Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.46 din 31.03.2014

privind aprobarea Planului pentru eradicarea anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României şi a normelor de implementare a prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346/UE din 18 iunie 2010 referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 23 aprilie 2014SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. 4.950 din 14 februarie 2014, întocmit de Direcţia generală sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Planul pentru eradicarea anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României şi normele de implementare a prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346/UE din 18 iunie 2010 referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor controlează modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 52/2010 privind aprobarea Planului pentru eradicarea anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din data de 16 iunie 2010. Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Vladimir Alexandru Mănăstireanu
ANEXĂPLANUL pentru eradicarea anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României şi norme de implementare a prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346/UE din 18 iunie 2010 referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România Capitolul IPlanul pentru eradicarea anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României Secţiunea 1 Definirea bolii şi a termenilor de specialitate utilizaţi 1. Anemia infecţioasă ecvină, denumită în continuare AIE, este o boală specifică solipedelor, produsă de un lentivirus cu acţiune complexă: imunodepresivă, eritropenică, trombocitopenică şi proliferantă asupra elementelor sistemului reticulo-endotelial, caracterizată prin febră remitentă şi intermitentă, anemie, cardiopatie şi oboseală la efort, diateză hemoragică, slăbirea rezistenţei la infecţii care, de cele mai multe ori, provoacă moartea. Perioada de incubaţie variază între 1-3 săptămâni până la 90 de zile, iar infecţia se produce dominant pe cale orizontală, în special pe cale hematogenă, prin intermediul insectelor hematofage sau prin folosirea de ace şi instrumentar chirurgical care nu au fost decontaminate; infecţia se poate produce şi pe cale verticală. La ora actuală, boala evoluează endemic în România, forma obişnuită de manifestare fiind cronică, animalele contaminate rămânând purtătoare de virus pentru toată viaţa. După infectare apar modificări clinice, imunologice, hematologice şi morfologice. Sursa primară de infecţie este reprezentată de caii infectaţi. Un rol extrem de important în transmiterea bolii revine vectorilor reprezentaţi de insectele hematofage. La pierderile economice determinate de eliminarea obligatorie a animalelor infectate şi a descendenţilor acestora se adaugă costul ridicat al acţiunilor de dezinfecţie şi dezinsecţie, precum şi măsurile sanitar-veterinare restrictive privind circulaţia ecvinelor. 2. În sensul prezentului plan, termenii şi sintagmele de mai jos se definesc după cum urmează: a)exploataţie - o unitate agricolă sau de antrenament, un grajd sau, în general, orice spaţiu ori instalaţie în care sunt ţinute sau crescute, în mod obişnuit, ecvidee, indiferent de utilizare; b)ecvine sau ecvidee - mamifere solipede domestice sau sălbatice de toate speciile din genul Equus al familiei ecvideelor şi încrucişările acestora; c)ecvidee înregistrate - orice ecvideu înregistrat în conformitate cu definiţia din Directiva 90/427/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind condiţiile zootehnice şi genealogice care reglementează schimburile intracomunitare cu ecvidee, identificat prin intermediul unui document de identificare emis de:

(i) autoritatea responsabilă cu creşterea animalelor sau de orice altă autoritate competentă din ţara de origine a animalului, care administrează fişa genealogică sau registrul pentru rasa de ecvidee în cauză; sau
(ii) orice asociaţie sau organizaţie internaţională care administrează caii pentru competiţie sau curse;

d)ecvidee de curse - ecvidee înregistrate legitimate la organizaţii de profil - pentru galop şi trap; e)ecvidee de sport - ecvidee înregistrate legitimate în cadrul unui club sportiv, care este afiliat la Federaţia Ecvestră Română; f)ecvidee de agrement şi scopuri recreative - ecvidee utilizate în scopul efectuării unor activităţi de agrement şi recreative; g)ecvidee destinate sacrificării - ecvideele destinate a fi transportate fie direct, fie după trecerea lor printr-un centru de colectare autorizat, la abator, pentru a fi sacrificate; h)ecvidee pentru reproducţie şi producţie - ecvideele, altele decât cele înregistrate şi cele destinate sacrificării; i)animal receptiv la AIE - orice ecvină care poate contacta virusul şi poate dezvolta infecţia; j)animal suspect de infecţie cu virusul AIE - animal dintr-o specie receptivă care a intrat în contact direct sau indirect cu alte animale infectate ori cu vectori responsabili de transmiterea infecţiei sau care prezintă semne/leziuni ce pot fi atribuite infecţiei cu virusul AIE; k)animal infectat cu virusul AIE - animal la care se declanşează o reacţie imună de tip umoral - seroconversia; l)eradicare - complex de măsuri tehnice şi administrative prin care se acţionează în perioada dintre declararea şi stingerea unui focar de boală, conform legislaţiei în vigoare; m)eliminare prin extracţie - măsură de eradicare aplicată în exploataţii în care s-au diagnosticat animale pozitive pentru AIE; n)depopulare totală - metodă de eradicare aplicată în exploataţii de ecvine, în care efectivul de animale este eliminat în totalitate; o)dezinfecţie - procesul de distrugere a microorganismelor patogene prin aplicarea unui produs biocid pe o suprafaţă curăţată în prealabil; p)dezinsecţie - aplicarea procedurilor menite să distrugă vectorii potenţiali ai agentului infecţios; q)exploataţie indemnă - exploataţie de ecvine liberă de AIE; r)focar de AIE - apariţia unuia sau mai multor cazuri de infecţie cu virusul AIE într-o exploataţie; s)ELISA - test serologic pentru detecţia anticorpilor antivirus AIE utilizat în diagnosticul AIE, recomandat de Manualul de teste de diagnostic şi vaccinuri pentru animale terestre al Organizaţiei Mondiale pentru Sănătate Animală, ultima ediţie; t)test Coggins - testul de imunodifuziune în gel de agar (ID) - test serologic pentru detecţia anticorpilor antivirus AIE utilizat în diagnosticul AIE, recomandat de Manualul de teste de diagnostic şi vaccinuri pentru animale terestre al Organizaţiei Mondiale pentru Sănătate Animală, ultima ediţie; u)trasabilitate - capacitatea de a urmări un animal sau un grup de animale pe durata vieţii în scopul determinării sursei infecţiei cu virusul AIE şi a transmiterii acestuia; v)unitate epidemiologică - un animal sau un grup de animale expuse la acţiunea unui agent patogen, ca urmare a coexistenţei într-o exploataţie. Secţiunea a 2-aDiagnosticul AIE 1. Modul de prelevare, ambalare, etichetare, transport şi păstrare a probelor Prelevarea probelor se efectuează numai pe animale identificate, înregistrate şi care deţin paşaport conform legislaţiei în vigoare. Prelevarea, ambalarea, etichetarea, transportul şi păstrarea probelor se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 2. Metode de diagnostic Diagnosticul oficial al AIE se efectuează prin testul de screening ELISA sau testul de confirmare Coggins. Probele care au rezultat pozitiv la testul de screening ELISA se retestează pentru confirmare prin testul Coggins. Programul de supraveghere aprobat anual prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor stabileşte metodele oficiale de diagnostic al infecţiei cu virusul AIE. Secţiunea a 3-a Trasabilitate Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare DSVSA, urmăreşte: a)identificarea originii animalului supect sau infectat cu virusul AIE în relaţie cu posibila sursă de infecţie şi cu posibilii contacţi; b)identificarea tuturor posibilităţilor de contact al animalului suspectat sau infectat cu virusul AIE cu alte animale sănătoase luând în considerare originea efectivelor, identificarea şi înregistrarea, precum şi mişcarea acestora; c)circuitul subproduselor - sânge şi derivatele acestuia provenite de la animalul suspect sau infectat. Secţiunea a 4-aNotificarea şi declararea oficială a AIE Notificarea suspiciunii/confirmării şi declararea oficială a AIE se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare. Secţiunea a 5-a Măsuri de control a infecţiei cu virusul AIE 1. Măsuri în cazul suspiciunii infecţiei cu virusul AIE Imediat ce suspiciunea de infecţie a fost notificată, DSVSA instituie măsuri de control al AIE, dispunând: a)catagrafia speciilor susceptibile din exploataţie; b)izolarea ecvinelor suspecte de infecţie de restul efectivului; c)recoltarea de probe pentru stabilirea diagnosticului de laborator de la ecvinele suspecte; d)interzicerea mişcării ecvinelor în afara exploataţiei, cu excepţia mişcării directe către abator, precum şi interzicerea introducerii de animale din specii receptive, până la eliberarea buletinului de analiză; e)înştiinţarea în scris a proprietarului animalelor despre restricţiile la care sunt supuse animalele receptive pe perioada suspiciunii de boală şi sancţiunile aplicate în caz de nerespectare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.2. Ridicarea măsurilor instituite în caz de suspiciune În cazul în care suspiciunea de AIE este infirmată printr-un buletin de analiză eliberat de un laborator de diagnostic oficial autorizat, acreditat şi agreat, se ridică măsurile de supraveghere şi control. Se notifică, pe orice cale, proprietarul despre ridicarea măsurilor, în termen de 24 de ore de la eliberarea buletinului de analiză. 3. Confirmarea infecţiei cu virusul AIE Infecţia cu virusul AIE se consideră confirmată în următoarele situaţii: a)în urma confirmării diagnosticului printr-un buletin de analiză eliberat de un laborator de diagnostic oficial autorizat, acreditat şi agreat, pentru probele recoltate în caz de suspiciune; b)în urma confirmării prezenţei virusului AIE printr-un buletin de analiză eliberat de un laborator de diagnostic oficial autorizat, acreditat şi agreat, în probele prelevate în cadrul programului naţional de supraveghere şi control.4. Măsuri de control aplicate în cazul confirmării infecţiei După confirmare, DSVSA procedează după cum urmează: a)notifică Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA); b)efectuează ancheta epidemiologică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2; c)declară infecţia cu virusul AIE, iar animalele diagnosticate pozitiv sunt marcate, prin dangalizare cu litera A, cu o mărime de 10 cm pe latura stângă a gâtului, la limita dintre treimea superioară şi treimea mijlocie a acestuia; d)stabileşte planul de măsuri sanitar-veterinare privind eradicarea, care cuprinde următoarele activităţi:

(i) izolarea ecvinelor infectate de alte ecvidee, până în momentul uciderii sau tăierii;
(ii) interzicerea mişcării ecvinelor în afara exploataţiei, cu excepţia abatorului;
(iii) interzicerea introducerii de animale din specii receptive în exploataţia infectată;
(iv) solicitarea convocării comisiei de evaluare;
(v) eliminarea animalelor pozitive în maximum 30 de zile de la eliberarea buletinului de analiză;
(vi) testarea serologică individuală, în conformitate cu prevederile programului de supraveghere pentru anemia infecţioasă ecvină în vigoare, a tuturor ecvinelor cu vârsta de peste 6 luni rămase în exploataţie după eliminarea animalelor pozitive;
(vii) interzicerea comercializării ecvinelor vii provenite din efective contaminate;
(viii) interzicerea scoaterii de armăsari sau iepe din staţiuni de montă, herghelii, depozite de armăsari, hipodromuri, cluburi sportive sau alte unităţi specializate, pentru a monta sau a se monta în localităţi cu animale contaminate;
(ix) interzicerea introducerii de armăsari sau iepe de reproducţie din exploataţiile şi localităţile contaminate în herghelii, hipodromuri, staţiuni de montă, depozite de armăsari, cluburi sportive sau alte aglomerări specializate de cabaline;

e)dispune eliminarea animalelor pozitive prevăzute la lit. d), care se realizează prin:

(i) tăierea animalelor fără semne clinice, cu respectarea prevederilor art. 19 şi 20 din Regulamentul (CE) nr. 504/2008 al Comisiei din 6 iunie 2008 privind punerea în aplicare a directivelor 90/426/CEE şi 90/427/CEE ale Consiliului privind metodele de identificare ale ecvideelor; transportul animalelor la abator se realizează numai cu certificat sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, paşaport şi document referitor la informaţii privind lanţul alimentar; după debarcarea animalelor, mijloacele de transport trebuie dezinfectate;
(ii) uciderea animalelor cu semne clinice; cadavrele animalelor ucise se distrug în conformitate cu prevederile legislative în vigoare;
(iii) aplicarea măsurilor de restricţie până la înţărcare, în cazul femelelor gestante diagnosticate cu AIE; după înţărcare mama se elimină, iar produsul se izolează; primul test se efectuează la vârsta de cel puţin 6 luni, iar al doilea la un interval de 90 de zile; rezultatele acestor teste trebuie să fie negative; în cazul în care rezultatul primului test Coggins este pozitiv, nou-născutul se izolează de orice alt ecvideu infectat pentru o perioadă de 60 de zile, apoi se retestează de două ori la interval de 90 de zile; rezultatele acestor teste trebuie să fie negative;

f)înştiinţează în scris proprietarul animalelor pozitive despre restricţiile la care sunt supuse animalele receptive, data eliminării animalelor pozitive şi sancţiunile aplicate în caz de nerespectare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; g)controlează modul de respectare a restricţiilor şi a măsurilor impuse. Secţiunea a 6-a Dezinfecţia şi dezinsecţia în cazul AIE 1. În exploataţiile comerciale Eradicarea AIE în exploataţiile în care s-a declarat boala se realizează prin două procedee, în funcţie de gradul de infecţie al exploataţiei, respectiv prin extracţie sau prin depopulare totală. a)în cazul eliminării prin extracţie se aplică dezinfecţia:

(i) de necesitate parţială, pe măsura eliminării ecvinelor, pe locul acestora şi încă a două locuri, din stânga şi din dreapta acestora, precum şi a suprafeţelor de grajd aferente acestor locuri;
(ii) de necesitate generală, după eliminarea ultimului animal bolnav din obiectiv; dezinfecţia de necesitate generală vizează toate obiectivele interioare.

b)în cazul depopulării totale se aplică dezinfecţia de necesitate generală, după eliminarea ultimului animal din unitate, care vizează toate obiectivele interioare şi exterioare; pentru fiecare tip de obiectiv se utilizează dezinfectantul adecvat, conform recomandărilor producătorului.Dezinsecţia de necesitate se realizează în mod obişnuit odată cu dezinfecţia, după scoaterea animalelor din obiective (în padocuri, curţi, la păşunat sau mutate în obiective supuse măsurilor de dezinfecţie) şi după efectuarea curăţeniei mecanice. Se aplică atât în eradicarea prin extracţie, cât şi în cea prin depopulare totală şi se repetă la interval de 10-14 zile. 2. În exploataţiile nonprofesionale Dezinsecţia se efectuează de două ori la interval de 10-14 zile, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Secţiunea a 7-a Stingerea focarului de AIE, notificarea stingerii bolii şi ridicarea măsurilor de restricţie Stingerea oficială a focarului şi ridicarea măsurilor de restricţie se realizează, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, după eliminarea animalelor infectate, testarea celor rămase în exploataţiile infectate şi după efectuarea dezinsecţiilor şi/sau dezinfecţiei conform prevederilor prezentului plan. Capitolul IINorme de implementare a prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346/UE referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România Secţiunea 1 Aprobarea exploataţiilor de ecvidee în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2010/346/UE 1. Condiţii generale a)Mişcarea ecvideelor către alte state membre ale Uniunii Europene se efectuează din exploataţii aprobate, recunoscute ca fiind indemne de AIE, şi cu respectarea condiţiilor specifice prevăzute în Decizia Comisiei 2010/346/UE. b)Pentru a fi recunoscute ca fiind indemne de AIE, exploataţiile trebuie să fie sub supraveghere sanitar-veterinară, în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere aprobat prin ordin al preşedintelui ANSVSA. c)Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă exploataţiile din care se expediază ecvidee, material seminal, ovule, embrioni şi produse din sânge provenite de la ecvidee, în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2010/346/UE. d)În vederea obţinerii aprobării, deţinătorul ecvideelor depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. În cerere se precizează profilul activităţii corespunzătoare articolului din Decizia Comisiei 2010/346/UE. Cererea trebuie depusă cu cel puţin 100 de zile înainte de derularea transportului intenţionat. e)Personalul de specialitate din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti întocmeşte, în decurs de 7 zile de la primirea cererii, o notă de constatare conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. f)Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite, în decurs de 10 zile de la primirea cererii, formularul de aprobare a exploataţiei, în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 210/346/UE, în funcţie de activitatea desfăşurată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. g)Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti anulează formularul de aprobare a exploataţiei, în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2010/346/UE, în cazul suspendării statusului de indemn de AIE, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7. h)Numărul formularului de aprobare/formularului de anulare a aprobării se acordă de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti din Registrul de evidenţă a exploataţiilor aprobate în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2010/346/UE conform modelului prevăzut în anexa nr. 8. i)DSVSA transmite Direcţiei generale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul ANSVSA lista exploataţiilor aprobate în baza Deciziei Comisiei 2010/346/UE şi detalii despre acestea, în conformitate cu prevederile art. 6 lit. a) din Decizia Comisiei 2010/346/UE, în vederea transmiterii Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene. j)Pentru exploataţiile care desfăşoară activităţi în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2010/346/UE şi care sunt deja înscrise în listele oficiale transmise Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene, perioada de aprobare a acestora, în conformitate cu prevederile prezentului capitol, precum şi de transmitere la ANSVSA a listei actualizate este de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului plan. k)În vederea certificării transporturilor de ecvidee, deţinătorii exploataţiilor de ecvidee aprobate în baza articolelor Deciziei Comisiei 2010/346/UE anunţă în scris intenţia de mişcare a ecvideelor direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu cel puţin 48 de ore înaintea efectuării transportului. l)Direcţia sanitar veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti anunţă deplasarea la locul de destinaţie, prin intermediul TRACES, cu cel puţin 36 de ore înaintea sosirii.2. Condiţii specifice a)Comerţul intracomunitar cu ecvidee vii se desfăşoară numai din exploataţii autorizate pentru desfăşurarea activităţii de comerţ intracomunitar, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul autorizării şi aprobate de autoritatea competentă în conformitate cu prevederile pct. 1. b)Este interzisă comercializarea ecvideelor vii din centre de colectare către alte state membre ale Uniunii Europene. c)Mişcarea ecvideelor înregistrate care participă la anumite competiţii şi evenimente se efectuează din exploataţii înregistrate/autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind înregistrarea/autorizarea exploataţiilor şi aprobate de autoritatea competentă în conformitate cu prevederile pct. 1. d)Mişcarea ecvideelor în alte scopuri decât cele prevăzute la lit. a) şi c) se efectuează din exploataţii înregistrate conform normelor sanitar-veterinare în vigoare care se află sub supraveghere sanitară veterinară şi sunt aprobate de autoritatea competentă în conformitate cu prevederile alin. 1 ale prezentului capitol; transporturile de ecvidee sunt însoţite de declaraţia pe propria răspundere a proprietarului ecvideelor în care este precizat scopul deplasării şi obligaţia de a nu schimba destinaţia iniţială a ecvideului în timpul transportului. e)Expedierea către alte state membre a materialului seminal, ovulelor şi embrionilor congelaţi ai speciilor ecvine şi produselor din sânge provenite de la ecvidee se efectuează din exploataţii autorizate sanitar-veterinar, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind autorizarea. În formularul de autorizare se menţionează activitatea pentru care este autorizată exploataţia, respectiv pentru expedierea de material seminal, ovule şi embrioni congelaţi ai speciilor ecvine sau produsele din sânge provenite de la ecvidee, precum şi articolul din Decizia Comisiei în baza căruia este autorizată, respectiv art. 5 din Decizia Comisiei 2010/346/UE. Secţiunea a 2-aReguli privind mişcarea ecvideelor din România către alte state membre în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2010/346/UE 1. Reguli privind mişcarea ecvideelor din România către alte state membre în scop comercial în conformitate cu prevederile art. 2 al Deciziei Comisiei 2010/346/UE a)Ecvideele care constituie transportul trebuie să fie izolate sub supraveghere oficială într-o exploataţie indemnă de AIE, aprobată în conformitate cu prevederile secţiunii 1 a prezentului capitol (exploataţie aprobată); b)Exploataţiile cu ecvidee existente într-un perimetru de 200 metri de jur împrejurul exploataţiei sunt supuse supravegherii sanitar-veterinare în cadrul programului naţional de supraveghere pentru AIE; introducerea de noi ecvidee în aceste exploataţii în timpul perioadei de izolare de 90 de zile a ecvideelor care constituie transportul se realizează în conformitate cu legislaţia privind mişcarea ecvideelor (paşaport, certificat sanitar-veterinar de sănătate pentru circulaţia ecvinelor pe teritoriul României, în care sunt înscrise data efectuării testelor pentru AIE şi rezultatele acestora). Rezultatele testelor pentru AIE trebuie să fie negative. c)Ecvideele din exploataţia aprobată provin din exploataţii în care nu evoluează AIE, au fost testate în conformitate cu programul naţional de supraveghere şi au venit la exploataţia aprobată însoţite de certificat sanitar-veterinar de sănătate şi paşaport în care sunt înscrise data efectuării testelor pentru AIE şi rezultatele acestora. Rezultatele testelor pentru AIE trebuie să fie negative. d)Toate ecvideele care fac parte din transport trebuie să fie marcate prin implantarea unui transponder electronic al cărui număr corespunde cu cel înscris în paşaport, iar data şi rezultatele testelor Coggins sunt înscrise în secţiunea a VII-a a paşaportului. e)Ecvideele care fac parte din transport trebuie ţinute izolat în exploataţia autorizată pentru comerţul intracomunitar timp de 90 de zile. f)În timpul perioadei de izolare, toate ecvideele care constituie transportul trebuie testate prin testul Coggins, în acelaşi timp, de două ori la interval de 90 de zile; a doua probă trebuie să fi fost prelevată în cele 10 zile premergătoare datei expedierii transportului. Rezultatele testelor trebuie să fie negative. g)Introducerea de ecvidee noi în exploataţia aprobată pentru comerţ intracomunitar, în timpul perioadei de izolare de 90 de zile a lotului care urmează a fi expediat, se realizează într-un adăpost separat. Ecvideele nou-achiziţionate au fost testate în conformitate cu programul naţional de supraveghere şi sunt însoţite de certificat sanitar-veterinar de sănătate şi paşaport în care sunt înscrise data efectuării testelor pentru AIE şi rezultatele acestora. Rezultatele testelor pentru AIE trebuie să fie negative. Acestea vor fi ţinute separat până la îndeplinirea condiţiilor de izolare de 90 de zile şi testare de două ori la interval de 90 de zile; a doua probă trebuie să fi fost prelevată în cele 10 zile premergătoare datei expedierii transportului. h)La ecvideele destinate tăierii într-un alt stat membru se aplică o marcă specială cu înălţimea de 10 cm, de forma literei S, pe copita membrului anterior stâng. i)Transportatorul trebuie să furnizeze documente justificative referitoare la măsurile luate pentru a garanta faptul că ecvideele care fac parte din transport sunt expediate din exploataţia aprobată direct la locul de destinaţie fără a fi trecut printr-o piaţă sau un centru de colectare. j)În cazul în care transportul conţine ecvidee înregistrate destinate reproducţiei sau producţiei, toate celelalte ecvidee prezente în exploataţia aprobată sunt supuse unui test Coggins efectuat în perioada de izolare a transportului intenţionat sau în cele 10 zile premergătoare datei de expediere a transportului. Rezultatele testelor trebuie să fie negative. k)Respectarea condiţiilor de izolare şi testare este verificată prin controale periodice efectuate de medicul veterinar oficial. Intervalul dintre controale nu trebuie să fie mai mare de o lună. l)Controalele privind jurnalul de călătorie efectuate în conformitate cu art. 14 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97 trebuie să fie satisfăcătoare şi să nu solicite trimiterea detaliilor la un punct de control situat într-un stat membru de tranzit în conformitate cu art. 14 pct. (1) lit. (d) din regulamentul respectiv. m)Ecvideele care fac parte din transport trebuie să fie însoţite de un certificat de sănătate completat în conformitate cu modelul stabilit în anexa III la Directiva 2009/156/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind condiţiile de sănătate animală care reglementează circulaţia şi importul de ecvidee provenind din ţări terţe, care trebuie să indice locul de destinaţie şi să conţină următoarea menţiune suplimentară:Ecvidee expediate în conformitate cu Decizia 2010/346/UE a Comisiei n)Ecvideele destinate tăierii trebuie să fie însoţite, pe lângă certificatul de sănătate, şi de documentul pentru informaţiile referitoare la lanţul alimentar, conform modelului stabilit de ţara de destinaţie. o)Primul test Coggins, care trebuie efectuat pe probe prelevate cu cel puţin 90 de zile înainte de expediere, poate să nu fie solicitat în următoarele condiţii:

(i) statul membru de destinaţie a acordat o asemenea derogare în conformitate cu măsurile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Directiva 90/426/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind condiţiile de sănătate animală care reglementează circulaţia şi importul de ecvidee provenind din ţări terţe; sau
(ii) ecvideele sunt destinate transportării direct la abator şi au fost aduse la exploataţia autorizată de la exploataţii certificate drept indemne de AIE, în conformitate cu programul naţional de combatere a AIE aflat în vigoare.

2. Reguli privind mişcarea ecvideelor din România către alte state membre, în conformitate cu prevederile art. 2 din Decizia Comisiei 2010/346/UE, în alte scopuri decât cel comercial, sau participarea la anumite competiţii şi evenimente, în conformitate cu prevederile art. 3 din Decizia Comisiei 2010/346/UE a)Ecvideele care constituie transportul trebuie să fie izolate sub supraveghere oficială într-o exploataţie indemnă de AIE, aprobată în conformitate cu prevederile secţiunii 1 (exploataţie aprobată); pentru transportul ecvideelor în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 3 din Decizia Comisiei 2010/346/UE, exploataţiile aprobate în conformitate cu prevederile art. 3 din Decizia Comisiei 2010/346/UE trebuie să fie aprobate în conformitate cu prevederile art. 2 din Decizia Comisiei 2010/346/UE; în acest sens, deţinătorul ecvideelor depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti o cerere în conformitate cu prevederile pct. 1 lit. d) a secţiunii 1. b)Exploataţiile cu ecvidee existente într-un perimetru de 200 metri de jur împrejurul exploataţiei sunt supuse supravegherii sanitar-veterinare în cadrul programului naţional de supraveghere pentru AIE; introducerea de noi ecvidee în aceste exploataţii în timpul perioadei de izolare de 90 de zile a ecvideelor care constituie transportul se realizează în conformitate cu legislaţia privind mişcarea ecvideelor (paşaport, certificat sanitar-veterinar de sănătate pentru circulaţia ecvinelor pe teritoriul României, în care sunt înscrise data efectuării testelor pentru AIE şi rezultatele acestora). Rezultatele testelor pentru AIE trebuie să fie negative. c)Toate ecvideele care fac parte din transport trebuie să fie microcipate, să deţină paşaport completat la secţiunea I cu nr. de microcip, iar la secţiunea VII cu testele Coggins efectuate şi rezultatele acestora. d)Ecvideele care fac parte din transport trebuie ţinute izolat în exploataţia aprobată timp de 90 de zile. În cazul exploataţiilor care deţin ecvidee înregistrate care participă la anumite competiţii şi evenimente în conformitate cu prevederile art. 3 din Decizia Comisiei 2010/346/UE, ecvideele care urmează a fi transportate în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 3 din Decizia Comisiei 2010/346/UE sunt ţinute izolat, într-un adăpost separat de celelalte ecvidee din exploataţie, pentru o perioadă de 90 de zile. Acestea vor fi ţinute separat până la îndeplinirea condiţiilor de izolare de 90 de zile şi testare. e)În timpul perioadei de izolare, toate ecvideele care constituie transportul trebuie testate prin testul Coggins, în acelaşi timp, de două ori la interval de 90 de zile; a doua probă trebuie să fi fost prelevată în cele 10 zile premergătoare datei expedierii transportului. Rezultatele testelor trebuie să fie negative. f)Transportatorul trebuie să furnizeze documente justificative referitoare la măsurile luate pentru a garanta faptul că ecvideele care fac parte din transport sunt expediate din exploataţia aprobată direct la locul de destinaţie fără a fi trecut printr-o piaţă sau un centru de colectare. g)Toate celelalte ecvidee prezente în exploataţia aprobată sunt supuse unui test Coggins efectuat în perioada de izolare a transportului intenţionat sau în cele 10 zile premergătoare datei de expediere a transportului. Rezultatele testelor trebuie să fie negative. h)Respectarea condiţiilor de izolare şi testare este verificată prin controale periodice efectuate de medicul veterinar oficial. Intervalul dintre controale nu trebuie să fie mai mare de o lună. i)Controalele privind jurnalul de călătorie efectuate în conformitate cu art. 14 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 trebuie să fie satisfăcătoare şi să nu solicite trimiterea detaliilor la un punct de control situat într-un stat membru de tranzit în conformitate cu art. 14 pct. (1) lit. (d) din regulamentul respectiv. j)Ecvideele care fac parte din transport trebuie să fie însoţite de un certificat de sănătate completat în conformitate cu modelul stabilit în anexa III la Directiva 2009/156/CE a Consiliului, care trebuie să indice locul de destinaţie şi să conţină următoarea menţiune suplimentară: „Ecvidee expediate în conformitate cu Decizia 2010/346/UE a Comisiei“. k)Ecvideele care constituie transportul trebuie să fie însoţite, pe lângă certificatul de sănătate, şi de declaraţia pe propria răspundere a proprietarului ecvideelor în care sunt precizate scopul deplasării şi obligaţia de a nu schimba destinaţia iniţială a ecvideului în timpul transportului. O copie a acestei declaraţii este depusă la medicul veterinar oficial responsabil cu certificarea.3. Reguli privind mişcarea ecvideelor înregistrate care participă la anumite competiţii şi evenimente în conformitate cu prevederile art. 3 din Decizia Comisiei 2010/346/UE România autorizează expedierea către alte state membre de transporturi de cai înregistraţi pentru participarea la competiţii organizate sub auspiciile Federaţiei Ecvestre Internaţionale (FEI) sau la curse de cai internaţionale importante, sub rezerva respectării următoarelor condiţii: a)Ecvideele care constituie transportul trebuie să provină dintr-o exploataţie indemnă de AIE, aprobată în conformitate cu prevederile secţiunii 1. b)Ecvideele care fac parte din transport au fost supuse unui test Coggins cu rezultat negativ efectuat în cele 10 zile premergătoare expedierii din exploataţia aprobată. c)Toate ecvideele din exploataţia aprobată şi cele aflate întrun perimetru de 200 m de jur împrejurul acesteia au fost supuse unui test Coggins soldat cu rezultate negative şi efectuat pe o probă de sânge prelevată într-un interval cuprins între 90 şi 180 de zile înainte de data deplasării respective. d)Toate ecvideele care fac parte din transport trebuie să fie microcipate, să deţină paşaport completat la secţiunea I cu nr. de microcip, iar la secţiunea VII cu testele Coggins efectuate şi rezultatele acestora. e)Ecvideele care fac parte din transport trebuie să fie însoţite de un certificat de sănătate completat în conformitate cu modelul stabilit în anexa III la Directiva 2009/156/CE, care trebuie să indice locul de destinaţie şi să conţină următoarea menţiune suplimentară: „Ecvidee expediate în conformitate cu Decizia 2010/346/UE a Comisiei“.4. Restricţii în cazul obţinerii unor rezultate pozitive la testul Coggins În cazul în care este obţinut un rezultat pozitiv la oricare dintre testele Coggins prevăzute la punctele anterioare, întreaga exploataţie este pusă sub restricţie privind circulaţia până la data la care, după ce animalele infectate au fost eliminate, animalele rămase au o reacţie negativă la două teste Coggins efectuate la un interval de 3 luni. 5. Condiţii de circulaţie a materialului seminal, a ovulelor, embrionilor congelaţi ai speciilor ecvine şi a produselor din sânge provenite de la ecvidee Expedierea materialului seminal, a ovulelor, embrionilor congelaţi ai speciilor ecvine se efectuează din exploataţii aprobate în conformitate cu prevederile secţiunii 1 şi cu respectarea următoarelor condiţii: a)cerinţele din anexa D capitolul II punctul I subpunctul 1.6 litera (c) şi subpunctele 1.7 şi 1.8 din Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerinţelor de sănătate animală care reglementează schimburile şi importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun, în ceea ce priveşte cerinţele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute la punctul I din anexa A la Directiva 90/425/CEE - pentru expedierea către alte state membre a materialului seminal congelat provenit de la ecvidee; b)embrionii congelaţi recoltaţi de la iepe donatoare care au fost supuse unui test Coggins soldat cu rezultate negative şi efectuat pe probe de sânge prelevate la un interval de 90 de zile; a doua probă trebuie să fi fost prelevată într-un interval cuprins între 30 şi 45 de zile de la data recoltării embrionilor; c)transporturile de material seminal congelat sau embrioni congelaţi menţionaţi la lit. a) şi b) sunt însoţite de un certificat de sănătate stabilit pentru transportul respectiv în conformitate cu art. 11 alin. (5) din Directiva 92/65/CEE a Consiliului, care include următoarea menţiune suplimentară:Material seminal/embrioni provenit/proveniţi (se şterge menţiunea neaplicabilă) de la specii ecvine expediate în conformitate cu Decizia 2010/346/UE a Comisiei d)Cerinţele pentru expedierea către alte state membre de ser provenit de la ecvidee, prevăzute în anexa VIII cap. V secţiunea (A) din Regulamentul (CE) nr. 1.774/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.6. Obligaţii suplimentare ale României România garantează că: a)numele şi localizarea geografică ale exploataţiilor autorizate, precum şi numele şi capacitatea profesională ale medicului veterinar oficial responsabil cu exploataţia autorizată şi care semnează certificatul de sănătate menţionat la pct. 1, 2, 3 şi 5 sunt comunicate Comisiei şi celorlalte state membre; b)laboratorul oficial care efectuează testele Coggins menţionate în prezentul capitol:

(i) respectă cerinţele menţionate la art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor;
(ii) este supus până la data de 31 decembrie 2010 şi în fiecare an după aceea unei testări de competenţă în colaborare cu laboratorul de referinţă al Uniunii
Europene pentru boli ecvine, altele decât pesta cabalină africană;

c)probele duble de sânge sunt depozitate în laboratorul oficial menţionat la lit. b) pentru fiecare test Coggins efectuat în cele 10 zile premergătoare datei expedierii transportului în conformitate cu prezentul capitol timp de cel puţin 90 de zile, cu excepţia cazului în care:

(i) a fost notificată moartea animalului respectiv în conformitate cu art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 504/2008; sau
(ii) a fost semnalat un rezultat negativ la testul Coggins menţionat la pct. 7 lit. a) subpct. (ii) înainte de încheierea perioadei de 90 de zile;

d)deplasarea este anunţată în prealabil la locul de destinaţie prin intermediul TRACES cu cel puţin 36 de ore înainte de ora sosirii.7. Obligaţiile statelor membre de destinaţie a)Statele membre de destinaţie garantează că, atunci când circulaţia ecvideelor menţionată în prezenta secţiune la alin. 1 şi 2 este notificată în prealabil în conformitate cu pct. 6 lit. d), ecvideele, la sosirea la locul de destinaţie, sunt fie:

(i) sacrificate în termen de cel mult 72 de ore de la sosirea la abatorul notificat autorităţilor competente prin TRACES; 10% din transporturile care ajung la abator în conformitate cu prezentul plan trebuie să fie supuse unei testări Coggins după sosire;
(ii) izolate sub supraveghere veterinară oficială în exploataţia de destinaţie indicată în certificatul de sănătate timp de cel puţin 30 de zile şi la o distanţă de cel puţin 200 m de alte ecvidee sau în condiţii de protecţie împotriva vectorilor şi sunt supuse unui test Coggins cu rezultate negative efectuat pe o probă de sânge prelevată nu mai devreme de 28 de zile după începerea perioadei de izolare.

b)Statele membre trebuie să garanteze că timp de 90 de zile de la data sosirii ecvideelor menţionate în prezenta secţiune la pct. 1 şi 2 în exploataţia de destinaţie menţionată la lit. a) subpct. (ii) ecvideele pot fi expediate din exploataţia respectivă către alt stat membru numai dacă:

(i) au fost supuse unui test Coggins soldat cu rezultate negative şi efectuat pe o probă de sânge prelevată în cele 10 zile premergătoare datei expedierii; şi
(ii) sunt însoţite de un certificat de sănătate completat în conformitate cu modelul stabilit în anexa III la Directiva 2009/156/CE a Consiliului.

8. Obligaţii de raportare Statele membre afectate de schimburile comerciale cu ecvidee şi cu material seminal, ovule şi embrioni proveniţi de la acestea în conformitate cu prezentul plan raportează în mod regulat, dar cel puţin o dată la 3 luni, Comisiei şi celorlalte state membre, cu ocazia întrunirilor Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală. 9. Costurile procedurilor administrative a)România va lua măsurile necesare, inclusiv, acolo unde este necesar, măsurile juridice, pentru a garanta că, în conformitate cu pct. 1, 2, 3 şi 5, costurile determinate de procedurile administrative suplimentare, inclusiv orice teste de laborator sau investigaţii ulterioare necesare în ceea ce priveşte circulaţia transporturilor de ecvidee, de material seminal, de ovule şi embrioni şi de ser provenit de la ecvidee din statul membru respectiv sunt suportate de către expeditorul ecvideelor sau al produselor care provin de la acestea. b)Statele membre de destinaţie iau măsurile necesare, inclusiv, acolo unde este necesar, măsurile juridice, pentru a garanta că, în ceea ce priveşte circulaţia ecvideelor din România, în conformitate cu pct. 1, 2 şi 3, costurile determinate de procedurile administrative suplimentare, inclusiv orice teste de laborator sau investigaţii ulterioare necesare până la îndeplinirea măsurilor prevăzute la pct. 7, sunt suportate de către destinatarul ecvideelor.10. Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul plan. ANEXA Nr. 1la plan DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ........ ........ Circumscripţia sanitar-veterinară zonală ........ ................ ........ ......... Nr. ...... din ........... ÎNŞTIINŢARE privind suspiciunea de anemie infecţioasă ecvină Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că în baza ........ ................ ................ ................ ............., se suspicionează anemia infecţioasă ecvină la ecvina/ecvinele cu nr. de microcip ........ ................ .............., ........ ........ .............., ........ ................ .............., ........ ................ ..........., din exploataţia de ecvine cu codul RO, din localitatea ........ ........ ............judeţul .........., deţinută de ........ ................ ..............., CNP/CUI ........ .........., şi se instituie următoarele măsuri: a)se izolează toate ecvinele suspecte de infecţie de restul efectivului; b)se recoltează probe de sânge de la animalele suspecte pentru stabilirea diagnosticului de laborator; c)sunt interzise deplasarea ecvinelor în afara exploataţiei, cu excepţia abatorului, precum şi introducerea de animale din specii receptive în exploataţie*.Nerespectarea măsurilor din prezenta înştiinţare se sancţionează în conformitate cu prevederile art. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... din Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. ........ ................ ........ .........din Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările ulterioare, şi cu ale art. ........ ................ ........... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului * Se aplică până la infirmarea bolii; în cazul confirmării bolii se aplică măsurile de combatere. nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 191/2012. Data ........ ........ Numele, prenumele, semnătura şi ştampila oficială a medicului veterinar oficial al Circumscripţiei sanitar-veterinare zonale ........ ................ ........ .......... Numele, prenumele, semnătura şi ştampila oficială a medicului veterinar de liberă practică împuternicit ........ ................ .............. Numele, prenumele, semnătura şi ştampila oficială a reprezentantului legal al exploataţiei/persoanei responsabile pentru animal ........ ................ ........ ANEXA Nr. 2la plan DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ........ ................ ........ .............. Circumscripţia sanitar-veterinară zonală ........ ................ ........ ......... Nr. ............data ........ ......... ANCHETĂ epidemiologică efectuată în focarul de anemie infecţioasă ecvină apărut în judeţul ........ ........ ........., localitatea ........ ................ .............., (comuna, satul) exploataţia ........ ................ ................ .............., cod exploataţie RO. (numele proprietarului) A. Identificarea şi localizarea focarului 1. Coordonate GPS ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 2. Date topografice ale locului în care evoluează boala ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... 3. Căi de comunicaţie ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... 4. Particularităţi climatice ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... 5. Prezentarea efectivului de animale din specii receptive pe categorii: a)din exploataţie........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... b)din exploataţiile învecinate........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. c)din localitate........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. 6. Condiţii de igienă şi microclimat ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ B. Anamneza 1. Date privind animalul cu rezultat pozitiv la testul de confirmare pentru anemia infecţioasă ecvină (locul de provenienţă al animalului, data intrării în exploataţie prin cumpărare, donaţie, transfer temporar etc.) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. 2. Data apariţiei primelor semne de infecţie ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 3. Data la care a fost anunţată suspiciunea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. 4. Vectorii incriminaţi ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 5. Data ultimei testări pentru depistarea anemiei infecţioase ecvine pentru toate animalele din speciile receptive existente în exploataţie ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. 6. Data introducerii de noi animale din speciile receptive în efectiv (prin cumpărare, donaţie, transfer temporar etc.) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. 7. Date privind circulaţia animalelor (locurile în care au circulat animalele, dacă au păşunat împreună cu alte animale din specii receptive, dacă au fost în locuri cu aglomerări de animale din specii receptive - târguri, concursuri, expoziţii, staţiuni de montă etc. - A se menţiona locaţia acestora.) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... 8. Date privind activitatea de reproducţie ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... 9. Date privind intervenţii medicale sau chirurgicale (data, locul etc.) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 10. Aspecte clinice şi morfopatologice ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. 11. Împrejurările în care s-a observat îmbolnăvirea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ 12. Număr de animale infectate din exploataţie (nr. de microcip) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 13. Număr de animale moarte (nr. de microcip) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 14. Dacă animalele existente în exploataţie deţin documente de identificare (paşaport) şi dacă sunt înscrise testele pentru depistarea anemiei infecţioase ecvine ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. 15. Investigaţii suplimentare pentru stabilirea diagnosticului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ C. Date epidemiologice generale 1. Situaţia epidemiologică a zonei (descrierea cât mai completă a situaţiei din focar, dacă boala a mai evoluat în exploataţia respectivă - detalii privind gestionarea focarului, dacă boala există în exploataţiile învecinate, numărul de exploataţii şi animale infectate din localitatea respectivă, numărul de animale infectate din exploataţiile învecinate, data apariţiei ultimului focar în localitate) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. 2. Imunizări profilactice efectuate şi data ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 3. Numărul de animale din specii receptive netestate în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere în vigoare: a)din exploataţia infectată........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. b)din exploataţiile învecinate........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ c)din localitate........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............4. Alte informaţii ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. D. Măsuri de control 1. Măsuri privind animalele cu rezultate pozitive la testele de confirmare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 2. Măsuri privind celelalte animale din speciile receptive ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 3. Măsuri de natură organizatorică şi responsabilităţi ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. E. Concluzii 1. Diagnosticul şi baza în care a fost stabilit ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... 2. Originea infecţiei ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Numele, prenumele, semnătura şi ştampila oficială a medicului veterinar care a întocmit ancheta ........ ................ ......... ANEXA Nr. 3la plan DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR .............. Circumscripţia sanitar-veterinară zonală ........ ........ ............. ÎNŞTIINŢARE privind confirmarea anemiei infecţioase ecvine Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că în baza buletinului de analiză nr. ........ ................ din data de ........ ........ .............., se confirmă anemia infecţioasă ecvină la ecvina/ecvinele cu nr. de microcip ........ ................ .............., ........ ........ .............., ........ ........ ..............., ........ ........ .........., din exploataţia de ecvine cu codul RO, din localitatea ................ judeţul .........., deţinută de .............., CNP/CUI ........ .........., şi se instituie următoarele măsuri: a)ecvina/ecvinele diagnosticată/diagnosticate cu anemie infecţioasă se izolează de restul efectivului până în momentul uciderii sau tăierii; b)ecvina/ecvinele diagnosticată/diagnosticate cu anemie infecţioasă se elimină în maximum 30 de zile de la eliberarea buletinului de analiză; c)sunt interzise deplasarea ecvinelor în afara exploataţiei, cu excepţia abatorului, precum şi introducerea de animale din specii receptive în exploataţie; d)toate ecvinele cu vârsta de peste 6 luni rămase în exploataţie după eliminarea animalelor pozitive sunt supuse testării serologice individuale prin imunodifuziune în gel de agar, în conformitate cu prevederile programului de supraveghere pentru anemia infecţioasă ecvină în vigoare.Nerespectarea măsurilor din prezenta înştiinţare se sancţionează în conformitate cu prevederile art. ........ ................ ................ ................ .......... din Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. ........ ................ ........ ......... din Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările ulterioare, şi cu ale art. ........ ................ ........... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 191/2012. Data ........ ........ Numele, prenumele, semnătura şi ştampila oficială a medicului veterinar oficial al Circumscripţiei sanitar-veterinare zonale ........ ................ ........ .......... Numele, prenumele, semnătura şi ştampila oficială a medicului veterinar de liberă practică împuternicit ........ ................ .............. Numele, prenumele, semnătura şi ştampila oficială a reprezentantului legal al exploataţiei/persoanei responsabile pentru animal ........ ........ ............... ANEXA Nr. 4la plan Nr. de înregistrare ........ din data ....... CERERE Subsemnatul ........ ................ ................ ........, posesor al BI/CI seria ....... nr. ....., CNP .....,,,,,,,....., eliberat(ă) de .......... la data ............., proprietar/deţinător al exploataţiei de ecvidee cu codul RO din localitatea ........ ................ ......... judeţul ........ ................ ............., Prin prezenta solicit aprobarea pentru activitatea de ........ ................ ................ ................ ........... . La prezenta cerere anexez următoarele documente: ........ ................ ........ ........ Data ............... Numele şi prenumele ................ Semnătura şi ştampila ............ ANEXA Nr. 5la plan AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor ........ ........ NOTĂ de constatare Nr. .............. data ........ ........ Ca urmare a: a)îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Programul de supraveghere a anemiei infecţioase ecvine, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. ........../.............; b)testării serologice cu rezultat negativ din data de*...........; c)rezultatului buletinului de analiză nr.*.........../data .............Exploataţia de ecvine cu codul RO din localitatea ........ ........ ........., judeţul ........ ........ ............., deţinută de ........ ........ ............, CNP/CUI ........ ................ ........., este recunoscută ca fiind indemnă de anemie infecţioasă ecvină şi îndeplineşte condiţiile pentru aprobarea activităţii de** ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Directorul executiv al Direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ........ ................ ................ ................ ................ .......... (numele, prenumele, semnătura şi ştampila oficială) Şeful Biroului/Serviciului de sănătate şi bunăstare animală ........ ................ ................ ................ ................ .......... (numele, prenumele, semnătura şi ştampila oficială) Medic veterinar oficial ........ ................ ................ ................ ................ .......... (numele, prenumele, semnătura şi ştampila oficială) * Se înscriu numărul buletinului de analiză şi data ultimului test de depistare a anemiei infecţioase ecvine efectuat în cadrul programului de supraveghere pentru anul în curs sau, în cazul evoluţiei anemiei infecţioase ecvine, numărul buletinelor de analiză şi data celor două teste cu rezultate negative efectuate la interval de 90 de zile, după eliminarea ecvideelor pozitive la testul de conformare. ** Se înscrie articolul din Decizia Comisiei nr. 2010/346/UE din 18 iunie 2010 referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România corespunzător activităţii pentru care se acordă aprobarea, după cum urmează:

desfăşurarea activităţii de comerţ intracomunitar cu ecvidee vii, în conformitate cu prevederile art. 2 din Decizia Comisiei nr. 2010/346/UE;

derularea de transporturi de ecvidee care participă la anumite competiţii şi evenimente în conformitate cu prevederile art. 3 din Decizia Comisiei nr. 2010/346/UE;

mişcarea ecvideelor în conformitate cu prevederile art. 2 din Decizia Comisiei nr. 2010/346/UE, în alte scopuri decât cel comercial sau pentru participarea la anumite competiţii şi evenimente în conformitate cu prevederile art. 3 din Decizia Comisiei nr. 2010/346/UE. ANEXA Nr. 6la plan AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor ........ ........ FORMULAR DE APROBARE a exploataţiei în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei nr. 2010/346/UE din 18 iunie 2010 referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România Nr. ............./data ........ ........ În baza Notei de constatare nr. ........ .........., a certificatului de înregistrare sanitar-veterinară/autorizaţiei sanitar-veterinare nr. ........ ........ ............, în temeiul prevederilor Deciziei Comisiei nr. 2010/346/UE referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România, exploataţia cu codul ........ ............, din localitatea ........ .........., judeţul .........., deţinută de ........ ................ ............, este recunoscută ca fiind indemnă de anemie infecţioasă ecvină şi se aprobă pentru........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... * Prezenta aprobare se eliberează de către medicul veterinar oficial în două exemplare originale, unul pentru proprietarul exploataţiei şi unul pentru medic. Prezentul formular de aprobare se anulează în cazul suspendării statusului de sănătate al exploataţiei. Directorul executiv al Direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ........ ................ ................ ................ ................ .............. (numele, prenumele, semnătura şi ştampila oficială) * Se înscrie articolul din Decizia Comisiei nr. 2010/346/UE corespunzător activităţii pentru care se acordă aprobarea, după cum urmează:

desfăşurarea activităţii de comerţ intracomunitar cu ecvidee vii, în conformitate cu prevederile art. 2 din Decizia Comisiei nr. 2010/346/UE;

derularea de transporturi de ecvidee care participă la anumite competiţii şi evenimente în conformitate cu prevederile art. 3 din Decizia Comisiei nr. 2010/346/UE;

mişcarea ecvideelor în conformitate cu prevederile art. 2 din Decizia Comisiei nr. 2010/346/UE, în alte scopuri decât cel comercial sau pentru participarea la anumite competiţii şi evenimente în conformitate cu prevederile art. 3 din Decizia Comisiei nr. 2010/346/UE. ANEXA Nr. 7la plan AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor ........ ........ FORMULAR DE ANULARE a aprobării exploataţiei în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei nr. 2010/346/UE din 18 iunie 2010 referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România Nr. ............../Data ........ ........ În temeiul prevederilor art. 4 al Deciziei Comisiei nr. 2010/346/UE referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România, exploataţiei de ecvine cu codul........ ............, din localitatea ........ .........., judeţul .........., deţinută de ........ ................ .............., i se anulează aprobarea nr. ........ .............../data ........ ........ .............. . Prezentul formular de anulare se eliberează de către medicul veterinar oficial în două exemplare originale, unul pentru proprietarul exploataţiei şi unul pentru medic. Directorul executiv al Direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. (numele, prenumele, semnătura şi ştampila oficială) ANEXA Nr. 8la plan REGISTRUL DE EVIDENŢĂ a exploataţiilor aprobate în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei nr. 2010/346/UE din 18 iunie 2010 referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România*

Nr. crt. Judeţul Exploataţia Codul de exploataţie Certificat de înregistrare/ Autorizaţie Formular de aprobare/ Formular de anulare a aprobării
Numele Adresa Nr. Data Nr. Data

*) Registrul conţine ........... pagini numerotate, este legat cu şnur şi se ştampilează pe ultima pagină.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 46/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 46 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu