Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.63 din 13.06.2017

pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 472 din 22 iunie 2017SmartCity1

Pentru aplicarea prevederilor art. 15 şi 30 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 41 şi art. 176 alin. (3) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin. Articolul I Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 13, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)să nu fi parcurs, în întregime sau parţial, un program de studii universitare de licenţă cu finanţare de la bugetul de stat, iar în cazul în care a parcurs un astfel de program de studii, să menţioneze în cererea de înscriere despre aceasta, urmând ca până la data înmatriculării să facă dovada că a achitat/achită contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care a beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat. 2. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15(1) Candidaţii recrutaţi pentru formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor din serviciul medical trebuie să deţină certificat de membru al colegiului de profil, cu drept de liberă practică, în condiţiile legii.(2) Candidaţii recrutaţi pentru formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor din specialitatea militară Psihologie trebuie să deţină atestat/atestate de liberă practică, în condiţiile legii. 3. La articolul 16 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)să aibă în aprecierea de serviciu din ultimii 2 ani calificativul cel puţin «Bun»; candidaţii care în această perioadă s-au aflat în incapacitate temporară de muncă sau în concediu pentru creşterea copilului trebuie să aibă două aprecieri de serviciu anuale calificativul cel puţin «Bun»; 4. La articolul 18 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)pentru serviciul medical - să fie absolvenţi ai învăţământului liceal/postliceal sau universitar de licenţă de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituţiei de învăţământ şi să deţină certificatul valabil de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau să facă dovada deţinerii acestor documente la data concursului de admitere; 5. La articolul 18 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: h)excepţie de la prevederile lit. g) fac candidaţii pentru armele «auto», «geniu» şi «tancuri», care trebuie să posede permis de conducere categoriile B şi C, precum şi cei pentru serviciul muzici militare şi serviciul medical; 6. La articolul 18 alineatul (2), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)să aibă studii/competenţe profesionale corespunzătoare armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, potrivit prevederilor actelor normative specifice; d)pentru serviciul medical - să fie absolvenţi ai învăţământului liceal/postliceal sau universitar de licenţă de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituţiei de învăţământ, şi să deţină certificatul valabil de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau să facă dovada deţinerii acestor documente la data concursului de admitere; 7. La articolul 18 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)pentru serviciul medical - să fie absolvenţi ai învăţământului liceal/postliceal sau universitar de licenţă de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituţiei de învăţământ, şi să deţină certificatul valabil de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau să facă dovada deţinerii acestor documente la data concursului de admitere; 8. La articolul 19, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)să fie absolvenţi ai învăţământului liceal/postliceal sau universitar de licenţă de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituţiei de învăţământ - numai candidaţii care optează pentru profesia de soldat şi gradat profesionist în arma «aviaţie», specialitatea militară «însoţitor de bord - paramedic 9. La articolul 22, literele d) , g) , k) , l) , m) , q) , r) , s) , u) şi v) se modifică şi vor avea următorul cuprins: d)copia actului de identitate al părinţilor sau tutorilor legali - pentru candidaţii care sunt minori la data depunerii dosarului de candidat; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ g)certificat de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii, cu excepţia candidaţilor care nu au împlinit 18 ani; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ k)copia certificatului de competenţe profesionale corespunzătoare armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate sau dovada deţinerii acestuia la data concursului de admitere - cu excepţia candidaţilor care optează pentru serviciul «Muzici militare»; l)copia actului de studii sau adeverinţa care atestă promovarea de către titular a examenului de finalizare a ciclului I de studii universitare, domeniul de studii/profilul şi specializarea sau adeverinţa din care să reiasă că solicitantul a absolvit ciclul I de studii universitare sau este înmatriculat în ultimul an de studii, domeniul de studii/profilul şi specializarea - doar pentru candidaţii care optează pentru formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor sau subofiţerilor în activitate, după caz; m)copia certificatului/diplomei de absolvire a învăţământului liceal/postliceal sau universitar de licenţă de specialitate şi copia certificatului valabil de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, avizat pentru anul anterior/curent desfăşurării concursului, sau dovada deţinerii acestora la data concursului de admitere - numai pentru candidaţii care optează pentru formarea pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate din serviciul «Medical»; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ q)raportul personal prin care solicită participarea la concursul de admitere la cursul de formare/instituţia militară de învăţământ, aprobat de către comandantul unităţii militare unde este încadrat, în care va menţiona instituţia de învăţământ şi sesiunea la care participă la concurs, precum şi faptul că acceptă să lucreze în Ministerul Apărării Naţionale cel puţin 4 ani, din care primii 2 ani în unitatea militară în care va fi repartizat - numai pentru candidaţii care provin din rândul personalului militar în activitate, al civililor din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi din rândul elevilor din instituţiile militare de învăţământ postliceal; r)declaraţie pe propria răspundere, în care menţionează că acceptă să lucreze în Ministerul Apărării Naţionale cel puţin 4 ani, din care primii 2 ani în unitatea militară în care va fi repartizat - numai pentru candidaţii care optează pentru formarea pe filiera indirectă a cadrelor militare în activitate, proveniţi din civili din afara Ministerului Apărării Naţionale; s)copia contractului/contractelor cu Ministerul Apărării Naţionale, pentru candidaţii care provin din rândul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate, certificat/certificate de structurile de personal ale unităţilor unde sunt încadraţi, din care să rezulte vechimea în serviciu; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ u)rezultatul selecţiei din centrele zonale de selecţie şi orientare sau din colegiile naţionale militare - pentru elevii din ultimul an de învăţământ - şi, după caz, rezultatele examinării/evaluării aptitudinale medicale şi/sau psihologice speciale; v)documente din care să rezulte vechimea în serviciul militar activ, calificativele obţinute în aprecierile de serviciu anuale şi confirmarea în arma sau serviciul corespunzător. 10. La articolul 22, litera f) se abrogă. 11. La articolul 22, după litera m) se introduce o nouă literă, litera m1), cu următorul cuprins: m1) copia atestatului/atestatelor valabil/valabile de liberă practică sau să facă dovada obţinerii documentului/ documentelor până la data concursului de admitere - numai pentru candidaţii care optează pentru formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor din specialitatea militară «Psihologie»; 12. La articolul 25, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Fiecare dosar de candidat este însoţit de un opis, semnat de către recrutorul care a finalizat şi a verificat conţinutul dosarului, precum şi de către şeful biroului informare-recrutare, iar filele din dosar sunt numerotate în colţul din dreapta jos. 13. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 27(1) Fişa de examinare medicală are formatul prevăzut în anexa nr. 4 şi se asigură, la prezentarea candidatului pentru examinare, de către unităţile sanitare militare la care este arondat centrul militar unde candidatul depune dosarul, pe baza unei adeverinţe eliberate de către centrul respectiv.(2) Fişa de examinare medicală se completează în prima parte de către medicul de unitate, în baza adeverinţei eliberate de către medicul de familie şi a documentelor medicale existente la unitate sau de către unitatea sanitară militară la care este arondat centrul militar unde candidatul îşi întocmeşte dosar, pe baza adeverinţei eliberate de către medicul de familie, după caz, iar partea a doua cuprinde rezultatele examinărilor medicale efectuate în unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale.(3) Unităţile sanitare militare trimit documentele la centrele militare la care candidaţii îşi întocmesc dosarul, prin serviciul specializat de transport al corespondenţei clasificate, astfel:a)fişele de examinare medicală ale celor declaraţi «Apt», în vederea introducerii acestora în dosarul de candidat, imediat după finalizarea examinării medicale; b)tabelele cu candidaţii declaraţi «Inapt» şi cu cei care au formulat contestaţii, după expirarea termenului legal de depunere a contestaţiilor. 14. La articolul 28, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) La solicitarea candidatului care nu mai continuă, indiferent de motiv, procesul de recrutare şi/sau selecţie, se restituie, sub semnătură, documentele din dosar, cu excepţia cererii de înscriere, a fişei de examinare medicală şi a fişei «Cumul de puncte 15. La articolul 34, literele g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins: g)desfăşurarea interviului de cunoaştere, pe parcursul căruia se reverifică îndeplinirea criteriilor de recrutare şi existenţa tuturor documentelor, se fac recomandări şi se completează, de către candidat, cererea de înscriere la unitatea/instituţia de învăţământ militar/centrele de instruire/unităţile de instrucţie şi arma sau serviciul şi specialitatea militară pentru care optează; h)luarea deciziei de către recrutor şi consemnarea în fişa de contact; 16. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 36(1) Examinarea medicală a candidaţilor se efectuează o singură dată, pe tot parcursul unui an de recrutare, pe baza fişei de examinare medicală, eliberată în condiţiile prevăzute la art. 27 alin. (1). 17. La articolul 40, literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins: e)cu cel puţin 3 zile după data la care li s-a comunicat planificarea candidaţilor la selecţie, birourile informare-recrutare transmit centrelor zonale de selecţie şi orientare lista nominală a candidaţilor care vor participa la selecţie, pe categorii de candidaţi; f)pentru personalul militar în activitate, elevii din instituţii militare de învăţământ şi personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale, birourile informare recrutare comunică unităţilor militare în care sunt încadraţi data de prezentare a acestora la centrele zonale de selecţie şi orientare şi documentele şi materialele pe care trebuie să le aibă asupra lor pentru a participa la selecţie; 18. La articolul 42, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) De prevederile alin. (1) pot beneficia, la cerere, cu respectarea condiţiilor legale şi a prezentelor instrucţiuni, şi copiii personalului prevăzut la art. 25 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. 19. La articolul 45, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Metodologia de evaluare psihologică se elaborează de către Centrul de investigaţii sociocomportamentale şi se aprobă prin dispoziţie a şefului Direcţiei management resurse umane. 20. Articolul 461 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 461 (1) Evaluarea psihologică a elevilor colegiilor naţionale militare din ultimul an de învăţământ se desfăşoară de către psihologii încadraţi în aceste instituţii pe baza metodologiilor de specialitate elaborate de către Centrul de investigaţii sociocomportamentale şi aprobate prin dispoziţie a şefului Direcţiei management resurse umane.(2) Evaluarea nivelului capacităţii motrice a elevilor colegiilor naţionale militare din ultimul an de învăţământ se execută de către profesorii de educaţie fizică încadraţi în aceste instituţii, în cadrul orelor de educaţie fizică - curriculum diferenţiat, potrivit metodologiei specifice în vigoare, elaborată de structura specializată de educaţie fizică din Statul Major General, aprobată prin dispoziţie a şefului Direcţiei personal şi mobilizare.(3) Candidaţii proveniţi din rândul elevilor colegiilor naţionale militare din ultimul an de învăţământ nu susţin interviul de evaluare finală.(4) Dosarele candidaţilor se completează cu avizele eliberate de colegiile naţionale militare, în urma evaluărilor prevăzute la alin. (1) şi (2). 21. La articolul 48 alineatul (1), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e) , cu următorul cuprins: d)«Eliminat» - dacă, indiferent de rezultatele obţinute, candidatul încalcă prevederi legale pe timpul activităţii de selecţie; e)«Retras» - dacă, pe timpul activităţii de selecţie, candidatul se retrage din motive personale, neprecizate, caz în care nu mai poate participa la susţinerea probelor în cursul aceluiaşi an de selecţie. 22. La articolul 48, alineatul (2) se abrogă. 23. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 49(1) După ce au fost declaraţi «Admis» la selecţia din centrele zonale de selecţie şi orientare, următoarele categorii de candidaţi efectuează examinări medicale şi/sau psihologice speciale, astfel:a)candidaţii la programele de formare iniţială în cadrul cărora se desfăşoară activităţi aeronautice militare, precum şi candidaţii pentru profesia de soldat şi gradat profesionist în specialitatea militară «forţe pentru operaţii speciale», la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială «General doctor aviator Victor Anastasiu»; b)candidaţii pentru profesia de ofiţer sau maistru militar în Forţele Navale, indiferent de arma şi specialitatea militară, la Centrul de Medicină Navală din Constanţa; c)candidaţii pentru profesia de soldat şi gradat profesionist în specialitatea militară «scafandri» sau cei care vor fi ambarcaţi, la Centrul de Medicină Navală din Constanţa; d)candidaţii care optează pentru arme sau servicii şi specialităţi militare pentru care este necesară deţinerea/ obţinerea permisului/brevetului de conducere auto efectuează examinările psihotehnice specifice în laboratoarele psihotehnice ale Ministerului Apărării Naţionale. (2) Candidaţii declaraţi «Apt» obţin avizul scris al instituţiilor care efectuează examinările medicale şi/sau psihologice speciale prevăzute la alin. (1).(3) Candidaţii care sunt sportivi de performanţă şi urmează să fie legitimaţi la Clubul Sportiv al Armatei «Steaua» efectuează examinarea psihologică în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare şi testarea aptitudinilor fizice în cadrul Clubului Sportiv al Armatei «Steaua 24. La articolul 51, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Schimbarea opţiunii candidatului pe parcursul procesului de recrutare, selecţie şi admitere se face prin completarea şi introducerea în dosarul de candidat a unei noi cereri de înscriere, valabilă numai dacă are aplicată ştampila instituţiei în care a avut loc schimbarea opţiunii, precum şi anularea precedentei cereri de înscriere. 25. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 52 Personalul militar în activitate, elevii din unităţile/instituţiile militare de învăţământ şi personalul civil din structurile Ministerului Apărării Naţionale participă la selecţie şi la concursurile de admitere prin grija unităţilor militare de care aparţin şi sunt consideraţi ca fiind în misiune. 26. La articolul 53, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Dosarele candidaţilor declaraţi «Neprezentat», «Respins» sau «Neadmis» la concursul de admitere se transmit, după caz, altor unităţi/instituţii militare de învăţământ, conform opţiunilor exprimate în cererea de înscriere sau la birourile informare-recrutare. 27. La articolul 75, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins: g)conducere - informaţii pentru apărare. 28. Articolul 76 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 76
(1) Ofiţerii în activitate care candidează pentru admitere la masterul de conducere interarme organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă, pentru locuri finanţate de la bugetul de stat, trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile prevăzute de Ghidul carierei militare şi următoarele condiţii:a)sunt absolvenţi ai cursului de stat major sau au urmat diferite programe de pregătire în ţară ori în străinătate care au fost echivalate cu acest curs, conform reglementărilor în vigoare; b)sunt căpitani în ultimii 2 ani de stagiu minim în grad, maiori/locotenenţi-comandori pe toată durata stagiului în grad sau locotenenţi-colonei/căpitani-comandori aflaţi în primul an de stagiu în grad; c)au fost evaluaţi în aprecierile de serviciu din ultimii 2 ani cu calificativul cel puţin «Foarte bun»; d)sunt recomandaţi prin aprecierile de serviciu din ultimii 2 ani de către evaluatorii decidenţi; e)au recomandarea comandantului/şefului unităţii militare din care provin privind participarea la concursul de admitere, pe raportul personal. (2) Ofiţerii în activitate care candidează pentru admitere la masterul de conducere interarme organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, pentru locuri cu taxă, trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile prevăzute de Ghidul carierei militare şi următoarele condiţii: a)sunt locotenenţi-colonei/căpitani-comandori aflaţi, în anul 2017, cel puţin în al doilea an de stagiu în acest grad sau colonei/comandori; b)au fost evaluaţi în aprecierile de serviciu din ultimii 4 ani cu calificativul cel puţin «Foarte bun»; c)au recomandarea comandantului/şefului unităţii militare din care provin privind participarea la concursul de admitere, pe raportul personal; d)au vârsta mai mică cu cel puţin 4 ani decât vârsta-standard de pensionare, în anul absolvirii programului de pregătire universitară de master; e)nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani consecutivi de activitate, cu excepţia avertismentului; f)nu sunt în curs de urmărire penală, trimişi în judecată sau judecaţi în stare de libertate; g)nu sunt puşi la dispoziţie în vederea încadrării ori a trecerii în rezervă sau suspendaţi din funcţii; h)nu au fost condamnaţi pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie la pedeapsa amenzii penale sau cu închisoare, cu excepţia cazurilor în care a intervenit reabilitarea.
29. La articolul 95, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins: (71) Prevederile alin. (7) lit. a) nu se aplică ofiţerilor care, la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni, aveau cel puţin gradul de maior/locotenent-comandor şi îndeplineau funcţii de comandă/conducere superioare celei de comandant companie, în cadrul statului major al unităţii tactice sau la structuri de nivel ierarhic superior. 30. Articolul 104 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 104
(1) În cadrul serviciilor specializate, ofiţerii de arme de luptă, de arme pentru sprijin de luptă sau formaţi pe filiera directă în cadrul serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, management financiar-contabil şi tehnico-ingineresc, care au absolvit instituţii civile de învăţământ superior şi/sau deţin, după caz, certificate de atestare potrivit legii, pot ocupa următoarele tipuri de funcţii:a)funcţii de execuţie sau de conducere specifice serviciilor specializate în toate structurile militare, cu respectarea cerinţelor de studii specifice funcţiilor, a celorlalte criterii precizate la art. 93 şi a prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul de specialitate; b)funcţii specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major, cu respectarea cerinţelor privind experienţa profesională precizate pentru aceste domenii la art. 96.
(2) Ofiţerii de servicii specializate proveniţi din rândul absolvenţilor Institutului Medico-Militar pot ocupa următoarele tipuri de funcţii:a)funcţii de execuţie sau de conducere specifice serviciilor specializate în toate structurile militare, indiferent de nivelul ierarhic al acestora, cu respectarea cerinţelor de studii specifice funcţiilor şi a prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul de specialitate; b)funcţii specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major, cu respectarea cerinţelor privind experienţa profesională precizate pentru aceste domenii la art. 96.
31. Articolul 106 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 106(1) Ofiţerii de servicii specializate formaţi pe filiera indirectă, cu excepţia celor din serviciul medical, pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice acestor servicii, în toate structurile militare, în raport cu nivelul studiilor, cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, corelată cu stagiile minime în gradul militar şi cu respectarea criteriilor precizate la art. 104 alin. (1) lit. a).(2) Ofiţerii din serviciul medical formaţi pe filiera indirectă pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice acestui serviciu, în toate structurile militare, indiferent de nivelul ierarhic al acestora, în raport cu nivelul studiilor, cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, corelată cu stagiile minime în gradul militar şi cu respectarea criteriilor precizate la art. 104 alin. (2) lit. a). 32. La articolul 108, alineatul (3) se abrogă. 33. Articolul 124 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 124 Direcţia management resurse umane stabileşte condiţii şi norme privind participarea cadrelor militare la programele de formare profesională continuă organizate în ţară. 34. La anexa nr. 1 la instrucţiuni, punctul II „Termeni şi definiţii", definiţia a cincea se modifică şi va avea următorul cuprins: Domeniile funcţionale de sprijin sunt: management resurse umane, politica de apărare şi planificarea apărării, planificarea înzestrării, achiziţii, administraţie, învăţământ, secretariat, domenii şi infrastructuri, cercetare-dezvoltare, relaţii civili -militari, inspecţii şi controale, pensii militare şi drepturi sociale, securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere tehnică şi metrologie legală, jurnalism şi relaţii publice, istorie, arhive şi tradiţii militare. 35. Anexa nr. 2 la instrucţiuni se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin. 36. Anexa nr. 6 la instrucţiuni se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin. 37. În întreg cuprinsul instrucţiunilor, sintagma „domenii de sprijin instituţional" se înlocuieşte cu sintagma „domenii funcţionale de sprijin".
Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării, cu excepţia prevederilor cuprinse la art. I pct. 29-32, care intră în vigoare la data expirării suspendării acestora. Ministrul apărării naţionale, Gabriel-Beniamin Leş ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 2 la instrucţiuni) Model - ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Biroul informare-recrutare ............ Denumirea şi ştampila structurii la care candidatul şi-a modificat opţiunea: ........ ................ ................ ................ ........... CERERE DE ÎNSCRIERE Subsemnatul(a),1 ........ ................ ................ ................ ............., născut(ă) în anul ............, luna ......, ziua .....,1 În cazul în care numele a fost schimbat, se va indica şi numele anterior. (numele, prenumele tatălui şi prenumele candidatului) în localitatea ........ ........ ..........., judeţul/sectorul ........ .............., de cetăţenie2 ........ ............, naţionalitate ........ ............., starea civilă ........ ........., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ........, nr ..............., eliberat(ă) de ................, la data de ..............., cu domiciliul stabil în judeţul/sectorul ........ ............, localitatea ........ ................ .........., strada ........ ........ ............., nr. ........, 2 Se trec toate cetăţeniile deţinute.

bl. ...., sc. ....., et. ......, ap. ....., telefon ........ ................, cod numeric personal având următoarele studii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... (ultima formă de învăţământ absolvită: denumirea, localitatea şi anul absolvirii) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........, ocupaţia actuală: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........, situaţia militară: ........ ................ ............, (funcţia/ocupaţia şi locul de muncă/instituţia de învăţământ) fiul/fiica lui ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............., născut în anul ......., luna .........., ziua ............., (numele şi prenumele tatălui candidatului) în localitatea ........ ........., judeţul/sectorul ........ ..............., de cetăţenie ........ ............., naţionalitate ........ ..............., profesia de bază ........ ........ ..........., ocupaţia actuală ........ ........ ............... locul de muncă ........ ................ ..............., cu domiciliul în judeţul/sectorul ........ ........ ............., localitatea ........ ................ ........., strada ........ ........ ........... nr. .........., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., legitimat cu B.I./C.I. seria ...... nr. .........., eliberat(ă) de ........ .........., la data de ........ ..............., şi al/a ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........, născută în anul ........ ........, luna .............., ziua ............., (numele şi prenumele mamei candidatului) în localitatea ........ ............, judeţul/sectorul ........ ................, de cetăţenie ........ ................, naţionalitate ........ ........ ........, profesia de bază ........ ........ ........., ocupaţia actuală ........ ................ ............., locul de muncă ........ ................ ........., cu domiciliul în judeţul/sectorul ........ ........ ........., localitatea ........ ........ ............., strada ........ ........ ........... nr. .........., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ......, legitimată cu B.I./C.I. seria ..... nr. ............, eliberat(ă) de .............., la data de .............., căsătorit/ă cu ........ ................ ................ ................ ........ .........., născut/ă în anul ........ ........., luna ..............., ziua ............., (numele şi prenumele soţiei/soţului candidatului) în localitatea ........ .............., judeţul/sectorul ........ ........ .........., de cetăţenie ........ ........ ........, naţionalitate ................, profesia de bază ........ ........ ..............., ocupaţia actuală ........ ................ ................, locul de muncă ........ ................ ..........., cu domiciliul în judeţul/sectorul ........ ........ ..........., localitatea ........ ................ ........ ............ strada ........ ........ ........, nr. ......., bl. ...., sc. ....., et. ..., ap. ...., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ..... nr. ..........., eliberat(ă) de ........ .............., la data de ................, solicit să particip la selecţia pentru (prima opţiune): 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... (categoria de personal) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........; (unitatea/instituţia de învăţământ militar/programul de formare/instruire, arma/serviciul şi specialitatea militară sau specializarea) Alte opţiuni: 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ (pentru reorientare sau pentru profesia de soldat şi gradat profesionist) 3. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ (pentru profesia de soldat şi gradat profesionist) 4. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. (pentru profesia de soldat şi gradat profesionist) 5. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... (pentru profesia de soldat şi gradat profesionist) 6. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... (pentru profesia de soldat şi gradat profesionist) 7. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... (pentru profesia de soldat şi gradat profesionist) 8. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. (pentru profesia de soldat şi gradat profesionist) Declar pe propria răspundere că: a)accept investigarea activităţii mele trecute după regulile specifice Ministerului Apărării Naţionale; b)nu sunt în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni; c)nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă fac parte mă angajez că, după admiterea în instituţia de învăţământ militar, voi renunţa la această calitate; d)nu fac parte din organizaţii aflate în afara legii; e)nu aparţin unor culte sau secte religioase interzise de lege; f)orice boală avută sau găsită în perioada de la examinarea medicală, până la concursul de admitere în instituţia de învăţământ militar, o voi sesiza unităţii sanitare la care am efectuat vizita medicală. În cazul în care nu voi anunţa unitatea sanitară despre boala apărută, iar aceasta va fi descoperită, voi suporta consecinţele legale; g)îmi asum toate riscurile ce pot surveni în timpul parcurgerii procesului de selecţie, ca urmare a stării de graviditate/maternitate; h)la dobândirea calităţii de soldat şi gradat profesionist, sunt de acord să renunţ la gradul dobândit anterior şi deţinut ca rezervist (numai pentru candidatul/candidata care doreşte să devină soldat/gradat profesionist); i)în cazul în care nu sunt posturi disponibile sau nu voi fi selecţionat(ă) pentru un post în judeţul în care domiciliez, sunt de acord să fiu repartizat(ă) într-o unitate militară dintr-un alt judeţ; j)nu sunt asociat unic şi nu particip direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă sunt în una dintre aceste situaţii, mă angajez că, după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar, în programul de formare sau de instruire, voi renunţa la această calitate; k)în cazul în care voi fi declarat(ă) „Admis" la examenul de admitere într-o instituţie de învăţământ universitar sau postliceal militar de formare pe filiera directă a ofiţerilor sau maiştrilor militari în activitate, îmi voi da demisia din calitatea de soldat şi gradat profesionist; l)AM/NU AM parcurs, total sau parţial, un program de studii universitare de licenţă cu finanţare de la bugetul de stat. Pentru situaţia în care am parcurs un astfel de program, la data înmatriculării mele în instituţia de învăţământ universitar militar la care am fost admis, voi face dovada achitării integral sau parţial a contravalorii serviciilor de şcolarizare universitară de care am beneficiat anterior; m)AM/NU AM tatuaje/piercinguri/tăieturi (indiferent de natura şi conţinutul semnificaţiei lor); n)la data prezentării în instituţia de învăţământ militar, voi face dovada calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.Alte probleme ale candidatului/candidatei, părinţilor/reprezentanţilor legali şi/sau soţiei/soţului acestuia/acesteia, în afara datelor înscrise în prezenta cerere3: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............3 Candidaţii pentru profesia de ofiţer/subofiţer, filiera indirectă, vor completa următorul text: „În situaţia în care nu voi fi admis(ă) pe locurile scoase la concurs în categoria de forţe ale armatei pentru care am fost recrutat(ă), sunt de acord să fiu redistribuit(ă) pe locurile repartizate celorlalte categorii de forţe ale armatei". ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ În cazul în care voi fi declarat(ă) admis(ă), îmi asum răspunderea şi semnez angajamentul cu Ministerul Apărării Naţionale, de care am luat cunoştinţă. Declar că îmi asum răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere, iar în situaţia în care acestea nu corespund realităţii, voi suporta consecinţele legale. Semnătura părintelui4:4 Se semnează obligatoriu de către unul dintre părinţi/reprezentanţii legali pentru candidaţii care nu au împlinit vârsta de 18 ani, cu excepţia elevilor claselor a XII-a din colegiile naţionale militare. Prin semnătură, părintele/reprezentantul legal al candidatului este de acord ca fiul/fiica lui/ei să urmeze cariera militară şi declară că îndeplineşte criteriile prevăzute la pct. a), d) şi e) din prezenta cerere de înscriere. Tatăl/mama (reprezentantul legal): ........ ................ ........ ........... Data ........ ............... Semnătura candidatului: ........ ................ ................ ........... Data ........ ........ ............... ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 6 la instrucţiuni) Model -ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE U.M. ........ ................ ................ ............... (unitatea militară din care provine) ........ ................ ................ ........ ............... (gradul, numele şi prenumele cu iniţiala tatălui) RAPORT PERSONAL1 1 Raportul se întocmeşte de către toţi/toate candidaţii/candidatele care provin din rândul personalului Ministerului Apărării Naţionale, militari şi civili.Vă rog să îmi aprobaţi participarea la concursul de admitere la2 ........ ................ ........ .............. pe unul dintre locurile scoase la concurs.2 Cursul de formare/instituţia militară de învăţământ şi sesiunea la care participă la concurs. În situaţia în care voi fi declarat(ă) admis(ă) la cursul de formare, după absolvirea acestuia şi acordarea gradului de ofiţer/subofiţer, mă oblig să îmi desfăşor activitatea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale cel puţin 4 ani, din care primii 2 ani în unitatea militară unde voi fi repartizat(ă). Data: .............. Semnătura: ........ ..........SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 63/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 63 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 63/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu