Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.443 din 25.03.2019

privind protocolul naţional de triaj al pacienţilor din structurile de primiri urgenţe
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 251 din 02 aprilie 2019SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare al Serviciului medicină de urgenţă nr. S.P. 3.978/2019, având în vedere prevederile art. 4, 16 şi cele ale titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. I alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 104/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul 1
(1) Protocolul naţional de triaj al pacienţilor din structurile de primiri urgenţe este un protocol care stabileşte modul în care se realizează activitatea de triaj în structurile de urgenţă din cadrul unităţilor sanitare din România.
(2) În înţelesul prezentului ordin, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:a)structură de primiri urgenţe - unităţile de primiri urgenţe, compartimentele de primiri urgenţe care funcţionează, după caz, la nivelul spitalelor judeţene, regionale, orăşeneşti, municipale, al celor aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare; b)triaj în structurile de primiri urgenţe - mecanismul sau procedura de evaluare şi clasificare a pacienţilor care se prezintă în structurile de urgenţă, în vederea stabilirii priorităţii şi a nivelului de asistenţă medicală necesară; c)asistentul medical de triaj - asistentul medical cu pregătire specifică, cu experienţă de cel puţin 3 ani în domeniul acordării asistenţei medicale de urgenţă, desemnat responsabil cu desfăşurarea activităţii de triaj în structurile de primiri urgenţe; d)spaţiu pentru triaj - un spaţiu în cadrul structurii de primiri urgenţe, aflat la intrare, unde se desfăşoară activitatea de triaj; o structură de primiri urgenţe are un singur spaţiu de triaj; e)calea de evaluare rapidă este procedura care permite efectuarea unor manevre medicale sau luarea unor decizii, în anumite situaţii bine definite, cu scopul de a micşora timpul de aşteptare al pacientului şi de a permite o soluţionare mai rapidă a problemelor pentru care acesta s-a prezentat.
Articolul 2
(1) Triajul se efectuează numai de către asistentul medical de triaj în spaţiul pentru triaj o singură dată, la momentul intrării pacientului în structura de primiri urgenţe, indiferent de mijlocul de prezentare.
(2) După efectuarea triajului, pacientul este îndrumat către spaţiul de aşteptare, care este un spaţiu destinat pacienţilor a căror stare clinică permite aşteptarea, integrat în spaţiul pentru triaj, aflat sub directa supraveghere a asistentului medical de triaj sau a unei alte persoane calificate, special desemnată acestui scop, de către asistentul şef de tură.
(3) Fiecare structură de primire a urgenţelor va asigura minimum 2 asistenţi medicali de triaj pe tură, astfel încât intervalul de timp maximum continuu pentru un asistent în desfăşurarea activităţii de triaj este de 6 ore.
Articolul 3
(1) Pentru aplicarea căii de evaluare rapidă, în cadrul fiecărei structuri de primiri urgenţe va fi desemnat un medic specialist sau primar care va desfăşura această activitate în conformitate cu prevederile protocolului naţional de triaj.
(2) Calea de evaluare rapidă se aplică într-un spaţiu delimitat corespunzător din cadrul structurii de primiri urgenţe, care va fi în permanenţă disponibil pentru evaluarea pacienţilor care se încadrează în criteriile specifice acestei proceduri.
Articolul 4
(1) Protocolul naţional de triaj al pacienţilor din structurile de primiri urgenţe este cuprins în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
(2) Planul de învăţământ al programului de pregătire pentru asistenţii medicali de triaj şi curriculumul de pregătire în cadrul programului sunt elaborate de către Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre a Ministerului Sănătăţii şi sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, cu avizul secretarului de stat, şef al Departamentului pentru situaţii de urgenţă din Ministerul Afacerilor Interne.
(3) Programul de pregătire pentru asistenţii medicali de triaj este implementat de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.
(4) Sarcinile specifice asistentului medical de triaj se stabilesc prin anexă la fişa postului asistentului medical desemnat în acest sens. Structura-cadru a acestei anexe se regăseşte în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
(5) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 48/2009 privind aprobarea Protocolului naţional de triaj al pacienţilor din structurile pentru primirea urgenţelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 4 februarie 2009. Articolul 6Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi structurile de primiri urgenţe organizate la nivelul unităţilor sanitare de toate categoriile, la nivel naţional, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 7 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Dan Octavian Alexandrescu,secretar de statANEXA Nr. 1PROTOCOLUL NAŢIONAL de triaj al pacienţilor din structurile de primiri urgenţe Capitolul ICe înseamnă triajul în practica medicală Triajul este un sistem de evaluare şi clasificare a pacienţilor care se prezintă în structurile de primire a urgenţelor în vederea stabilirii priorităţii şi a nivelului de asistenţă medicală necesară. Numărul pacienţilor care se prezintă în departamentele de urgenţă este în continuă creştere, iar capacitatea acestora de a asista pacienţii cu afecţiuni acute este constantă. Din acest dezechilibru s-a născut necesitatea utilizării unui sistem care să permită sortarea rapidă şi eficientă a pacienţilor, astfel încât aceştia să beneficieze de o alocare corectă a resurselor disponibile în funcţie de afecţiunile pentru care se prezintă în serviciul de urgenţă. Triajul este modalitatea transparentă de prioritizare a accesului pacienţilor la îngrijiri (investigaţii, diagnostic, tratament). De ce necesitatea unui protocol naţional? Structurile pentru primirea urgenţelor din cadrul spitalelor din România sunt caracterizate printr-o aparentă neomogenitate structurală, funcţională şi din punctul de vedere al resurselor umane şi materiale. În condiţiile unei legislaţii, ale unei pregătiri profesionale a personalului şi ale unei dotări relativ similare, neomogenitatea este determinată de detalii care însă pot deveni semnificative şi chiar pot periclita, în anumite situaţii, calitatea actului medical. Pentru a asigura o îngrijire uniformă a pacienţilor indiferent de locul unde aceştia se prezintă în vederea asistenţei medicale de urgenţă este necesară standardizarea condiţiilor pe care aceşti pacienţi le vor întâlni în aceste unităţi. În cadrul acestei standardizări, instituirea la nivel naţional a unui protocol de triaj va permite atât crearea unui standard de prioritizare a pacienţilor şi de alocare a resurselor, dar, în acelaşi timp, va impune în rândul pacienţilor noţiunea de aşteptare justificată supravegheată. Aşteptarea este sau poate deveni cel mai supărător element, pe care anumiţi pacienţi îl acceptă cu multă greutate, fiind generator de situaţii conflictuale şi dificil de soluţionat. Odată ce această aşteptare (aleatorie ca durată) se transformă într-un interval de timp limitat, cuantificat şi mai ales justificat, treptat şi percepţia pacienţilor şi familiilor acestora se va modifica în sensul unei acceptări mai facile. Protocolul românesc de triaj are la bază scala de triaj ESI (Emergency Severity Index), o scală cu 5 nivele creată de medicii de urgenţă Richard Wuerz şi David Eitel în SUA. Cei doi au considerat că rolul principal al triajului în departamentul de urgenţă este de a facilita prioritatea pacienţilor bazată pe starea lor de urgenţă. Asistenta de la triaj determină prioritatea prin întrebarea: „Cine ar trebui să fie văzut primul?". Doctorii Wuerz şi Eitel au realizat că atunci când mai mulţi pacienţi cu maximă prioritate sunt prezenţi simultan, această întrebare se transformă în „Cât de mult poate fiecare să aştepte?". ESI a fost creat în jurul unui model conceptual al triajului în departamentele de urgenţă. În plus faţă de întrebarea „Cine ar trebui să fie văzut primul?", asistentele de la triaj folosesc algoritmul pentru a lua în calcul şi ce resurse sunt necesare pentru parcursul pacientului în departamentul de urgenţă. Această scală de triaj menţine fundamentul tradiţional al urgenţei pacientului şi apoi încearcă să realizeze un obiectiv secundar, nu doar sortarea pacienţilor, ci şi direcţionarea acestora, trimiterea pacientului corespunzător către resursele corespunzătoare, în locul potrivit şi la timpul potrivit. Capitolul IIConsideraţii generale 2.1. Unde se efectuează triajul Triajul se efectuează în zona special amenajată pentru acest scop, conform prevederilor legale în vigoare. Aria de triaj poate avea configurări şi amenajări diferite în funcţie de spaţiul care stă la dispoziţia unităţii sanitare respective. Elementele definitorii ale acestui spaţiu sunt: amplasarea la intrarea în acea parte a instituţiei care a fost desemnată pentru gestionarea urgenţelor, evidenţa tuturor pacienţilor, precum şi un control strict al accesului către zonele specifice de diagnostic şi tratament al tuturor acelor pacienţi care se prezintă pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă. 2.2. Când se efectuează triajul Triajul se face în momentul prezentării pacientului în structura de primire a urgenţelor. Se definesc mai jos următorii parametri: momentul în care pacientul a intrat în structura de primire a urgenţelor - ora preluării (de către asistentul de triaj); momentul preluării pacientului în una dintre zonele de tratament - ora primului consult medical.În cazul prezentării simultane a mai multor pacienţi în structura de primire a urgenţelor sau în orice altă situaţie deosebită, asistentul de triaj va solicita sprijinul celui de-al doilea asistent de triaj. Recomandare: Timpul mediu de triaj nu trebuie să fie mai mare de 2 minute pentru un pacient. 2.3. Cine efectuează triajul Triajul pacienţilor care se prezintă în structurile de primire a urgenţelor este necesar tocmai în acele momente dificile în care numărul prezentărilor depăşeşte resursele umane şi materiale. Alocarea unui medic pentru a efectua această procedură este considerată ca fiind o risipă de resurse; în plus, medicul va fi întotdeauna tentat să „consulte" mai amănunţit pacientul. Aceasta duce inevitabil la prelungirea timpului în care ceilalţi pacienţi vor avea primul contact cu personalul medical. Din aceste motive, în majoritatea situaţiilor în care s-a decis aplicarea unui protocol de triaj cu 5 nivele de prioritate, cadrul medical desemnat pentru efectuarea triajului a fost un asistent medical. Asistentul medical de triaj: asistentul medical cu pregătire specifică, cu experienţă şi abilităţi corespunzătoare Rolul, abilităţile şi responsabilităţile asistentului de triaj: abilitatea de a recunoaşte pacientul bolnav versus nonbolnav; abilitatea de a anticipa şi a avea planuri de rezolvare pentru diferite situaţii care pot să apară; abilităţi interpersonale şi de comunicare (soluţionarea conflictelor, luarea deciziilor etc.); capacitate de prioritizare excelentă; capacitate de gândire critică; abilităţi de organizare; flexibilitate, adaptabilitate; capacitate de adaptare la stres; rolul de model; tact; răbdare; cunoaşterea regulamentelor.Asistentul de triaj trebuie să audă nu doar ce relatează pacientul, ci şi informaţiile primite în acelaşi timp de la alte surse. Fiecare structură de primire a urgenţelor va asigura minimum 2 asistenţi de triaj pe tură; intervalul de timp maxim continuu pentru un asistent în serviciul de triaj este de 6 h. Acesta este considerat ca fiind intervalul pe durata căruia un asistent medical poate efectua triajul pacienţilor în condiţii optime. După stabilirea nivelului de prioritate, pacientul va fi preluat în zona de tratament care i-a fost alocată de către asistentul de triaj. În situaţii deosebite (imposibilitatea încadrării într-un nivel de triaj, conflicte etc.) asistentul de triaj poate solicita sprijinul medicului responsabil de tură. Capitolul IIIAlgoritmul de triaj Algoritmul utilizează 4 puncte decizionale pentru a încadra pacienţii în unul dintre cele 5 nivele de triaj (figurile 1 şi 2). Cele 4 puncte decizionale sunt critice pentru aplicarea corectă a protocolului. Acestea se concretizează în patru întrebări-cheie: A. Pacientul are risc vital? B. Este periculos să aştepte? C. Câte resurse sunt necesare? D. Sunt afectate funcţiile vitale? Răspunsul la aceste întrebări ghidează asistentul în alegerea nivelului corect de triaj. Pentru punctul decizional A, asistentul trebuie să aibă în vedere şi dacă pacientul are nevoie de intervenţie salvatoare de viaţă. La punctul decizional B, întrebările suplimentare care ghidează încadrarea în nivelul II de triaj sunt: • Este o situaţie cu risc major? • Pacientul prezintă alterare acută a statusului mental? • Pacientul are durere intensă sau disconfort major? Nivelul de triaj: Cuprinde toţi pacienţii care prezintă acelaşi grad de prioritate în funcţie de gravitatea şi/sau caracterul acut al patologiei lor şi de resursele necesare. Nivel I - Resuscitare (cod roşu) ○ Pacientul care necesită acum intervenţie salvatoare de viaţă. ○ Timpul maxim de preluare în zona de tratament: 0 minute Tabel 1. Intervenţii salvatoare de viaţă

Intervenţii salvatoare de viaţă Nu se consideră intervenţii salvatoare de viaţă
Căi aeriene/respiraţie Ventilaţie pe mască şi balon Susţinere avansată a căilor aeriene Rezolvarea chirurgicală a căii aeriene Ventilaţie de urgenţă CPAP (cu presiune pozitivă continuă) Ventilaţie de urgenţă BiPAP (cu presiune pozitivă pe două nivele) Manevra Heimlich Administrarea de oxigen - pe mască facială - pe canulă nazală
Terapie electrică Defibrilare Cardioversie de urgenţă Pacing extern Monitorizarea cardiacă
Proceduri Decompresia pneumotoraxului sufocant Pericardiocenteza Toracotomie de urgenţă Compresiuni toracice externe Abordul intraosos Testele diagnostice: - electrocardiogramă - teste de laborator - ecografie - CT sau ecografie FAST în traumă
Intervenţii hemodinamice Resuscitare volemică cu fluide i.v Administrare de sânge Controlul sângerărilor majore - linie i.v. - linie i.v. pentru administrarea medicaţiei
Medicamente Naloxone Glucoză 33% Dopamină Atropină Adenozină Adrenalină Amiodaronă Aspirină Nitroglicerină i.v. Antibiotice Heparină Analgetice Betaagonişti pe cale inhalatorie

Se încadrează la acest nivel şi pacienţii care prezintă una sau mai multe dintre următoarele situaţii clinice: pacient intubat, apneic, fără puls, detresă respiratorie severă, modificări acute ale statusului mintal (inconştient*). Nivel II - Critic (cod galben) ○ Pacientul care prezintă o situaţie cu risc major sau status mental alterat (modificare acută) sau orice durere intensă sau discomfort major ○ Timpul maxim de preluare în zona de tratament: 15 minute Situaţii cu risc major: starea clinică ce se poate deteriora rapid sau necesită tratament imediat;

afectarea gravă a stării funcţionale sau a structurii unui organ sau a unui segment anatomic;

acele situaţii pentru care „ocupăm şi ultimul pat liber".Durere severă: apreciată clinic sau de către pacient ca fiind mai mare de 7 pe scala analog vizuală a durerii (0-10) Status mental alterat: confuz, letargic, dezorientat Disconfort major: poate fi fizic sau psihologic (victima violenţei domestice, abuz etc.) În cazul copiilor cu vârste mai mici de 6 luni, se va lua în considerare şi temperatura. Tabel 2. Corelaţii între febra la copiii sub 6 luni şi nivelul de triaj

Vârsta Temperatura Nivel de triaj
1-28 zile > 38° C Cel puţin nivel 2
1-3 luni > 38° C < 36,5° C Nivel 2
3-6 luni > 39° C Nivel 2

Al 6-lea simţ": pe baza experienţei şi a cunoştinţelor acumulate, asistentul de triaj poate să prevadă agravarea stării pacientului fără să o poată documenta în acel moment! Nivel III - Urgent (cod verde) ○ Pacientul cu funcţii vitale stabile, dar care necesită 2 sau mai multe dintre resursele definite mai jos * Starea de inconştienţă este definită astfel: pacientul nu vorbeşte şi nu execută comenzi (modificare acută);şi/sau pacientul nu răspunde la stimuli sau răspunde doar la stimuli dureroşi.○ Copilul cu vârsta între 3-36 luni şi febră peste 38°C, dar cu stare generală bună ○ Sugarul agitat, cu plâns neconsolabil, fără simptomatologie asociată ○ Timpul maxim de preluare în zona de tratament: 60 de minute Înainte de clasificarea pacientului în nivelul III, asistentul de triaj trebuie să determine semnele vitale şi să decidă dacă sunt în limite normale pentru vârsta pacientului. Dacă semnele vitale sunt în limite normale, atunci pacientul va fi încadrat la unul dintre nivelurile III, IV sau V, în funcţie de numărul de resurse. Dacă semnele vitale sunt în afara parametrilor acceptaţi, asistentul de triaj trebuie să ia în considerare reclasificarea pacientului la o categorie superioară, respectiv nivelul II de triaj. Semnele vitale, evidenţiate pe grupe de vârstă (figura 3), sunt frecvenţa cardiacă, frecvenţa respiratorie şi saturaţia în oxigen, iar pentru orice copil cu vârsta mai mică de trei ani, temperatura măsurată rectal sau auricular. Figura 3. Funcţiile vitale - zona de alertă Definirea resurselor Resursele sunt acele intervenţii care presupun evaluarea sau efectuarea unei proceduri ce necesită mai mult timp din partea personalului medical din urgenţă şi/sau care implică personal din afara departamentului de urgenţă. Resursele ce necesită un timp îndelungat (administrarea medicaţiei intravenos, inserţia unui dren toracic etc.) sau care necesită personal sau resurse din afara departamentului de urgenţă (radiografii, consult chirurgical) cresc durata de staţionare a pacientului în departamentul de urgenţă şi indică gradul de complexitate; de aceea, categoria de triaj va fi una superioară. Esenţa acestei părţi a algoritmului este diferenţierea pacienţilor cu patologie mai complexă de cei cu probleme mai simple. Din punctul de vedere al numărului de resurse, contează utilizarea unor resurse diferite, şi nu fiecare test de laborator sau radiografie în parte (de exemplu: hemoleucograma, electroliţii sau testele de coagulare reprezintă o resursă; hemoleucograma şi radiografia toracică reprezintă două resurse). Tabel 3. Exemple generale de resurse

Resurse Nu sunt considerate resurse
Teste de laborator (sânge, urină) EKG Radiografii, CT, RMN, ecografie, angiografie Anamneza sau examenul fizic (inclusiv tuşeul rectal sau vaginal) Ecografia focusată efectuată de către medicul urgentist
Fluide i.v. (reumplere volemică) Abordul venos periferic
Administrarea medicamentelor i.v., i.m. sau prin nebulizare Medicaţie per os Profilaxia antitetanică Prescrierea unei reţete
Consulturi de specialitate Consultul telefonic
Procedurile simple (de exemplu, sondajul vezical, sutura unei plăgi etc.) se consideră o singură resursă Procedurile complexe (de exemplu, care necesită şi sedarea pacientului conştient) se consideră două resurse. Toaleta şi pansamentul simplu al unei plăgi Imobilizarea provizorie

Tabel 4. Exemple de apreciere a numărului de resurse*

Nr. crt. Denumire Număr de resurse
1. Determinări sanguine şi urinare 1
2. Radiografii (inclusiv cu substanţă de contrast sau incidenţe speciale) 1
3. Ecografie 1
4. Tomografie computerizată (inclusiv cu substanţă de contrast) 1
5. ECG 1
6. Spirometrie 1
7. Consult de altă specialitate 1
8. Instituirea unei perfuzii 1
9. Administrarea de medicamente i.v. 1
10. Administrarea de medicamente i.m. 1
11. Administrarea de medicamente intraosos 1
12. Sutura plăgilor 1
13. Pansamentul şi toaleta plăgilor 1
14. Imobilizarea unei fracturi, luxaţii 1
15. Drenajul toracic 2
16. Accesul venos central 2
17. Lavajul peritoneal 1
18. Sondajul urinar 1
19. Igienizarea pacientului 1

*Se poate adapta la nivel local în funcţie de specificul fiecărei unităţi sanitare (de exemplu, structura pavilionară, calificarea personalului, dotare cu echipamente etc.). Nivel IV - Nonurgent (cod albastru) ○ Pacientul care prezintă funcţii vitale stabile şi necesită o singură resursă dintre cele definite anterior (la nivelul III) ○ Timpul maxim de preluare în zona de tratament: 120 de minute Nivel V - Consult (cod alb) ○ Pacientul care nu necesită asistenţă medicală de urgenţă şi niciuna dintre resursele definite mai sus (la nivelul III) ○ Persoane care se prezintă pentru unul dintre motivele de mai jos:  vaccinare;  caz social fără acuze clinice;  probleme clinico-administrative (certificate medicale, reţete etc.). ○ Timpul maxim de preluare în zona de tratament: 240 de minute Reevaluarea pacientului Se face în cazul în care timpul de preluare în zona de tratament este mai mare de 15 minute sau apar modificări semnificative în starea pacientului, ceea ce presupune reluarea integrală a algoritmului de triaj. Reevaluarea se va efectua la 15 minute pentru pacienţii de nivel 3, la 30 de minute pentru cei de nivel 4 şi la o oră pentru cei de nivel 5. Pe perioada aşteptării, pacientul poate să primească medicaţie analgetică orală, medicaţie administrată de către asistentul de triaj la indicaţia medicului desemnat pentru zona de fast-track. În responsabilitatea asistentului de triaj intră şi efectuarea unor intervenţii simple ce au ca scop ameliorarea durerii şi creşterea confortului pacienţilor aflaţi în sala de aşteptare. Folosirea dispozitivelor de imobilizare (atele sau eşarfe) atunci când se suspectează o fractură, aplicarea de gheaţă pe o gleznă traumatizată sau chiar învăţarea pacientului să adopte o poziţie antalgică sunt intervenţii ce nu consumă mult timp şi care pot avea ca rezultat ameliorarea simptomatologiei şi creşterea confortului pentru pacient. Capitolul IVFast-track - Calea de evaluare rapidă Protocolul naţional de triaj este o unealtă care permite identificarea şi sortarea/trierea, respectiv prioritizarea pacienţilor care se prezintă în structurile pentru primirea urgenţelor în acele momente în care numărul acestora depăşeşte capacitatea de asistenţă ce poate fi acordată. Experienţa aplicării până în prezent a primei ediţii a Protocolului naţional de triaj ne demonstrează faptul că în structurile pentru primirea urgenţelor se prezintă un număr semnificativ de pacienţi care nu necesită investigaţii sau consulturi de specialitate, fiind posibile evaluarea şi stabilirea unei decizii terapeutice într-un timp relativ scurt, fără utilizarea unor resurse, de către medicul din structurile pentru primirea urgenţelor. În acelaşi timp, există anumite situaţii în care pacienţi care se prezintă cu manifestări care determină o încadrare pe un nivel de triaj ce ar permite intervale de aşteptare de peste 15 minute necesită evaluare sau decizii de conduită medicală într-un interval de timp mai scurt decât cel stabilit prin prezentul protocol. Crearea unui context bine definit de criterii care să permită identificarea acestor situaţii menţionate mai sus va permite diminuarea intervalului de timp de aşteptare atât pentru pacienţii care vor avea acces mai repede în zona de tratament imediat, cât şi pentru acei pacienţi care vor putea fi trimişi la domiciliu cu recomandări mult mai repede decât timpul de aşteptare permis de nivelul de triaj corespunzător pacientului respectiv. Definiţie: procedura ce permite efectuarea unei manevre/proceduri medicale sau luarea unei decizii, în anumite situaţii bine definite, cu scopul de a micşora timpul de aşteptare şi a urgenta soluţionarea cazului. Condiţii necesare: procedura de fast-track se desfăşoară într-o zonă separată de restul structurii pentru primirea urgenţelor. În această zonă se vor găsi toate actele necesare (fişe, reţete) pentru a documenta activitatea medicală desfăşurată. Această zonă va fi amplasată astfel încât să permită trecerea pacienţilor prin triaj înainte de a fi îndrumaţi spre zona de fast-track;

în funcţie de dimensiunea structurii pentru primirea urgenţelor şi numărul de pacienţi asistaţi va exista cel puţin un pat/o targă ce va permite evaluarea pacienţilor care corespund criteriilor de încadrare în procedura de fast-track;

în această zonă vor exista toate materialele şi medicamentele care sunt necesare procedurilor ce sunt definite mai jos;

personal alocat: un asistent medical şi un medic specialist/primar pentru zona de fast-track. Aceştia pot fi alocaţi din personalul care deserveşte restul structurii de primire urgenţe; desemnarea acestora se va face de către medicul responsabil de tură. Medicul va consulta pacientul şi va solicita un asistent medical pentru zona de fast-track (dacă este necesar);

se recomandă ca funcţionarea fast-track să acopere cel puţin intervalul 11,00-23,00 şi să se realizeze în condiţiile în care schema de personal o permite, respectiv doi sau mai mulţi medici/tură.Criterii de includere: pacient stabil hemodinamic;

arsuri minore;

febră;

otalgie unilaterală/bilaterală;

tusea fără afectarea respiraţiei şi fără hemoptizie;

disfagie;

erupţii localizate;

reacţii alergice fără manifestări hemodinamice;

înţepături de insecte fără manifestări hemodinamice;

probleme dentare;

disuria în absenţa confirmată a litiazei reno-ureterale;

dureri musculare netraumatice;

afte (vezicule în cavitatea bucală) la pacient care nu este imuno-compromis;

prurit fără erupţie sau cu erupţie localizată;

durerea anală;

durerea de gât, fără istoric de traumă;

faringită;

înţepături de insecte, fără simptome alergice;

infecţii cutanate minore, care nu necesită administrare de antibiotic intravenos;

plagă înţepată;

administrarea de ATPA sau alte vaccinuri;

conjunctivită;

dermatite;

evaluarea clinică asociată recoltării sângelui în vederea stabilirii alcoolemiei.Criterii de excludere: durerea toracică de orice natură;

durerea abdominală;

sarcina suspectată;

epistaxis.Proceduri ce pot fi efectuate în zona de fast-track: electrocardiograma;

administrarea intramusculară de medicamente sau vaccinuri;

administrarea topică de medicamente;

aplicarea unui pansament fără a fi necesară sutura sau altă procedură de mică chirurgie.Figura 1*) *) Figura 1 este reprodusă în facsimil. Figura 2*) *) Figura 2 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 2Anexă la fişa postului - asistent medical pentru triaj Nume: ........ ................ ................ ................ ........ .............. Prenume: ........ ................ ................ ................ ........ ......... Precizări suplimentare pentru asistentul de triaj din structurile pentru primirea urgenţelor: I. Criterii de evaluare: 1. Experienţa necesară efectuării operaţiunilor specifice: a)Minimum un an vechime în unitate b)Minimum un an vechime în asistenţa medicală de urgenţă într-o structură pentru primirea urgenţelor c)Minimum 15 ture efectuate ca dublură a asistentului de triaj din structura pentru primirea urgenţelor - documentate prin programul de lucru2. Pregătire specifică şi abilităţi: a)Asistent medical generalist b)Parcurgerea şi promovarea cursului de triaj în structurile pentru primirea urgenţelor (Protocolul naţional de triaj al pacienţilor din structurile de primiri urgenţe, denumit în continuare Protocol naţional de triaj)3. Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii specifice: a)răspunde de prioritizarea corectă, în conformitate cu prevederile Protocolului naţional de triaj, a pacienţilor prezentaţi în structura pentru primirea urgenţelor, pe toată perioada desfăşurării activităţii de triaj; b)răspunde de informarea corectă şi promptă a asistentului-şef sau a medicului-şef asupra tuturor problemelor ivite în timpul desfăşurării activităţii şi care au influenţă negativă asupra derulării normale a activităţii de triaj, inclusiv cele legate de personal, indiferent dacă aceste probleme au fost rezolvate sau nu în cadrul programului de activitate; c)are obligaţia de a evalua şi tria toţi pacienţii prezentaţi în urgenţă, fără nicio discriminare, în conformitate cu prevederile Protocolului naţional de triaj, precum şi cu prevederile legale în vigoare; d)are obligaţia de a reevalua toţi pacienţii din zona de aşteptare, în modul şi la intervalele de timp stabilite prin Protocolul naţional de triaj; e)are obligaţia documentării întregii activităţi desfăşurate, precum şi a stării pacienţilor, atât în momentul efectuării triajului, cât şi ulterior, în timpul reevaluării pacienţilor aflaţi în zona de aşteptare; f)are obligaţia de a anunţa asistenţa socială în cazul în care persoana prezentată în urgenţă nu are domiciliu, a fost abuzată sau este victimă a abuzului domestic, în cazul copiilor abandonaţi, în cazul tentativei de suicid, precum şi în orice alte situaţii în care pacientul poate reprezenta un caz social; g)are obligaţia de a părăsi zona de triaj a pacienţilor doar cu acordul asistentului responsabil de tură şi doar după desemnarea unui alt asistent de triaj; h)va anunţa medicul desemnat pentru activitatea de cale rapidă atunci când sunt întrunite condiţiile prevăzute în Protocolul naţional de triaj.4. Rolul şi abilităţile necesare: a)abilitatea de a recunoaşte pacientul bolnav sau pe cel care nu este bolnav; b)abilitatea de a anticipa şi de a cunoaşte planuri de rezolvare pentru diferite situaţii care pot să apară; c)abilităţi pentru gestionarea relaţiilor interpersonale şi de comunicare (soluţionarea conflictelor, luarea deciziilor etc.); d)cunoaşterea Regulamentului de ordine internă al unităţii sanitare în care îşi desfăşoară activitatea; e)îndemânare excelentă în stabilirea priorităţilor din punctul de vedere al criteriilor Protocolului naţional de triaj; f)capacitate de gândire critică; g)abilităţi de organizare; h)flexibilitate, adaptabilitate; i)capacitate de adaptare la stres; j)tact, răbdare.5. Sfera de relaţii: a)ierarhice:

(i) de subordonare: medicului-şef al structurii pentru primirea urgenţelor, asistentului-şef, medicului responsabil de gardă din structura pentru primirea urgenţelor, asistentului şef de tură;
(ii) în subordine: personalul auxiliar, voluntari;

b)funcţionale: cu celelalte compartimente din cadrul structurii pentru primirea urgenţelor; c)de colaborare: cu tot personalul din cadrul structurii pentru primirea urgenţelor; d)profesionale: cu bolnavii şi însoţitorii acestora.6. Integrarea în structura organizaţională: Poziţia postului în cadrul structurii organizaţiei:

(i) postul imediat superior: asistent şef de tură;
(ii) postul imediat inferior: personalul auxiliar, voluntari care activează cu statut de cadre medii sau auxiliare;
(iii) este subordonată: medic-şef, asistent-şef, medic responsabil de tură, asistent şef de tură;
(iv) are în subordine: personalul auxiliar, voluntari care activează cu statut de cadre medii sau auxiliare;
(v) este înlocuită de: alt asistent de triaj, asistent şef de tură, asistent-şef;
(vi) înlocuieşte pe: orice asistent din cadrul UPU.

II. Standardul de performanţă: 1. Cantitatea: numărul total al pacienţilor evaluaţi corect raportat la total pacienţi evaluaţi2. Calitatea: a)promptitudinea:

(i) preluării pacienţilor în zona de triaj şi alocarea corectă şi în timp optim a nivelului de triaj;
(ii) monitorizării şi reevaluării acestora;

b)supravegherea continuă a bolnavilor şi anunţarea medicului despre evoluţia stării bolnavilor, precum şi documentarea corectă în fişa de urgenţă; c)comunicarea corespunzătoare cu pacienţii şi familiile acestora; d)prevenirea şi gestionarea situaţiilor conflictuale în zona de triaj3. Costuri: utilizarea eficientă a aparaturii şi a materialelor din dotare4. Timp: efectuarea manevrelor şi manoperelor la standardul cerut şi în timp optim5. Utilizarea resurselor: utilizarea tuturor resurselor din dotarea serviciului, în funcţie de pregătire6. Mod de realizare: prin integrarea completă în cadrul echipeiAm luat cunoştinţă. Data ...../...../20..... Semnătura ........ ................ ........ ...............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 443/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 443 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu