Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.168 din 21.08.2019

pentru modificarea şi completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 702 din 27 august 2019SmartCity1

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 36 alin. 1 lit. d), e), g) şi k) şi alin. 3, art. 38 alin. 1 lit. c) şi h) şi alin. 2, art. 40 alin. 1 lit. b), c) şi g) şi alin. 2, art. 48 alin. 3, art. 74 alin. 1, 2 şi 4 şi ale art. 75 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările ulterioare, ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin. Articolul IOrdinul ministrului apărării naţionale nr. M.70/2016 pentru aprobarea Condiţiilor şi a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, în unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 3 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1În raport cu nevoile de personal medical specializat, pentru încadrarea posturilor militare vacante de medici, medici dentişti, farmacişti, biologi, biochimişti şi chimişti, unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale pot selecţiona personal în scopul chemării/rechemării în activitate, în corpul ofiţerilor, în condiţiile legii şi ale prezentului ordin, din următoarele surse: a)ofiţeri în rezervă şi ofiţeri rezervişti voluntari; b)maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti, în activitate, în rezervă sau rezervişti voluntari; c)persoane care deţin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare şi securitate naţională; d)persoane care nu deţin grad militar. 2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4
(1) Pentru participarea candidaţilor la selecţie se stabilesc condiţiile generale şi specifice prevăzute în anexa nr. 1.
3. În anexa nr. 1 „Condiţii pentru selecţionarea candidaţilor în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofiţerilor", la articolul 1 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)au vârsta de cel mult 45 de ani la data acordării gradului şi numirii în funcţia pentru care au candidat; 4. În anexa nr. 1, la articolul 1 alineatul (1), după litera i) se introduc două noi litere , literele i1) şi i2), cu următorul cuprins: i1) îşi exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); i2) îşi exprimă acordul privind înregistrarea audiovideo a probei eliminatorii de evaluare a nivelului pregătirii fizice; 5. În anexa nr. 1, la articolul 1 alineatul (1), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins: j)candidaţii femei declară în scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care, pe parcursul susţinerii probelor de selecţie, se află în stare de graviditate/maternitate. 6. În anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), c), e)-g), i), i1), i2) şi j) se declară pe propria răspundere, în cuprinsul cererii de înscriere la selecţie. 7. În anexa nr. 1, la articolul 2 alineatul (1), după litera c) se introduc patru noi litere , literele d)-g), cu următorul cuprins: d)deţin grad cel mult egal cu cel al funcţiei vacante; e)respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonaţi altora cu grade inferioare; f)respectă principiul potrivit căruia ofiţerii în activitate, proveniţi în condiţiile art. 36 alin. 1 lit. e), g) şi k) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, pot încadra funcţii prevăzute în statele de organizare cu gradul de cel mult locotenent-colonel/similar, cu excepţia situaţiilor în care, prin Ghidul carierei militare, se prevede altfel; g)deţin vechimea în specialitatea studiilor corespunzătoare ocupării postului vacant astfel încât să li se poată acorda gradul militar cu respectarea prevederilor art. 48 alin. 3 şi, respectiv, ale art. 75 alin. 2 şi 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. 8. În anexa nr. 2 „Metodologia organizării şi desfăşurării selecţiei candidaţilor în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofiţerilor", la articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Desfăşurarea probei eliminatorii de evaluare a nivelului pregătirii fizice se înregistrează cu mijloace audiovideo. 9. La anexa nr. 2, după articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins: Articolul 101 Dosarele candidaţilor şi celelalte documente elaborate în vederea organizării şi desfăşurării concursului se arhivează de către structura organizatoare, potrivit prevederilor actelor normative specifice. 10. La anexa nr. 1 la metodologie, după litera g) se introduc două noi litere , literele h) şi i), cu următorul cuprins: h)sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); i)sunt de acord cu înregistrarea audiovideo a probei eliminatorii de evaluare a nivelului pregătirii fizice.
Articolul IIInstrucţiunile privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 13 octombrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5
(1) În vederea încadrării funcţiilor vacante prevăzute cu grade de ofiţeri pot participa la concurs pentru chemarea sau rechemarea în activitate candidaţii care provin din:a)ofiţeri în rezervă şi ofiţeri rezervişti voluntari, cu excepţia celor care nu au absolvit o instituţie de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă/echivalentă; b)maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti, în activitate, în rezervă sau rezervişti voluntari; c)persoane care deţin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare şi securitate naţională; d)persoane care nu deţin grad militar.
(2) În vederea încadrării funcţiilor vacante prevăzute cu grade de maiştri militari pot participa la concurs pentru chemarea sau rechemarea în activitate candidaţii care provin din:a)maiştri militari în rezervă sau maiştri militari rezervişti voluntari; b)soldaţi şi gradaţi profesionişti, în activitate, cu o vechime de cel puţin 15 ani în această calitate.
(3) În vederea încadrării funcţiilor vacante prevăzute cu grade de subofiţeri pot participa la concurs pentru chemarea sau rechemarea în activitate candidaţii care provin din:a)subofiţeri în rezervă sau subofiţeri rezervişti voluntari; b)soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate; c)persoane care deţin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare şi securitate naţională; d)persoane care nu deţin grad militar.
2. La articolul 6 alineatul (1), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins: j)îşi exprimă acordul privind înregistrarea audiovideo a testului eliminatoriu de evaluare a nivelului de pregătire fizică şi a testului scris de evaluare a cunoştinţelor de specialitate, denumit în continuare test scris; 3. La articolul 6 alineatul (1), după litera j) se introduce o nouă literă, litera j1), cu următorul cuprins: j1) îşi exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); 4. La articolul 6 alineatul (1), litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins: l)au vârsta de cel mult 45 de ani la data acordării gradului şi numirii în funcţia pentru care au candidat; 5. La articolul 6 alineatul (1), după litera q) se introduc două noi litere , literele q1) şi q2), cu următorul cuprins: q1) respectă principiul potrivit căruia ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate, proveniţi în condiţiile art. 36 alin. 1 lit. e), g) şi k), respectiv ale art. 38 alin. 1 lit. h) şi art. 40 alin. 1 lit. b) şi g) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, pot încadra funcţii prevăzute în statele de organizare cu gradul de cel mult locotenent-colonel/similar, respectiv maistru militar clasa I/plutonier adjutant, cu excepţia situaţiilor în care, prin Ghidul carierei militare, se prevede altfel; q2) deţin vechimea în specialitatea studiilor corespunzătoare ocupării postului vacant astfel încât să li se poată acorda gradul militar cu respectarea prevederilor art. 48 alin. 3 şi, respectiv, ale art. 75 alin. 2 şi 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. 6. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c)-k) şi j1) se declară în scris, pe propria răspundere, în cuprinsul cererii de înscriere la concurs. 7. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7
(1) Concursul organizat în condiţiile prezentelor instrucţiuni constă în desfăşurarea următoarelor etape:a)publicarea funcţiilor vacante; b)înscrierea la concurs; c)verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs; d)selecţia candidaţilor, prin susţinerea testelor eliminatorii de aptitudini; e)susţinerea testului scris; f)afişarea rezultatelor finale.
(2) Etapele concursului se desfăşoară la sediul structurii organizatoare, cu excepţia celei prevăzute la alin. (1) lit. d).
8. La articolul 10 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins: i)documente emise de medicul de familie prin care fac dovada aptitudinii medicale pentru participarea la selecţie. 9. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13
(1) Selecţia candidaţilor constă în susţinerea următoarelor teste eliminatorii de aptitudini:a)evaluare psihologică; b)evaluarea nivelului de pregătire fizică; c)examinare medicală.
10. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 30Desfăşurarea probelor din cadrul testului eliminatoriu de evaluare a nivelului de pregătire fizică şi testul scris se înregistrează cu mijloace audiovideo. 11. În anexa nr. 1, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins: i)sunt de acord cu înregistrarea audiovideo a testului eliminatoriu de evaluare a nivelului de pregătire fizică şi a testului scris; 12. În anexa nr. 1, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins: j)sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Articolul IIILa articolul 2 al anexei nr. 7 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.225/2018 pentru modificarea şi completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane, precum şi pentru instituirea unor reguli temporare de evoluţie în cariera militară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 27 decembrie 2018, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:
(14) În vederea operaţionalizării Comandamentului Apărării Cibernetice, funcţia de comandant al acestei structuri poate fi ocupată fără îndeplinirea condiţiei obligatorii prevăzute la alin. (9).
Articolul IV Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apărării naţionale,Gabriel-Beniamin LeşSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 168/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 168 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 168/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu