Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.449 din 08.04.2015

privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu infarct miocardic acut
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 09 aprilie 2015SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 3.553 din 8 aprilie 2015 al Serviciului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere art. 93 alin. (4) şi (41) şi art. 362 lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul 1(1) Acţiunile prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu infarct miocardic acut, denumite în continuare AP-IMA, ale căror costuri nu pot fi acoperite din fondurile obţinute pe baza contractelor cu casele de asigurări judeţene şi a municipiului Bucureşti, se finanţează şi se derulează în conformitate cu prevederile prezentului ordin.(2) AP-IMA sunt elaborate, derulate şi finanţate de către Ministerul Sănătăţii şi se implementează prin spitale cu structuri de cardiologie. Articolul 2 (1) În vederea coordonării din punct de vedere ştiinţific şi metodologic la nivel naţional al AP-IMA, pentru anii 2015-2018, se constituie un colectiv de lucru format din specialişti în specialitatea cardiologie, denumit în continuare Colectivul de Lucru al AP-IMA, în conformitate cu prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Colectivul de Lucru al AP-IMA denumit în continuare CLIMA, are următoarea componenţă: un preşedinte, un vicepreşedinte şi 3 membri.(3) Desemnarea componenţei CL-IMA se realizează de către Societatea Română de Cardiologie.(4) Pentru perioada 2015-2018 componenţa CL-IMA se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii.(5) Secretarul de stat care are în coordonare AP-IMA şi şeful Serviciului medicină de urgenţă al Ministerului Sănătăţii sunt invitaţi permanenţi ai CL-IMA. Articolul 3 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, CL-IMA formulează propuneri, fundamentări, analize, recomandări şi informări referitoare la AP-IMA pe care le transmite Serviciului medicină de urgenţă.(2) Secretariatul tehnic permanent al CL-IMA se asigură de către Serviciul medicină de urgenţă.(3) CL-IMA îşi desfăşoară activitatea în şedinţe organizate ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui sau a secretarului de stat care are în coordonare AP-IMA.(4) Şedinţele sunt legal constituite în prezenţa majorităţii simple a CL-IMA.(5) În situaţia în care preşedintele CL-IMA este în imposibilitatea de a conduce şedinţele, acestea vor fi conduse de vicepreşedinte. Articolul 4 (1) CL-IMA este coordonatorul naţional al AP-IMA din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, iar Serviciul medicină de urgenţă reprezintă structura centrală a Ministerului Sănătăţii responsabilă cu coordonarea administrativă a acestei acţiuni.(2) La nivelul spitalului derularea şi monitorizarea AP-IMA se realizează de către un coordonator local desemnat de către managerul spitalului; acesta poate fi şeful de secţie sau un alt medic din cadrul structurii care derulează AP-IMA.(3) Numele şi datele de contact ale coordonatorului local - număr telefon fix, număr telefon mobil, fax, e-mail, adresa poştală a spitalului şi a secţiei, în cazul în care acestea diferă - vor fi comunicate Serviciului medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii.(4) Atunci când derularea AP-IMA într-un spital se realizează prin mai multe structuri de cardiologie, managerul desemnează un coordonator local la nivelul spitalului; repartiţia fondurilor alocate fiecărei structuri se stabileşte de către managerul spitalului, la propunerea coordonatorului local şi după o consultare cu şefii structurilor implicate în AP-IMA. Articolul 5Spitalele care derulează AP-IMA au obligaţia gestionării eficiente a mijloacelor materiale şi băneşti şi a organizării evidenţei contabile a cheltuielilor, precum şi a organizării evidenţei nominale, pe bază de cod numeric personal, a beneficiarilor AP-IMA. Articolul 6AP-IMA se finanţează de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii de la titlurile bugetare 20 „Bunuri şi servicii“ şi 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, prevăzute în Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice. Articolul 7 (1) Pentru fondurile alocate la titlul 20 „Bunuri şi servicii“, direcţiile de sănătate publică încheie contracte pentru derularea AP-IMA, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, cu spitalele nominalizate din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi a autorităţilor administraţiei publice locale.(2) De la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ se finanţează cheltuielile aferente activităţilor prevăzute în AP-IMA desfăşurate de spitalele din subordinea Ministerului Sănătăţii.(3) Din fondurile alocate spitalele pot finanţa activităţi specifice AP-IMA.(4) Din fondurile alocate AP-IMA spitalele nu pot finanţa cheltuieli de natura utilităţilor şi cheltuieli de capital.(5) Finanţarea AP-IMA din bugetul Ministerului Sănătăţii se face lunar, pe total titlu, pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite secundari şi terţiari, însoţite de documentele justificative ale acestora, semnate şi parafate lizibil de coordonatorul local, în raport cu:a)gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior; b)disponibilul din cont rămas neutilizat; c)indicatorii fizici realizaţi în perioada anterioară; d)bugetul aprobat cu această destinaţie. (6) Cererile de finanţare fundamentate ale ordonatorilor de credite, detaliate pe tipuri de cheltuieli, se transmit spre avizare Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail ima@ms.ro, până cel târziu în data de 5 a lunii pentru care se face finanţarea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.(7) Cererea de finanţare fundamentată este însoţită de cererea detaliată pe tipuri de cheltuieli, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, precum şi de Borderoul centralizator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.(8) Cererile de finanţare transmise de către ordonatorii de credite după termenul prevăzut la alin. (6) nu vor fi finanţate în luna pentru care se face solicitarea. Acestea se finanţează în luna următoare celei pentru care a fost transmisă solicitarea întârziată, în baza unei noi cereri transmise în termenul prevăzut la alin. (6), cu încadrarea în limitele alocărilor bugetare. Articolul 8Sumele alocate pentru AP-IMA sunt cuprinse în bugetele de venituri şi cheltuieli ale direcţiilor de sănătate publică, respectiv ale spitalelor, se aprobă odată cu acestea şi se utilizează numai potrivit destinaţiilor stabilite. Articolul 9 (1) În baza contractelor încheiate conform prevederilor art. 7 alin. (1), direcţiile de sănătate publică decontează cheltuieli de natura bunurilor contractate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-IMA.(2) Direcţiile de sănătate publică decontează contravaloarea bunurilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-IMA, în limita sumelor disponibile cu această destinaţie, în ordine cronologică, în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile achiziţionate conform contractelor încheiate. Articolul 10În vederea realizării activităţilor AP-IMA, Serviciul medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii: a)evaluează şi fundamentează anual necesarul de resurse financiare în raport cu obiectivele şi activităţile propuse pentru AP-IMA pe baza indicatorilor realizaţi în anul precedent şi propune spre aprobare ministrului sănătăţii alocarea fondurilor AP-IMA, precum şi repartiţia fondurilor pe spitale, pe baza fundamentării CL-IMA şi a propunerilor formulate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică sau spitale, după caz; b)elaborează structura AP-IMA, în colaborare cu direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, pe baza analizelor şi propunerilor CL-IMA şi a propunerilor coordonatorilor locali; c)evaluează trimestrial şi anual realizarea obiectivelor APIMA şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestora în scopul îndeplinirii obiectivelor aprobate; d)comunică direcţiilor de sănătate publică şi spitalelor care derulează AP-IMA sumele repartizate, precum şi activităţile pentru care acestea se utilizează; e)avizează solicitările de finanţare lunară ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi ale celorlalte instituţii care derulează AP-IMA, realizează centralizarea acestora şi o înaintează către Direcţia generală buget şi contabilitate, pentru întocmirea cererilor de deschideri de credite; f)monitorizează şi analizează trimestrial, anual şi ori de câte ori este necesar realizarea indicatorilor specifici AP-IMA, evaluează gradul de îndeplinire a obiectivelor şi dispune măsurile ce se impun în situaţia unor disfuncţionalităţi în utilizarea fondurilor aferente, după caz; g)verifică încadrarea în disponibilul de credite bugetare şi avizează referatul privind finanţarea lunară a AP-IMA. Articolul 11În vederea realizării activităţilor AP-IMA, Direcţia generală buget şi contabilitate din Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii: a)elaborează proiectul bugetului Ministerului Sănătăţii în care sunt cuprinse sumele aferente AP-IMA, pe baza propunerilor şi fundamentărilor prezentate de Serviciul medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii; b)comunică Serviciului medicină de urgenţă, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la aprobare, fondurile bugetare aprobate, pe surse de finanţare şi titluri bugetare, în vederea repartizării acestora; c)elaborează şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite filele de buget, pe surse de finanţare, titluri bugetare şi articole de cheltuieli, şi le comunică unităţilor care derulează AP-IMA; d)primeşte lunar solicitările de finanţare ale unităţilor care derulează AP-IMA, centralizate de Serviciul medicină de urgenţă; e)efectuează deschiderile de credite bugetare necesare pentru finanţarea AP-IMA. Articolul 12În vederea derulării şi monitorizării AP-IMA, CLIMA are următoarele atribuţii: a)formulează propuneri cu privire la strategia, organizarea şi desfăşurarea anuală a AP-IMA, pe care le înaintează Serviciului medicină de urgenţă până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor; b)formulează anual propuneri cu privire la structura AP-IMA, pe care le înaintează Serviciului medicină de urgenţă până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor; c)fundamentează necesarul de resurse pentru AP-IMA şi îl înaintează Serviciului medicină de urgenţă până la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor; d)formulează propuneri cu privire la repartiţia fondurilor aferente unităţilor sanitare, pe care le comunică Serviciului medicină de urgenţă; e)realizează analiza trimestrială şi anuală a indicatorilor prevăzuţi în cadrul AP-IMA, centralizaţi la nivel naţional, şi o transmite Serviciului medicină de urgenţă; f)informează Serviciul medicină de urgenţă asupra problemelor şi disfuncţionalităţilor întâmpinate în derularea APIMA şi formulează propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a acestora; g)propune misiuni de control şi desemnează persoane care pot participa la acestea. Articolul 13Direcţiile de sănătate publică au următoarele obligaţii în vederea derulării şi monitorizării AP-IMA: a)centralizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual indicatorii specifici AP-IMA raportaţi de spitale în condiţiile prezentului ordin; b)transmit Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail ima@ms.ro, trimestrial şi anual, în primele 20 de zile calendaristice după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuţi în cadrul AP-IMA, centralizaţi în conformitate cu prevederile lit. a); c)monitorizează modul de derulare a AP-IMA; d)verifică organizarea evidenţei nominale a beneficiarilor AP-IMA, pe bază de cod numeric personal, de către unităţile de specialitate care derulează AP-IMA, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; e)întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii locali din spitalele care derulează AP-IMA; f)transmit Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail ima@ms.ro, până la sfârşitul lunii următoare celei încheierii trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e); g)raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-IMA, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, problemele şi disfuncţionalităţile întâmpinate în realizarea activităţilor, propunerile de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-IMA; h)transmit Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail ima@ms.ro, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor. Articolul 14Spitalele care derulează AP-IMA au următoarele atribuţii: a)organizează evidenţa nominală a beneficiarilor AP-IMA, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; b)raportează direcţiilor de sănătate publică sau, după caz, Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail ima@ms.ro, în funcţie de subordonare, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP-IMA, în condiţiile prezentului ordin; c)monitorizează modul de derulare a AP-IMA; d)întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii AP-IMA; e)transmit CL-IMA şi, în funcţie de subordonare, Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail ima@ms.ro, sau direcţiei de sănătate publică, după caz, date pentru întocmirea raportului de activitate prevăzut la art. 13 lit. e), până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea; f)raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-IMA, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-IMA. Articolul 15Coordonatorii locali ai AP-IMA, desemnaţi în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (2), au următoarele obligaţii cu privire la monitorizarea activităţilor cuprinse în cadrul acestora: a)organizează evidenţa nominală a beneficiarilor AP-IMA, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; b)raportează conducerii spitalului, trimestrial şi anual, în primele 5 zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP-IMA, în condiţiile prezentului ordin; c)monitorizează modul de derulare a AP-IMA pe care le coordonează; d)monitorizează permanent consumul de materiale sanitare şi medicamente care se acordă în cadrul AP-IMA; e)întocmesc un raport de activitate trimestrial, respectiv anual, pe care îl transmit conducerii instituţiei până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care raportează; raportul de activitate cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-IMA, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-IMA; f)informează permanent conducerea instituţiei cu privire la disfuncţionalităţile identificate în derularea AP-IMA şi propune măsuri de soluţionare a acestora; g)avizează documentele justificative (facturile) care însoţesc cererile de finanţare lunară; h)organizează raportarea cazurilor în Registrul Naţional de Infarct de Miocard Acut dezvoltat de Societatea Română de Cardiologie. Articolul 16Ordonatorii de credite secundari şi terţiari au următoarele obligaţii în realizarea AP-IMA: a)utilizează fondurile în limita bugetului aprobat şi potrivit destinaţiei specificate, cu respectarea dispoziţiilor legale; b)gestionează eficient mijloacele materiale şi băneşti; c)organizează evidenţa contabilă a cheltuielilor pe surse de finanţare şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în prevederi, cât şi în execuţie; d)raportează indicatorii specifici prevăzuţi în AP-IMA, în condiţiile prezentului ordin; e)transmit Serviciului medicină de urgenţă sau direcţiilor de sănătate publică, după caz, cererile de finanţare fundamentate, însoţite de documentele justificative, în condiţiile prezentului ordin; f)desemnează prin act administrativ al conducătorului instituţiei publice câte un coordonator local pentru AP-IMA; g)completează fişele de post ale coordonatorilor desemnaţi cu atribuţiile corespunzătoare activităţilor prevăzute în cadrul AP-IMA; h)organizează, prin directorul financiar-contabil al spitalului şi al instituţiei publice prin care se derulează AP-IMA, evidenţele contabile, evidenţele tehnico-operative ale spitalului/instituţiei publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; i)transmit structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii orice alte date referitoare la AP-IMA pe care le derulează şi răspund de exactitatea şi realitatea datelor raportate; j)transmit lunar Direcţiei generale buget şi contabilitate, în primele 20 de zile calendaristice ale lunii curente pentru luna precedentă, execuţia bugetară a bugetului aprobat pentru APIMA derulate; k)achiziţionează materiale sanitare şi medicamente cu respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul achiziţiilor publice. Articolul 17Raportarea indicatorilor specifici AP-IMA se realizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie, conform modelului de raportare prevăzut în anexa nr. 4 - Borderou centralizator. Articolul 18Costul mediu se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi. În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acţiune. Articolul 19Monitorizarea activităţilor cuprinse în AP-IMA se referă la: a)modul de realizare şi de raportare a indicatorilor prevăzuţi în prezentul ordin; b)încadrarea în bugetul aprobat; c)respectarea destinaţiilor stabilite pentru fondurile alocate spitalelor care derulează AP-IMA; d)urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităţilor stabilite prin prezentul ordin referitoare la derularea AP-IMA; e)identificarea unor posibile disfuncţionalităţi în derularea AP-IMA. Articolul 20În cadrul AP-IMA se pot desfăşura următoarele activităţi: 1. tratamentul infarctului miocardic acut (sindroamelor coronariene acute cu supradenivelare de segment ST) prin: a)intervenţii coronariene percutane; b)implantare de stenturi;2. achiziţii pentru tratamentele menţionate la pct. 1: 1. kit câmp steril pentru intervenţii angiografice; 2. ac puncţie femurală; 3. ac puncţie radială; 4. set puncţie arteră femurală; 5. set puncţie arteră radială; 6. Manifold; 7. seringă luer lock; 8. kit tuburi presiune; 9. perfuzor fluide fără cameră; 10. kit recipiente pentru angiografie; 11. lamă bisturiu; 12. ac cu aţă permanentă; 13. portac; 14. extensii pentru cateter; 15. seringi pentru injectomat 50 ml; 16. seringi 20 ml; 17. seringi 10 ml; 18. seringi 5 ml; 19. ac portocaliu pentru administrare subcutană de anestezic; 20. arc ghid diagnostic metalic pentru angiografie; 21. arc ghid diagnostic hidrofil pentru angiografie; 22. cateter diagnostic pentru angiografie; 23. cateter ghid pentru angioplastie; 24. valvă hemostatică pentru angioplastie; 25. pompă cu manometru pentru umflat balonaşe (indeflator); 26. introductor pentru arc ghid angioplastie; 27. torquer pentru arc ghid angioplastie; 28. balon angioplastie; 29. balon angioplastie tip cutting; 30. balon angioplastie tip angio-sculpt; 31. stent acoperit cu substanţe antiproliferative (DES); 32. stent metalic (BMS); 33. dispozitiv de aspiraţie a trombusului; 34. dispozitiv de protecţie distală; 35. microcateter pentru angioplastie; 36. arc ghid angioplastie; 37. balon contrapulsaţie; 38. snare wire; 39. ghid cu sondă distală pentru măsurare „fractional flow reserve“; 40. sondă pentru ecografie intravasculară; 41. dispozitiv pentru puncţie - biopsie miocardică; 42. tornous; 43. compact-discuri pentru stocare media; 44. consumabile pentru aparat monitorizare ACT; 45. măşti protecţie faţă; 46. mănuşi chirurgicale; 47. dispozitiv de compresie externă arteră radială; 48. dispozitiv de compresie externă arteră femurală; 49. sondă de stimulare temporară; 50. sistem de închidere percutană a orificiului de puncţie femurală; 51. cateter venos central cu 3 căi; 52. cateter Swan-Ganz; 53. introductor cateter Swan-Ganz; 54. balon de contrapulsaţie intraaortică; 55. set celule (transduceri) pentru monitorizare presiuni invazive. Articolul 21De activităţile prevăzute la art. 20 beneficiază pacienţii critici, cu următoarele diagnostice: infarct miocardic acut (sindrom coronarian acut cu supradenivelare de segment ST), în primele 12 ore de la debutul simptomelor. Articolul 22Indicatorii de evaluare ai AP-IMA sunt următorii: a)indicatori fizici:1. numărul de pacienţi critici cu infarct miocardic acut (sindroame coronariene acute cu supradenivelare de segment ST) trataţi prin: intervenţii coronariene percutane/an şi implantare de stent/an (anexa nr. 5); 2. evidenţa nominală a pacienţilor critici cu infarct miocardic acut (sindroame coronariene acute cu supradenivelare de segment ST) trataţi prin: intervenţii coronariene percutane/an şi implantare de stent/an, pe bază de cod numeric personal (anexele nr. 6 şi 7); b)indicatori de eficienţă:1. cost mediu/pacient critic cu infarct miocardic acut (sindroame coronariene acute cu supradenivelare de segment ST) tratat prin: intervenţii coronariene percutane/an şi implantare de stent/an (anexa nr. 5); 2. execuţia bugetului aprobat pentru AP-IMA (anexa nr. 8); c)indicatori de rezultat:1. registre naţionale pentru patologiile specifice; 2. ghiduri şi protocoale de diagnostic; 3. ghiduri şi protocoale de tratament al pacienţilor critici. Articolul 23Criteriile de eligibilitate pentru unităţile care derulează AP-IMA sunt: a)sistem de gardă dedicată pentru tratamentul infarctului miocardic acut (sindroamelor coronariene acute cu supradenivelare de segment ST) prin intervenţii coronariene percutante; b)experienţă de cel puţin 400 de proceduri de dilatare coronariană/an; c)dotarea existentă (accesul la cel puţin două angiografe); d)prezenţa personalului calificat (cel puţin 2 medici, o asistentă şi o infirmieră, disponibili pe tot parcursul programului gărzii dedicate); e)secţie de cardiologie care are capacitatea de a prelua şi monitoriza toate cazurile rezolvate prin proceduri de dilatare coronariană. Articolul 24Unităţile sanitare care derulează AP-IMA sunt următoarele: 1. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. dr. C.C. Iliescu“ Bucureşti; 2. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti; 3. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti; 4. Spitalul Universitar de Urgenţă Elias; 5. Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureşti; 6. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; 7. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş; 8. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara; 9. Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Nicolae Stăncioiu“ Cluj-Napoca; 10. Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. dr. George I.M. Georgescu“ Iaşi; 11. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea; 12. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca; 13. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov; 14. Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş“ Baia Mare; 15. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Brăila; 16. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ploieşti; 17. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“ Constanţa; 18. Spitalul Judeţean de Urgenţă „Ioan cel Nou“ Suceava. Articolul 25Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi spitalele care derulează AP-IMA, indiferent de subordonare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 26Anexele nr. 1-8*) fac parte integrantă din prezentul ordin. __*) Anexele nr. 1-8 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. Articolul 27Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 28La data publicării prezentului ordin,
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 585/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a Acţiunii prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 30 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. p. Ministrul sănătăţii, Dorel Săndesc, secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 449/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 449 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 449/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu