Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 41 din 19 februarie 2010

privind aprobarea formularului-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2010

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 128 din 25 februarie 2010Văzând Referatul de aprobare nr. 2.761 din 26 ianuarie 2010, întocmit de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,

având în vedere prevederile:

- Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003;

-  Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol;

- art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007;

- art. 85t şi art. 103z din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP"), cu modificările şi completările ulterioare;

- memorandumului aprobat de Guvern în luna mai 2005, prin care România a decis să aplice, după data aderării la Uniunea Europeană, schema unică de plăţi pe suprafaţă - SAPS şi Masterplanul pentru implementarea IACS în România;

- art. 3 lit. m) şi o) din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2010, elaborat conform reglementărilor europene, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Formularele-tip de cerere de plată, completate de fermieri, se depun la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în intervalul 1 martie - 17 mai 2010.

(2) In perioada 18 mai - 11 iunie 2010, formularele de cerere de plată se pot depune cu o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, conform art. 23 alin. 1 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol.

Art. 3. - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură primeşte, verifică, procesează cererile de plată şi efectuează plăţile către fermier în contul bancar al acestuia, conform legislaţiei.

Art. 4. - (1) Beneficiarii măsurilor de reconversie/ restructurare a plantaţiilor viticole şi defrişare a plantaţiilor viticole au obligaţia de a completa formularul prevăzut la art. 1, indiferent dacă solicită plăţi directe sau nu, pentru toate suprafeţele agricole pe care le deţin în exploatare.

(2)  Nedepunerea formularului-tip de cerere pentru plata pe suprafaţă de către beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) determină aplicarea de sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 70 alin. 5 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009.

(3)  Cererile pentru plata pe suprafaţă depuse de către beneficiarii măsurilor de reconversie/restructurare a plantaţiilor viticole şi defrişare a plantaţiilor viticole fac obiectul verificărilor efectuate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură privind respectarea prevederilor art. 85t şi art. 103z din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP"), cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Nerespectarea de către beneficiarii menţionaţi la alin. (1) a bunelor condiţii agricole şi de mediu determină aplicarea de sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 71 şi 72 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009.

Art. 5. - (1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este responsabilă pentru tipărirea şi difuzarea către fermieri a formularelor-tip de cerere de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2010.

(2) Formularele-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2010 vor fi distribuite gratuit fermierilor.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

ANEXA 1)

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Bd. Carol I nr. 17, sector 2, Bucureşti

Tel 021.3054802    Fax.021.3054900    www.apia.org.ro

Operator de date cu caracter personal: 9596

Judeţul

Nr. cerere şi data din Registrul electronic de înregistrare al cererilor

Centrul Judeţean/Local APIA

ŞTAMPILA (data primirii cererii la Centrul judeţean/local APIA)

Numele şi Prenumele funcţionarului APIA care primeşte cererea

Semnătura funcţionarului care primeşte cererea

Nr. unic de identificare solicitant

CERERE UNICA DE PLATA PE SUPRAFATA 2010

I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT / EXPLOATAŢIE PERSOANE FIZICE şi FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ: *)

01. Nume*)

02. Prenume*)

03. CNP*)

04. Denumire formă de asociere simplă*)

05. Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie)*)

06. Beneficiaţi de rentă viageră?           Da                |__|                Nu                |__|

PERSOANE JURIDICE şi PFA / ÎI/ ÎF:*)

07. Denumire exploataţie/ PFA/ îî/ ÎF*)

08. Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF)*)

09. Nume administrator/ reprezentant*)

10. Prenume administrator/ reprezentant*)

11. CNP administrator/ reprezentant*)

12. Tip de organizare*)

SEDIUL EXPLOATAŢIEI/ADRESA DE DOMICILIU:*)

13. Judeţ*) /Sector

14. Localitate*)

15. Sat *)/ Strada

16. Nr.

17. Cod poştal*)

18. Bl.

19. Sc.

20. Ap.

21.Telefon

22. Fax

23. E-mail

24. Total suprafaţă agricolă utilizată*)                        |__|__|__|__|__|      |__|__|   ha

(informaţiile aferente declaraţiei de suprafata)

25.  Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin*) |__|__|__|__|__|      |__|__|   ha

(informaţiile aferente declaraţiei de suprafata)

26.  Utilizaţi apă pentru irigaţii în agricultură ? *)          DA |__|                        Nu |__|

COORDONATE BANCARE:*)

27. Banca                                                                                             

28. Filiala

29. Nr. cont IBAN

30. Dacă deţineţi animale *)

|__| Bovine

|__|  Porcine

 |__| Caprine

|__| Cabaline

|__|

Ovine

|__|

Păsări

Număr

Notă: Câmpurile notate cu „* " sunt OBLIGATORII de completat.

1) Punctele I şi II din formularul-tip de cerere unică de plată sunt reproduse în facsimil.

II. DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ  -2010

Persoane fizice (CNP):           |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Persoane juridice şi PFA/ÎÎ/ÎF (CUI \ CF): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nume şi prenume / Denumire exploataţiei   _______________________________________

Se declară toate parcelele agricole utilizate indiferent dacă sunt eligibile sau nu pentru sprijin!

Judeţ

Informaţii aferente hărţilor

Nr. Parcelă agricolă

Cod Categorie de folosinţă

Suprafaţă parcelă

-ha-

Măsuri de agro-mediu

Nr. Parcelă/ cultură 1a;1b;1c;1d

Cultură

Suprafaţă Cultură parcelă agricolă

- ha-

Cod Pachet

Nume

Cod

Localitate Comună / Oraş

Cod Sirsup

Nr. Hartă

Nr. Bloc fizic

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Lista parcelelor agricole declarate este folosită pentru toate măsurile de sprijin pe suprafaţă. Declar pe proprie răspundere că toate informaţiile de mai sus, sunt conforme cu realitatea. Depun cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă conform legislaţiei naţionale şi europene.

Semnatura titular cerere/ reprezentant, administrator desemnat /________________ Data________________ / 2010   pag 2.1 /__   împuternicit (şi ştampila, după caz)

Nume şi prenume în clar împuternicit:

Total suprafata utilizată

Total suprafaţă solicitată

31. Solicit sprijin pentru:*)

Bifaţi*)

Documente ataşate

Bifaţi*)

Complet

1. Schema de plată unică pe suprafaţă -SAPS

|_|

Declaraţie de suprafaţă şi hărţi

|__|

|__|

Dovadă cont bancar activ

|__|

Copie CI/BI/paşaport

|__|

Documente solicitate pentru dovedirea formei de organizare, înregistr. fiscale şi administrator desemnat

|__|

In caz de reprezentare:procura notarială/delegaţia de împuternicire şi copii CI/BI titular de cerere şi împuternicit

|__|

2. Plăţi naţionale directe complementare:

|_|

_

|__|

- PNDC 1 - culturi în teren arabil

- PNDC 2 - in pentru fibră

|_|

Copia contractului încheiat între fermier şi procesator sau a angajamentului de procesare vizat la DADR

|__|

|__|

Copia facturii fiscale de cumpărare a seminţelor certificate sau a certificatului de calitate al seminţelor utilizate pentru fiecare parcelă

|__|

Acte doveditioare pentru predarea cantităţii prevăzute în contract (proces verbal de recepţie, factură fiscală, bon fiscal)

|__|

- PNDC 3 - canepa pentru fibra

|_|

Copia contractului încheiat între fermier şi procesator sau a angajamentului de procesare vizat la DADR

|__|

|__|

Etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă

|__|

Declaratia privind varietatile de canepa cultivate si cantitatile de seminte utilizate/ha

|__|

Copie de pe autorizaţia de cultivare

|__|

Acte doveditoare pentru predarea cantităţii prevăzute în contract (proces verbal de recepţie, factură fiscală, bon fiscal)

|__|

- PNDC 4 - tutun

|_|

Copia contractului de cultivare încheiat între fermier/grup de producători şi prim-procesatorul autorizat vizat la DADR

|__|

|__|

Declaraţia de livrare a tutunului

|__|

- PNDC 5 - hamei

|_|

Copia contractului de vânzare-cumpărare încheiat între fermier şi cumpărător vizat la DADR

|__|

|__|

Proces verbal prin care se certifică că producţia de pe suprafaţa cultivată cu hamei a fost recoltată, întocmit de reprezentantul DADR şi înregistrat la DADR

|__|

- PNDC 6 - sfeclă de zahăr

|_|

Copia contractului încheiat între fermier şi procesatorul autorizat (fabrică de zahăr) vizat la DADR

|__|

|__|

3. Schema separată pentru zahăr

|_|

Copia contractului încheiat între fermier şi procesatorul autorizat (fabrică de zahăr) vizat la DADR

|__|

|__|

4. Plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării

|_|

Copia contractului de livrare încheiat între fermier şi prim-procesatorul aprobat/ angajament de livrare, după caz.

|__|

|__|

Copie a actelor doveditoare pentru livrarea producţiei contractate (notă de intrare-recepţie, CI/BI sau facturi şi note de intrare-recepţie, după caz)

|__|

5. Sprijin pentru zona montană defavorizată - ZMD

|_|

Parcelele pentru care se solicită aceste forme de sprijin se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să continue activitatea agricolă timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi

|__|

|__|

6. Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât zona montană (zona semnificativ defavorizată-ZSD şi zona defavorizată de condiţii naturale specifice-ZDS)

|_|

Parcelele pentru care se solicită aceste forme de sprijin se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să continue activitatea agricolă timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi

|__|

|__|

7. Plăţi de agro-mediu

|_|

Parcelele pentru care se solicită acest tip de plată se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pe suprafeţele pentru care solicită acest tip de plată timp de 5 ani de la semnarea acestuia

|__|

|__|

CÂMPURILE NOTATE CU „*” SUNT OBLIGATORII.

III. 1. ANGAJAMENTE Şl DECLARAŢII

Subsemnatul,........................................., declar următoarele:

1. Am luat cunoştinţă asupra următoarelor:

• Condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor directe, conform reglementărilor naţionale şi europene, pe care mă angajez să le respect, sunt:

- să exploatez un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. In cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;

- să declar toate parcelele agricole eligibile şi neeligibile pe care le utilizez; nedeclararea întregii suprafeţe utilizate atrage sancţiuni [art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol];

- să depun o singură cerere unică de plată pe suprafaţă, indiferent dacă parcelele pe care le utilizez sunt situate în localităţi/judeţe diferite;

- să respect bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC), reglementate prin legislaţia naţională, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei, după cum urmează:

I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului:

GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei.

GAEC 2. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăsitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.

GAEC 3. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.

II. Standarde pentru menţinerea conţinutului optim de materie organică în sol:

GAEC 4. Floarea-soarelui nu se cultivă pe aceeaşi parcelă agricolă mai mult de 2 ani consecutiv.

GAEC 5. Nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil.

III. Standarde pentru menţinerea structurii solului:

GAEC 6. Nu este permisă efectuarea lucrării de arat în condiţii de umiditate excesivă a solului.

IV. Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a terenurilor agricole:

GAEC 7. Intreţinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an.

GAEC 8. Nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştilor permanente.

GAEC 9. Nu este permisă tăierea arborilor solitari şi/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole.

GAEC 10. Evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul producţiei.

V. Standarde pentru protejarea şi gestionarea apelor:

GAEC11. Respectarea normelor legale privind utilizarea apei pentru irigaţii în agricultură:

- să ţin evidenţa activităţilor desfăşurate pe pajiştile permanente din exploataţie într-un registru al fermei, conform modelului prezentat în ghidul „Informaţii generale pentru fermieri privind plăţile directe pe suprafaţă în anul 2010".

• Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea plăţilor directe, precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/neconforme cu realitatea atrag sancţiuni de natură financiară sau penală, după caz.

• Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarului documente suplimentare în orice moment.

• In cazul constatării unor nereguli/fraude, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va întreprinde, după caz, demersurile necesare recuperării sumelor.

• Nu se acordă sprijin dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create, de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite.

• In cazul în care controlul pe teren nu a putut fi efectuat ca urmare a refuzului fermierului, cererea unică va fi respinsă de la plată.

• Autorităţile responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Comisiei Europene şi Curţii de Conturi etc. au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii unice de plată pe suprafaţă, raportul de control pe teren, registrele contabile, dovezile de plată şi alte documente aferente dosarului.

• In conformitate cu art. 25 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009, orice cerere unică de plată pe suprafaţă poate fi total sau parţial retrasă, în scris, în orice moment. In cazul în care APIA a informat deja fermierul asupra unor nereguli identificate în cerere ori a notificat fermierului intenţia de a realiza un control la faţa locului şi în urma acestui control au fost depistate nereguli, retragerile nu vor fi autorizate în ceea ce priveşte părţile din cerere afectate de nereguli.

• Beneficiarii plăţilor directe în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă pot fi persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care utilizează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari sau altele asemenea. Arendatorul, concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat, concesionat şi/sau închiriat.

• Schimbarea categoriei de folosinţă a terenului, inclusiv pajişte permanentă-păşuni-fâneţe, se face numai în conformitate cu legislaţia în vigoare.

2. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 292 din Codul penal, republicat, datele înscrise în formularul de cerere de plată directă pe suprafaţă şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.

3. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date IACS, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, precum şi făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Drept care mă angajez la următoarele:

- să declar date reale, complete, corecte şi valabile în formularul de cerere unică de plată pe suprafaţă şi în documentele anexate;

- să furnizez toate documentele cerute de către APIA;

- să permit accesul autorităţilor competente în exploataţie pentru efectuarea verificărilor declaraţiei de suprafaţă;

- în cazul în care după depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă au intervenit modificări ale informaţiilor declarate (schimbări referitoare la suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei, transferarea proprietăţii fermei către un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbări ale datelor din formularul de solicitare), în termen de 10 zile, le voi comunica în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

- mă oblig să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploatatia a fost afectată de un caz de forţă majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru [art. 75 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 şi art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003]. In acest sens voi prezenta dovezile privind apariţia cazului de forţă majoră sau circumstanţa excepţională.

Cazurile de forţă majoră sunt: calamitarea suprafeţelor agricole, incapacitatea profesională pe termen lung a agricultorului, decesul agricultorului, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii animalelor, epizootiile afectând total sau parţial şeptelul.

- Pentru solicitanţii ale căror parcele agricole se află în zonele defavorizate şi solicită sprijinul aferent pentru acestea: mă oblig să desfăşor activitate agricolă în zona defavorizată timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi şi să respect bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) pe toată exploataţia agricolă.

Semnătură titular cerere/reprezentant, administrator desemnat/ împuternicit: In caz de împuternicire, numele şi prenumele, în clar, ale împuternicitului:

Ştampila:

Data: .................../2010

Centrul judeţean/local APIA:

Cererea prelucrată:

Numele şi prenumele operatorului SAPS:

Data si semnătura:

Numele şi prenumele verificatorului SAPS:

Data şi semnătura:

Controlul vizual a fost făcut şi cererea poate fi prelucrată (Se va bifa şi înscrie codul controlului vizual.):        A |__|  B |__| C |__|

Numele şi prenumele funcţionarului APIA care realizează controlul vizual: Data şi semnătura:

III. 2. ANGAJAMENTE Şl DECLARAŢII*) - MASURI DE AGRO-MEDIU

Declaraţie (aplicabilă doar pentru aplicanţii pachetului 1)

Declar pe propria răspundere că nu am utilizat fertilizanţi chimici şi/sau produse de protecţia plantelor în ultimii 5 ani pe suprafeţele pentru care solicit sprijin financiar pentru pachetul 1 - Pajişti cu înaltă valoare naturală**).

Data:                                                                                                                      Semnătura........................................

Angajamente

1. Mă angajez să respect cerinţele minime relevante pentru măsurile de agro-mediu*), precum şi Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) pe întreaga suprafaţă a fermei şi pe toată durata angajamentului.

Data:                                                                                                                      Semnătura........................................

2. Mă angajez să respect cerinţele de management aferente pachetului/pachetelor de agro-mediu solicitat, pe suprafeţele pentru care aplic, pe toată durata celor 5 ani de la data semnării angajamentului, şi să menţin o evidenţă a activităţilor de agro-mediu pe aceste suprafeţe (completând un caiet privind activităţile de agro-mediu) pe o perioadă de 5 ani consecutivi celui în care am semnat angajamentul.

Data:                                                                                                                      Semnătura........................................

3. Mă angajez ca în situaţia în care nu sunt de acord cu modificările prevederilor legale referitoare la standardele obligatorii sau la cerinţele de ecocondiţonalitate intervenite în timpul angajamentului să informez în scris Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură***).

Data:                                                                                                                      Semnătura........................................

Pachetul 1: Pajişti cu înaltă valoare naturală (P 1)

(Acest pachet se poate aplica doar în unităţile administrativ-teritoriale eligibile.)

Cerinţe de management:

- utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă;

- utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum 30 kg N s.a./ha;

- utilizarea pesticidelor este interzisă;

- cositul poate începe doar după data de 1 iulie;

- masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului;

- păşunatul se efectuează cu maximum 1 UVM pe hectar;

- păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor;

- este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament;

- nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte degradează sau sunt afectate accidental.

Pachetul 1 şi pachetul 2 se pot aplica în combinaţie pe aceeaşi suprafaţă de teren.

Data:                                                                              Semnătura ..................................

Pachetul 2: Practici agricole tradiţionale (P 1.2)

(Opţional se poate adăuga doar la pachetul 1.)

Cerinţă de management:

- lucrările cu utilaje mecanizate nu

sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament.

Pachetul 1 şi pachetul 2 se pot aplica în combinaţie pe aceeaşi suprafaţă de teren.

Data:

Semnătura ..............................

Pachetul-pilot 3: Pajişti importante pentru păsări (P 3.1)

(Acest pachet se poate aplica doar în unităţile administrativ-teritoriale eligibile.)

Varianta 3.1 Crex Crex

Cerinţe de management:

- utilizarea fertilizanţilor este interzisă;

- utilizarea pesticidelor este interzisă;

- cositul se poate efectua doar după data de 31 iulie;

- cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia;

- o bandă necosită sau nepăşunată, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele. Această bandă poate fi cosită sau păşunată după data de 1 septembrie;

- masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului;

- păşunatul se va efectua cu maximum 0,7 UVM pe hectar;

- păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor;

- este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament;

- nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental;

- lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţă animală.

Data:       Semnătura .................................

Pachetul 4: Culturi verzi (P 4)

Cerinţe de management:

- semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la sfârşitul lunii septembrie. Plantele ce pot fi utilizate drept culturi verzi sunt: mazărea, măzărichea, rapiţa, muştarul, lupinul, sulfina;

- doarfertilizanţii organici pot fi utilizaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi. Utilizarea fertilizanţilor chimici pentru culturile verzi este interzisă;

- biomasa formată trebuie să fie încorporată în sol cel târziu până la finalul lunii martie;

- lucrările agricole necesare pentru următoarea cultură pot începe doar după ce s-a realizat această acţiune;

- nu este permis aratul pajiştilor existente în fermă pe toată durata angajamentului;

- aplicanţii pot schimba anual suprafaţa pentru care aplică acest pachet cu alte suprafeţe localizate în cadrul aceleiaşi ferme, dar cu condiţia menţinerii valorii de suprafaţă angajată în cadrul acestui pachet în primul an de angajament.

Cerinţa cuprinsă în GAEC specifică faptul că: „pe timpul iernii terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă sau să fie lăsat nelucrat pe cel puţin 20% din suprafaţa de teren arabil a fermei". Pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC, acest pachet se poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme.

Data:

Semnătura.................................

Varianta 3.2 Lanius minor şi Falco vespertinus (P3.2)

Cerinţe de management:

- utilizarea fertilizanţilor este interzisă;

- utilizarea pesticidelor este interzisă;

- cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie;

- cositul se va efectua în etape;

- o bandă necosită sau nepăşuntă, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele. Această bandă poate fi cosită sau păşunată după data de 1 septembrie;

- masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului;

- păşunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar;

- păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor;

- este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament;

- nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental;

- lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţă animală.

Data:    Semnătura ..........................................

*) Angajamentele de agro-mediu se vor semna de fermieri numai în primul an, urmând însă ca în anii următori (2-5) să completeze partea I şi partea II din formularulcererii de plată, pentru a beneficia de sprijin.

**) In situaţia în care fermierul utilizează acele suprafeţe de mai puţin de 5 ani, declaraţia va avea aplicabilitate doar pentru perioada anterioară în care fermierul a utilizat efectiv acele suprafeţe.

***) In cazul în care în timpul angajamentului se modifică standardele obligatorii sau cerinţele de ecocondiţionalitate, iar modificările nu sunt acceptate de beneficiar, angajamentul va fi anulat fără rambursarea plăţilor efectuate până la acea dată, respectându-se astfel perioada în care angajamentul a fost în vigoare.

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE

Câmpurile aferente casetei gri (judeţul, centrul local/ centrul judeţean, nr. înregistrare cerere/data, data primirii, nume/prenume/semnătura) sunt completate de către funcţionarul de la centrul judeţean/local al APIA care primeşte formularul cererii unice de plată pe suprafaţă. Funcţionarul APIA, după verificarea cererii, completează şi chenarul gri de pe pagina „Angajamente şi declaraţii" şi certifică efectuarea controlului vizual prin dată şi semnătură. De asemenea, operatorul şi verificatorul SAPS completează în cererea unică de plată câmpul „Cerere prelucrată".

Numărul unic de identificare al solicitantului - este emis de APIA, fiind un număr unic pentru fiecare fermier, generat de sistemul de înregistrare în Registrul fermierilor (RO urmat de 9 cifre). Fermierii care nu sunt înscrişi în Registrul fermierilor vor fi înregistraţi odată cu depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă.

I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT/EXPLOATAŢIE

PERSOANE FIZICE

Fermierul care depune pentru prima dată cerere de plată în anul 2010 va completa formularul în alb. Fermierul care a depus cerere de plată în campania anterioară va completa în campania 2010 formularul pretipărit al cererii.

Fermierii persoane fizice îşi vor completa în primul tabel următoarele câmpuri: numele (01)/prenumele (02) şi codul numeric personal CNP (03). De asemenea, pentru forma de asociere/organizare simplă, fără personalitate juridică, conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare (art. 1 şi 2), administratorul numit/desemnat conform contractului de asociere va înscrie în câmpul (04) denumirea formei de asociere simple şi datele sale personale în câmpurile aferente: nume (01) prenume (02) şi CNP (03). Cod ţară şi nr. act identitate (05) - va fi completat de solicitantul care nu are cetăţenie română, dar care utilizează teren agricol în România, astfel: codul ţării din care provine (de exemplu: Germania-DE), urmat de numărul actului de identitate sau al paşaportului. In cazul în care fermierul persoană fizică nu aplică personal, ci prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă va completa cererea unică de plată (câmpurile 01, 02, 03, 04, 05) cu datele de identificare ale titularului de cerere şi va prezenta procura de împuternicire legalizată notarial. Imputernicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. Renta viageră (06) - fermierii care beneficiază de rentă viageră pentru toată sau o parte din suprafaţa exploataţiei vor bifa cu un X caseta „DA" în formular.

Persoane juridice si pfa (persoanele fizice autorizate)/îi (întreprinderea individuală)/ÎF (întreprinderea familială)

Fermierii persoane juridice îşi vor completa în al doilea tabel următoarele câmpuri: denumire exploataţie (07) - de exemplu: S.C. Agroind S.A. Cod unic de identificare (CUI) (08) pentru societăţile înregistrate la registrul comerţului sau codul fiscal (CF) pentru alte societăţi. Nume (Ofl^/prenume (10) şi CNP (11) ale administratorului. Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (îl) şi cele familiale (IF) nu au personalitate juridică, deşi au obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului (prezintă CUI). Persoana fizică autorizată sau întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale va înscrie în câmpul (07) denumire formă de organizare şi CUI (08), precum şi numele (09), prenumele (10) şi CNP (11). Reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale conform acordului de constituire va înscrie în câmpul (07) denumirea formei de organizare şi CUI-ul întreprinderii familiale (08), precum şi datele lui personale în câmpurile aferente: nume (09) prenume (10), CNP (11). In cazul în care persoana fizică autorizată şi întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale, administratorul/ reprezentantul desemnat, sau numit nu aplică personal pentru sprijin pe suprafaţă, ci prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă va completa cererea unică de plată cu datele de identificare ale administratorului de drept şi va prezenta delegaţia de împuternicire semnată şi ştampilată. Imputernicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. Tip de organizare (12) - se va completa codul corespunzător, conform tabelului nr. 3 din anexa la prezentele instrucţiuni. PFA/ÎI/ÎF nu completează acest câmp.

PERSOANE FIZICE/JURIDICE şi PFA/ÎI/ÎF

- Adresa de domiciliu/Sediul social al societăţii

Se va completa de către solicitant adresa domiciliului stabil pentru persoane fizice sau adresa sediului social al societăţii pentru exploataţiile cu personalitate juridică: judeţul/sectorul (13), localitatea (14), sat/stradă (15), număr (16), cod postai (17), bl. (18), sc. (19), ap. (20), telefon (fix/mobil) (21), fax (22), e-mail (23).

In câmpul „Total suprafaţă agricolă utilizată" (24), solicitantul va înscrie numărul total de hectare utilizate pe exploataţie (parcelele eligibile şi neeligibile). In câmpul „Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin" (25), solicitantul va trece numărul total de hectare pentru care solicită sprijin. In câmpul „Utilizaţi apă pentru irigaţii în agricultură?" (26), solicitantul va bifa DA sau NU, după caz.

- Coordonate bancare

Solicitantul va înscrie banca (27), filiala (28) şi numărul contului bancar- IBAN (29). PFA/ÎI/ÎF vor prezenta la APIA cont bancar activ aferent formei de organizare si înregistrare (pe CUI).

Dacă solicitantul deţine animale (30), va preciza numărul acestora în câmpurile corespunzătoare speciilor de animale pe care le deţine.

(31) Dacă aplică pentru schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), plăţi naţionale directe complementare (PNDC), schema separată pentru zahăr, plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării, măsuri pentru zonele defavorizate (ZMD/ZDS/ZSD), solicitantul va bifa în rubrica corespunzătoare fiecărei scheme. In lipsa bifei, se va considera că solicitantul nu doreşte să aplice pentru schema/măsura respectivă şi nu solicită sprijinul solicitat aferent. Fermierul trebuie să ataşeze la dosarul cererii unice de plată documentele solicitate de APIA şi să bifeze în rubricile aferente acestora. In cazul măsurilor pentru zone defavorizate şi al măsurilor de agro-mediu, listele localităţilor eligibile vor fi disponibile la fiecare centru local/judeţean al APIA şi la primării, conform PNDR (Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013).

II. DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ

Parcelă agricolă - suprafaţa continuă de teren declarată de un singur fermier pe care se cultivă o singură grupă de culturi; totuşi, când se solicită o declaraţie separată privind utilizarea unei suprafeţe care face parte dintr-o grupă de culturi, conform art. 2 alin. 1 'din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009, acea utilizare specifică va limita parcela agricolă, după caz.

Pentru completarea declaraţiei de suprafaţă în cazul în care fermierii solicită sprijin pentru măsura de agro-mediu - Pachetul 4 - culturi verzi pentru o suprafaţă modificată faţă de suprafaţa SAPS/CNDP, atunci vor completa obligatoriu două parcele. De exemplu: dacă avem o suprafaţă de 10 ha pentru SAPS/CNDP1 şi culturi verzi se vor planta numai pe 5 ha, suprafaţa solicitată pentru cele 5 ha aferente pachetului 4 va constitui o altă parcelă.

Atenţie! Se declară toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizează, indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt eligibile pentru sprijin, pe care trebuie să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC). Pentru fiecare parcelă se vor specifica: Judeţul: în care este localizată parcela agricolă (se va folosi indicativul judeţului - de exemplu: CL pentru Călăraşi). Informaţii aferente hărţilor (se vor prelua din materialul grafic ataşat cererii de plată), astfel: localitatea/comună/oraş - se va trece de pe hartă numele localităţii în care este situată parcela agricolă; codul SIRSUP - format din 4 până la 7 cifre - se va prelua din materialul grafic ataşat; număr hartă - este un număr format din 1-4 cifre, aflat în colţul din dreapta sus al materialului grafic; numărul blocului fizic - este un număr format din 1-4 cifre şi se va trece conform datelor din Sistemul de identificare a parcelelor agricole (LPIS). Nr. blocului fizic este identic cu nr. de hartă NRBLOC (vechi). Numărul parcelei agricole - este un număr serial atribuit de către fermier parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice. Parcelele se vor numerota de către fermier cu numere de la 1 la n. Numărul parcelei agricole se va păstra din campania 2009, făcându-se schimbări de numerotare în situaţia schimbării amplasamentului. Cod Categorie de folosinţă - se va indica de către solicitant categoria de folosinţă, trecându-se codul acesteia conform tabelului nr. 4 din anexa la prezentele instrucţiuni. Astfel, suprafaţa eligibilă are următoarele categorii de folosinţă: TA (teren arabil) - cuprinde terenul cultivat pentru producţie sau menţinut în GAEC, indiferent dacă acel teren este situat sub sere sau sub un mijloc fix sau mobil; PP (pajişti permanente - păşuni şi fâneţe) - înseamnă teren utilizat pentru a creşte iarba sau alte furaje erbacee naturale (spontane) sau cultivate (însămânţate) şi care nu a fost inclus în rotaţia culturilor fermei pentru 5 ani sau mai mult; în acest sens, „iarba sau alte furaje erbacee" înseamnă toate plantele erbacee tradiţional incluse în pajiştile naturale sau incluse în amestecul de seminţe pentru păşuni ori fâneaţă (fie că terenul este sau nu utilizat pentru păşunatul animalelor). VII (vii) - cuprinde terenul plantat cu vii şi pepiniere viticole; CP (culturi permanente) - culturi care nu intră în sistemul de rotaţie, altele decât pajiştile permanente, care ocupă acest teren pentru 5 ani sau mai mult şi asigură producţii repetate (livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi alte culturi permanente); G (grădini familiale) - reprezintă suprafaţa destinată obţinerii produselor agricole, în principal pentru consumul propriu al membrilor exploataţiei/gospodăriei agricole individuale. Pentru această categorie de folosinţă, suprafaţa eligibilă este de 0,3 ha, chiar dacă aceasta cuprinde vii, pomi fructiferi, culturi de hamei, pepiniere pomicole, pepiniere viticole, arbuşti fructiferi. Ea este singura categorie de folosinţă care permite declararea pe aceeaşi parcelă a unor culturi care în mod normal aparţin unor categorii de folosinţă diferite (din mai multe categorii de folosinţă). Atenţie! Pentru parcelele agricole pentru care fermierul nu solicită sprijin, se vor completa codurile categoriei de folosinţă conform tabelului nr. 4 din anexa la prezentele instrucţiuni, astfel: TAn, PPn, Vin, CPn, Gn. Teren necultivat este terenul arabil lăsat necultivat în mod deliberat, dar menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu. Terenul necultivat, codul 970, este eligibil pentru plata SAPS, dacă sunt îndeplinite condiţiile minime de eligibilitate pe suprafaţă, respectiv minimum 0,3 ha pe parcela agricolă, şi dacă este menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu conform art. 124 alin. 1 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009. Atenţie! Terenul necultivat nu reprezintă terenul nesolicitat (suprafaţa nesolicitată - TAn, PPn, Vin, CPn, Gn). Suprafaţă parcelă agricolă - se completează de către solicitant suprafaţa parcelei agricole pe care o utilizează în cadrul blocului fizic, în număr de hectare, cu două zecimale. Măsuri de agro-mediu - fermierul trebuie să opteze pentru pachetul dorit şi apoi să îşi identifice parcela pe materialul grafic şi să o înscrie pe declaraţia de suprafaţă coloana (9), iar codurile vor fi preluate din anexa la prezentele instrucţiuni (tabelul nr. 2). Număr parcelă/cultură - se va completa cu numărul parcelei, urmat de simbolul parcelei dat în ordine de caracterele (literele) alfabetului (1a; 1b; 1c ....). Cultura - se vor indica de către solicitant culturile agricole prin: numele culturii: grâu, orz etc. Codul corespunzător culturii conform listei codurilor pe culturi din tabelul nr. 1 din anexa la prezentele instrucţiuni; suprafaţa fiecărei culturi din parcela agricolă respectivă, în hectare cu două zecimale. Cod 603 - păşune comunală utilizată în comun pentru care se solicită sprijin. Total suprafaţă agricolă utilizată - numărul total de nectare utilizate pe exploataţie (parcelele eligibile şi neeligibile). Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin - numărul total de hectare pentru care se solicită sprijin. Semnătura titularului de cerere, reprezentant/administrator desemnat/împuternicit - după caz, se semnează de persoana aferentă. In caz de împuternicire, împuternicitul îşi va înscrie numele şi prenumele în clar şi va data.

Declaraţia de suprafaţă poate fi completată electronic folosindu-se aplicaţia IPA-online. Se va depune doar o singură declaraţie de suprafaţă, optându-se astfel doar pentru una dintre cele două variante: clasic, în format hârtie sau electronic, utilizându-se aplicaţia IPA-online.

La centrul APIA fermierul primeşte, pentru a actualiza, completa, semna şi data, după caz, şi celelalte pagini din cererea unică de plată, respectiv: pagina 1 pretipărită-/. Date de identificare solicitant/exploataţie şi pagina 3 (care conţine bifele pentru solicitarea sprijinului) şi vor semna angajamentele.

III. ANGAJAMENTE Şl DECLARAŢII

Solicitantul îşi completează la rubrica <Subsemnatul> numele/prenumele, ia cunoştinţă asupra condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească şi asupra obligaţiilor ce îi revin pentru a beneficia de plăţile directe şi/sau măsurile de sprijin aferente zonelor defavorizate şi/sau măsurilor de agro-mediu, după caz, apoi semnează, ştampilează, după caz, şi datează cererea unică de plată.

Completarea şi depunerea cererii de plată

Pentru obţinerea plăţilor directe, fermierii care au depus cerere de sprijin şi în anul 2009 trebuie să depună cerere în anul 2010, având la dispoziţie cererea de plată pretipărită din anul anterior, împreună cu materialul grafic aferent (hărţile format A3 cu blocurile fizice pe care fermierul îşi va identifica parcelele agricole). Fermierii vor completa câmpurile albe din cerere doar dacă informaţiile pretipărite nu mai corespund cu cele din campania agricolă precedentă (2009). In cazul în care fermierul a dobândit o parcelă nouă, acesta o va înscrie în spaţiul aferent din declaraţia de suprafaţă (după ultima parcelă pretipărită sau pe pagina suplimentară din declaraţia de suprafaţă care trebuie şi ea semnată şi datată de fermier şi ştampilată cu data de către funcţionarul APIA), cu numărul imediat următor ultimei parcele pretipărite, completând şi datele aferente acesteia (număr bloc fizic/hartă, judeţ, cod SIRSUP, cultură, cod cultură, suprafaţă etc). Atenţie! Se păstrează numerotarea parcelelor din declaraţia de suprafaţă anterioară. In cazul în care fermierul şi-a modificat suprafaţa unei parcele din declaraţia de suprafaţă pretipărită, va anula prin tăiere cu o linie informaţia care nu mai este de actualitate (sub semnătură şi dată) şi o va înscrie pe cea nouă în spaţiul liber aferent (în rândul liber imediat următor). Dacă parcela pretipărită este sub forma 1-2ha-TA şi ea se transformă în anul 2010 în 3 subparcele 1a-grâu-1ha-TA, 1b-porumb-0,5ha-TAşi 1c-cartof-0,5ha-TA, fermierul va înscrie în spaţiul/spaţiile liber(e) aferent(e) numărul subparcelelor 1a şi 1b, culturile, codurile de cultură şi suprafeţele acestora (subparcela 1a se înscrie în rândul pretipărit, iar subparcela 1b se înscrie pe rândul liber imediat următor). Subparcela 1c va fi înscrisă pe linia/rândul imediat următoare/următor ultimei parcele pretipărite. Dacă spaţiul nu permite, aceasta va fi înscrisă pe o pagină suplimentară din declaraţia de suprafaţă, care va fi printată, semnată/ştampilată, după caz, şi datată de fermier. In cazul în care fermierul nu mai are una sau mai multe dintre parcelele pretipărite, o/le va tăia cu o linie, va semna şi va data în dreptul lor, păstrând vechea numerotare a parcelelor următoare din declaraţia de suprafaţă (din campania precedentă).

La completarea electronică fermierul dispune de declaraţia de suprafaţă din anul anterior. Se aplică regulile de numerotare a parcelelor: digitizarea on-line a parcelelor trebuie să fie realizată în ordinea şi respectându-se numerotarea parcelelor din campania anterioară, punctul de plecare fiind informaţiile privind suprafaţa stabilită în anul anterior disponibilă în IPA-online. In cazul în care în campania curentă fermierul nu mai utilizează o parcelă, numărul respectivei parcele nu este folosit şi nu se mai digitizează parcela respectivă. Dacă în campania curentă fermierul utilizează o nouă parcelă, care nu se regăseşte pe formularul pretipărit, aceasta este digitizată la final, primind în continuare numărul imediat următor ultimei parcele pretipărite.

Fermierii vor depune cerere de plată în anul 2010 la acelaşi centru judeţean/local APIA la care au depus în anul 2009. Fermierii care depun pentru prima dată cerere unică de plată se vor prezenta la centrul judeţean/local APIA pe raza căruia utilizează/deţin parcele agricole. In cazul în care aceştia utilizează/deţin parcele agricole în mai multe localităţi, vor depune cererea unică de plată la centrul APIA pe raza căruia utilizează/deţin majoritatea parcelelor agricole. Totuşi, dacă unii fermieri nu pot depune cererile unice de plată la centrul judeţean/local APIA pe raza căruia utilizează parcelele agricole, pot să o facă la centrul APIA pe raza căruia domiciliază. Toţi aceşti fermieri dau o declaraţie pe propria răspundere că nu au mai depus o altă cerere la un alt centru APIA. Fermierii depun doar o singură cerere unică de plată pe suprafaţă [art. 11 alin. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009], chiar dacă deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe. Intervalele de depunere a cererii unice de plată sunt: 1 martie-17 mai inclusiv, fără penalităţi, conform art. 11 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009, şi 18 mai-11 iunie inclusiv 2010, cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, conform art. 22, art. 23 alin. 1 paragraful 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009. Cererile depuse începând cu data de 12 iunie 2010 sunt considerate inadmisibile, fiind respinse de la plată conform art. 23 alin. 1 paragraful 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009. Fermierii se vor prezenta la depunerea cererii cu CI/BI/paşaport, dovadă cont bancar activ şi cu actele care atestă forma de organizare, înregistrare fiscală şi numire/desemnare administrator, după caz, în original (o copie de pe aceste documente se depune la dosar). De asemenea, pentru formele/tipurile de organizare 10, 11 prevăzute în tabelul nr. 3 din anexa la prezentele instrucţiuni, membrii vor completa şi Declaraţia prin care sunt de acord ca administratorul lor desemnat să depună la APIA cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă în campania 2010, în numele membrilor asociaţiei, obştii, composesoratului şi că nu depun cereri de plată în nume propriu pentru suprafeţele pentru care a aplicat asociaţia/obştea/composesoratul etc. In cazul în care fermierii sunt reprezentaţi la depunerea cererii de către un împuternicit, împuternicitul va prezenta documentul de împuternicire valid (procura notarială de împuternicire pentru persoanele fizice şi delegaţia de împuternicire pentru persoanele juridice) şi copia sa de pe CI/BI. De asemenea, se va ataşa la dosarul cererii şi copia de pe CI/BI a titularului de cerere. Imputernicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.

Delimitarea parcelelor agricole pe materialul grafic/hărţi (ortofotoplan)

Odată cu cererea de plată, fermierul primeşte şi hărţile PDF, la scara 1:2.000/1:10.000 (în cazuri excepţionale la scara 1:15.000), în format A3, cu blocurile fizice, corespunzătoare declaraţiei de suprafaţă din anul anterior. In cazul unui fermier nou sau în cazul unui fermier care a depus cerere unică de plată pe suprafaţă în anul 2009, iar în anul 2010 utilizează şi alte parcele agricole, aceştia vor primi hărţile aferente de la funcţionarii APIA. Inainte de a merge la centrele judeţene/locale APIA, fermierul are posibilitatea de a consulta aplicaţia LPISweb-ul, pentru o mai bună identificare a parcelelor agricole în blocurile fizice, la orice calculator care este conectat la internet, accesând adresa http://lpis.apia.orq.ro. Pentru autentificarea în aplicaţie se va folosi user-ul: Ipisweb şi parola: apia2008. Pe hartă, fermierul trebuie să-şi delimiteze parcelele agricole pe care le utilizează în cadrul blocului fizic. In acest sens, va schiţa cu pix de culoare roşie conturul fiecărei parcele agricole la scara planului (inclusiv parcelele cu pajişti/păşuni/fâneaţă). Acestea se vor numerota de la 1 la n, conform numerotării din declaraţia de suprafaţă. In interiorul parcelelor agricole vor fi delimitate culturile, fiecărei culturi corespunzându-i o literă, de exemplu: 1a, 1b, 1c etc. (numai cu litere mici). Delimitarea suprafeţelor de teren neeligibile din interiorul parcelelor agricole se va face prin bararea acestora. Dacă fermierul susţine că utilizează singur întreaga suprafaţă a unui bloc fizic, va realiza conturul blocului fizic respectiv (nu va încercui nr. de bloc). In cazul în care parcelele nu pot fi reprezentate printr-un poligon, fiind prea mici, acestea se vor localiza printr-o linie, notându-se alături numărul parcelei agricole. Câmpurile 2, 3, 4, 5 din declaraţia de suprafaţă trebuie să coincidă cu informaţiile aferente hărţii (localitate/comună/oraş, cod SIRSUP, nr. hartă, nr. bloc fizic). Numărul hărţii coincide cu numărul blocului fizic scurt, fără SIRSUP NR_BLOC (vechi). Fermierul va înscrie în formularul de cerere alb (dacă este fermier nou) în câmpurile 4 şi 5 din declaraţia de suprafaţă doar numărul existent după codul sirsup (de exemplu: pentru harta/planşa nr. 161829-21 din judeţul Vaslui, loc. Huşi, cod siruta 161829, nr. bloc fizic 161829-21). De asemenea, pe hărţi fermierul trebuie să îşi înscrie numele, prenumele în clar, să semneze (şi să ştampileze, după caz) şi să dateze.

In cazul în care fermierul depune electronic cererea de plată pe suprafaţă, nu se vor tipări hărţile şi nu se vor schiţa parcelele agricole pe hărţile tipărite, ele fiind disponibile electronic în IACS.

Scheme de sprijin pe suprafaţă în anul 2010

- Schema de plată unică pe suprafaţă [SAPS - art. 122-124 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009]: reprezintă schema de plată în cadrul căreia se acordă o sumă stabilită pe hectar, plătibilă o dată pe an, decuplată total de producţie (necondiţionat de obţinerea de producţie). Sunt eligibile exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 ha şi suprafaţa parcelei agricole de cel puţin 0,3 ha. In cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha.

- Plăţi naţionale directe complementare [PNDC - art. 132 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009]: reprezintă plăţi complementare la SAPS şi sunt prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare (inclusiv Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 653/2008 pentru modificarea alin. (4) al art. 10 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate) şi constau în acordarea suplimentară de sume pe suprafaţă pentru culturile prevăzute în legislaţia în vigoare. In anul 2010 se acordă sprijin pentru următoarele scheme de plată: PNDC 1 - culturi în teren arabil: cereale (grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, orzoaica, porumb, porumb zaharat, sorg, orez, triticale, mei, hrişcă), culturi proteice (mazăre pentru boabe, fasole pentru boabe, lupin, bob şi linte, năut), plante industriale (floarea-soarelui, rapiţă, soia, in şi cânepă pentru fibră, tutun, in pentru ulei, plante medicinale, alte plante industriale), rădăcinoase (cartofi, sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr şi alte rădăcinoase), legume proaspete, pepeni, flori şi plante ornamentale, plante de nutreţ, loturi semincere, pajişti temporare, alte culturi pe teren arabil. Culturile permanente, pajiştile permanente, viile şi terenul necultivat nu fac obiectul acestei scheme de sprijin financiar. PNDC 2 - in pentru fibră; PNDC 3 - cânepă pentru fibră; PNDC 4 - tutun; PNDC 5 - hamei; PNDC 6 - sfeclă de zahăr.

- Schema de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării: reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei sume unitare pe suprafaţă o singură dată pe an. Condiţiile specifice de eligibilitate sunt prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 91/2008 privind modalitatea de acordare a plăţilor tranzitorii pentru tomate destinate procesării şi aprobarea prim-procesatorilor.

- Schema de plată separată la zahăr [art. 126 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009]: reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei sume pe suprafaţă. Condiţiile specifice de eligibilitate sunt prevăzute în baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

- Sprijin pentru zona montană defavorizată (LFA/ZMD) - măsura 211 din PNDR: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţele agricole eligibile aflate în unităţile administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate, conform listei aflate la centrele locale/judeţene APIA şi la primării, în baza Planului Naţional de Dezvoltare Rurală - PNDR (2007-2013).

- Sprijin pentru zonele defavorizate, altele decât cea montană (ZDS/ZSD) - măsura 212 din PNDR: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţele agricole eligibile aflate în astfel de unităţi administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate, conform Planului Naţional de Dezvoltare Rurală (2007-2013). Listele UAT-urilor eligibile sunt afişate la centrele locale/judeţene APIA.

- Plăţi de agro-mediu - măsura 214 din PNDR: se acordă fermierilor care îşi asumă în mod voluntar angajamente de agro-mediu pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării angajamentului. Plata de agro-mediu se efectuează anual ca plată fixă la hectar.

1. Pachetul 1 - Pajişti cu înaltă valoare naturală - pachet disponibil doar în unităţile administrativ-teritoriale eligibile conform PNDR (listele UAT-urilor sunt afişate la centrele locale/judeţene APIA). 2. Pachetul 2 - Practici agricole tradiţionale - pachet disponibil doar în UAT eligibile conform PNDR. 3. Pachetul 3 - Pajişti importante pentru păsări (varianta 3.1 - Crex crex, denumire populară - Cârstelul de câmp şi varianta 3.2 - Lanius minor, denumire populară - Sfrâncioc cu frunte neagră şi Falco vespertinus, denumire populară - Vanturelul de seară) - pachet-pilot disponibil doar în UAT eligibile conform PNDR. 4. Pachetul 4 - Culturi verzi - pachet disponibil pentru terenul arabil, la nivelul întregii ţări. Pachetele 1 şi 2 se pot aplica în combinaţie pe aceeaşi suprafaţă. Pentru obţinerea sprijinului pentru agro-mediu solicitantul trebuie: să bifeze că solicită plăţi de agro-mediu, să indice pachetul(ele) pentru care aplică, precum şi parcelele pe care doreşte să aplice în declaraţia de suprafaţă, să semneze angajamentul(ele) aferent(e) pachetului(lor) pentru care aplică.

In situaţia în care solicitantul aflat sub angajament de agro­mediu transferă suprafaţa aflată sub angajament altui fermier, este obligat să completeze declaraţia privind transmiterea dreptului de folosinţă a parcelelor aflate sub angajament.

Documente ataşate cererii:

La solicitarea APIA, fermierul va prezenta următoarele documente conform termenelor precizate:

- copia contractelor de vânzare-cumpărare a materiei prime sau a contractelor/angajamentelor de procesare, după caz: in şi cânepă pentru fibră - 1 septembrie 2010, fără penalităţi, şi 27 septembrie 2010 inclusiv, cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere a aducerii contractului (după încheierea termenelor de penalitate, documentele prezentate nu mai sunt luate în considerare pentru plata schemei respective); tutun - 30 iunie, fără penalităţi, şi 26 iulie inclusiv, cu penalităţile aferente. Contractul pentru tutun trebuie să fie încheiat până la data de 30 aprilie a anului de recoltă şi înregistrat la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană (DADR), respectiv a municipiului Bucureşti în 15 zile calendaristice de la data încheierii, cu excepţia cazurilor de forţă majoră; hamei - 15 octombrie, fără penalităţi, şi 9 noiembrie inclusiv, cu penalităţi aferente; sfeclă de zahăr - 17 mai, fără penalităţi, iar cu penalităţi până la 11 iunie inclusiv; tomate - 15 iulie, fără penalităţi, iar cu penalităţi până la 9 august inclusiv;

- etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă pentru fibră - până la 30 iunie, fără penalităţi, şi până la 26 iulie inclusiv, cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere;

- copia autorizaţiei de cultivare pentru cânepa pentru fibră - până la 1 septembrie, fără penalităţi, şi 27 septembrie inclusiv, cu penalităţi;

- declaraţie privind varietăţile de cânepă pentru fibră cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate la hectar pentru înfiinţarea culturii de cânepă pentru fibră - până la 1 septembrie, fără penalităţi, şi 27 septembrie inclusiv, cu penalităţi;

- copia facturii fiscale de cumpărare a seminţelor certificate pentru inul pentru fibră sau a certificatului de calitate al seminţelor utilizate, pentru fiecare parcelă - până la 1 septembrie, fără penalităţi, şi 27 septembrie inclusiv, cu penalităţi;

- proces-verbal prin care se certifică faptul că producţia de pe suprafaţa cultivată cu hamei a fost recoltată, întocmit de reprezentantul DADR, până la data de 2 decembrie, fără penalităţi, şi 27 decembrie, cu penalităţi;

- declaraţia de livrare a tutunului, care să conţină şi viza DADR pentru atestarea calităţii tutunului livrat - 2 mai în anul următor recoltării, fără penalităţi, şi 27 mai, cu penalităţi;

- acte doveditoare pentru predarea cantităţii contractate (proces-verbal de recepţie, factură fiscală, bon fiscal sau alte documente) de in, cânepă - până la 1 noiembrie, fără penalităţi, şi până la 26 noiembrie inclusiv, cu penalităţile aferente;

- notă de intrare-recepţie pentru tomatele destinate procesării livrate şi CI/BI pentru persoanele fizice şi facturi şi note de intrare-recepţie pentru tomatele livrate pentru persoanele juridice, până la data de 10 noiembrie, fără penalităţi, şi 6 decembrie inclusiv, cu penalităţi;

- anexele nr. 1 şi 2 sunt completate şi depuse odată cu cererea unică de plată de către fermierii care solicită sprijin pe suprafeţele de pajişti permanente, respectiv păşuni comunale.

Transferul de exploataţie reprezintă operaţiunea de vânzare-cumpărare, arendare, concesionare, donaţie, comodat, închiriere sau orice alt tip de tranzacţie similară care are drept obiect exploataţia agricolă în cauză [art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009] în cadrul unei campanii. Transferul se realizează pentru întreaga exploataţie între 2 fermieri înscrişi în Registrul fermierilor, gestionat de APIA. Pentru a putea beneficia de sprijinul aferent exploataţiei transferate, fermierul care preia exploataţia trebuie să informeze AP IA şi să depună Cererea de transfer de exploataţie, precum şi următoarele documente: contract de vânzare-cumpărare/arendă/închiriere/concesionare/ donaţie/comodat sau altele asemenea şi dovada contului bancar activ, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 723/2007 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi. Deşi transferul se poate realiza oricând până la momentul emiterii deciziilor de plată, acesta trebuie anunţat în scris la APIA în 10 (zece) zile de la producerea lui. Dacă termenul de 10 zile pentru depunerea Cererii de transfer de exploataţie agricolă este depăşit, fermierul poate să depună o Scrisoare justificativă pentru întârziere, dar nu mai târziu de emiterea deciziei de plată. Fermierul care preia exploataţia trebuie să depună cererea la centrul local/judeţean APIA unde a fost depusă cererea de plată a fermierului care transferă exploataţia. Dacă un fermier care a transferat exploataţia a solicitat în cererea sa de plată depusă la APIA sprijinul aferent unui PNDC, a încheiat un contract de procesare cu un procesator autorizat şi a depus la dosarul cererii sale de plată contractul în termenul stabilit de legislaţia comunitară şi naţională, fermierul care preia exploataţia prin transfer nu trebuie să încheie un alt contract cu respectivul procesator (în care să figureze numele noului utilizator al suprafeţei/noului partener de contract) sau un act adiţional la contract, având în vedere faptul că acesta este valabil pentru perioada pentru care a fost încheiat. In momentul depunerii Cererii de transfer, fermierul care preia exploataţia primeşte o copie a Cererii de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2010 a fermierului care a transferat. Pe aceasta, fermierul care a preluat exploataţia va înscrie „Am luat cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin/decurg din preluarea exploataţiei de la fermierul................RO............. şi mă oblig să respect angajamentul aferent pachetului/pachetelor de agro-mediu........, pe parcela.........". In cazul în care fermierul care preia exploataţia prin transfer refuză continuarea obligaţiilor ce decurg din angajamentul/angajamentele asumat(e), pentru 5 ani, asumat iniţial de fermierul care a cedat exploataţia, acesta din urmă trebuie să returneze suma acordată în anul/anii precedent/precedenţi, conform art. 44 alin. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare. In cazul schimbării formei de organizare, fermierul va anunţa modificarea statutului său, va completa formularul specific stabilit de APIA şi va prezenta documentele aferente noii forme de organizare (cele care dovedesc forma de organizare, înregistrare fiscală şi cele de numire/desemnare administrator, după caz), dovadă cont bancar activ şi CI/BI (o copie de pe aceste documente se depune la dosar).

In conformitate cu art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 şi art. 75 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009, cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale trebuie anunţate în scris, printr-o declaraţie-Instiintare, şi actele de constatare/doveditoare ale fenomenului invocat trebuie să fie transmise centrelor judeţene/locale/municipiul Bucureşti APIA, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care fermierul este în măsură să facă aceasta (în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii documentelor doveditoare). Documentele care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale şi care trebuie ataşate de către fermieri la dosarul cererii sale de plată sunt: copie de pe certificatul care atestă calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public/declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor, în cazul existenţei mai multor moştenitori, pentru decesul beneficiarului; copie de pe certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului/adeverinţă medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului, după caz; copie de pe procesul-verbal de calamitate sau adeverinţă de la Primărie şi/sau copie de pe procesul-verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru catastrofele naturale şi distrugerea accidentală a clădirilor exploataţiei. Fermierii care se află în zonele declarate calamitate printr-un act normativ naţional nu trebuie să mai prezinte la APIA niciun alt act doveditor, în afara Inştiinţării. Numai în baza ambelor acte menţionate (actul normativ naţional şi Inştiinţarea), APIA ia în considerare cazul de forţă majoră/situaţii excepţionale. Fermierii care au suferit calamităţi la culturi din cauza unor fenomene naturale izolate (îngheţ, inundaţii, secetă, tornade etc), pentru care nu există un act normativ, vor prezenta ca dovezi, alături de Inştiinţare, următoarele documente: copie de pe procesul-verbal de calamitate sau adeverinţă de la Primărie şi/sau copie de pe procesul-verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. In cazul decesului fermierului care a depus cererea de plată în conformitate cu art. 75 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 şi Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 723/2007, moştenitorul va aduce la cunoştinţa APIA, în scris, acest aspect printr-o Inştiinţare, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data emiterii Certificatului de deces (fermierul va prezenta la APIA şi certificatul de deces). Dacă există o diferenţă mai mare de 10 zile lucrătoare, fermierul completează o Scrisoare justificativă pentru întârziere. Dacă moştenitorul nu depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces pentru că nu s-a dezbătut succesiunea până la emiterea deciziei de plată pe numele decedatului, se va urma calea legală de succesiune pentru obţinerea sprijinului din contul decedatului (dacă contul bancar declarat de fermierul decedat în cererea de plată nu este închis de către moştenitor). Dacă se dezbate succesiunea până la emiterea deciziei de plată pe numele defunctului, moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori va depune la centrul local/judeţean APIA Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces, asumându-şi drepturile şi obligaţiile aferente, cerere însoţită de următoarele documente: acte doveditoare privind calitatea de moştenitor (certificat de calitate de moştenitor, certificat de moştenitor eliberat de notarul public, prin care se stabilesc calitatea succesorilor şi bunurile rămase de la fermierul decedat); acte de identitate ale moştenitorilor, în copie şi original; în cazul în care există mai mulţi moştenitori, aceştia vor da o declaraţie în faţa notarului public, prin care va fi împuternicit doar unul dintre moştenitori să primească sprijinul, urmând ca ulterior sprijinul financiar primit să fie împărţit tuturor celorlalţi moştenitori; dovada contului bancar. Dacă s-a întârziat anunţarea decesului, s-a emis decizia de plată pe numele decedatului, dar contul bancar al decedatului a fost închis de moştenitor/contul s-a închis deoarece nu s-au realizat pe el tranzacţii (ordinul de plată fiind invalid), urmaşii/urmaşul trebuie să îşi dezbată moştenirea, iar după ce este desemnat moştenitorul legal acesta depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces împreună cu documentele menţionate anterior, pentru a putea beneficia de suma aferentă (este reluat procesul de autorizare la plată). Fermierul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată, a modificărilor, a documentelor aferente PNDC în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale, dacă anunţă în termen APIA şi prezintă actele doveditoare.

Modificarea cererii de plată poate avea loc: a) Din iniţiativa solicitantului în baza art. 14 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009. Fermierii care solicită modificări la cererea iniţială vor completa şi vor depune la centrele locale/judeţene/ municipiul Bucureşti APIA următoarele formulare: 1. Schimbarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2010 (se poate schimba: cultura în cadrul aceleiaşi categorii de folosinţă sau într-o altă categorie de folosinţă, codul culturii încadrat într-o altă schemă de plată, suprafeţele subparcelelor declarate iniţial, păstrându-se însă totalul parcelei, numărul blocului fizic dacă fermierul nu a fost notificat de APIA sau nu a fost supus controlului pe teren). Pentru culturile modificate, care implică prezentarea la APIA a unor documente specifice în conformitate cu schemele pentru care solicită plata, acestea vor fi prezentate de fermieri în termenele precizate de legislaţia naţională şi comunitară (dacă acestea sunt aduse de fermier în perioada de penalizare, întârzierea va fi sancţionată cu 1% pentru fiecare zi lucrătoare). 2. Completarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2010-M2. Se pot adăuga una sau mai multe parcele achiziţionată(e) ulterior depunerii cererii iniţiale - parcele noi, distincte de cele din declaraţia iniţială, inclusiv parcele pentru care se solicită sprijin pe schemele pe dezvoltare rurală (ZMD, ZSD, ZDS, agro-mediu). Fermierul trebuie să prezinte în termenele prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională un contract aferent culturii respective şi noii suprafeţe în conformitate cu schemele pentru care solicită plata. Termenul-limită pentru depunerea celor două formulare este 31 mai 2010, fără aplicarea de penalităţi conform art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009. Dupa această dată, fiecare zi lucrătoare de întârziere, până pe data de 11 iunie 2010, atrage o penalizare de 1% (penalizarea se aplică doar suprafeţei modificate după acest termen), conform art. 23 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009. Cu toate acestea, nu vor fi penalizate formularele M1 depuse în perioada 1-11 iunie 2010 dacă prin acestea fermierii nu solicită o plată suplimentară (pe un grup de plată superior) faţă de cea solicitată iniţial, Incepând cu 12 iunie 2010, cele două formulare menţionate anterior sunt considerate inadmisibile, fiind excluse de la plată pentru anul 2010, dar sunt primite şi înregistrate. Fermierii care depun aceste tipuri de formulare de modificare, prin care solicită plată şi pentru PNDC şi/sau/Schema de plată pentru tomatele destinate procesării/Schema de plată separată la zahăr, trebuie să bifeze şi în cererea de plată rubrica aferentă schemei de sprijin pentru care solicită sprijin. 3. Retragerea unei/unor parcele sau unei părţi dintr-o parcelă din declaraţia de suprafaţă (retragere parţială de suprafeţe) - M3, conform art. 25 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009. Se realizează oricând mai puţin în situaţiile în care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin, a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul la faţa locului a scos în evidenţă anumite nereguli. Dacă în timpul campaniei, fermierul A cedează o parte din exploataţie prin vânzare, concesionare, arendare etc. (o parte sau toate parcelele cu pachete de agro-mediu) fermierului B, până în data de 11 iunie 2010, fermierul Adepune formularul M3 şi fermierul B formularul M2 (pe formularul M2, fermierul B va înscrie: „Am luat cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin/decurg din preluarea exploataţiei de la fermierul................. RO............. şi mă oblig să respect angajamentul aferent pachetului/pachetelor de agro-mediu........, pe parcela........".4. Declaraţie de retragere totală a suprafeţei din cererea de sprijin 2010 - retragerea întregii suprafeţe declarate de fermier în cererea de sprijin se poate realiza oricând (se va specifica clar motivul retragerii), mai puţin în situaţiile în care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin, a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul la faţa locului a scos în evidenţă anumite nereguli. 5. Schimbarea adresei/coordonatelor bancare/numelui societăţii, fără a i se modifica CUI-ul. Poate fi depus de către fermier fără penalităţi la orice moment. 6. Solicitarea de retragere a sprijinului aferent unei/unor scheme de plată în campania 2010. Solicitarea este luată în considerare oricând, mai puţin în situaţiile: APIA a informat fermierul cu privire la nereguli identificate în cererea de sprijin, fermierul a fost înştiinţat cu privire la intenţia de a se efectua controale pe teren sau dacă în urma controlului pe teren au fost identificate nereguli pe toate sau o parte a parcelelor selectate, b) Din iniţiativa autorităţii. In acest caz, solicitantul va fi notificat de APIA privind erorile/modificările din cerere, pe care trebuie să le clarifice în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care fermierul a semnat confirmarea de primire. Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el poate completa formularele menţionate.

In situaţia în care fermierii au suprafeţe pe care le utilizează mai mari faţă de solicitarea din campania anterioară trebuie să prezinte la depunerea cererii de plată pe suprafaţă documentele doveditoare ale dreptului de utilizare pentru suprafaţa solicitată în anul 2010 (contract prin care a arendat suprafaţa suplimentară etc.) Pentru mai multe informaţii vă puteţi adresa specialiştilor APIA şi puteţi accesa ghidul Informaţii generale pentru fermieri privind plăţile directe pe suprafaţă în anul 2010, afişat pe site-ul www.apia.org.ro sau la centrele judeţene/locale APIA.

ANEXĂ*) la instrucţiuni

Tabel nr. 1

Denumire cultură

Cod

Denumire cultură

Cod

I. TEREN ARABIL-TA

I. TEREN ARABIL-TA

CEREALE PENTRU BOABE

CĂPŞUN

803

GRÂU COMUN

101

CICOARE

805

GRÂU DUR

102

FLORI Şl PLANTE ORNAMENTALE

400

TRITICALE

103

PAJIŞTI TEMPORARE

(artificiale, însămânţate pe teren arabil pentru mai puţin de 5   ani)

450

SECARA

104

PLANTE DE NUTREŢ

451

ORZ

105

LOT SEMINCER

500

ORZOAICA

106

ALTE CULTURI ÎN TEREN ARABIL

550

OVĂZ

107

TEREN NECULTIVAT

970

PORUMB

108

TEREN SUB SERE Şl SOLARII-CULTIVAT

971

PORUMB ZAHARAT

109

TEREN SUB SERE Şl SOLARII-NECULTIVAT

972

SORG

110

II. PAJIŞTE PERMANENTA-PP

OREZ

111

PĂŞUNI  NATURALE

601

MEI

112

FÂNEŢE NATURALE

602

HRIŞCĂ

113

PĂŞUNI COMUNALE UTILIZATE ÎN COMUN

603

ALTE CEREALE PENTRU  BOABE

114

III. CULTURĂ PERMANENTĂ- CP

PLANTE PROTEICE (LEGUMINOASE PENTRU BOABE)

POMI FRUCTIFERI

MAZĂRE PENTRU  BOABE

151

MERI

651

FASOLE PENTRU  BOABE

152

PERI

652

LINTE

153

PRUNI

653

BOB

154

CAIŞI Şl ZARZĂRI

654

LUPIN

155

PIERSICI

655

ALTE LEGUMINOASE PENTRU  BOABE (NAUT)

156

CIREŞI Şl VIŞINI

656

PLANTE INDUSTRIALE SI MEDICINALE

GUTUI

657

FLOAREA SOARELUI

201

DUZI

658

RAPIŢA

202

ALTI POMI FRUCTIFERI

659

SOIA

203

CASTANI, NUCI, ALUNI ŞI ALTE SPECII ÎNRUDITE

IN  PENTRU  ULEI

204

CASTANI

701

ALTE OLEAGINOASE

205

NUCI Şl ALUNI

702

IN PENTRU  FIBRA

206

ALTE SPECII

703

CÂNEPA PENTRU  FIBRA

207

HAMEI

750

TUTUN

208

ARBUŞTI FRUCTIFERI

FENICUL

209

ZMEUR

801

LEVANŢICA

210

COACĂZ

802

MENTA

211

ALŢI ARBUŞTI  FRUCTIFERI

804

ANASON

212

PEPINIERE

ALTE PLANTE MEDICINALE Şl AROMATICE

213

PEPINIERE VITICOLE Şl PLANTAŢII  PORTALTOI

901

ALTE PLANTE INDUSTRIALE

214

PEPINIERE POMICOLE

902

ARAHIDE

215

PEPINIERE FORESTIERE

903

MAC

216

ALTE PEPINIERE

904

RICIN

217

ALTE CULTURI PERMANENTE

SUSAN

218

TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU LIVEZI

950

ŞOFRANELUL

219

TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU VII

951

PLANTE TUBERCULIFERE

TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU ALTE CULTURI PERMANENTE

952

CARTOFI TIMPURII

251

IV. VIE

CARTOFI SEMITIMPURII

252

VII  PE ROD CU STRUGURI NOBILI PENTRU VIN

961

CARTOFI TÂRZII

253

VII  PE ROD CU STRUGURI  DE MASĂ

962

ALTE CULTURI DE CARTOFI

254

VII TINERE NEINTRATE PE ROD

963

PLANTE RADACINOASE

VII CU SOIURI HIBRIDE INTERSPECIFICE PENTRU VIN

964

SFECLA DE ZAHĂR

301

SFECLA FURAJERA

302

LEGUME PROASPETE, PEPENI

LEGUME PROASPETE (altele decât tomatele destinate procesării)

351

PEPENI VERZI Şl GALBENI

352

TOMATE DESTINATE PROCESĂRII

353

Tabel nr. 2

PACHETELE DE AGROMEDIU

COD

PAJIŞTI CU INALTA VALOARE NATURALA

P1

PRACTICI AGRICOLE TRADIŢIONALE

P1.2

PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PASĂRI (PACHET PILOT) 3.1 CREX CREX

P3.1

PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PASĂRI (PACHET PILOT) 3.2 LANIUS MINOR şi FALCO VESPERTINUS

P3.2

CULTURI VERZI

P4

Tabel nr. 3

COD

TIP DE ORGANIZARE

COD

TIP DE ORGANIZARE

COD

TIP DE ORGANIZARE

01

REGII AUTONOME ŞI COMPANII NAŢIONALE

05

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU PROFIL AGRICOL

09

ALTE INSTITUŢII PUBLICE

02

SOCIETĂŢI COMERCIALE CU PROFIL AGRICOL

06

UNITĂŢI DE CULT

10

ASOCIAŢII şi FUNDAŢII

03

SOCIETĂŢI AGRICOLE

07

PENITENCIARE

11

FORME ASOCIATIVE DE ADMINISTRARE/ PROPRIETATE ÎN COMUN (obşti de moşneni în devâlmâşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, cooperative, etc.)

04

INSTITUTE, CENTRE Şl STAŢIUNI DE CERCETARE

08

CONSILII LOCALE, CONSILII MUNICIPALE

12

ALTE FORME DE ORGANIZARE

Tabel nr. 4

COD

CATEGORIE DE FOLOSINŢA

COD

CATEGORIE DE FOLOSINŢA pentru parcelele agricole pentru care NU se solicită sprijin

TA

TEREN ARABIL

TA n

TEREN ARABIL

PP

PAJIŞTE PERMANENTĂ (PĂŞUNE ŞI FÂNEAŢA)

PP n

PAJIŞTE PERMANENTA (PĂŞUNE ŞI FANEAŢA)

CP

CULTURĂ PERMANENTĂ (LIVEZI ŞI ALTE CULTURI PERMANENTE)

CP n

CULTURA PERMANENTA (LIVEZI ŞI ALTE CULTURI PERMANENTE)

VI

VIE

VI n

VIE

G

GRĂDINĂ

G n

GRADINA

*) Anexa la instrucţiuni este reprodusă în facsimil.

ANEXĂ la III.2 Angajamente si declaraţii - Măsuri de agro-mediu

Cerinţele minime relevante pentru măsurile de agro-mediu care trebuie respectate la nivel de fermă, conform anexei 4B1 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

Cod cerinţă

Cerinţa minimă

1

Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecţie a plantelor care au fost autorizate pentru vânzare şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare.

2

Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor trebuie să fie calificate (să aibă o atestare profesională).

3

Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor clasificate ca având „toxicitate ridicată" sau ca „toxice" trebuie să fie înregistrate la serviciul special din cadrul poliţiei judeţene din raza de activitate. De asemenea, trebuie să fie înregistrate la unitatea sanitar-veterinară sau la inspectoratul judeţean pentru siguranţa muncii.

4

Folosirea produselor de protecţie a plantelor poate fi realizată doar pentru scopul în care aceste produse au fost omologate doar conform instrucţiunilor de utilizare.

5

Tratamentele cu produse de protecţie a plantelor nu sunt permise în zonele de protecţie a apelor, în zonele protejate, în zonele de protecţie sanitară, zonele de protecţie ecologică, precum şi în alte zone protejate stabilite de autorităţile competente.

6

Ingrăşămintele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de 170 kg de azot (N) ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol.

7

Fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă.

8

Aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile cu pante abrupte trebuie realizată prin încorporarea îngrăşămintelor în sol şi luarea în considerare a condiţiilor meteorologice.

9

Niciun tip de îngrăşământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpadă, pe terenuri cu apă în exces sau pe terenuri îngheţate.

10

Nu vor fi folosiţi fertilizatori în apropierea resurselor de apă în conformitate cu următoarele indicaţii: fertilizator solid - nu mai aproape de 6 m de apă; fertilizator lichid - nu mai aproape de 30 m de apă. In apropierea staţiilor de captare a apei potabile nu va fi folosit niciun tip de fertilizator la o distanţă mai mică de 100 m faţă de staţia de captare a apei.

11

Fermierii trebuie să se asigure că îngrăşămintele sunt distribuite uniform.

12

Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare.

13

Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru vânzare.

Pentru solicitanţii pachetelor 1, 2 şi 3 trebuie respectate toate cerinţele minime prezentate în prezenta anexă, iar pentru pachetul 4 sunt obligatorii cerinţele minime începând cu nr. 6 până la nr. 13.

ANEXA Nr. 1 la formularul de cerere unică de plată pe suprafata 2010

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE

pentru suprafeţele de pajişte permanentă utilizate de către consiliile locale

Consiliul Local/Municipal .........................................................................................................., declarăm pe propria răspundere că suntem de acord ca domnul/doamna..................................................................................................să depună la APIA cererea unică de plată pe suprafaţă în campania 2010, în numele Consiliului.

Declarăm că pe suprafeţele pentru care solicităm sprijin prin cererea unică de plată pe suprafaţă 2010 nu au fost încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere*, nu se încasează taxe de păşunat şi că vom desfăşura propria activitate agricolă.

Prin propria activitate agricolă ne angajăm că:

1. vom utiliza pajiştea în scopuri agricole productive (păşunat cu animale proprii sau cosit în vederea valorificării fânului)

da |__|                        nu |__|

* Contractele încheiate începând cu 29 septembrie 2009 (data intrării în vigoare a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 541/210/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr. 226/235/2003) trebuie să conţină informaţiile din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei si internelor, nr. 541/210/2009.

2. sau în cazul neutilizării în scopuri productive, îndeplinim simultan următoarele condiţii:

a) vom respecta bunele condiţii agricole şi de mediu pe toate suprafeţele de teren agricol deţinute/utilizate de către consiliul local. Respectarea GAEC pe pajiştile care nu sunt utilizate pentru producţie reprezintă condiţii de eligibilitate - conform art. 2 lit. C din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003;

b) am consultat crescătorii de animale pentru stabilirea modului de gospodărire a păşunii - conform art. 18 alin. (2) din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

c) suprafeţele pentru care solicităm plata NU sunt utilizate de către alţi fermieri. Utilizarea păşunilor comunale de către alţi fermieri, chiar în condiţiile în care pentru aceste terenuri nu sunt încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere sau nu se încasează taxe de păşunat, determină neeligibilitatea acestora - conform art. 2 lit. C din Regulamentul (CE) nr. 73/2009;

d)  nu este permisă depozitarea deşeurilor pe suprafeţele pentru care s-a solicitat sprijinul, acest lucru conducând la excluderea de la plată a acestora.

da |__|                    nu |__|

Solicitarea plăţii pe suprafaţă fără respectarea condiţiilor prezentate mai sus este considerată solicitare de plăţi necuvenite şi supradeclarare a terenurilor agricole.

Nr. crt.

Suprafaţa totală de pajişti permanente în administrarea consiliilor locale

- ha -

din care: suprafaţa

arendată/concesionată/ închiriată

- ha -

Diferenţa de suprafaţă

pentru care se solicită sprijin

- ha -

Pentru diferenţa de suprafaţă nu au fost depuse solicitări de arendare, concesiune, închiriere.

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 292 din Codul penal, republicat, declar că datele sunt reale, corecte, complete.

Avizat consiliul local

Semnătura

.................................................................................

Ştampila, nr. de înregistrare/data

Numele şi prenumele primarului

Semnătura

.................................................................................

Ştampila, nr. de înregistrare/data

ANEXA Nr. 2 la formularul de cerere unică de plată pe suprafata 2010

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE

pentru suprafeţele de păşune concesionate/arendate/închiriate* de la consiliile locale comunale/orăşeneşti/municipale

Fermierul, ................................................................................................., declar pe propria răspundere că pentru suprafeţele de păşune concesionate/ arendate/ închiriate de la Consiliul Local............................................., cu suprafaţa totală de...................ha, am solicitat drept de utilizare, în baza animalelor pe care le deţin, pentru păşunatul acestora.

Dreptul de utilizare a păşunii pe parcelele nr ........................................................................................................., BF...................................... ....................................................................................................., este obţinut în baza Contractului de concesiune nr............data.........................întocmit conform anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 541/210/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr. 226/235/2003, sau Contractului de arendă/închiriere nr..........data................, anexat cererii unice de plată pe suprafaţă 2010.

Declar că, în conformitate cu tabelul de mai jos, pentru suprafeţele de păşune obţinute de la consiliile locale voi asigura o încărcătură de păşunat de cel puţin 0,3 UVM/ha păşune.

* In cazul în care contractele sunt încheiate anterior intrării în vigoare a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 541/210/2009 (29 septembrie 2009) şi nu conţin informaţiile din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 541/210/2009, fermierii trebuie să prezinte şi dovada eliberată de consiliul local, din care să reiasă utilizarea păşunii în baza UVM/ha.

Tabel cu efectivul de animale pe specii şi categorii şi transformarea lor în UVM, în care se calculează şi raportul suprafaţa păşunii/UVM.

Specie de animale

Număr de animale

Coeficient

Conversie

UVM

Suprafata (ha)

UVM/ha*

Tauri, vaci şi alte bovine de peste 2 ani

1,0

Cabaline de peste 6 luni

1,0

Bovine între 6 luni şi 2 ani

0,6

Bovine de mai puţin de 6 luni

0,4

Ovine

0,15

Caprine

0,15

Total

* Pentru a calcula încărcătura de animale necesare pe hectar se va proceda astfel: se înmulţeşte numărul de animale cu care se păşunează cu coeficientul de conversie, iar rezultatul se împarte la numărul de hectare de teren utilizat pentru păşunat.

De asemenea, mă angajez să marchez limitele parcelei de păşune utilizate în comun conform art. 7 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare.

Solicitarea la plată a suprafeţelor de păşuni comunale fără ca acestea să fie obţinute în baza animalelor deţinute determină neeligibilitatea acestora, nefiind dovedit dreptul de utilizare în conformitate cu legislaţia naţională (Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 541/210/2009).

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 292 din Codul penal, republicat, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Data...............................................

Numele şi prenumele

......................................................

Semnătura


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 41/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 41 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 41/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu