E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 39 din 8 aprilie 2010

privind aprobarea Instructiunilor de aplicare în Ministerul Apararii Nationale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari

ACT EMIS DE: MINISTERUL APARARII NATIONALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 243 din 16 aprilie 2010Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. (2) şi (3), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (3), art. 17 alin. (3), art. 27, art. 30 alin. (2), art. 301, art. 31 alin. (4), art. 32 alin. (2), art. 38, art. 39 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 43, art. 44, art. 45, art. 51 alin. (1) şi (4) şi ale art. 68 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, modificată şi completată prin Legea nr. 51/2010,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 23 aprilie 2010, data intrării în vigoare a Legii nr. 51/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari.

(2) La aceeaşi dată se abrogă Instrucţiunile pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M. 64/2008, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 26 august 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apăram naţionale,

Gabriel Oprea

ANEXĂ

INSTRUCŢIUNI

de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Corpul soldaţilor şi gradaţilor voluntari din Ministerul Apărării Naţionale este destinat îndeplinirii misiunilor specifice ce revin acestui minister.

(2) Soldaţii şi gradaţii voluntari îndeplinesc funcţii de execuţie specifice luptătorilor şi specialiştilor militari, în cadrul microstructurilor de tip echipă, echipaj, post de luptă, grupă/similare. Gradaţii voluntari pot îndeplini şi funcţii de comandă la nivelul acestor microstructuri.

(3) Soldaţii şi gradaţii voluntari participă nemijlocit la procesul de instrucţie individuală şi colectivă din cadrul unităţilor militare, asigură exploatarea şi întreţinerea tehnicii şi armamentului din dotare şi execută paza şi apărarea obiectivelor militare, potrivit atribuţiilor precizate în fişa postului.

(4)  Soldaţii şi gradaţii voluntari pot fi în activitate sau în rezervă.

(5)  Necesarul de posturi de soldaţi şi gradaţi voluntari pe structuri militare, pe timp de pace şi la război, se stabileşte prin statele de organizare ale unităţilor militare.

CAPITOLUL II

Recrutarea soldaţilor şi gradaţilor voluntari

Art. 2. - Tinerii, bărbaţi şi femei, pot deveni soldaţi sau gradaţi voluntari dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

a) au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;

b) au absolvit, cel puţin, ciclul inferior liceal sau o şcoală de arte şi meserii cu diplomă sau certificat de absolvire; fac excepţie soldaţii şi gradaţii voluntari proveniţi din militari angajaţi pe bază de contract, absolvenţi ai ciclului şcolar gimnazial, pe perioada contractelor aflate în derulare şi la reînnoirea acestora;

c) au vârsta cuprinsă între 18 ani şi cel mult 45 ani;

d)   sunt declaraţi „apt medical" pentru arma/serviciul/ specialitatea militară în care urmează să fie instruiţi;

e)  sunt evaluaţi şi declaraţi „admis" din punct de vedere psihologic şi al pregătirii fizice, potrivit criteriilor specifice prevăzute de actele normative în vigoare referitoare la recrutare şi selecţionare pentru arma/serviciul/specialitatea militară la care urmează să parcurgă programul de instruire;

f)  nu au fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea calităţii de soldat sau gradat voluntar, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;

h) nu sunt asociaţi unici ori participanţi direcţi la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale, iar dacă sunt în una dintre aceste situaţii, semnează un angajament că, din momentul selecţionării pentru a deveni soldat sau gradat voluntar, renunţă la această calitate;

i) nu sunt membri ai unor partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri, se angajează în scris că, la dobândirea calităţii de soldat sau gradat voluntar, vor renunţa la această calitate.

Art. 3. - Candidaţii care au efectuat anterior serviciul militar prin una dintre formele prevăzute de lege sau au activat în calitate de militari angajaţi pe bază de contract/soldat ori gradat voluntar şi au fost trecuţi în rezervă din motive neimputabile lor pot fi recrutaţi şi selecţionaţi pentru angajarea ca soldat sau gradat voluntar, indiferent de arma/serviciul/specialitatea militară trecută în livretul militar.

Art. 4. - Recrutarea candidaţilor pentru a deveni soldat sau gradat voluntar se execută de către birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare zonale, judeţene şi de sector, conform prevederilor actelor normative specifice în vigoare.

Art. 5. - (1) Examinările medicale ale candidaţilor se efectuează gratuit în cadrul spitalelor şi centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu din Ministerul Apărării Naţionale.

(2)  Testarea aptitudinilor fizice şi evaluarea psihologică a tuturor candidaţilor se execută în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare, pe baza cerinţelor şi standardelor de performanţă stabilite prin grija Statului Major General.

(3)  Candidaţii pentru specialităţile militare care necesită deţinerea/obţinerea permisului/brevetului de conducere efectuează examinările psihotehnice specifice în laboratoarele psihoaptitudinale ale armatei, potrivit actelor normative în vigoare.

Art. 6. - (1) Candidaţii pentru specialităţile militare „paraşutist", „însoţitor de bord" şi „forţe pentru operaţii speciale" efectuează examinarea medicală şi psihologică specifică la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General Victor Anastasiu", iar cei pentru specialitatea militară „scafandri" şi cei selecţionaţi pentru forţele navale, indiferent de arma/specialitatea militară, efectuează examinarea medicală şi psihologică la Centrul de Medicină Navală.

(2) Candidaţii pentru specialitatea militară „infanterie", sportivi de performanţă, care urmează să fie legitimaţi la Clubul Sportiv al Armatei „Steaua" efectuează examinarea psihologică specifică în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare şi testarea aptitudinilor fizice în cadrul Clubului Sportiv al Armatei „Steaua".

Art. 7. - De la prevederile art. 4-6 sunt exceptate structurile subordonate direct Direcţiei generale de informaţii a apărării, care vor executa recrutarea, selecţionare, examinarea medicală, testarea aptitudinilor fizice, evaluarea psihologică, pregătirea modulară şi încadrarea prin grija structurilor proprii.

Art. 8. - (1) Birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare zonale, judeţene şi de sector întocmesc fiecărui candidat un dosar cu documentele doveditoare ale îndeplinirii criteriilor de recrutare, numit dosar de candidat, în conformitate cu prevederile actelor normative specifice în vigoare.

(2) Dosarele candidaţilor declaraţi „admis" conform criteriilor de recrutare sunt trimise la centrele zonale de selecţie şi orientare.

(3) Candidaţii recrutaţi susţin, în centrele zonale de selecţie şi orientare, probele de selecţionare stabilite în baza criteriilor şi standardelor specifice domeniului militar, avizate de către structurile cu atribuţii în domeniu.

(4)  Candidaţii sunt repartizaţi de către centrele zonale de selecţie şi orientare pe arme/servicii/specialităţi militare, în funcţie de nivelul caracteristicilor evaluate, de opţiunile proprii şi de cifrele de şcolarizare aprobate.

Art. 9. - Recrutarea şi selecţionarea soldaţilor şi gradaţilor voluntari se desfăşoară pe parcursul întregului an, asigurându-se corelarea selecţionării acestora cu datele de începere a programelor de instruire, conform următoarei metodologii generale:

a)  structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, Comandamentul operaţional întrunit şi comandamentele de armă transmit, atunci când li se solicită, la Statul Major General/Direcţia personal şi mobilizare situaţiile centralizatoare cu numărul de posturi vacante sau care urmează să devină vacante, pe garnizoane, unităţi militare, arme/servicii şi specialităţi militare. Se exceptează Direcţia generală de informaţii a apărării;

b) Statul Major General, prin Direcţia personal şi mobilizare, centralizează şi analizează necesarul de încadrat al structurilor armatei, îl corelează cu posibilităţile financiare puse la dispoziţie prin buget şi întocmeşte Planul anual de recrutare a candidaţilor pentru corpul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, pe judeţe/municipiul Bucureşti, denumit în continuare Planul anual de recrutare, care se aprobă de către şeful Direcţiei personal şi mobilizare;

c) o copie a Planului anual de recrutare este trimisă Direcţiei management resurse umane, iar extrase din plan sunt trimise centrelor militare zonale, judeţene şi de sector, precum şi celorlalte structuri centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentelor de armă;

d)  birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare zonale, judeţene şi de sector publică posturile vacante şi desfăşoară pe plan local activităţi specifice de informare, promovare a profesiei militare şi recrutare a candidaţilor pentru posturile de soldat şi gradat voluntar;

e)   centrele zonale de selecţie şi orientare planifică şi selecţionează candidaţii recrutaţi de birourile informare-recrutare, pe tot parcursul anului, conform actelor normative specifice în vigoare;

f) dosarele candidaţilor selecţionaţi de către centrele zonale de selecţie şi orientare sunt trimise la unităţile de instrucţie/centrele de pregătire din cadrul şcolilor de aplicaţie, în vederea frecventării de către aceştia a programelor de instruire specifice soldaţilor şi gradaţilor voluntari.

Art. 10. - (1) Pe timpul modulului instruirii individuale, Direcţia generală de informaţii a apărării iniţiază demersurile necesare efectuării verificărilor specifice pentru soldaţii şi gradaţii voluntari care se pregătesc pentru unităţile subordonate operaţional acestei structuri.

(2) Soldaţii şi gradaţii voluntari care, în urma verificărilor specifice, primesc aviz negativ pentru încadrare în structurile subordonate operaţional Direcţiei generale de informaţii a apărării se repartizează de către structurile de specialitate din cadrul categoriilor de forţe ale armatei, pe baza opţiunii fiecăruia, la unităţile militare din subordine, în limita locurilor disponibile.

CAPITOLUL III

Instruirea soldaţilor şi gradaţilor voluntari

Art. 11. - (1) Principalele obiective ale formării şi dezvoltării profesionale a soldaţilor şi gradaţilor voluntari sunt:

a) facilitarea integrării sociale a indivizilor în mediul militar, în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale;

b)  însuşirea/actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea instruirii specifice armelor/serviciilor/specialităţilor militare în Ministerul Apărării Naţionale;

c)  însuşirea unor cunoştinţe şi formarea de deprinderi necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice posturilor în care urmează să fie încadraţi.

(2) Formarea soldaţilor şi gradaţilor voluntari se realizează în cadrul programului de instruire, iar dezvoltarea instruirii lor prin cursuri de perfecţionare/specializare, stagii de instruire şi acţiuni în teatrele de operaţii. Acestea se realizează prin parcurgerea integrală a etapelor/modulelor de instruire care le asigură formarea şi perfecţionarea deprinderilor de luptători şi specialişti militari, creşterea rezistenţei fizice şi psihice specifice acţiunilor militare în condiţii de efort, pentru a fi capabili să îndeplinească misiuni specifice, atât izolat, cât şi în cadrul grupurilor militare.

Art. 12. - (1) Programul de instruire are durata de 2-5 luni, în funcţie de pregătirea militară anterioară a candidaţilor şi specificul fiecărei/fiecărui arme/serviciu/specialitate militară.

(2)  Programul de instruire pentru formarea soldaţilor şi gradaţilor voluntari se proiectează în sistem modular de către şcolile de aplicaţie/centrele de pregătire/unităţile de instrucţie specifice armelor/serviciilor/specialităţilor militare ale categoriilor de forţe ale armatei, sub coordonarea Statului Major General şi a Direcţiei generale de informaţii a apărării, şi se aprobă de şefii statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei, respectiv de către directorul general al Direcţiei generale de informaţii a apărării.

(3) Programul de instruire cuprinde:

a)  modulul instruirii individuale, axat pe pregătirea militară generală şi tactică în vederea formării deprinderilor individuale necesare protecţiei individuale, ducerii luptei şi mânuirii armamentului/echipamentului individual din dotare;

b)  modulul perfecţionării instruirii de specialitate, axat pe pregătirea militară de specialitate specifică armelor/serviciilor/specialităţilor militare corespunzătoare categoriei de forţe ale armatei.

(4) Planificarea, organizarea şi desfăşurarea programului de instruire a soldaţilor şi gradaţilor voluntari se stabilesc de către şefii statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei, respectiv de către directorul general al Direcţiei generale de informaţii a apărării, cu avizul şefului Direcţiei instrucţie şi doctrină din Statul Major General.

Art. 13. - Gradaţii voluntari cu gradul de fruntaş pot urma cursul de perfecţionare necesar promovării în gradul de caporal clasa a III-a şi încadrării în funcţii prevăzute cu acest grad. Selecţionarea în vederea frecventării acestui curs de perfecţionare se face în raport cu calificativele obţinute în aprecierile de serviciu, vechimea în serviciu, vechimea în grad şi potenţialul de a îndeplini o funcţie prevăzută cu gradul de caporal clasa a III-a.

Art. 14. - (1) Soldaţii şi gradaţii voluntari pot fi trimişi la studii, în ţară şi în străinătate, conform ordinelor şi dispoziţiilor în vigoare aplicabile cadrelor militare. Selecţionarea acestora în vederea trimiterii la studii se face prin concurs.

(2)  Soldaţilor şi gradaţilor voluntari, care au absolvit forme de pregătire în străinătate, li se echivalează studiile absolvite cu studii similare din ţară, în condiţiile legii.

(3) Soldaţii şi gradaţii voluntari care îndeplinesc criteriile de recrutare şi selecţionare, indiferent de gradul pe care îl au, pot să urmeze cursul pentru formarea deprinderilor de bază de comandă/cursul de formare a subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă.

Art. 15. - Structura instruirii şi utilizării soldaţilor şi gradaţilor voluntari se prezintă în anexa nr. 1.

CAPITOLUL IV

Angajarea şi sistemul de evidenţă al soldaţilor şi gradaţilor voluntari

Art. 16. - (1) Candidaţii declaraţi admişi în urma procesului de selecţionare sunt luaţi în evidenţă cu gradul de soldat voluntar, pe timpul programului de instruire, de către structurile specializate din şcolile de aplicaţie/centrele de pregătire/unităţile de instrucţie ale armelor/serviciilor. Documentele de evidenţă întocmite pe timpul programului de instruire sunt cele specifice cursanţilor din şcolile de aplicaţie/centrele de pregătire.

(2)  Soldaţii voluntari care urmează să frecventeze modulul instruirii individuale semnează, la începerea instruirii, un angajament pentru efectuarea modulului instruirii individuale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(3)   La începerea cursurilor corespunzătoare modulului perfecţionării instruirii de specialitate, soldaţii voluntari sunt numiţi în funcţii şi încheie un contract pentru efectuarea modulului perfecţionării instruirii de specialitate cu şcolile de aplicaţie/centrele de pregătire/unităţile de instrucţie organizatoare, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3.

(4)  La încheierea angajamentului prevăzut la alin. (2) şi a contractului prevăzut la alin. (3), Ministerul Apărării Naţionale este reprezentat de către comandanţii şcolilor de aplicaţie/centrelor de pregătire/unităţilor de instrucţie.

(5)   La absolvirea cursurilor corespunzătoare modulului perfecţionării instruirii de specialitate, soldaţii şi gradaţii voluntari primesc un certificat de absolvire, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4, ce constituie baza confirmării în armă.

Art. 17. - (1) După repartiţia în unităţi militare, soldaţii şi gradaţii voluntari încheie un contract de angajare cu durata de 4 ani, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. La expirarea acestuia, în cazul în care optează să rămână în armată, pot încheia noi contracte de angajare cu aceeaşi sau cu o altă unitate militară, succesiv, pe 2-3 ani, potrivit aceluiaşi model, Incheierea contractelor de angajare are loc între soldatul/gradatul voluntar în cauză şi comandantul/şeful unităţii militare, în calitate de reprezentant al Ministerului Apărării Naţionale.

(2) Modificarea unui contract de angajare aflat în derulare se face prin act adiţional la contractul de angajare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, în situaţiile prevăzute la art. 37 alin. (2) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, modificată şi completată prin Legea nr. 51/2010, denumită în continuare statut.

(3) Limita maximă de vârstă până la care pot fi menţinuţi în activitate soldaţii şi gradaţii voluntari din Ministerul Apărării Naţionale este de 45 de ani.

(4) Soldaţii şi gradaţii voluntari care, pe durata contractului de angajare, sunt trimişi la forme de pregătire cu o durată mai mare de 90 de zile semnează un angajament potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 18. - (1) Soldaţii şi gradaţii voluntari trimişi în misiune permanentă în străinătate încheie noi contracte de angajare la numirea în funcţie, conform modelului din anexa nr. 5, pentru o perioadă egală cu durata mandatului la post. In această situaţie, contractul de angajare se semnează de către şeful Direcţiei personal şi mobilizare din Statul Major General, în calitate de reprezentant al Ministerului Apărării Naţionale. Pe timpul cât se află la post, documentele de evidenţă ale soldaţilor şi gradaţilor voluntari se păstrează la structura responsabilă cu gestiunea soldaţilor şi gradaţilor voluntari, unde se constituie evidenţă separată.

(2) în vederea continuării activităţii în unităţile militare ale Ministerului Apărării Naţionale, cu 6 luni înainte de încetarea misiunii în străinătate, soldaţii şi gradaţii voluntari vor solicita în scris, prin raport personal adresat şefului Direcţiei personal şi mobilizare, reîncadrarea în aceeaşi unitate sau în altă unitate militară, într-o funcţie corespunzătoare. Documentele de evidenţă ale acestor soldaţi şi gradaţi voluntari se trimit la unităţile militare cu care aceştia au încheiat noul contract.

Art. 19. - (1) Sistemul de evidenţă al soldaţilor şi gradaţilor voluntari se constituie în scopul cunoaşterii permanente şi exacte a situaţiei necesarului şi existentului acestei categorii de personal, precum şi a principalelor date necesare evoluţiei în carieră, asigurării drepturilor materiale, financiare şi de altă natură cuvenite acestora, potrivit prevederilor legale.

(2)  Evidenţa soldaţilor şi gradaţilor voluntari se realizează prin aceleaşi sisteme informatizate ale evidenţei unitare de culegere, stocare, prelucrare şi circulaţie a informaţiilor utilizate pentru cadrele militare, potrivit reglementărilor în acest domeniu.

(3) Comandanţii/şefii unităţilor militare au obligaţia să asigure organizarea şi ţinerea evidenţei soldaţilor şi gradaţilor voluntari, iar şefii structurilor resurse umane răspund de realizarea şi actualizarea permanentă a sistemului de evidenţă a soldaţilor şi gradaţilor voluntari.

(4)  Sistemul de evidenţă a soldaţilor şi gradaţilor voluntari este constituit din evidenţa nominală şi evidenţa statistică.

Art. 20. - (1) Documentele de evidenţă nominală a soldaţilor şi gradaţilor voluntari sunt:

a) dosarul personal;

b) fişa de evidenţă;

c) registrul de evidenţă pe funcţii.

(2) Documentele de evidenţă nominală se păstrează la unităţile şi formaţiunile corp aparte, care au structură de resurse umane.

Art. 21. - (1) Dosarul personal - anexa nr. 8 - constituie principalul document de evidenţă nominală a soldaţilor şi gradaţilor voluntari care reflectă calificarea profesională şi principalele trăsături ale personalităţii acestora, precum şi evoluţia lor în cariera militară.

(2) Dosarul personal se întocmeşte în exemplar unic de către instituţiile unde se desfăşoară modulul perfecţionării instruirii de specialitate, pe baza documentelor din dosarul de candidat şi a informaţiilor furnizate de titular şi se completează pe întreaga perioadă cât soldaţii şi gradaţii voluntari sunt în activitate.

(3) Dosarul cuprinde următoarele documente:

a) fişa matricolă - anexa nr. 9;

b) fişa jurământului militar;

c) aprecierile de serviciu;

d) rezultatele testelor psihologice susţinute sau ale recomandărilor făcute de psiholog cu ocazia încheierii unui nou contract;

e) copiile/fotocopiile documentelor de identitate şi ale actelor de studii;

f) documentele care atestă absolvirea cursurilor de carieră, de perfecţionare a pregătirii profesionale şi de specializare, din ţară şi străinătate;

g)  fişa cu încadrarea locurilor de muncă şi a activităţilor desfăşurate în condiţii de muncă în care au lucrat soldaţii şi gradaţii voluntari şi fişa de evidenţă a timpului care nu se ia în calcul la stabilirea timpului efectiv lucrat în condiţiile respective, conform modelelor utilizate pentru cadrele militare în activitate;

h) angajamentul pentru efectuarea modulului instruirii individuale, pentru soldaţii voluntari care au frecventat acest modul;

i)  contractul  pentru  efectuarea  modulului  perfecţionării instruirii de specialitate, în fotocopie;

j) contractele de angajare;

k) fişele controalelor medicale, în fotocopie;

l) alte documente considerate necesare.

(4) Documentele prevăzute la alin. (3) se înscriu în inventarul documentelor cuprinse în dosarul personal - anexa nr. 10a.

(5) Evidenţa dosarelor personale se ţine de către structura de gestiune a resurselor umane, într-un registru special destinat acestui scop şi întocmit potrivit anexei nr. 10b.

Art. 22. - (1) Fişa de evidenţă cuprinde principalele date personale şi cu privire la situaţia militară a soldaţilor şi gradaţilor voluntari şi se întocmeşte în exemplar unic. Intocmirea fişei de evidenţă este iniţiată de birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare zonale, judeţene sau de sector, odată cu constituirea dosarului de candidat.

(2) Fişa de evidenţă se întocmeşte pe formular tip „A+B", se completează şi se actualizează de către structurile în care execută programele de instruire şi unităţile militare în care vor fi încadraţi soldaţii şi gradaţii voluntari, pe întreaga perioadă cât aceştia sunt în activitate.

(3) Pentru soldaţii şi gradaţii voluntari proveniţi, până la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni, din tineri care nu au îndeplinit serviciul militar ca militari în termen sau cu termen redus, responsabilitatea întocmirii fişelor de evidenţă revine unităţilor militare în care aceştia sunt încadraţi.

(4)  Prevederile alin. (1)-(3) se aplică şi pentru soldaţii şi gradaţii voluntari rezervişti.

Art. 23. - Registrul de evidenţă pe funcţii - anexa nr. 11 - este documentul în care se înscriu, în ordinea prevăzută în statul de organizare, toate funcţiile de soldat şi gradat voluntar şi cu cine sunt încadrate, de la unităţile batalion corp aparte şi similare acestora.

Art. 24. - (1) Fişa matricolă din dosarul personal se întocmeşte în prima lună de la începerea modulului perfecţionării instruirii de specialitate de către şcolile de aplicaţie ale armelor/centrele de pregătire/unităţile de instrucţie care organizează această formă de pregătire.

(2) Pentru soldaţii şi gradaţii voluntari ale căror fişe matricole/dosare personale nu au fost întocmite, acestea se întocmesc şi se actualizează, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor instrucţiuni, de către unităţile militare în care sunt încadraţi.

Art. 25. - (1) Consultarea şi comunicarea de date şi informaţii din sistemul de evidenţă nominală a soldaţilor şi gradaţilor voluntari se fac numai cu aprobarea comandantului/şefului unităţii militare la care acestea se păstrează, cu respectarea strictă a prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor personale.

(2) Prevederile normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Armata României se aplică şi pentru documentele de evidenţă nominală ale soldaţilor şi gradaţilor voluntari.

Art. 26. - (1) Soldaţii şi gradaţii voluntari au obligaţia să raporteze, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, orice schimbare intervenită în situaţia acestora şi a familiilor lor, în scopul actualizării operative a documentelor de evidenţă nominală şi a bazei de date a sistemului informatic.

(2) Personalul din compartimentele de gestiune a resurselor umane, după luarea la cunoştinţă a schimbărilor intervenite în situaţia soldaţilor şi gradaţilor voluntari şi a familiilor acestora, are obligaţia să le înscrie, în termen de 15 zile lucrătoare, în toate documentele de evidenţă nominală pe care le păstrează.

Art. 27. - (1) In situaţia mutării soldaţilor şi gradaţilor voluntari, dosarul personal şi fişele de evidenţă se trimit la noua unitate în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a survenit numirea în noua funcţie.

(2) La trecerea în rezervă a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, dosarul personal şi fişele de evidenţă se trimit, după caz, la centrul militar zonal, judeţean sau de sector, pe a cărui rază teritorială militarul voluntar îşi stabileşte domiciliul sau, în caz de deces, pe a cărui rază teritorială avea domiciliul, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (1).

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) situaţiile în care soldaţii şi gradaţii voluntari sunt declaraţi „admis" să urmeze cursul pentru formarea subofiţerilor în activitate pe filiera indirectă, când documentele se trimit unităţilor militare unde au fost repartizaţi la absolvire, în termen de 5 zile lucrătoare de la încetarea raporturilor contractuale cu unitatea militară de provenienţă.

Art. 28. - Evidenţa statistică se ţine de către structurile de gestiune a resurselor umane de la toate eşaloanele şi constă în stocarea, procesarea şi transmiterea datelor obţinute pe baza documentelor de evidenţă nominală, de regulă, prin utilizarea tehnicii de calcul.

Art. 29. - Stocarea, procesarea şi transmiterea datelor privind evidenţa soldaţilor şi gradaţilor voluntari se realizează prin intermediul sistemelor informatice şi de comunicaţii, al aplicaţiilor, modulelor şi procedurilor specifice din domeniul gestiunii resurselor umane, acreditate potrivit normelor în vigoare.

Art. 30. - Situaţiile statistice rezultate ca urmare a prelucrării automate a datelor cuprind, în principal, informaţii referitoare la necesarul, existentul şi structura corpului soldaţilor şi gradaţilor voluntari, în activitate sau în rezervă, grupate după anumite criterii: grad, armă sau specialitate militară, vârstă, studii, etnie, stare civilă şi altele.

Art. 31. - (1) Documentul prin care se dovedesc identitatea şi calitatea de soldat sau gradat voluntar din Ministerul Apărării Naţionale este legitimaţia militară. Modelul acesteia este prevăzut în anexa nr. 12.

(2) Metodologia privind emiterea, utilizarea, evidenţa şi retragerea legitimaţiilor militare ale soldaţilor şi gradaţilor voluntari este cea stabilită pentru cadrele militare în activitate.

Art. 32. - (1) După trecerea în rezervă/scoaterea din evidenţă, soldaţilor şi gradaţilor voluntari li se eliberează livrete militare după aceeaşi metodologie ca pentru cadrele militare care au fost trecute în rezervă. Livretele militare ale soldaţilor şi gradaţilor voluntari care au îndeplinit stagiul militar se păstrează şi se actualizează de către compartimentul de resurse umane al unităţii militare cu care soldatul/gradatul voluntar are încheiat contractul de angajare şi se înmânează acestora la trecerea în rezervă.

(2)  Pentru soldaţii şi gradaţii voluntari trecuţi în rezervă, centrul militar care are în păstrare dosarele personale şi fişele de evidenţă ale acestora, la cererea celor în cauză, eliberează adeverinţe cu privire la vechimea în serviciul militar, locurile de muncă şi activităţile desfăşurate în condiţii de muncă, natura funcţiilor sau domeniul în care au lucrat pe timpul cât au fost în activitate.

(3) Metodologia organizării sistemului de evidenţă a soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari, a luării şi scoaterii din evidenţă, a înaintării în gradul următor şi a altor activităţi, precum şi atribuţiile persoanelor care au competenţe în acest domeniu sunt similare cu cele existente în prezent pentru subofiţerii în rezervă.

Art. 33. - Imprimatele tipizate pentru ţinerea evidenţei nominale se tipăresc şi se distribuie prin grija structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentelor şi celorlalte structuri subordonate nemijlocit structurilor centrale.

CAPITOLUL V

Încadrarea/Eliberarea în/din funcţii şi promovarea soldaţilor şi gradaţilor voluntari

Art. 34. - (1) Absolvenţii modulului de perfecţionare a instruirii de specialitate se repartizează pe garnizoane şi unităţi militare prin ordin al şefilor statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei sau al şefilor/comandanţilor structurilor centrale/comandamentelor, care au în subordine instituţiile în care s-a efectuat pregătirea, potrivit nevoilor armatei şi opţiunilor individuale exprimate în momentul selecţionării.

(2) Numirea în funcţii a absolvenţilor modulului de perfecţionare a instruirii de specialitate se efectuează prin ordin al comandanţilor unităţilor militare în care aceştia sunt repartizaţi.

(3) Eliberarea/Numirea soldaţilor şi gradaţilor voluntari din/în funcţii şi emiterea ordinelor în acest sens se efectuează de către conducătorii, comandanţii şi şefii structurilor militare, după cum urmează:

a) între structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale - de către şeful structurii centrale la care se mută, cu avizul şefului structurii centrale de la care pleacă;

b) între structurile care se subordonează nemijlocit aceleiaşi structuri centrale - de către comandantul/şeful structurii subordonate nemijlocit structurii centrale la care se mută, cu avizul comandantului/şefului structurii subordonate nemijlocit structurii centrale de la care pleacă;

c) între marile unităţi militare - de către comandantul/şeful marii unităţi militare la care se mută, cu avizul comandantului/şefului marii unităţi de la care pleacă;

d)  între structurile subordonate aceleiaşi structuri, altele decât cele prevăzute la lit. a), b) şi c) - de către comandantul/şeful structurii care are în subordine nemijlocit structurile respective;

e) în cadrul structurilor proprii - de către comandantul/şeful acestei structuri.

(4) Conducătorii, comandanţii şi şefii structurilor care nu au stabilite competenţe privind mutarea soldaţilor şi gradaţilor voluntari prezintă propuneri comandanţilor/şefilor eşaloanelor superioare, abilitaţi să exercite astfel de competenţe.

(5)  Mutările se vor face numai cu respectarea limitei de încadrare stabilite de eşaloanele care monitorizează plafoanele maxime de personal prevăzute în documentele de planificare a apărării.

(6) Conducătorii, comandanţii şi şefii structurilor militare pot delega locţiitorii sau şefii de stat major pentru a elibera şi numi din/în funcţii soldaţii şi gradaţii voluntari şi pentru a emite ordine în acest sens.

(7) Ministrul apărării naţionale şi şeful Statului Major General pot să exercite competenţele stabilite pentru conducătorii, comandanţii şi şefii din toate structurile Ministerului Apărării Naţionale privind eliberarea/numirea soldaţilor şi gradaţilor voluntari din/în funcţii şi emiterea ordinelor în acest sens.

(8)  La numirea în funcţie într-o altă structură, contractul de angajare se modifică, după caz, în condiţiile prevăzute de statut, prin act adiţional încheiat la structura în care soldaţii/gradaţii voluntari sunt numiţi în noua funcţie.

(9)  Soldaţii şi gradaţii voluntari pot fi puşi la dispoziţie sau suspendaţi din funcţie, prin ordin al comandanţilor/şefilor unităţilor militare în care aceştia sunt încadraţi, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 35. - (1) Soldaţii şi gradaţii voluntari care doresc să se mute la cerere dintr-o unitate militară în alta se adresează în scris, prin raport personal, comandantului/şefului unităţii militare în care aceştia sunt încadraţi. In situaţia în care comandantul/şeful unităţii militare este de acord cu mutarea, rapoartele soldaţilor şi gradaţilor voluntari se trimit împreună cu fişa cu principalele date la unitatea militară unde s-a solicitat mutarea.

(2) In situaţia în care comandantul unităţii militare la care soldatul sau gradatul voluntar solicită mutarea este de acord, înscrie această menţiune pe raportul personal al acestuia. Compartimentul resurse umane din unitatea în care funcţia este vacantă întocmeşte şi înaintează raportul cu propunerile de numire/eliberare în/din funcţii, ierarhic, până la eşalonul al cărui comandant/şef are competenţe în acest sens. La acest raport se anexează următoarele documente:

a) fişa cu principalele date, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 13;

b)  raportul personal al celui care solicită mutarea, având înscrise acordul comandantului/şefului unităţii militare de provenienţă şi pe cel al comandantului/şefului unităţii militare unde doreşte să se mute;

c) tabelul cu soldaţii şi gradaţii voluntari care se propun a fi numiţi în alte funcţii, respectiv care se propun a fi detaşaţi, potrivit anexelor nr. 14a şi 14b.

(3)  Mutarea soldaţilor şi gradaţilor voluntari în interesul serviciului este posibilă numai cu acordul acestora, exprimat în scris, în urma notificării primite de la structura de resurse umane a unităţii în care aceştia sunt încadraţi.

(4)  In vederea întocmirii, emiterii, transmiterii şi comunicării ordinelor de eliberare/numire din/în funcţii şi de detaşare/încetare a detaşării se vor respecta următoarele condiţii:

a) conţinutul ordinelor trebuie să excludă orice posibilitate de interpretare greşită sau diferită a acestora;

b) forma ordinelor trebuie să respecte modelele prevăzute în anexele nr. 15a-15i;

c) în conţinutul ordinelor se vor înscrie motivarea de drept şi motivarea de fapt;

d) după aprobare, ordinele se înscriu într-un registru destinat pentru evidenţa ordinelor de numire/eliberare în/din funcţii şi de detaşare/încetare a detaşării;

e)  numerotarea ordinelor trebuie să înceapă în fiecare an calendaristic cu cifra 1 şi este precedată de un grup de litere care, de regulă, reprezintă eşalonul, însoţit de litera „P" - personal şi „V" - voluntar. Exemplu: B.P.V. - batalion, personal, voluntar;

f)  exemplarele originale ale ordinelor de eliberare/numire din/în funcţii sau de detaşare/încetare a detaşării se vor păstra la eşaloanele care le-au emis;

g) copiile sau extrasele ordinelor de mutare sau detaşare se vor trimite în termen de cel mult 5 zile de la semnare, ierarhic, până la unitatea de provenienţă şi cea la care se mută soldatul sau gradatul voluntar;

h) ordinele se comunică în scris militarilor în cauză prin documente/adrese elaborate în acest scop de către compartimentul de resurse umane al structurii din care aceştia fac parte; documentele/adresele au caracter individual, se redactează în două exemplare şi cuprind în mod obligatoriu toate elementele înscrise în modelele prevăzute a se întocmi pentru cadrele militare în activitate, respectând aceeaşi procedură.

(5) Traseul documentelor în procesul eliberării/numirii din/în funcţii a soldaţilor şi gradaţilor voluntari este prezentat în anexa nr. 16.

Art. 36. - (1) Soldaţii voluntari pot fi promovaţi în gradul de fruntaş şi numiţi într-o funcţie prevăzută cu acest grad dacă îndeplinesc următoarele criterii:

a) au împlinit, până la momentul promovării, stagiul minim în grad prevăzut de lege;

b)  au obţinut cel puţin calificativul „Bun" în aprecierile de serviciu întocmite pe perioada stagiului minim în grad.

(2) Fruntaşii pot fi înaintaţi în gradul de caporal clasa a III-a şi numiţi într-o funcţie prevăzută cu acest grad dacă îndeplinesc criteriile prevăzute la alin. (1) şi au absolvit cursul de perfecţionare pentru gradul de caporal clasa a III-a ori s-au evidenţiat pe timpul participării la acţiuni militare.

(3) Promovarea în funcţie şi înaintarea în gradul următor se realizează în limita numărului de posturi vacante în unitatea/unităţile militară/militare din fiecare garnizoană.

(4) Selecţionarea în vederea promovării în funcţie şi înaintării în grad se realizează, în baza criteriilor prevăzute la alin. (1)-(3), de către structura de resurse umane din unitatea respectivă sau de cea de la unitatea militară la care se mută, în cazul promovării în altă unitate decât cea de provenienţă a soldaţilor şi gradaţilor voluntari.

(5) Departajarea soldaţilor şi gradaţilor voluntari selecţionaţi, când numărul acestora este mai mare decât numărul posturilor vacante, se face după următoarele criterii specifice de promovare:

a)  calificativele obţinute în aprecierile de serviciu întocmite pe perioada stagiului minim în grad;

b) vechimea în serviciul militar;

c) vechimea în grad;

d) rezultatele obţinute la cursurile de perfecţionare;

e)  alte criterii, stabilite de comandanţii structurilor unde se realizează selecţionarea.

(6) Promovarea soldaţilor şi gradaţilor voluntari se efectuează odată cu numirea în funcţie, prin ordin al conducătorilor/comandanţilor/şefilor structurilor militare în care există posturi vacante în vederea promovării, potrivit prevederilor art. 34 şi 35.

Art. 37. - (1) Soldaţii şi gradaţii voluntari pot fi detaşaţi în alte funcţii din aceeaşi unitate militară, în alte unităţi militare din Ministerul Apărării Naţionale sau la structuri din afara acestuia, în următoarele cazuri:

a) pentru a urma diferite forme de perfecţionare a instruirii;

b) pentru executarea unor misiuni, participarea la pregătirea şi desfăşurarea unor aplicaţii, exerciţii demonstrative, trageri, concursuri aplicativ-militare şi alte activităţi;

c) pentru a asigura îndeplinirea atribuţiilor unor funcţii militare vacante.

(2) Detaşarea/Încetarea detaşării soldaţilor şi gradaţilor voluntari, precum şi emiterea ordinelor în acest sens se efectuează de către conducătorii, comandanţii şi şefii structurilor militare care au competenţe pentru eliberarea/numirea din/în funcţii a acestei categorii de personal.

(3) Pentru a urma diferite forme de perfecţionare/specializare prin cursuri organizate în instituţii militare de învăţământ/centre de pregătire, soldaţii şi gradaţii voluntari sunt detaşaţi prin ordin al comandantului/şefului unităţii militare în care sunt încadraţi, după obţinerea avizului structurii organizatoare a cursului.

(4) Detaşarea, prelungirea şi încetarea detaşării soldaţilor şi gradaţilor voluntari din structuri subordonate Statului Major General la structuri centrale ale Ministerului Apărării Naţionale şi cele subordonate acestora, care nu au compartimente resurse umane, se fac prin ordin al şefului Direcţiei personal şi mobilizare, cu acordul scris al structurilor interesate.

(5) Detaşarea, prelungirea şi încetarea detaşării soldaţilor şi gradaţilor voluntari la structuri din afara Ministerului Apărării Naţionale se fac prin ordin al şefului Direcţiei management resurse umane, respectiv al directorului general al Direcţiei generale de informaţii a apărării, pentru personalul propriu.

(6)  Selecţionarea soldaţilor şi gradaţilor voluntari pentru încadrarea în posturi permanente în străinătate, precum şi pentru participarea la misiuni în afara teritoriului statului român se asigură de către structurile cu atribuţii în domeniu stabilite de Statul Major General, în condiţiile prevăzute pentru cadrele militare.

(7)  In vederea participării soldaţilor şi gradaţilor voluntari la pregătirea misiunilor în afara teritoriului statului român şi pe timpul participării la acestea, se vor întocmi acte adiţionale, în condiţiile prevăzute de statut.

(8) Pe timpul detaşării la unităţi militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, soldaţii şi gradaţii voluntari rămân încadraţi în funcţiile şi unităţile militare din care au fost detaşaţi şi beneficiază de drepturi băneşti, echipament, hrană, asistenţă medicală, documente de transport şi alte drepturi, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 38. - In vederea participării la cursul de formare a subofiţerilor în activitate pe filiera indirectă, soldaţii şi gradaţii voluntari se detaşează la instituţiile militare de învăţământ organizatoare, unde încheie angajamente specifice perioadei de şcolarizare, potrivit reglementărilor în vigoare. Pe perioada detaşării se vor întocmi acte adiţionale, pentru modificarea contractelor de angajare, în condiţiile prevăzute de statut.

Art. 39. - (1) Soldaţii şi gradaţii voluntari pot fi confirmaţi într-o altă specialitate militară, în cadrul aceleiaşi/aceluiaşi arme/serviciu, sau pot fi trecuţi dintr-o/dintr-un armă/serviciu în alta/altul, la iniţiativa instituţiei militare şi cu acordul lor ori numai la cererea acestora.

(2) Trecerea dintr-o/dintr-un armă/serviciu în alta/altul, precum şi confirmarea într-o altă specialitate militară sunt posibile în urma dobândirii unei pregătiri corespunzătoare prin una dintre următoarele forme:

a) absolvirea cursului de specializare desfăşurat într-o instituţie militară de învăţământ sau centru de pregătire;

b) absolvirea unei instituţii civile de învăţământ sau a unui curs în cadrul unei astfel de instituţii, corespunzător armei/serviciului sau specialităţii militare vizate/vizat.

(3) Diploma sau certificatul de absolvire constituie baza confirmării în armă/serviciu sau specialitate militară.

(4) Trecerea dintr-o/dintr-un armă/serviciu în alta/altul, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), este condiţionată de existenţa unor posturi vacante în altă/alt armă/serviciu decât cea/cel în care soldaţii şi gradaţii voluntari sunt confirmaţi, în aceeaşi unitate militară/garnizoană sau în alta.

CAPITOLUL VI

Aprecierea de serviciu a soldaţilor şi gradaţilor voluntari

Art. 40. - (1) Soldaţilor şi gradaţilor voluntari li se întocmesc anual aprecieri de serviciu, prin care sunt evaluaţi asupra performanţelor profesionale şi potenţialului de dezvoltare al acestora, în raport cu atribuţiile posturilor în care sunt încadraţi.

(2) Scopul activităţii de apreciere este de a stabili măsura în care soldaţii şi gradaţii voluntari îşi îndeplinesc atribuţiile funcţionale, participă la executarea misiunilor subunităţilor în care activează, precum şi de a indica potenţialul de promovare în carieră şi de trecere în corpul subofiţerilor.

(3)  In raport cu perioada de timp evaluată, situaţiile şi componentele evaluării, activitatea de apreciere poate fi:

a)   apreciere de serviciu anuală, în vederea evaluării performanţei şi potenţialului fiecărui soldat sau gradat voluntar, pe baza activităţii desfăşurate în anul respectiv;

b)   apreciere de serviciu specială, în vederea evaluării performanţei şi potenţialului fiecărui soldat sau gradat voluntar, pe baza activităţii desfăşurate pe timpul delegării, detaşării ori pe perioade de timp mai mici de un an.

(4) Modelul fişei de apreciere anuală/specială şi metodologia de întocmire şi completare a aprecierii de serviciu a soldaţilor şi gradaţilor voluntari sunt prevăzute în anexele nr. 17a şi 17b.

Art. 41. - (1) Responsabilităţile ce se stabilesc în cadrul procesului de evaluare a soldaţilor şi gradaţilor voluntari decurg din relaţiile ierarhice dintre comandanţi/şefi şi subordonaţi, stabilite în statele de organizare ale unităţilor militare.

(2) Aprecierea de serviciu a unui soldat sau gradat voluntar este efectuată de către 2 evaluatori, care sunt comandanţii/şefii săi ierarhici şi care supervizează activitatea celui evaluat.

(3) Comandanţii/Şefii care evaluează se stabilesc astfel:

a)   primul evaluator, numit şi evaluator iniţiator, este comandantul/şeful nemijlocit al celui apreciat, conform ierarhiei stabilite prin statul de organizare al unităţii militare în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, şi asigură nemijlocit sprijin şi asistenţă pentru îndeplinirea obiectivelor individuale şi colective, pe întreaga perioadă de evaluare;

b)   al doilea evaluator, numit evaluator decident, care hotărăşte calificativul şi conţinutul final al aprecierii, este comandantul/şeful nemijlocit al primului evaluator, cu grad de subofiţer/maistru militar sau ofiţer şi care decide, dintr-o perspectivă organizaţională, nivelul performanţei, aptitudinile profesionale şi potenţialul soldaţilor şi gradaţilor voluntari din subordine.

(4)  Schema relaţiilor de evaluare pentru soldaţii şi gradaţii voluntari se întocmeşte la începutul perioadei de apreciere de către structurile de personal de la toate eşaloanele armatei şi este aprobată de către comandantul/şeful unităţii militare.

Art. 42. - (1) Fişa de apreciere anuală se întocmeşte pe ani calendaristici, pentru toţi soldaţii şi gradaţii voluntari care au îndeplinit atribuţiile unor funcţii, inclusiv perioada de detaşare în vederea participării la diferite misiuni sau forme de perfecţionare a pregătirii profesionale, timp de cel puţin 8 luni într-un an calendaristic.

(2) Soldaţilor şi gradaţilor voluntari mutaţi într-o altă unitate militară, după 8 luni de activitate în aceeaşi unitate militară, în anul de evaluare, li se întocmesc fişe de apreciere anuală de către comandanţii din unitatea militară din care au fost mutaţi. Fişele de apreciere se trimit odată cu celelalte documente de mutare.

(3)   La schimbarea din funcţie a comandantului/şefului nemijlocit, aflat în postura de evaluator iniţiator, timp de peste 8 luni în anul de evaluare, acesta este obligat să întocmească fişe de apreciere anuală soldaţilor şi gradaţilor voluntari care i-au fost în subordine.

(4) La întocmirea aprecierii de serviciu anuale a soldaţilor şi gradaţilor voluntari se iau în considerare activitatea desfăşurată pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, informaţiile conţinute în eventualele aprecieri speciale, rezultatele obţinute de către soldaţii şi gradaţii voluntari în cadrul cursurilor de carieră sau de nivel/specializare, precum şi activitatea desfăşurată pentru îndeplinirea unor misiuni, altele decât cele prevăzute în fişa postului.

Art. 43. - (1) Fişa de apreciere specială se întocmeşte pentru soldaţii şi gradaţii voluntari care au îndeplinit atribuţiile aceleiaşi funcţii, în subordinea aceluiaşi comandant, pe o perioadă cuprinsă între 2 şi 8 luni, în următoarele situaţii:

a) când sunt mutaţi în altă unitate în anul respectiv;

b)  când sunt detaşaţi pentru a exercita atribuţiile unei alte funcţii sau pentru a îndeplini o misiune, în aceeaşi unitate sau în altă unitate;

c)  când a fost schimbat din funcţie, trecut în rezervă sau detaşat primul evaluator al său pentru a exercita o misiune în altă unitate pe o perioadă care include şi perioada prevăzută pentru efectuarea aprecierii de serviciu anuale.

(2) La încheierea activităţii de evaluare, fişa de apreciere specială se anexează la fişa de apreciere anuală.

Art. 44. - (1) Pentru perioade mai mici de două luni în care soldaţii şi gradaţii voluntari sunt detaşaţi să îndeplinească, în afara subunităţii din care fac parte, anumite misiuni sau sarcini care nu au fost prevăzute iniţial în fişa postului, comandanţii subunităţilor respective evaluează modul de îndeplinire a obiectivelor acelor sarcini/activităţi, certificând aprecierile lor în scris. Un exemplar se trimite unităţilor/subunităţilor militare de care aparţin soldaţii şi gradaţii voluntari în cauză, la terminarea detaşării sau activităţii, iar celălalt rămâne la unitatea militară emitentă.

(2) Aprecierile primite de soldaţii şi gradaţii voluntari evaluaţi pentru activitatea desfăşurată în condiţiile menţionate la alin. (1) se anexează la fişa de apreciere anuală.

Art. 45. -Aprecierea de serviciu a soldaţilor şi gradaţilor voluntari se exprimă prin unul dintre următoarele calificative: excepţional - E, foarte bun - FB, bun - B, mediocru - M, corespunzător - C, necorespunzător - NC. Calificativul se acordă pentru performanţa şi potenţialul demonstrate de către soldatul sau gradatul voluntar evaluat în activitatea desfăşurată în vederea îndeplinirii atribuţiilor funcţionale, corespunzătoare postului în care este încadrat.

Art. 46. - (1) Soldaţii şi gradaţii voluntari au dreptul să conteste calificativul final din aprecierea de serviciu anuală atunci când consideră că au fost prejudiciaţi printr-o evaluare incorectă.

(2)  Contestarea aprecierii de serviciu anuale a soldaţilor şi gradaţilor voluntari se face în termen de 5 zile lucrătoare de la aducerea la cunoştinţă a calificativului final al acestuia. Timpul în care soldatul sau gradatul voluntar, din motive neimputabile acestuia, s-a aflat în imposibilitatea de a face contestaţie nu se include în termenul stabilit mai sus.

(3)    Contestaţia se adresează comandantului/şefului nemijlocit al evaluatorului decident. Acesta are responsabilitatea analizei contestaţiei şi documentelor de apreciere şi, după caz, a revizuirii şi stabilirii calificativului final al aprecierii de serviciu anuale/speciale.

(4) Comandantul/Şeful căruia i se adresează contestaţia este obligat să prezinte o concluzie asupra acesteia în decurs de 15 zile lucrătoare de la data înscrierii contestaţiei. In acest scop comandantul/şeful nemijlocit al evaluatorului decident numeşte o comisie, aprobată prin ordin de zi pe unitate de către comandantul/şeful unităţii militare, compusă din 3-4 cadre militare din cadrul unităţii/subunităţii pe care o conduce, care cercetează problemele solicitate în contestaţie. Comisia poartă discuţii individuale atât cu cel care a contestat calificativul aprecierii de serviciu, cât şi cu cei 2 evaluatori ai acestuia. Concluziile rezultate în urma cercetării se înscriu într-un act de constatare, care se anexează la aprecierea de serviciu. După aprobarea actului de constatare de către comandantul unităţii, calificativul propus de comisia de cercetare reprezintă calificativul definitiv al aprecierii de serviciu şi se înscrie pe aceasta cu culoare roşie.

(5) Calificativele înscrise în fişele de apreciere specială pot fi contestate în aceleaşi condiţii ca şi în cazul aprecierii anuale.

Art. 47. - (1) Activitatea de apreciere a soldaţilor şi gradaţilor voluntari se încheie cu întocmirea fişelor de apreciere anuală, în perioada 1 ianuarie-15 februarie, astfel:

a) în primele 15 zile lucrătoare, evaluatorii iniţiatori elaborează fişele de apreciere anuală;

b) în următoarele 10 zile lucrătoare, evaluatorii decidenţi iau decizia asupra fişelor de apreciere anuală;

c) în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea redactării fişelor de apreciere anuală, acestea se aduc la cunoştinţa soldaţilor şi gradaţilor voluntari, în prezenţa acestora sau în scris;

d) în termen de 5 zile lucrătoare de la aducerea la cunoştinţă, soldaţii şi gradaţii voluntari, care consideră că nu au fost evaluaţi corect, pot prezenta contestaţii asupra aprecierii de serviciu anuale.

(2) Fişele de apreciere specială se întocmesc înaintea perioadei finale de evaluare, pentru a putea fi utilizate la întocmirea fişelor de apreciere anuală.

(3) Anual, până la 31 martie, unităţile militare, cu excepţia celor din subordinea Direcţiei generale de informaţii a apărării, înaintează, pe cale ierarhică, până la Direcţia management resurse umane, sinteza anuală a activităţii de apreciere, care conţine: modul de desfăşurare a acestei activităţi; aprecierea generală şi situaţia numerică/procentuală a rezultatelor obţinute de soldaţii şi gradaţii voluntari; modul de utilizare a rezultatelor aprecierii în procesul de promovare, selecţionare şi încadrare pe posturi; detalierea cazurilor extreme de evaluare; numărul de contestaţii şi modul de soluţionare.

Art. 48. - La întocmirea documentelor de apreciere se ţine cont şi de următoarele reguli:

a)  nu se întocmesc fişe de apreciere anuală soldaţilor şi gradaţilor voluntari care au absentat de la serviciu mai mult de 8 luni în anul de evaluare, pentru motive medicale, pentru îngrijirea copilului sau pentru alte situaţii bine justificate;

b) în cazul în care, pe durata unui an calendaristic, un soldat sau gradat voluntar nu îndeplineşte condiţiile pentru a i se întocmi o fişă de apreciere anuală, acestuia i se poate întocmi fişă de apreciere specială;

c) calificativele obţinute de către soldaţii şi gradaţii voluntari încadraţi în posturi în comandamente şi structuri multinaţionale ale NATO, Uniunii Europene, ONU sau ale altor organizaţii internaţionale, apreciaţi după metodologiile organizaţiilor respective, se echivalează cu calificativele prevăzute în prezentul act normativ, prin grija structurii care gestionează posturile permanente în străinătate;

d)  în cazul în care evaluatorul iniţiator este schimbat din funcţie, el este obligat să întocmească fişele de apreciere speciale pentru soldaţii şi gradaţii voluntari pe care i-a avut în subordine cel puţin două luni. Aprecierile de serviciu se supervizează de către evaluatorul decident şi urmează procedurile specifice;

e)  când primul evaluator a decedat, este declarat dispărut sau se află în incapacitate fizică şi psihică pe timpul perioadei de evaluare, fără ca altcineva să fie numit în funcţie în locul acestuia, evaluatorul decident preia şi responsabilităţile primului evaluator, devenind evaluator unic. In mod similar, evaluatorul iniţiator preia responsabilităţile evaluatorului decident, în cazul în care a fost împuternicit sau numit să îndeplinească, prin cumul, atribuţiile funcţiei evaluatorului decident;

f) fişele de apreciere ale soldaţilor şi gradaţilor voluntari se păstrează la structurile resurse umane ale unităţilor militare din care fac parte, în dosarele personale ale fiecărui soldat sau gradat voluntar;

g)  comandanţii/şefii care evaluează trebuie să reflecte în aprecierile de serviciu, cât mai obiectiv şi corect, performanţa fiecărui militar evaluat şi să identifice potenţialul soldaţilor şi gradaţilor voluntari de a trece în corpul subofiţerilor, în condiţiile stabilite de actele normative în vigoare.

CAPITOLUL VII

Recompensarea şi sancţionarea soldaţilor şi gradaţilor voluntari

Art. 49. - (1) Recompensele morale şi materiale care se acordă soldaţilor şi gradaţilor voluntari sunt cele prevăzute în Regulamentul disciplinei militare.

(2) Pentru fapte deosebite săvârşite în timpul misiunilor şi sarcinilor de serviciu, soldaţii şi gradaţii voluntari pot fi decoraţi cu ordine şi medalii româneşti şi ale statelor partenere, potrivit legii şi normelor în vigoare.

Art. 50. - Potrivit art. 17 alin. (3) din statut, în perioada cât durează mobilizarea, starea de război sau situaţiile deosebite, soldaţilor şi gradaţilor voluntari li se pot acorda permisii şi concedii potrivit prevederilor actelor normative aplicabile cadrelor militare în activitate.

Art. 51. - (1) Abaterile de la disciplina militară pentru care soldaţii şi gradaţii voluntari pot fi sancţionaţi disciplinar sunt cele prevăzute în Regulamentul disciplinei militare.

(2) Faptele săvârşite de către soldaţii şi gradaţii voluntari, pentru care se propune aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute în statut, cu excepţia „avertismentului", sunt cercetate de către o comisie, stabilită de comandantul/şeful unităţii militare, prin ordin de zi pe unitate, având următoarea componenţă:

a)  preşedinte - ofiţerul cu cercetarea penală specială sau un ofiţer din statul major;

b) membri - consilierul comandantului/şefului unităţii militare pentru maiştri militari şi subofiţeri şi subofiţerul de companie/similare din subunitatea în care este încadrat soldatul sau gradatul voluntar. Acolo unde aceste funcţii nu sunt încadrate vor fi desemnaţi alţi maiştri militari sau subofiţeri din unitate care au o conduită ireproşabilă.

Art. 52. - (1) Dreptul de a aplica sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 28 lit. a) din statut îl au comandanţii/şefii unităţilor/subunităţilor/structurilor militare de la toate nivelurile ierarhice care au în subordine soldaţi şi gradaţi voluntari, conform prevederilor care reglementează disciplina militară.

(2) Dreptul de aplicare a celorlalte sancţiuni prevăzute în statut îl are comandantul/şeful unităţii militare în care soldaţii şi gradaţii voluntari sunt încadraţi.

Art. 53. - (1) Pentru aplicarea celorlalte sancţiuni prevăzute de statut, comandanţii/şefii subunităţilor/structurilor înaintează comandantului/şefului unităţii militare rapoarte prin care solicită sancţionarea disciplinară a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, nominal, în care prezintă abaterile disciplinare săvârşite de aceştia, data şi împrejurările în care s-au produs şi data luării la cunoştinţă despre producerea lor, precum şi propuneri privind aplicarea sancţiunilor disciplinare, cu precizarea prevederilor legale care au fost încălcate şi a celor în baza cărora se aplică sancţiunea propusă. Rapoartele se înregistrează la compartimentul documente clasificate şi se înaintează în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă despre comiterea abaterilor.

(2) Pentru realizarea cercetării prealabile, comandantul/şeful unităţii militare convoacă, în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea raportului la compartimentul documente clasificate, comisia de cercetare constituită potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) şi soldatul sau gradatul/soldaţii şi/sau gradaţii ale cărui/căror abateri disciplinare se cercetează, fapt care se consemnează în ordinul de zi pe unitate, cu precizarea obiectului, datei, orei şi locului convocării. Acestea se comunică în scris soldaţilor şi gradaţilor voluntari în cauză de către comandanţii/şefii subunităţilor/structurilor în care aceştia sunt încadraţi, la data emiterii ordinului de zi.

(3)  Neprezentarea soldatului şi/sau a gradatului voluntar la data, ora şi locul comunicate, fără un motiv obiectiv, dă dreptul comandantului/şefului unităţii militare să dispună sancţionarea, fără realizarea cercetării prealabile.

(4)  In cursul cercetării, soldatul şi/sau gradatul voluntar au/are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea lor/sa şi să prezinte comisiei de cercetare toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi să fie asistaţi/asistat, la cerere, de către un cadru militar ori salariat civil, cu studii de drept, din structurile Ministerului Apărării Naţionale.

(5) De la momentul convocării, comisia de cercetare se poate întruni în şedinţe succesive pentru analizarea temeinică a faptelor şi a împrejurărilor săvârşirii acestora, urmând ca în termen de 5 zile lucrătoare să întocmească actul de constatare, pe care îl înregistrează la compartimentul documente clasificate şi îl supune spre aprobare comandantului/şefului unităţii militare.

(6) In actul de constatare întocmit de comisia de cercetare se consemnează împrejurările în care a fost comisă abaterea, punctele de vedere ale celui care a săvârşit-o şi ale comandantului/şefului subunităţii/structurii din care face parte şi propuneri referitoare la modul de sancţionare a soldatului sau gradatului voluntar.

Art. 54. - (1) Actul de constatare, aprobat de comandantul/şeful unităţii militare, constituie documentul în baza căruia se emite decizia de sancţionare, care se întocmeşte în formă scrisă şi cuprinde în mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

b)  prezentarea prevederilor legilor, regulamentelor militare, contractului de angajare şi fişei postului care au fost încălcate;

c)  temeiul de drept în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară;

d) termenele şi condiţiile privind executarea sancţiunii;

e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;

f) instanţa/autoritatea competentă la care sancţiunea poate fi contestată.

(2) Decizia de sancţionare, cu excepţia desfacerii disciplinare a contractului de angajare, se adoptă de către comandantul/şeful unităţii militare în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării actului de constatare şi se aduce la cunoştinţa soldatului sau gradatului voluntar, prin semnătură de primire ori scrisoare recomandată, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, producând efecte de la data comunicării.

(3) In cazul desfacerii disciplinare a contractului de angajare, decizia de sancţionare se comunică celui în cauză, în scris, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicat/comunicată de acesta, în prima zi lucrătoare de ia adoptarea deciziei. Decizia de sancţionare produce efecte la împlinirea termenului prevăzut la art. 65 lit. c).

(4) Decizia de sancţionare poate fi contestată de soldatul/gradatul voluntar sancţionat, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, la instanţa/autoritatea competentă aflată în circumscripţia teritorială a domiciliului sau reşedinţei acestuia.

Art. 55. - Prevederile art. 51-54 se completează cu cele ale Regulamentului disciplinei militare.

CAPITOLUL VIII

Trecerea în rezervă a soldaţilor şi gradaţilor voluntari

Art. 56. - (1) Pentru trecerea în rezervă a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, comandantul/şeful nemijlocit al acestora întocmeşte un raport cu propunerile individuale de trecere în rezervă, conform reglementărilor în vigoare, pe care îl înaintează structurii resurse umane, care întocmeşte proiectele de ordin, pe care le înaintează spre aprobare comandantului/şefului unităţii militare.

(2)  Copiile de pe ordinele comandanţilor/şefilor care au competenţa de trecere în rezervă a acestei categorii de militari se trimit centrelor militare zonale, judeţene şi de sector, pe raza cărora aceştia au domiciliul stabil.

(3) Comandanţii/Şefii nemijlociţi aduc la cunoştinţă, verbal şi în scris printr-o scrisoare recomandată, soldaţilor şi gradaţilor voluntari în cauză ordinul de trecere în rezervă şi, potrivit reglementărilor în vigoare, urmăresc respectarea termenelor de predare-primire a funcţiilor.

(4)  Soldaţii şi gradaţii voluntari trecuţi în rezervă se iau în evidenţă ca rezervişti de către centrele militare zonale, judeţene şi de sector.

Art. 57. - Pentru trecerea în rezervă din oficiu a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. a) din statut, ca urmare a împlinirii limitei de vârstă în serviciu de 45 de ani, rapoartele privind trecerea în rezervă se întocmesc până la data de 20 a lunii premergătoare celei în care soldaţii şi gradaţii voluntari împlinesc limita de vârstă în serviciu, iar în proiectele de ordin se va înscrie data de aplicare a acestei măsuri, care va fi ziua în care împlinesc limita de vârstă în serviciu.

Art. 58. - Pentru trecerea în rezervă din oficiu a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. b) din statut, la expirarea termenului contractului de angajare în situaţia în care nu sunt posibilităţi de încheiere a unui nou contract de angajare din cauza reducerii funcţiilor, ca urmare a desfiinţării, restructurării sau dislocării unităţii, rapoartele privind trecerea în rezervă se întocmesc până la data de 20 a lunii premergătoare celei în care expiră contractele de angajare încheiate între părţi, iar în proiectele de ordin se va înscrie data de aplicare a acestei măsuri, care este prima zi după expirarea contractelor.

Art. 59. - (1) Pentru trecerea în rezervă din oficiu a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. c) şi d) din statut, ca urmare a clasării „inapt pentru serviciul militar" sau „apt limitat" de către comisiile de expertiză medico-militară, comandanţii/şefii nemijlociţi transmit, în termen de 5 zile lucrătoare, ierarhic, la structura de resurse umane responsabilă, rapoartele cu propunerile de trecere în rezervă, la care se anexează deciziile medicale ale comisiilor de expertiză medico-militară. Data intrării în vigoare a ordinelor de trecere în rezervă este, de regulă, la 30 de zile de la data primirii propunerilor de trecere în rezervă de către structura de resurse umane responsabilă.

(2) Trecerea în rezervă în condiţiile alin. (1) se dispune numai după expirarea termenului în care deciziile medicale pot fi contestate sau după soluţionarea contestaţiilor depuse, după caz, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 60. - Pentru trecerea în rezervă a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. e) din statut, pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apărării Naţionale, comandantul/şeful unităţii militare înştiinţează soldaţii şi gradaţii voluntari în cauză despre motivele obiective care stau la baza desfacerii unilaterale a contractului de angajare, din iniţiativa Ministerului Apărării Naţionale, determinate, de regulă, de reducerea funcţiilor, ca urmare a desfiinţării, restructurării sau redislocării unităţii respective. Structura de resurse umane urmăreşte întocmirea rapoartelor de trecere în rezervă şi înaintarea acestora cu cel puţin 60 de zile înainte de data intrării în vigoare a ordinelor/deciziilor de desfiinţare sau redislocare ori a noilor state de organizare privind transformarea sau redimensionarea unităţilor militare. In proiectele de ordin se înscrie data de aplicare a măsurii de trecere în rezervă, care este, de regulă, cu cel puţin o zi înainte de data intrării în vigoare a ordinelor de desfiinţare sau redislocare ori a noilor state de organizare privind transformarea sau redimensionarea unităţilor militare.

Art. 61. - Pentru trecerea în rezervă a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. f) din statut, înainte de termenul de expirare a contractului de angajare, cu acordul ambelor părţi, se au în vedere prevederile art. 56, precum şi următoarele:

a)  soldaţii şi gradaţii voluntari care solicită să fie trecuţi în rezervă trebuie să adreseze rapoarte scrise comandanţilor/şefilor unităţilor militare din care fac parte, în care să prezinte motivele cererii;

b)  comandantul/şeful unităţii militare trebuie să analizeze motivele solicitării de trecere în rezervă, să verifice dacă se întrunesc condiţiile legale, să aprobe raportul în termenul legal şi să discute cu respectivii asupra consecinţelor legale ce decurg din acest fapt;

c) în proiectele de ordin se înscrie data de aplicare a măsurii de trecere în rezervă, convenită de ambele părţi;

d)  soldaţii şi gradaţii voluntari care, de la data depunerii rapoartelor scrise  privind trecerea în  rezervă şi  până  la comunicarea hotărârii celor în drept, nu îşi respectă obligaţiile şi îndatoririle ce le revin sunt sancţionaţi disciplinar şi, în funcţie de gravitatea abaterilor/infracţiunilor, pot fi trimişi spre cercetare organelor competente.

Art. 62. - Pentru trecerea în rezervă din oficiu a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. g) din statut, ca urmare a expirării termenului contractului de angajare, în situaţia în care una dintre părţi nu mai optează pentru încheierea unui nou contract de angajare, rapoartele privind trecerea în rezervă se întocmesc până la data de 20 a lunii premergătoare celei în care expiră contractele de angajare încheiate între părţi, iar în proiectele de ordin se înscrie data de aplicare a acestei măsuri, care este prima zi după expirarea contractelor.

Art. 63. - (1) Pentru trecerea în rezervă a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. h) din statut, ca urmare a faptului că nu mai îndeplinesc criteriile specifice stabilite la art. 2 lit. a), e), g)-i) şi nici specificaţiile de personal şi standardele de realizare a sarcinilor din fişa postului, comandantul/şeful unităţii militare comunică soldaţilor şi gradaţilor voluntari în cauză motivele obiective care stau la baza desfacerii unilaterale a contractului, din iniţiativa Ministerului Apărării Naţionale.

(2) Trecerea în rezervă în condiţiile alin. (1) poate fi dispusă numai după parcurgerea procedurii cercetării prealabile a situaţiilor care generează incompatibilitatea cu calitatea de soldat/gradat voluntar sau după rămânerea definitivă a calificativului „necorespunzător" obţinut în aprecierea de serviciu, în urma procesului de evaluare.

(3)In termen de 3 zile de la aprobarea actului de constatare al comisiei de cercetare, în termenii şi condiţiile stabilite pentru aplicarea sancţiunilor disciplinare, respectiv de la rămânerea definitivă a calificativului „necorespunzător", structura de resurse umane asigură înaintarea spre aprobare a rapoartelor întocmite, după caz, de comandanţii/şefii nemijlociţi ai soldaţilor şi gradaţilor voluntari sau de evaluatorii decidenti stabiliţi potrivit prevederilor art. 41 alin. (3) lit. b) şi a proiectelor ordinelor de trecere în rezervă.

(4) In proiectele de ordin se înscrie data de aplicare a măsurii de trecere în rezervă ca fiind:

a)   la 5 zile lucrătoare de la data aprobării actului de constatare a incompatibilitătilor prevăzute la art. 2 lit. a), e), g)-i);

b)   la 15 zile lucrătoare de la aducerea la cunoştinţa soldaţilor/gradaţilor voluntari a calificativului „necorespunzător" obţinut în aprecierea de serviciu şi rămas definitiv.

Art. 64. - Pentru trecerea în rezervă a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. i) din statut, prin demisie, se aplică procedurile prevăzute la art. 61, cu excepţia prezentării motivelor cererii.

Art. 65. - Pentru trecerea în rezervă a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. j) din statut, ca urmare a aplicării sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 28 lit. e) din statut, când comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale, se procedează astfel:

a)  comandanţii/şefii nemijlociţi ai soldaţilor şi gradaţilor voluntari care au săvârşit abateri grave prezintă, ierarhic, rapoarte scrise comandanţilor/şefilor unităţilor militare din care fac parte, în care prezintă motivele propunerii de trecere în rezervă;

b)  structura de resurse umane prezintă spre aprobare comandantului/şefului unităţii militare proiectul ordinului de trecere în rezervă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de sancţionare propusă prin actul de constatare întocmit de către comisia de cercetare;

c) în proiectele de ordin de trecere în rezervă se înscrie data de aplicare a măsurii ca fiind la 15 zile lucrătoare de la comunicarea deciziei de sancţionare.

Art. 66. - Pentru trecerea în rezervă din oficiu a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. k) din statut, când sunt condamnaţi prin hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia, precum şi atunci când sunt condamnaţi pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, fără a fi privaţi de libertate, se procedează astfel:

a) rapoartele cu propunerile de trecere în rezervă, iniţiate de structura de resurse umane, la care se anexează, în plus, copiile hotărârilor judecătoreşti, se înaintează, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii, comandantului/şefului unităţii militare care aprobă propunerile;

b)  în proiectele de ordin de trecere în rezervă, data de aplicare a măsurii se înscrie ca fiind la 15 zile lucrătoare de la primirea propunerilor şi luarea deciziei.

Art. 67. - Pentru trecerea în rezervă a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. I) din statut, când sunt condamnaţi prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru o infracţiune săvârşită din culpă, fără a fi privaţi de libertate, se procedează astfel:

a)  comandanţii/şefii nemijlociţi ai soldaţilor şi gradaţilor voluntari aflaţi în situaţiile precizate pot prezenta, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii hotărârii judecătoreşti definitive, rapoarte scrise comandanţilor/şefilor unităţilor militare din care fac parte, cu propuneri de trecere în rezervă;

b)  structura de resurse umane înaintează rapoartele cu propunerile de trecere în rezervă, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora, la care se anexează, în plus, copiile hotărârilor judecătoreşti, comandantului/şefului unităţii militare, care poate aproba propunerile;

c)  în proiectele de ordin de trecere în rezervă, data de aplicare a măsurii se înscrie ca fiind la 15 zile lucrătoare de la primirea propunerilor.

Art. 68. - Pentru trecerea în rezervă din oficiu a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. m) din statut, la data retragerii motivate a avizului de securitate specific clasei sau nivelului de secretizare a informaţiilor la care au avut acces, de către autorităţile competente, se procedează astfel:

a) rapoartele cu propunerile de trecere în rezervă, iniţiate de structura de resurse umane, la care se anexează, în plus, decizia autorităţii competente privind retragerea motivată a avizului de securitate, se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii deciziei, comandantului/şefului unităţii militare, care aprobă propunerile;

b)  în proiectele de ordin de trecere în rezervă, data de aplicare a măsurii se înscrie ca fiind la 15 zile lucrătoare de la primirea propunerilor.

Art. 69. - Pentru scoaterea din evidenţă din oficiu a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. n) din statut, în caz de deces, se procedează astfel:

a) rapoartele cu propunerile de scoatere din evidenţă, iniţiate de structura de resurse umane, la care se anexează, în plus, actul de deces, se înaintează, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii actului de deces, comandantului/şefului unităţii militare, care aprobă propunerile;

b) în proiectele de ordin de scoatere din evidenţă, data de aplicare a măsurii se înscrie ca fiind data decesului consemnată în certificatul de deces.

CAPITOLUL IX

Recrutarea, selecţionarea, instruirea şi folosirea soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari

Art. 70. - (1) Cetăţenii români, bărbaţi şi femei, cu vârste cuprinse între 18 şi cel mult 40 de ani pot opta pentru a încheia primul contract pentru angajarea ca soldat şi gradat rezervist voluntar cu unităţile militare ale Ministerului Apărării Naţionale pe o perioadă determinată.

(2) Soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari pot fi menţinuţi în rezerva operaţională până la vârsta de 45 de ani, potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare.

Art. 71. - (1) Recrutarea candidaţilor pentru a deveni soldaţi şi gradaţi rezervişti voluntari se efectuează de către birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare zonale, judeţene şi de sector, în baza planului anual de recrutare aprobat de către şeful Direcţiei personal şi mobilizare.

(2)  Candidaţii recrutaţi pentru a deveni soldaţi şi gradaţi rezervişti voluntari au, de regulă, domiciliul în judeţele în care sunt dislocate unităţile militare în care sunt încadraţi sau în judeţele limitrofe.

(3) Condiţiile şi criteriile generale şi specifice de recrutare şi selecţionare sunt cele prevăzute la art. 2-7 şi art. 8 alin. (3), cu excepţia art. 2 lit. i).

Art. 72. - (1) Comandanţii unităţilor militare încheie angajamente, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18, cu tinerii care nu au îndeplinit serviciul militar.

(2) Documentele de transport necesare deplasării în vederea recrutării, selecţionării şi pregătirii se asigură prin grija structurii care a recrutat candidatul.

Art. 73. - (1) Soldaţii şi gradaţii în rezervă declaraţi admişi şi tinerii care au absolvit programul de instruire încheie primul contract pentru angajare ca rezervist voluntar, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 19, şi se repartizează în planurile de mobilizare ale unităţilor militare, fapt care se comunică centrelor militare pe raza cărora aceştia îşi au domiciliul.

(2)  La expirarea primului contract de angajare, cei care optează să îşi păstreze statutul de soldat şi gradat rezervist voluntar pot încheia noi contracte de angajare cu aceeaşi sau cu o altă unitate militară, succesiv, cu durata de 2 la 3 ani, potrivit aceluiaşi model.

(3)  Soldaţii şi gradaţii voluntari rezervişti care au relaţii contractuale cu o unitate militară nu mai pot încheia contracte de angajare ca rezervist voluntar cu alte unităţi militare.

Art. 74. - Planificarea, organizarea şi desfăşurarea instruirii soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari se stabilesc prin ordine ale şefilor statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei, cu avizul şefului Direcţiei instrucţie şi doctrină din Statul Major General.

Art. 75. - (1) Unităţile militare elaborează programul şi planificarea convocărilor de instruire a soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari şi pe baza acestora emit ordinul de chemare la concentrarea pentru instruire, pe care îl înmânează soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari, pe baza dovezii de primire, prin grija organelor specializate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(2)  Ordinul de chemare la concentrarea pentru instruire constituie bază legală pentru angajator de a permite angajatului participarea la convocarea pentru instruire.

(3)  Modelul ordinului de chemare la concentrarea pentru instruire şi al dovezii de primire a ordinului de chemare la concentrarea pentru instruire sunt prevăzute în anexa nr. 20.

Art. 76. - (1) Pe baza rezultatelor obţinute la convocările de instruire şi în funcţie de nevoile armatei, soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari pot solicita trecerea în rândul soldaţilor şi gradaţilor voluntari sau al subofiţerilor în activitate, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

(2) In timpul alocat pregătirii, soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari pot participa, în funcţie de nevoile armatei, la cursuri de specializare în urma cărora li se poate acorda a doua specialitate militară.

Art. 77. - Inaintea perioadei de evaluare, comandanţii unităţilor militare asigură anual, prin personalul de specialitate al unităţii militare, efectuarea controlului medical al soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari.

Art. 78. - Cu 6 luni înainte de expirarea contractului de angajare, soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari îşi exprimă prin raport scris opţiunea de a încheia un nou contract de angajare cu Ministerul Apărării Naţionale.

Art. 79. - Soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari, pe durata contractului de angajare, pot fi promovaţi în grad, în condiţiile legii, în funcţie de rezultatele obţinute pe timpul îndeplinirii misiunilor, de rezultatele obţinute la convocările de instruire şi de numărul de locuri existente în statele de organizare.

Art. 80. - (1) Soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari le încetează contractul de angajare în următoarele situaţii:

a) la împlinirea vârstei de 45 de ani;

b) la expirarea termenului contractului de angajare, în situaţia în care nu sunt posibilităţi de încheiere a unui nou contract de angajare din cauza reducerii numărului de funcţii;

c)  când sunt clasaţi „inapt pentru serviciul militar" de către comisiile de expertiză medico-militară;

d)  când sunt clasaţi „apt limitat" de comisiile prevăzute la lit. c);

e) pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apărării Naţionale;

f) înainte de termenul de expirare a contractului de angajare, cu acordul ambelor părţi;

g) când nu mai îndeplinesc criteriile generale şi/sau specifice pentru încadrarea funcţiei, stabilite prin fişa postului;

h) când comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale;

i) când sunt condamnaţi prin hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia, precum şi atunci când sunt condamnaţi pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, fără a fi privaţi de libertate;

j) când sunt condamnaţi prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru o infracţiune săvârşită din culpă, fără a fi privaţi de libertate;

k) la data retragerii avizului de securitate specific clasei sau nivelului de secretizare a informaţiilor la care au avut acces, de către autorităţile competente;

l) în caz de deces.

(2)  Scoaterea din evidenţele militare se face din oficiu în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), h), k) şi I), iar în celelalte condiţii la propunerea comandanţilor/şefilor direcţi, înaintată ierarhic.

(3) Scoaterea din evidenţele militare a soldaţilor şi gradaţilor voluntari se comunică acestora în scris, printr-o scrisoare recomandată.

Art. 81. - Soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari le sunt decontate cheltuielile de transport de către unităţile militare care îi au repartizaţi în planul de mobilizare pe baza ordinului de chemare la concentrarea pentru instruire şi a ordinului de zi pe unitate.

Art. 82. - Comandanţii/Şefii unităţilor militare emit ordin de zi pe unitate cu prezenţa la pregătire şi rezultatele obţinute după fiecare convocare desfăşurată.

Art. 83. - Soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari le sunt întocmite de către comandanţii de subunităţi, anual, aprecieri de serviciu, în aceleaşi condiţii ca şi pentru soldaţii şi gradaţii voluntari.

Art. 84. - Specialităţile militare şi numărul funcţiilor care pot fi încadrate cu soldaţi şi gradaţi rezervişti voluntari se stabilesc, se centralizează şi se trimit la structurile interesate, conform metodologiei prevăzute la art. 9.

Art. 85. - La instituirea stării de urgenţă, a stării de asediu, precum şi la declararea mobilizării şi a stării de război, tinerii care frecventează programul de instruire a soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari continuă instruirea şi participă la desfăşurarea activităţilor specifice la unităţile militare în care se pregătesc.

Art. 86. - Soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari pot fi chemaţi şi pot participa la activităţi festive prilejuite de către diferite aniversări din istoria unităţii militare.

Art. 87. - Pe timpul derulării contractului de angajare, soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari primesc legitimaţii militare, eliberate de către unităţile militare care îi au în plan, potrivit modelului din anexa nr. 12, care se utilizează conform normelor în vigoare.

CAPITOLUL X

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 88. - (1) In anul 2010, candidaţii care au îndeplinit anterior serviciul militar ca soldat/gradat voluntar şi au fost trecuţi în rezervă începând cu 24 decembrie 2006, ca urmare a împlinirii limitei maxime de vârstă prevăzute în lege, înainte de modificarea acesteia, pot fi selecţionaţi, într-o singură sesiune, în vederea angajării.

(2)  Candidaţii prevăzuţi la alin. (1) se vor adresa birourilor informare-recrutare din sectorul/judeţul pe raza căruia îşi au domiciliul, urmând să parcurgă procedurile de selecţionare conform metodologiilor în vigoare pentru funcţiile vacante prevăzute în planul de recrutare întocmit de către Statul Major General, pe baza propunerilor categoriilor de forţe ale armatei, cu încadrarea în limitele de personal aprobate.

(3)In cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul de locuri, ierarhizarea acestora se face în funcţie de punctajul obţinut.

(4)  Candidaţii declaraţi „admis", care sunt confirmaţi în armele/specialităţile militare corespunzătoare funcţiilor pentru care au fost selecţionaţi, vor încheia contracte de angajare cu unităţile militare în care au fost repartizaţi, în termen de 10 zile lucrătoare. Durata contractelor este de 2-3 ani, iar dacă aceştia au mai puţin de 2 ani până la împlinirea limitei maxime de vârstă până la care pot fi recrutaţi sau angajaţi, doar pentru această perioadă.

(5)  Candidaţii declaraţi „admis", care nu sunt confirmaţi în armele/specialităţile militare corespunzătoare funcţiilor pentru care au fost selecţionaţi, urmează modulul perfecţionării instruirii de specialitate, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 89. - (1) Incepând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 51/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, gradul de caporal deţinut de către gradaţii voluntari se înlocuieşte cu gradul de caporal clasa a III-a.

(2) Insemnele de grad pentru gradele de caporal clasa a III-a, caporal clasa a II-a şi caporal clasa I se stabilesc prin regulamentul pentru descrierea, compunerea şi portul uniformelor militare.

(3)  Promovarea în grad şi numirea în funcţii prevăzute cu gradele de caporal clasa a II-a şi caporal clasa I se fac în condiţiile existenţei reglementărilor drepturilor băneşti aferente şi a prevederilor corespunzătoare în statele de organizare.

Art. 90. -Armele şi specialităţile militare specifice soldaţilor şi gradaţilor voluntari sunt cele stabilite în Nomenclatorul cu specialităţile militare şi funcţiile soldaţilor şi gradaţilor voluntari.

Art. 91. - Fişele posturilor pentru soldaţii şi gradaţii voluntari se întocmesc în condiţiile stabilite pentru cadrele militare.

Art. 92. - Până la generalizarea şi asigurarea accesului direct la bazele de date centralizate specifice sistemului informatic al soldaţilor şi gradaţilor voluntari, se vor utiliza aplicaţiile existente.

Art. 93. - Până la primirea legitimaţiilor militare, soldaţilor şi gradaţilor voluntari li se vor elibera ordine de serviciu.

Art. 94. - Anexele nr. 1-20 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

ANEXA Nr. 1* la instrucţiuni

STRUCTURA

instruirii şi utilizării soldaţilor şi gradaţilor voluntari

* Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2 la instrucţiuni

- Model -

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Unitatea Militară nr...........

NESECRET

Exemplarul nr.......................

ANGAJAMENT PENTRU   EFECTUAREA   MODULULUI   INSTRUIRII   INDIVIDUALE

In baza Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, modificată şi completată prin Legea nr. 51/2010, între subsemnatul/subsemnata......................................., născut/născută în..................., judeţul......................, la data de............, cu domiciliul în....................., str............................nr......, bl......, sc....., ap....., judeţul................, în calitate de soldat voluntar, şi Ministerul Apărării Naţionale, reprezentat de..................................,în calitate de.................., s-a încheiat prezentul angajament, în vigoare pe întreaga perioadă a pregătirii, de la..........................până la...........................

Clauzele angajamentului sunt:

I.  Ministerul Apărării Naţionale se obligă să asigure:

a) hrană, echipament şi materiale de întreţinere gratuite pe timpul efectuării modulului instruirii individuale;

b) indemnizaţie lunară egală cu 50% din solda de funcţie şi solda de grad a unui soldat voluntar;

c) condiţii de pregătire prevăzute în dispoziţiile în vigoare, precum şi alte drepturi materiale conform prevederilor legale pe întreaga perioadă de pregătire;

d) asistenţă medicală şi medicamente gratuite, în condiţiile plăţii contribuţiei stabilite de lege.

II.  Subsemnatul, .............................., declar că doresc să urmez cursurile modulului instruirii individuale din cadrul programului şi mă oblig:

- să îmi însuşesc cunoştinţele şi să-mi formez deprinderile ca soldat voluntar;

-  să respect prevederile legilor ţării, ale regulamentelor militare şi ale celorlalte acte normative în vigoare care reglementează activitatea în şcolile de aplicaţie ale armelor/centrele de pregătire/unităţile de instrucţie;

- să manifest în toate împrejurările o comportare demnă şi civilizată, să apăr onoarea şi demnitatea de militar, să am o ţinută militară regulamentară şi să nu săvârşesc abateri disciplinare;

- să folosesc cu eficienţă baza materială de învăţământ şi celelalte bunuri materiale de instruire existente în instituţia militară şi să le păstrez în stare de funcţionare;

- după absolvirea modulului, să urmez modulul perfecţionării instruirii de specialitate;

- să restitui cheltuielile de întreţinere efectuate de Ministerul Apărării Naţionale pe timpul instruirii dacă:

- voi fi îndepărtat sau voi întrerupe angajamentul înainte de termen, conform art. 32 alin. (3) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, modificată şi completată prin Legea nr. 51/2010;

- nu promovez examenul susţinut la sfârşitul acestui modul, din motive imputabile mie;

- săvârşesc abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale, incompatibile cu calitatea de militar, potrivit legii;

- sunt condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia;

- sunt condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie sau din culpă, fără a fi privat de libertate.

Prevederile prezentului angajament se completează cu dispoziţiile Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, modificată şi completată prin Legea nr. 51/2010, şi ale ordinelor ministrului apărării naţionale în vigoare.

Drept care s-a încheiat prezentul angajament în două exemplare astăzi,....., din care un exemplar rămâne la batalionul de instrucţie/centrul de pregătire, iar al doilea la soldatul voluntar.

Comandantul/Şeful UM. nr.................,

..............................................................

..............................................................

Soldat voluntar......................................

(nume şi prenume)

Carte de identitate

Seria.......Nr......................

Eliberată de........................

La data de..........................

Consilier juridic,

............................................

Prezentul angajament s-a înregistrat la numărul .........din ...................., după ce în prealabil s-a verificat identitatea soldatului voluntar.

ANEXA Nr. 3 la instrucţiuni

- Model -

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Unitatea Militară nr...........

NESECRET

Exemplarul nr........................

CONTRACT PENTRU   EFECTUAREA   MODULULUI   PERFECŢIONĂRII   INSTRUIRII   DE   SPECIALITATE

Nr......din......

A.  Părţile contractului

Ministerul Apărării Naţionale, prin U.M.............., cu sediul în ......................, telefon........................, reprezentată legal prin............................., în calitate de....................., şi soldatul voluntar............................, domiciliat/ă în localitatea....................., str.......................nr....., bl....., sc....., ap....., judeţul ......................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria......nr..................., eliberat/ă de.............la data de..................., CNP............................., am încheiat prezentul contract în următoarele condiţii, asupra cărora am convenit:

B. Obiectul contractului

Asigurarea şi desfăşurarea activităţilor de formare profesională specifică soldaţilor voluntari, pe timpul efectuării modulului perfecţionării instruirii de specialitate.

C.  Durata contractului

Pe durată determinată, de.....luni, pe perioada cuprinsă între data de................şi data de................., necesară efectuării modulului perfecţionării instruirii de specialitate.

D.  Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor

1.  Ministerul Apărării Naţionale are, în principal, următoarele drepturi:

a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru soldatul voluntar, sub rezerva legalităţii lor;

b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de instruire;

c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii şi Regulamentului disciplinei militare;

d) să beneficieze de capacitatea de muncă a soldatului voluntar în funcţia repartizată, pe o perioadă de 4 ani, în condiţiile legii şi contractului de angajare încheiat după absolvirea modulului perfecţionării instruirii de specialitate.

2. Soldatul voluntar are, în principal, următoarele drepturi:

a) hrană, echipament şi materiale de întreţinere gratuite pe timpul efectuării modulului perfecţionării instruirii de specialitate;

b) soldă lunară;

c) condiţii de pregătire prevăzute în dispoziţiile în vigoare, precum şi alte drepturi materiale conform prevederilor legale pe întreaga perioadă de pregătire;

d) asistenţă medicală şi medicamente gratuite, în condiţiile plăţii contribuţiei stabilite de lege.

3.  Ministerului ApărăriiNaţionale îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) să acorde soldatului voluntar toate drepturile ce decurg din prezentul contract şi din actele normative în vigoare;

b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice necesare formării profesionale a soldatului voluntar;

c) să informeze soldatul voluntar asupra condiţiilor de pregătire, drepturilor şi obligaţiilor acestuia pe timpul programului de instruire;

d) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă pregătirea efectuată în cadrul şcolii de aplicaţie a armei/centrului de pregătire;

e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal.

4. Soldatului voluntar îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) să îşi însuşească cunoştinţele şi să îşi formeze deprinderile în arma/serviciul sau specialitatea militară în care se instruieşte, iar la sfârşitul acestui modul să promoveze examenul susţinut;

b) să respecte prevederile legilor ţării, jurământului militar, regulamentelor militare şi celorlalte acte normative în vigoare care reglementează activitatea în şcolile de aplicaţie ale armelor/centrele de pregătire/unităţile de instrucţie;

c) să folosească cu eficienţă baza materială de învăţământ şi celelalte bunuri materiale de instruire existente în instituţia militară şi să le păstreze în stare de funcţionare;

d) să manifeste în toate împrejurările o comportare demnă şi civilizată, să apere onoarea şi demnitatea de militar, să aibă o ţinută militară regulamentară şi să nu săvârşească abateri disciplinare;

e) să încheie cu Ministerul Apărării Naţionale, prin oricare dintre unităţile militare din ţară la care va fi repartizat în urma promovării modulului, un contract de angajare cu durata de 4 ani, în caz contrar obligându-se a plăti contravaloarea cheltuielilor efectuate pe timpul programului de instruire;

f) să plătească, în cazul încetării contractului înainte de termen pentru motive imputabile lui, contravaloarea cheltuielilor efectuate pe timpul programului de instruire.

E.  Dispoziţii finale

Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, modificată şi completată prin Legea nr. 51/2010, şi ale ordinelor ministrului apărării naţionale în vigoare.

Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului pentru efectuarea modulului perfecţionării instruirii de specialitate impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Comandantul/Şeful U.M. nr...............,

............................................................

.............................................................

Soldat voluntar,

.............................................................

Consilier juridic,

.............................................................

ANEXA Nr. 4* la instrucţiuni

- Model -

ROMANIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

.................................

-instituţia-

Seria...............Nr.............

       

Foto

              

L.S.

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

   Domnul....................................

- gradul, numele şi prenumele cu iniţiala tatălui -

născut în anul.......luna..............ziua...............în

localitatea................judeţul..................           a absolvit modulul perfecţionării     instruirii de specialitate în arma     /specialilatea militară

             -în clar-

cu durata de................................în

perioada..........................................  cu  media generala.....................................

COMANDANTUL ŞCOLII DE APLICAŢIE/CENTRULUI DE PREGĂTIRE

......................................................

L.S.

...............

.....................

Şeful Instrucţiei/similar

.......................................

Nr.......................

-nr. curent din registrul de evidenţa a actelor de studii-

Semnatura titularului

........................................

Data eliberării: anul......, luna.......ziua..........

ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

.......................................................

Foto

Seria...............Nr.............

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

       Domnul.........................................născut         în anul.......luna.......... ziua...........în      localitatea..................... judeţul.........................   a absolvit   modulul   perfecţionării    instruirii   de specialitate în arma /specialitatea militară ....................................cu durata

de..................... în perioada..............................   cu media generală..................................

COMANDANTUL ŞCOLII DE APLICAŢIE/CENTRULUI DE PREGĂTIRE

..............................................

LS.

.......................

.......................

Şeful Instrucţiei/similar

...............................

Nr...............

Data eliberării: anul......, luna.......ziua..........

* Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 5 la instrucţiuni

- Model -

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Unitatea Militară nr...........

NESECRET

Exemplarul nr................

CONTRACT   DE  ANGAJARE

nr......din..................

A.  Părţile contractului:

Angajatorul - Ministerul Apărării Naţionale, prin U.M. nr............., cu sediul în ....................., telefon ......................., reprezentată legal prin ........................................, în calitate de........................., şi domnul/doamna.........................................., domiciliat/ă în localitatea........................, str.............................nr...., bl......, sc......, ap......judeţul.................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria.....nr....................., eliberat/ă de.................la data de................., CNP..............................., în calitate de soldat voluntar, am încheiat prezentul contract de angajare în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

B. Obiectul contractului:

Indeplinirea atribuţiilor funcţionale ale postului încadrat şi salarizarea corespunzătoare acestuia

C.  Durata contractului:

Determinată, de.....luni, pe perioada cuprinsă între data de..................şi data de..................

D.  Locul de muncă:

1. Activitatea se desfăşoară la.............................................................................................

2.  In lipsa unui loc de muncă fix soldatul/gradatul voluntar va desfăşura activitatea astfel ..............................................................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

E.  Felul muncii:

Funcţia........................................................................................................................................................................ ..............................................

F. Atribuţiile postului:

Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contract.

G.  Condiţii de muncă:

Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale/alte condiţii de muncă.

H. Durata timpului de muncă:

Durata timpului de lucru este de .... ore/zi şi.....ore/săptămână.

a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: .... -ore zi/ore noapte/inegal -.

b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile Regulamentului de ordine interioară în unitate.

I. Concediul:

Durata concediului anual de odihnă este de .... zile şi se va modifica potrivit reglementărilor în vigoare. De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de .... zile.

J. Salarizarea:

1. Solda lunară............lei.

2. Alte elemente constitutive:

a) sporuri...............................................;

b) indemnizaţii.......................................;

c)...........................................................

...............................................................

3.  Data la care se plăteşte salariul este.................

K. Drepturile şi obligaţiile părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă:

a) echipament individual de protecţie...............................;

b) echipament individual de lucru.....................................;

c) materiale igienico-sanitare............................................;

d) alimentaţie de protecţie................................................;

e) alte drepturi şi obligaţii privind securitatea şi sănătatea în muncă............................................

L. Alte clauze:

a) pe timpul derulării prezentului contract soldatul sau gradatul voluntar se obligă să participe la misiuni internaţionale, în funcţie de nevoile Ministerului Apărării Naţionale;

b) alte clauze:........................................................................................................................................................................ ..................................

........................................................................................................................................................................ .......................................................

........................................................................................................................................................................ .......................................................

........................................................................................................................................................................ .......................................................

M. Drepturile şi obligaţiile generale ale părţilor:

1. Soldatul sau gradatul voluntar are, în principal, următoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;

b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

c) dreptul la concediu de odihnă anual;

d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

f) dreptul la formare profesională: în condiţiile actelor adiţionale.

2. Soldatului sau gradatului voluntar îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) obligaţia de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;

b) obligaţia de a respecta disciplina militară;

c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;

e) obligaţia de a proteja informaţiile clasificate;

f) obligaţia*) de a plăti contravaloarea cheltuielilor efectuate pe timpul programului de instruire, în cazul încetării contractului de angajare înainte de termen pentru motive imputabile soldatului sau gradatului voluntar.

3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

a) dreptul de a da dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru soldatul sau gradatul voluntar, sub rezerva legalităţii lor;

b) dreptul de a exercita controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

c)  dreptul de a constata săvârşirea abaterilor disciplinare şi de a aplica sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii şi Regulamentului disciplinei militare.

4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a)  obligaţia de a acorda soldatului sau gradatului voluntar toate drepturile ce decurg din contractul de angajare şi din actele normative în vigoare;

b) obligaţia de a asigura permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;

c) obligaţia de a informa soldatul sau gradatul voluntar asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;

d) obligaţia de a elibera, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de soldat sau gradat voluntar a solicitantului;

e) obligaţia de a asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal.

N. Dispoziţii finale:

Prevederile prezentului contract de angajare se completează cu dispoziţiile Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, modificată şi completată prin Legea nr. 51/2010 şi ale ordinelor ministrului apărării naţionale în vigoare.

Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului de angajare impune încheierea unui act adiţional la contractul de angajare, conform dispoziţiilor legale.

Prezentul contract de angajare s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

O. Conflicte:

Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract de angajare se soluţionează pe cale amiabilă, iar în caz contrar, de către instanţa judecătorească competentă, potrivit legii.

Comandantul/Şeful UM. nr...............,

...........................................................

...........................................................

Soldat sau gradat voluntar,

...........................................................

Consilier juridic,

...........................................................

*) Se aplică doar la primul contract.

ANEXA Nr. 6 la instrucţiuni

- Model -

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Unitatea Militară nr...........

NESECRET

Exemplarul nr.....................

Anexa nr. ... la............

ACT  ADIŢIONAL   LA  CONTRACTUL   DE  ANGAJARE

nr...... din..............

A.  Părţile contractului:

Angajatorul - Ministerul Apărării Naţionale, prin U.M. nr............., cu sediul în ....................., telefon ......................., reprezentată legal prin ........................................, în calitate de........................., şi domnul/doamna.........................................., domiciliat/ă în localitatea........................, str.............................nr...., bl......, sc......, ap......Judeţul.................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria.....nr....................., eliberat/ă de................., la data de................., CNP..............................., în calitate de soldat voluntar, am încheiat prezentul act adiţional la contractul de angajare nr.....din................., în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

B. Obiectul actului adiţional la contractul de angajare:

Indeplinirea atribuţiilor funcţionale ale postului ocupat, în condiţiile modificării uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 37 alin. (2) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, modificată şi completată prin Legea nr. 51/2010

C.  Durata contractului:

Prelungirea contractului de angajare cu .... luni, pe perioada cuprinsă între data de...................şi data de..................., dar nu mai mult de limitele prevăzute de lege

D.  Locul de muncă:

1. In perioada....................., activitatea se desfăşoară la....................................

2. In perioada...................., în lipsa unui loc de muncă fix soldatul sau gradatul voluntar va desfăşura activitatea astfel

........................................................................................................................................................................ ........................................................

E.  Felul muncii:

In perioada......................îndeplineşte funcţia...........................

F. Condiţii de muncă:

In perioada..................., activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale/alte condiţii de muncă.

G.  Durata timpului de muncă:

Durata timpului de muncă este de .... ore/zi şi .... ore/săptămână.

a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: .... - ore zi/ore noapte/inegal -.

b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile Regulamentului de ordine interioară în unitate.

H. Durata timpului de odihnă:

Durata concediului anual de odihnă se modifică potrivit.............................., ca urmare a participării la..........................., în perioada....................

De asemenea, beneficiază de un concediu/timp de odihnă suplimentar de .... zile.

I. Salarizarea:

In perioada......................., salarizarea se modifică astfel:

1. Solda lunară..................lei.

2. Alte elemente constitutive:

a) sporuri......................................................................;

b) indemnizaţii..............................................................;

c).................................................................................

..............................................................................

3.  Data la care se plăteşte salariul este.......................

J. Alte modificări aduse contractului de angajare:

Comandantul/Şeful U.M. nr...............,

............................................................

............................................................

Soldat sau gradat voluntar,

............................................................

Consilier juridic,

............................................................

ANEXA Nr. 7 la instrucţiuni

- Model -

ROMÂNIA

MINISTERULAPĂRĂRII NAŢIONALE

Unitatea Militară nr...........

NESECRET

Exemplarul nr..............

ANGAJAMENT PENTRU   FRECVENTAREA   UNOR   FORME   DE   PREGĂTIRE

Subsemnatul/Subsemnata,..................................., născut/ă în.....................Judeţul......................, la data de................., cu domiciliul în........................, str..................................nr....., bl....., sc....., ap.....Judeţul..................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria .... nr................., eliberat/ă de..................., la data de................., CNP............................., încadrat/ă în funcţia de.....................la U.M. nr.............., mă oblig ca după absolvirea...................................................................... să lucrez, în conformitate cu prevederile legale, cel puţin 2 ani la locul de muncă unde sunt/voi fi încadrat/ă.

De asemenea, mă oblig:

- să frecventez cu regularitate cursurile;

- să îmi însuşesc temeinic cunoştinţele predate.

In cazul în care nu voi îndeplini obligaţiile asumate prin prezentul angajament, voi fi exmatriculat sau voi părăsi cursul din motive ce îmi sunt imputabile ori în perioada consemnată în acest angajament voi fi îndepărtat din armată pentru comiterea unor infracţiuni sau săvârşirea unor abateri disciplinare grave ori voi demisiona, mă oblig să restitui atât cheltuielile efectuate de către Ministerul Apărării Naţionale, cât şi pe cele suportate de diferite organizaţii sau alţi parteneri externi, numai în cazul în care aceştia au solicitat recuperarea, potrivit actelor normative în vigoare.

Comandantul/Şeful U.M. nr...............,

............................................................

.............................................................

Soldat sau gradat voluntar,

............................................................

Consilier juridic,

............................................................

Prezentul angajament s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi s-a înregistrat la numărul.... din..........., după ce în prealabil s-a verificat identitatea soldatului/gradatului voluntar.

ANEXA Nr. 8 la instrucţiuni

ROMÂNIA

MINISTERULAPĂRĂRII NAŢIONALE

DOSARUL PERSONAL

AL

GRADUL MILITAR

NUMELE DE FAMILIE

INITIALA  TATĂLUI SI PRENUMELE

NOTĂ: Culoarea coperţilordosarului personal este verde.

ANEXA Nr. 9 la instrucţiuni

FISA MATRICOLA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(COD NUMERIC PERSONAL)

..............................................................................................................................

(numele, prenumele tatălui şi prenumele soldatului/gradatului voluntar)

..............................................................................................................................

(schimbări de nume)

1. Grade militare

Grade militare

Data acordării (înaintării)

Numărul şi data decretului sau ordinului

Observaţii

2. Arma, serviciul şi specialitatea militară

Denumirea

Numărul specialităţii militare

Numărul şi data ordinului

Armei sau serviciului

Specialităţii militare

3. Starea civilă

a) născut(ă) la...........în...................., naţionalitatea (etnia)..................., de religie................., fiul (fiica) lui ........................................................., de profesie..........................................., ocupaţia.................................................., naţionalitatea (etnia)..................., de religie................., si al................................................, de profesie.........................................................., ocupaţia........................................., naţionalitatea (etnia)..................., de religie..................

b) căsătorit(ă) la.....................cu................................................................., născut(ă) la.................... în ................................, de profesie...................................., ocupaţia.............................................., naţionalitatea (etnia)............................, de religie......................, absolvent(ă) a......................................., fiul (fiica) lui ............................................................, de profesie......................................................,

ocupaţia.............................................................., naţionalitatea (etnia)..................., de religie................., si al............................................................................., de profesie...................................................., ocupaţia...................................................., naţionalitatea (etnia)..................., de religie..................

c) copii:

prenumele............................................, născut la........................, ocupaţia..........................................,

prenumele............................................, născut la........................, ocupaţia..........................................,

prenumele............................................, născut la........................, ocupaţia..........................................,

prenumele............................................, născut la........................, ocupaţia..........................................,

prenumele............................................, născut la........................, ocupaţia..........................................,

prenumele............................................, născut la........................, ocupaţia..........................................,

d) divortat(ă) din vina cui s-a pronunţat, nr. si data sentinţei.................................................................. de către cine a fost pronunţată:............................................................................................................

e) divortat(ă) din vina cui s-a pronunţat, nr. si data sentinţei..................................................................

de către cine a fost pronunţată:..................................................................................

f) recăsătorit(ă).....................cu................................................................., născut(ă) la.................... în ................................, de profesie...................................., ocupaţia.............................................., naţionalitatea (etnia)............................, de religie......................, absolvent(ă) a.......................................,

fiul (fiica) lui ............................................................, de profesie......................................, ocupaţia.............................................................., naţionalitatea (etnia)..................., de religie.................,

si al......................................................., de profesie........................................................, ocupaţia.............................................................., naţionalitatea (etnia)..................., de religie..................

g) recăsătorit(ă).....................cu................................................................., născut(ă) la....................în ................................, de profesie ...................................., ocupaţia .............................................., naţionalitatea (etnia)............................, de religie......................, absolvent(ă) a......................................., fiul (fiica) lui ................................................., de profesie..............................................,

ocupaţia.............................................................., naţionalitatea (etnia)..................., de religie................., si al............................................................................., de profesie.................................., ocupaţia............................................., naţionalitatea (etnia)..................., de religie..................

h) decese (militar, soţie, copii):

4. Studii

a) Civile: profesionale, liceale, postliceale, superioare şi postuniversitare (se vor menţiona: denumirea instituţiei de învăţământ absolvite, durata studiilor şi anul absolvirii).

b) Militare: se vor menţiona: denumirea instituţiei militare de învăţământ (cursului, colegiului), durata studiilor şi anul absolvirii, media la absolvire.

5. Limbi străine, sporturi practicate, descrierea fizică

a) Limbi străine şi nivelul de cunoaştere

b) Sporturi practicate; hobby

c) Descrierea fizică: înălţimea..........., culoarea ochilor......................., culoarea părului........................., dacă poartă mustaţă...................................., semne particulare...........................................................

6. Ocupaţiile avute în viaţa civilă

(după terminarea gimnaziului, şcolii profesionale, liceului sau instituţiei de învăţământ superior)

Intervalul

(luna şi anul)

Funcţii îndeplinite

Denumirea

operatorului economic sau a instituţiei şi localitatea

Numărul şi data

documentului care atestă vechimea în muncă

de la

până la

7. Dacă are rude până la gradul II inclusiv, stabilite în străinătate*)

(unde şi când au plecat)

8. Dacă a fost condamnat*)

[numărul sentinţei, data, instanţa care a pronunţat-o, pedeapsa aplicată şi infracţiunea săvârşită.

Dacă s-a pronunţat o hotărâre de amnistiere, graţiere sau de anulare a pedepsei

(numărul şi data hotărârii)]. Dacă a fost reabilitat

*) Titularul şi soţia (soţul)

9. Alte date

a) averea personală, data dobândirii

b) activităţi salarizate practicate în afara serviciului

Intervalul

(luna, anul)

Activitatea

Locul de muncă

de la

până la

c) Date referitoare la: specialist de clasă, mecanic conductor (menţionându-se calificarea sau clasa pe care o are). Permis de conducere auto şi categoria

Data completării...........................................

.....................................

(gradul, numele, prenumele şi semnătura şi semnătura titularului fişei)                                                                                                  

....................................................

(gradul, numele, prenumele persoanei din structura de resurse umane

care a efectuat înscrisurile)

10. Funcţii îndeplinite ca militar

(militar în termen, militar cu termen redus, militar angajat pe bază de contract, soldat şi gradat voluntar - se vor scoate în evidenţă inclusiv perioadele de pregătire în cadrul modulelor)

Data numirii în funcţie (ziua, luna, anul)

Functia*)

Unitatea şi eşalonul superior acesteia

Numărul şi data ordinului de numire în funcţie şi cine l-a emis

Depus jurământul militar la........................................................................

(ziua, luna, anul, ordinul de zi pe unitate nr. )

*) După înscrierea funcţiei în care a fost numit, se vor menţiona în paranteză următoarele: gradul funcţiei, numărul specialităţii militare, coeficientul de ierarhizare.

11. Detaşări

Perioada

Unde se detaşează

Scopul

Numărul şi data ordinului de detaşare

şi cine l-a emis

de la

până la

12. Misiuni de menţinere a păcii sau în scopuri umanitare:

(denumirea misiunii, ţara, funcţia şi perioada)

13. Decoraţii, distincţii militare şi titluri

Denumirea decoraţiei sau titlului

Numărul şi data decretului

14. Gradaţii

Data acordării

(ziua, luna, anul)

Numărul gradaţiei acordate

Numărul şi data

ordinului de zi şi unitatea emitentă

Observaţii

15. Schimbări intervenite după întocmirea fişei matricole care nu au spaţii rezervate în cuprinsul acesteia sau pentru care s-au completat spaţiile

Data raportării

Schimbări intervenite

Data producerii schimbărilor

Gradul, numele, prenumele şi semnătura titularului fişei matricole

16. Starea de sănătate

a) Grupa sanguină

b) Internări în spitale, concedii medicale (pentru femei şi concediile de maternitate), concedii pentru creşterea şi îngrijirea copilului, scutiri medicale

Perioada internării în spital, a concediului medical sau a scutirii medicale

Menţiuni privind: internarea, locul şi diagnosticul; concediul sau scutirea medicală acordată; diagnosticul, concediul de maternitate, nr. şidataO.Z.U.*)

c) clasări medicale şi ridicarea acestora (felul clasării, diagnosticul care a hotărât clasarea sau ridicarea acesteia; denumirea, numărul şi data documentului)

17. Recompense

Nr. şidataO.Z.U.

Felul recompensei

De către cine a fost recompensat

*) Ordin de zi pe unitate.

18. Sancţiuni disciplinare

Pentru ce a fost sancţionat

Data săvârşirii abaterii

Sancţiunea aplicată

şi data când a fost

executată

De cine a fost sancţionat

Când şi de către cine

a fost ridicată

sancţiunea

19. Confruntarea datelor din fişă cu titularul

Data

Semnătura titularului

Gradul, numele şi prenumele persoanei din compartimentul resurse umane în prezenţa căreia

s-a efectuat confruntarea

Semnătura persoanei din compartimentul resurse umane în prezenţa căreia

s-a efectuat confruntarea

ANEXA Nr. 10a la instrucţiuni

INVENTARUL

documentelor cuprinse în dosarul personal

Nr. crt.

Denumirea documentului

Nr. filelor

Semnătura persoanei din compartimentul

resurse umane

Observaţii

ANEXA Nr. 10b la instrucţiuni

REGISTRUL

de evidenţă a dosarelor personale

Nr. crt.

- Gradul

- Arma

Numele, prenumele tatălui şi al militarului

- Unitatea militară de unde vine dosarul personal

- Nr. adresei

cu care s-a primit dosarul personal

- Unitatea militară unde se trimite dosarul personal

- Nr. adresei

cu care s-a expediat dosarul personal

Observaţii

ANEXA Nr. 11 la instrucţiuni

REGISTRUL

de evidenţă pe funcţii

Functia, gradul,

specialitatea militară,

coeficientul

de ierarhizare

Gradul, arma,

vechimea în grad,

numele si prenumele

tatălui şi al militarului

Data naşterii

Naţionalitatea (etnia) Religia

Studii civile

Când a fost numit

în această funcţie,

nr. si data ordinului

şi cine l-a emis

Când şi unde

a fost mutat

din această funcţie,

nr. şi data ordinului

şi cine l-a emis

De când este în armată

De când este S.G.V.*)

Starea civilă

Studii militare

*) Soldat/gradat voluntar

ANEXA Nr. 12*) la instrucţiuni

- Model -

Coperta: culoare verde deschis

*) Anexa nr. 12 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 13 la instrucţiuni

- Model -

FIŞA  CU   PRINCIPALELE   DATE

Caporal (Com. infm.) Pelmuş Florea Gabriel-Cristian

Comandant grupă radio, plutonul radio,

Compania 218 Transmisiuni, Brigada 24 Logistică

ID 121078

• Vechimea în grad:          1.12.2005

• Data şi locul naşterii: 10 februarie 1982, Pucioasa, judeţul Dâmboviţa

• Starea civilă:  Căsătorit, soţia referent, are un fiu în vârstă de 8 ani

• Limbi străine: Engleza - bine

• Studii:- Liceul Industrial nr. 2 din localitatea Buzău, cu diplomă de bacalaureat, 2000;

- Cursul de perfecţionare pentru gradul de caporal clasa a III-a, două luni, 2006.

• Specialităţi militare: 098, 108, 121*

• Stagiul militar: Satisfăcut/Nu a satisfăcut stagiul militar.

• Funcţii îndeplinite: - 2000-2005, radiotelefonist, autostaţia 1 radio, plutonul radio la Regimentul 48 Rachete Sol-Aer;

- 2005-2007, şef staţie, plutonul transmisiuni la Batalionul 45 Artilerie.

De la 1.02.2007 îndeplineşte funcţia actuală.

• Starea de sănătate: Apt medical grupa a IV-a

• Aprecierea de serviciu în ultimul an: Foarte bun

• Coeficient de ierarhizare: 1,90

Autorizaţie de acces: nivel Secret de serviciu seria Ba nr. 15846 din 10.08.2004.

Comandantul Brigăzii 24 Logistică,

colonel Remus Cerneanu

Şeful personalului,

It.-col. Stanică Dascaiu

Intocmit:

cpt. Vasile Ion

5012/178

RD.S.............../B/S 1562/............02.2007/2 ex./I.V

* Se vor înscrie toate specialităţile militare pe care le deţine militarul voluntar.

ANEXA Nr. 14a la instrucţiuni

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

.................................................................

(eşalonul)

.................................................................

(categoria documentului)

Exemplarul nr.......................

Anexă la nr..............................

TABEL

cu soldaţii şi gradaţii voluntari din..........................................................care se propun a fi numiţi în alte funcţii

(eşalonul care face propunerea)

Nr. crt.

Gradul (arma);

numele, prenumele

tatălui şi al militarului;

vechimea în funcţie;

data naşterii

Incadrarea

în funcţia actuală

(cu ID* şi elementele din statul de organizare); data numirii în funcţia actuală

Studii şi anul absolvirii

Calificativul din aprecierea de serviciu pe ultimul an

Funcţia în care se propune a fi încadrat (cu ID şi

elementele de stat); schimbă

sau nu garnizoana

Numărul adresei prin care s-a obţinut avizul comandantului unităţii în care se mută militarul

Observaţii

0

1

2

3

4

5

6

7

Comandantul...........................................

.................................................................

(gradul)

.................................................................

(prenumele şi numele)

Şeful........................................................

................................................................

(gradul)

................................................................

(numele şi prenumele)

Intocmit:

.................................................................

(gradul, numele, prenumele şi nr. de telefon)

RD.S................./../............../.....................

* Număr de identificare a postului din statul de organizare.

ANEXA Nr. 14b la instrucţiuni

ROMANIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

.................................................................

(eşalonul)

.................................................................

(categoria documentului)

Exemplarul nr............................................

Anexă la nr...............................................

TABEL

cu soldaţii şi gradaţii voluntari din......................................................care se propun a fi detaşaţi

(eşalonul care face propunerea)

Nr. crt.

Gradul (arma);

numele, prenumele tatălui şi al militarului; data naşterii

Incadrarea în funcţia

actuală (cu ID şi elementele din statul

de organizare);

data numirii în funcţia actuală

Studii şi anul absolvirii

Calificativul din aprecierea

de serviciu pe ultimul an

Motivul pentru care se solicită detaşarea

Numărul adresei prin care s-a obţinut acordul comandantului unităţii militare în care se detaşează militarul

Observaţii

0

1

2

3

4

5

6

7

Comandantul...........................................

.................................................................

(gradul)

.................................................................

(prenumele şi numele)

Şeful.......................................................

...............................................................

(gradul)

.................................................................

(numele si prenumele)

Intocmit:

.................................................................

(gradul, numele, prenumele şi nr. de telefon)

RD.S................./../............../....................

NOTĂ:

Rubrica nr. 6 nu se completează atunci când detaşarea se efectuează pentru a urma diferite forme de pregătire.

ANEXA Nr. 15a la instrucţiuni

- Model -

ROMANIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Statul Major General

Nr. ... din ....

.................................................................

(categoria documentului)

Exemplarul nr.......................

S.E.0010

Dosar nr..............................

ORDINUL

şefului Direcţiei personal şi mobilizare

Nr. K.P.V......................

.....................................                                                                                                                                                         

(data emiterii)

Bucureşti

In baza art. 39 alin. (1) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, modificată şi completată prin Legea nr. 51/2010, şi a art. 37 alin. (2) din Instrucţiunile de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2010, (gradul, arma, numele, prenumele tatălui, prenumele)................................................................................................................................................  (funcţia şi denumirea unităţii, inclusiv cea istorică)..............................................................................................................................  se detaşează în perioada................................la (denumirea unităţii la care se detaşează, inclusiv cea istorică)....................................................................  pentru ........................................................................................................................................................................ .....................*.

Motivarea de fapt: **........................................................................................................................................................................ .......................

Şeful Direcţiei personal şi mobilizare,

Şeful serviciului personal,

Intocmit:................................................................................

(gradul, numele, prenumele şi nr. de telefon)

RD.S...../../..../.......

* Situaţiile prevăzute la art. 37 alin. (1) din Instrucţiunile de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2010.

** Se completează conform modelului stabilit pentru cadrele militare în activitate.

ANEXA Nr. 15b la instrucţiuni

- Model -

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Statul Major General

Nr. ... din ....

.........................................

(categoria documentului)

Exemplarul nr.......................

S.E.0010

Dosar nr..............................

ORDINUL

şefului Direcţiei personal şi mobilizare

Nr. K.P.V.....................................

..................................

(data emiterii)

Bucureşti

In baza art. 39 alin. (1) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, modificată şi completată prin Legea nr. 51/2010, şi a art. 37 alin. (2) din Instrucţiunile de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2010, următorii soldaţi şi gradaţi voluntari se detaşează în perioada..........................................................la........................................... (denumirea unităţii la care se detaşează, inclusiv cea istorică) pentru..................................................................*, astfel:

1........................................................................................................................................................................ ......................................................

(gradul, arma, numele, prenumele tatălui, prenumele)

........................................................................................................................................................................ ........................................................

(funcţia şi denumirea unităţii, inclusiv cea istorică)

2........................................................................................................................................................................ ......................................................

(gradul, arma, numele, prenumele tatălui, prenumele)

........................................................................................................................................................................ ........................................................

(funcţia şi denumirea unităţii, inclusiv cea istorică)

Motivarea de fapt: **........................................................................................................................................................................ .........................

Şeful Direcţiei personal şi mobilizare,

Şeful serviciului personal,

Intocmit:................................................................................

(gradul, numele, prenumele şi nr. de telefon)

RD.S...../../..../.......

* Situaţiile prevăzute la art. 37 alin. (1) din Instrucţiunile de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2010.

** Se completează conform modelului stabilit pentru cadrele militare în activitate.

ANEXA Nr. 15c la instrucţiuni

- Model -

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Statul Major General

Nr. ... din ....

..........................................

(categoria documentului)

Exemplarul nr.......................

S.E.0010

Dosar nr..............................

ORDINUL

şefului Direcţiei personal şi mobilizare

Nr. K.P.V................

...............................

(data emiterii)

Bucureşti

In baza art. 39 alin. (1) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, modificată şi completată prin Legea nr. 51/2010, şi a art. 37 alin. (2) din Instrucţiunile de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2010, pe data de...................................................încetează detaşarea(gradul, arma, numele, prenumele tatălui, prenumele)..........................................................................................................  la (denumirea unităţii, inclusiv cea istorică) ...........................................................................................................................  pentru.......................................................................................................

Motivarea de fapt: **........................................................................................................................................................................ .........................

Şeful Direcţiei personal şi mobilizare,

Şeful serviciului personal,

Intocmit:................................................................................

(gradul, numele, prenumele şi nr. de telefon)

RD.S...../../..../.......

* Se va înscrie motivul real pentru care s-a dispus încetarea detaşării.

** Se completează conform modelului stabilit pentru cadrele militare în activitate.

ANEXA Nr. 15d la instrucţiuni

- Model -

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Statul Major General

Nr. ... din ....

......................................

(categoria documentului)

Exemplarul nr.......................

S.E.0010

Dosar nr..............................

ORDINUL

şefului Direcţiei personal şi mobilizare

Nr. K.P.V........................................

..............................

(data emiterii)

Bucureşti

In baza art. 40 alin. (1) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, modificată şi completată prin Legea nr. 51/2010, şi a art. 34 alin. (3) din Instrucţiunile de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2010, pe data de(gradul, arma, numele, prenumele tatălui, prenumele) .....................................................................................................................................  se eliberează din funcţia de(functia şi denumirea unităţii, inclusiv cea istorică)...........................................................................  şi se numeşte în funcţia de(functia şi denumirea unităţii, inclusiv cea istorică)......................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................................................ .......................................................

(ID, gradul funcţiei, numărul specialităţii militare, coeficientul de ierarhizare)

Se........................................................................................................................................................................ .....................................................

Motivarea de fapt: **........................................................................................................................................................................ .........................

Şeful Direcţiei personal şi mobilizare,

Şeful serviciului personal,

Intocmit:................................................................................

(gradul, numele, prenumele şi nr. de telefon)

RD.S...../../..../.......

* Se completează cu una dintre situaţiile următoare:

- se mută în interes de serviciu, nu schimbă garnizoana;

- se mută în interes de serviciu, schimbă garnizoana prima dată sau a doua oară în acest an calendaristic;

- se mută ca urmare a modificărilor intervenite în statul de organizare, nu schimbă garnizoana sau schimbă garnizoana prima dată ori a doua oară în acest an calendaristic;

- se mută la cerere, schimbă/nu schimbă garnizoana.

** Se completează conform modelului stabilit pentru cadrele militare în activitate.

ANEXA Nr. 15e la instrucţiuni

- Model -

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Statul Major General

Nr. ... din ....

.........................................

(categoria documentului)

Exemplarul nr.......................

S.E.0010

Dosar nr..............................

ORDINUL

şefului Direcţiei personal şi mobilizare

Nr. K.RV....................................

................................

(data emiterii)

Bucureşti

In baza art. 40 alin. (1) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, modificată şi completată prin Legea nr. 51/2010, şi a art. 34 alin. (3) din Instrucţiunile de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2010, pe data de.................., următorii soldaţi şi gradaţi voluntari se eliberează din funcţiile în care sunt încadraţi şi se numesc în funcţiile specificate în dreptul fiecăruia, astfel:

1........................................................................................................................................................................ ......................................................

(gradul, arma, numele, prenumele tatălui, prenumele)

din functia de........................................................................................................................................................................ ....................................

(functia şi denumirea unităţii, inclusiv cea istorică)

în functia de........................................................................................................................................................................ .....................................

(functia şi denumirea unităţii, inclusiv cea istorică)

- ........................................................................................................................................................................ ......................................................

(ID, gradul funcţiei, numărul specialităţii militare, coeficientul de ierarhizare)

Se........................................................................................................................................................................ .....................................................

                                                                                                                                

Motivarea de fapt ........................................................................................................................................................................ ............................

2........................................................................................................................................................................ .......................................................

Şeful Direcţiei personal şi mobilizare,

Şeful serviciului personal,

Intocmit:................................................................................

(gradul, numele, prenumele şi nr. de telefon)

RD.S...../../..../.......

* Se completează cu una dintre situaţiile următoare:

- se mută în interes de serviciu, nu schimbă garnizoana;

- se mută în interes de serviciu, schimbă garnizoana prima dată sau a doua oară în acest an calendaristic;

- se mută ca urmare a modificărilor intervenite în statul de organizare, nu schimbă garnizoana sau schimbă garnizoana prima dată ori a doua oară în acest an calendaristic;

- se mută la cerere, schimbă/nu schimbă garnizoana.

** Se completează conform modelului stabilit pentru cadrele militare în activitate.

ANEXA Nr. 15f la instrucţiuni

- Model -

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Statul Major General

Nr. ... din ....

...........................................

(categoria documentului)

Exemplarul nr.......................

S.E.0010

Dosar nr..............................

ORDINUL

şefului Direcţiei personal şi mobilizare

Nr. K.P.V........................................

........................................................

(data emiterii)

Bucureşti

In baza art. 45 alin. (1) lit......* din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, modificată şi completată prin Legea nr. 51/2010, şi a art......** din Instrucţiunile de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2010, pe data de (gradul, arma, numele, prenumele tatălui, prenumele)................................,..................................................................................................... (funcţia şi denumirea unităţii, inclusiv cea istorică) ..............................................................................................................................  se trece în rezervă.

Motivarea de fapt:***........................................................................................................................................................................ ......................

Şeful Direcţiei personal şi mobilizare,

Şeful serviciului personal,

Intocmit:................................................................................

(gradul, numele, prenumele şi nr. de telefon)

RD.S...../../..../.......

* Se va înscrie una dintre literele prevăzute la art. 45 alin. (1) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, modificată şi completată prin Legea nr. 51/2010.

** Se va înscrie articolul din Instrucţiunile de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2010, corespunzător situaţiei care a determinat trecerea în rezervă.

*** Se completează conform modelului stabilit pentru cadrele militare în activitate.

ANEXA Nr. 15g la instrucţiuni

- Model -

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Statul Major General

Nr. ... din ....

......................................

(categoria documentului)

Exemplarul nr.......................

S.E.0010

Dosar nr..............................

ORDINUL

şefului Direcţiei personal şi mobilizare

Nr. K.P.V........................................

.........................................................

(data emiterii)

Bucureşti

In baza art. 45 alin. (1) lit.....* din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, modificată şi completată prin Legea nr. 51/2010, şi a art.....** din Instrucţiunile de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2010, pe data de........................., următorii militari voluntari se trec în rezervă, astfel:

1........................................................................................................................................................................ .......................................................

(gradul, arma, numele, prenumele tatălui, prenumele)

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(funcţia şi denumirea unităţii, inclusiv cea istorică)

Motivarea de fapt:***........................................................................................................................................................................ ........................

2........................................................................................................................................................................ .....................................................,

(gradul, arma, numele, prenumele tatălui, prenumele)

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(funcţia şi denumirea unităţii, inclusiv cea istorică)

Motivarea de fapt:***........................................................................................................................................................................ ........................

Şeful Direcţiei personal şi mobilizare,

Şeful serviciului personal,

Intocmit:................................................................................

(gradul, numele, prenumele şi nr. de telefon)

RD.S...../../..../.......

* Se va înscrie una dintre literele prevăzute la art. 45 alin. (1) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, modificată şi completată prin Legea nr. 51/2010.

** Se va înscrie articolul din Instrucţiunile de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2010, corespunzător situaţiei care a determinat trecerea în rezervă.

*** Se completează conform modelului stabilit pentru cadrele militare în activitate.

ANEXA Nr. 15h la instrucţiuni

- Model -

ROMANIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Statul Major General

Nr. ... din ....

.......................................

(categoria documentului)

Exemplarul nr.......................

S.E.0010 Dosar nr..............................

ORDINUL

şefului Direcţiei personal şi mobilizare

Nr. K.P.V........................................

.......................................................                                                                                                                                                         

(data emiterii)

Bucureşti

In baza art. 47 alin. (1) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, modificată şi completată prin Legea nr. 51/2010, şi a art. 34 alin. (9) din Instrucţiunile de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2010, pe data de(gradul, arma, numele, prenumele tatălui, prenumele, funcţia şi denumirea unităţii, inclusiv cea istorică)...........................................*,.................................................................................................................................................  se pune la dispoziţia........................................................................................................., fiind cercetat/judecat în stare de libertate.

Motivarea de fapt: **........................................................................................................................................................................ ........................

Şeful Direcţiei personal şi mobilizare,

Şeful serviciului personal,

Intocmit:................................................................................

(gradul, numele, prenumele şi nr. de telefon)

RD.S...../../..../.......

* Se va înscrie data începerii cercetării/judecării.

** Se completează conform modelului stabilit pentru cadrele militare în activitate.

ANEXA Nr. 15i la instrucţiuni

- Model -

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Statul Major General

Nr. ... din ....

..........................................

(categoria documentului)

Exemplarul nr.......................

S.E.0010

Dosar nr..............................

ORDINUL

şefului Direcţiei personal şi mobilizare

Nr. K.P.V........................................

.........................................................

(data emiterii)

Bucureşti

Se revocă Ordinul nr. K.P.V.............................din..................................., în partea care se referă la................................... a (gradul, arma, numele, prenumele tatălui, prenumele) ................................................................................................. din(funcţia şi denumirea unităţii, inclusiv cea istorică)..............................................................................................................................  şi numirea în(functia şi denumirea unităţii, inclusiv cea istorică)................................................................................................................ 

Motivarea de fapt: *........................................................................................................................................................................ .........................

Şeful Direcţiei personal şi mobilizare,

Şeful serviciului personal,

Intocmit:................................................................................

(gradul, numele, prenumele şi nr. de telefon)

RD.S...../../..../.......

* Se completează conform modelului stabilit pentru cadrele militare în activitate.

ANEXA Nr. 16*) la instrucţiuni

TRASEUL DOCUMENTELOR

în situaţia mutării soldaţilor şi gradaţilor voluntari

A. Mutarea survine înlre două batalioane din cadrul aceleiaşi brigazi

*) Anexa nr. 16 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 17a la instrucţiuni

- Model -

FIŞĂ   DE  APRECIERE  ANUALĂ/SPECIALĂ

|__| Anuală                           |__|   Specială

A. DATE PERSONALE/ADMINISTRATIVE

Numele, prenumele tatălui şi prenumele

Gradul militar

Funcţia

Arma/Serviciul

Specialitatea militară

Perioada evaluată

Starea de sănătate

B. EVALUAREA PERFORMANŢEI - Evaluatorul iniţiator

B.1.  caracteristici individuale  (alegeţi  descrierea  adecvată  a fiecărei  caracteristici  individuale şi încercuiţi  nota corespunzătoare acesteia)

1. Nivelul cunoştinţelor profesionale (Se are în vedere dacă persoana respectivă deţine cunoştinţele cerute de post.)

5

Deţine cunoştinţe profesionale excepţionale.

4

Deţine cunoştinţe profesionale foarte bune.

3

Deţine cunoştinţe profesionale bune.

2

Deţine cunoştinţe profesionale satisfăcătoare.

1

Nu deţine cunoştinţele profesionale necesare îndeplinirii atribuţiilor.

2. Nivelul deprinderilor practice (Se are în vedere dacă persoana respectivă are formate deprinderi practice de mânuire,   exploatare   si   întreţinere   a   armamentului individual şi a tehnicii din dotare.)

5

Are deprinderi practice excepţional formate.

4

Are deprinderi practice foarte bine formate.

3

Are deprinderi practice bine formate.

2

Are deprinderi practice satisfăcătoare.

1

Nu are formate deprinderi practice.

3. Nivelul pregătirii fizice (Se are în vedere dacă persoana respectivă îndeplineşte standardele de pregătire fizică prevăzute pentru fiecare categorie de vârstă.)

5

Indeplineşte standardele de pregătire fizică la nivel excepţional.

4

Indeplineşte standardele de pregătire fizică la nivel foarte bun.

3

Indeplineşte standardele de pregătire fizică la nivel bun.

2

Indeplineşte standardele de pregătire fizică la nivel satisfăcător.

1

Nu corespunde standardelor de pregătire fizică.

4.   Asumarea   responsabilităţii   (Se   are   în   vedere disponibilitatea asumării responsabilităţilor sau a altor sarcini.)

5

Este extrem de doritor în a-şi asuma responsabilităţi noi.

4

Işi asumă cu uşurinţă responsabilităţi noi.

3

Işi asumă cu greu responsabilităţi noi.

2

Işi asumă numai responsabilităţile ce revin postului.

1

Evită să îşi asume responsabilităţi.

5. Capacitatea de lucru în echipă (Se are în vedere cât de bine colaborează cu ceilalţi.)

5

Este un excelent colaborator, punând pe primul plan interesul colectiv.

4

Colaborează foarte bine cu  membrii echipei/grupei, manifestând apropiere de interesul colectiv.

3

Colaborează bine cu membrii echipei/grupei.

2

Nu colaborează bine cu membrii echipei/grupei, vizând, în general, interesele personale.

1

Este individualist şi, în general, nu colaborează cu membrii echipei/grupei, urmărind întotdeauna interesele personale.

6. Incredere (Se are în vedere gradul de încredere care i se poate acorda în timpul si în afara serviciului.)

5

Este demn de încredere în orice situaţie.

4

Este demn de încredere în privinţa sarcinilor de serviciu.

3

Nu este întotdeauna demn de încredere în privinţa sarcinilor de serviciu.

2

Nu este demn de încredere în privinţa sarcinilor de serviciu.

1

Nu este demn de încredere în nicio situaţie.

7. Rezistenţa la stres (Se are în vedere îndeplinirea atribuţiilor funcţionale şi misiunilor în condiţii de stres.)

5

Este excepţional de calm şi foarte eficient în condiţii de stres.

4

Este foarte calm şi eficient în condiţii de stres.

3

Reuşeşte să rămână calm, dar este mai puţin eficient în condiţii de stres.

2

Reuşeşte cu greu să rămână calm şi să fie eficient în condiţii de stres.

1

Nu îşi poate păstra calmul şi este ineficient în condiţii de stres.

8. Ţinuta şi comportamentul (Se are în vedere ţinuta şi comportamentul în timpul serviciului şi în afara orelor de lucru.)

5

Are o ţinută impecabilă şi un comportament exemplar.

4

Are o ţinută foarte îngrijită şi un comportament ireproşabil.

3

Are o ţinută şi un comportament adecvate.

2

Nu  acordă  importanţă ţinutei  şi  are  unele carenţe comportamentale.

1

Este     foarte     neîngrijit    şi     are     multe     carenţe comportamentale.

9. Comunicare (Trebuie avut în vedere cât de eficient se exprimă oral şi în scris, avându-se în vedere atribuţiile funcţionale.)

5

Este extrem de concis, clar şi convingător în exprimare.

4

Este foarte fluent şi clar în exprimare.

3

Nu are dificultăţi de exprimare şi este uşor de înţeles.

2

Are unele dificultăţi de exprimare, dar se poate face înţeles.

1

Are multe dificultăţi de exprimare şi nu poate fi uşor înţeles.

10. Abilitatea de organizare (Trebuie avute în vedere capacitatea de înţelegere şi ierarhizare a priorităţilor, capacitatea de evaluare şi modul de supraveghere a realizării sarcinilor etc.)

5

Verifică permanent modul de realizare a sarcinilor şi evaluează corect priorităţile şi persoanele cu care vine în contact.

4

Verifică permanent modul de realizare a sarcinilor şi, în general, evaluează corect priorităţile şi persoanele cu care vine în contact.

3

Verifică modul de realizare a sarcinilor numai când este cazul şi, în general,  evaluează suficient de corect priorităţile şi persoanele cu care vine în contact.

2

Verifică modul de realizare a sarcinilor numai dacă i se ordonă şi nu reuşeşte să evalueze suficient de corect priorităţile şi persoanele cu care vine în contact.

1

Este delăsător în privinţa controlului asupra sarcinilor repartizate, nu are capacitatea de a înţelege priorităţile şi de a cunoaşte persoanele cu care vine în contact.

B.2. COMENTARII ALE EVALUATORULUI INIŢIATORASUPRA PERFORMANŢEI

B.3. CALIFICATIV GENERAL AL PERFORMANŢEI SOLDATULUI/GRADATULUI VOLUNTAR

Excepţional

Foarte bun

Bun

Corespunzător

Mediocru

Necorespunzător

C. EVALUAREA POTENŢIALULUI - Evaluatorul iniţiator

Potenţial de promovare în corpul maiştrilor militari şi subofiţerilor

Potenţial de promovare în gradul următor

Potenţial de utilizare în altă armă/serviciu/specialitate militară

COMENTARII ALE EVALUATORULUI INIŢIATOR ASUPRA POTENŢIALULUI

Gradul, numele, prenumele şi semnătura evaluatorului iniţiator

.................................................................................................................

..................................................................................................................

Funcţia evaluatorului iniţiator

............................................................................................................................ Data..........................................

D. EVALUAREA FINALĂ- Evaluatorul decident

CALIFICATIVUL FINAL AL EVALUĂRII PERFORMANŢEI

Gradul, numele, prenumele şi semnătura evaluatorului decident

................................................................................................................................

Funcţia evaluatorului decident

..................................................................................................................................

Data.........................................

LUAT LA CUNOŞTINŢĂ:

Gradul, numele, prenumele şi semnătura soldatului/gradatului voluntar

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Anexez contestaţie:         DA |__|        NU|__|

Semnătura...............................

Data........................................

ANEXA Nr. 17b la instrucţiuni

METODOLOGIA

de întocmire şi completare a aprecierii de serviciu a soldaţilor şi gradaţilor voluntari

Art. 1. - Fişa de apreciere anuală a soldaţilor şi gradaţilor voluntari este structurată în 3 părţi principale, care se adresează, pe rând, militarului evaluat, evaluatorului iniţiator şi evaluatorului decident.

Art. 2. - Rubrica Ase completează de către structura de personal cu datele militarului evaluat, astfel:

a) în caseta „Numele, prenumele tatălui şi prenumele" se trec informaţiile respective, cu litere majuscule;

b) în interiorul casetei „Gradul militar" se înscrie gradul militar, întreg sau abreviat, cu litere minuscule;

c) în caseta „Funcţia" se completează cu litere minuscule, întreg sau abreviat, denumirea funcţiei, însoţită de structura din care face parte. Exemplu: Pistolar 2 la Grupa 1 Infanterie/Plutonul 1 Infanterie/Compania 2 Infanterie;

d) în casetele „Arma/Serviciul" şi „Specialitatea militară" se înscriu, întreg sau abreviat, cu litere minuscule, informaţiile cerute;

e) în caseta „Perioada evaluată" se trece perioada pentru care soldatul sau gradatul voluntar este evaluat. Exemplu: 31 ian. -31 dec. 2006;

f) în caseta „Starea de sănătate" se trece rezultatul final din fişa de examinare medicală.

Art. 3. - (1) Rubrica B „Evaluarea performanţei" este destinată aprecierii nivelului la care se situează caracteristicile individuale ce permit realizarea cu succes a atribuţiilor postului. Caracteristicile individuale sunt prezentate în rubrica B1 şi sunt exprimate, fiecare, prin 5 descriptori, ordonaţi pe o scală cu 5 note, de la 5 la 1, corespunzătoare nivelurilor „Excepţional", „Foarte bun", „Bun", „Mediocru" şi „Necorespunzător".

(2) Evaluatorul iniţiator încercuieşte nota ce reprezintă descriptorul care caracterizează cel mai bine fiecare caracteristică individuală a soldatului sau gradatului voluntar evaluat şi efectuează media aritmetică.

(3)  Media aritmetică a celor 10 note acordate la fiecare caracteristică individuală a soldatului sau gradatului voluntar se transformă în calificativul general al performanţei, astfel:

- între 4,50 şi 5,00 se acordă calificativul „Excepţional";

- între 4,00 şi 4,49 se acordă calificativul „Foarte bun";

- între 3,00 şi 3,99 se acordă calificativul „Bun";

- între 2,00 şi 2,99 se acordă calificativul „Corespunzător";

- între 1,50 şi 1,99 se acordă calificativul „Mediocru";

- între 1,00 şi 1,49 se acordă calificativul „Necorespunzător".

(4)  Rubrica B2 cuprinde alte comentarii ale evaluatorului iniţiator referitoare la activitatea desfăşurată de soldatul sau gradatul voluntar pe perioada evaluată. Aici se pot menţiona anumite aspecte privind rezultatele obţinute de către soldatul sau gradatul voluntar în procesul de instruire, precum şi unele recomandări cu privire la activitatea de perfecţionare a pregătirii acestuia.

(5)In rubrica B3 evaluatorul iniţiator marchează cu X calificativul general al performanţei, corespunzător mediei aritmetice. Art. 4. - (1) In rubrica C evaluatorul iniţiator apreciază potenţialul soldatului sau gradatului voluntar, astfel:

a) potenţialul de promovare în corpul maiştrilor militari şi subofiţerilor, înscriind „DA" sau „NU" în rubrica specificată;

b) potenţialul de promovare în gradul următor, consemnând „DA" sau „NU" în rubrica specificată;

c) potenţialul de utilizare a soldatului sau gradatului voluntar într-o altă armă sau specialitate militară, trecând arma/serviciul sau specialitatea militară în care ar putea fi utilizat, dacă este cazul.

(2) Evaluatorul iniţiator menţionează alte comentarii referitoare la potenţialul soldatului sau gradatului voluntar pe perioada evaluată, pentru a susţine cu argumente aprecierile făcute.

(3)In finalul acestei rubrici, evaluatorul iniţiator va consemna gradul, numele, prenumele, funcţia deţinută, data întocmirii aprecierii de serviciu şi semnătura.

Art. 5. - (1) Rubrica D aparţine evaluatorului decident, acesta completând dacă este sau nu de acord cu aprecierile făcute de către evaluatorul iniţiator.

(2) In cazul în care este de acord cu aprecierea făcută de către evaluatorul iniţiator, decidentul completează „Sunt de acord cu aprecierea evaluatorului iniţiator asupra performanţei şi potenţialului soldatului/gradatului voluntar evaluat" şi trece calificativul final al performanţei. Tot în cadrul acestei rubrici, evaluatorul decident menţionează alte comentarii referitoare la performanţa şi potenţialul soldatului sau gradatului voluntar pe perioada evaluată, pentru a susţine cu argumente aprecierile făcute.

(3) In cazul în care nu este de acord cu aprecierea făcută de către evaluatorul iniţiator, decidentul completează „Nu sunt de acord cu aprecierea evaluatorului iniţiator" şi modifică notele acordate iniţial la rubrica B1 de către evaluatorul iniţiator sau propunerile făcute de acesta la rubricile B3 şi C. De asemenea, decidentul specifică în cadrul acestei rubrici care sunt caracteristicile individuale care au fost reevaluate şi notele acordate. Totodată, menţionează comentariile referitoare la potenţialul militarului evaluat şi consemnează în scris calificativul final al performanţei.

(4) In finalul acestei rubrici, evaluatorul decident va consemna gradul, numele, prenumele, funcţia deţinută, data întocmirii aprecierii de serviciu şi semnătura.

Art. 6. - Ultimele două rubrici se completează de către militarul evaluat. Acesta ia cunoştinţă pe bază de semnătură de consemnările din aprecierea de serviciu. In situaţia în care doreşte să depună contestaţie, va completa cu X caseta corespunzătoare.

ANEXA Nr. 18 la instrucţiuni

- Model -

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Unitatea Militară nr.............

NESECRET

Exemplarul nr........................

ANGAJAMENT

pentru formarea soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari

1. Incheiat între Ministerul Apărării Naţionale, reprezentatele..............................................., comandantul Unităţii Militare nr......................, şi ........................., domiciliat în....................., str......................nr......., bl......., sc......., et......., ap.......Judeţul/sectorul..............., telefon fix....................., telefon mobil....................., având buletinul/cartea de identitate seria......nr......., eliberat/ă de.....................la data de......................

2. Scopul angajamentului: participarea.................................................pentru o perioadă de 4 luni la programul de instruire, organizat de Unitatea Militară nr........................, în scopul formării ca rezervist voluntar.

3. Perioada pentru care se încheie angajamentul este de 4 luni, de la (an, lună, zi) ..................................până la (an, lună, zi)..............................      

4. Clauzele angajamentului sunt:

a) Ministerul Apărării Naţionale se obligă să asigure:

- condiţiile de pregătire şi de trai prevăzute în dispoziţiile în vigoare, precum şi acordarea drepturilor materiale, conform prevederilor legale, pe întreaga perioadă de pregătire.

b) Subsemnatul,.............................................., declar că doresc să urmez programul de instruire a soldaţilor şi gradaţilor voluntari şi mă oblig:

- să îmi însuşesc cunoştinţele şi să îmi formez deprinderile ca soldat/gradat rezervist voluntar;

- să respect prevederile legilor ţării, regulamentelor militare şi celorlalte acte normative în vigoare care reglementează activitatea în centrele de pregătire/unităţile de instrucţie;

- să manifest în toate împrejurările o comportare demnă şi civilizată, să apăr onoarea şi demnitatea de militar, să am o ţinută militară regulamentară şi să nu săvârşesc abateri disciplinare;

- să folosesc cu eficienţă baza materială de învăţământ, celelalte bunuri materiale de instruire existente în centrul de pregătire şi să le păstrez în stare de funcţionare;

- după absolvirea programului de instruire, să închei contract în calitate de rezervist voluntar cu unitatea militară pentru care am fost selecţionat;

- să restitui cheltuielile de întreţinere efectuate de Ministerul Apărării Naţionale pe timpul instruirii dacă:

- voi fi îndepărtat sau voi întrerupe contractul înainte de termen;

- nu promovez examenul susţinut la sfârşitul programului de instruire;

- săvârşesc abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale, incompatibile cu calitatea de militar, potrivit legii;

- sunt condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia;

- sunt condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie sau din culpă, fără a fi privat de libertate.

Prevederile prezentului angajament se completează cu dispoziţiile Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, modificată şi completată prin Legea nr. 51/2010, şi ale ordinelor ministrului apărării naţionale în vigoare.

Drept care s-a încheiat prezentul angajament în două exemplare astăzi, ...................., din care un exemplar rămâne la unitate, iar al doilea la soldatul/gradatul rezervist voluntar.

Comandantul/Şeful UM. nr. ...............,

............................................................

Soldat sau gradat rezervist voluntar,

............................................................

Consilier juridic,

............................................................

Prezentul angajament s-a înregistrat la nr.......................din ................., după ce în prealabil s-a verificat identitatea soldatului/gradatului rezervist voluntar.

ANEXA Nr. 19 la instrucţiuni

- Model -

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Unitatea Militară nr.............

Nr..................din.................

NESECRET

Exemplarul nr........................

CONTRACT

pentru angajarea soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari

Intre Ministerul Apărării Naţionale, reprezentat de comandantul Unităţii Militare nr........................................................, şi domnul/doamna..............................., în calitate de soldat/gradat rezervist voluntar, domiciliat în....................., str.................nr........, bl........, sc....., et......., ap.........judeţul/sectorul............, telefon fix................................, telefon mobil...................................., având cartea de identitate seria........nr............., eliberată de.............................................., a intervenit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, modificată şi completată prin Legea nr. 51/2010, prezentul contract încheiat în următoarele condiţii:

Clauzele contractului:

- perioada pentru care se încheie este de...........ani, de la (anul, luna, ziua).........................................până la (anul, luna, ziua).............................;

- gradul militar..............................................;

- funcţia......................................................;

- pe timpul derulării prezentului contract, consimt să execut anual, în unitatea în care sunt încadrat, două zile lunar în timpul liber şi 5 zile calendaristice lucrătoare consecutive de pregătire;

- mă oblig să anunţ unitatea atunci când părăsesc ţara pe perioada derulării prezentului contract.

Am luat cunoştinţă de restituirea contravalorilor cheltuielilor efectuate cu instruirea, proporţional cu timpul de pregătire parcurs, în situaţia nerespectării contractului.

Alte clauze (condiţii de muncă, durata programului, drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă etc):...................................................................................................................................

Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, modificată şi completată prin Legea nr. 51/2010, şi ale ordinelor ministrului apărării naţionale în vigoare.

Comandantul/Şeful UM. nr. ...............,

...........................................................

Soldat sau gradat rezervist voluntar,

...........................................................

Consilier juridic,

...........................................................

ANEXA Nr. 20 la instrucţiuni

- Model -

ROMÂNIA

MINISTERULAPĂRĂRII NAŢIONALE Unitatea Militară nr.............

NESECRET

Exemplarul nr........................

ORDIN

de chemare la concentrarea pentru instruire

Nr..............

1.  Emis la data de..........................................

2.  Dl/Dna (gradul, numele şi prenumele) ......................................................................................., domiciliat/ă în................................................, str..........................................nr........, bl........., sc.........., et......., ap.........judeţul/sectorul...............................................

3. Se legitimează cu B.I./C.I. seria..............nr............, eliberat/ă de............, si livret militar seria.............nr...........

4. Se va prezenta la datele menţionate mai jos la U.M. nr....................din garnizoana......................, în baza Contractului

de rezervist voluntar nr...........din........., pentru a participa la concentrarea pentru instruire, în următoarele perioade:

4.1.................;        4.2.................;

4.3..................;       4.4.................;

4.5..................;       4.6.................;

4.7................;         4.8................

Comandantul Unităţii Militare nr. .........................,

..................................................................................

(gradul, numele şi prenumele)

..........................................

(ştampila şi semnătura)

ROMÂNIA

MINISTERULAPĂRĂRII NAŢIONALE Unitatea Militară nr.............

NESECRET

Exemplarul nr........................

DOVADĂ   DE   PRIMIRE

a ordinului de chemare la concentrarea pentru instruire

Nr............

1.  Emis la data de..............................

2. Subsemnatul (gradul, numele şi prenumele)..................................................................., domiciliat în.................., bl. ..., sc......, et. ..., ap.........., judeţul/sectorul.........

3. Legitimat cu B.I./C.I. seria...............nr..................., eliberat/ă de.........., si livret militar seria................nr..................

4. Am primit ordinul de chemare la concentrarea pentru instruire şi mă voi prezenta, în baza Contractului de rezervist voluntar nr...........din............, la concentrarea pentru instruire organizată de U.M. nr..........., în următoarele perioade:

4.1.................;        4.2.................;

4.3..................;       4.4.................;

4.5..................;       4.6.................;

4.7................;         4.8................

Semnătura..................                                  Data.......................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 39/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 39 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu