Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 132 din 29 decembrie 2009

pentru aprobarea Normelor de selectionare a candidatilor pentru admiterea la cursul de formare a ofiterilor si subofiterilor în activitate, pe filiera indirecta

ACT EMIS DE: MINISTERUL APARARII NATIONALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 15 din 11 ianuarie 2010Având în vedere dispoziţiile art. 36 lit. d), e) şi g) şi ale art. 40 lit. c), e) şi g) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 102 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 şi art. 11 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari şi ale art. 2 şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele de selecţionare a candidaţilor pentru admiterea la cursul de formare a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 6 alin. (1) lit. b) şi art. 8 din „I.M. - 3/6, Concepţia de formare, dezvoltare profesională şi utilizare a subofiţerilor şi maiştrilor militari în Armata României", aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.72/2004*), art. 6 alin. (3) din „I.M. - 3/12, Concepţia de formare, dezvoltare profesională şi utilizare a ofiţerilor în Armata României", aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 174/2004*), cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.111/2004 pentru aprobarea „I.M.3/11, Norme   de organizare şi desfăşurare a formării subofiţerilor în activitate, pe filieră indirectă"*), Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.66/2005 pentru aprobarea „I.M.3/15, Norme de organizare şi desfăşurare a formării ofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă"*), art. 8, 10, 17, 19 şi 21 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.103/2007 pentru aprobarea „I.M.2/9, Criterii de recrutare pentru admiterea în învăţământul militar şi ocuparea posturilor de soldat/gradat voluntar şi soldat/gradat rezervist voluntar în timp de pace"*), art. 7, 8, 13, 59 şi 60 din „M.R.U. - 1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României", aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 105/2002*), cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Oprea

*) Ordinele nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.

ANEXĂ

NORME

de selecţionare a candidaţilor pentru admiterea la cursul de formare a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Formarea ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă, este destinată încadrării deficitului de personal militar profesionalizat aflat la baza carierei militare şi/sau a deficitului de personal militar cu competenţe profesionale care nu pot fi dobândite în instituţiile militare de învăţământ.

Art. 2. - (1) Formarea ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate pe filiera indirectă se realizează prin frecventarea cursului de formare a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate, denumit în continuare curs de formare.

(2) Pot frecventa cursul de formare candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) îndeplinesc criteriile generale şi specifice de recrutare;

b)  sunt declaraţi „Admis" în urma parcurgerii procesului de selecţie aptitudinală;

c) sunt declaraţi „Admis" la concursul de admitere organizat în institutiile militare de învăţământ.

Art. 3. - Candidaţii la profesia de ofiţer în activitate, pe filiera indirectă, în raport cu nevoile de încadrare a unităţilor armatei, pot fi din rândul:

a) maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate;

b)  ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în rezervă din Ministerul Apărării Naţionale;

c)   civililor din cadrul şi din afara Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 4. - Candidaţii la profesia de subofiţer în activitate, pe filiera indirectă, în raport cu nevoile de încadrare a unităţilor armatei, pot fi din rândul:

a) subofiţerilor în rezervă din Ministerul Apărării Naţionale;

b) soldaţilor şi gradaţilor voluntari;

c)   civililor din cadrul şi din afara Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 5. - Necesarul de formare a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă şi provenienţa candidaţilor pe categorii de personal, corpuri de cadre militare şi personal civil şi pe arme/servicii/specialităţi militare, este aprobat de ministrul apărării naţionale, prin Planul de şcolarizare.

Art. 6. - In termen de 30 de zile de la aprobarea Planului de şcolarizare, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele de armă şi Direcţia generală de informaţii a apărării care au solicitat locuri pentru formarea ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă, înaintează la Direcţia personal şi mobilizare numărul de funcţii pe arme, specialităţi militare şi garnizoane, pentru a fi comunicate potenţialilor candidaţi, prin centrele militare.

CAPITOLUL II

Recrutarea candidaţilor

SECŢIUNEA 1

Criterii de recrutare

Art. 7. - Activitatea de recrutare a candidaţilor pentru frecventarea cursului de formare se desfăşoară de către birourile informare-recrutare din centrele militare zonale, judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, denumite în continuare centre militare, în conformitate cu prevederile normelor de organizare şi funcţionare a birourilor informare-recrutare, aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale.

Art. 8. - Criteriile generale de recrutare pe care trebuie să le îndeplinească candidatul care optează pentru profesia de ofiţer sau subofiţer în activitate, pe filiera indirectă, sunt următoarele:

a) să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România de cel puţin 6 luni la data începerii cursului de formare;

b) să fie apt medical;

c)  să nu fi fost condamnat penal şi să nu fie în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea unor infracţiuni;

d)  să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă face parte, să declare că, după admiterea în instituţia militară de învăţământ, va renunţa la această calitate;

e)  să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;

f) să nu aparţină unor culte sau secte religioase interzise de lege;

g)   să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii ori asociaţii comerciale, iar dacă este într-una dintre aceste situaţii, să se angajeze că după admiterea în instituţia militară de învăţământ va renunţa la această calitate;

h) pentru candidatul femeie - să declare că îşi asumă toate riscurile privind starea sa de graviditate/maternitate care pot interveni pe parcursul susţinerii probelor de selecţie.

Art. 9. - (1) Cumulativ cu criteriile generale de recrutare, candidatul care optează pentru profesia de ofiţer în activitate, pe filiera indirectă, trebuie să îndeplinească şi criteriile specifice categoriei de personal din care provine.

(2) Candidatul la profesia de ofiţer care provine din rândul maiştrilor militari şi al subofiţerilor în activitate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a)  să aibă vârsta de cel mult 30 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere la cursul de formare;

b) să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior acreditată, cu diplomă de licenţă, cu profil corespunzător armelor/serviciilor/specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare, ori să-şi fi desfăşurat activitatea ca maistru militar/subofiţer în arma pentru care candidează şi să fi absolvit o instituţie de învăţământ superior, indiferent de profil; în cazul în care este student în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de licenţă până la data concursului de admitere la cursul de formare;

c)  să aibă cel puţin 5 ani vechime în serviciu ca maistru militar/subofiţer în activitate;

d)   să aibă în aprecierea de serviciu din ultimii 3 ani calificativul de cel puţin „Foarte bun";

(3)  Candidatul la profesia de ofiţer care provine din rândul ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în rezervă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a)  să aibă vârsta de cel mult 30 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere la cursul de formare;

b) să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior acreditate, cu diplomă de licenţă, cu profil corespunzător armelor/serviciilor/specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare, iar în cazul în care este student în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de licenţă până la data concursului de admitere la cursul de formare;

c)  ofiţerii în rezervă să aibă gradul de sublocotenent/ locotenent.

(4)  Candidatul la profesia de ofiţer care provine din rândul civililor din cadrul sau din afara Ministerului Apărării Naţionale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a)  să aibă vârsta de cel mult 30 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere la cursul de formare;

b) să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior acreditate, cu diplomă de licenţă, cu profil corespunzător armelor/serviciilor/specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, iar în cazul în care este student în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de licenţă până la data concursului de admitere la cursul de formare.

Art. 10. - (1) Cumulativ cu criteriile generale de recrutare, candidatul care optează pentru profesia de subofiţer în activitate, pe filiera indirectă, trebuie să îndeplinească şi criteriile specifice categoriei de personal din care provine.

(2) Candidatul la profesia de subofiţer care provine din rândul subofiţerilor în rezervă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a)  să aibă vârsta de cel mult 30 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere la cursul de formare;

b)  să fie absolvent al învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat;

c)  pentru serviciul medical - să fie cel puţin absolvent al învăţământului postliceal de specialitate, cu certificat de absolvire/de competenţă profesională pentru specialitatea de asistent medical generalist;

d) să aibă studii/competenţe profesionale corespunzătoare armelor/serviciilor/specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare;

e) să posede permis de conducere auto categoriile B şi C - numai pentru arma „auto" şi arma „geniu", specialitatea „mecanic conductor maşini de geniu", „mecanic conductor poduri de asalt" şi „tehnică specifică auto", iar pentru arma „tancuri", specialitatea militară „mecanic conductor", permis de conducere categoria B.

(3) Candidatul la profesia de subofiţer care provine din rândul soldaţilor şi gradaţilor voluntari în activitate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a)  să aibă vârsta de cel mult 30 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere la cursul de formare;

b)  să fie absolvent al învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care este elev în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;

c)    pentru serviciul medical - să fie absolvent al învăţământului postliceal de specialitate, cu certificat de absolvire/de competenţă profesională pentru specialitatea de asistent medical generalist;

d)  să aibă studii/competenţe profesionale corespunzătoare armelor/serviciilor/specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare;

e) să fie confirmat în arma sau serviciul militar pentru care se organizează concursul de admitere la cursul de formare, cu excepţia candidaţilor pentru arma „auto", pentru care este suficient să deţină permis de conducere cel puţin categoriile B şi C;

f) să aibă cel puţin 3 ani vechime în serviciu ca soldat sau gradat voluntar, calculată de la data începerii primului modul de instruire şi până la data finalizării cursului de formare;

g) să posede permis de conducere auto categoriile B şi C - numai pentru arma „auto” şi arma „geniu", specialitatea „mecanic conductor maşini de geniu", „mecanic conductor poduri de asalt" şi „tehnică specifică auto", iar pentru arma „tancuri”, specialitatea militară „mecanic conductor", permis de conducere categoria B;

h) să aibă în aprecierea de serviciu din ultimul an calificativul de cel puţin „Bun".

(4) Candidatul la profesia de subofiţer care provine din rândul civililor din cadrul sau din afara Ministerului Apărării Naţionale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a)  să aibă vârsta de cel mult 30 de ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere;

b)  să fie absolvent al învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care este elev în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;

c)    pentru serviciul medical - să fie absolvent al învăţământului postliceal de specialitate, cu certificat de absolvire/de competenţă profesională pentru specialitatea de asistent medical generalist;

d)  să aibă studii/competenţe profesionale corespunzătoare armelor/serviciilor/specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare;

e) să posede permis de conducere auto categoriile B şi C - numai pentru arma „auto" şi arma „geniu", specialitatea „mecanic conductor maşini de geniu", „mecanic conductor poduri de asalt" şi „tehnică specifică auto", iar pentru arma „tancuri", specialitatea militară „mecanic conductor", permis de conducere categoria B.

SECŢIUNEA a 2-a

Conţinutul dosarului de candidat

Art. 11. - (1) Dosarele candidaţilor care îndeplinesc criteriile de recrutare pentru profesia de ofiţer în activitate, pe filiera indirectă, se întocmesc în funcţie de categoria de personal din care provin.

(2) Dosarul candidatului la profesia de ofiţer care provine din rândul maiştrilor militari şi al subofiţerilor în activitate conţine următoarele documente:

a) raport personal prin care solicită participarea la cursul de formare, avizat de comandantul unităţii unde este încadrat, în care va menţiona că acceptă să lucreze în Ministerul Apărării Naţionale cel puţin 4 ani, dintre care primii 2 ani în unităţile în care va fi repartizat;

b) cerere de înscriere - document tipizat;

c) copie legalizată de pe certificatul de naştere;

d) copie de pe cartea de identitate;

e) copie legalizată de pe diploma de licenţă sau adeverinţă din care să rezulte că a promovat examenul de licenţă, profilul şi specializarea;

f) fişa de examinare medicală - document tipizat;

g) fişa de cunoaştere - document tipizat;

h) copie de pe ultimul contract cu Ministerul Apărării Naţionale;

i) recomandarea privind profilul psihomoral şi comportamental - document tipizat.

(3) Dosarul candidatului la profesia de ofiţer care provine din rândul ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în rezervă conţine următoarele documente:

a) declaraţie pe propria răspundere în care se va menţiona că acceptă să lucreze în Ministerul Apărării Naţionale cel puţin 4 ani, dintre care primii 2 ani în unităţile în care va fi repartizat;

b) cerere de înscriere - document tipizat;

c) copie legalizată de pe certificatul de naştere;

d) copie de pe cartea de identitate;

e) copie legalizată de pe diploma de licenţă sau adeverinţă din care să rezulte că a promovat examenul de licenţă, profilul şi specializarea;

f) fişa de examinare medicală - document tipizat;

g) fişa de cunoaştere - document tipizat;

h) certificat de cazier judiciar operativ eliberat cu maximum 3 luni înainte de data depunerii dosarului; i) copie de pe livretul militar.

(4) Dosarul candidatului la profesia de ofiţer care provine din rândul civililor din cadrul sau din afara Ministerului Apărării Naţionale conţine următoarele documente:

a) raport personal prin care solicită participarea la cursul de formare, avizat de comandantul unităţii unde este încadrat, în care va menţiona că acceptă să lucreze în Ministerul Apărării Naţionale cel puţin 4 ani, dintre care primii 2 ani în unităţile în care va fi repartizat - pentru civilii din Ministerul Apărării Naţionale, sau declaraţie pe propria răspundere în care se va menţiona că acceptă să lucreze în Ministerul Apărării Naţionale cel puţin 4 ani, dintre care primii 2 ani în unităţile în care va fi repartizat - pentru civilii din afara Ministerului Apărării Naţionale;

b) cerere de înscriere - document tipizat;

c) copie legalizată de pe certificatul de naştere;

d) copie de pe cartea de identitate;

e) copie legalizată de pe diploma de licenţă sau adeverinţă din care să rezulte că a promovat examenul de licenţă, profilul şi specializarea;

f) fişa de examinare medicală - document tipizat;

g) fişa de cunoaştere - document tipizat;

h) certificat de cazier judiciar operativ eliberat cu maximum

3 luni înainte de data depunerii dosarului;

i) copie de pe livretul militar, după caz.

Art. 12. - (1) Dosarele candidaţilor care îndeplinesc criteriile de recrutare pentru profesia de subofiţer în activitate, pe filiera indirectă, se întocmesc în funcţie de categoria de personal din care provin.

(2) Dosarul candidatului la profesia de subofiţer care provine din rândul subofiţerilor în rezervă conţine următoarele documente:

a) declaraţie pe propria răspundere în care se va menţiona că acceptă să lucreze în Ministerul Apărării Naţionale cel puţin 4 ani, dintre care primii 2 ani în unităţile în care va fi repartizat;

b) cerere de înscriere - document tipizat;

c) copie legalizată de pe certificatul de naştere;

d) copie de pe cartea de identitate;

e)  copie legalizată de pe diploma de bacalaureat, din care să rezulte profilul şi specializarea;

f)  copie de pe atestatul de liberă practică/copie de pe certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - numai pentru serviciul medical;

g) copie de pe certificatul de competenţă profesională, după caz;

h) fişa de examinare medicală - document tipizat;

i) copie de pe permisul de conducere - numai pentru arma „auto", arma „geniu" - specialitatea „mecanic conductor maşini de geniu", „mecanic conductor poduri de asalt" şi „tehnică specifică auto", iar pentru arma „tancuri", specialitatea „mecanic conductor", permis de conducere categoria B;

j) fişa de cunoaştere - document tipizat;

k) certificat de cazier judiciar operativ eliberat cu maximum 3 luni înainte de data depunerii dosarului;

l) copie de pe livretul militar.

(3) Dosarul candidatului la profesia de subofiţer care provine din rândul soldaţilor şi gradaţilor voluntari în activitate conţine următoarele documente:

a) raport personal prin care solicită participarea la cursul de formare, avizat de către consilierul comandantului pentru problemele maiştrilor militari şi subofiţerilor - dacă în unitatea militară este prevăzută această funcţie - şi aprobat de către comandantul unităţii unde este încadrat, în care menţionează că acceptă să lucreze în Ministerul Apărării Naţionale cel puţin 4 ani, dintre care primii 2 ani în unităţile în care va fi repartizat;

b) cerere de înscriere - document tipizat;

c) copie legalizată de pe certificatul de naştere;

d) copie de pe cartea de identitate;

e)  copie de pe certificatul de absolvire/livret militar din care să rezulte specialitatea militară;

f) copie legalizată de pe diploma de bacalaureat, din care să rezulte profilul şi specializarea;

g)  copie de pe atestatul de liberă practică/copie de pe certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - numai pentru serviciul medical;

h) copie de pe certificatul de competenţă profesională, după caz;

i) fişa de examinare medicală - document tipizat;

j) copie de pe ultimul contract cu Ministerul Apărării Naţionale;

k) copie de pe permisul de conducere - numai pentru arma „auto", arma „geniu" - specialitatea „mecanic conductor maşini de geniu", „mecanic conductor poduri de asalt" şi „tehnică specifică auto", iar pentru arma „tancuri", specialitatea „mecanic conductor", permis de conducere categoria B;

l) fişa de cunoaştere - document tipizat;

m) recomandarea privind profilul psihomoral şi comportamental - document tipizat.

(4) Dosarul candidatului la profesia de subofiţer care provine din rândul civililor din cadrul sau din afara Ministerului Apărării Naţionale conţine următoarele documente:

a) raport personal prin care solicită participarea la cursul de formare, avizat de comandantul unităţii unde este încadrat, în care va menţiona că acceptă să lucreze în Ministerul Apărării Naţionale cel puţin 4 ani, dintre care primii 2 ani în unităţile în care va fi repartizat - pentru civilii din Ministerul Apărării Naţionale, sau declaraţie pe propria răspundere în care se va menţiona că acceptă să lucreze în Ministerul Apărării Naţionale cel puţin 4 ani, dintre care primii 2 ani în unităţile în care va fi repartizat - pentru civilii din afara Ministerului Apărării Naţionale;

b) cerere de înscriere - document tipizat;

c) copie legalizată de pe certificatul de naştere;

d) copie de pe cartea de identitate;

e) copie legalizată de pe diploma de bacalaureat din care să rezulte profilul şi specializarea - toţi candidaţii, cu excepţia instrumentiştilor;

f)  copie de pe diploma de bacalaureat din care să rezulte profilul şi specializarea la absolvirea liceului de muzică sau copie de pe diploma de licenţă, în cazul absolvenţilor de studii universitare în domeniu - pentru instrumentişti;

g)  copie de pe atestatul de liberă practică/copie de pe certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - numai pentru serviciul medical;

h) copie de pe certificatul de competenţă profesională;

i) fişa de examinare medicală - document tipizat;

j) fişa de cunoaştere - document tipizat;

k) certificat de cazier judiciar operativ eliberat cu maximum 3 luni înainte de data depunerii dosarului;

l) copie de pe livretul militar, după caz.

Art. 13. - (1) Modelele raportului personal şi declaraţiei pe propria răspundere sunt prezentate în anexele nr. 1 şi 2.

(2)  Documentele tipizate - cererea de înscriere, fişa de cunoaştere, fişa de examinare medicală, recomandarea privind profilul psihomoral şi comportamental - se distribuie candidaţilor de către birourile informare-recrutare. Formele acestora sunt prevăzute în anexele nr. 3-6.

(3)   Pentru documentele solicitate în copie, în baza documentelor originale, copiile respective sunt certificate pentru conformitate de către ofiţerul/subofiţerul recrutor, în momentul depunerii în dosar.

Art. 14. - In cazul completării sau modificării criteriilor specifice de recrutare, conţinutul dosarului de candidat este completat sau modificat în mod corespunzător.

Art. 15. - Examinarea medicală a candidaţilor, pe baza fişei-tip, este iniţiată de medicul de unitate sau de medicul de familie, după caz, şi se efectuează în unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 16. - Principiile şi regulile privind verificarea îndeplinirii criteriilor de recrutare şi întocmirea dosarului de candidat sunt cele prevăzute în normele privind criteriile de recrutare pentru admiterea în învăţământul militar şi ocuparea posturilor de soldat/gradat voluntar şi soldat/gradat rezervist voluntar în timp de pace, aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale.

Art. 17. - După ce au fost întocmite şi verificate, dosarele candidaţilor se trimit de către centrele militare la centrele zonale de selecţie şi orientare la care sunt arondate.

CAPITOLUL III

Selecţionarea candidaţilor

Art. 18. - (1) Selecţionarea candidaţilor se desfăşoară în centrele zonale de selecţie şi orientare, în conformitate cu prevederile normelor de organizare şi funcţionare a centrelor zonale de selecţie şi orientare, aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale.

(2)   Centrele zonale de selecţie şi orientare planifică participarea la selecţionare a candidaţilor recrutaţi şi transmit datele la centrele militare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea prezentării la selecţie, pentru a le fi comunicate candidaţilor în timp util.

(3)  Rezultatele selecţionării se transmit la centrele militare pentru a fi comunicate unităţilor militare şi, individual, candidaţilor care provin din afara Ministerului Apărării Naţionale.

(4)  Dosarele complete ale candidaţilor declaraţi „Admis" se trimit la instituţiile militare de învăţământ de către centrele zonale de selecţie şi orientare cu cel puţin 5 zile înaintea datei stabilite pentru desfăşurarea concursului de admitere.

(5)  Şeful biroului planificare gestiune candidaţi din centrul zonal de selecţie şi orientare certifică existenţa documentelor din dosarele de candidat.

Art. 19. - (1) Selecţionarea candidaţilor în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare constă în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii:

a) probe psihologice;

b) probe fizice;

c) interviu de evaluare finală.

(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 20. - Candidaţii care optează pentru arma „aviaţie", specialitatea militară „navigator de bord" şi „controlor de trafic aerian operaţional", precum şi cei care urmează a fi ambarcaţi pe nave şi sunt declaraţi „Admis" la selecţia din centrele zonale de selecţie şi orientare trebuie să fie declaraţi „Apt" şi să obţină avize în urma efectuării examinării medicale şi/sau psihologice speciale efectuate la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu" din Bucureşti, respectiv Centrul de Medicină Navală din Constanţa.

Art. 21. - Candidaţii care optează pentru arma „informaţii pentru apărare", specialitatea militară „informaţii şi reprezentare militară", şi sunt declaraţi „Admis" la selecţia din centrele zonale de selecţie şi orientare trebuie să fie declaraţi „Apt" în urma examinării psihologice speciale efectuate de structura specializată a Direcţiei generale de informaţii a apărării şi să obţină avizul Direcţiei informaţii militare.

CAPITOLUL IV

Admiterea la cursul de formare, finalizarea acestuia şi repartiţia în funcţii

Art. 22. - (1) Admiterea candidaţilor se face prin concurs organizat de către instituţiile militare de învăţământ care au primit cifre de şcolarizare, potrivit metodologiilor proprii de admitere, elaborate conform normelor în vigoare.

(2) Tematica, bibliografia şi graficul-cadru de organizare a procesului de admitere şi desfăşurare a cursurilor de formare a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă, au caracter nesecret, se stabilesc de către statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei/comandamentele de armă/structurile care au în subordine instituţiile de învăţământ unde se organizează cursurile respective şi se avizează de către Direcţia management resurse umane. Pentru formarea unor cadre militare din domeniile juridic, audit intern, financiar-contabil, psihologie, sociologie, jurnalistică, fotografie, muzici militare, medicină, tehnică dentară, relaţii publice, informaţii militare, construcţii, precum şi alte specializări deficitare care nu se pregătesc în reţeaua de învăţământ a Ministerului Apărării Naţionale, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei/comandamentele de armă/structurile care au în subordine instituţiile de învăţământ unde se organizează cursurile respective, se consultă structurile cu atribuţii în domeniu.

(3) Tematica, bibliografia şi graficul-cadru de organizare a procesului de admitere şi desfăşurare a cursurilor de formare a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă, se aduc la cunoştinţa candidaţilor de către birourile informare-recrutare, fiind făcute publice cu cel puţin 6 luni înainte de concurs, în conformitate cu prevederile normelor de organizare şi funcţionare a birourilor informare-recrutare, aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale.

(4) Concursul de admitere constă în următoarele probe:

a)  examinarea la limba străină: la alegere dintre limbile engleză, franceză sau germană - probă eliminatorie pe baza testelor şi standardelor de performanţă elaborate de Direcţia management resurse umane, structură care stabileşte nivelul minim de admitere;

b)  examinarea psihotehnică - probă eliminatorie pentru armele, serviciile şi specialităţile militare care impun această probă, potrivit prevederilor normelor de organizare şi funcţionare a centrelor zonale de selecţie şi orientare, aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale;

c)  verificarea cunoştinţelor privind legislaţia în domeniul apărării şi pregătirea de specialitate printr-un test-grilă cu durata de până la 3 ore. Candidaţii pentru specialitatea militară „muzici militare" susţin o probă teoretică şi practică de verificare a aptitudinilor.

(5)  Examinarea psihotehnică se desfăşoară la instituţiile militare de învăţământ organizatoare, de către laboratoarele psihotehnice din structurile Ministerului Apărării Naţionale, în etapa eliminatorie a concursului de admitere.

(6)  Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere, precum şi modul de anunţare a rezultatelor se aduc la cunoştinţa candidaţilor, prin grija instituţiilor militare de învăţământ, înainte de concurs.

(7)   Contestaţiile se depun la secretariatul comisiei de rezolvare a contestaţiilor, după fiecare probă de concurs, în termen de două ore de la afişarea rezultatelor. Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatului final se fac în termen de până la 24 de ore de la terminarea probei de concurs.

(8)  Testul-grilă prevăzut la alin. (4) lit. c) se corectează la ieşirea din sală în prezenţa unui martor din rândul candidaţilor, iar rezultatul/punctajul îi este comunicat candidatului pe loc. La această probă nu se depun contestaţii.

Art. 23. - (1) Concursul de admitere se desfăşoară pe durata a maximum 8 zile lucrătoare. Nu se planifică în aceeaşi zi mai mult de o probă pentru acelaşi candidat. Pentru testarea psihotehnică sunt repartizate 1-2 zile, în funcţie de numărul candidaţilor care urmează să susţină această probă.

(2)  Candidaţii care nu au obţinut la probele eliminatorii de concurs prevăzute la art. 22 alin. (4) lit. a) şi b) nivelul minim stabilit sunt declaraţi „Respins".

(3) In situaţia în care numărul de candidaţi declaraţi „Admis" este mai mic sau egal cu numărul de locuri prevăzut pe arme şi specialităţi militare, nu se mai susţin probele prevăzute la art. 22 alin. (4) lit. c), iar admiterea se face în ordinea strict descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de bacalaureat/licenţă, după caz.

(4) Nota minimă de promovare la proba prevăzută la art. 22 alin. (4) lit. c) este 5,00 sau un număr de puncte echivalent cu aceasta.

(5)  La medii egale, candidaţii se departajează pe baza mediei de bacalaureat, a examenului de absolvire a şcolii postliceale sanitare sau, după caz, a examenului de licenţă.

Art. 24. - Candidaţii declaraţi „Admis" şi care nu au depus jurământul militar îl depun după primele 8 săptămâni de pregătire.

Art. 25. - Candidaţii declaraţi „Neadmis" pot fi redistribuiţi, cu acordul acestora, pe locurile rămase vacante la alte arme/servicii/specialităţi militare, în ordinea strict descrescătoare a mediei obţinute, dacă îndeplinesc cumulativ criteriile prevăzute pentru arma/serviciul/specialitatea militară pentru care au optat.

Art. 26. - Procesul-verbal cu rezultatele concursului de admitere se înaintează ierarhic, de către instituţiile militare de învăţământ, la Direcţia management resurse umane şi la Direcţia instrucţie şi doctrină/Statul Major General, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea concursului.

Art. 27. - (1) Durata cursurilor de formare a ofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă, este de 30 de săptămâni, cu excepţia cursurilor de formare a ofiţerilor din arma „aviaţie", nenaviganţi, pentru care durata este de 36 de săptămâni. Cursul cuprinde 3 module de pregătire, astfel:

a)  modulul I - Pregătire militară generală şi tactică, cu durata de 6 săptămâni;

b)  modulul II - Pregătire de specialitate şi metodică, cu durata de 18 săptămâni, cu excepţia cursurilor de formare a ofiţerilor din arma „aviaţie", nenaviganţi, pentru care durata este de 24 de săptămâni;

c)  modulul III - Pregătire pentru formarea deprinderilor de conducere, cu durata de 6 săptămâni.

(2)   Candidaţii proveniţi din rândul maiştrilor militari şi subofiţerilor nu participă la modulul Pregătire militară generală şi tactică.

(3)  Formarea deprinderilor de conducere se realizează prin pregătire teoretică cu durata de 4 săptămâni şi prin stagiu la unităţi cu durata de două săptămâni.

Art. 28. - (1) Durata cursului de formare a subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă, este de 28 de săptămâni, cu excepţia cursului de formare a subofiţerilor din arma „aviaţie", nenaviganţi, şi a subofiţerilor din specialitatea militară „muzici militare", pentru care durata este de 34 de săptămâni. Cursul cuprinde 3 module de pregătire, astfel:

a)  modulul I - Pregătire militară generală şi tactică, cu durata de 4 săptămâni;

b)  modulul II - Pregătire de specialitate şi metodică, cu durata de 18 săptămâni, cu excepţia cursului de formare a subofiţerilor din arma „aviaţie", nenaviganţi, şi a subofiţerilor din specialitatea militară „muzici militare", pentru care durata este de 24 de săptămâni;

c)  modulul III - Pregătire pentru formarea deprinderilor de conducere, cu durata de 6 săptămâni.

(2)  Candidaţii proveniţi din rândul soldaţilor şi gradaţilor voluntari în activitate nu participă la modulul Pregătire militară generală şi tactică.

(3)   Modulul Pregătire pentru formarea deprinderilor de conducere este destinat tuturor categoriilor de candidaţi, indiferent de provenienţa acestora.

Art. 29. - Cursul de formare a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă, se organizează şi se desfăşoară în:

a) şcolile de aplicaţie/centrele de instruire ale categoriilor de forţe ale armatei/armelor, pentru ofiţerii de arme, logistică - serviciul administraţie, serviciul transporturi militare, serviciul tehnico-ingineresc şi serviciul sanitar-veterinar şi pentru ofiţerii specialişti, cu excepţia pregătirii prin „stagiu la unităţi", care se desfăşoară în unităţi operaţionalizate;

b) şcolile de aplicaţie/centrele de instruire/şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri ale categoriilor de forţe ale armatei/armelor, pentru subofiţerii de arme;

c) Institutul Medico-Militar, pentru ofiţerii din serviciul medical, şi în Secţia de Instruire şi Pregătire Medico-Militară Focşani din Institutul Medico-Militar, pentru subofiţerii din serviciul medical;

d)  alte instituţii militare de învăţământ, potrivit aprobării ministrului apărării naţionale.

Art. 30. - (1) Planul de învăţământ al cursului de formare se întocmeşte unitar de către instituţiile militare de învăţământ organizatoare - pentru ofiţeri, de Institutul Medico-Militar - pentru ofiţerii şi subofiţerii din serviciul medical şi de către şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri împreună cu şcolile de aplicaţie/centrele/bazele de instruire ale categoriilor de forţe ale armatei/comandamentele de armă, se avizează de către Direcţia management resurse umane, Direcţia instrucţie şi doctrină/Statul Major General şi, după caz, de către Direcţia financiar-contabilă, Direcţia medicală, Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică şi alte structuri cu atribuţii în domeniu.

(2)   Şcolile de aplicaţie/centrele/bazele de instruire ale categoriilor de forţe ale armatei/comandamentele de armă care desfăşoară anumite module de pregătire primesc extrase din planul de învăţământ al Cursului de formare a subofiţerilor în activitate, potrivit atribuţiilor ce le revin.

(3)   Programele analitice ale disciplinelor din planul de învăţământ al Cursului de formare se întocmesc de către titularii disciplinelor din instituţiile care desfăşoară modulele de pregătire, se analizează în şedinţa catedrei, se discută în consiliile de învăţământ ale acestor instituţii pentru formarea ofiţerilor/subofiţerilor în activitate şi se aprobă de către comandanţii instituţiilor militare de învăţământ în care se predau aceste discipline.

Art. 31. - Activităţile cu caracter administrativ şi organizatoric determinate de deschiderea anului de învăţământ, absolvirea, repartiţia în funcţii şi acordarea primului grad au durata de o săptămână. Acestea se planifică şi se desfăşoară în afara timpului alocat modulelor de pregătire.

Art. 32. - (1) Cursul de formare se finalizează prin examen de absolvire, organizat de instituţiile militare de învăţământ abilitate.

(2) Absolvenţilor care promovează examenul li se eliberează certificate de absolvire, li se acordă gradul militar în funcţie de pregătire, vechimea în specialitatea dobândită pe timpul studiilor raportată la stagiile minime în grad, precum şi de vârsta acestora, şi brevetul de ofiţer sau subofiţer în arma/serviciul pentru care au candidat şi sunt numiţi în funcţii corespunzătoare pregătirii dobândite, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Activităţile prilejuite de acordarea primului grad şi numirea în funcţie se desfăşoară la instituţiile militare de învăţământ care organizează admiterea la cursul de formare.

Art. 33. - (1) Repartiţia pe posturi a absolvenţilor se face în limita locurilor scoase la concurs, pe baza opţiunii fiecăruia, în următoarea ordine de prioritate:

a)  absolvenţii care au domiciliul în localitatea pentru care optează, în ordinea strict descrescătoare a mediilor generale de absolvire;

b) absolvenţii care au domiciliul în localităţi aflate la o distanţă de cel mult 50 km faţă de garnizoana unde se află dislocată unitatea militară pentru care optează, în ordinea strict descrescătoare a mediilor generale de absolvire;

c)  absolvenţii care provin din unităţi militare dislocate în localitatea pentru care optează, în ordinea strict descrescătoare a mediilor generale de absolvire;

d) absolvenţii care nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile prevăzute la lit. a), b) şi c), în ordinea strict descrescătoare a mediilor generale de absolvire.

(2) La medii generale de absolvire egale se ia în calcul media obţinută la modulul II - Pregătire de specialitate şi metodică.

(3) Absolvenţii ierarhizaţi pe primul loc, în cadrul armei pentru care s-a organizat cursul de formare, sunt repartizaţi, prin excepţie de la regulă, pe oricare dintre locurile scoase la concurs.

(4)  Comisiile de repartiţie în funcţii se stabilesc de către statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei/comandamente de armă/structuri care au în subordine instituţiile de învăţământ care organizează cursul de formare a ofiţerilor/subofiţerilor pe filiera indirectă, cu avizul Direcţiei management resurse umane.

(5)  Structurile beneficiare comunică prin statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele de armă sau direcţiile centrale, instituţiilor militare de învăţământ în care se organizează repartiţia absolvenţilor, cu cel puţin 20 de zile înainte de finalizarea cursului de formare, situaţia funcţiilor vacante.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 34. - In perioada desfăşurării selecţiei şi pe timpul concursului de admitere, maiştrii militari, subofiţerii, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate sunt consideraţi în misiune, iar personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale, în concediu de odihnă sau fără plată, conform solicitării acestora.

Art. 35. - (1) Pe durata cursului de formare, maiştrii militari, subofiţerii, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate se detaşează şi se înmatriculează la instituţiile militare de învăţământ, iar personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale i se suspendă contractul individual de muncă/raporturile de serviciu sau solicită încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, conform opţiunii acestora.

(2)  Detaşarea la cursul de formare se dispune conform competenţelor stabilite prin prevederile normelor privind competenţele exercitate în domeniul resurselor umane de conducătorii, comandanţii şi şefii structurilor din Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale.

(3)  Până la data începerii cursului de formare, comandanţii unităţilor militare au obligaţia de a dispune măsurile necesare pentru finalizarea activităţii de predare a funcţiilor încadrate de maiştrii militari, subofiţerii, soldaţii şi gradaţii voluntari declaraţi „admis", conform prevederilor „S7, Instrucţiuni privind evidenţa bunurilor materiale în armată - la pace", aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. O.G. 19/1988*), cu modificările şi completările ulterioare.

(4)  Salarizarea personalului care frecventează cursul de formare se face în baza prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Drepturile de echipare ale personalului care frecventează cursul de formare se acordă conform prevederilor „L-4/14, Instrucţiuni privind asigurarea cu echipament şi materiale de resortul echipamentului pentru personalul Ministerului Apărării Naţionale", aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 54/2008*), cu modificările ulterioare.

(6)   Alocarea la drepturi de hrănire se face conform prevederilor „L-4/1, Instrucţiuni privind hrănirea în Ministerul Apărării Naţionale, în timp de pace", aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.S.96/2008*), cu modificările ulterioare.

(7) Asigurarea drepturilor de transport ale personalului care frecventează cursul de formare se face conform prevederilor „L -17, Norme metodologice privind drepturile de transport ale personalului, transportul tehnicii şi materialelor militare, stabilirea preţului, asigurarea, evidenţa, emiterea, utilizarea şi justificarea documentelor militare de transport pentru nevoile operative ale Armatei României", aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M. 124/2006**).

Art. 36. - Personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale şi din afara acestuia, declarat „Admis" la cursul de formare, este înmatriculat şi beneficiază, pe timpul cursului, de drepturile stabilite pentru elevii şcolilor militare.

Art. 37. - (1) Cursanţii vor semna contractul privind exercitarea profesiei de ofiţer sau de subofiţer în activitate, prin care consimt să aibă raporturi de serviciu cu Ministerul Apărării Naţionale pe durata a minimum 4 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia.

(2) Pentru cursanţii care au deja contracte în derulare, noile contracte vor intra în vigoare la data prezentării absolvenţilor în unitatea militară în care au fost repartizaţi, odată cu încetarea raporturilor de muncă/serviciu anterioare.

(3) După absolvirea cursului de formare, ofiţerii/subofiţerii îşi desfăşoară activitatea în unităţile militare la care sunt repartizaţi pe durata a cel puţin 2 ani de la absolvire.

Art. 38. - (1) Absolvenţii se prezintă în unităţile militare la care au fost repartizaţi în termen de cel mult 5 zile de la citirea ordinului de numire şi acordare a primului grad.

(2) In perioada prevăzută la alin. (1), absolvenţii proveniţi din soldaţi şi gradaţi voluntari sau din personal civil al Ministerului Apărării Naţionale se întorc în unităţile de provenienţă, unde solicită încetarea raporturilor de muncă/serviciu în conformitate cu prevederile Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

Art. 39. - Formularele memoriilor originale şi ale fişelor de evidenţă se asigură de către Direcţia management resurse umane, la solicitarea instituţiilor militare de învăţământ, şi sunt completate de către acestea.

Art. 40. -Taxele de înscriere şi costul/zi al cazării şi hrănirii pe timpul admiterii sunt stabilite de instituţiile militare de învăţământ.

Art. 41. - (1) Maiştrilor militari, subofiţerilor, soldaţilor şi gradaţilor voluntari în activitate, îndepărtaţi de la curs din motive imputabile lor, le încetează detaşarea, cu suportarea cheltuielilor de şcolarizare, potrivit prevederilor metodologiei privind determinarea/stabilirea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării/instruirii, aprobată prin ordin al ministrului apărării naţionale. Pentru faptele săvârşite, acestora li se pot aplica sancţiuni disciplinare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

(2) Personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale sau din afara acestuia, îndepărtat de la curs din motive imputabile lui, suportă cheltuielile de întreţinere pe perioada şcolarizării, potrivit normelor în vigoare. Pentru faptele săvârşite, personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale i se pot aplica sancţiuni disciplinare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 42. - (1) Graficul-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la cursurile de formare şi perioadele de desfăşurare a cursurilor se aprobă de către şeful Statului Major General.

(2)   Graficul de desfăşurare a recrutării şi selecţionării candidaţilor se aprobă de către şeful Direcţiei personal şi mobilizare.

(3)   Câte un exemplar al documentelor rezultate din prevederile alin. (1) şi (2) se transmite tuturor structurilor interesate, prin grija Direcţiei personal şi mobilizare.

Art. 43. - (1) Absolvenţii cursului de formare a subofiţerilor în activitate se pot înscrie, la cerere, la şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri ale categoriilor de forţe ale armatei/similare, pentru a urma programe de formare profesională de specialitate în sistemul de formare profesională a adulţilor şi pentru obţinerea certificatelor de competenţe profesionale în condiţiile legii, după 2 ani de la absolvirea cursului, dar nu mai mult de 5 ani, dacă sunt apreciaţi, anual, cu cel puţin calificativul „Bun";

(2) Rapoartele prin care se solicită participarea la programe de formare profesională de specialitate în sistemul de formare profesională a adulţilor se centralizează, anual, până în luna noiembrie, pentru anul de învăţământ următor, de către statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei/similare. După aprobarea cifrelor de şcolarizare, acestea se trimit instituţiilor militare de învăţământ, până la data de 1 iulie a anului în curs, pentru înmatricularea şi organizarea programelor de pregătire.

(3)  Pentru obţinerea certificatelor de calificare profesională în specializări prevăzute în Clasificaţia ocupaţiilor din România, solicitate de piaţa civilă a forţei de muncă, şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri ale categoriilor de forţe ale armatei/similare organizează programe de pregătire de specialitate în sistemul de formare profesională a adulţilor prin învăţământ cu frecvenţă redusă sau la distanţă, în condiţiile legii.

(4) Absolvenţii cursului de formare a subofiţerilor în activitate înmatriculaţi la programele de specialitate în sistemul de formare profesională a adulţilor, prin învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă, pot utiliza creditele transferabile, obţinute la cursurile de carieră organizate în condiţiile legii şi la absolvirea modulelor de pregătire organizate în cadrul programelor de pregătire, pentru înscrierea la examenul de absolvire.

Art. 44. - Direcţia management resurse umane este structura abilitată să monitorizeze aplicarea prezentelor norme, să stabilească, prin dispoziţie a şefului acestei direcţii, profilul studiilor universitare de licenţă/competenţele profesionale corespunzătoare armelor/serviciilor/specialităţilor militare pentru care se organizează curs de formare a ofiţerilor/subofiţerilor pe filiera indirectă şi să propună ministrului apărării naţionale modificarea/redefinirea unor criterii specifice de recrutare, în condiţiile legii, care să permită lărgirea bazei de selecţie.

Art. 45. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme.

*) Ordinele nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece sunt clasificate potrivit legii.

**) Ordinul nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.

ANEXA Nr. 1 la norme

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRÂRII NAŢIONALE

U.M...........................................................

(unitatea militară din care provine)

..................................................................

(gradul, numele şi prenumele, cu iniţiala tatălui)

- Model -

RAPORT   PERSONAL*)

Rog aprobaţi participarea la selecţia organizată pentru Cursul de formare a ofiţeri lor/subofiţeri lor în activitate, pe filiera indirectă, pe unul dintre locurile scoase la concurs.

In situaţia în care voi fi declarat(ă) admis(ă) la cursul de formare, după absolvirea acestuia şi acordarea gradului de sublocotenent, respectiv sergent, mă oblig să-mi desfăşor activitatea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale cel puţin 4 ani, din care primii 2 ani în unitatea militară unde voi fi repartizat(ă).

Data

........................................

Semnătura

........................................

*) Raportul se întocmeşte de către toţi candidaţii care provin din rândul personalului Ministerului Apărării Naţionale, militari şi civili.

ANEXA Nr. 2 la norme

- Model -

DECLARAŢIE*)

pe propria răspundere

Subsemnatul(a), (numele şi prenumele cu iniţiala tatălui) ..........................................................................................., declar ca, în situaţia în care voi fi admis(ă) la Cursul de formare a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă, după absolvirea acestuia şi acordarea gradului de sublocotenent, respectiv sergent, mă oblig să-mi desfăşor activitatea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale cel puţin 4 ani, din care primii 2 ani în unitatea militară unde voi fi repartizat(ă).

Data

.........................................

Semnătura

........................................

*) Declaraţia se întocmeşte numai de către candidaţii proveniţi din afara Ministerului Apărării Naţionale.

ANEXA Nr. 3 la norme

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRÂRII NAŢIONALE

Biroul informare-recrutare

- Model -

CERERE   DE  ÎNSCRIERE

Subsemnatul(a)1), (numele, prenumele tatălui şi prenumele candidatului) ..............................................................................................., născut(ă) în anul....... luna.......ziua..... în localitatea........................................, judeţul (sectorul) ......................, de cetăţenie......................, naţionalitatea......................, starea civilă......................., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria .... nr.................., eliberat(ă) de.....................la data de......................, cu domiciliul stabil în judeţul (sectorul) ..............................., localitatea.............................., str......................................... nr........, bl........, sc........, et......, ap......., telefon....................................., cod numeric personal ......................................................., având următoarele studii: (ultima formă de învăţământ absolvită: denumirea, localitatea şi anul absolvirii) ........................................................................................................................................................................ ........., ocupaţia actuală: (funcţia/ocupaţia şi locul de muncă/instituţia de învăţământ) ........................................................................................................................., situaţia militară: ..................................................................., fiul (fiica) lui (numele şi prenumele tatălui candidatului) ..............................................................., născut în anul.............luna.................ziua............în localitatea.................................., judeţul (sectorul)............................, de cetăţenie...................................., naţionalitatea ....................................., profesia de bază....................................., ocupaţia actuală ..................................................................., locul de muncă ........................................., cu domiciliul în judeţul (sectorul) ...................................., localitatea ....................................., str............................ nr........, bl......., sc........, et......, ap......., legitimat cu B.I./C.I. seria..........nr.................................., eliberat(ă)de ........................................la data de..................................., şi al (a) (numele şi prenumele mamei candidatului) ..............................................................................., născută în anul.............luna..............ziua........... în localitatea ................................................, judeţul (sectorul)............................................, de cetăţenie ..................................., naţionalitatea.............................................., profesia de bază................................., ocupaţia actuală..........................................., locul de muncă ......................................................................................, cu domiciliul în judeţul (sectorul)....................., localitatea ................................... str..................................... nr........., bl......., sc........, et......, ap......., legitimată cu B.I./C.I. seria............... nr..........................., eliberat(ă) de............................................., la data de .............................................., căsătorit(ă) cu (numele şi prenumele soţiei/soţului candidatului) ...................................................................................................., născut(ă)în anul.............luna...........ziua........ în localitatea ................................................ judeţul (sectorul)......................................., de cetăţenie......................................., naţionalitatea....................................., profesia de bază.........................................., ocupaţia actuală................................................., locul de muncă............................................................, cu domiciliul în judeţul (sectorul)................................................................, localitatea..................................................., str..................................................... nr........, bl......., sc........, et......, ap......., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria.....................nr........................................, eliberat(ă) de.............................la data de....................., solicit să particip la selecţia pentru:

1 (categoria de personal/instituţia militară de învăţământ, forma/nivelul de pregătire) ....................................................................................................,

arma/specialitatea sau specializarea ........................................................................................................................................................................ ...;

2 (categoria de personal/instituţia militară de învăţământ, forma/nivelul de pregătire - numai pentru reorientare) ............................................................,

arma/specialitatea sau specializarea ........................................................................................................................................................................ ....

Declar pe propria răspundere că:

a) accept investigarea activităţii mele trecute după regulile specifice Ministerului Apărării Naţionale;

b) nu sunt în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni;

c) nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă fac parte, mă angajez că, după admiterea în instituţia militară de învăţământ, voi renunţa la această calitate;

d) nu fac parte din organizaţii aflate în afara legii;

e) nu aparţin unor culte sau secte religioase interzise de lege;

f) orice boală avută sau găsită în perioada cuprinsă între examinarea medicală şi concursul de admitere în instituţia militară de învăţământ o voi sesiza unităţii sanitare la care am efectuat vizita medicală. In cazul în care nu voi anunţa unitatea sanitară despre boala apărută, iar aceasta va fi descoperită, voi suporta consecinţele legale;

g) îmi asum toate riscurile privind starea de graviditate/maternitate ce pot surveni în timpul parcurgerii procesului de selecţie;

h) sunt de acord să renunţ la gradul dobândit anterior şi deţinut ca rezervist (numai pentru candidaţii proveniţi din soldaţi şi gradaţi voluntari).

Alte probleme ale candidatului, părinţilor (reprezentanţilor legali) şi soţiei (soţului) acestuia (acesteia), în afara datelor înscrise în prezenta cerere2):

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

In cazul în care voi fi declarat(ă) admis(ă), îmi asum răspunderea şi semnez angajamentul cu Ministerul Apărării Naţionale, de care am luat cunoştinţă.

Declar că îmi asum răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere, iar în situaţia în care acestea nu corespund realităţii, voi suporta consecinţele legale.

Semnătura părintelui3):

(tatăl/mama/reprezentantul legal)

....................................................

Data............................................

Semnătura candidatului:

...................................................

Data...........................................

1) In cazul în care a fost schimbat, se va indica şi numele anterior.

2)  Candidaţii pentru profesia de ofiţer/subofiţer, filiera indirectă, vor completa următorul text: „In situaţia în care nu voi fi admis pe locurile scoase la concurs în categoria de forţe pentru care am fost recrutat, sunt de acord să fiu redistribuit pe locurile repartizate celorlalte categorii de forţe ale armatei."

3)  Se semnează obligatoriu de către unul dintre părinţi (reprezentantul legal), pentru candidaţii care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Prin semnătură, părintele (reprezentantul legal) candidatului este de acord ca fiul (fiica) lui să urmeze cariera militară şi declară că îndeplineşte criteriile prevăzute la lit. a), d) şi e) din prezenta cerere de înscriere.

ANEXA Nr. 4 la norme

- Model -

FIŞA DE CUNOAŞTERE

(Chestionar biografic)

SECŢIUNEA 1

Date de identificare

Nume:

Prenumele tatălui:

Prenume:

Cod numeric personal:

Oala naşterii:

Locul naşterii:

Sex: M

F

Vârsta:

Naţionalitate:

Religie:

Domiciliu stabil: Localitate:

Judeţ:

Urban

Rural

SECŢIUNEA a 2-a

Familie

Tatăl: vitreg

adoptiv

divorţat

recăsătorit

necunoscut

a părăsit domiciliul

decedat

Altă situaţie:

Ocupaţia:

Mama: vitregă

adoptivă

divorţată

recăsătorită

necunoscută

a părăsit domiciliul

decedată

Altă situaţie:

Ocupaţia:

Nr. de fraţi

Vârstele

Nr. de surori:

Vârstele

Nr. de fraţi (surori) vitregi (vitrege)

Starea civilă: N

C

D

V

Altă situaţie (concubinaj, separat etc):

Ocupaţia soţiei/soţului:

Nr. de copii:

Nr. de persoane aflate în întreţinere

Ai militari în familie?

Da

Nu

Dacă da. pe cine şi gradul:

SECŢIUNEA a 3-a

Situaţie şcolară/profesională

Ocupaţia: Elev

Student

Angajat

S.G.V.

Şomer

Fără ocupaţie/casnică

Instituţia de învăţământ/locul de muncă:

La ce nivel se situează rezultatele tale la învăţătură? sub 6

6-7

7-8

8-9

peste 9

Materiile de studiu preferate în şcoală:

Ce-ţi place în activitatea pe care o desfaşori?

Ce nu-ţi place în activitatea pe care o desfaşori?

Poţi aminti un rezultat deosebit obţinut la şcoală/facultate/locul de muncă?                     Da

Nu

Dacă da. care?

Ai avut responsabilităţi/poziţii de conducere în şcoală/facultate/locul de muncă etc?      Da

Nu

Dacă da. care?

SECŢIUNEA a 4-a

Motivaţie

Ai candidat, în anii anteriori, pentru o instituţie militară de învăţământ? Da

Nu

Dacă da. de câte ori?

Pentru:

Unde te-ai oprit şi de ce?

Care sunt motivele pentru care doreşti să intri în armată? ______________________

____________________________________________________________________

Cine/ce te-a influenţat în alegerea tăcută?

Ce apreciezi cel mai mult la profesia/instituţia militară sau la militari?

Ce nu îţi place la profesia/instituţia militară sau la militari?

SECŢIUNEA a 5-a

Autoevaluare

Ai fost un  elev/student disciplinar?

Da

Nu

Aşa şi aşa

Nu pot aprecia.

Cum îţi apreciezi rezultatele şcolare/profesionale?

Foarte bune

Bune

Medii

Slabe

Crezi că ai anumite aptitudini/talente/abilităţi practice sau artistice?

Da

Nu

Dacă da. care?

Ce limbi străine cunoşti? (limba şi nivelul)

1.

Vorbit:

Citit:

Scris:

2.

Vorbit:

Citit:

Scris:

Cum te gândeşti la probele de selecţie? Sunt sigur că voi reuşi

Cn încredere.        

Cu teama.

Nu ştiu.

SECŢIUNEA a 6-a

Activitate sportivă

Practici vreun sport?    Da

Nu

Dacă da, care?

Cu ce performanţe?

De cât timp?

La ce club/echipă?

Dacă nu practici niciun sport, de ce nu?

SECŢIUNEA a 7-a

Interese, timp liber

Ce pasiuni ai?

Ce-ţi place să faci în vacanţă/ weekend?

Faci parte dintr-o organizaţie/asociaţie profesională/cerc şcolar etc?      Da

Nu

Dacă da, din care?

Ai participat la concursuri şcolare sau profesionale/olimpiade/sesiuni de comunicări?    Da

Nu

Dacă da. cu ce rezultate?

Ştii să utilizezi computerul?               Da

Nu

Dacă da, la ce nivel?

Ai permis de conducere?            Da

Nu

Ai consumat vreodată (ocazional) droguri? Da

Nu

Ai practicat/practici sporturi extreme?          Da

Nu

Dacă da. care?

Declar că toate informaţiile de mai sus au fost oferite cu sinceritate şi obiectivitate şi sunt în conformitate cu realitatea.

Data____________________  

Semnătura candidatului________________________

Influenţa parinţilor/întreţinătorilor legali asupra deciziei candidatului: (Numai în cazul candidaţilor minori)

Părinţii cunosc şi susţin decizia candidatului.

Părinţii cunosc decizia candidatului, dar nu o susţin.

Părinţii au determinat decizia candidatului.

Observaţii:______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Recomandarea recrutorului:

Candidatul îndeplineşte criteriile de recrutare pentru:   Da

Nu

Propun participarea candidatului la selecţia pentru (categoria de personal/institutia de învăţământ, arma/specialilatea sau specializarea):

1.  ___________________________________________________________________________________________________________________

2.  ___________________________________________________________________________________________________________________

Şeful biroului informare-recrutare,

................................................................

................................................................

Recrutor,

................................................................

................................................................

ANEXA Nr. 5 la norme

- Model -

Şeful biroului,

LS............................................................

(gradul, numele, prenumele şi semnătura)

FIŞA DE EXAMINARE MEDICALĂ1)

.................................................................

[numărul de înregistrare dat de spitalul (policlinica) militar(ă)]

Numele....................................................prenumele..........................................................., ctg..............., codul numeric personal |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, C.I./B.I. seria.......nr...................., domiciliul ........................................................................, categoria de personal/institutia militară de învăţământ (a doua opţiune este pentru reorientare):

1........................................................................................................................................................................ ......................................................

2........................................................................................................................................................................ .......................................................

CAPITOLUL |2)

1. Antecedente heredocolaterale: ........................................................................................................................................................................ .......

2. Antecedente personale patologice: ........................................................................................................................................................................ .

Adeverinţă cu antecedente patologice nr.............din...................

3........................................................................................................................................................................ .......................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Declar pe propria răspundere că nu sufăr de epilepsie, boli infecţioase cronice sau boli psihice.

..................................

(semnătura clientului)

4.  M.R.F. nr..................................din...................................; Dg...................................

5. V.D.R.L. nr................................din...................................; Rezultatul.........................

6.  H.I.V. nr....................................din...................................; Rezultatul.........................

7.  Indici antropometrici: ..................................................................................................

Talie:.......cm; greutate:.......kg; perimetrul toracic:............cm.

.................................................................................

(data, semnătura şi parafa medicului de unitate/familie)

CAPITOLUL II3)

Nr. crt.

Specialitatea medicală

Diagnosticul

Clasarea

Semnătura şi parafa

1.

Boli interne

TA...............................

AV..............................

EKG.............................

................................

2.

Chirurgie (Ortopedie)

3.

Neurologie

4.

Psihiatrie

5.

O.R.L.

6.

Oftalmologie

VOD = ...........................

VOS  = ...........................

Simt cromatic ........................................................

.........................................................

7.

Dermato-venerice

8.

Stomatologie

9.

Ginecologie

Concluzia medicului-şef:

APT pentru.......................................................................

INAPT pentru....................................................................

................................................................

(data, semnătura şi parafa medicului-şef)

1) Se întocmeşte candidaţilor pentru instituţiile militare de învăţământ şi celor pentru profesia de soldat/gradat voluntar.

2) Se efectuează pe plan local prin grija medicului de familie sau a medicului de unitate.

3) Se efectuează într-o instituţie medicală (spital, policlinică) din subordinea Ministerului Apărării Naţionale.

Pentru elevii colegiilor militare liceale din ultimul an de studii se efectuează prin grija colegiului militar, conform prevederilor actelor normative în vigoare.

ANEXA Nr. 6 la norme

- Model -

RECOMANDARE

privind profilul psihomoral şi comportamental

al ..................................................................................................

(numele, prenumele tatălui şi prenumele candidatului)

Functia deţinută în unitatea militară:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Nr. crt.

Indicatori

Nivel*)

I

II

III

IV

V

1.

Dorinţa de afirmare (nivel de aspiraţie, motivaţie, încredere în sine, dorinţa de reuşită etc.) '

2.

Spirit de iniţiativă (voluntarism în rezolvarea de sarcini, are aptitudini de lider informai, îi place să-şi asume responsabilităţi etc.)

3.

Sociabilitate (relaţionare interpersonală, capacitatea de a lucra în echipă, extroversiune, comunicativitate etc.)

4.

Conştiinciozitate (perseverenţă, simţul datoriei, conştiinţa „lucrului bine făcut" etc.)

5.

Capacitate de organizare a activităţilor (este ordonat, lucrează după un plan, stabileşte priorităţi, distribuie responsabilităţi etc.)

6.

Comportament moral (generozitate, corectitudine, demnitate etc.)

Calificativele obţinute în aprecierea de serviciu din ultimii 3 ani:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Alte aprecieri (de orice natură):

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Propunere:........................................................................................................................................................................ ........................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Seful (Comandantul)

.....................................................

(unitatea militară)

....................................................

(gradul)

...................................................

(nume, prenume şi semnătură)

*) Se marchează printr-un „X”. Semnificaţia cifrelor este următoarea: I - nivel foarte înalt, II - nivel înalt, III - nivel mediu, IV - nivel scăzut, V - nivel foarte scăzut.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 132/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 132 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu