Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.8 din 12.01.2018

pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012, precum şi pentru instituirea unor reguli temporare de evoluţie în cariera militară
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 53 din 18 ianuarie 2018SmartCity1

Pentru aplicarea prevederilor art. 74-751 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13, 15 şi 30 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 41 şi art. 176 alin. (3) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin. Articolul IInstrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)admiterea candidaţilor la cursurile instituţiilor şi unităţilor de învăţământ militar, respectiv repartizarea candidaţilor în posturi de soldaţi şi gradaţi profesionişti; 2. La articolul 5, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)de către Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială ‹‹General doctor aviator Victor Anastasiu››, Centrul de Medicină Navală şi laboratoarele psihotehnice ale Ministerului Apărării Naţionale, pentru candidaţii declaraţi ‹‹Admis›› la selecţie în centrele zonale de selecţie şi orientare sau în colegiile naţionale militare, după caz, care optează pentru arme sau servicii şi specialităţi militare unde este prevăzută examinare/evaluare aptitudinală medicală şi/sau psihologică specială; 3. La articolul 5, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d) , cu următorul cuprins: d)de către colegiile naţionale militare, prin personalul responsabil - doar pentru elevii acestora din anii terminali. 4. La articolul 16 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)să aibă în aprecierea de serviciu din ultimii 2 ani calificativul cel puţin ‹‹Bun››; candidaţii care s-au aflat în incapacitate temporară de muncă sau în concediu pentru creşterea copilului trebuie să aibă în ultimele două aprecieri de serviciu anuale întocmite calificativul cel puţin «Bun»; 5. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 21(1) Candidaţii pentru unităţile de învăţământ liceal militar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice:a)să aibă vârsta de cel mult 16 ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere; b)să fie absolvenţi ai învăţământului secundar inferior - ciclul gimnazial sau să facă dovada absolvirii acestuia până la data clasificării finale - ultima etapă a concursului de admitere. (2) Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul liceal sau profesional, nu mai pot participa la procesul de recrutare, selecţie şi admitere în învăţământul liceal militar. 6. La articolul 22, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins: i)copia certificatului de absolvire sau adeverinţă din care să reiasă că a absolvit ciclul inferior liceal/şcoala profesională/şcoala de arte şi meserii ori adeverinţă că este în ultimul an de studii - numai în cazul în care aceasta este ultima formă de învăţământ în curs de absolvire/absolvită - doar pentru candidaţii care optează pentru formarea ca soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate; 7. La articolul 22, după litera v) se introduce o nouă literă, litera w) , cu următorul cuprins: w)documentele doveditoare ale împrejurărilor decesului/producerii invalidităţii - numai pentru candidaţii urmaşi ai personalului armatei decedat sau copiii personalului armatei încadrat în gradul I, II sau III de invaliditate ca urmare a participării la acţiuni militare. 8. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 24Birourile informare-recrutare întocmesc, într-un an de recrutare, un singur dosar de candidat pentru fiecare persoană care îşi exprimă cel puţin o opţiune, în funcţie de categoria de personal/tipul instituţiei de învăţământ/programul de formare/instruire pentru care a optat, iar în cazul în care există mai multe opţiuni, prima opţiune este considerată cea de bază. 9. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 25(1) Cererea de înscriere se asigură de către birourile informare-recrutare, conform modelului prezentat în anexa nr. 2. 10. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 26Pentru documentele solicitate în copie, după confruntarea cu documentele originale, copiile respective se certifică pentru conformitate, pe fiecare pagină, de către ofiţerul/subofiţerul recrutor; candidaţii pot prezenta copii certificate, la solicitarea acestora, de către instituţiile care deţin documentul original. 11. La articolul 34, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)consilierea candidatului privind modalitatea de efectuare a examinării medicale şi înmânarea adeverinţei necesare unităţii sanitare militare; 12. La articolul 34, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: g)completarea de către candidat a cererii de înscriere, concomitent cu reverificarea îndeplinirii criteriilor de recrutare şi existenţei tuturor documentelor în dosarul de candidat; 13. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 35Birourile informare-recrutare, centrele zonale de selecţie şi orientare şi instituţiile de învăţământ militar informează candidaţii despre posibilitatea reorientării lor către o altă unitate/instituţie de învăţământ militar de cel mult acelaşi nivel, în conformitate cu calendarul admiterii în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, ori către programele de formare profesională iniţială a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, în cazul respingerii la selecţie sau la concursul de admitere. 14. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 36(1) Examinarea medicală a candidaţilor se efectuează o singură dată şi este valabilă, pe tot parcursul unui an de recrutare, pe baza fişei de examinare medicală, eliberată în condiţiile prevăzute la art. 27 alin. (1); prin excepţie, candidaţii pentru profesia de soldat/gradat profesionist pot fi examinaţi medical de două ori pe parcursul unui an de recrutare, în situaţia în care timpul scurs de la efectuarea examinării medicale până la data începerii repartizării acestora depăşeşte 6 luni calendaristice. 15. La articolul 40, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: g)birourile informare-recrutare eliberează, la cererea candidaţilor, adeverinţe din care să rezulte că au fost planificaţi la selecţie. 16. La articolul 42, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins: (12) Urmaşii personalului armatei decedat şi copiii personalului armatei încadrat în gradul I, II sau III de invaliditate ca urmare a participării la acţiuni militare pot fi repartizaţi/ încadraţi, la cerere, pe posturi vacante de soldat/gradat profesionist, prin suplimentarea Planului de recrutare în funcţie de posibilităţile financiare puse la dispoziţie prin buget, dacă îndeplinesc condiţiile de recrutare, sunt declaraţi «Admis» la probele de selecţie şi există astfel de posturi vacante în unităţi militare din garnizoanele solicitate. 17. La articolul 42, alineatele (2) , (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (2) Dosarele candidaţilor prevăzuţi la alin. (1)-(12) conţin documente doveditoare ale împrejurărilor decesului/producerii invalidităţii, iar pe copertă, la rubrica «Menţiuni suplimentare», se specifică situaţia candidatului, respectiv dacă acesta optează pentru instituţiile de învăţământ militar preuniversitar/universitar sau pentru posturile de soldat/gradat profesionist, după caz.(3) Dosarele prevăzute la alin. (2) sunt înaintate, după finalizare, de către birourile informare-recrutare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, Direcţiei generale management resurse umane, pentru avizare. ........ ................ ................ ................ ........ .........(6) Candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi transferaţi/înscrişi fără examen la instituţiile de învăţământ militar, precum şi cei care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi repartizaţi/încadraţi pe posturi vacante de soldat/gradat profesionist pot continua parcurgerea etapelor de selecţie şi admitere, conform normelor în vigoare. 18. La articolul 42, după alineatul (7) se introduc două noi alineate , alineatele (71) şi (72), cu următorul cuprins: (71 ) După primirea rezultatelor de la centrele zonale de selecţie şi orientare, birourile informare-recrutare înaintează la Direcţia personal şi mobilizare situaţia candidaţilor declaraţi ‹‹Admis›› la selecţie, cu opţiunile fiecărui candidat privind garnizoanele/unităţile militare unde doreşte să fie repartizat/încadrat, în vederea iniţierii demersurilor pentru identificarea posturilor vacante bugetate pentru care candidaţii îndeplinesc criteriile de recrutare şi selecţie, împreună cu structurile care au unităţi militare în subordine în garnizoanele solicitate. (72 ) După identificarea postului, candidatul completează cererea de înscriere la biroul informare-recrutare, în scopul introducerii acesteia în dosarul de candidat, iar repartizarea/ încadrarea acestuia pe postul solicitat se va face concomitent cu repartizarea celorlalţi candidaţi la centrul zonal de selecţie şi orientare desemnat, în vederea parcurgerii programului de formare profesională iniţială specific soldaţilor şi gradaţilor profesionişti. 19. La articolul 49, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 49(1) După ce au fost declaraţi ‹‹Admis›› la selecţia din centrele zonale de selecţie şi orientare sau, după caz, la colegiile naţionale militare, următoarele categorii de candidaţi efectuează examinări medicale şi/sau psihologice speciale, astfel: 20. La articolul 50, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 50(1) Documentele rezultate în urma finalizării examinărilor/probelor/testelor efectuate în centrele zonale de selecţie şi orientare sau, după caz, la colegiile naţionale militare, precum şi în cadrul structurilor militare specificate la art. 49 se adăugă în dosarul de candidat, pe măsura obţinerii lor. 21. La articolul 95 alineatul (4), partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (4) Maiorii/Locotenenţi-comandorii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de master: ........ ................ ................ ................ ........ ......... b)funcţii de comandă specifice armelor de luptă sau armelor pentru sprijin de luptă, din structuri militare de nivel 1 şi 2, dacă au cel puţin un an de experienţă într-o funcţie inferioară sau de acelaşi nivel din cadrul structurilor militare de nivel 1; 22. La articolul 96, partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Căpitanii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de licenţă: 23. La articolul 96, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Maiorii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de master:a)funcţii de execuţie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil, domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major din structuri militare până la nivel 3 inclusiv;b)funcţii de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil din structuri militare de nivel 1 şi până la nivel comandament de brigadă inclusiv, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil din structuri militare de nivel 2 ori 3 sau cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar ori cel puţin un an în funcţii de execuţie inferioare celor în care urmează să fie încadraţi;c)funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin şi de stat major din structuri militare de nivel 1 sau 2, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar ori cel puţin un an în funcţii de execuţie inferioare celor în care urmează să fie încadraţi. 24. La articolul 104, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins: (3) În cadrul serviciului specializat audit intern, ofiţerii de arme de luptă, de arme pentru sprijin de luptă sau formaţi pe filiera directă în cadrul serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, management financiar-contabil şi tehnico-ingineresc, care au fost avizaţi de structura cu responsabilităţi în domeniu şi/sau deţin, după caz, certificate de atestare potrivit legii, pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice auditului intern în toate structurile militare, cu respectarea cerinţelor de studii specifice funcţiilor, a celorlalte criterii precizate la art. 93 şi a prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul de specialitate. 25. La articolul 106, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins: (3) Ofiţerii formaţi pe filiera indirectă pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice serviciului specializat audit intern, în toate structurile militare, cu respectarea criteriilor precizate la art. 104 alin. (3). 26. La articolul 108, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7) , cu următorul cuprins: (6) Pentru încadrarea funcţiei de subofiţer/maistru militar de comandă este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerinţe:a)efectuarea unui stagiu de minimum 2 ani în fiecare dintre funcţiile de comandant de grupă/similar, locţiitor/ajutor comandant pluton/similar sau comandant pluton/similar şi, în cazul subofiţerilor, în funcţia de subofiţer de companie/similar; b)calificativul minim ‹‹Foarte bun›› obţinut în ultimele 5 aprecieri de serviciu anuale. (7) Pentru ocuparea funcţiei de subofiţer de companie este necesară îndeplinirea pentru o perioadă de cel puţin 2 ani a unei funcţii de locţiitor/ajutor comandant pluton/similar sau comandant pluton/similar şi obţinerea calificativului «Foarte bun›› în ultimele 3 aprecieri de serviciu anuale. 27. Anexele nr. 3 şi 5 se abrogă.
Articolul IIÎn întreg cuprinsul Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, sintagmele „Direcţia management resurse umane" şi „Statul Major General" se înlocuiesc cu sintagmele „Direcţia generală management resurse umane", respectiv „Statul Major al Apărării". Articolul IIIÎn perioada 20 ianuarie-31 decembrie 2018 se suspendă aplicarea: a)prevederilor cap. VI şi a anexelor nr. 12 şi 13 din Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 90, 91, 101, 102, 111 şi 112; b) prevederilor pct. A lit. k) din anexa nr. 11 la Normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul IVÎn perioada prevăzută la art. III se aplică regulile temporare de evoluţie în cariera militară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul V Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apărării naţionale,Mihai-Viorel FiforANEXĂReguli temporare de evoluţie în cariera militară Articolul 1Încadrarea funcţiilor vacante din structurile Ministerului Apărării Naţionale de către cadrele militare se face cu respectarea următoarelor criterii, în ordinea menţionată: a)nevoile de încadrare ale structurilor; b)opţiunile personale pentru următoarea funcţie şi aspiraţiile în carieră ale cadrului militar; c)specificaţiile de personal ale funcţiei vacante; d)experienţa profesională necesară încadrării unei funcţii de comandă/conducere, dobândită prin exercitarea pe o perioadă de un an a unor funcţii de execuţie în structuri militare de niveluri ierarhice superioare sau a unor funcţii de comandă/conducere în structuri militare de niveluri ierarhice inferioare ori prin exercitarea pe o perioadă de un an a unei funcţii inferioare celei ce urmează să fie încadrate din aceeaşi structură militară; e)poziţia cadrului militar în ierarhia stabilită de către comisia de selecţie în funcţie de cunoştinţele, aptitudinile, competenţa şi experienţa profesională dobândite; f)participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român poate constitui un avantaj în procesul de selecţie pentru promovarea în funcţii, cu luarea în considerare a domeniului de activitate al funcţiei îndeplinite în misiune şi a domeniului funcţiei în care se propune promovarea. Articolul 2(1) Traseul în carieră al ofiţerilor de arme de luptă sau arme pentru sprijin de luptă începe cu acordarea gradului de sublocotenent/aspirant şi repartiţia în prima funcţie, situată la baza ierarhiei militare, specifică fiecărei arme, în cadrul structurilor militare de nivel 1 şi 2.(2) Începând cu ultimul an de stagiu în gradul de sublocotenent/aspirant, ofiţerii pot ocupa funcţii de locţiitor comandant de companie/similar ori pot opta pentru funcţii de execuţie corespunzătoare domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major din cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2; odată cu obţinerea gradului de locotenent, ofiţerii pot ocupa funcţii de locţiitor comandant de companie/similar sau comandant de companie/similar ori pot opta pentru funcţii de execuţie corespunzătoare domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major din cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 sau 3 şi funcţii de comandă/conducere cu gradul de căpitan, corespunzătoare domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major, în structuri de nivel 1 şi 2.(3) Căpitanii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de licenţă:a)funcţii de execuţie specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major din structuri militare până la nivelul 3 inclusiv; b)funcţii de comandant de companie, comandant al altor subunităţi similare sau şef al altor subunităţi de acelaşi nivel ierarhic, specifice armelor de luptă ori armelor pentru sprijin de luptă, din structuri militare de nivel 1 şi 2, dacă au cel puţin un an de experienţă în prima funcţie de la baza ierarhiei militare din cadrul structurilor militare de nivel 1; c)funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major din structuri militare de nivel 1, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar ori un an de experienţă în funcţii inferioare celor în care urmează să fie încadraţi. (4) Căpitanii, maiorii/locotenenţi-comandorii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de master:a)funcţii de execuţie specifice armelor de luptă şi armelor pentru sprijin de luptă până la nivelul 3 inclusiv, precum şi funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major din structuri militare până la nivelul 4 inclusiv; b)funcţii de comandă specifice armelor de luptă sau armelor pentru sprijin de luptă, din structuri militare de nivel 1 şi 2, dacă au cel puţin un an de experienţă într-o funcţie inferioară sau de acelaşi nivel ierarhic din cadrul structurilor militare de nivel 1; c)funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major din structuri militare de nivel 1-3, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar sau dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major. (5) Maiorii/Locotenenţi-comandorii, locotenenţi-coloneii/ căpitani-comandorii care au master în domeniul de licenţă pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii:a)funcţii de execuţie specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major din structuri militare de la nivelul 2 până la nivelul 4 inclusiv; b)funcţii de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major din structuri militare de la nivelul 1 până la nivelul 4 inclusiv, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major. (6) Maiorii/Locotenenţi-comandorii şi locotenenţi-coloneii/ căpitani-comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa funcţii de comandă/conducere specifice categoriei de forţe ale armatei în care au obţinut specializarea, prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii şi cu respectarea prevederilor privind experienţa profesională specificate la alin. (5) lit. b).(7) Ocuparea funcţiei de comandant de batalion/similar de nivel unitate tactică necesită îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerinţe:a)experienţă profesională de cel puţin un an în funcţii de locţiitor comandant de batalion sau şef de stat major de batalion şi cel puţin 2 ani în funcţii de comandant de companie/similar ori experienţă profesională de cel puţin 2 ani în funcţii de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major în structuri militare de la nivelul 2, 3 sau 4 şi cel puţin 2 ani în funcţii de comandant de companie/similar; b)experienţă profesională de cel puţin un an în funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major. (8) Prevederile alin. (7) lit. a) nu se aplică ofiţerilor care, la data de 5 aprilie 2014, aveau cel puţin gradul de maior/ locotenent-comandor şi îndeplineau funcţii de comandă/ conducere superioare celei de comandant de companie, în cadrul statului major al unităţii tactice sau la structuri de nivel ierarhic superior.(9) Îndeplinirea pentru o perioadă de cel puţin 2 ani a unei funcţii de comandant de batalion/similar, dintre cele prevăzute la alin. (7), este o condiţie obligatorie pentru ocuparea oricărei funcţii de comandant al unei structuri militare începând de la nivel de brigadă/similar.(10) Coloneii/Comandorii pot ocupa următoarele funcţii prevăzute în statele de organizare cu master în domeniul de licenţă:a)funcţii de execuţie specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major în structuri militare de nivel 4; b)funcţii de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major în structuri militare de la nivelul 2 sau 3, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii corespondente în structuri militare de niveluri ierarhice inferioare sau au cel puţin un an de experienţă în funcţii în aceeaşi structură, inferioare celor în care vor fi încadraţi, ori cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie în domenii similare în structuri militare de niveluri ierarhice superioare; c)funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 4, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii corespondente, de comandă/conducere, în structuri militare de nivel inferior, sau au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere în aceeaşi structură, inferioare celor în care vor fi încadraţi, ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie inferioare celor în care vor fi încadraţi. (11) Coloneii/Comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa funcţii de comandă/conducere în cadrul structurilor militare de la nivelul 1 până la nivelul 4 inclusiv, prevăzute în statele de organizare cu grade de colonel/comandor şi cu acest nivel de studii, cu respectarea prevederilor alin. (7)-(10), după caz.(12) Coloneii/Comandorii care au master de conducere interarme pot urma cursul postuniversitar de perfecţionare în conducere strategică organizat de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I" sau cursul Colegiului Naţional de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcţii de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă sau serviciului pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au dobândit competenţă profesională prin îndeplinirea cel puţin 2 ani a unor funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori cel puţin un an a unor funcţii de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadraţi şi cu respectarea prevederilor alin. (9).(13) Ofiţerii care deţin gradul de colonel/comandor şi au master de conducere interarme sau master în domeniul de licenţă pot urma cursul Colegiului Naţional de Apărare ori alte cursuri echivalente, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcţii de conducere specifice serviciului tehnico-ingineresc, domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major şi serviciilor specializate, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au dobândit competenţă profesională prin îndeplinirea cel puţin 2 ani a unor funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori cel puţin un an a unor funcţii de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadraţi. Articolul 3(1) Traseul în carieră al ofiţerilor formaţi pe filiera directă şi confirmaţi în serviciile pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă începe cu acordarea gradului de sublocotenent şi repartiţia în funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 sau 3 ori în funcţii de comandant de pluton/similar în cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2.(2) Odată cu obţinerea gradului de locotenent, ofiţerii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de licenţă:a)funcţii de comandă/conducere sau de execuţie precizate la alin. (1); b)funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major din structuri militare de nivel 1, 2 şi 3. (3) Căpitanii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de licenţă:a)funcţii de execuţie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major din structuri militare până la nivelul 3 inclusiv; b)funcţii de comandant de companie, comandant/şef al altor subunităţi de acelaşi nivel ierarhic cu compania, specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, din structuri militare de nivel 1 şi 2, dacă au cel puţin un an de experienţă într-o funcţie de comandant de pluton/similar în cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2; c)funcţii de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă din structuri militare de nivel 1 şi până la nivel comandament de brigadă inclusiv, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă din structuri militare de nivel 2 sau 3 sau cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar ori cel puţin un an în funcţii de execuţie inferioare celor în care urmează să fie încadraţi; d)funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin şi de stat major din structuri militare de nivel 1 sau 2, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar ori cel puţin un an în funcţii de execuţie inferioare celor în care urmează să fie încadraţi. (4) Maiorii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de master:a)funcţii de execuţie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major din structuri militare până la nivelul 3 inclusiv; b)funcţii de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă din structuri militare de nivel 1 şi până la nivel comandament de brigadă inclusiv, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă din structuri militare de nivel 2 sau 3 sau cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar ori cel puţin un an în funcţii de execuţie inferioare celor în care urmează să fie încadraţi; c)funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin şi de stat major din structuri militare de nivel 1 sau 2, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar ori cel puţin un an în funcţii de execuţie inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.(5) Căpitanii, maiorii, locotenenţi-coloneii şi coloneii care au master în domeniul de licenţă pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii:a)funcţii de execuţie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major din structuri militare de la nivelul 2 până la nivelul 4 inclusiv; b)funcţii de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă din toate structurile; c)funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major din structuri militare de la nivelul 1 până la nivelul 4 inclusiv, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii corespondente în structuri militare de niveluri ierarhice inferioare ori au cel puţin un an de experienţă în aceeaşi structură, în funcţii inferioare celor în care vor fi încadraţi, sau au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie în domenii corespondente în structuri militare de niveluri ierarhice superioare, după caz. (6) Maiorii, locotenenţi-coloneii şi coloneii care au master de conducere în domeniul logistic pot ocupa funcţii de comandă/conducere în toate structurile militare, specifice specializării obţinute, prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de niveluri ierarhice inferioare ori au cel puţin un an de experienţă în aceeaşi structură, în funcţii inferioare celor în care vor fi încadraţi, sau au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie în domenii corespondente în structuri militare de niveluri ierarhice superioare, după caz.(7) Coloneii care au master de conducere în specializările management logistic pot urma cursul postuniversitar de perfecţionare în conducere strategică organizat de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I" sau cursul Colegiului Naţional de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcţii de comandă/ conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă sau funcţii de conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, până la nivelul comandamentelor de armă inclusiv, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.(8) Ofiţerii de servicii pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă formaţi pe filiera directă, care deţin gradul de colonel şi au master în domeniul de licenţă, pot urma cursul Colegiului Naţional de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcţii de conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadraţi. Articolul 4(1) Traseul în carieră al ofiţerilor formaţi pe filiera directă şi confirmaţi în serviciul management financiar-contabil începe cu acordarea gradului de sublocotenent şi repartiţia în funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 sau 3 ori în funcţii de conducere specifice serviciului management financiar-contabil în cadrul structurilor militare de nivel 1.(2) Locotenenţii şi căpitanii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de licenţă:a)funcţii de execuţie precizate la alin. (1); b)funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major din structuri de nivel 1, 2 sau 3; c)funcţii de comandă/conducere specifice serviciului management financiar-contabil din structuri militare de nivel 1 sau 2, cu excepţia celei de contabil-şef/similar la structuri militare de nivel 2; pentru ocuparea funcţiilor de comandă/ conducere din structuri militare de nivel 2, altele decât cele de contabil-şef/similar, este necesară o experienţă de minimum un an în funcţii de execuţie specifice serviciului management financiar-contabil. (3) Maiorii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de master de specialitate:a)funcţii de execuţie specifice serviciului management financiar-contabil din structuri militare până la nivel 4 inclusiv; b)funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major din structuri până la nivelul 3 inclusiv; c)funcţii de comandă/conducere specifice serviciului management financiar-contabil din structuri militare de nivel 1, 2 sau 3, mai puţin cea de contabil-şef/similar la structurile militare ale căror comandanţi/şefi au calitatea de ordonatori secundari de credite; pentru ocuparea funcţiilor de comandă/conducere din structuri militare de nivel 2 sau 3 este necesară o experienţă de minimum 3 ani în funcţii de execuţie sau cel puţin 2 ani în funcţii de conducere, specifice serviciului management financiar-contabil; d)funcţii de comandă/conducere specifice serviciului management financiar-contabil din structuri aflate în finanţarea nemijlocită a ministrului apărării naţionale în calitate de ordonator principal de credite, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de execuţie şi un an în funcţii de conducere, specifice serviciului management financiar-contabil; e)şef compartiment/şef birou/şef secţie independentă, la structuri centrale, în cadrul structurii financiar-contabile, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de execuţie şi un an în funcţii de conducere, specifice serviciului management financiar-contabil; f)funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin şi de stat major din structurile militare de nivel 1 sau 2, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau cel puţin un an în funcţii inferioare celor în care urmează să fie încadraţi. (4) Locotenenţi-coloneii şi coloneii care au studii militare universitare de master de specialitate sau master de conducere interarme în specializarea management economico-financiar pot ocupa funcţii de execuţie sau comandă/conducere specifice serviciului management financiar-contabil în toate structurile militare, cu respectarea condiţiilor de experienţă profesională menţionate la alin. (2) şi (3); pentru funcţia de contabil-şef/similar la structuri militare de nivel 3 ale căror comandanţi/şefi au calitatea de ordonatori secundari de credite, precum şi pentru funcţiile de conducere superioare celei de şef compartiment/birou/secţie independentă din cadrul structurilor centrale, este necesară o experienţă de minimum 3 ani în funcţii de contabil-şef/similar sau minimum 5 ani în alte funcţii de conducere specifice serviciului management financiar-contabil. (5) Coloneii care au master de conducere în specializarea management economico-financiar pot urma cursul postuniversitar de perfecţionare în conducere strategică organizat de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I" sau cursul Colegiului Naţional de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcţii de comandă/conducere specifice serviciului management financiar-contabil sau funcţii de conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, până la nivelul comandamentelor de armă inclusiv, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.(6) Ofiţerii din serviciul management financiar-contabil formaţi pe filiera directă, care deţin gradul de colonel şi au master în domeniul de licenţă, pot urma cursul Colegiului Naţional de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcţii de conducere specifice serviciului management financiar-contabil, domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadraţi. Articolul 5Ofiţerii de servicii pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil formaţi pe filiera indirectă pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice acestor servicii, în raport cu nivelul studiilor şi cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, în funcţie de nevoile Ministerului Apărării Naţionale şi cu respectarea corelărilor dintre gradul militar, nivelul de studii şi nivelul ierarhic, specifice ofiţerilor formaţi pe filieră directă, precizate la art. 3, respectiv la art. 4. Articolul 6(1) Traseul în carieră al ofiţerilor formaţi pe filiera directă şi confirmaţi în serviciul tehnico-ingineresc începe cu acordarea gradului de sublocotenent/aspirant şi repartiţia în funcţii specifice acestui serviciu, în toate structurile militare, cu respectarea cerinţelor de studii specifice funcţiilor.(2) Ofiţerii prevăzuţi la alin. (1) care aleg să urmeze o carieră în domeniile funcţionale de sprijin sau de stat major pot ocupa funcţii specifice acestor domenii, cu respectarea cerinţelor precizate pentru aceste domenii la art. 3.(3) Maiorii/Locotenenţi-comandorii, locotenenţi-coloneii/ căpitani-comandorii şi coloneii/comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa funcţii de comandă/conducere specifice specializării obţinute, prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii, cu respectarea prevederilor art. 1 şi, după caz, a prevederilor privind experienţa profesională specificate la art. 2 alin. (6) şi (11) sau la art. 3 alin. (6). Articolul 7Ofiţerii formaţi pe filiera indirectă şi confirmaţi în specialităţi militare din serviciul tehnico-ingineresc pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice acestor servicii, în raport cu nivelul studiilor şi cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, în funcţie de nevoile Ministerului Apărării Naţionale. Articolul 8(1) În cadrul serviciilor specializate, ofiţerii de arme de luptă, de arme pentru sprijin de luptă sau formaţi pe filiera directă în cadrul serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, management financiar-contabil şi tehnico-ingineresc, care au absolvit instituţii civile de învăţământ superior şi/sau deţin, după caz, certificate de atestare potrivit legii, pot ocupa următoarele tipuri de funcţii:a)funcţii de execuţie sau de conducere specifice serviciilor specializate în toate structurile militare, cu respectarea cerinţelor de studii specifice funcţiilor, a celorlalte criterii precizate la art. 1 şi a prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul de specialitate; b)funcţii specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major, cu respectarea cerinţelor privind experienţa profesională precizate pentru aceste domenii la art. 3. (2) Ofiţerii de servicii specializate proveniţi din rândul absolvenţilor Institutului Medico-Militar pot ocupa următoarele tipuri de funcţii:a)funcţii de execuţie sau de conducere specifice serviciilor specializate în toate structurile militare, indiferent de nivelul ierarhic al acestora, cu respectarea cerinţelor de studii specifice funcţiilor şi a prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul de specialitate; b)funcţii specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major, cu respectarea cerinţelor privind experienţa profesională precizate pentru aceste domenii la art. 3. (3) În cadrul serviciului specializat audit intern, ofiţerii de arme de luptă, de arme pentru sprijin de luptă sau formaţi pe filiera directă în cadrul serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, management financiar-contabil şi tehnico-ingineresc, care au fost avizaţi de structura cu responsabilităţi în domeniu şi/sau deţin, după caz, certificate de atestare potrivit legii, pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice auditului intern în toate structurile militare, cu respectarea cerinţelor de studii specifice funcţiilor, a celorlalte criterii precizate la art. 1 şi a prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul de specialitate. Articolul 9Ofiţerii de servicii specializate menţionaţi la art. 8 care deţin gradul de colonel pot urma cursul Colegiului Naţional de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcţii de conducere specifice serviciilor specializate, domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadraţi. Articolul 10(1) Ofiţerii de servicii specializate formaţi pe filiera indirectă, cu excepţia celor din serviciul medical, pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice acestor servicii, în toate structurile militare, în raport cu nivelul studiilor, cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, corelată cu stagiile minime în gradul militar şi cu respectarea criteriilor precizate la art. 8 alin. (1) lit. a).(2) Ofiţerii din serviciul medical formaţi pe filiera indirectă pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice acestui serviciu, în toate structurile militare, indiferent de nivelul ierarhic al acestora, în raport cu nivelul studiilor, cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, corelată cu stagiile minime în gradul militar şi cu respectarea criteriilor precizate la art. 8 alin. (2) lit. a).(3) Ofiţerii formaţi pe filiera indirectă pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice serviciului specializat audit intern, în toate structurile militare, cu respectarea criteriilor precizate la art. 8 alin. (3). Articolul 11Traseul în carieră al maiştrilor militari şi al subofiţerilor formaţi pe filiera directă începe cu acordarea gradului de maistru militar clasa a V-a/sergent şi cu repartiţia în prima funcţie, specifică armei sau serviciului şi specialităţii militare în care au fost confirmaţi din structuri militare de nivel 1 sau 2 sau 3. Articolul 12(1) Maiştrii militari şi subofiţerii absolvenţi ai studiilor postliceale pot ocupa următoarele tipuri de funcţii specifice corpului profesional din care fac parte şi prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii:a)maiştrii militari clasa a V-a şi sergenţii pot ocupa funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 sau 3; b)maiştrii militari clasa a IV-a şi sergenţii-majori pot ocupa funcţii de comandă/conducere în cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2 sau funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 şi 3; c)maiştrii militari clasa a III-a şi plutonierii pot ocupa funcţii de comandă/conducere în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 şi 3 sau funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv; d)maiştrii militari clasa a II-a, maiştrii militari clasa I, maiştrii militari principali, plutonierii-majori, plutonierii-adjutanţi şi plutonierii-adjutanţi principali pot ocupa funcţii de comandă/conducere şi de execuţie în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv. (2) Maiştrii militari şi subofiţerii absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă cu profil corespunzător domeniului în care îşi desfăşoară activitatea pot ocupa funcţii de comandă/conducere şi de execuţie astfel:a)maiştrii militari clasa a V-a, maiştrii militari clasa a IV-a, sergenţii şi sergenţii-majori pot ocupa funcţii de comandă/conducere sau de execuţie în cadrul structurilor militare până la nivelul 3 inclusiv; b)maiştrii militari clasa a III-a şi plutonierii pot ocupa funcţii de comandă/conducere în cadrul structurilor militare până la nivelul 3 inclusiv sau funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv; c)maiştrii militari clasa a II-a, maiştrii militari clasa I, maiştrii militari principali, plutonierii-majori, plutonierii-adjutanţi şi plutonierii-adjutanţi principali pot ocupa funcţii de comandă/conducere sau de execuţie în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv. (3) Subofiţerii formaţi pe filiera indirectă pot ocupa aceleaşi tipuri de funcţii şi în aceleaşi condiţii ca subofiţerii formaţi pe filiera directă.(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), subofiţerii din serviciul medical pot ocupa funcţii de comandă/conducere şi de execuţie în toate entităţile medico-sanitare din structurile militare, indiferent de nivelul ierarhic al acestora, cu respectarea cerinţelor de studii specifice funcţiilor, a celorlalte criterii prevăzute la art. 1 şi a prevederilor legislaţiei naţionale de reglementare a domeniului. Articolul 13Evoluţia în carieră a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti începe odată cu absolvirea programului de instruire şi cu numirea în prima funcţie de luptător/specialist, în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 sau 3. Articolul 14(1) Cadrele militare în activitate care încheie misiunile permanente în străinătate se numesc în funcţii corespunzătoare pregătirii profesionale şi experienţei dobândite pe timpul executării misiunii, în baza prevederilor art. 751 alin. 1 teza a doua din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, la propunerea şefilor structurilor centrale care, potrivit reglementărilor în vigoare, gestionează posturile permanente în străinătate, conform următorului algoritm:a)identificarea funcţiilor vacante corespunzătoare; b)solicitarea opţiunilor cadrelor militare privind încadrarea în funcţiile respective; c)emiterea actelor administrative pentru încadrarea în funcţii. (2) În situaţia în care mai multe cadre militare care încheie misiunile permanente în străinătate optează pentru încadrarea aceleiaşi funcţii, selecţia acestora se realizează prin aplicarea prevederilor art. 12 din Normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 15Pentru ocuparea posturilor militare vacante prevăzute cu nivel de competenţă lingvistică nivel 2.2.2.2 conform descriptorilor STANAG 6001 şi superior acestuia sunt admişi la selecţie şi candidaţii care deţin certificat de competenţă lingvistică cu nivel mai mic cu o treaptă la cel mult două deprinderi.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 8/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 8 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 8/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu