţiei publice locale şi prevăzut ca anexă la bugetul local, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 102 (1) Pentru obiectivele de investiţii nou-propuse a fi incluse în Program, precum şi pentru cele incluse în program, dar care nu au contracte de finanţare multianuale, în termen de 30 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat pentru anul în curs, beneficiarii Programului transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice solicitarea cuprinzând suma totală solicitată de la bugetul de stat în vederea realizării obiectivului de investiţii, eşalonată pe ani conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.(2) Beneficiarii Programului care au încheiate contracte de finanţare multianuale, în termen de 30 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat pentru anul în curs, transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice solicitarea cuprinzând eventualele modificări ale sumelor reprezentând restul cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii, pentru anul în curs, precum şi creditele bugetare estimate prin contractul de finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. (3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice centralizează propunerile transmise conform alin. (1) şi (2). În baza criteriilor aprobate prin hotărâre a Guvernului şi a analizei proprii de specialitate, în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinaţie şi a estimărilor pentru următorii 3 ani prevăzute în legea bugetară anuală, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice întocmeşte lista de obiective propuse spre finanţare, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. După aprobare, lista cu obiectivele de investiţii care se finanţează se publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. (4) Criteriile prevăzute la alin. (3) se aplică unitar tuturor obiectivelor de investiţii propuse la finanţare prin solicitările prevăzute la alin. (1) şi (2).(5) Pentru obiectivele de investiţii noi cuprinse în lista prevăzută la alin. (3), în vederea încheierii contractelor de finanţare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii, aprobate în condiţiile legii prin hotărâri ale consiliului local/judeţean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, hotărâri ale consiliului local/judeţean de asigurare a finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program prevăzute la art. 8 alin. (3), însoţite de devizul general actualizat, defalcat pe categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli, certificatul de urbanism însoţit de avizele şi acordurile stabilite prin acesta, după caz. (6) Pentru obiectivele de investiţii în continuare cuprinse în lista prevăzută la alin. (3), în vederea încheierii contractelor de finanţare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice autorizaţia de construire valabilă, documente care să prezinte stadiul fizic realizat, devizul general actualizat conform art. 121 alin. (5) şi/sau devizul general pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli, hotărârea consiliului local/judeţean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, hotărârea consiliului local/judeţean de asigurare a finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program prevăzute la art. 8 alin. (3), după caz, precum şi contractele de achiziţii publice, inclusiv actele adiţionale încheiate.(7) Pentru obiectivele de investiţii incluse în Program, prevăzute la art. 2 lit. c) din ordonanţa de urgenţă, care nu au mai fost finanţate prin Programul naţional de dezvoltare locală, cuprinse în lista prevăzută la alin. (3), în vederea încheierii contractelor de finanţare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice autorizaţia de construire valabilă, documente care să prezinte stadiul fizic realizat, devizul general actualizat conform art. 121 alin. (5) şi/sau devizul general pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli, hotărârea consiliului local/judeţean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, hotărârea consiliului local/judeţean de asigurare a finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program prevăzute la art. 8 alin. (3), după caz, precum şi contractele de achiziţii publice, inclusiv actele adiţionale încheiate.(8) Valoarea restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii se poate actualiza în condiţiile legii, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri, la data încheierii contractului de finanţare multianual, cu respectarea prevederilor din contractele de achiziţie publică încheiate.(9) Beneficiarii răspund pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate. 4. La articolul 11, alineatele 1 - 13 se abrogă. 5. Articolul 12 se abrogă. 6. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins: Articolul 121 (1) Pentru obiectivele de investiţii nou-introduse în Program se încheie contracte de finanţare multianuale între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi beneficiari în termen de 30 de zile de la data emiterii ordinului prevăzut la art. 102 alin. (3).(2) Suma care se acordă de la bugetul de stat pentru finanţarea obiectivelor de investiţii prin Program, prevăzută în contractele de finanţare multianuale, se cuprinde în limita creditelor de angajament aprobate prin legea bugetului de stat cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi se eşalonează pe ani, în primul an în limita creditelor bugetare aprobate pentru anul în curs, iar în următorii ani în limita creditelor bugetare estimate prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul în curs.(3) Sumele reprezentând estimările pe anii următori anului în care se încheie contractul de finanţare multianual, prevăzute în contract, nu reprezintă obligaţie certă de plată şi vor fi adiţionate anual, după intrarea în vigoare a legilor bugetare anuale, în limita creditelor bugetare aprobate prin acestea, prin aplicarea a cel puţin unui criteriu dintre cele prevăzute la art. 102 alin. (3).(4) Pentru obiectivele de investiţii incluse în Program care au încheiate contracte de finanţare multianuale, în termen de 30 de zile de la data emiterii ordinului prevăzut la art. 102 alin. (3), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice notifică fiecare beneficiar cu privire la transferurile bugetare aferente anului financiar respectiv.(5) Beneficiarii actualizează corespunzător devizul general al obiectivelor de investiţii după încheierea contractelor de achiziţie şi îl transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în termen de 15 zile calendaristice. 7. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13 (1) După încheierea contractelor de finanţare multianuale beneficiarii solicită în scris, în funcţie de necesităţi, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transferul sumelor alocate, prevăzute în contractele de finanţare, solicitare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.(2) Transferarea sumelor pentru obiectivele de investiţii se face în limita contractelor de finanţare multianuale încheiate şi a eşalonărilor anuale.(3) Pentru obiectivele de investiţii incluse în Program, dar nefinanţate sau finanţate parţial din sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, se pot transfera sume şi pentru lucrările efectuate anterior încheierii contractului de finanţare multianual şi nedecontate de beneficiar, în limita creditelor bugetare aferente anului în curs, conform contractului de finanţare.(4) În cazul în care există solicitări de redistribuire a sumelor necheltuite între obiectivele de investiţii din Program, transmise de către beneficiari pentru obiectivele de investiţii derulate de aceştia, solicitarea trebuie să fie însoţită în mod obligatoriu de nota de fundamentare care să justifice necesitatea modificărilor, cu precizarea în mod expres a diminuărilor, respectiv a suplimentărilor de alocaţii între obiectivele de investiţii. Solicitarea se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice sau se respinge, după caz.(5) În scopul utilizării eficiente a creditelor bugetare alocate în anul în curs, la finalul trimestrului III, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice analizează execuţia creditelor bugetare pe fiecare obiectiv de investiţii şi în funcţie de aceasta poate dispune redistribuirea acestora pe alte obiective de investiţii.(6) În cazul în care beneficiarii solicită, în baza lucrărilor/serviciilor executate şi asumate, transferuri de sume mai mari decât eşalonarea anuală din contractul de finanţare multianual, acestea se pot efectua, în limita bugetului Programului aprobat cu această destinaţie şi a contractului de finanţare.(7) Redistribuirea creditelor bugetare alocate în anul în curs conform alin. (5) se face în urma analizei direcţiei de specialitate din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.(8) În condiţiile alin. (4), (5) şi (6), transferurile pentru anii următori se modifică corespunzător, prin notificarea beneficiarilor şi modificarea contractelor în acest sens, în condiţiile legii.(9) În aplicarea prevederilor art. 12 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, în vederea transferării sumelor pentru obligaţiile de plată neonorate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, din lipsa creditelor bugetare şi prevăzute în contractele de finanţare multianuale, beneficiarii pot solicita în scris Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transferarea acestor sume, solicitare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, precum şi în anexa nr. 6, prin care se justifică utilizarea acestora.(10) Sumele care constituie transferuri pentru anul curent se virează în conturile de venituri deschise la Trezoreria Statului, conform clasificaţiei bugetare.(11) Sumele care constituie transferuri pentru anii precedenţi conform prevederilor alin. (9) se efectuează în conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare celor din care au fost efectuate plăţile în anii precedenţi, pe titlul de cheltuieli 85 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 8. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice virează prin ordin de plată sumele alocate către beneficiari în conturile deschise la Trezoreria Statului, conform prevederilor alin. (1). 9. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15Beneficiarii răspund de organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrări, a contractelor de achiziţie publică încheiate în conformitate cu prevederile legale şi cu obligaţiile din contractele prevăzute la art. 121, precum şi de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin Program potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate. 10. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16Pentru monitorizarea utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu destinaţia finanţării cheltuielilor prevăzute în contractele de finanţare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în termen de 30 de zile de la efectuarea transferurilor de sume către aceştia, justificarea utilizării acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. 11. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18 (1) Beneficiarii sunt responsabili pentru derularea eficientă a procesului de implementare a obiectivelor de investiţii aprobate în cadrul Programului.(2) Beneficiarii au obligaţia să pună la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, la solicitarea acestuia, toate documentele justificative privind derularea investiţiei, răspunzând de realitatea, exactitatea şi legalitatea acestora, precum şi de sumele cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.(3) Sumele acordate şi neutilizate până la finele anului în curs urmează regimul juridic prevăzut de reglementările emise în temeiul art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Beneficiarii organizează recepţia la terminarea lucrărilor, în condiţiile legii, şi transmit, în copie conformă cu originalul, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor.(5) Beneficiarii au obligaţia să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, până la data de 30 ianuarie a fiecărui an, pentru anul anterior, respectiv în termen de 30 de zile de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, date şi informaţii cu privire la obiectivul de investiţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7. 12. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice centralizează datele şi informaţiile transmise de beneficiari conform art. 18 alin. (5) şi stabileşte indicatorii de rezultate şi de eficienţă ai Programului în vederea evaluării performanţei acestuia, conform prevederilor legale în vigoare. 13. La articolul 19, alineatul (4) se abrogă. 14. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 21Anexa C şi anexele nr. 11, 12, 2, 5, 6 şi 7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. 15. Anexele A, B şi anexele nr. 3 şi nr. 4a ) se abrogă. 16. Anexele nr. 2, 5 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin. 17. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul IIIOrdinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 20 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Sirma Caraman, secretar de stat
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 2 la normele metodologice) Judeţul ........ .............. Consiliul Judeţean ........../Primăria ............. Nr. ............/data ......... SOLICITARE de finanţare prin Programul naţional de dezvoltare locală a obiectivului investiţii „........ ................ ................ ........ ..............“ pentru anul.............. lei -Tip obiectiv1)

Nou În continuare
........ ................ ........ ..........
........ ................ ........ ..........
........ ................ ........ ..........
........ ................ ........ ..........
........ ................ ........ ..........
........ ................ ........ ..........
........ ................ ........ ..........
........ ................ ........ ..........
........ ................ ........ ..........
........ ................ ........ ..........
........ ................ ........ ..........
........ ................ ........ ..........
........ ................ ........ ..........
........ ................ ........ ..........
........ ................ ........ ..........
........ ................ ........ ..........
........ ................ ........ ..........
........ ................ ........ ..........
........ ................ ........ ..........
Amplasamentul obiectivului de investiţii propus
Principalele capacităţi tehnice ale obiectivului de investiţii (în unităţi fizice)2)
Valoarea totală a investiţiei (lei cu TVA)3) conform hotărârii consiliului local/hotărârii consiliului judeţean
Nr. hotărârii consiliului local/hotărârii consiliului judeţean/data ........ ............
Nr. contract de servicii (proiect tehnic)/data ........ ............
Valoarea totală a contractului de servicii (proiect tehnic), inclusiv acte adiţionale (lei cu TVA)
Nr. contract de lucrări/data........ ............
Valoarea totală a contractului de lucrări, inclusiv acte adiţionale (lei cu TVA)
Valoarea totală decontată pentru obiectivul de investiţii (lei cu TVA)
- buget de stat
- buget local
Valoarea totală necesară pentru finalizarea/realizarea obiectivului de investiţii (lei cu TVA) din care:
- buget de stat total, din care:
- credit bugetar anul 1
- credit bugetar estimat anul 2
- credit bugetar estimat anul 3
- buget local
Stadiu fizic realizat (%)
Termen PIF (conform contract de lucrări şi acte adiţionale)

1) Se bifează în spaţiul corespunzător. 2) De exemplu: lungime drum (km), lungime reţea (m), suprafeţe pe care se realizează investiţia (mp) etc. 3) Valoarea totală a investiţiei este formată din valoarea totală decontată şi valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiţii (pentru obiectivele de investiţii în continuare este valoare totală a investiţiei actualizată) Beneficiar Unitatea administrativ-teritorială ........ ........ Preşedintele consiliului judeţean/Primar Numele şi prenumele ........ ................ Semnătură .......... ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 5 la normele metodologice) Judeţul............... Consiliul Judeţean ........./Primărie ............. Nr. ............./data. ........ ............. SITUAŢIE*) privind necesarul de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor/serviciilor şi a altor cheltuieli în anul ........ pentru obiectivul de investiţii „........ ........“ în baza contractului de finanţare nr. ........ ........ ........ lei -

Nr. crt. Valoarea totală a contractului de finanţare de la bugetul de stat (inclusiv TVA) Valoarea contractului de finanţare de la bugetul de stat pentru anul în curs (inclusiv TVA) Valoarea totală decontată pentru anul în curs (până la data solicitării) Valoarea totală nedecontată a lucrărilor/serviciilor şi a altor cheltuieli în limita contractului de finanţare pe anul în curs Factură Sume solicitate de la bugetul de stat, în limita contractului de finanţare pentru anul în curs (inclusiv TVA) Stadiul fizic realizat până la data solicitării - % -
Total buget de stat (inclusiv TVA) buget local (inclusiv TVA) Total buget de stat (inclusiv TVA) buget local (inclusiv TVA) Emitent Număr/ dată Valoare (inclusiv TVA)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
2
....
TOTAL

*) Se va completa doar pentru lucrările incluse la finanţare în anul curent. Subsemnatul, ........ ................ .........., în calitate de reprezentant al ........ ........ ........., având funcţia de ........ ........ ........, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli pentru care solicit transferul de la buget de stat a sumei solicitate de ........ ............ (lei cu TVA) sunt executate/prestate/efectuate, recepţionate şi se încadrează în cheltuielile care se pot finanţa de la bugetul de stat conform art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, cu modificările şi completările ulterioare, nu au fost decontate din alte surse de finanţare şi sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.Beneficiar Unitatea administrativ-teritorială Preşedintele consiliului judeţean/Primar Numele şi prenumele ........ ............... Semnătura ........ ............ ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 6 la normele metodologice) Consiliul Judeţean/Primăria ............. Nr. .............../data ........ ........ .......... SITUAŢIE privind lucrările/serviciile/alte cheltuieli realizate şi decontate pentru obiectivul de investiţii „........ ................ ........ .............“ din cadrul Programului naţional de dezvoltare locală lei -

Nr. crt. Valoarea contractului de finanţare de la bugetul de stat pentru anul în curs (inclusiv TVA) Contract de lucrări/servicii/alte cheltuieli (inclusiv acte adiţionale) Situaţii de lucrări/servicii/alte cheltuieli Valoarea totală decontată pe anul în curs Factură Ordin de plată Stadiu fizic realizat (%)
Nr./data Valoarea Nr./data Valoarea Total buget de stat (inclusiv TVA) buget local (inclusiv TVA) Emitent Nr./data Valoarea Nr./data Valoarea
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. .............
2. .............
3. .............
Total:

Subsemnatul ........ ................ .........., în calitate de reprezentant al ........ ........ ........., având funcţia de........ ........ ........, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli sunt executate/prestate/efectuate, recepţionate şi decontate în suma de ........ ......... şi se încadrează în cheltuielile care se pot finanţa de la bugetul de stat conform art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, cu modificările şi completările ulterioare.Beneficiar Unitatea administrativ-teritorială ........ ........ ............ Preşedintele consiliului judeţean/Primar Numele şi prenumele ........ ................ Semnătura ........ .......... ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 7 la normele metodologice) Judeţul ........ ........... Unitatea administrativ-teritorială ........ .......... Nr. ................/data ........ ........ DATE ŞI INFORMAŢII necesare stabilirii Indicatorilor de performanţă şi eficienţă ai obiectivului de investiţii „........ ........ .........“ finanţat prin Programul naţional de dezvoltare locală Data începerii lucrărilor de execuţie: ........ ................ ................

Nr. crt. Domeniul specific din Program prin care se finanţează obiectivul de investiţii Capacităţi specifice realizate
1 - realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei - realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate 1. staţii de tratare a apei/staţii de epurare a apelor uzate realizate (număr) ........ ...........
2. lungime de reţea realizată (km) ........ ...........
3. număr de beneficiari direcţi ........ ...........
4. cost/km ........ ...........
2 - construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor 1. categoria drumului (drum comunal/drum judeţean/străzi etc.) ........ ...........
2. lungime de drum realizat (km) ........ ...........
3. număr de beneficiari direcţi ........ ...........
4. cost/km ........ ...........
3 - realizarea/reabilitarea/modernizarea de poduri, podeţe sau punţi pietonale 1. număr de beneficiari direcţi ........ ...........
2. instituţii publice/şcoli/instituţii de interes local/număr de locuitori pentru care se asigură accesul ........ ...........
4 - realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ preuniversitar - realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor sanitare din mediul rural - realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre - realizare/extindere/reabilitare/modernizare a pieţelor publice, comerciale, târguri, oboare - realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive - realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora 1. suprafaţă desfăşurată realizată (mp) ........ ...........
2. număr de beneficiari direcţi ........ ...........
3. cost/mp ........ ...........
5 - construcţia/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltate de autorităţile publice locale ca instrument de punere în valoare a potenţialului turistic local 1. număr de obiective turistice care sunt puse în valoare prin dezvoltarea infrastructurii turistice ........ ...........
2. număr de turişti beneficiari ........ ..........

NOTĂ: Anexa se va completa pentru fiecare obiectiv de investiţii în funcţie de domeniul specific din care face parte, avându-se în vedere lucrările realizate până la data transmiterii anexei. Beneficiar Unitatea administrativ-teritorială ........ ........ Preşedintele consiliului judeţean/Primar Numele şi prenumele ........ ................ Semnătura ........ ...........


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 465/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 465 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Bună ziua domnule / doamnă,   Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt Marie Reilly, o creditoare privată și legitimă. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc, etc ... Sau pur și simplu refuzați împrumutul de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi pentru companii și persoane fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 32 2019
    Împrumuturile sunt disponibile Aveți nevoie de împrumut în numerar personal, de afaceri, împrumut negarantat, obțineți un capital de lucru negarantat? Avem programe de împrumut adaptate Pentru orice profil aplicați un împrumut cu noi astăzi pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Operațiune; Împrumut rapid și simplu Proces rapid de aplicare Aprobări în 24-72 de ore Împrumut opțional pentru taxe Finanțare în mai puțin de 5 zile SERVICII DE ÎMprumut INCLUS: ================================ *Imprumuturi personale. * Împrumuturi de afaceri. * Împrumuturi pentru investiții. * Împrumuturi de extindere a afacerilor. * Împrumuturi cu bani grei * Credite pentru construcții. * Împrumut pentru cardul de credit * Împrumut de consolidare a datoriei Oferim consultanță financiară pentru clienți, companii care caută finanțare de datorii / împrumuturi și caută capital de lucru pentru a începe o afacere nouă sau pentru a extinde afacerile existente. Părțile interesate, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare Poștă; Howardfinancialaid@yahoo.com Whatsapp: +1 (573) 279-4038 Adresa companiei: West Ave, Hawthorne, CA.
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la: janinapanek@financier.com   Toate cele bune, Janina Panek
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    PERUSAHAAN PINJAMAN RIKA ANDERSON Email kantor, rikaandersonloancompany@gmail.com Whatsapp: 1914705-7484 Nama saya Vania hilman dari Malaysia dan saat ini tinggal di Dubai. Seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Saya berdoa dan saya memikirkan kesaksian di internet minggu ini dengan nama PERUSAHAAN RIKA ANDERSON LOAN. Ibu Rika membantu saya dengan $ 60.000 USD. Saya benar-benar membutuhkan mereka, pada awalnya saya tidak pernah mempercayai mereka, tetapi setelah memenuhi permintaan mereka, saya mendapatkan pinjaman saya. Hari ini saya membayar hutang saya dan saya juga bangga dengan apartemen saya sendiri. Ibu dan dua teman saya mengambil keuntungan dari penawaran ini, dan saya juga ingin seluruh negara mengambil keuntungan dari penawaran yang murah hati ini. ini adalah email pribadi saya vaniahilmanaki@gmail.com. Penguji: Vania hilman Negara Sekarang: Dubai (UEA) Jumlah Pinjaman: $ 60.000 email: vaniahilmanaki@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 54 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 465/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu