E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.30 din 21.03.2012

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 229 din 05 aprilie 2012SmartCity1


Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 36 alin. 1 lit. d), e) şi g) şi ale art. 40 lit. b), c), e) şi g) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) şi (3) şi art. 11 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare,având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (2), art. 6 alin. (1), art. 27 şi 30 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, şi ale art. 41 şi art. 176 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a)anexa nr. 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.145/2001*) pentru aprobarea „Stagiilor minime pe tipuri de funcţii ce trebuie îndeplinite de ofiţeri în perioada anterioară promovării în funcţie“, a „Tipurilor de cursuri de carieră“, a „Componenţei şi competenţelor comisiilor de selecţie“, precum şi a „Funcţiilor unicat în care, prin excepţie, ofiţerii pot fi menţinuţi mai mult de 4 ani“, cu modificările şi completările ulterioare; b)Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.72/2004*) pentru aprobarea „I.M.-3/6, Concepţia de formare, dezvoltare profesională şi utilizare a subofiţerilor şi maiştrilor militari în Armata României“, cu modificările ulterioare; c)Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.174/2004*) pentru aprobarea „I.M.-3/12, Concepţia de formare, dezvoltare profesională şi utilizare a ofiţerilor în Armata României“, cu modificările ulterioare; d)art. 1, 4-6, 9-10, 15-16, art. 17 alin. (2) şi (3), art. 18-20, 23-27 şi 29-36 din „I.M.-2/8, Norme privind activitatea centrelor zonale de selecţie şi orientare“, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2007*); e)Ordinul ministrului apărării nr. M.103/2007*) pentru aprobarea „I.M.-2/9, Criterii de recrutare pentru admiterea în învăţământul militar şi ocuparea funcţiilor de soldat/gradat voluntar şi soldat/gradat rezervist voluntar în timp de pace“;___*) Ordinele ministrului apărării naţionale nr. M.145/2001, M.72/2004, M.174/2004, M.8/2007 şi M.103/2007 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece au ca obiect reglementări din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale. f)Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.132/2009 pentru aprobarea Normelor de selecţionare a candidaţilor pentru admiterea la cursul de formare a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 11 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare; g) art . 2 , 4 - 9 şi 12 din Instrucţiunile de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 16 aprilie 2010, cu modificările ulterioare; h)orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului ordin. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul apărării naţionale, Gabriel Oprea
ANEXĂINSTRUCŢIUNI privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Personalul militar în activitate al Ministerului Apărării Naţionale, denumit în continuare personal militar, este format din: a)cadre militare - ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri; b)soldaţi şi gradaţi profesionişti. Articolul 2(1) Asigurarea structurilor cu personal militar se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:a)recrutarea candidaţilor; b)selecţionarea candidaţilor; c)admiterea candidaţilor; d)formarea profesională iniţială; e)formarea profesională continuă; f)evoluţia în cariera militară. (2) Pentru ocuparea locurilor în unităţile de învăţământ liceal militar se desfăşoară următoarele activităţi:a)recrutarea candidaţilor; b)selecţionarea candidaţilor; c)admiterea candidaţilor. Articolul 3Noţiunea de candidat, în înţelesul prezentelor instrucţiuni, desemnează acea persoană, bărbat sau femeie, care doreşte să urmeze cursurile unei unităţi/instituţii de învăţământ militar sau un program de formare/instruire. Articolul 4Recrutarea candidaţilor pentru formarea personalului militar ori pentru a urma cursurile din unităţile de învăţământ liceal militar se execută de către birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare zonale, judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumite în continuare birouri informare-recrutare. Articolul 5Selecţionarea candidaţilor se desfăşoară astfel: a)de către centrele zonale de selecţie şi orientare, pentru candidaţii la învăţământul liceal militar, învăţământul postliceal militar pentru formarea iniţială a maiştrilor militari şi a subofiţerilor, învăţământul universitar militar pentru formarea iniţială a ofiţerilor, la cursul de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate, precum şi la programele de instruire destinate formării soldaţilor şi gradaţilor profesionişti; b)de către Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu“, Centrul de Medicină Navală şi laboratoarele psihotehnice ale Ministerului Apărării Naţionale, pentru candidaţii declaraţi „Admis“ la selecţie în centrele zonale de selecţie şi orientare, care optează pentru arme sau servicii şi specialităţi militare unde este prevăzută examinare/evaluare aptitudinală medicală şi/sau psihologică specială; c)de către structurile de personal din unităţile militare desemnate în actele normative specifice, pentru formarea profesională continuă a personalului militar. Articolul 6(1) Candidaţii pentru unităţile/instituţiile de învăţământ militar declaraţi „Admis“ la selecţie participă la concursul de admitere organizat de aceste instituţii, conform prevederilor dispoziţiilor şefului Direcţiei management resurse umane.(2) Candidaţii pentru profesia de soldat/gradat profesionist declaraţi „Admis“ la selecţie sunt repartizaţi de către centrele zonale de selecţie şi orientare, pe unităţi militare, arme sau servicii şi specialităţi militare, în funcţie de nivelul caracteristicilor evaluate, de opţiunile proprii şi de necesarul de încadrat, pentru a urma programele de instruire specifice, organizate în centrele de instruire/unităţile de instrucţie.(3) Admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor militare se realizează potrivit legislaţiei în vigoare la nivel naţional şi normelor specifice Ministerului Apărării Naţionale, elaborate de către Direcţia management resurse umane. Articolul 7Formarea profesională a personalului militar în activitate este iniţială şi continuă. Articolul 8Formarea profesională iniţială a cadrelor militare în activitate se realizează astfel: a)prin parcurgerea şi finalizarea cursurilor organizate de către unităţile de învăţământ postliceal militar şi de către instituţiile de învăţământ universitar militar, potrivit legii şi actelor normative specifice, denumită în continuare formarea pe filiera directă; b)prin parcurgerea şi finalizarea cursului de formare a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate, organizat în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, şcolile de aplicaţie/centrele de instruire/unităţile de instrucţie specifice armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare, potrivit legii şi actelor normative specifice, denumită în continuare formarea pe filiera indirectă. Articolul 9Formarea profesională continuă a cadrelor militare se desfăşoară în instituţiile de învăţământ universitar militar, în unităţile de învăţământ preuniversitar militar, în şcolile de aplicaţie/centrele de instruire din Ministerul Apărării Naţionale, în instituţiile de învăţământ universitar civil, precum şi în alte instituţii din ţară şi străinătate, potrivit legii şi actelor normative specifice. Articolul 10(1) În baza nevoilor de asigurare cu personal militar ale Ministerului Apărării Naţionale, Direcţia management resurse umane elaborează/stabileşte următoarele:a)strategiile, politicile şi reglementările specifice recrutării, selecţionării, formării profesionale şi evoluţiei în carieră a personalului militar; b)planurile anuale de şcolarizare şi de perfecţionare a pregătirii personalului militar; c)armele sau serviciile şi specialităţile militare pentru care se organizează activităţile de asigurare cu personal militar; d)tipul, forma de organizare, succesiunea, obiectivele şi durata programelor de formare profesională, în condiţiile legii; e)unităţile/instituţiile de învăţământ militar organizatoare de programe de formare profesională a cadrelor militare. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor potrivit domeniilor de competenţă, Direcţia management resurse umane avizează:a)normele de organizare şi funcţionare ale birourilor informare-recrutare şi ale centrelor zonale de selecţie şi orientare; b)metodologiile utilizate în procesul de recrutare şi selecţie a candidaţilor, precum şi metodologia de repartizare a candidaţilor pe posturile de soldat şi gradat profesionist; c)planurile şi graficele activităţilor de recrutare şi selecţie; d)repartizarea pe arme sau servicii şi specialităţi militare a locurilor scoase la concurs pentru cursul de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate; e)planurile de învăţământ ale unităţilor/instituţiilor de învăţământ militar; f)tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la cursul de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate; g)metodologiile de organizare şi desfăşurare a concursurilor de admitere în unităţile/instituţiile de învăţământ militar. Articolul 11Candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, criteriile generale şi specifice de recrutare ale categoriei de personal, instituţiei de învăţământ militar şi ale filierei de formare pentru care optează. Capitolul IIRecrutarea candidaţilor pentru formarea profesională iniţială a personalului militar în activitate Secţiunea 1Criterii generale de recrutare a candidaţilor Articolul 12Criteriile generale de recrutare pe care trebuie să le îndeplinească, cumulativ, candidatul care optează pentru profesia de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal militar sunt următoarele: a)să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România de cel puţin 6 luni, la data începerii anului de învăţământ/ cursului/programului de formare; b)să fie declarat „apt medical“; c)să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal militar, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; d)să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă este membru, să se angajeze în scris că, după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau în programul de formare/instruire, va renunţa la această calitate; e)să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare; f)să nu aparţină unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare; g)să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă este în una dintre aceste situaţii, să se angajeze în scris că, după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar, în programul de formare sau de instruire, va renunţa la această calitate; h)pentru candidate - să declare în scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de selecţie se află în stare de graviditate/maternitate. Secţiunea a 2-aCriterii specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea iniţială a ofiţerilor în activitate Articolul 13Criteriile specifice de recrutare pentru formarea pe filiera directă a ofiţerilor în activitate sunt următoarele: a)să aibă vârsta de cel mult 26 de ani - 24 de ani pentru aviaţie-naviganţi - împliniţi în anul organizării concursului de admitere; b)să fie absolvenţi ai învăţământului liceal, cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care sunt elevi în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat, până la data concursului de admitere; c)să nu fi parcurs un program de studii universitare de licenţă cu finanţare de la buget. Articolul 14(1) Recrutarea candidaţilor pentru formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate se realizează din rândul:a)ofiţerilor în rezervă; b)maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate; c)civililor din cadrul sau din afara Ministerului Apărării Naţionale. (2) Criteriile specifice de recrutare din rândul ofiţerilor în rezervă a candidaţilor pentru formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate sunt următoarele:a)să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere la cursul de formare; b)să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ universitar acreditate, cu diplomă de licenţă, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare, iar în cazul în care sunt studenţi în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de licenţă, până la data concursului de admitere la cursul de formare. (3) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor din rândul maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate, pentru formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate, sunt următoarele:a)să aibă vârsta de cel mult 35 de ani împliniţi la data acordării gradului; b)să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ universitar acreditate, cu diplomă de licenţă, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare, ori să îşi fi desfăşurat activitatea ca maiştri militari/subofiţeri cel puţin 3 ani în arma pentru care candidează şi să fi absolvit o instituţie de învăţământ universitar, indiferent de profil, iar în cazul în care sunt studenţi în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de licenţă, până la data concursului de admitere la cursul de formare; pentru specialitatea management financiar-contabil sunt obligatorii studii universitare de licenţă în domeniul financiar-contabil; c)să aibă cel puţin 3 ani vechime în serviciu ca maiştri militari/subofiţeri în activitate, calculată de la data primirii primului grad şi până la data începerii cursului de formare ca ofiţer; d)să aibă în aprecierea de serviciu din ultimii 3 ani calificativul cel puţin „Foarte bun“. (4) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor din rândul civililor din cadrul şi din afara Ministerului Apărării Naţionale, pentru formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate, sunt următoarele:a)să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere la cursul de formare; b)să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ universitar acreditate, cu diplomă de licenţă, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, iar în cazul în care sunt studenţi în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de licenţă, până la data concursului de admitere la cursul de formare. Articolul 15Candidaţii recrutaţi pentru formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor din serviciul medical trebuie să deţină certificat de membru al Colegiului Medicilor din România cu drept de liberă practică, conform prevederilor legale în vigoare. Secţiunea a 3-aCriterii specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea profesională iniţială a maiştrilor militari şi a subofiţerilor în activitate Articolul 16(1) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea pe filiera directă a maiştrilor militari în activitate sunt următoarele:a)să aibă vârsta de cel mult 28 de ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere; b)să fie absolvenţi ai învăţământului liceal, militar sau civil, cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care sunt elevi în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere. (2) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea pe filiera directă a subofiţerilor în activitate sunt următoarele:a)să fie soldaţi/gradaţi profesionişti; b)să aibă vârsta de cel mult 35 de ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere; c)să fie absolvenţi ai învăţământului liceal, cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care sunt elevi în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere; d)să aibă cel puţin 3 ani vechime în serviciu ca soldaţi/gradaţi profesionişti, calculată de la data finalizării programului de instruire şi până la data începerii cursului de formare pe filiera directă a subofiţerilor în activitate; e)să aibă în aprecierea de serviciu din ultimii 3 ani calificativul cel puţin „Foarte bun“. (3) În funcţie de nevoile de încadrare cu subofiţeri în activitate, la armele sau serviciile şi specialităţile militare pentru care nu sunt posibilităţi de recrutare din rândul soldaţilor/gradaţilor profesionişti, candidaţii pot proveni şi din rândul civililor din cadrul şi din afara Ministerului Apărării Naţionale, absolvenţi de învăţământ liceal, militar sau civil, cu diplomă de bacalaureat şi care au vârsta de 35 de ani, împliniţi în anul organizării concursului de admitere.(4) Situaţiile prevăzute la alin. (3) se reglementează prin dispoziţie a şefului Direcţiei management resurse umane. Articolul 17Recrutarea candidaţilor pentru formarea pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate se realizează din rândul: a)soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în activitate; b)subofiţerilor în rezervă; c)civililor din cadrul sau din afara Ministerului Apărării Naţionale. Articolul 18(1) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor din rândul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în activitate, pentru formarea pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate, sunt următoarele:a)să aibă cel mult vârsta de 45 de ani împliniţi la data acordării gradului; b)să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care sunt elevi în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere; c)să aibă studii/competenţe profesionale corespunzătoare armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare; d)pentru serviciul medical - să fie absolvenţi ai învăţământului liceal sau postliceal de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituţiei de învăţământ sanitar, şi să deţină certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; e)pentru serviciul muzici militare - să fie absolvenţi ai învăţământului liceal de profil; f)să aibă cel puţin 3 ani vechime în serviciu ca soldaţi/gradaţi profesionişti, calculată de la data finalizării programului de instruire şi până la data începerii cursului de formare pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate; g)să fie confirmaţi în arma sau serviciul militar pentru care se organizează concursul de admitere la cursul de formare pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate; h)excepţie de la prevederile lit. g) fac candidaţii pentru armele „auto“, „geniu“ şi „tancuri“, care trebuie să posede permis de conducere categoriile B şi C, precum şi cei pentru serviciul muzici militare; i)să aibă în aprecierea de serviciu din ultimul an calificativul cel puţin „Foarte bun“. (2) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor din rândul subofiţerilor în rezervă, pentru formarea pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate, sunt următoarele:a)să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere la cursul de formare; b)să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere; c)să aibă studii/competenţe profesionale, corespunzătoare armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare; d)pentru serviciul medical - să fie absolvenţi ai învăţământului liceal sau postliceal de specialitate, cu certificat de absolvire/de competenţă profesională pentru specialitatea de asistent medical generalist; e)pentru serviciul muzici militare - să fie absolvenţi ai învăţământului liceal de profil; f)să posede permis de conducere auto categoriile B şi C - numai pentru candidaţii care optează pentru armele „auto“, „geniu“ şi „tancuri“. (3) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor din rândul civililor din cadrul şi din afara Ministerului Apărării Naţionale, pentru formarea pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate, sunt următoarele:a)să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere la cursul de formare; b)să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care sunt elevi în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere; c)pentru serviciul medical - să fie absolvenţi ai învăţământului liceal sau postliceal de specialitate, cu certificat de absolvire/de competenţă profesională pentru specialitatea de asistent medical generalist; d)pentru serviciul muzici militare - să fie absolvenţi ai învăţământului liceal de profil; e)să aibă studii/competenţe profesionale corespunzătoare armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare; f)să posede permis de conducere auto categoriile B şi C - numai pentru candidaţii care optează pentru armele „auto“, „geniu“ şi „tancuri“. Secţiunea a 4-aCriterii specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea profesională iniţială a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti Articolul 19Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea soldaţilor şi gradaţilor profesionişti sunt următoarele: a)să aibă vârsta între 18 ani împliniţi până la data începerii programului de instruire şi cel mult 46 de ani împliniţi până la data finalizării programului de instruire, astfel încât să poată încheia primul contract de angajare cu durata de 4 ani, conform legii; b)să fie absolvenţi cel puţin ai învăţământului general obligatoriu, iar în cazul în care sunt elevi în ultimul an, să facă dovada absolvirii/promovării examenelor până la data începerii programului de instruire; c)să posede permis de conducere auto categoriile B şi C - numai candidaţii care optează pentru armele „auto“, „geniu“ şi „tancuri“; d)să fie de acord să renunţe la gradul dobândit anterior şi deţinut ca rezervist, după angajarea în armată; e)să deţină diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale - numai candidaţii care optează pentru profesia de soldat şi gradat profesionist în arma „aviaţie“, specialitatea „însoţitor de bord – paramedic“. Articolul 20(1) În funcţie de necesarul de încadrare al Ministerului Apărării Naţionale, pentru anumite arme sau servicii şi specialităţi militare, criteriile de recrutare pentru corpul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti pot fi completate cu criterii suplimentare, la iniţiativa sau cu avizul Direcţiei management resurse umane.(2) În cazul adăugării unor criterii suplimentare, dosarul de candidat trebuie completat cu actele doveditoare necesare. Secţiunea a 5-aCriterii specifice de recrutare a candidaţilor pentru unităţile de învăţământ liceal militar Articolul 21Candidaţii pentru unităţile de învăţământ liceal militar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice: a)să aibă vârsta de cel mult 16 ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere; b)să fie absolvenţi ai învăţământului secundar inferior - ciclul gimnazial şi să fi promovat evaluarea/testele naţionale, iar în cazul în care este elev în ultimul an, să facă dovada promovării evaluării/testelor naţionale până la data concursului de admitere. Secţiunea a 6-aConţinutul dosarului de candidat Articolul 22Pentru fiecare candidat care îndeplineşte criteriile de recrutare se întocmeşte un dosar cu următoarele documente: a)cererea de înscriere - document tipizat; b)copia legalizată a certificatului de naştere, iar pentru Institutul Medico-Militar, două exemplare; c)copia cărţii de identitate; d)copia cărţii/buletinului de identitate a/al părinţilor sau întreţinătorilor - numai pentru candidaţii care optează pentru instituţiile de învăţământ liceal militar; e)fişa de examinare medicală - document tipizat; f)fişa de cunoaştere - document tipizat; g)certificatul de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii, cu excepţia candidaţilor care provin din rândul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ liceal militar, promoţia din anul respectiv, şi a personalului militar în activitate; h)copia legalizată a documentului de absolvire a studiilor, care să ateste promovarea evaluării/testelor naţionale, sau adeverinţă din care să reiasă că solicitantul este înmatriculat în ultimul an de studii - numai pentru candidaţii care optează pentru instituţiile de învăţământ liceal militar; i)copia legalizată a certificatului de absolvire a ciclului inferior liceal/şcolii profesionale/şcolii de arte şi meserii sau adeverinţă că este în ultimul an de studii - numai în cazul în care aceasta este ultima formă de învăţământ în curs de absolvire/absolvită - doar pentru candidaţii care optează pentru formarea ca soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate; j)copia legalizată a diplomei de bacalaureat sau adeverinţă din care să rezulte că a promovat examenul de bacalaureat ori adeverinţă din care să reiasă că solicitantul este înmatriculat în ultimul an de studii; k)copia legalizată a certificatului de competenţe profesionale corespunzătoare armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate; l)copia legalizată a diplomei de licenţă sau adeverinţă din care să rezulte că a promovat examenul de licenţă, profilul şi specializarea - numai pentru candidaţii care optează pentru formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate; m)copia atestatului de liberă practică/copia certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - numai pentru candidaţii care optează pentru formarea pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate din serviciul medical; n)copia certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, cu drept de liberă practică, vizat pe anul în curs, copia certificatului/adeverinţei de confirmare în gradul profesional de medic specialist sau medic primar, după caz, copia poliţei de asigurare malpraxis - numai pentru candidaţii care optează pentru formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate din serviciul medical; o)copia permisului de conducere - pentru candidaţii care optează pentru formarea pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate sau pentru candidaţii care optează pentru formarea ca soldaţi şi gradaţi profesionişti în armele „auto“, „geniu“ şi „tancuri“; p)copia livretului militar - numai pentru candidaţii care provin din rândul cadrelor militare în rezervă şi al civililor care au satisfăcut stagiul militar; q)raportul personal prin care solicită participarea la cursul de formare, aprobat de către comandantul unităţii militare unde este încadrat, în care va menţiona că acceptă să lucreze în Ministerul Apărării Naţionale cel puţin 4 ani, din care primii 2 ani în unităţile militare în care va fi repartizat - numai pentru candidaţii care provin din rândul personalului militar în activitate şi al civililor din cadrul Ministerului Apărării Naţionale; r)declaraţie pe propria răspundere în care menţionează că acceptă să lucreze în Ministerul Apărării Naţionale cel puţin 4 ani, din care primii 2 ani în unităţile militare în care va fi repartizat - numai pentru candidaţii care optează pentru formarea pe filiera indirectă a cadrelor militare în activitate; s)copie a ultimului contract cu Ministerul Apărării Naţionale, pentru candidaţii care provin din rândul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate, certificat de structurile de personal ale unităţilor unde sunt încadraţi; t)fişa „Cumul de puncte“, pentru candidaţii la profesia de soldat şi gradat profesionist, conform modelului prevăzut de metodologia repartizării pe funcţii a candidaţilor selecţionaţi pentru posturile de soldat şi gradat profesionist, elaborată de Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General şi avizată de Direcţia management resurse umane; u)rezultatul selecţiei din centrele zonale de selecţie şi orientare şi, după caz, rezultatele examinării/evaluării aptitudinale medicale şi/sau psihologice speciale; v)recomandare privind profilul psihomoral şi comportamental - document tipizat - numai pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate. Secţiunea a 7-aÎntocmirea dosarului de candidat Articolul 23Dosarul de candidat se întocmeşte de către biroul informare-recrutare pentru candidatul care domiciliază pe raza judeţului/sectorului municipiului Bucureşti aflat în responsabilitatea centrului militar sau pentru cel care este încadrat/angajat într-o unitate militară ori este înmatriculat într-o unitate/instituţie de învăţământ din judeţul/sectorul respectiv, în perioada recrutării. Articolul 24Birourile informare-recrutare întocmesc într-un an şcolar/universitar un singur dosar de candidat pentru fiecare persoană care îşi exprimă cel puţin o opţiune, în funcţie de categoria de personal/tipul instituţiei de învăţământ/programul de formare/instruire pentru care a optat, iar în cazul în care există mai multe opţiuni, prima opţiune este considerată cea de bază. Articolul 25(1) Documentele tipizate care fac parte din dosarul de candidat - cererea de înscriere, fişa de cunoaştere, fişa de examinare medicală, recomandarea privind profilul psihomoral şi comportamental - sunt asigurate de către birourile informare-recrutare, conform modelelor prezentate în anexele nr. 2-5.(2) Modelul raportului personal şi al declaraţiei pe propria răspundere sunt prezentate în anexele nr. 6 şi 7.(3) În procesul de recrutare, pe lângă documentele tipizate care fac parte din dosarul de candidat, se utilizează fişa de contact, document tipizat al cărui model este prezentat în anexa nr. 8, care stă la baza iniţierii procesului de recrutare, a verificării preliminare a îndeplinirii criteriilor de recrutare şi a urmăririi rezultatelor ulterioare obţinute de către candidat până la intrarea în sistemul militar.(4) Întocmirea fişelor de contact pentru potenţialii candidaţi care solicită participarea la procesul de recrutare se desfăşoară permanent, însă întocmirea dosarelor de candidat se desfăşoară numai în perioadele planificate în acest scop, conform graficului de recrutare şi de selecţie, corelat cu structura anului şcolar/universitar, cu perioadele de desfăşurare a concursurilor de admitere/datele de începere a programelor de instruire date publicităţii.(5) Fiecare dosar de candidat este însoţit de un opis, semnat de către recrutorul care a finalizat şi a verificat conţinutul dosarului, iar filele din dosar sunt numerotate în colţul din dreapta jos.(6) Coperta dosarului de candidat este inscripţionată conform modelului prezentat în anexa nr. 9. Articolul 26Pentru documentele solicitate în copie nelegalizată, după confruntarea cu documentele originale, copiile respective sunt certificate, pentru conformitate, pe fiecare pagină, de către ofiţerul/subofiţerul recrutor. Articolul 27Fişa medicală este completată în prima parte de către medicul de unitate, în baza adeverinţei eliberate de către medicul de familie şi a documentelor medicale existente la unitate sau de către medicul de familie, după caz, iar în a doua parte cuprinde rezultatele examinărilor medicale efectuate în unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale. Articolul 28(1) Fişele de contact ale candidaţilor, dosarele nefinalizate, dosarele candidaţilor declaraţi „Respins la selecţie“ se păstrează timp de 3 ani de la data iniţierii contactului/finalizării dosarului, în arhiva biroului informare-recrutare.(2) La solicitarea candidatului care nu mai continuă, indiferent de motiv, procesul de recrutare şi/sau selecţie, se restituie, sub semnătură, documentele din dosar, inclusiv fişa de examinare medicală, cu excepţia fişei de cunoaştere care rămâne la biroul informare-recrutare. Secţiunea a 8-aDesfăşurarea recrutării pentru formarea profesională iniţială a personalului militar în activitate Articolul 29(1) Recrutarea se desfăşoară pe baza următoarelor documente:a)Planul de recrutare a candidaţilor pentru unităţile/instituţiile de învăţământ militar, întocmit pe baza Planului de şcolarizare în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, denumit în continuare Plan de şcolarizare, elaborat anual de către Direcţia management resurse umane; b)Planul de recrutare a candidaţilor pentru posturile de soldat şi gradat profesionist în activitate se întocmeşte pe serii de instruire, de către Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General, pe baza necesarului de încadrat stabilit în funcţie de propunerile categoriilor de forţe ale armatei şi corelat cu posibilităţile financiare puse la dispoziţie prin buget. (2) Prin planurile de recrutare se stabileşte numărul minim al dosarelor de candidat pe care le întocmeşte fiecare birou informare-recrutare, pe categorii de candidaţi pentru unităţile/instituţiile de învăţământ militar, iar unde este cazul, şi pe unităţi militare şi/sau arme sau servicii şi specializări militare, astfel încât să se asigure ocuparea tuturor locurilor/posturilor disponibile, conform bugetului aprobat. Articolul 30(1) Direcţia management resurse umane trimite Planul de şcolarizare aprobat şi Planul de recrutare a candidaţilor pentru unităţile/instituţiile de învăţământ militar la Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General.(2) Numărul de locuri din Planul de şcolarizare, pentru Ministerul Apărării Naţionale, cu excepţia celor prevăzute pentru Direcţia generală de informaţii a apărării şi pentru alţi beneficiari, precum şi lista cu posturile de soldat şi gradat profesionist prevăzute a fi încadrate, sunt comunicate integral tuturor birourilor informare-recrutare.(3) Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General transmite necesarul de încadrat pentru posturile de soldat/gradat profesionist şi o copie a planului de recrutare pentru această categorie de personal militar la Direcţia management resurse umane.(4) Numărul de locuri şi posturile prevăzute la alin. (2) sunt publicate pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naţionale şi în Buletinul Informativ al Armatei. Articolul 31Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General trimite fiecărui birou informare-recrutare extrasele corespunzătoare din planurile de recrutare, prevăzute la art. 29, cu sarcinile ce le revin pe categorii de candidaţi, unităţi/instituţii de învăţământ militar, programe de formare/instruire, iar unde este cazul, şi pe unităţi militare şi/ori arme sau servicii şi specialităţi militare. Articolul 32Sursele de provenienţă a candidaţilor pentru formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, pe arme sau servicii şi specialităţi militare, sunt aprobate de către ministrul apărării naţionale, prin Planul de şcolarizare. Articolul 33Birourile informare-recrutare îşi planifică activităţile specifice pe baza planurilor de recrutare şi elaborează planul lunar de contactări, până la sfârşitul lunii în curs, pentru luna următoare. Articolul 34Procesul de recrutare cuprinde următoarele etape principale: a)prezentarea ofertei profesionale/educaţionale a armatei, a criteriilor de recrutare, a modalităţilor de desfăşurare a recrutării şi selecţiei, a condiţiilor de admitere/angajare, de formare şi de exercitare a profesiei militare, la sediul biroului de informare-recrutare, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, precum şi prin organizarea şi/sau participarea la activităţi de promovare a profesiei militare în mediul civil şi militar; b)completarea fişei de contact de către recrutor; c)punerea la dispoziţia candidatului a materialelor de informare disponibile; d)consilierea, ori de câte ori candidatul solicită acest lucru, şi orientarea profesională în funcţie de preocupările, înclinaţiile candidatului şi de oferta armatei pe arme sau servicii şi specialităţi militare; e)punerea la dispoziţia candidatului a fişei de examinare medicală şi îndrumarea acestuia privind modalitatea de efectuare a vizitei medicale; f)completarea dosarului de candidat cu toate documentele doveditoare necesare îndeplinirii criteriilor de recrutare şi verificarea acestor documente; g)desfăşurarea interviului de cunoaştere, pe parcursul căruia se reverifică îndeplinirea criteriilor de recrutare şi existenţa tuturor documentelor, se fac recomandări şi se completează, de către recrutor, fişa de cunoaştere, iar de către candidat, cererea de înscriere la unitatea/instituţia de învăţământ militar/centrele de instruire/unităţile de instrucţie şi arma sau serviciul şi specialitatea militară pentru care optează; h)luarea deciziei de către recrutor, consemnarea în fişa de cunoaştere şi în fişa de contact; i)programarea candidatului pentru susţinerea selecţiei, în cazul în care a fost declarat „Recrutat“; j)informarea candidatului planificat pentru selecţie, privind desfăşurarea probelor la care urmează să participe şi conţinutul acestora. Articolul 35Birourile informare-recrutare şi instituţiile de învăţământ militar informează candidaţii despre posibilitatea reorientării lor către o altă unitate/instituţie de învăţământ militar de cel mult acelaşi nivel, în conformitate cu calendarul admiterii în unităţile/instituţiile de învăţământ militar ori către programele de formare profesională iniţială a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, în cazul respingerii la selecţie sau la concursul de admitere. Articolul 36(1) Examinarea medicală a candidaţilor se efectuează o singură dată pe tot parcursul unui an de recrutare, pe baza fişei de examinare medicală eliberate de către birourile informare-recrutare.(2) Examinarea medicală a candidaţilor care provin din rândul elevilor unităţilor de învăţământ liceal militar se efectuează în luna decembrie, ca examinare medicală periodică, prin grija unităţilor de învăţământ liceal militar, conform dispoziţiilor şefului Direcţiei medicale. Fişa de examinare medicală periodică întocmită cu această ocazie este valabilă pentru dosarul de candidat, dacă în această perioadă nu au intervenit modificări ale stării de sănătate certificate de către medicul unităţii sau medicul la care este arondată unitatea, în baza adeverinţei eliberate de către medicul de familie.(3) Examinarea medicală a candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ liceal militar şi a celor care provin din rândul civililor se efectuează în cadrul spitalelor sau al centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu din Ministerul Apărării Naţionale, conform dispoziţiilor şefului Direcţiei medicale.(4) Pentru maiştri militari, subofiţeri şi soldaţi şi gradaţi profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale, la întocmirea dosarului de candidat este valabilă fişa de examinare medicală periodică în vigoare, efectuată în ultimele 12 luni, dacă în această perioadă nu au intervenit modificări ale stării de sănătate certificate de către medicul unităţii sau medicul la care este arondată unitatea, în baza adeverinţei eliberate de către medicul de familie; în funcţie de specificul locului de muncă, medicul de medicina muncii poate recomanda investigaţii suplimentare. Articolul 37În funcţie de parcurgerea etapelor prevăzute la art. 34, candidatul este declarat, la finalul procesului de recrutare, în una dintre următoarele situaţii, care se consemnează în fişa de contact: a)contact iniţial - candidatul nu a finalizat procesul de recrutare şi se află în una dintre următoarele situaţii: nu îndeplineşte unul sau mai multe criterii generale şi/sau specifice pentru categoria de personal/instituţia de învăţământ militar/programul de instrucţie şi arma sau serviciul şi specialitatea militară pentru care a optat; îndeplineşte criteriile de recrutare, dar nu sunt prevăzute locuri/posturi pentru categoria de personal/instituţia de învăţământ militar/programul de instrucţie şi arma sau serviciul şi specialitatea militară pentru care a optat; a întrerupt procesul de recrutare din motive personale; b)recrutat - candidatul îndeplineşte toate criteriile generale şi specifice de recrutare pentru categoria de personal/instituţia militară de învăţământ militar/programul de instrucţie şi arma sau serviciul şi specialitatea militară pentru care a completat cererea de înscriere, ca primă opţiune, şi pentru care sunt prevăzute locuri/posturi. Articolul 38Un candidat este, de regulă, preluat de către un singur recrutor, care ţine legătura cu acesta şi îl îndrumă pe tot parcursul procesului de recrutare şi selecţie. Articolul 39După ce au fost întocmite şi verificate, dosarele candidaţilor se trimit de către birourile informare-recrutare la centrele zonale de selecţie şi orientare la care acestea sunt arondate. Articolul 40Candidaţii care au dosarul de candidat finalizat sunt planificaţi pentru susţinerea probelor/testelor de selecţie în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare, respectând următoarea procedură: a)birourile informare-recrutare primesc de la centrele zonale de selecţie şi orientare planificarea candidaţilor pe serii/perioade/categorii de candidaţi, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea începerii activităţii de selecţie, pentru fiecare serie de admitere; b)birourile informare-recrutare contactează candidaţii în vederea anunţării datei participării la selecţie, solicită confirmarea verbală a acestora privind acordul de a se prezenta la centrul zonal de selecţie şi orientare la data stabilită şi se asigură că toţi candidaţii cunosc ce documente şi materiale trebuie să aibă asupra lor pentru a putea participa la selecţie; c)candidaţii care, în momentul contactării lor în vederea planificării la selecţie, îşi declară indisponibilitatea temporară se replanifică pentru o serie următoare, corespunzător opţiunii lor. În cazul în care planificarea s-a făcut nominal de către centrul zonal de selecţie şi orientare, completarea locurilor rămase libere se va face de comun acord cu reprezentanţii acestuia; d)candidaţii neprezentaţi la selecţie la data la care au fost planificaţi se replanifică pentru o altă dată, dacă se prezintă la biroul informare-recrutare şi îşi exprimă în continuare dorinţa de a participa la selecţie; e)cu cel puţin 3 zile după data la care li s-a comunicat planificarea candidaţilor la selecţie, birourile informare-recrutare transmit centrelor zonale de selecţie şi orientare, telefonic sau prin adresă/fax, lista nominală a candidaţilor care vor participa la selecţie, pe categorii de candidaţi; f)pentru candidaţii proveniţi din rândul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în activitate sau, după caz, al funcţionarilor publici/personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale, birourile informare-recrutare comunică, prin notă telefonică sau adresă, unităţilor militare în care sunt încadraţi data de prezentare a acestora la centrele zonale de selecţie şi orientare, documentele şi materialele pe care trebuie să le aibă asupra lor pentru a putea participa la selecţie; g)birourile informare-recrutare eliberează, la cererea candidaţilor, adeverinţe de participare la selecţie. Articolul 41Perioadele de recrutare şi selecţie, pe categorii de personal/candidaţi şi tipuri de unităţi/instituţii de învăţământ militar/programe de formare/instruire, termenele-limită de finalizare a dosarelor de candidat şi de încheiere a selecţiei se stabilesc de către Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General şi se comunică birourilor informare-recrutare. Articolul 42(1) Dosarele candidaţilor copii ai militarilor decedaţi în Revoluţia din Decembrie 1989 sau în timpul şi/sau din cauza serviciului militar, ca urmare a unor acţiuni militare, accidente, catastrofe ori a unor acte de devotament excepţional, a unor misiuni executate în afara teritoriului statului român, conţin documente doveditoare ale împrejurărilor decesului, iar pe copertă, la rubrica „Menţiuni suplimentare“, se specifică situaţia candidatului, dacă acesta optează pentru învăţământul liceal militar, învăţământul postliceal pentru formarea maiştrilor militari şi subofiţerilor ori pentru programul de formare profesională iniţială a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti.(2) Dosarele menţionate la alin. (1) sunt înaintate, după finalizare, de către birourile informare-recrutare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, Direcţiei management resurse umane, pentru avizare, în vederea admiterii fără concurs sau a întocmirii fişei „Cumul de puncte“, după caz.(3) Direcţia management resurse umane trimite dosarele avizate favorabil centrelor zonale de selecţie şi orientare la care sunt arondate birourile informare-recrutare care au întocmit dosarele, în vederea planificării candidatului pentru participarea la selecţie.(4) Dosarele care nu au primit avizul favorabil de la Direcţia management resurse umane sunt returnate birourilor informare-recrutare.(5) Candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de admitere fără concurs pot continua parcurgerea etapelor de selecţie şi admitere, conform normelor în vigoare.(6) Centrele zonale de selecţie şi orientare trimit atât Direcţiei management resurse umane, cât şi birourilor informare-recrutare adeverinţele cu rezultatele acestor candidaţi, în termen de 3 zile de la data susţinerii probelor/testelor de selecţie, în vederea întocmirii documentelor necesare, respectiv a anunţării candidaţilor. Capitolul IIISelecţia candidaţilor pentru formarea profesională iniţială a personalului militar în activitate Articolul 43(1) Candidaţii sunt luaţi în evidenţa centrelor zonale de selecţie pe baza informaţiilor din dosarul de candidat.(2) Centrele zonale de selecţie şi orientare planifică participarea la selecţie a candidaţilor recrutaţi, astfel încât să asigure anunţarea şi prezentarea acestora în timp util şi încadrarea activităţii de selecţie în termenele stabilite. Articolul 44Pe baza dosarului de candidat, în cursul unui an de recrutare, un candidat poate să participe o singură dată la procesul de selecţie şi orientare profesională pentru aceeaşi categorie de personal, acelaşi tip de instituţie de învăţământ militar/program de formare/instruire. Articolul 45(1) Selecţia candidaţilor în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare cuprinde următoarele tipuri de probe:a)probe psihologice; b)probe fizice; c)interviu de evaluare finală. (2) În activitatea de selecţie, centrele zonale de selecţie şi orientare utilizează, diferenţiat, pe categorii de candidaţi/personal militar, instrumente de evaluare a potenţialului intelectual şi aptitudinal, a capacităţii motrice, de adaptare la mediul militar, de evaluare a potenţialului de lider, a capacităţii de comunicare, de identificare a nivelului şi naturii motivaţiei pentru cariera militară, precum şi a altor caracteristici propuse de structurile expert din Ministerul Apărării Naţionale.(3) Probele de selecţie sunt eliminatorii în ordinea susţinerii lor.(4) Rezultatele obţinute la oricare dintre probe nu pot fi înlocuite/determinate de rezultatele obţinute la examinări efectuate în afara centrelor zonale de selecţie şi orientare.(5) Metodologia de evaluare psihologică este elaborată de către Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General, la propunerea structurilor expert, şi este avizată de către Direcţia management resurse umane.(6) Probele prevăzute la alin. (1) se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu reglementările în vigoare din domeniu şi cu cele privind organizarea şi funcţionarea centrelor zonale de selecţie şi orientare.(7) Instrumentele de selecţie nu se schimbă pe parcursul unui an de selecţie. Articolul 46La activitatea de selecţie participă doar candidaţii care sunt declaraţi „apt medical“ şi care declară, sub semnătură, că starea psihică şi cea fizică le permit susţinerea probelor. Articolul 47Toţi candidaţii recrutaţi de un birou informare-recrutare participă la selecţie, fără excepţie, la acelaşi centru zonal de selecţie şi orientare, conform arondării zonale stabilite prin dispoziţie a şefului Direcţiei personal şi mobilizare a Statului Major General şi care nu poate fi modificată pe parcursul unui an de recrutare şi selecţie. Articolul 48(1) Procesul de selecţie se încheie cu declararea candidatului în una dintre următoarele situaţii:a)„Admis“ - dacă îndeplineşte baremul/cerinţele tuturor probelor/instrumentelor/criteriilor administrate/aplicate; b)„Respins“ - dacă nu îndeplineşte unul/una dintre baremele/cerinţele probelor/instrumentelor/criteriilor administrate/aplicate; c)„Neprezentat“ - dacă până la încheierea perioadei de selecţie pentru categoria de candidaţi din care face parte nu sa prezentat la centrul zonal de selecţie şi orientare la care a fost planificat/replanificat. (2) Candidaţilor declaraţi „Admis“ li se înmânează, pe bază de semnătură, o adeverinţă prin care se certifică participarea acestora la activitatea de selecţie şi în care se consemnează rezultatul final. Articolul 49După ce au fost declaraţi „Admis“ la selecţia din centrele zonale de selecţie şi orientare, următoarele categorii de candidaţi sunt declaraţi „Apt“ şi obţin avizul scris, în urma efectuării examinării medicale şi/sau psihologice speciale astfel: a)candidaţii pentru profesia de ofiţer, arma aviaţie, specializările „pilot pe aeronave cu motoare reactive“ şi „controlor trafic aerian“ sau subofiţer „controlor trafic aerian“, la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu“; b)candidaţii pentru profesia de ofiţer sau maistru militar în Forţele Navale, indiferent de arma şi specialitatea militară, la Centrul de Medicină Navală din Constanţa; c)candidaţii pentru profesia de soldat şi gradat profesionist în specialităţile militare „paraşutişti“, „însoţitor de bord“ şi „forţe pentru operaţii speciale“, la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu“; d)candidaţii pentru profesia de soldat şi gradat profesionist în specialitatea militară „scafandri“ sau cei care vor fi ambarcaţi, la Centrul de Medicină Navală din Constanţa; e)candidaţii care optează pentru arme sau servicii şi specialităţi militare pentru care este necesară deţinerea/obţinerea permisului/brevetului de conducere auto efectuează examinările psihotehnice specifice în laboratoarele psihotehnice ale Ministerului Apărării Naţionale, potrivit actelor normative în vigoare; f)candidaţii care sunt sportivi de performanţă şi urmează să fie legitimaţi la Clubul Sportiv al Armatei „Steaua“ efectuează examinarea psihologică specifică în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare şi testarea aptitudinilor fizice în cadrul Clubului Sportiv al Armatei „Steaua“. Articolul 50(1) Documentele rezultate în urma finalizării examinărilor/probelor/testelor efectuate în centrele zonale de selecţie şi orientare şi în cadrul structurilor militare specificate la art. 49 sunt adăugate în dosarul de candidat, pe măsura obţinerii lor.(2) Perioadele, graficul de desfăşurare şi modalitatea de planificare a candidaţilor pentru efectuarea examinării medicale şi/sau psihologice speciale se stabilesc de către Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General, împreună cu structurile militare specificate la art. 49. Articolul 51(1) În urma rezultatelor obţinute pe parcursul procesului de selecţie aptitudinală şi la concursul/examenul de admitere, candidaţii se pot reorienta spre o altă categorie de personal/unitate/instituţie de învăţământ militar/program de formare/instruire, armă sau serviciu şi specialitate militară, dacă îndeplinesc toate criteriile de recrutare şi selecţie stabilite pentru noua opţiune şi dacă graficul de desfăşurare a admiterii în unitatea/instituţia de învăţământ militar/cursul de formare/ programul de instruire pentru care se face reorientarea permite transmiterea dosarului candidatului şi înscrierea la concursul/examenul de admitere.(2) Schimbarea opţiunii candidatului pe parcursul procesului de recrutare, selecţie şi admitere se face prin completarea şi introducerea în dosarul de candidat a unei noi fişe de înscriere, valabilă numai dacă are aplicată ştampila instituţiei în care a avut loc schimbarea opţiunii, precum şi anularea precedentei fişe de înscriere.(3) Schimbarea opţiunii candidatului după finalizarea procesului de recrutare are loc astfel:a)la centrul zonal de selecţie şi orientare, după parcurgerea probelor de selecţie, conform primei opţiuni; b)la biroul informare-recrutare sau la centrul zonal de selecţie şi orientare, pentru candidaţii care au fost declaraţi „Inapt“ în urma efectuării examinării medicale şi/sau psihologice speciale; c)la unitatea/instituţia de învăţământ militar, după afişarea rezultatelor concursului/examenului de admitere; d)la biroul informare-recrutare, pentru o altă categorie de personal/tip de unitate/instituţie de învăţământ/program de formare/instruire, sesiune de admitere sau serie de formare, conform metodologiei elaborate de către Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General. (4) Noua opţiune a candidatului trebuie să se regăsească înscrisă pe adeverinţa eliberată de centrul zonal de selecţie şi orientare la care a fost declarat „Admis“. Articolul 52Soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate şi, atunci când este cazul, personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale participă la selecţie şi la concursurile de admitere prin grija unităţilor militare de care aparţin şi sunt consideraţi ca fiind în misiune. Articolul 53(1) Dosarele candidaţilor declaraţi „Admis“ la selecţie şi, după caz, declaraţi „Apt“ în urma efectuării examinării medicale şi/sau psihologice speciale sunt trimise la instituţiile de învăţământ militar care organizează concursul/examenul de admitere sau la centrul zonal de selecţie şi orientare care execută activitatea de repartizare pe centre de instruire/unităţi de instrucţie a candidaţilor pentru posturile de soldat/gradat profesionist. Dosarul cuprinde şi o adeverinţă eliberată de către centrul zonal de selecţie şi orientare, în care se consemnează rezultatul final.(2) Candidaţilor declaraţi „Respins“ la selecţie li se înmânează, sub semnătură, dosarul de candidat.(3) Dosarele candidaţilor declaraţi „Neprezentat“ la selecţie sunt trimise la birourile informare-recrutare care le-au întocmit. Articolul 54Candidaţilor declaraţi „Admis“ sau „Respins“ la selecţie li se înmânează, pe bază de semnătură, o adeverinţă prin care se certifică participarea acestora la activitatea de selecţie şi în care se consemnează rezultatul final. Articolul 55Cererile, reclamaţiile, sesizările şi propunerile privind selecţia se analizează de către structurile de specialitate, pe baza unei metodologii aprobate prin dispoziţie a şefului Direcţiei personal şi mobilizare a Statului Major General, cu luarea în considerare a prevederilor legale la nivel naţional şi specifice Ministerului Apărării Naţionale. Articolul 56(1) Centrele zonale de selecţie şi orientare trimit rezultatele obţinute de către candidaţi, în urma susţinerii probelor de selecţie, inclusiv reorientarea opţiunii lor, birourilor informare-recrutare.(2) Birourile informare-recrutare operează în fişa de contact şi în baza de date rezultatele obţinute de către candidaţi în procesul de selecţie, inclusiv reorientarea opţiunii lor, precum şi rezultatele obţinute în urma susţinerii concursului de admitere. Capitolul IVFormarea profesională iniţială a personalului militar în activitate Secţiunea 1Formarea profesională iniţială a ofiţerilor în activitate Articolul 57Formarea pe filiera directă a ofiţerilor în activitate se realizează prin parcurgerea şi finalizarea studiilor militare universitare de licenţă, organizate şi desfăşurate în instituţiile de învăţământ universitar militar, conform reglementărilor în vigoare la nivel naţional şi celor specifice Ministerului Apărării Naţionale. Articolul 58Studiile militare universitare de licenţă se organizează astfel: a)învăţământ cu frecvenţă cu durata de 3 ani, corespunzător unui număr de 180 de credite de studii transferabile, finalizat cu acordarea diplomei de licenţă, a brevetului de ofiţer şi a gradului de sublocotenent; b)învăţământ cu frecvenţă cu durata de 4 ani, corespunzător unui număr de 240 de credite de studii transferabile, finalizat cu acordarea diplomei de inginer, a brevetului de ofiţer şi a gradului de sublocotenent/aspirant; c)învăţământ cu frecvenţă cu durata de 5-6 ani, corespunzător unui număr de 300, respectiv de 360 de credite de studii transferabile, cu acordarea gradului de sublocotenent şi a brevetului de ofiţer, la sfârşitul anului al IV-lea, şi a diplomei de absolvire, la finalul studiilor. Articolul 59Planurile de învăţământ ale studiilor militare universitare de licenţă se proiectează în concordanţă cu prevederile legislaţiei naţionale şi cuprind, de regulă, următoarele module: a)pregătire universitară, potrivit standardelor naţionale şi specifice; b)pregătire militară generală şi tactică, pentru formarea deprinderilor necesare ducerii luptei; c)pregătire militară de specialitate pentru iniţierea în domeniul armei sau al serviciului şi specialităţii militare; d)stagii de practică în unităţi militare. Articolul 60Studiile militare universitare de licenţă asigură: a)însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice fundamentale specifice specializării universitare, pregătirea militară de bază şi iniţierea în pregătirea militară de specialitate în domeniul armei sau al serviciului şi specialităţii militare; b)formarea competenţelor de comandă şi de lider de structuri de la baza ierarhiei militare; c)formarea competenţelor iniţiale de specialist militar, capabil să sintetizeze şi să interpreteze informaţiile la dispoziţie, să rezolve problemele de bază şi să evalueze rezultatele; d)formarea competenţelor de comunicare, inclusiv într-o limbă străină, şi de utilizare a tehnologiilor informatice; e)formarea competenţelor de educator şi de instructor, în spiritul normelor şi valorilor militare, naţionale şi universale; f)formarea ca bun cetăţean care să cunoască şi să respecte valorile societăţii. Articolul 61(1) Formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate se realizează prin parcurgerea şi finalizarea cursului de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate, organizat şi desfăşurat în instituţii de învăţământ militar, potrivit nevoilor Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu normele specifice pentru serviciile militare pentru care există un deficit major de personal şi/sau nu se asigură pregătirea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.(2) Durata cursului de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate este de până la 9 luni, în funcţie de serviciul şi specialitatea militară.(3) În funcţie de nevoile de încadrare ale unităţilor militare, pentru asigurarea funcţionalităţii şi operativităţii acestora, ofiţerii în activitate pot proveni din rândul ofiţerilor în rezervă, al maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate sau al civililor din cadrul sau din afara Ministerului Apărării Naţionale, chemaţi în activitate, în condiţiile legii, cu respectarea cerinţelor de studii prevăzute de legislaţia naţională şi cea specifică. Secţiunea a 2-aFormarea profesională iniţială a maiştrilor militari şi a subofiţerilor în activitate Articolul 62Formarea pe filiera directă a maiştrilor militari şi a subofiţerilor în activitate se realizează prin parcurgerea şi finalizarea studiilor militare postliceale, organizate şi desfăşurate în unităţile de învăţământ postliceal militar, conform reglementărilor în vigoare la nivel naţional şi celor specifice Ministerului Apărării Naţionale. Articolul 63(1) Învăţământul postliceal militar asigură:a)însuşirea cunoştinţelor teoretice şi metodologice necesare îndeplinirii atribuţiilor funcţiilor de luptător, de specialist militar şi de comandant de echipă, echipaj, piesă, post de luptă, grup, grupă şi similare acestora; b)formarea deprinderilor de conducător cu temeinice cunoştinţe psihopedagogice şi metodice necesare exercitării atribuţiilor de instructor; c)formarea deprinderilor şi abilităţilor necesare exploatării, reparării, întreţinerii, verificării şi menţinerii în stare operaţională a armamentului şi tehnicii din dotare; d)formarea capacităţii de adaptare la schimbările tehnologice, organizaţionale şi doctrinare din sistemul militar; e)formarea competenţelor de comunicare într-o limbă străină, precum şi a abilităţilor de utilizare a mijloacelor informatice; f)dezvoltarea competenţelor-cheie şi formarea competenţelor specifice calificării profesionale. (2) Planurile de învăţământ se proiectează în concordanţă cu prevederile legislaţiei naţionale şi cuprind, de regulă, următoarele module:a)pregătire postliceală şi de specialitate, în funcţie de arma sau serviciul şi specialitatea militară, precum şi pentru specializarea postliceală; b)pregătire militară generală, metodică şi tactică pentru formarea deprinderilor necesare ducerii luptei la nivel tactic; c)pregătire pentru formarea deprinderilor de comandă. (3) Studiile pentru formarea pe filiera directă a maiştrilor militari în activitate au durata de 2 ani, iar cele pentru formarea pe filiera directă a subofiţerilor în activitate au durata de 1 an şi se finalizează cu examen de competenţe profesionale, cu acordarea gradului de maistru militar clasa a V-a, respectiv sergent, a brevetului de maistru militar sau subofiţer, confirmarea în armă şi numirea într-o funcţie corespunzătoare pregătirii, în raport cu nevoile Ministerului Apărării Naţionale şi opţiunile individuale. Articolul 64(1) Formarea pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate se realizează prin parcurgerea şi finalizarea cursului de formare pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate, organizat şi desfăşurat în unităţile de învăţământ postliceal militar, potrivit nevoilor Ministerului Apărării Naţionale şi în conformitate cu normele specifice, pentru armele sau serviciile şi specialităţile militare pentru care există un deficit major de personal şi/sau nu se asigură pregătirea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.(2) Durata cursului de formare pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate este de până la 9 luni, în funcţie de arma sau serviciul şi specialitatea militară pentru care se pregătesc cursanţii.(3) În funcţie de nevoile de încadrare ale unităţilor militare, pentru asigurarea funcţionalităţii şi operativităţii acestora, maiştrii militari în activitate pot proveni din rândul subofiţerilor în activitate şi al maiştrilor militari în rezervă, iar subofiţerii în activitate pot proveni din rândul subofiţerilor în rezervă, al soldaţilor şi gradaţilor profesionişti sau al civililor din cadrul ori din afara Ministerului Apărării Naţionale, chemaţi în activitate, în condiţiile legii, cu respectarea cerinţelor de studii prevăzute de legislaţia naţională şi cea specifică. Secţiunea a 3-aFormarea profesională iniţială a soldaţilor şi a gradaţilor profesionişti Articolul 65Formarea profesională iniţială a soldaţilor şi a gradaţilor profesionişti se realizează prin parcurgerea şi finalizarea programelor de formare profesională iniţială a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, desfăşurate în centrele de instruire/unităţile de instrucţie ale categoriilor de forţe ale armatei, potrivit legii şi actelor normative specifice. Articolul 66(1) Planificarea, organizarea şi desfăşurarea programelor prevăzute la art. 65 sunt stabilite şi aprobate de către şefii statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei/comandanţii comandamentelor de armă, cu avizul şefului Direcţiei instrucţie şi doctrină a Statului Major General, şi sunt proiectate în sistem modular de către şcolile de aplicaţie/centrele de pregătire/unităţile de instrucţie specifice armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare.(2) Programele prevăzute la art. 65 au durata de 2-5 luni, în funcţie de pregătirea militară anterioară a candidaţilor şi de specificul armei sau serviciului şi specialităţii militare, se finalizează cu acordarea certificatului de absolvire, care constituie baza confirmării în armă, şi repartizarea în prima funcţie şi cuprind următoarele module:a)modulul instruirii individuale, axat pe pregătirea militară generală şi tactică, în vederea formării deprinderilor individuale necesare protecţiei individuale, ducerii luptei şi mânuirii armamentului/echipamentului individual din dotare; b)modulul perfecţionării instruirii de specialitate, axat pe pregătirea militară de specialitate, specifică armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare. Capitolul VFormarea profesională continuă a personalului militar în activitate Secţiunea 1Formarea profesională continuă a ofiţerilor în activitate Articolul 67(1) Formarea profesională continuă a ofiţerilor în activitate se realizează prin cursuri de bază, cursuri de carieră, studii universitare de master, studii universitare de doctorat, studii postuniversitare şi prin alte programe de formare profesională continuă, conform legislaţiei în vigoare.(2) Programele de formare continuă a ofiţerilor în activitate, cifrele de şcolarizare, formele de organizare a învăţământului şi durata pregătirii se stabilesc anual, prin planul de şcolarizare sau planul de perfecţionare a pregătirii, după caz, elaborate de Direcţia management resurse umane şi aprobate de către ministrul apărării naţionale. Articolul 68Ofiţerii în activitate frecventează cursuri de bază şi de carieră în armele sau serviciile şi specialităţile militare în care sunt confirmaţi ori în domeniile instituţionale sau de stat major pentru funcţiile în care sunt încadraţi ori în care sunt propuşi să fie promovaţi. Articolul 69Ofiţerii în activitate care participă la concursul de admitere la un curs de carieră, conform prevederilor Ghidului carierei militare, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii generale: a)să fie evaluaţi prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevăzute de lege pentru înaintarea în gradul următor; b)să fie propuşi de către comandanţi/şefi prin aprecierile de serviciu. Articolul 70Cursurile de bază şi de carieră necesare ofiţerilor în activitate pentru înaintarea în grad, duratele lor şi criteriile specifice de participare la selecţie sunt prevăzute în anexa nr.10. Articolul 71Studiile militare universitare de master asigură: a)aprofundarea pregătirii interarme, prin dezvoltarea competenţelor de comandă şi acumularea de cunoştinţe noi; b)aprofundarea pregătirii de specialitate în domeniul specialităţilor militare; c)completarea pregătirii în alte domenii decât cel al studiilor de licenţă, pentru obţinerea de competenţe noi în domeniul militar; d)formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale necesare personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi universitar militar; e)asimilarea celor mai noi tehnici de cercetare independentă şi aplicarea creativă a acestora pentru rezolvarea de probleme, sesizarea direcţiilor noi de dezvoltare a cunoaşterii şi de perfecţionare a pregătirii profesionale; f)dezvoltarea capacităţii de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor, de a evalua obiectiv şi constructiv stări critice, de a rezolva creativ probleme şi de a comunica rezultatele acestora. Articolul 72(1) Studiile universitare de master în ramura de ştiinţă corespunzătoare domeniului de licenţă sunt organizate în instituţii militare şi civile de învăţământ universitar acreditate, în condiţiile legii.(2) Studiile militare universitare de master în ramura de ştiinţă corespunzătoare domeniului de licenţă sunt de conducere interarme, denumite în continuare master de conducere interarme, şi de specialitate corespunzătoare domeniului de licenţă, denumite în continuare master în domeniul de licenţă.(3) Studiile universitare de master organizate de instituţii civile de învăţământ universitar sunt studii de specialitate în domeniul de licenţă sau în alt domeniu. Articolul 73(1) Masterul de conducere interarme asigură dezvoltarea competenţelor necesare ofiţerilor în activitate în exercitarea actului de comandă şi de conducere a unităţilor şi marilor unităţi pe timp de pace şi în campanie.(2) Masterul în domeniul de licenţă asigură dezvoltarea competenţelor profesionale ale ofiţerilor în activitate, specifice armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare.(3) Studiile prevăzute la art. 72 alin. (3) asigură dezvoltarea competenţelor de specialitate, iar aplicabilitatea acestora în domeniul militar este stabilită prin dispoziţie a şefului Direcţiei management resurse umane. Articolul 74Studiile militare universitare de master se organizează la formele de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, cu durate diferite, astfel: a)2 ani - 120 de credite de studiu transferabile pentru domeniile de studii universitare „Ştiinţe militare“ şi „Informaţii şi securitate naţională“; b)1,5 ani - 90 de credite de studiu transferabile pentru domeniile de studii universitare „Ştiinţe inginereşti“, „Ştiinţe militare“ şi „Informaţii şi securitate naţională“; c)1 an - 60 de credite de studiu transferabile pentru domeniile de studii universitare „Ştiinţe militare“ şi „Informaţii şi securitate naţională“. Articolul 75Masterul de conducere interarme se organizează numai la forma de învăţământ cu frecvenţă şi pentru locuri finanţate de la bugetul de stat şi cuprinde specializările: conducere interarme - forţe terestre, conducere interarme - forţe aeriene, conducere interarme - forţe navale, management economico-financiar şi management logistic. Articolul 76Ofiţerii în activitate care candidează la masterul de conducere interarme trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: a)să fie absolvenţi ai studiilor militare universitare cu diplomă de licenţă ciclul I Bologna sau ai studiilor militare universitare cu diplomă de licenţă cu durata de cel puţin 4 ani, obţinută până la absolvirea primei promoţii de studii militare universitare de licenţă similare ciclului I Bologna; b)să fie absolvenţi ai cursului de stat major sau să fi urmat diferite programe de pregătire în ţară ori în străinătate care au fost echivalate cu acest curs, conform reglementărilor în vigoare; c)să fie căpitani în ultimii 2 ani de stagiu minim în grad, maiori/locotenenţi-comandori pe toată durata stagiului în grad sau locotenenţi-colonei/căpitani-comandori aflaţi în primul an de stagiu în grad; d)să fi fost evaluaţi în aprecierile de serviciu din ultimii 2 ani cu calificativul cel puţin „Foarte bun“; e)să aibă recomandarea comandantului/şefului unităţii militare din care provin privind participarea la concursul de admitere, pe raportul personal. Articolul 77(1) Ofiţerii în activitate care candidează la programele de studii militare universitare de master pentru locurile finanţate de la bugetul de stat, altele decât masterul de conducere interarme, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:a)să fie absolvenţi ai studiilor universitare cu diplomă de licenţă ciclul I Bologna sau ai studiilor universitare cu diplomă de licenţă obţinută până la absolvirea primei promoţii de studii universitare de licenţă similare ciclului I Bologna; b)să aibă gradul de la sublocotenent/aspirant până la maior/locotenent-comandor inclusiv; c)să aibă aprobarea comandantului/şefului unităţii militare din care provin privind participarea la concursul de admitere, pe raportul personal. (2) Ofiţerii care candidează la programe de studii universitare de master pentru locurile finanţate în regim cu taxă trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c). Articolul 78(1) Ofiţerii în activitate declaraţi „Admis“ la masterul de conducere interarme cu durata de 2 ani sunt mutaţi în instituţia de învăţământ universitar militar organizatoare a acestor programe de studii, pe funcţii prevăzute ca anexă în statele de organizare.(2) Ofiţerii în activitate declaraţi „Admis“ la studii militare universitare de master, altele decât masterul de conducere interarme, la forma de învăţământ cu frecvenţă pentru locuri finanţate de la bugetul de stat, sunt detaşaţi în instituţia de învăţământ universitar militar organizatoare a acestor studii. Articolul 79Ofiţerii în activitate declaraţi „Admis“ la programele de studii militare universitare de master pe locuri în regim cu taxă, cu frecvenţă sau cu frecvenţă redusă, pot participa la studii cu îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor în care sunt încadraţi şi beneficiază de concediu de studii, conform prevederilor legale. Articolul 80(1) Ofiţerii în activitate care participă la programe de studii universitare de master în instituţii civile de învăţământ universitar prezintă comandanţilor/şefilor unităţilor militare, la începutul fiecărui an universitar, o adeverinţă eliberată de instituţia organizatoare în vederea actualizării evidenţelor privind pregătirea profesională a resursei umane.(2) Participarea şi absolvirea de către ofiţerii în activitate a studiilor universitare de master organizate de instituţii civile de învăţământ universitar nu creează obligaţii din partea Ministerului Apărării Naţionale. Articolul 81Studiile militare universitare de doctorat se organizează numai la forma de învăţământ cu frecvenţă, în domeniile fundamentale acreditate, cu respectarea legislaţiei naţionale în vigoare. Articolul 82Studiile militare postuniversitare se organizează şi se desfăşoară în cadrul instituţiilor de învăţământ universitar militar prin programe postdoctorale de cercetare avansată şi programe postuniversitare de formare profesională continuă, în condiţiile legii. Articolul 83În cazul în care Ministerul Apărării Naţionale nu organizează prin reţeaua de învăţământ militar din subordine anumite programe de studii pentru specialişti, acestea pot fi frecventate în instituţii civile de învăţământ, conform dispoziţiei şefului Direcţiei management resurse umane privind normele de participare a cadrelor militare din Armata României la cursuri de perfecţionare organizate în ţară. Secţiunea a 2-aFormarea profesională continuă a maiştrilor militari şi a subofiţerilor în activitate Articolul 84Formarea profesională continuă a maiştrilor militari şi a subofiţerilor în activitate se realizează prin cursuri de carieră şi prin alte programe de formare profesională continuă, conform legislaţiei în vigoare. Articolul 85Maiştrii militari şi subofiţerii în activitate care participă la concursul de admitere la un curs de carieră, conform prevederilor Ghidului carierei militare, trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele criterii generale: a)să fie evaluaţi prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevăzute de lege pentru înaintarea în gradul următor; b)să fie propuşi de către comandanţi/şefi prin aprecierile de serviciu. Articolul 86Cursurile de carieră necesare maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate pentru înaintarea în grad, duratele lor şi criteriile specifice de participare la selecţie sunt prevăzute în anexa nr. 11. Secţiunea a 3-aFormarea profesională continuă a soldaţilor şi a gradaţilor profesionişti Articolul 87Formarea profesională continuă a soldaţilor şi a gradaţilor profesionişti se realizează prin cursuri de perfecţionare/specializare, stagii de instruire şi acţiuni în teatrele de operaţii. Articolul 88(1) Gradaţii profesionişti cu gradul de fruntaş pot urma cursul de perfecţionare necesar promovării în gradul de caporal clasa a III-a şi încadrării în funcţii prevăzute cu acest grad.(2) Selecţia în vederea frecventării acestui curs de perfecţionare se face în raport cu calificativele obţinute în aprecierile de serviciu, vechimea în serviciu, vechimea în grad şi potenţialul de a îndeplini o funcţie prevăzută cu gradul de caporal clasa a III-a.(3) Organizarea cursului prevăzut la alin. (1) şi normele de participare la curs se stabilesc prin dispoziţie a şefului Statului Major General. Articolul 89(1) Soldaţii şi gradaţii profesionişti participă la selecţia organizată pentru trimiterea la studii specifice acestei categorii de personal militar, în ţară şi în străinătate, conform ordinelor şi dispoziţiilor în vigoare aplicabile cadrelor militare.(2) Soldaţilor şi gradaţilor profesionişti care au absolvit forme de pregătire în străinătate li se echivalează studiile absolvite cu studii similare din ţară, în condiţiile legii.(3) Soldaţii şi gradaţii profesionişti, indiferent de gradul pe care îl au, pot să urmeze cursul pentru formarea deprinderilor de bază de comandă/cursul de formare pe filiera directă sau indirectă a subofiţerilor în activitate, dacă îndeplinesc criteriile de recrutare şi selecţionare. Capitolul VIEvoluţia în cariera militară Secţiunea 1Evoluţia în carieră a cadrelor militare în activitate Articolul 90Profesia militară se poate exercita prin îndeplinirea succesivă a unor funcţii pe toate treptele ierarhiei militare sau prin îndeplinirea unui număr redus de funcţii pe unele trepte ale ierarhiei militare, de la intrarea în sistemul militar şi până la împlinirea vârstei standard de pensionare. Articolul 91Evoluţia în cariera militară este decizia fiecărui cadru militar şi se realizează pe trasee distincte, stabilite în cadrul armelor sau al serviciilor şi specialităţilor militare în care sunt confirmate, în funcţie de nivelul de studii, de filiera de formare, de ierarhizarea funcţiilor, de acumularea graduală a experienţei şi a cunoştinţelor necesare exercitării actului de comandă sau de conducere, cu respectarea prevederilor Ghidului carierei militare, a normelor de definire a funcţiilor şi a celor privind promovarea în funcţii şi înaintarea în grad, aflate în vigoare. Articolul 92Cadrele militare în activitate îşi desfăşoară activitatea în structuri militare aflate pe următoarele niveluri ierarhice: a)nivelul 1, corespunzător structurilor militare de tipul: pluton, companie, batalion/bază de instrucţie, regiment, bază şi similar acestora; b)nivelul 2, corespunzător structurilor militare de tipul: unitate/instituţie de învăţământ militar, instituţie de cercetare ştiinţifică, comandament de brigadă, comandament de divizie şi similare acestora; c)nivelul 3, corespunzător structurilor militare de tipul: state majore ale categoriilor de forţe ale armatei, structuri subordonate structurilor centrale/structuri subordonate altor structuri din subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale, comandamente de armă; d)nivelul 4, corespunzător structurilor militare de tipul: structuri centrale şi alte structuri subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale. Articolul 93Încadrarea unei funcţii de către cadrele militare se face cu respectarea următoarelor criterii, în ordinea menţionată: a)nevoile de încadrare ale structurilor Ministerului Apărării Naţionale; b)opţiunile personale pentru următoarea funcţie şi aspiraţiile în carieră ale cadrului militar; c)specificaţiile de personal ale funcţiei vacante; d)experienţa profesională necesară încadrării unei funcţii de comandă/conducere, dobândită prin exercitarea pe o perioadă de 2 ani a unor funcţii de execuţie în structuri militare de nivel ierarhic superior sau a unor funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel ierarhic inferior ori prin exercitarea pe o perioadă de un an a unei funcţii imediat inferioare celei ce urmează să fie încadrate din aceeaşi structură militară; e)poziţia cadrului militar în ierarhia stabilită de către comisia de selecţie în funcţie de cunoştinţele, aptitudinile, competenţa şi experienţa profesională dobândite; f)participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român poate constitui un avantaj în procesul de selecţie pentru promovarea în funcţii, cu luarea în considerare a domeniului de activitate al funcţiei îndeplinite în misiune şi a domeniului funcţiei în care se propune promovarea. Articolul 94Evoluţia în carieră a ofiţerilor este reprezentată în schema prevăzută în anexa nr. 12. SUBSECŢIUNEA 1 Evoluţia în carieră a ofiţerilor de arme Articolul 95(1) Traseul în carieră al ofiţerilor de arme de luptă sau arme pentru sprijin de luptă începe cu acordarea gradului de sublocotenent/aspirant şi repartiţia în prima funcţie, situată la baza ierarhiei militare, specifică fiecărei arme, în cadrul structurilor militare de nivel 1.(2) Odată cu obţinerea gradului de locotenent, ofiţerii pot ocupa funcţii de locţiitor comandant de companie/similar sau alte funcţii de acelaşi nivel ierarhic, specifice armelor de luptă sau armelor pentru sprijin de luptă, din cadrul structurilor militare de nivel 1 ori pot opta pentru funcţii de execuţie corespunzătoare domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major din cadrul structurilor militare de nivel 1 şi 2.(3) Căpitanii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de licenţă:a)funcţii de execuţie specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor de sprijin instituţional ori de stat major din structuri militare până la nivel 3 inclusiv; b)funcţii de locţiitor comandant/comandant de companie, locţiitor comandant/comandant al altor subunităţi similare sau şef al altor subunităţi de acelaşi nivel ierarhic, specifice armelor de luptă ori armelor pentru sprijin de luptă, din structuri militare de nivel 1 şi 2, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în prima funcţie de la baza ierarhiei militare din cadrul structurilor militare de nivel 1; c)funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major din structuri militare de nivel 1, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor de sprijin instituţional ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar. (4) Maiorii/Locotenenţi-comandorii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de licenţă:a)funcţii de execuţie precizate la alin. (3) lit. a); b)funcţii de comandant de companie sau comandant/şef al altor subunităţi de acelaşi nivel ierarhic, specifice armelor de luptă sau armelor pentru sprijin de luptă, din structuri militare de nivel 1 şi 2, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă într-o funcţie imediat inferioară celei de comandant de companie sau imediat inferioară celei de comandant/şef al altor subunităţi de acelaşi nivel ierarhic din cadrul structurilor militare de nivel 1; c)funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major din structuri militare de nivel 1, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar sau dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor de sprijin instituţional ori de stat major în structuri militare de nivel 2; d)funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major din structuri militare de nivel 2, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere în aceeaşi structură, imediat inferioare celor în care vor fi încadraţi, ori cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major în structuri militare de nivel 3. (5) Căpitanii, maiorii/locotenenţi-comandorii, locotenenţi-coloneii/căpitani-comandorii care au master în domeniul de licenţă pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii:a)funcţii de execuţie specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major din structuri militare de la nivelul 2 până la nivelul 4 inclusiv; b)funcţii de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major din structuri militare de la nivelul 1 până la nivelul 4 inclusiv, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii similare în structuri militare de nivel ierarhic inferior ori au cel puţin un an de experienţă în aceeaşi structură, în funcţii imediat inferioare celor în care vor fi încadraţi, sau au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de execuţie în domenii corespondente în structuri militare de nivel ierarhic superior, după caz. (6) Maiorii/Locotenenţi-comandorii şi locotenenţi-coloneii/căpitani-comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa funcţii de comandă/conducere specifice categoriei de forţe ale armatei în care au obţinut specializarea, prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii şi cu respectarea prevederilor privind experienţa profesională specificate la alin. (5) lit. b).(7) Ocuparea funcţiei de comandant de batalion/similar de nivel unitate tactică necesită îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerinţe:a)experienţă profesională de cel puţin 2 ani în funcţii de comandant de companie/similar; b)experienţă profesională de cel puţin 2 ani în funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major în structuri militare de nivel 2 ori de cel puţin 2 ani în funcţii de execuţie în structuri militare de nivel 3 sau 4. (8) Îndeplinirea pentru o perioadă de cel puţin 2 ani a funcţiei de comandant de batalion/similar, din cele prevăzute la alin. (7), este o condiţie obligatorie pentru ocuparea oricărei funcţii de comandant al unei structuri militare începând de la nivel de brigadă/similar.(9) Coloneii/Comandorii pot ocupa următoarele funcţii prevăzute în statele de organizare cu master în domeniul de licenţă:a)funcţii de execuţie specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major în structuri militare de nivel 4; b)funcţii de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major în structuri militare de la nivelul 2 sau 3, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii corespondente în structuri militare de nivel ierarhic inferior sau au cel puţin un an de experienţă în funcţii în aceeaşi structură, imediat inferioare celor în care vor fi încadraţi, ori cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de execuţie în domenii similare în structuri militare de nivel ierarhic superior; c)funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 4, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere în aceeaşi structură, imediat inferioare celor în care vor fi încadraţi, ori au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de execuţie în structuri militare de nivel 4 şi au îndeplinit funcţii de comandă/conducere în structuri de nivel 3, după caz. (10) Coloneii/Comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa funcţii de comandă/conducere în cadrul structurilor militare de la nivelul 1 până la nivelul 4 inclusiv, prevăzute în statele de organizare cu grade de colonel/comandor şi cu acest nivel de studii, cu respectarea prevederilor alin. (7)-(9), după caz.(11) Coloneii/Comandorii care au master de conducere interarme pot urma cursul postuniversitar de perfecţionare în conducere strategică organizat de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I“ sau cursul Colegiului Naţional de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcţii de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadraţi şi cu respectarea prevederilor alin. (8).(12) Ofiţerii formaţi pe filiera directă, care deţin gradul de colonel/comandor şi au master în domeniul de licenţă, pot urma cursul Colegiului Naţional de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcţii de conducere specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.SUBSECŢIUNEA a 2-a Evoluţia în carieră a ofiţerilor de servicii pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil Articolul 96(1) Traseul în carieră al ofiţerilor formaţi pe filiera directă şi confirmaţi în serviciile pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil începe cu acordarea gradului de sublocotenent şi repartiţia în funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2 şi, respectiv, 3, numai pentru management financiar-contabil, ori într-o funcţie de comandant de pluton/similar în cadrul structurilor militare de nivel 1.(2) Odată cu obţinerea gradului de locotenent, ofiţerii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de licenţă:a)funcţii de comandă/conducere sau de execuţie precizate la alin. (1); b)funcţii de execuţie specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major din structuri militare de nivel 1 sau 2, altele decât cele cu corespondenţă în domeniul logistic. (3) Căpitanii şi maiorii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de licenţă:a)funcţii de execuţie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil, domeniilor de sprijin instituţional ori de stat major din structuri militare până la nivel 3 inclusiv; b)funcţii de comandant de companie, comandant/şef al altor subunităţi de acelaşi nivel ierarhic cu compania, specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, din structuri militare de nivel 1 şi 2, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă întro funcţie de comandant de pluton/similar în cadrul structurilor militare de nivel 1; c)funcţii de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil din structuri militare de nivel 1 şi până la nivel comandament de brigadă inclusiv, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de execuţie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil din structuri militare de nivel 2 sau 3; d)funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor de sprijin instituţional şi de stat major din structuri militare de nivel 1, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor de sprijin instituţional ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar. (4) Căpitanii, maiorii, locotenenţi-coloneii şi coloneii care au master în domeniul de licenţă pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii:a)funcţii de execuţie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil, domeniilor de sprijin instituţional ori de stat major din structuri militare de la nivelul 2 până la nivelul 4 inclusiv; b)funcţii de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil din toate structurile; c)funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major din structuri militare de la nivelul 1 până la nivelul 4 inclusiv, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii corespondente în structuri militare de nivel ierarhic inferior ori au cel puţin un an de experienţă în aceeaşi structură, în funcţii imediat inferioare celor în care vor fi încadraţi, sau au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de execuţie în domenii corespondente în structuri militare de nivel ierarhic superior, după caz. (5) Maiorii, locotenenţi-coloneii şi coloneii care au master de conducere în domeniul logistic sau economico-financiar pot ocupa funcţii de comandă/conducere în toate structurile militare, specifice specializării obţinute, prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel ierarhic inferior ori au cel puţin un an de experienţă în aceeaşi structură, în funcţii imediat inferioare celor în care vor fi încadraţi, sau au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de execuţie în domenii corespondente în structuri militare de nivel ierarhic superior.(6) Coloneii care au master de conducere în specializările management logistic sau management economico-financiar pot urma cursul postuniversitar de perfecţionare în conducere strategică organizat de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I“ sau cursul Colegiului Naţional de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcţii de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil sau funcţii de conducere specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, până la nivelul comandamentelor de armă inclusiv, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.(7) Ofiţerii de servicii pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil formaţi pe filiera directă, care deţin gradul de colonel şi au master în domeniul de licenţă, pot urma cursul Colegiului Naţional de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcţii de conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil, domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadraţi. Articolul 97Ofiţerii de servicii pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil formaţi pe filiera indirectă pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice acestor servicii, în raport cu nivelul studiilor şi cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, în funcţie de nevoile Ministerului Apărării Naţionale şi cu respectarea corelărilor dintre gradul militar, nivelul de studii şi nivelul ierarhic, specifice ofiţerilor formaţi pe filieră directă, precizate la art. 96. SUBSECŢIUNEA a 3-a Evoluţia în carieră a ofiţerilor din serviciul tehnico-ingineresc Articolul 98Traseul în carieră al ofiţerilor formaţi pe filiera directă şi confirmaţi în serviciul tehnico-ingineresc începe cu acordarea gradului de sublocotenent/aspirant şi repartiţia în funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare. Articolul 99(1) Odată cu obţinerea gradului de locotenent, ofiţerii din serviciul tehnico-ingineresc pot ocupa funcţii de comandă/conducere sau de execuţie specifice acestui serviciu în toate structurile militare, cu respectarea cerinţelor de studii specifice funcţiilor şi a celorlalte criterii precizate la art. 93.(2) Ofiţerii care aleg să urmeze o carieră în domeniile de sprijin instituţional sau de stat major pot ocupa funcţii specifice acestor domenii, cu respectarea cerinţelor precizate pentru aceste domenii la art. 96. Articolul 100Maiorii/Locotenenţi-comandorii, locotenenţi-coloneii/căpitani-comandorii şi coloneii/comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa funcţii de comandă/conducere specifice specializării obţinute, prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii, cu respectarea prevederilor art. 93 şi, după caz, a prevederilor privind experienţa profesională specificate la art. 95 alin. (6) şi (10) sau la art. 96 alin. (5). Articolul 101Coloneii care au master de conducere interarme pot urma cursul postuniversitar de perfecţionare în conducere strategică organizat de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I“ sau cursul Colegiului Naţional de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcţii de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor de sprijin instituţional, domeniilor de stat major sau serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadraţi. Articolul 102Ofiţerii din serviciul tehnico-ingineresc formaţi pe filiera directă, care deţin gradul de colonel şi au master în domeniul de licenţă, pot urma cursul Colegiului Naţional de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcţii de conducere specifice serviciului tehnico-ingineresc, domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadraţi. Articolul 103Ofiţerii formaţi pe filiera indirectă şi confirmaţi în specialităţi militare din serviciul tehnico-ingineresc pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice acestor servicii, în raport cu nivelul studiilor şi cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, în funcţie de nevoile Ministerului Apărării Naţionale şi cu respectarea corelărilor dintre gradul militar, nivelul de studii şi nivelul ierarhic, specifice ofiţerilor formaţi pe filieră directă, precizate la art. 99 alin. (1). SUBSECŢIUNEA a 4-a Evoluţia în carieră a ofiţerilor de servicii specializate Articolul 104Ofiţerii de servicii specializate proveniţi din absolvenţi ai Institutului Medico-Militar şi din ofiţeri de arme de luptă, de arme pentru sprijin de luptă sau din ofiţeri formaţi pe filiera directă, din cadrul serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, management financiar-contabil şi tehnico-ingineresc, care au absolvit instituţii civile de învăţământ superior şi/sau deţin, după caz, certificate de atestare potrivit legii, pot ocupa următoarele tipuri de funcţii: a)funcţii de execuţie sau de conducere specifice serviciilor specializate în toate structurile militare, cu respectarea cerinţelor de studii specifice funcţiilor, a celorlalte criterii precizate la art. 93 şi a prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul de specialitate; b)funcţii specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major, cu respectarea cerinţelor privind experienţa profesională precizate pentru aceste domenii la art. 96. Articolul 105Ofiţerii de servicii specializate menţionaţi la art. 104 care deţin gradul de colonel pot urma cursul Colegiului Naţional de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcţii de conducere specifice serviciilor specializate, domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadraţi. Articolul 106Ofiţerii de servicii specializate formaţi pe filiera indirectă pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice acestor servicii, în toate structurile militare, în raport cu nivelul studiilor, cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, corelată cu stagiile minime în gradul militar şi cu respectarea criteriilor precizate la art. 104 lit. a). SUBSECŢIUNEA a 5-a Evoluţia în carieră a maiştrilor militari şi a subofiţerilor Articolul 107Traseul în carieră al maiştrilor militari şi al subofiţerilor formaţi pe filiera directă începe cu acordarea gradului de maistru militar clasa a V-a/sergent şi cu repartiţia în prima funcţie, specifică armei sau serviciului şi specialităţii militare în care au fost confirmaţi. Articolul 108(1) Maiştrii militari şi subofiţerii absolvenţi ai studiilor militare postliceale pot ocupa următoarele tipuri de funcţii specifice corpului profesional din care fac parte şi prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii:a)prima funcţie în care sunt repartizaţi maiştrii militari clasa a V-a/sergenţii este o funcţie de execuţie în cadrul structurilor militare de nivel 1; b)maiştrii militari clasa a IV-a şi sergenţii-majori pot ocupa funcţii de comandă/conducere în cadrul structurilor militare de nivel 1 sau funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare de nivel 1 şi 2; c)maiştrii militari clasa a III-a şi plutonierii pot ocupa funcţii de comandă/conducere în cadrul structurilor militare de nivel 1 şi 2 sau funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare până la nivelul 3 inclusiv; d)maiştrii militari clasa a II-a - maiştrii militari principali şi plutonierii-majori - plutonierii-adjutanţi principali pot ocupa funcţii de comandă/conducere şi de execuţie în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv. (2) Maiştrii militari şi subofiţerii absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă cu profil corespunzător cu domeniul în care îşi desfăşoară activitatea pot ocupa funcţii de comandă/conducere şi de execuţie, astfel:a)maiştrii militari clasa a V-a, maiştrii militari clasa a IV-a, maiştrii militari clasa a III-a şi sergenţii, sergenţii-majori, plutonierii pot ocupa funcţii de comandă/conducere sau de execuţie în cadrul structurilor militare până la nivelul 3 inclusiv; b)maiştrii militari clasa a II-a, maiştrii militari clasa I, maiştrii militari principali şi plutonierii-majori, plutonierii-adjutanţi, plutonierii-adjutanţi principali pot ocupa funcţii de comandă/conducere sau de execuţie în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv. (3) Îndeplinirea atribuţiilor funcţiei de comandant pluton/similar pe o perioadă de cel puţin 2 ani reprezintă o condiţie obligatorie pentru ocuparea funcţiei de consilier al comandantului/şefului structurilor militare.(4) Subofiţerii formaţi pe filiera indirectă pot ocupa aceleaşi tipuri de funcţii şi în aceleaşi condiţii ca subofiţerii formaţi pe filiera directă. Articolul 109Evoluţia în carieră a maiştrilor militari şi a subofiţerilor este reprezentată în schema prevăzută în anexa nr. 13. Secţiunea a 2-aEvoluţia în carieră a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti Articolul 110Evoluţia în carieră a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti începe odată cu absolvirea programului de instruire şi cu numirea în prima funcţie de luptător/specialist, în cadrul structurilor militare de nivel 1. Articolul 111Evoluţia în carieră a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti se realizează pe baza criteriilor de performanţă prevăzute de legislaţia în vigoare. Articolul 112Soldaţii şi gradaţii profesionişti îşi pot perfecţiona pregătirea profesională în instituţii de învăţământ militare sau civile, astfel încât să obţină competenţele necesare accederii în cariera de cadru militar. Capitolul VIIDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 113(1) După încheierea fiecărei perioade de recrutare şi selecţie, Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General transmite Direcţiei management resurse umane situaţia cu rezultatele activităţilor de recrutare şi selecţie, pe categorii de candidaţi/personal militar, unităţi/instituţii de învăţământ militar, arme sau servicii şi specialităţi militare, surse de provenienţă a candidaţilor şi pe genuri.(2) Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General trimite Direcţiei management resurse umane, până la data de 1 martie, câte un exemplar din dările de seamă anuale privind activitatea de promovare a profesiei militare şi de recrutare a candidaţilor, elaborate de birourile informare-recrutare, şi din dările de seamă anuale privind activitatea de selecţie a candidaţilor, elaborate de centrele zonale de selecţie şi orientare. Articolul 114(1) Planul de şcolarizare şi planurile de perfecţionare a pregătirii cadrelor militare se elaborează anual de către Direcţia management resurse umane şi se aprobă de către ministrul apărării naţionale.(2) Normele metodologice privind elaborarea planurilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin dispoziţie a şefului Direcţiei management resurse umane. Articolul 115Cursurile de perfecţionare, altele decât cele de carieră, se desfăşoară potrivit planurilor de perfecţionare a pregătirii ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor prin cursuri, altele decât cele de carieră, organizate de unităţile/instituţiile de învăţământ militar, aprobate anual, până la 1 mai, de către şefii structurilor centrale/categoriilor de forţe ale armatei/ comandamentelor de armă care au în subordine unităţile/instituţiile de învăţământ militar, cu avizul Direcţiei management resurse umane. Articolul 116Corespondenţa dintre armele sau serviciile şi specialităţile militare pentru care se organizează cursul de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate şi specializările dobândite în urma finalizării studiilor organizate de instituţiile de învăţământ civile se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei management resurse umane. Articolul 117Ofiţerii care au absolvit studii universitare de licenţă în instituţii civile de învăţământ superior, în baza unui angajament încheiat cu Ministerul Apărării Naţionale, şi ale căror cheltuieli de întreţinere pe timpul studiilor au fost suportate de Ministerul Apărării Naţionale se bucură de toate drepturile ca şi absolvenţii instituţiilor militare de învăţământ superior de acelaşi nivel. Articolul 118(1) Ofiţerii în activitate care au studii militare universitare de master, altele decât masterul de conducere interarme, absolvite până în anul 2013 inclusiv şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 76 pot candida la concursul de admitere la cursul interarme.(2) Cursurile interarme sunt organizate în instituţii de învăţământ universitar militar, în condiţiile legii, pentru specializările prevăzute la art. 75.(3) Cursurile interarme asigură dezvoltarea competenţelor profesionale precizate la art. 73 alin. (1).(4) Ofiţerii în activitate care au absolvit cursul interarme pot ocupa aceleaşi tipuri de funcţii şi în aceleaşi condiţii ca şi absolvenţii studiilor universitare de master de conducere interarme. Articolul 119(1) Diploma de master de conducere interame conferă absolvenţilor aceleaşi drepturi, indiferent de durata studiilor.(2) Funcţiile din domeniul financiar-contabil, prevăzute în statele de organizare cu studii de master, se încadrează cu prioritate din rândul absolvenţilor masterului de conducere interarme, specializarea management economico-financiar. Articolul 120Studiile universitare de doctorat constituie un avantaj în procesul de evaluare în cadrul comisiilor de selecţie. Articolul 121(1) Prevederile cap. VI secţiunea 1 se aplică în întregime tuturor absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior militar şi unităţilor de învăţământ postliceal militar, precum şi ai cursurilor de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate, începând cu promoţia 2012, iar pentru celelalte cadre militare în activitate, după 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni.(2) Comisiile de selecţie analizează numirea/promovarea în funcţii şi/sau înaintarea în grad a cadrelor militare, cu respectarea criteriilor prevăzute în cap. VI secţiunea 1, la termenele precizate la alin. (1). Articolul 122(1) Direcţia generală de informaţii a apărării desfăşoară, în baza dispoziţiei directorului general, activităţi specifice de recrutare şi selecţie, în vederea asigurării cu personal militar a structurilor pe care le are în compunere, în subordine, comandă sau control operaţional.(2) Formarea profesională şi evoluţia în carieră a personalului militar din structurile Direcţiei generale de informaţii a apărării se stabilesc prin reglementări proprii, aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale sau dispoziţie a directorului general, după caz. Articolul 123Statul Major General elaborează, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor instrucţiuni, norme privind organizarea şi funcţionarea birourilor informare-recrutare şi a centrelor zonale de selecţie şi orientare. Articolul 124Direcţia management resurse umane este structura abilitată să monitorizeze aplicarea prezentelor instrucţiuni. Articolul 125Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni. ANEXA Nr. 1la instrucţiuni GLOSAR I. Abrevieri M.R.F - microradiofotografie V.D.R.L - test de identificare a bolilor venerice TA - tensiune arterială AV - alură ventriculară EKG - electrocardiogramă VOD - vedere ochi drept VOS - vedere ochi stâng T.G.O. - transaminază glutamică oxaloacetică T.G.P. - alaninaminotransferază Ag. HBs. - antigen de suprafaţă al virusului hepatic B Rh. - factor Rhesus Ac. AntiV. H.C. - anticorpi antivirus hepatita C O.R.L. - otorinolaringologie AJOFM - agenţie judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă S.G.P. soldat/gradat profesionist II. Termeni şi definiţii Recrutorul este o persoană din cadrul birourilor informare-recrutare care are atribuţii în domeniul recrutării candidaţilor pentru profesia militară. Anul de recrutare şi anul de selecţie sunt un an calendaristic. Armele de luptă sunt: infanterie, tancuri, aviaţie, marină, forţe pentru operaţii speciale. Armele pentru sprijin de luptă sunt: artilerie şi rachete, rachete şi artilerie antiaeriană, geniu, comunicaţii şi informatică, apărare chimică, bacteriologică, radiologică şi nucleară, radiolocaţie, poliţie militară, informaţii pentru apărare. Domeniile de sprijin instituţional sunt: management resurse umane, politica de apărare şi planificarea apărării, administraţie, învăţământ, secretariat, domenii şi infrastructuri, cercetare-dezvoltare, relaţii civili - militari, inspecţii şi controale. Domeniile de stat major sunt: stat major şi conducere centrală, stat major şi conducere forţe terestre, stat major şi conducere forţe aeriene, stat major şi conducere forţe navale. Serviciile pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă sunt: intendenţă, auto, planificarea înzestrării şi achiziţii, căi ferate, construcţii, transporturi militare, topogeodezie. Serviciul tehnico-ingineresc cuprinde ingineri şi subingineri. Serviciile specializate sunt: muzici militare, justiţie militară, medical, sanitar-veterinar, educaţie fizică, jurnalism şi relaţii publice, securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere tehnică şi metrologie legală, psihologie, sociologie, audit intern, istorie, arhivă şi tradiţii militare, prevenirea şi investigarea corupţiei şi a fraudelor. Prima funcţie de la baza ierarhiei militare: cea mai mică funcţie din ierarhia funcţiilor specifice unei arme sau unui serviciu (de exemplu: funcţia de comandant de pluton este cea mai mică funcţie în ierarhia funcţiilor ce pot fi ocupate de către ofiţerii din arma infanterie). Funcţii de acelaşi nivel ierarhic sunt funcţiile situate pe aceeaşi poziţie în ierarhii specifice armelor şi serviciilor (de exemplu: funcţia de comandant de pluton este situată pe prima poziţie a ierarhiei funcţiilor specifice armei infanterie şi este de acelaşi nivel ierarhic cu funcţia de pilot ce este situată pe prima poziţie a ierarhiei funcţiilor specifice armei aviaţie, specialitate pilot pe aeronave cu motoare reactive). Funcţii corespondente în structuri militare de nivel ierarhic inferior sunt funcţiile de acelaşi fel după nivelul atribuţiilor exercitate, de comandă/conducere sau de execuţie, şi din acelaşi domeniu de activitate (de exemplu: funcţia de „şef al operaţiilor“ dintr-un comandament de divizie este funcţia corespondentă din structura de nivel ierarhic inferior pentru funcţia de „şef al operaţiilor“ din Statul Major al Forţelor Terestre). ANEXA Nr. 2la instrucţiuni Model - ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Biroul informare-recrutare ........ ............... Denumirea şi ştampila structurii la care candidatul şi-a modificat opţiunea: ........ ........ ........ CERERE DE ÎNSCRIERE Subsemnatul/a1, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............., (numele, prenumele tatălui şi prenumele candidatului/candidatei) născut/ă în anul ......, luna ....., ziua ......, în localitatea ........ ................ ..............., judeţul/sectorul ........ ........ .............., de cetăţenie2 ........ ............, naţionalitate ........ ............., starea civilă ................, legitimat/ă cu BI/CI seria ......... nr. ........., eliberat/ă de ........ .......... la data de ........ ........, cu domiciliul stabil în localitatea ........ .............., judeţul/sectorul ............., str. ........ ............ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., telefon ................, cod numeric personal: l l l l l l l l l l l l l l, având următoarele studii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............., (ultima formă de învăţământ absolvită: denumirea, localitatea şi anul absolvirii) ocupaţia actuală: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........, (funcţia/ocupaţia şi locul de muncă/instituţia de învăţământ) situaţia militară: ........ ................ .............., fiul/fiica lui ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........, (numele şi prenumele tatălui candidatului/candidatei) 1 În cazul în care numele a fost schimbat, se va indica şi numele anterior. 2 Se trec toate cetăţeniile deţinute. născut în anul ....., luna ...., ziua ...., în localitatea ................, judeţul/sectorul ............, de cetăţenie .............., naţionalitate ............., profesia de bază ........ ........ ..........., ocupaţia actuală ........ ................ ........, locul de muncă ........ ..............., str. ........ ................ nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ......, legitimat cu BI/CI seria ........ nr. ........, eliberat/ă de ........ ......... la data de ........ ........ .............., şi al/a ........ ................ ................ ................ ........ .............., născută în anul ......, luna ....., (numele şi prenumele mamei candidatului/candidatei) ziua ....., în localitatea ........ ................, judeţul/sectorul ........ ..............., de cetăţenie ........ ........ ........, naţionalitate ..............., profesia de bază ........ ........ ............, ocupaţia actuală ........ ........ .........., locul de muncă ........ ................ ............, str. ........ ........ ............ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., căsătorit/ă cu ........ ................ ........ ............, născut/ă în anul ........, (numele şi prenumele soţiei/soţului) luna ......, ziua ......., în localitatea ..............., judeţul/sectorul ............., de cetăţenie ........ ..........., naţionalitate ........ ........, profesia de bază ........ ........ ........, ocupaţia actuală ........ ........ .........., locul de muncă ........ ................ ........ .........., str. ........ ................ ............... nr. ......, bl. ....., sc. ......, et. ....., ap. ........, solicit să particip la selecţia pentru (prima opţiune): 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. (categoria de personal) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............; (unitatea/instituţia de învăţământ militar/programul de formare/instruire, arma/serviciul şi specialitatea militară sau specializarea) alte opţiuni: 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............; (pentru reorientare sau pentru profesia de soldat şi gradat profesionist) 3. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............; (pentru profesia de soldat şi gradat profesionist) 4. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...............; (pentru profesia de soldat şi gradat profesionist) 5. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. (pentru profesia de soldat şi gradat profesionist) Declar pe propria răspundere că: a)accept investigarea activităţii mele trecute după regulile specifice Ministerului Apărării Naţionale; b)nu sunt în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni; c)nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă fac parte mă angajez că după admiterea în instituţia de învăţământ militar voi renunţa la această calitate; d)nu fac parte din organizaţii aflate în afara legii; e)nu aparţin unor culte sau secte religioase interzise de lege; f)orice boală avută sau găsită în perioada de la examinarea medicală până la concursul de admitere în instituţia de învăţământ militar o voi sesiza unităţii sanitare la care am efectuat vizita medicală. În cazul în care nu voi anunţa unitatea sanitară despre boala apărută, iar aceasta va fi descoperită, voi suporta consecinţele legale; g)îmi asum toate riscurile ce pot surveni în timpul parcurgerii procesului de selecţie, ca urmare a stării de graviditate/maternitate; h)la dobândirea calităţii de soldat şi gradat profesionist sunt de acord să renunţ la gradul dobândit anterior şi deţinut ca rezervist (pentru candidatul/candidata care doreşte să devină soldat/gradat profesionist); i)în cazul în care nu sunt posturi disponibile sau nu voi fi selecţionat/ă pentru un post în judeţul în care domiciliez, sunt de acord să fiu repartizat/ă într-o unitate militară dintr-un alt judeţ.Alte probleme ale candidatului/candidatei, părinţilor/reprezentanţilor legali şi/sau soţiei/soţului acestuia/acesteia, în afara datelor înscrise în prezenta cerere*: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. În cazul în care voi fi declarat/ă admis/ă, îmi asum răspunderea şi semnez angajamentul cu Ministerul Apărării Naţionale, de care am luat cunoştinţă. Declar că îmi asum răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere, iar în situaţia în care acestea nu corespund realităţii, voi suporta consecinţele legale.

Semnătura părintelui** Semnătura candidatului/candidatei
(tatăl/mama/reprezentantul legal)
........ ................ ........ .............. ........ ................ ................ ........
Data ........ ........ Data ........ ...........

* Candidaţii/Candidatele pentru profesia de ofiţer/subofiţer, filiera indirectă, vor completa următorul text: „În situaţia în care nu voi fi admis/ă pe locurile scoase la concurs în categoria de forţe ale armatei pentru care am fost recrutat/ă, sunt de acord să fiu redistribuit/ă pe locurile repartizate celorlalte categorii de forţe ale armatei.“ ** Se semnează obligatoriu de către unul dintre părinţi/reprezentantul legal pentru candidaţii/candidatele care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Prin semnătură, părintele/reprezentantul legal al candidatului/candidatei este de acord ca fiul/fiica lui să urmeze cariera militară şi declară că îndeplineşte criteriile prevăzute la lit. a), d) şi e) din prezenta cerere de înscriere. ANEXA Nr. 3la instrucţiuni ___-Model- ANEXA Nr. 4la instrucţiuni __
Model -FIŞA DE EXAMINARE MEDICALĂ - TIP MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE la angajare/pentru admiterea în instituţii militare de învăţământ
ANEXA Nr. 5la instrucţiuni Model - ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE U.M. ........ ........ ........ Nr. ............../........ ............ RECOMANDARE privind profilul psihomoral şi comportamental al ........ ................ ................ ................ ........ ............... (numele, prenumele tatălui şi prenumele candidatului/candidatei) Funcţia deţinută în unitatea militară: ........ ................ ................ ........ ..............

Nr. crt. Indicatori Nivel1
I II III IV V
1. Dorinţa de afirmare: nivel de aspiraţie, motivaţie, încredere în sine, dorinţa de reuşită
2. Spirit de iniţiativă: voluntarism în rezolvarea de sarcini, are aptitudini de lider informal, îi place să îşi asume responsabilităţi.
3. Sociabilitate: relaţionare interpersonală, capacitatea de a lucra în echipă, extroversiune, comunicativitate
4. Conştiinciozitate: perseverenţă, simţul datoriei, conştiinţa „lucrului bine făcut“
5. Capacitate de organizare a activităţilor: este ordonat, lucrează după un plan, stabileşte priorităţi, distribuie responsabilităţi.
6. Comportament moral: generozitate, corectitudine, demnitate

Calificativele obţinute în aprecierile de serviciu din ultimii 3 ani: ........ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Alte aprecieri: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Propunere: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Comandantul/Şeful ........ ................ ........ ........ (unitatea militară) ........ ........ ............. (gradul) ........ ................ ................ ........ ......... (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) 1 Se marchează printr-un „X“. Semnificaţia cifrelor este următoarea: I - nivel foarte înalt, II - nivel înalt, III - nivel mediu, IV - nivel scăzut, V - nivel foarte scăzut. ANEXA Nr. 6la instrucţiuni Model - ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE U.M. ........ ................ ........ ......... (unitatea militară din care provine) ........ ................ ................ ................ ............. (gradul, numele şi prenumele cu iniţiala tatălui) RAPORT PERSONAL1 Vă rog să îmi aprobaţi participarea la selecţia organizată pentru cursul de formare a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă, pe unul dintre locurile scoase la concurs. În situaţia în care voi fi declarat(ă) admis(ă) la cursul de formare, după absolvirea acestuia şi acordarea gradului de ofiţer/subofiţer, mă oblig să îmi desfăşor activitatea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale cel puţin 4 ani, din care primii 2 ani în unitatea militară unde voi fi repartizat(ă).

Data ........ ........ Semnătura ........ ........ ...........

1 Raportul se întocmeşte de către toţi/toate candidaţii/candidatele care provin din rândul personalului Ministerului Apărării Naţionale, militari şi civili. ANEXA Nr. 7la instrucţiuni Model -DECLARAŢIE1 pe propria răspundere Subsemnatul(a), ........ ................ ................, declar că, în situaţia în care voi fi admis(ă) la cursul de formare a ofiţerilor/ (numele şi prenumele cu iniţiala tatălui) subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă, după absolvirea acestuia şi acordarea gradului de ofiţer/subofiţer, mă oblig să îmi desfăşor activitatea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale cel puţin 4 ani, din care primii 2 ani în unitatea militară unde voi fi repartizat(ă).

Data ........ ........ Semnătura ........ ........ ...........

1 Declaraţia se întocmeşte numai de către candidaţii/candidatele proveniţi/provenite din afara Ministerului Apărării Naţionale. ANEXA Nr. 8*)la instrucţiuni __*) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.Model -FIŞA DE CONTACT ANEXA Nr. 9la instrucţiuni Model -ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Centrul Militar Zonal/Judeţean/al Sectorului ............. Biroul informare-recrutare DOSAR DE CANDIDAT ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... (numele, prenumele tatălui şi prenumele candidatului/candidatei) pentru ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... (categoria de candidaţi/personal) Prima opţiune: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... (unitatea/instituţia de învăţământ militar/programul de formare/instruire) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... (arma sau serviciul şi specialitatea militară sau specializarea)

MENŢIUNI SUPLIMENTARE: (celelalte opţiuni ale candidatului/candidatei, situaţii speciale etc.)
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........

ANEXA Nr. 10la instrucţiuni ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE CURSURILE DE BAZĂ ŞI DE CARIERĂ necesare ofiţerilor în activitate pentru înaintarea în grad

Nr. crt. Cursul Durata Gradul pentru care este necesar Simbolul Criterii specifice de participare Scopul studiilor/cursurilor Observaţii
1. Cursul de bază Cursul are durata de până la 6 luni, respectiv până la 11 luni pentru personalul militar aeronavigant. - - - Destinate pentru formarea ofiţerilor în activitate ca specialist militar/comandant de pluton/similare.
2. Cursul avansat/similar Cursul are durata de până la 3 luni. Căpitan CA Ofiţerii în activitate cu gradul de locotenent - Locotenenţii absolvenţi ai cursului avansat/similar sunt înaintaţi în gradul de căpitan. - Dezvoltă competenţe de lider militar, perfecţionează pregătirea necesară conducerii şi instruirii companiei/similar, formează abilităţi de ofiţer de stat major la nivel de batalion, regiment, brigadă şi asigură pregătirea pe linie de specialitate militară.
3. Cursul de stat major/similar Cursul are durata de până la 3 luni. Maior/ Locotenent-comandor CSM Ofiţerii în activitate cu gradul de căpitan - Căpitanii absolvenţi ai cursului de stat major/similar sunt înaintaţi în gradul de maior/locotenent-comandor. - Dezvoltă competenţe de stat major, necesare la nivel de batalion/similar, regiment, brigadă/similar, divizie/flotă, comandament de armă, stat major al categoriei de forţe ale armatei şi structură centrală a Ministerului Apărării Naţionale, şi perfecţionează de asemenea pregătirea în domeniile serviciilor pentru sprijin logistic, management financiar-contabil, tehnico-ingineresc şi al celor specializate.
4. Cursul postuniversitar de perfecţionare a pregătirii/similar pentru locotenenţi-colonei/ căpitani-comandori Cursul are durata de până la 3 luni. Locotenent-colonel/Căpitan-comandor CPLC Ofiţerii în activitate cu gradul de maior/locotenent-comandor care nu sunt absolvenţi ai studiilor militare universitare de conducere interarme - Maiorii/locotenenţii-comandori în activitate absolvenţi ai cursului postuniversitar de perfecţionare a pregătirii/similar pentru locotenenţi-colonei/căpitani-comandori sunt înaintaţi în gradul de locotenent-colonel/căpitan-comandor. - Asigură perfecţionarea pregătirii profesionale în domeniul de activitate corespunzător funcţiei.
Nr. crt. Cursul Durata Gradul pentru care este necesar Simbolul Criterii specifice de participare Scopul studiilor/cursurilor Observaţii
5. Cursul postuniversitar de perfecţionare a pregătirii/similar pentru colonei/comandori Cursul are durata de până la 3 luni. Colonel/ Comandor CPC Ofiţerii în activitate cu gradul de locotenent-colonel/ căpitan-comandor - Locotenenţii-colonei/căpitanii-comandori în activitate absolvenţi ai cursului postuniversitar de perfecţionare a pregătirii/similar pentru colonei/comandori sunt înaintaţi în gradul de colonel/comandor. - Asigură perfecţionarea pregătirii profesionale în conducerea structurilor/ microstructurilor/unităţilor şi a marilor unităţi.
6. Cursul postuniversitar de perfecţionare în conducere strategică Cursul are durata de până la 6 luni. General de brigadă/similar CS - Ofiţerii în activitate cu gradul de colonel/comandor - Vârsta de cel mult 54 de ani, în anul în care urmează cursurile - Absolvenţi ai studiilor militare universitare de conducere interarme - Coloneii/comandorii în activitate absolvenţi ai cursului postuniversitar de perfecţionare în conducere strategică pot fi promovaţi în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similare. - Asigură competenţe şi cunoştinţe în domeniile planificării, conducerii acţiunilor militare şi/sau ale resurselor de apărare la nivel strategic, în vederea exercitării comenzii unei brigăzi/similare, precum şi îndeplinirii atribuţiilor funcţionale ale unor funcţii de conducere/comandă de la nivelul diviziilor/flotei, comandamentelor de armă, statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale.
7. Programe de pregătire/cursuri în domeniul securităţii naţionale, organizate la Colegiul Naţional de Apărare Programele de pregătire/ cursurile au durata de până la 6 luni. General de brigadă, general-maior, general-locotenent, general/similare acestora CN - Ofiţerii în activitate cu gradul de colonel/comandor, general de brigadă, general-maior, general-locotenent şi similare acestora - Vârsta de cel mult 54 de ani pentru colonei sau comandori şi de cel mult 56 de ani pentru generali, în anul în care urmează cursurile - Absolvenţii programelor de pregătire/cursurilor în domeniul securităţii naţionale, organizate la Colegiul Naţional de Apărare, pot fi promovaţi în funcţii de comandă/conducere, la nivelul structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, ale căror cerinţe impun studii de nivel înalt în domeniul securităţii naţionale.

NOTĂ: Cursurile de carieră din instituţiile de învăţământ militar se desfăşoară potrivit Planului de perfecţionare a pregătirii ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor prin cursuri de carieră şi cursuri de perfecţionare şi specializare, organizate de unităţile/instituţiile de învăţământ militar, aprobat anual de către ministrul apărării naţionale. Tematica şi bibliografia pentru pregătirea în vederea participării la concursul de admitere la cursurile de carieră se publică anual în Buletinul administrativ al Ministerului Apărării Naţionale, prin grija structurilor centrale/statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei/comandamentelor de armă care au în subordine instituţiile de învăţământ militar, până la data de 30 martie, şi pe reţeaua MILNET, de către instituţiile de învăţământ militar. ANEXA Nr. 11 la instrucţiuni ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Direcţia management resurse umane CURSURILE DE CARIERĂ necesare maiştrilor militari/subofiţerilor în activitate pentru înaintarea în grad

Nr. crt. Cursul de carieră Durata Gradul pentru care este necesar Simbolul Criterii specifice de participare Scopul studiilor/cursurilor Observaţii
1. Cursul de plutonier/similar Cursul are o durată de până la două luni. Maistru militar clasa a III-a/Plutonier C Plt./ similar Maiştrii militari clasa a IV-a/Sergenţii-majori în activitate - Maiştrii militari clasa a IV-a/sergenţii-majori în activitate absolvenţi ai cursului de plutonier/similar sunt înaintaţi în gradul de maistru militar clasa a III-a/plutonier.
2. Cursul de plutonier-major/ similar Cursul are o durată de până la două luni. Maistru militar clasa a II-a/Plutonier-major C Plt.-maj./ similar Maiştrii militari clasa a III-a/Plutonierii în activitate - Maiştrii militari clasa a III-a/plutonierii în activitate absolvenţi ai cursului de plutonier-major/similar sunt înaintaţi în gradul de maistru militar clasa a II-a/plutonier-major.
3. Cursul de plutonier -adjutant/similar Cursul are o durată de până la două luni. Maistru militar clasa I/ Plutonier- adjutant C Plt.-adj./ similar Maiştrii militari clasa a II-a/Plutonierii-majori în activitate - Maiştrii militari clasa a II-a/plutonierii-majori în activitate absolvenţi ai cursului de plutonier-adjutant/similar sunt înaintaţi în gradul de maistru militar clasa I/plutonier-adjutant.

NOTĂ: Cursurile de carieră din instituţiile de învăţământ militar se desfăşoară potrivit Planului de perfecţionare a pregătirii ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor prin cursuri de carieră organizate de instituţiile de învăţământ militar, aprobat anual de către ministrul apărării naţionale. Tematica şi bibliografia pentru pregătirea în vederea participării la concursul de admitere la cursurile de carieră se publică anual în Buletinul administrativ al Ministerului Apărării Naţionale, prin grija structurilor centrale/statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei/comandamentelor de armă care au în subordine instituţiile de învăţământ militar, până la data de 30 martie, şi pe reţeaua MILNET, de către instituţiile de învăţământ militar. ANEXA Nr. 12*)la instrucţiuni __*) Anexa nr. 12 este reprodusă în facsimil.EVOLUŢIA ÎN CARIERĂ A OFIŢERILOR ANEXA Nr. 13la instrucţiuni __
EVOLUŢIA ÎN CARIERĂ A MAIŞTRILOR MILITARI ŞI A SUBOFIŢERILOR


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 30/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 30 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu