Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.168 din 21.08.2019

pentru modificarea şi completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 702 din 27 august 2019SmartCity1

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 36 alin. 1 lit. d), e), g) şi k) şi alin. 3, art. 38 alin. 1 lit. c) şi h) şi alin. 2, art. 40 alin. 1 lit. b), c) şi g) şi alin. 2, art. 48 alin. 3, art. 74 alin. 1, 2 şi 4 şi ale art. 75 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările ulterioare, ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin. Articolul IOrdinul ministrului apărării naţionale nr. M.70/2016 pentru aprobarea Condiţiilor şi a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, în unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 3 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1În raport cu nevoile de personal medical specializat, pentru încadrarea posturilor militare vacante de medici, medici dentişti, farmacişti, biologi, biochimişti şi chimişti, unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale pot selecţiona personal în scopul chemării/rechemării în activitate, în corpul ofiţerilor, în condiţiile legii şi ale prezentului ordin, din următoarele surse: a)ofiţeri în rezervă şi ofiţeri rezervişti voluntari; b)maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti, în activitate, în rezervă sau rezervişti voluntari; c)persoane care deţin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare şi securitate naţională; d)persoane care nu deţin grad militar. 2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4
(1) Pentru participarea candidaţilor la selecţie se stabilesc condiţiile generale şi specifice prevăzute în anexa nr. 1.
3. În anexa nr. 1 „Condiţii pentru selecţionarea candidaţilor în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofiţerilor", la articolul 1 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)au vârsta de cel mult 45 de ani la data acordării gradului şi numirii în funcţia pentru care au candidat; 4. În anexa nr. 1, la articolul 1 alineatul (1), după litera i) se introduc două noi litere , literele i1) şi i2), cu următorul cuprins: i1) îşi exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); i2) îşi exprimă acordul privind înregistrarea audiovideo a probei eliminatorii de evaluare a nivelului pregătirii fizice; 5. În anexa nr. 1, la articolul 1 alineatul (1), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins: j)candidaţii femei declară în scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care, pe parcursul susţinerii probelor de selecţie, se află în stare de graviditate/maternitate. 6. În anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), c), e)-g), i), i1), i2) şi j) se declară pe propria răspundere, în cuprinsul cererii de înscriere la selecţie. 7. În anexa nr. 1, la articolul 2 alineatul (1), după litera c) se introduc patru noi litere , literele d)-g), cu următorul cuprins: d)deţin grad cel mult egal cu cel al funcţiei vacante; e)respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonaţi altora cu grade inferioare; f)respectă principiul potrivit căruia ofiţerii în activitate, proveniţi în condiţiile art. 36 alin. 1 lit. e), g) şi k) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, pot încadra funcţii prevăzute în statele de organizare cu gradul de cel mult locotenent-colonel/similar, cu excepţia situaţiilor în care, prin Ghidul carierei militare, se prevede altfel; g)deţin vechimea în specialitatea studiilor corespunzătoare ocupării postului vacant astfel încât să li se poată acorda gradul militar cu respectarea prevederilor art. 48 alin. 3 şi, respectiv, ale art. 75 alin. 2 şi 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. 8. În anexa nr. 2 „Metodologia organizării şi desfăşurării selecţiei candidaţilor în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofiţerilor", la articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Desfăşurarea probei eliminatorii de evaluare a nivelului pregătirii fizice se înregistrează cu mijloace audiovideo. 9. La anexa nr. 2, după articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins: Articolul 101 Dosarele candidaţilor şi celelalte documente elaborate în vederea organizării şi desfăşurării concursului se arhivează de către structura organizatoare, potrivit prevederilor actelor normative specifice. 10. La anexa nr. 1 la metodologie, după litera g) se introduc două noi litere , literele h) şi i), cu următorul cuprins: h)sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); i)sunt de acord cu înregistrarea audiovideo a probei eliminatorii de evaluare a nivelului pregătirii fizice.
Articolul IIInstrucţiunile privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 13 octombrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5
(1) În vederea încadrării funcţiilor vacante prevăzute cu grade de ofiţeri pot participa la concurs pentru chemarea sau rechemarea în activitate candidaţii care provin din:a)ofiţeri în rezervă şi ofiţeri rezervişti voluntari, cu excepţia celor care nu au absolvit o instituţie de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă/echivalentă; b)maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti, în activitate, în rezervă sau rezervişti voluntari; c)persoane care deţin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare şi securitate naţională; d)persoane care nu deţin grad militar.
(2) În vederea încadrării funcţiilor vacante prevăzute cu grade de maiştri militari pot participa la concurs pentru chemarea sau rechemarea în activitate candidaţii care provin din:a)maiştri militari în rezervă sau maiştri militari rezervişti voluntari; b)soldaţi şi gradaţi profesionişti, în activitate, cu o vechime de cel puţin 15 ani în această calitate.
(3) În vederea încadrării funcţiilor vacante prevăzute cu grade de subofiţeri pot participa la concurs pentru chemarea sau rechemarea în activitate candidaţii care provin din:a)subofiţeri în rezervă sau subofiţeri rezervişti voluntari; b)soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate; c)persoane care deţin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare şi securitate naţională; d)persoane care nu deţin grad militar.
2. La articolul 6 alineatul (1), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins: j)îşi exprimă acordul privind înregistrarea audiovideo a testului eliminatoriu de evaluare a nivelului de pregătire fizică şi a testului scris de evaluare a cunoştinţelor de specialitate, denumit în continuare test scris; 3. La articolul 6 alineatul (1), după litera j) se introduce o nouă literă, litera j1), cu următorul cuprins: j1) îşi exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); 4. La articolul 6 alineatul (1), litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins: l)au vârsta de cel mult 45 de ani la data acordării gradului şi numirii în funcţia pentru care au candidat; 5. La articolul 6 alineatul (1), după litera q) se introduc două noi litere , literele q1) şi q2), cu următorul cuprins: q1) respectă principiul potrivit căruia ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate, proveniţi în condiţiile art. 36 alin. 1 lit. e), g) şi k), respectiv ale art. 38 alin. 1 lit. h) şi art. 40 alin. 1 lit. b) şi g) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, pot încadra funcţii prevăzute în statele de organizare cu gradul de cel mult locotenent-colonel/similar, respectiv maistru militar clasa I/plutonier adjutant, cu excepţia situaţiilor în care, prin Ghidul carierei militare, se prevede altfel; q2) deţin vechimea în specialitatea studiilor corespunzătoare ocupării postului vacant astfel încât să li se poată acorda gradul militar cu respectarea prevederilor art. 48 alin. 3 şi, respectiv, ale art. 75 alin. 2 şi 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. 6. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c)-k) şi j1) se declară în scris, pe propria răspundere, în cuprinsul cererii de înscriere la concurs. 7. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7
(1) Concursul organizat în condiţiile prezentelor instrucţiuni constă în desfăşurarea următoarelor etape:a)publicarea funcţiilor vacante; b)înscrierea la concurs; c)verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs; d)selecţia candidaţilor, prin susţinerea testelor eliminatorii de aptitudini; e)susţinerea testului scris; f)afişarea rezultatelor finale.
(2) Etapele concursului se desfăşoară la sediul structurii organizatoare, cu excepţia celei prevăzute la alin. (1) lit. d).
8. La articolul 10 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins: i)documente emise de medicul de familie prin care fac dovada aptitudinii medicale pentru participarea la selecţie. 9. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13
(1) Selecţia candidaţilor constă în susţinerea următoarelor teste eliminatorii de aptitudini:a)evaluare psihologică; b)evaluarea nivelului de pregătire fizică; c)examinare medicală.
10. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 30Desfăşurarea probelor din cadrul testului eliminatoriu de evaluare a nivelului de pregătire fizică şi testul scris se înregistrează cu mijloace audiovideo. 11. În anexa nr. 1, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins: i)sunt de acord cu înregistrarea audiovideo a testului eliminatoriu de evaluare a nivelului de pregătire fizică şi a testului scris; 12. În anexa nr. 1, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins: j)sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Articolul IIILa articolul 2 al anexei nr. 7 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.225/2018 pentru modificarea şi completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane, precum şi pentru instituirea unor reguli temporare de evoluţie în cariera militară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 27 decembrie 2018, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:
(14) În vederea operaţionalizării Comandamentului Apărării Cibernetice, funcţia de comandant al acestei structuri poate fi ocupată fără îndeplinirea condiţiei obligatorii prevăzute la alin. (9).
Articolul IV Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apărării naţionale,Gabriel-Beniamin LeşSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 168/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 168 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 168/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu