Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.124 din 04.10.2017

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 810 din 13 octombrie 2017SmartCity1

Pentru aplicarea prevederilor art. 36 alin. 1 lit. d) şi g), art. 38 lit. c), art. 40 lit. b), c) şi g) şi art. 74 alin. 1 şi 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile privind chemarea/ rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile art. 61 alin. (3) şi art. 64 alin. (3) din Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Sunt şi rămân abrogate prevederile art. 10-12, art. 19-21, art. 41-43, art. 53-56, art. 621 şi art. 622 din „M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României", aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.105/2002*, cu modificările şi completările ulterioare.* Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.105/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apărării naţionale,Mihai-Viorel FiforANEXĂINSTRUCŢIUNI privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale Articolul 1(1) Prezentele instrucţiuni stabilesc cadrul procedural pentru asigurarea cu personal a structurilor Ministerului Apărării Naţionale, prin chemare/rechemare în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în situaţii de excepţie în care se înregistrează un deficit de personal care afectează funcţionalitatea structurilor respective, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:a)funcţiile vacante nu au fost ocupate într-un termen de cel puţin 6 luni consecutive prin numirea în funcţii a absolvenţilor instituţiilor şi unităţilor militare de învăţământ sau în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare; b)funcţiile vacante nu se regăsesc în cadrul unităţilor, subunităţilor şi formaţiunilor militare operaţionalizate, incluse în pachetul de forţe pentru reacţie rapidă ale NATO; c)încadrarea funcţiilor vacante se face în limita numărului maxim de funcţii stabilit conform prevederilor art. 3. (2) Prezentele instrucţiuni se aplică în situaţia în care nu se dispune altfel prin reglementări specifice unor categorii de cadre militare sau unor structuri ale Ministerului Apărării Naţionale.(3) Asigurarea cu personal a Direcţiei generale de informaţii a apărării şi structurilor subordonate, prin chemare/rechemare în activitate, în rândul cadrelor militare, se realizează în baza normelor proprii, aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale. Articolul 2(1) În condiţiile prezentelor instrucţiuni, funcţiile vacante de execuţie prevăzute cu grade de ofiţeri, maiştri militari sau de subofiţeri se încadrează doar prin concurs sau examen.(2) În cazul în care la concursul organizat se prezintă un singur candidat, încadrarea funcţiei se face prin examen. Articolul 3Numărul maxim de funcţii pe grade, arme sau servicii şi specialităţi militare care pot fi încadrate anual prin concurs, în condiţiile prezentelor instrucţiuni, se aprobă de către ministrul apărării naţionale la propunerea Statului Major General, a celorlalte structuri centrale ale Ministerului Apărării Naţionale şi a structurilor subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, cu avizul Direcţiei management resurse umane. Articolul 4(1) Organizarea şi desfăşurarea concursului se aprobă de către ministrul apărării naţionale, la propunerea şefilor structurilor centrale sau a şefilor structurilor subordonate nemijlocit acestuia, cu avizul Direcţiei management resurse umane.(2) Concursul se organizează de către următoarele structuri, denumite în continuare structuri organizatoare, pentru încadrarea funcţiilor vacante prevăzute în statele de organizare proprii şi ale structurilor subordonate:a)structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale; b)structurile subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale. (3) Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru încadrarea structurilor aflate sub comanda operaţională a Direcţiei informaţii militare se aprobă de către ministrul apărării naţionale, la propunerea şefilor structurilor respective, cu avizul Direcţiei informaţii militare.(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. a), concursul se organizează de către statele majore ale categoriilor de forţe şi comandamentele subordonate nemijlocit Statului Major General, pentru încadrarea funcţiilor vacante prevăzute în statele de organizare proprii şi ale structurilor subordonate acestora. Articolul 5(1) În vederea încadrării funcţiilor vacante prevăzute cu grade de ofiţeri, pot fi chemaţi sau rechemaţi în activitate candidaţii care provin din:a)ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior; b)persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ. (2) În vederea încadrării funcţiilor vacante prevăzute cu grade de maiştri militari, pot fi chemaţi sau rechemaţi în activitate maiştrii militari în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 39 lit. c) din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.(3) În vederea încadrării funcţiilor vacante prevăzute cu grade de subofiţeri, pot fi chemaţi sau rechemaţi în activitate candidaţii care provin din:a)subofiţeri în rezervă; b)soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate; c)persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ. Articolul 6(1) Pot fi încadraţi în funcţii vacante, în condiţiile prezentelor instrucţiuni, candidaţii prevăzuţi la art. 5 care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:a)au cetăţenie română; b)au domiciliul în România de cel puţin 6 luni; c)nu au fost condamnaţi penal, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; d)nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate; e)nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate; f)nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare; g)nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare; h)nu sunt asociaţi unici şi nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar, dacă se află în una dintre aceste situaţii, se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate; i)îşi exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate, potrivit legii, în vederea chemării/rechemării în activitate; j)îşi exprimă acordul privind înregistrarea audiovideo a probelor de concurs, în cazul în care aceasta se impune; k)candidaţii femei îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de concurs se află în stare de graviditate/maternitate; l)au vârsta cuprinsă între 18 şi 50 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului; m)au absolvit, în cadrul instituţiilor/unităţilor de învăţământ acreditate, studii de nivelul şi în specializările corespunzătoare armei/serviciului şi specialităţii militare prevăzute pentru funcţia vacantă pentru încadrarea căreia se organizează concursul; n)îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia specifică domeniilor de activitate pentru exercitarea profesiei, după caz; o)îndeplinesc alte condiţii prevăzute în fişele posturilor vacante, după caz; p)deţin grad cel mult egal cu cel al funcţiei vacante; q)se respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonaţi altora cu grade inferioare; r)sunt declaraţi „apt" în urma examinării medicale; s)sunt declaraţi „admis" în urma evaluării psihologice şi a evaluării nivelului de pregătire fizică. (2) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c)-k) se declară în scris, pe propria răspundere, în cuprinsul cererii de înscriere la concurs.(3) Corespondenţa studiilor/specializărilor prevăzute la alin. (1) lit. m) cu armele/serviciile şi specialităţile militare este cea stabilită prin dispoziţie a şefului Direcţiei management resurse umane. Articolul 7Concursul organizat în condiţiile prezentelor instrucţiuni constă în desfăşurarea următoarelor etape: a)publicarea funcţiilor vacante; b)înscrierea la concurs; c)verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs; d)selecţia candidaţilor, prin susţinerea testelor eliminatorii de aptitudini; e)testul scris de evaluare a cunoştinţelor de specialitate, denumit în continuare test scris; f)afişarea rezultatelor finale. Articolul 8În vederea desfăşurării concursului, comandanţii/şefii structurilor organizatoare nominalizează, prin ordin de zi pe unitate, comisia/comisiile de concurs şi comisia/comisiile de soluţionare a contestaţiilor, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea raportului aprobat de către ministrul apărării naţionale privind încadrarea funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate. Articolul 9(1) Structura organizatoare are obligaţia să publice anunţul privind organizarea concursului la sediul propriu şi pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naţionale, precum şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru susţinerea primului test eliminatoriu de aptitudini din etapa de selecţie a candidaţilor. (2) Structurile aflate sub comanda operaţională a Direcţiei informaţii militare au obligaţia să publice anunţul privind organizarea concursului la sediul propriu şi pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naţionale, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru susţinerea primului test eliminatoriu de aptitudini din etapa de selecţie a candidaţilor.(3) Anunţul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, conţine, în mod obligatoriu:a)denumirea structurii organizatoare a concursului; b)denumirea succintă a funcţiilor vacante şi gradul militar corespunzător fiecăreia dintre ele; c)unitatea militară în cadrul căreia se regăseşte funcţia vacantă şi garnizoana; d)nivelul minim, domeniul şi specializarea studiilor necesare încadrării funcţiei vacante; e)condiţiile prevăzute de legislaţia specifică domeniului de activitate pentru exercitarea profesiei, după caz; f)data-limită de înscriere la concurs; g)testele eliminatorii de aptitudini; h)data, ora şi locul de desfăşurare a testului scris; i)datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs. (4) Anunţul afişat la sediul structurii organizatoare şi pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naţionale va cuprinde, pe lângă cele prevăzute la alin. (3), şi următoarele elemente:a)documentele necesare constituirii dosarului de concurs şi locul de depunere a acestuia; b)condiţiile necesare încadrării funcţiilor vacante, prevăzute la art. 5 şi 6; c)bibliografia şi, după caz, tematica pentru testul scris, stabilite de structura organizatoare pe baza propunerilor unităţilor militare în cadrul cărora se regăsesc funcţiile vacante; d)termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare test; e)termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale. (5) Anunţul prevăzut la alin. (3) se menţine la locul de afişare şi pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naţionale până la finalizarea concursului.(6) Orice modificări referitoare la organizarea sau desfăşurarea concursului se publică în cel mai scurt timp prin mijloacele prevăzute la alin. (1).(7) Toate cheltuielile ocazionate de publicarea anunţului privind organizarea concursului se suportă din bugetul structurii militare organizatoare. Articolul 10(1) Înscrierea la concurs se realizează în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, la sediul structurilor militare organizatoare, prin depunerea unui dosar de înscriere care cuprinde:a)cerere de înscriere la concurs, în care se menţionează funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să participe la concurs - document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1; b)formular de bază - date personale - document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 la Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare; c)certificatul de cazier judiciar, în original; d)copia certificatului de naştere; e)copia cărţii de identitate; f)copii ale actelor de studii sau dovada absolvirii acestora; g)livretul militar sau adeverinţa eliberată de centrul militar zonal/judeţean/de sector care atestă calitatea de rezervist şi, după caz, efectuarea pregătirii militare. (2) Documentele tipizate prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se asigură candidaţilor prin grija structurilor militare care organizează concursul, se completează de către candidaţi şi se depun la dosar în termenul prevăzut la alin. (1).(3) Formularul de bază - date personale se completează de către solicitant în prezenţa şi sub îndrumarea unui reprezentant al structurii de securitate din cadrul structurii organizatoare.(4) Copiile documentelor prevăzute la alin. (1) lit. d)-f) se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, pe baza documentelor originale prezentate de candidaţi. Articolul 11(1) Înregistrarea dosarelor se realizează de către secretarul comisiei de concurs, la data prezentării acestora.(2) Dosarele care, la data prezentării, au fost incomplete pot fi completate până la data expirării termenului de înscriere. Articolul 12(1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs/examen se realizează de către comisia de concurs, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de înscriere.(2) Candidaţii care nu îndeplinesc în totalitate condiţiile prevăzute la art. 6, precum şi cei ale căror dosare sunt incomplete, cu documente neconforme sau cu formulare incorect completate la expirarea termenului de înscriere sunt declaraţi „respins".(3) Rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs/examen se consemnează într-un proces-verbal şi se afişează la sediul unităţii organizatoare la termenul prevăzut la alin. (1), cu menţiunea „admis" sau „respins", însoţită, după caz, de motivul respingerii.(4) Candidaţii pot contesta rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs/examen în termen de o zi lucrătoare de la data afişării acestora, iar contestaţiile se soluţionează în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei, de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.(5) Modul de soluţionare a contestaţiilor se afişează la sediul structurii organizatoare. Articolul 13(1) Selecţia candidaţilor constă în susţinerea următoarelor teste eliminatorii de aptitudini:a)examinare medicală; b)evaluare psihologică; c)evaluarea nivelului de pregătire fizică. (2) Testele eliminatorii de aptitudini se desfăşoară în ordinea prevăzută la alin. (1), iar la fiecare test participă doar candidaţii care au fost declaraţi „apt"/"admis" la proba anterioară.(3) Structura organizatoare, prin secretariatul comisiei de concurs, iniţiază toate demersurile necesare planificării selecţiei. Articolul 14(1) Examinarea medicală se desfăşoară în cadrul unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale indicate de structura organizatoare, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi în rândul cadrelor militare în activitate, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.114/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 25 noiembrie 2014. (2) Costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate.(3) Fişele de examinare medicală se asigură candidaţilor prin grija structurilor militare care organizează concursul.(4) Rezultatul examinării medicale, consemnat în fişa medicală, se aduce la cunoştinţa candidatului, iar fişa de examinare completată se anexează, în original, la dosarul său de înscriere la concurs. Articolul 15(1) Evaluarea psihologică se desfăşoară în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare indicate de structura organizatoare, pe baza metodologiei şi criteriilor prevăzute de actele normative specifice care reglementează efectuarea acesteia la selecţia pentru intrarea în sistemul militar.(2) Evaluarea nivelului de pregătire fizică se desfăşoară conform Regulamentului educaţiei fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.149/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 şi 88 bis din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare, în aceleaşi perioade în care se desfăşoară evaluarea psihologică.(3) Rezultatele evaluărilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se aduc la cunoştinţa candidaţilor. Articolul 16(1) Soluţionarea eventualelor contestaţii la testele eliminatorii de aptitudini se realizează în conformitate cu reglementările în baza cărora acestea au fost efectuate.(2) Centrele zonale de selecţie şi orientare eliberează fiecărui candidat o adeverinţă care atestă participarea şi rezultatul obţinut - „admis" sau „respins" - la testele eliminatorii de aptitudini, document care se anexează, în original, la dosarul de înscriere şi consemnează rezultatele, centralizat, în procese-verbale pe care le transmit structurii organizatoare.(3) Rezultatele finale ale testelor eliminatorii de aptitudini se afişează la sediul structurii organizatoare. Articolul 17(1) Testul scris evaluează cunoştinţele de specialitate necesare încadrării funcţiilor vacante pentru încadrarea cărora se organizează concursul şi se desfăşoară pentru fiecare funcţie vacantă în parte, centralizat, cu toţi candidaţii admişi în urma desfăşurării tuturor testelor eliminatorii de aptitudini.(2) Testul scris constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.(3) Pentru candidaţii la concurs în vederea încadrării aceleiaşi funcţii, subiectele sunt identice, cu excepţia cazului în care testul scris se desfăşoară în mai multe serii.(4) Comisia de concurs stabileşte seturile de subiecte pentru testul scris în ziua desfăşurării acestuia.(5) Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia întocmeşte minimum două seturi de subiecte.(6) Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor propuse.(7) Seturile de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de concurs şi se închid în plicuri sigilate purtând ştampila structurii organizatoare.(8) Bibliografia şi subiectele pentru testul scris au caracter neclasificat.(9) Baremele de notare se stabilesc în prealabil de către membrii comisiei de concurs şi se afişează la sediul structurii organizatoare, imediat după finalizarea testului scris. Articolul 18(1) Înainte de începerea testului scris se efectuează apelul nominal şi se verifică identitatea candidaţilor pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorii sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorii sau a buletinului de identitate sunt consideraţi absenţi.(2) După verificarea identităţii candidaţilor se face instructajul acestora asupra modului de desfăşurare a testului scris.(3) Testul scris se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de structura organizatoare, purtând ştampila acesteia pe fiecare filă. După înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta sus, prima filă se lipeşte astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se aplică ştampila structurii organizatoare, cu excepţia situaţiei în care există un singur candidat.(4) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.(5) Durata testului scris se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.(6) La ora stabilită pentru începerea testului scris, comisia de concurs prezintă candidaţilor seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs.(7) Preşedintele comisiei de concurs şi persoana care a efectuat extragerea semnează pe varianta de test extrasă şi asistă la multiplicarea acesteia.(8) După începerea testului scris este interzis accesul oricărei persoane în sala unde are loc testarea, cu excepţia membrilor şi a secretarului comisiei de concurs, precum şi a comandantului/şefului structurii organizatoare.(9) Pe timpul desfăşurării testului scris, candidaţilor le este interzis să deţină asupra lor orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloace de comunicare la distanţă.(10) Nerespectarea condiţiilor prevăzute la alin. (9), precum şi orice altă tentativă de fraudare se sancţionează cu eliminarea din concurs. Articolul 19(1) După terminarea testului scris lucrările se numerotează în mod aleatoriu, iar numărul respectiv se înscrie în tabelul cu rezultate obţinute.(2) Membrii comisiei de concurs notează fiecare test scris, înscriu nota acordată individual în tabelul cu rezultatele obţinute şi semnează.(3) Secretarul comisiei de concurs calculează nota acordată de către comisie pentru fiecare test scris ca medie aritmetică a notelor acordate individual de fiecare membru al comisiei de concurs. Notele calculate se înscriu în rubricile tabelului cu rezultatele obţinute, corespunzător numerotării fiecărei lucrări.(4) Secretarul comisiei desigilează testele scrise în prezenţa tuturor membrilor comisiei de concurs şi consemnează numele candidaţilor în tabelul cu rezultatele obţinute, corespunzător numerotării fiecărui test scris.(5) Rezultatele testului scris se exprimă în note de la 1 la 10, calculate cu două zecimale. Nota minimă de promovare a testului scris este 6,00.(6) În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi la concursul desfăşurat pentru ocuparea aceleiaşi funcţii au rezultate egale, aceştia se departajează pe baza mediei generale de absolvire a studiilor obligatorii corespunzătoare specialităţii militare a funcţiei vacante. În cazul în care egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie se departajează pe baza mediei obţinute la examenul de absolvire a studiilor obligatorii respective.(7) Rezultatele obţinute de către fiecare candidat la testul scris se afişează la sediul instituţiei organizatoare în termenul prevăzut în anunţul de organizare a concursului. Articolul 20(1) Candidaţii pot contesta rezultatele proprii obţinute la testul scris, prin cerere adresată în scris preşedintelui comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor.(2) Contestaţiile se soluţionează în cel mult două zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor, iar modul de soluţionare se afişează la sediul structurii organizatoare.(3) Contestaţiile rezultatelor testului scris se admit de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, care modifică doar rezultatele obţinute de către candidatul contestatar, în situaţia în care constată că notarea nu este în concordanţă cu baremul de notare.(4) În situaţia în care comisia de soluţionare a contestaţiilor stabileşte că unul sau mai multe subiecte din cadrul testului scris nu sunt în concordanţă cu bibliografia pentru concurs, aceasta acordă punctaj maxim tuturor candidaţilor pentru răspunsurile la subiectele respective.(5) Deciziile privind soluţionarea contestaţiilor sunt definitive. Articolul 21Stabilirea ierarhiei candidaţilor la concurs se face în ordinea strict descrescătoare a rezultatelor finale, cu luarea în considerare a rezultatelor obţinute în urma soluţionării eventualelor contestaţii. Articolul 22(1) Candidaţii care s-au clasat pe primul loc şi care au obţinut nota minimă de promovare a testului scris se propun pentru chemare/rechemare în activitate, acordarea gradelor, după caz, şi numirea în funcţiile pentru încadrarea cărora s-a organizat concursul.(2) În situaţia în care un candidat clasat pe primul loc renunţă la chemarea/rechemarea în activitate, prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător candidatului clasat pe locul imediat următor. Articolul 23(1) Procesul-verbal cu rezultatele obţinute în urma desfăşurării concursului/examenului şi dosarele candidaţilor care se propun pentru chemare/rechemare în activitate se anexează la rapoartele întocmite în acest sens, care se înaintează, sub semnătura comandantului/şefului structurii organizatoare:a)Direcţiei management resurse umane, pentru chemare/rechemare în activitate în corpul ofiţerilor; b)Direcţiei personal şi mobilizare a Statului Major General, pentru chemare/rechemare în activitate în corpul maiştrilor militari/subofiţerilor. (2) În cuprinsul rapoartelor privind chemarea/rechemarea în activitate se menţionează gradul deţinut în rezervă, după caz, gradul ce se propune să se acorde la chemarea/rechemarea în activitate, arma/serviciul şi specialitatea militară din care urmează să facă parte, precum şi funcţia în care urmează să fie încadrat cel în cauză.(3) Celelalte documente care se anexează la rapoartele privind chemarea/rechemarea în activitate, precum şi modul de gestionare ulterioară a acestora se stabilesc prin dispoziţie a şefului Direcţiei management resurse umane. Articolul 24(1) Structurile prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a) şi b) centralizează rezultatele concursurilor/examenelor şi prezintă ministrului apărării naţionale, respectiv şefului Statului Major General, potrivit competenţelor, proiectele de ordin privind chemarea/rechemarea în activitate, acordarea gradelor şi numirea în funcţiile vacante a candidaţilor câştigători, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale.(2) Data chemării/rechemării în activitate, care se înscrie în proiectul de ordin, este, de regulă, întâi a lunii următoare celei în care se prezintă decidentului proiectele de ordin prevăzute la alin. (1). Articolul 25(1) Comisia de concurs se compune din 3 membri, dintre care unul este preşedintele comisiei.(2) Activitatea comisiei de concurs este sprijinită din punct de vedere administrativ de un secretar din cadrul microstructurii de resurse umane a structurii organizatoare.(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor se compune din 3 membri, dintre care unul este preşedintele comisiei; membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu pot face parte din comisia de concurs.(4) Secretarul comisiei de concurs este şi secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.(5) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) şi (3) se nominalizează din rândul cadrelor militare în activitate cu pregătire de specialitate în domeniile de activitate ale funcţiilor vacante pentru încadrarea cărora se organizează concursul şi care deţin grade cel puţin egale cu cele ale funcţiilor scoase la concurs. Articolul 26(1) Nu pot face parte din comisia de concurs sau din comisia de soluţionare a contestaţiilor:a)soţul/soţia, rudele sau afinii candidaţilor până la gradul al IV-lea inclusiv; b)persoanele care se află în raporturi ierarhice de subordonare nemijlocită faţă de candidaţi; c)persoanele care au relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi; d)persoanele aflate în alte cazuri de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege. (2) Situaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi sesizate de către persoana în cauză, de oricare dintre candidaţi sau de orice altă persoană interesată, până la stabilirea rezultatului final al concursului, inclusiv soluţionarea contestaţiilor, după caz.(3) Membrii comisiei de concurs şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să raporteze, în scris, dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), caz în care nu participă la evaluarea candidaţilor la concursul organizat, iar comandanţii/şefii acestora au obligaţia de a dispune de îndată înlocuirea lor.(4) Înainte de începerea concursului, membrii comisiei de concurs şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor completează declaraţia pe propria răspundere, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 27(1) Comisia de concurs are următoarele atribuţii:a)elaborează programul de desfăşurare a concursului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data aprobării desfăşurării concursului; b)desfăşoară activităţile corespunzătoare fiecărei etape a concursului prevăzute la art. 7; c)în ziua desfăşurării testului scris elaborează subiectele în două variante şi stabileşte baremul de notare a acestora, precum şi durata testului scris; d)asigură păstrarea subiectelor în deplină siguranţă; e)verifică identitatea candidaţilor înainte de începerea testului scris şi completează tabelul întocmit în acest scop, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; f)supraveghează candidaţii pe întreaga perioadă de desfăşurare a concursului; g)centralizează la finalizarea testului scris foile de răspuns ale candidaţilor, pe bază de semnătură în borderoul privind predarea acestora, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 4; h)corectează şi notează modul de rezolvare a subiectelor; i)consemnează rezultatele individuale ale candidaţilor în tabelul cu rezultatele obţinute, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. (2) Preşedintele comisiei de concurs are şi următoarele atribuţii specifice:a)prezintă, spre aprobare, comandantului/şefului structurii organizatoare programul de desfăşurare a concursului, precum şi solicitările adresate structurilor care efectuează testele eliminatorii de aptitudini; b)face precizări, după verificarea identităţii candidaţilor, cu privire la modul de desfăşurare a concursului şi la modul de completare de către candidaţi a datelor de identificare pe foaia de răspuns; c)nominalizează candidatul care extrage plicul cu varianta de test scris; d)dispune şi supraveghează multiplicarea variantei de test scris extrase. Articolul 28Secretarul comisiei de concurs/soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii specifice: a)desfăşoară activităţile necesare în vederea publicării anunţului privind organizarea concursului; b)primeşte şi înregistrează dosarele candidaţilor; c)întocmeşte şi afişează tabelul cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs; d)întocmeşte solicitările către structurile care efectuează testele eliminatorii de aptitudini; e)întocmeşte şi afişează tabelul cu rezultatele obţinute de candidaţi la testele eliminatorii de aptitudini; f)întocmeşte tabelul pentru verificarea prezenţei candidaţilor la testul scris, conform anexei nr. 3, pe care îl completează în ordine alfabetică şi îl afişează la intrarea în sala de testare; g)indică locul fiecărui candidat în sala de testare, în funcţie de numărul curent din tabelul prevăzut la lit. f); h)multiplică varianta de test extrasă, într-un număr de exemplare egal cu cel al candidaţilor; i)afişează baremele de notare la testul scris şi rezultatele obţinute de către candidaţi după finalizarea corectării; j)înregistrează eventualele contestaţii pe care le prezintă preşedintelui comisiei de soluţionare a contestaţiilor, redactează şi afişează rezultatele soluţionării contestaţiilor, conform dispoziţiilor acestuia; k)întocmeşte tabelul cu rezultatele şi ierarhia finală a candidaţilor în urma desfăşurării concursului/examenului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6; l)întocmeşte şi afişează anunţul privind rezultatele concursului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7; m)întocmeşte, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, procesul-verbal în urma desfăşurării concursului, la care anexează, în copie, tabelul prevăzut la lit. k); n)îndeplineşte orice alte sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului. Articolul 29Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii: a)reevaluează lucrările ale căror note iniţiale au fost contestate şi stabileşte notele finale; b)întocmeşte procesul-verbal în urma soluţionării contestaţiilor. Articolul 30Desfăşurarea probelor din cadrul testului eliminatoriu de evaluare a nivelului de pregătire fizică şi testul scris pot fi înregistrate cu mijloace audio-video, la propunerea comisiei de concurs, cu aprobarea comandantului/şefului structurii organizatoare. Articolul 31Dosarele candidaţilor, inclusiv ale celor declaraţi „inapt" sau „respins", rezultatele testelor scrise rezolvate de către candidaţi, precum şi celelalte documente elaborate în vederea organizării şi desfăşurării concursului se arhivează de către structura organizatoare, potrivit prevederilor actelor normative specifice. Articolul 32(1) În cazul în care, de la data publicării anunţului privind organizarea concursului şi până la afişarea rezultatelor finale ale acestuia, comandantul/şeful structurii organizatoare este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului, se procedează la verificarea celor sesizate cu celeritate. În cazul în care se constată că nu au fost respectate prevederile legale sau când aspectele sesizate nu pot fi cercetate de îndată, desfăşurarea concursului se suspendă.(2) Suspendarea se dispune de către comandantul/şeful structurii organizatoare, după o verificare prealabilă, în regim de urgenţă, a situaţiei în fapt sesizate, dacă se constată existenţa unor deficienţe în respectarea prevederilor legale.(3) Sesizarea poate fi făcută de către membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor sau de către oricare dintre candidaţi.(4) În situaţia în care, în urma verificării realizate potrivit alin. (1), se constată că sunt respectate prevederile legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului, acesta se desfăşoară în continuare. Articolul 33(1) În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfăşurării concursului:a)concursul se amână pentru o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare; b)se reia procedura de desfăşurare a acestuia, dacă amânarea nu poate fi dispusă conform prevederilor lit. a). (2) În situaţia constatării necesităţii amânării concursului, structura organizatoare are obligaţia:a)anunţării, prin aceleaşi mijloace de informare, a modificărilor intervenite în desfăşurarea concursului; b)informării candidaţilor ale căror dosare au fost înregistrate, dacă este cazul, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit. (3) În situaţia în care, la reluarea procedurii de desfăşurare a concursului, în dosare există documente a căror valabilitate a încetat, candidaţii au posibilitatea de a le înlocui până la data reluării procedurii. Articolul 34Persoanele chemate în activitate în condiţiile prezentelor instrucţiuni, care nu au pregătire militară anterioară, parcurg un program de pregătire militară generală în termen de cel mult un an de la data chemării în activitate, în condiţii care se stabilesc prin dispoziţie a şefului Statului Major General. Articolul 35Direcţia management resurse umane este structura abilitată să asigure îndrumarea metodologică şi să monitorizeze aplicarea unitară a prevederilor prezentelor instrucţiuni. Articolul 36Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni. ANEXA Nr. 1la instrucţiuni ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE ........ ................ ........ (structura organizatoare) NECLASIFICAT CERERE DE ÎNSCRIERE Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ................ .........., născut(ă) în anul ............, luna ......, ziua ......, (numele, prenumele tatălui şi prenumele candidatului/candidatei) în localitatea ........ ................, judeţul (sectorul) ........ ........ .........., de cetăţenie*) ........ ........ naţionalitate ........ ............, starea civilă .............., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ......, nr. ........ ........., eliberat(ă) de .........-......... la data de ........ ........., cu domiciliul stabil în localitatea ........ ........ ............., judeţul/sectorul ........ ........ ..............., str. ........ ........ ............. nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. ....., telefon ..............., cod numeric personal: , având următoarele studii: ........ ................ ................ ................ ........ .............., ocupaţia actuală: ........ ................ .............., situaţia militară: .........., (ultima formă de învăţământ absolvită: denumirea, localitatea şi anul absolvirii) (funcţia/ocupaţia şi locul de muncă) fiul/fiica lui ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............, născut(ă) în anul ............, luna ......, ziua ......, (numele şi prenumele tatălui candidatului/candidatei) în localitatea ........ ................, judeţul (sectorul) ........ ........ .........., de cetăţenie ................, naţionalitate ........ .........., profesia de bază ........ ................ .........., ocupaţia actuală ........ ........ ..........., locul de muncă ........ ................ ..............., cu domiciliul în localitatea ........ ........ ..............., judeţul (sectorul) ........ ................ ........., str. ........ ................ .......... nr. ......, bl. ......, sc. ..., et. ......, ap. ......, legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ......., nr. ........, eliberat(ă) de ........ ......... la data de ............, şi al/a ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................, născut(ă) în anul ............, luna ......, ziua ......, (numele şi prenumele mamei candidatului/candidatei) în localitatea ........ ................, judeţul (sectorul) ........ ........ .........., de cetăţenie ................, naţionalitate ........ .........., profesia de bază ........ ................ .........., ocupaţia actuală ........ ........ ..........., locul de muncă ........ ................ ..............., cu domiciliul în localitatea ........ ........ ..............., judeţul (sectorul) ........ ................ ........., str. ........ ................ .......... nr. ......, bl. ......, sc. ..., et. ......, ap. ......, legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ......., nr. ..........., eliberat(ă) de ........ ......... la data de ............, căsătorit(ă) cu ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........, născut(ă) în anul ............, luna ......, ziua ......, (numele şi prenumele soţiei/soţului candidatului/candidatei) în localitatea ........ ................, judeţul (sectorul) ........ ........ .........., de cetăţenie ................, naţionalitate ........ .........., profesia de bază ........ ................ .........., ocupaţia actuală ........ ........ ..........., locul de muncă ........ ................ ..............., cu domiciliul în localitatea ........ ........ ..............., judeţul (sectorul) ........ ................ ........., str. ........ ................ .......... nr. ......, bl. ......, sc. ..., et. ......, ap. ......, legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ......., nr. ........, eliberat(ă) de ........ ......... la data de ............, solicit să particip la concursul pentru: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Declar pe propria răspundere că: a)nu am fost condamnat/condamnată; b)nu mă aflu în curs de urmărire penală şi nu sunt trimis/trimisă în judecată sau judecat/judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care să mă facă incompatibil/incompatibilă cu exercitarea profesiei de militar în activitate, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; c)la data chemării/rechemării în activitate nu voi face parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice; d)nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare; e)nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare; f)nu sunt asociat unic şi nu particip direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă sunt în una din aceste situaţii, mă angajez că, după chemarea în activitate, voi renunţa la această calitate; g)îmi asum toate riscurile ce pot surveni în timpul parcurgerii procesului de concurs ca urmare a stării de graviditate/maternitate (numai pentru candidaţii femei); h)sunt de acord să fiu verificat/verificată în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate, potrivit legii; i)sunt de acord cu înregistrarea audio-video a probelor de concurs, în cazul în care aceasta se impune.Alte probleme ale candidatului/candidatei, părinţilor şi soţiei/soţului acestuia/acesteia, în afara datelor înscrise în prezenta cerere: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Declar că îmi asum răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere, iar în situaţia că acestea nu corespund realităţii voi suporta consecinţele legale. Semnătura candidatului/candidatei: ........ ................ ............... Data: ........ ................ ........ ........ *) Se trec toate cetăţeniile deţinute. ANEXA Nr. 2la instrucţiuni M O D E L -Clasa/Nivelul de secretizare Exemplar unic DECLARAŢIE Subsemnatul, ........ ................ ................ ................ .............., având calitatea de preşedinte/membru al comisiei de concurs (grad, nume, prenume) în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, cunoscând prevederile art. 301 şi ale art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, legat de conflictul de interese şi falsul în declaraţii, precum şi prevederile art. ... din Instrucţiunile privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017, declar pe propria răspundere că nu mă aflu în una dintre următoarele situaţii*:  sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv, al unuia/unora dintre candidaţi;  mă aflu în raporturi ierarhice de subordonare nemijlocită faţă de unul/unii dintre candidaţi;  mă aflu în relaţii patrimoniale cu unul/unii dintre candidaţi;  mă găsesc în alte situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege şi mă abţin de la exercitarea prerogativelor specifice pentru încadrarea funcţiilor: ........ ................ ................ ................ .........;

........ ................ ................ ................ .........;

........ ................ ................ ................ .........;

........ ................ ................ ................ ........ .Data: ........ ................ ................ Semnătura * Se marchează cu „x"situaţia care corespunde realităţii. ANEXA Nr. 3la instrucţiuni M O D E L -Clasa/Nivelul de secretizare Exemplar unic TABEL privind prezenţa candidaţilor la testul scris organizat în data de ........ ........ ......... în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate

Nr. crt. Gradul (după caz), numele şi prenumele candidatului PREZENT/ABSENT Semnătura candidatului Obs.
Denumirea funcţiei vacante
1.
2.

Preşedintele comisiei de concurs, ........ ............ (gradul) ........ ................ ............... (numele, prenumele şi semnătura) Membrul comisiei, ........ ............ (gradul) ........ ................ ............... (numele, prenumele şi semnătura) Membrul comisiei, ........ ............ (gradul) ........ ................ ............... (numele, prenumele şi semnătura) Secretarul comisiei de concurs, ........ ............ (gradul) ........ ................ ............... (numele, prenumele şi semnătura) ANEXA Nr. 4la instrucţiuni M O D E L -Clasa/Nivelul de secretizare Exemplar unic BORDEROU privind predarea foilor de răspuns şi/sau a testelor-grilă, în cadrul testului scris organizat în data de ........ ............... în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate

Nr. crt. Gradul (după caz), numele şi prenumele candidatului Nr. de file Semnătura candidatului Obs.
Denumirea funcţiei vacante
1.
2.

Preşedintele comisiei de concurs, ........ ............ (gradul) ........ ................ ............... (numele, prenumele şi semnătura) Membrul comisiei, ........ ............ (gradul) ........ ................ ............... (numele, prenumele şi semnătura) Membrul comisiei, ........ ............ (gradul) ........ ................ ............... (numele, prenumele şi semnătura) Secretarul comisiei de concurs, ........ ............ (gradul) ........ ................ ............... (numele, prenumele şi semnătura) ANEXA Nr. 5la instrucţiuni M O D E L -Clasa/nivelul de secretizare Exemplar unic TABEL cu rezultatele obţinute în urma desfăşurării testului scris organizat în data de ........ ........ .......... în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate

Nr. lucrării Gradul (după caz), numele şi prenumele candidatului Note Notă acordată
Evaluator 1 Evaluator 2 Evaluator 3
Nota Semnătura Nota Semnătura Nota Semnătura
1
2
3
4

Secretarul comisiei de concurs, ........ ............ (gradul) ........ ................ ............... (numele, prenumele şi semnătura) ANEXA Nr. 6la instrucţiuni M O D E L -Clasa/Nivelul de secretizare Exemplar nr. ..... TABEL cu rezultatele şi ierarhia finală a candidaţilor în urma desfăşurării concursului/examenului din data de ........ ............... în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate* Preşedinte: 1. ........ ................ .......... Membri: 2. ........ ................ .......... 3. ........ ................ ..........

Nr. crt. - Gradul, specialitatea militară (când e cazul); - Numele, prenumele tatălui şi prenumele candidaţilor Notă acordată în urma susţinerii testului scris Contestaţie** Notă finală
0 1 2 3 4
Denumirea funcţiei vacante
1
2
Denumirea funcţiei vacante
1
2

Preşedintele comisiei de concurs, ........ ............ (gradul) ........ ................ ............... (numele, prenumele şi semnătura) Membrul comisiei, ........ ............ (gradul) ........ ................ ............... (numele, prenumele şi semnătura) Membrul comisiei, ........ ............ (gradul) ........ ................ ............... (numele, prenumele şi semnătura) Secretarul comisiei de concurs, ........ ............ (gradul) ........ ................ ............... (numele, prenumele şi semnătura) * Tabelul se completează în ordinea descrescătoare a notelor finale obţinute de către candidaţii la testul scris. ** Se înscrie nota obţinută de către candidat în urma soluţionării contestaţiei, după caz. ANEXA Nr. 7la instrucţiuni M O D E L -Clasa/Nivelul de secretizare Exemplar unic ANUNŢ privind rezultatele concursului în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate

Nr. crt. Gradul (după caz), numele şi prenumele candidatului* NOTA OBŢINUTĂ ADMIS/RESPINS/ABSENT Obs.
Denumirea funcţiei vacante
1.
2.
3.
Denumirea funcţiei vacante
1.
2.
3.

Preşedintele comisiei de concurs, ........ ............ (gradul) ........ ................ ............... (numele, prenumele şi semnătura) Secretarul comisiei de concurs, ........ ............ (gradul) ........ ................ ............... (numele, prenumele şi semnătura) * Candidaţii se înscriu în ordinea descrescătoare a notelor obţinute. ANEXA Nr. 8la instrucţiuni M O D E L -Clasa/Nivelul de secretizare Exemplar unic ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PROCES-VERBAL Nr. ........... din .............. Încheiat astăzi .............., la sediul ......, în urma desfăşurării concursului/examenului în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate. 1. Comisia de concurs s-a întrunit în data de .......... la ora ..... şi a procedat la stabilirea seturilor de întrebări pentru testul scris cu respectarea bibliografiei şi, după caz, a tematicii. S-au elaborat 2 seturi de subiecte, fiecare set având ........ întrebări. Seturile de subiecte au fost semnate de către toţi membrii comisiei de concurs şi au fost închise în plicuri sigilate purtând ştampila unităţii. Nota maximă care poate fi obţinută de candidaţi este 10.00. Înainte de începerea testului scris s-a verificat prezenţa candidaţilor, s-a stabilit locul fiecăruia în sala de testare şi au fost făcute precizări asupra modului de desfăşurare a concursului/examenului, respectiv asupra modului de completare de către candidaţi, în spaţiul special destinat pe varianta de test, a datelor de identificare ale acestora şi s-au luat măsuri de secretizare a foilor de răspuns/testelor-grilă. Identificarea candidaţilor prezenţi s-a făcut pe baza cărţilor de identitate şi s-a consemnat în tabelul nr. ........ din ............., special întocmit în acest sens. La ora stabilită pentru începerea testului scris, ora ....., comisia de concurs a prezentat candidaţilor seturile de subiecte stabilite şi a invitat un candidat, ales aleator, să extragă un plic cu subiecte. A fost extrasă varianta de test nr. .... . A fost multiplicată varianta de test extrasă şi distribuită candidaţilor. S-a stabilit timpul necesar pentru desfăşurarea testului scris, ........... minute, respectiv în intervalul orar de la .......... până la ....... . Supravegherea pe timpul desfăşurării testului scris a fost asigurată de către membrii comisiei de concurs. La expirarea timpului stabilit pentru rezolvarea testului, candidaţii au predat lucrarea comisiei de concurs semnând borderoul privind predarea foilor de răspuns şi/sau a testelor-grilă nr. ..... din ........., special întocmit în acest sens. Fiecare membru al comisiei de concurs a corectat şi a notat, individual, fiecare lucrare. Notele acordate au fost consemnate, pe bază de semnătură, de către fiecare membru al comisiei de concurs fără a desigila lucrările, în tabelul cu rezultatele obţinute nr. ..... din ............., special întocmit în acest sens. Preşedintele comisiei de concurs împreună cu secretarul comisiei, în prezenţa membrilor acesteia, au procedat la desigilarea lucrărilor şi la completarea tabelului cu rezultatele obţinute făcând corespondenţa dintre numărul înscris pe lucrare şi numele candidaţilor. Rezultatele obţinute au fost afişate la sediul unităţii la data de ........ ........... . În termenul legal nu au fost depuse contestaţii. (În cazul în care au fost depuse contestaţii, se va preciza modul de soluţionare al acestora.) S-a întocmit tabelul cu rezultatele şi ierarhia finală a candidaţilor nr. ..... din ................ . 2. Având în vedere cele de mai sus, comisia de concurs constată că au fost îndeplinite toate procedurile de desfăşurare a acestuia şi declară concursul încheiat. Procesul-verbal s-a întocmit în două exemplare, dintre care un exemplar s-a înaintat la Direcţia management resurse umane/Direcţia personal şi mobilizare din Statul Major General cu Adresa nr. ...... din ........ ........ . Anexă: Tabelul cu rezultatele şi ierarhia finală a candidaţilor în urma desfăşurării concursului în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate cu nr. ..... din ........, în copie, conform cu originalul, 1 exemplar cu ..... file, neclasificat. Preşedintele comisiei de concurs, ........ ............ (gradul) ........ ................ ............... (numele, prenumele şi semnătura) Membrul comisiei, ........ ............ (gradul) ........ ................ ............... (numele, prenumele şi semnătura) Membrul comisiei, ........ ............ (gradul) ........ ................ ............... (numele, prenumele şi semnătura) Secretarul comisiei de concurs, ........ ............ (gradul) ........ ................ ............... (numele, prenumele şi semnătura)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 124/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 124 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 124/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu