E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 384 din 10 octombrie 2006

privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 868 din 24 octombrie 2006Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Soldaţii şi gradaţii voluntari constituie un corp distinct de personal militar, recrutat pe bază de voluntariat şi situat la baza ierarhiei militare.

(2) Soldaţii şi gradaţii voluntari sunt angajaţi pe baza unui contract în funcţii prevăzute în acest scop în statele de organizare a unităţilor militare, pe o perioadă determinată, în funcţie de nivelul de pregătire, starea de sănătate şi aptitudinile acestora pentru îndeplinirea îndatoririlor militare.

Art. 2. - (1) Soldaţii şi gradaţii voluntari sunt selecţionaţi, pentru încheierea primului contract în această calitate, din rândul cetăţenilor români, bărbaţi şi femei, cu domiciliul în ţară.

(2) Limitele de vârstă, modul de selecţionare, instruire, specialităţile militare şi funcţiile în care aceştia vor fi angajaţi, precum şi modul de ţinere a evidenţei acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apărării.

Art. 3. - (1) Gradele militare ale soldaţilor şi gradaţilor voluntari, în ordinea lor ierarhică, sunt: soldat, fruntaş, caporal.

(2)   Gradele militare se acordă în ordinea prevăzută la alin. (1), indiferent dacă gradaţii voluntari au deţinut, în calitate de rezervişti, grade superioare.

(3)    Dobândirea calităţii de    soldat voluntar este condiţionată de acordul scris al   celor în cauză privind renunţarea la gradele dobândite   anterior şi deţinute ca rezervist.

(4)  In perioada în care soldaţii şi gradaţii voluntari sunt în activitate, aceştia sunt incluşi în planurile de mobilizare.

Art. 4. - Soldaţii şi gradaţii voluntari nu pot pierde gradul obţinut decât în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL II

Indatoririle şi drepturile soldaţilor şi gradaţilor voluntari

SECŢIUNEA 1

Indatoririle soldaţilor şi gradaţilor voluntari

Art. 5. - Soldaţii şi gradaţii voluntari au următoarele îndatoriri principale:

a)   să fie devotaţi poporului român, statului român şi instituţiei unde îşi desfăşoară activitatea;

b)   să îndeplinească cu loialitate şi profesionalism misiunile primite, atât pe teritoriul statului român, cât şi în afara acestuia, dacă este nevoie, chiar cu preţul vieţii;

c)   să respecte şi să apere valorile democraţiei constituţionale;

d)   să respecte jurământul militar, prevederile regulamentelor militare şi să execute întocmai şi la timp ordinele comandanţilor şi şefilor. Soldaţilor şi gradaţilor voluntari nu li se poate ordona şi le este interzis, în orice situaţie, să execute acte contrare legii, obiceiurilor războiului şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. Neexecutarea ordinelor în aceste condiţii nu atrage răspunderea juridică a soldaţilor şi gradaţilor voluntari;

e)  să participe necondiţionat la misiuni internaţionale, în funcţie de cerinţele Ministerului Apărării;

f)  să preţuiască onoarea şi tradiţiile de luptă ale Armatei României, ale armei şi unităţii din care fac parte, precum şi demnitatea gradului şi a uniformei militare pe care le poartă;

g)   să-şi perfecţioneze pregătirea profesională, să se instruiască temeinic, să pregătească subordonaţii şi să apere drepturile acestora;

h) să acţioneze pentru întreţinerea regulamentară şi menţinerea în stare de operativitate a tehnicii şi a armamentului şi pentru folosirea şi administrarea eficientă a bunurilor din dotare;

i) să păstreze cu stricteţe secretul de stat şi de serviciu, precum şi caracterul confidenţial al activităţilor şi informaţiilor pe care le deţin.

Art. 6. - Pentru a fi asiguraţi şi a beneficia de prestaţii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi în sistemul asigurărilor pentru şomaj, soldaţilor şi gradaţilor voluntari li se reţin şi li se virează contribuţiile sociale în cuantumurile şi în condiţiile prevăzute de legislaţia privind aceste sisteme de asigurări.

Art. 7. - (1) Soldaţii şi gradaţii voluntari răspund penal, contravenţional, material şi disciplinar, după caz, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cadrele militare în activitate.

(2)   Nu constituie infracţiune îndeplinirea oricărui act ordonat de comandant sau altă autoritate legitimă, dacă ordinul este dat în forma prevăzută de lege şi nu este, în mod vădit, ilegal.

(3)   Despre neexecutarea ordinului vădit ilegal sau a celui contrar legii, obiceiurilor războiului şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, soldaţii şi gradaţii voluntari au obligaţia să informeze, potrivit regulamentelor militare, şeful imediat superior celui care a dat ordinul.

SECŢIUNEA a 2-a

Drepturile soldaţilor şi gradaţilor voluntari

Art. 8. - (1) Soldaţii şi gradaţii voluntari au dreptul la:

a)   soldă lunară, ale cărei elemente componente şi cuantumuri se stabilesc potrivit legii, precum şi alte drepturi băneşti în conformitate cu reglementările în vigoare;

b)  echipament şi hrană gratuite, în condiţiile legii;

c)   asistenţă medicală şi medicamente gratuite, în condiţiile plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

d)   documente militare de transport gratuit pentru efectuarea concediului de odihnă sau în cazul mutării dintr-o garnizoană în alta, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru subofiţeri.

(2)  Soldaţii şi gradaţii voluntari pot beneficia, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării, de:

a)   compensaţie lunară pentru chirie, în cuantum de până la 50% din solda lunară;

b)   locuinţă de intervenţie, cu scutire de la plata chiriei;

c)   produse de informare publică internă, în mod gratuit.

(3)   Soldaţilor şi gradaţilor voluntari li se vor asigura condiţii şi dotări igienico-sanitare adecvate.

Art. 9. - Soldaţii şi gradaţii voluntari au dreptul să urmeze, în condiţiile legii, orice formă de perfecţionare a pregătirii aparţinând învăţământului militar sau civil.

Art. 10. - (1) Soldaţii şi gradaţii voluntari pot fi trimişi la studii în ţară şi în străinătate, conform ordinului ministrului apărării.

(2)   Selecţionarea soldaţilor şi gradaţilor voluntari, în vederea trimiterii la studii în ţară şi în străinătate, se face pe bază de concurs.

(3)   Soldaţii şi gradaţii voluntari care sunt trimişi să urmeze forme de pregătire cu o durată mai mare de 90 de zile sunt obligaţi să se angajeze în scris că vor lucra în armată cel puţin 2 ani de la absolvirea acestora.

(4)   In cazul nerespectării angajamentului prevăzut la alin. (3), soldaţii şi gradaţii voluntari sunt obligaţi să restituie Ministerului Apărării contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecţionare, calculată în condiţiile legii aplicabile cadrelor militare în activitate.

(5)   Prevederile alin. (4) se aplică şi în cazul în care soldaţii şi gradaţii voluntari care au urmat o formă de perfecţionare în condiţiile alin. (1) nu au absolvit-o din vina lor.

(6)   Prevederile alin. (4) nu se aplică în cazul în care soldaţilor şi gradaţilor voluntari li se reziliază contractul din motive neimputabile acestora ori încetează din motive de boală sau incapacitate temporară de muncă, precum şi ca urmare a acordării concediului pentru sarcină şi lăuzie şi a concediului pentru creşterea sau îngrijirea copilului, acordate în condiţiile legii.

(7)   Soldaţilor şi gradaţilor voluntari, care au absolvit forme de pregătire în străinătate, li se echivalează, în condiţiile legii, diplomele dobândite.

Art. 11. - (1) Soldaţii şi gradaţii voluntari reprezintă principala resursă pentru formarea subofiţerilor, în condiţiile prevăzute de lege.

(2)   Soldaţii şi gradaţii voluntari, indiferent de gradul pe care îl au, pot fi selecţionaţi pentru a urma cursul de bază pentru formarea deprinderilor de comandă.

(3)   Limitele de vârstă a soldaţilor şi gradaţilor voluntari prevăzuţi la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului apărării.

Art. 12. - (1) Soldaţii şi gradaţii voluntari au dreptul, în timp de pace, la un concediu de odihnă anual de 32 de zile calendaristice, cei cu o vechime în serviciu şi în muncă de până la 10 ani, şi de 38 de zile calendaristice, cei cu o vechime în serviciu şi în muncă mai mare de 10 ani.

(2) Soldaţilor şi gradaţilor voluntari cărora le expiră contractul în cursul anului, precum şi celor nou-angajaţi li se stabileşte durata concediului de odihnă pe anul respectiv proporţional cu perioada lucrată până la data expirării contractului, respectiv până la sfârşitul anului calendaristic pentru cei nou-angajaţi, şi în raport cu vechimea în serviciu şi în muncă.

(3) Vechimea în serviciu şi în muncă, luată în considerare pentru determinarea duratei concediului de odihnă, este cea pe care o împlineşte cel în cauză în cursul anului calendaristic în care i se acordă concediul.

Art. 13. - Soldaţii şi gradaţii voluntari beneficiază de concediu de studii şi de concediu de odihnă suplimentar pentru activităţi în locuri de muncă cu condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase, în aceleaşi condiţii ca şi cadrele militare în activitate.

Art. 14. - (1) Regulile privind acordarea concediului de odihnă sunt cele care se aplică, potrivit legii, cadrelor militare în activitate.

(2) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării raportului de serviciu.

Art. 15. - (1) Soldaţii şi gradaţii voluntari beneficiază de concedii medicale plătite, în condiţiile stabilite de lege.

(2)  Soldaţii şi gradaţii voluntari au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru creşterea sau îngrijirea copilului, pe durata contractului aflat în derulare, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării, pe baza dispoziţiilor legale prevăzute în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

(3)   Femeile, soldaţi şi gradaţi voluntari, care sunt gravide, lăuze sau alăptează beneficiază de drepturile prevăzute de lege.

Art. 16. - (1) Pentru rezolvarea unor probleme personale sau familiale deosebite, soldaţilor şi gradaţilor voluntari li se pot acorda învoiri şi permisii.

(2) Durata învoirilor şi permisiilor, precum şi comandanţii care au dreptul să le aprobe se stabilesc prin regulamente militare.

Art. 17. - (1) La declararea mobilizării sau a stării de război, precum şi în alte situaţii deosebite, stabilite de ministrul apărării, concediile de odihnă, concediile de odihnă suplimentare, concediile de studii, învoirile şi permisiile se întrerup, soldaţii şi gradaţii voluntari fiind obligaţi să se prezinte imediat la unităţile militare de care aparţin.

(2)   Soldaţii şi gradaţii voluntari, bărbaţi, aflaţi în concediu pentru creşterea sau îngrijirea copilului se prezintă la unităţile militare de care aparţin în situaţiile prevăzute la alin. (1).

(3)   Pe durata mobilizării, a stării de război sau a situaţiilor deosebite prevăzute la alin. (1), soldaţilor şi gradaţilor voluntari li se pot acorda permisii şi concedii potrivit ordinului ministrului apărării.

Art. 18. - (1) Vechimea în serviciu în calitate de soldat sau gradat voluntar este considerată stagiu de cotizare şi se ia în calcul la stabilirea pensiei şi a altor drepturi de asigurări sociale, potrivit legislaţiei privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

(2)    Soldaţii şi gradaţii voluntari beneficiază de încadrarea în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii a activităţii pe care o desfăşoară sau a locului de muncă unde lucrează, conform legislaţiei aplicabile cadrelor militare în activitate.

(3)   Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), Ministerul Apărării încheie un protocol cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Art. 19. - (1) Soldaţii şi gradaţii voluntari care au fost trecuţi în rezervă sau scoşi din evidenţele militare în baza prevederilor art. 45 alin. (1) lit. a) -e), g), h) şi m) beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2)   Soldaţii şi gradaţii voluntari trecuţi în rezervă sau scoşi din evidenţele militare în baza prevederilor art. 45 alin. (1) lit. c) şi d) sunt trimişi la medicii experţi ai asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, ce decid încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate.

(3)  Soldaţii şi gradaţii voluntari încadraţi într-un grad de invaliditate, potrivit prevederilor legale, beneficiază de pensie de invaliditate şi de celelalte drepturi prevăzute în legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Art. 20. - (1) Soldaţii şi gradaţii voluntari sau urmaşii acestora, după caz, beneficiază de despăgubiri pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse ca urmare a unor acţiuni militare, accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite din cauza îndeplinirii îndatoririlor militare, în condiţiile stabilite de lege pentru cadrele militare în activitate. Despăgubirile se suportă din bugetul Ministerului Apărării.

(2) Cuantumul despăgubirilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

Art. 21. - Soldaţii şi gradaţii voluntari care participă la îndeplinirea unor misiuni în afara teritoriului statului român beneficiază de asigurări de viaţă şi de sănătate, potrivit reglementărilor în vigoare şi ordinului ministrului apărării.

Art. 22. - Soldaţii şi gradaţii voluntari care au fost trecuţi în rezervă sau scoşi din evidenţele militare, cu excepţia celor ale căror contracte se reziliaza în urma demisiei sau pentru motive imputabile acestora, beneficiază de măsuri de reconversie profesională, în condiţiile stabilite pentru cadrele militare în activitate.

Art. 23. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată soldaţi sau gradaţi voluntari disponibilizaţi, din rândul celor prevăzuţi la art. 22, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, o sumă egală cu un salariu de bază minim brut pe ţară în vigoare şi contribuţia la bugetul asigurărilor de şomaj datorată de angajator, aferentă acestuia, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 3 ani.

(2)   Drepturile prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

(3)  Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la alin. (1), anterior termenului de 3 ani, sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sumele încasate pentru fiecare persoană plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din următoarele motive:

a)  încetarea raportului de muncă în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. c), e) şi f) şi art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

b)   încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 84 lit. b), art. 841 alin. (1) lit. e) şi art. 842 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4)   Angajatorii care beneficiază de prevederile alin. (1) şi (2) nu pot beneficia, pentru persoanele încadrate în muncă în condiţiile alin. (1), şi de subvenţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul asigurărilor pentru şomaj.

(5)   Drepturile prevăzute la alin. (1) nu se acordă pe perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate.

Art. 24. - Soldaţii sau gradaţii voluntari şi familiile acestora pot folosi, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării pentru cadrele militare, facilităţile de recuperare, căminele militare de garnizoană şi de unitate şi amenajările sportive şi recreative aflate în proprietatea sau administrarea Ministerului Apărării.

Art. 25. - Soldaţilor şi gradaţilor voluntari le este interzisă sau restrânsă exercitarea unor drepturi şi libertăţi, în condiliile stabilite de lege pentru cadrele militare în activitate.

SECŢIUNEA a 3-a

Recompensele şi sancţiunile soldaţilor şi gradaţilor voluntari

Art. 26. - (1) Pentru servicii excepţionale aduse statului şi poporului român, pentru acte de eroism săvârşite pe timpul îndeplinirii îndatoririlor militare ori pentru merite deosebite în activitate, soldaţilor şi gradaţilor voluntari le pot fi conferite, în condiţiile legii, decoraţii.

(2) Soldaţii şi gradaţii voluntari pot primi decoraţii şi de la autorităţile publice ale altor state partenere sau organizaţii sub egida cărora participă la misiuni internaţionale la care România ia parte, conform tratatelor încheiate.

Art. 27. - Pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu, soldaţilor şi gradaţilor voluntari li se pot acorda recompense morale şi materiale, stabilite prin ordin al ministrului apărării.

Art. 28. - Pentru abateri de la disciplina militară, neîndeplinirea îndatoririlor, încălcarea normelor de conduită militară, a regulilor de convieţuire socială, soldaţilor şi gradaţilor voluntari li se pot aplica următoarele sancţiuni disciplinare:

a)  avertisment;

b)  mustrare scrisă;

c)  diminuarea soldei lunare cu 5% până la 20%, pe o perioadă de la o lună la 3 luni;

d)  amânarea promovării în grad, pe o perioadă de la unu la 2 ani;

e)  desfacerea disciplinară a contractului.

Art. 29. - (1) Decizia privind aplicarea sancţiunilor disciplinare se ia în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă despre comiterea abaterilor.

(2)   Sancţiunile disciplinare se execută în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la comunicarea deciziei prevăzute la alin. (1).

(3)   Abaterile disciplinare se sancţionează numai dacă s-a luat la cunoştinţă despre acestea în termen de 6 luni de la săvârşire.

Art. 30. - (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură dintre cele prevăzute la art. 28, cu excepţia avertismentului, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea cercetării prealabile de către comisii, a căror organizare şi funcţionare se stabilesc prin ordin al ministrului apărării.

(2) Abaterile de la disciplina militară pentru care soldaţii şi gradaţii voluntari pot fi sancţionaţi disciplinar sunt stabilite prin ordin al ministrului apărării.

CAPITOLUL III

Selecţionarea, formarea şi admiterea în corpul soldaţilor şi gradaţilor voluntari

Art. 31. - (1) Cetăţenii români, bărbaţi şi femei, care au fost selecţionaţi, pe baza cererii lor, să devină soldaţi voluntari, în funcţie de aptitudini, pot urma un program de instruire structurat pe două module:

a)  modulul instruirii individuale;

b)  modulul perfecţionării instruirii de specialitate.

(2)   Cetăţenii români care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, au îndeplinit serviciul militar ca militari în termen sau militari cu termen redus, au o vechime în activitate de cel puţin un an în gradul de soldat sau gradat voluntar ori soldat şi gradat rezervist voluntar, au fost elevi sau studenţi, cel puţin un an, în instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare şi securitate naţională, cu excepţia elevilor liceelor şi colegiilor militare, precum şi cei care deţin, în calitate de rezervişti, grade superioare celor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) şi au fost selecţionaţi, pe baza cererii lor, pentru încadrarea ca soldaţi şi gradaţi voluntari urmează în cadrul programului de instruire numai modulul perfecţionării instruirii de specialitate.

(3)   De prevederile alin. (2) beneficiază şi militarii în termen şi militarii cu termen redus, încorporaţi în seriile februarie şi iunie 2006.

(4)   Planificarea, organizarea, desfăşurarea, precum şi durata pregătirii militarilor voluntari prevăzuţi la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului apărării.

(5)   In perioada programului de instruire prevăzut la alin. (1) lit. a), cetăţenii români au calitatea de soldat voluntar şi beneficiază gratuit de hrană, echipament şi materiale de întreţinere. In această perioadă beneficiază de o indemnizaţie lunară egală cu 50% din solda de funcţie şi solda de grad a unui soldat voluntar.

(6)   La încheierea modulului de instruire prevăzut la alin. (1) lit. a), soldaţii voluntari depun jurământul militar prevăzut de lege.

Art. 32. - (1) Cetăţenii români care urmează să devină soldaţi voluntari în condiţiile prevăzute la art. 31, în funcţie de aptitudini, pot semna angajamente sau contracte cu Ministerul Apărării, după cum urmează:

a)   la selecţionare, un angajament pentru efectuarea modulului instruirii individuale, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 31 alin. (2) şi (3);

b)   la începerea modulului perfecţionării instruirii de specialitate, un contract pentru efectuarea acestuia;

c)   după încheierea modulelor prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. a) şi b), un prim contract, cu durata de 4 ani.

(2)    Forma şi conţinutul-tip ale angajamentului şi contractelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului apărării.

(3)    In cazul întreruperii înainte de termen a angajamentului şi contractelor prevăzute la alin. (1), soldaţii şi gradaţii voluntari sunt obligaţi să restituie Ministerului Apărării contravaloarea cheltuielilor efectuate pe timpul programului de instruire, calculată în condiţiile legii aplicabile cadrelor militare în activitate.

(4)   Prevederile alin. (3) se aplică în cazul în care soldaţii sau gradaţii voluntari întrerup angajamentul sau contractele din vina lor.

(5)   Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul în care soldaţilor sau gradaţilor voluntari li se întrerupe angajamentul sau contractele din motive neimputabile lor.

Art. 33. - (1) Cetăţenii români prevăzuţi la art. 31 care, pe parcursul programului de instruire, renunţă la cariera de soldat sau gradat voluntar şi părăsesc instituţia militară suportă contravaloarea cheltuielilor aferente perioadei de pregătire.

(2) Metodologia de determinare a cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului apărării.

Art. 34. - La începerea modulului perfecţionării instruirii de specialitate, cetăţenii români prevăzuţi la art. 31 alin. (1) -(3), declaraţi promovaţi, sunt numiţi în funcţii corespunzătoare de soldaţi voluntari.

CAPITOLUL IV

Cariera şi trecerea în rezervă a soldaţilor şi gradaţilor voluntari

Art. 35. - (1) La expirarea primului contract de 4 ani, soldaţii şi gradaţii voluntari prevăzuţi la art. 34 pot încheia, succesiv, noi contracte, cu durata de la 2 la 3 ani fiecare.

(2) Limita maximă de vârstă până la care soldaţii sau gradaţii voluntari pot fi menţinuţi în activitate se stabileşte prin ordin al ministrului apărării, dar nu poate depăşi 40 de ani.

Art. 36. - In vederea încheierii contractelor prevăzute la art. 32 şi 35, ministrul apărării deleagă competenţa comandanţilor şi şefilor unităţilor militare angajatoare.

Art. 37. - (1) Contractul poate fi modificat numai cu acordul părţilor, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Modificarea contractului poate consta în modificarea duratei acestuia, locului şi felului muncii, condiţiilor de muncă, soldei lunare, timpului de muncă şi de odihnă.

Art. 38. - Forma şi conţinutul-tip ale contractului încheiat după expirarea primului contract de 4 ani sunt stabilite prin ordin al ministrului apărării.

Art. 39. - (1) Detaşarea soldaţilor şi gradaţilor voluntari se face în condiţiile aprobate prin ordin ai ministrului apărării.

(2)  Durata detaşării este de maximum 6 luni într-un an calendaristic şi se poate prelungi, cu acordul scris al structurilor implicate, cu încă 6 luni.

(3)   Soldaţii şi gradaţii voluntari trimişi în misiune permanentă în străinătate încheie noi contracte la numirea în funcţie pentru o perioadă egală cu durata mandatului la post.

(4)   Contractul prevăzut la alin. (3) este semnat, în calitate de delegat al Ministerului Apărării, de şeful unei direcţii din Statul Major General, care se stabileşte prin ordin al ministrului apărării.

(5)  Cu 6 luni înainte de încheierea misiunii permanente în străinătate, soldaţii şi gradaţii voluntari îşi exprimă, prin raport, opţiunea de a relua activitatea în unităţi ale Ministerului Apărării.

(6)  Ocuparea unui post în altă unitate militară de către soldaţii şi gradaţii voluntari prevăzuţi la alin. (5) se face în condiţiile prevăzute la art. 35 alin. (1).

Art. 40. - (1) Soldaţii şi gradaţii voluntari pot fi mutaţi, în interesul serviciului, dintr-o unitate militară în alta, în aceleaşi condiţii ca şi subofiţerii în activitate.

(2)  Cuantumul indemnizaţiei la care are dreptul soldatul sau gradatul voluntar mutat în interesul serviciului este cel prevăzut de lege pentru subofiţerii în activitate.

(3)  Soldaţii şi gradaţii voluntari pot fi mutaţi şi la cerere, dacă au cel puţin un an vechime în funcţia pe care sunt încadraţi.

Art. 41. - (1) Promovarea în grad a soldaţilor şi fruntaşilor voluntari care îndeplinesc toate condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării se face prin ordinul comandanţilor care au competenţe în acest sens.

(2)  Criteriile generale de promovare sunt:

a)  performanţele dovedite pe timpul îndeplinirii atribuţiilor funcţionale, rezultate din documentele de apreciere;

b)  stagiul minim în grad;

c)  nivelul de pregătire.

(3)   In timp de pace, stagiul minim în grad pentru înaintarea în gradul următor a soldaţilor şi gradaţilor voluntari în activitate se stabileşte astfel:

a)  soldat: un an;

b)  fruntaş: 2 ani.

Art. 42. - Numirea soldaţilor şi gradaţilor voluntari în funcţii superioare se poate face numai în situaţia în care aceştia îndeplinesc condiţiile pentru a fi promovaţi în grad, odată cu numirea în funcţii.

Art. 43. - (1) Aprecierea de serviciu a soldaţilor şi gradaţilor voluntari se efectuează anual, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului apărării, care include şi criteriile de evaluare.

(2) Aprecierea de serviciu constituie documentul de bază pentru selecţia, promovarea în grad şi evoluţia în carieră a soldaţilor şi gradaţilor voluntari.

Art. 44. - Trecerea soldaţilor şi gradaţilor voluntari dintr-o armă sau specialitate în alta se poate efectua, în raport cu nevoile Ministerului Apărării, după obţinerea unei specialităţi militare corespunzătoare, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării.

Art. 45. - (1) Soldaţilor şi gradaţilor voluntari le încetează contractul şi sunt trecuţi în rezervă sau scoşi din evidenţele militare, după caz, în următoarele situaţii:

a)  la împlinirea limitei de vârstă în serviciu, stabilită prin ordin al ministrului apărării;

b)  la expirarea termenului contractului, în situaţia în care nu sunt posibilităţi de reînnoire din cauza reducerii funcţiilor ca urmare a desfiinţării, restructurării sau a dislocării unităţii;

c)   când sunt clasaţi „inapt pentru serviciul militar" de către comisiile de expertiză medico-militară;

d)  când sunt clasaţi „apt limitat" de comisiile prevăzute la lit. c);

e)  pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apărării;

f)  înainte de termenul de expirare a contractului, cu acordul ambelor părţi;

g)  la expirarea termenului contractului, în situaţia în care una dintre părţi nu mai optează pentru reînnoirea contractului;

h) când nu mai îndeplinesc criteriile specifice, stabilite prin ordin al ministrului apărării, pentru ocuparea funcţiei;

i) prin demisie;

j) ca urmare a aplicării sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 28 lit. e), când comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale;

k) când sunt condamnaţi prin hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia, precum şi atunci când sunt condamnaţi pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, fără a fi privaţi de libertate;

l) când sunt condamnaţi prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru o infracţiune săvârşită din culpă, fără a fi privaţi de libertate;

m) la data retragerii motivate a avizului de securitate specific clasei sau nivelului de secretizare a informaţiilor la care urmează să aibă acces, de către autorităţile competente;

n) în caz de deces.

(2)   Trecerea în rezervă sau scoaterea din evidenţele militare se face din oficiu în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), g), k), m) şi n), iar în celelalte situaţii, la propunerea comandanţilor sau şefilor direcţi, înaintată ierarhic.

(3)  Trecerea în rezervă a soldaţilor şi gradaţilor voluntari se comunică acestora şi în scris printr-o trimitere de corespondenţă recomandată.

Art. 46. - Pe timpul stării de urgenţă, al stării de asediu, mobilizării şi al stării de război, precum şi pe timpul pregătirii şi executării misiunilor în afara teritoriului statului naţional, soldaţii şi gradaţii voluntari nu pot fi trecuţi în rezervă sau scoşi din evidenţa militară ca urmare a prezentării demisiei.

Art. 47. - (1) Soldaţii şi gradaţii voluntari asupra cărora s-a dispus începerea urmăririi penale sau care se află în curs de judecată într-un proces penal, aflaţi în stare de libertate, sunt puşi la dispoziţie.

(2) Soldaţii şi gradaţii voluntari puşi la dispoziţie îndeplinesc atribuţiile stabilite de comandanţii unităţilor din care fac parte şi beneficiază de drepturi băneşti, în condiţii similare reglementărilor pentru cadrele militare în activitate, aflate în aceeaşi situaţie.

Art. 48. - (1) Soldaţii şi gradaţii voluntari asupra cărora s-a dispus începerea urmăririi penale sau se află în curs de judecată într-un proces penal, dacă se află în stare de arest, se suspendă din funcţie.

(2)  Soldaţii şi gradaţii voluntari suspendaţi din funcţie nu beneficiază de niciun drept de la Ministerul Apărării.

(3)  Soldaţii şi gradaţii voluntari condamnaţi prin hotărâre judecătorească definitivă, care anterior au fost suspendaţi din funcţie, sunt trecuţi în rezervă sau sunt scoşi din evidenţele militare începând cu data suspendării.

(4)   Parchetele sau instanţele care dispun începerea urmăririi penale, respectiv încep judecarea soldaţilor şi gradaţilor voluntari, au obligaţia de a înştiinţa imediat Ministerul Apărării.

Art. 49. - (1) In cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, soldaţii şi gradaţii voluntari sunt repuşi în toate drepturile avute la data suspendării din funcţie, respectiv a punerii la dispoziţie. Drepturile se calculează în raport cu elementele soldei lunare în vigoare la data respectivă.

(2) In cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal se poate dispune repunerea în drepturi sau trecerea în rezervă ori scoaterea din evidenţele militare de către comandanţii stabiliţi prin ordin al ministrului apărării, la propunerea comisiei prevăzute la art. 30 alin. (1).

Art. 50. - (1) Soldaţii şi gradaţii voluntari nu pot fi trecuţi în rezervă sau scoşi din evidenţele militare din motivele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. e) în perioada în care se află în incapacitate temporară de muncă stabilită prin actele prevăzute de lege, pe durata carantinei ori pe durata efectuării concediului de odihnă.

(2)   Femeile soldaţi şi gradaţi voluntari nu pot fi trecute în rezervă pe durata concediului de maternitate ori a concediului de risc maternal.

(3)   Soldaţii şi gradaţii voluntari nu pot fi trecuţi în rezervă pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani ori pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

(4)   Prevederile alin. (1) -(3) se aplică numai până la expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul.

(5)   In situaţia în care, potrivit legislaţiei aplicabile personalului bugetar, contractele pot fi suspendate, este permisă înlocuirea soldaţilor sau gradaţilor voluntari în cauză prin încheierea unui contract cu durată determinată până la revenirea la post a titularului.

CAPITOLUL V

Soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari

Art. 51. - (1) Soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari sunt cetăţeni români care consimt, pe baza unui contract încheiat cu unităţile militare, pe durată determinată, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, să îndeplinească funcţii militare în structurile forţelor destinate apărării.

(2)   Soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari, cu excepţia celor proveniţi din rândul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, sunt selecţionaţi pentru încheierea primului contract în această calitate din rândul bărbaţilor şi femeilor, cu vârsta prevăzută la art. 2 alin. (2). Soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari pot fi încadraţi, la cerere, în funcţie de nevoile Ministerului Apărării, ca soldaţi şi gradaţi voluntari în activitate.

(3)   La încheierea contractului, soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca şi soldaţii şi gradaţii voluntari.

(4)   Modul de selecţionare, instruire şi folosire a soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari, specialităţile şi funcţiile în care aceştia vor fi angajaţi, precum şi limitele de vârstă până la care pot încheia contracte cu Ministerul Apărării se stabilesc prin ordin al ministrului apărării.

(5)  Durata primului contract ca rezervist voluntar este de 5 ani şi se poate prelungi prin contracte succesive cu durata de la 2 la 3 ani.

Art. 52. - Soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari provin din:

a)   cetăţenii români care au îndeplinit serviciul militar activ şi întrunesc condiţiile menţinerii în evidenţele militare;

b)  soldaţii şi gradaţii voluntari trecuţi în rezervă;

c)  cetăţenii români care nu au îndeplinit serviciul militar activ, dar consimt să devină rezervişti voluntari.

Art. 53. - (1) Cetăţenii români care optează să devină soldaţi şi gradaţi rezervişti, dar care nu au îndeplinit serviciul militar activ, execută o instruire cu durată de 4 luni, după care depun jurământul militar şi încheie un contract ca rezervist voluntar.

(2)   Pe timpul pregătirii cu durata de 4 luni, aceştia beneficiază gratuit de hrană, echipament şi materiale de întreţinere. In această perioadă beneficiază de o indemnizaţie lunară egală cu 50% din solda de funcţie şi solda de grad a unui soldat voluntar.

(3)   Toţi rezerviştii voluntari execută pregătirea în unitatea la care sunt încadraţi în plan, două zile lunar în timpul liber şi 5 zile calendaristice lucrătoare, consecutive anual.

Art. 54. - (1) Soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari care, pe parcursul perioadei de instruire de 4 luni, renunţă la această activitate din motive imputabile lor, restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate cu instruirea, proporţional cu timpul de pregătire parcurs.

(2) Soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari care refuză să desfăşoare activitatea ca rezervist voluntar, pentru o perioadă de 5 ani, restituie integral contravaloarea cheltuielilor efectuate cu instruirea lor.

Art. 55. - Pe durata contractului, soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari sunt obligaţi să îndeplinească îndatoririle prevăzute la art. 5.

Art. 56. - (1) Soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari, în perioadele în care execută instruirea şi pe durata participării la pregătire ori la misiuni în unităţile în ale căror planuri sunt încadraţi, beneficiază de următoarele drepturi şi facilităţi:

a)  drepturi băneşti, de echipare şi de hrană, similare cu cele ale soldaţilor şi gradaţilor voluntari în activitate;

b)    primă de fidelitate egală cu solda lunară corespunzătoare funcţiei şi gradului soldaţilor şi gradaţilor voluntari în activitate, acordată o singură dată la semnarea fiecărui contract încheiat în condiţiile prevăzute la art. 51 alin. (5);

c)   măsuri de protecţie socială, asistenţă medicală şi medicamente, potrivit normelor stabilite pentru personalul militar în activitate şi familiile acestora, în cazul suspendării raportului de muncă sau de serviciu;

d)   bilete de odihnă, tratament şi recuperare după participarea la misiuni militare;

e)   pensii şi despăgubiri, în caz de invaliditate sau deces, ca urmare a unor evenimente produse în timpul şi din cauza activităţii militare, în condiţiile prevăzute de lege pentru soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate;

f)   recompense prevăzute de regulamentele militare pentru personalul în activitate;

g)  trimiterea la cursuri de specializare, gratuit, în funcţie de nevoile unităţilor militare;

h) plata cheltuielilor de deplasare pe timpul chemării de către unităţile militare;

i) selecţionarea, cu prioritate, în vederea pregătirii în sistemul soldaţilor şi gradaţilor voluntari în activitate şi a formării cadrelor militare în activitate ale armatei.

(2)   Soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari, în perioadele în care execută instruirea fără suspendarea raporturilor de muncă sau de serviciu, beneficiază de măsuri de protecţie socială, asistenţă medicală şi medicamente potrivit legii.

(3)   Soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari, în perioadele în care nu execută instruirea şi nu participă la misiuni în unităţile în ale căror planuri sunt încadraţi, beneficiază de o indemnizaţie lunară egală cu 10% din solda lunară corespunzătoare funcţiei menţionate în contractul prevăzut la art. 51 alin. (1) şi gradului pe care îl au.

Art. 57. - (1) Raporturile de muncă sau raporturile de serviciu, după caz, ale salariaţilor care au semnat contracte cu unităţi militare pentru a îndeplini funcţii militare în calitate de rezervişti voluntari se suspendă, în condiţiile prevăzute de lege, pe perioada îndeplinirii îndatoririlor militare care presupun absenţa de la locul de muncă.

(2)  Angajatorul este obligat să păstreze locul de muncă şi funcţia persoanelor aflate în situaţia prevăzută la alin. (1) pe toată durata în care îşi îndeplinesc îndatoririle militare, ori de câte ori acestea sunt prevăzute prin contractul semnat cu unitatea militară.

(3)  Suspendarea raporturilor de muncă sau a raporturilor de serviciu ale persoanelor prevăzute la alin. (1) încetează de drept la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (2).

(4)  Raporturile de muncă sau raporturile de serviciu ale persoanelor aflate în situaţia prevăzută la alin. (1) nu pot înceta decât ca urmare a dizolvării operatorilor economici ori a desfiinţării instituţiilor publice. In aceste situaţii, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici vor asigura, cu prioritate, plasarea celor în cauză în alte locuri de muncă şi funcţii echivalente, în aceeaşi localitate, potrivit pregătirii şi capacităţii profesionale ori, gratuit, reconversia profesională pentru profesiuni care sunt cerute pe piaţa forţei de muncă.

Art. 58. - In baza ordinului de chemare emis de Ministerul Apărării, angajatul este obligat să anunţe angajatorul despre prezentarea sa la concentrări de instrucţie în unităţile militare cu cel puţin 45 de zile înainte de data prezentării la concentrare şi să-i prezinte acestuia documentele justificative.

Art. 59. - (1) Pentru fiecare angajat chemat la instruire sau concentrare, angajatorul primeşte o compensaţie financiară standard, compusă, de regulă, din următoarele elemente:

a) compensaţie pentru costuri generate de înlocuirea angajatului;

b) compensaţie pentru costuri generate de recalificarea personalului.

(2)  Compensaţia pentru costurile generate de înlocuirea angajatului se acordă pentru acoperirea cheltuielilor legate de anunţarea postului liber şi de organizarea interviului pentru ocuparea acestuia şi/sau pentru acoperirea pierderilor ca urmare a absenţei angajatului, în cazul când acesta nu este înlocuit, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare legate de activităţile administrative suportate ca urmare a absenţei angajatului.

(3)     Compensaţia pentru costurile generate de recalificarea personalului se acordă numai în cazul în care durata concentrării este mai mare de 6 luni, pentru acoperirea cheltuielilor legate de pregătirea angajatului, în vederea dobândirii standardului de competenţă sau calificare necesar postului în care este încadrat.

(4)   Angajatorul poate primi o compensaţie financiară suplimentară dacă face dovada că valoarea totală a costurilor suportate a depăşit cu cel puţin jumătate valoarea compensaţiei financiare standard.

(5)    Fondurile necesare acordării compensaţiilor prevăzute la acest articol se asigură din bugetul Ministerului Apărării.

(6)   Valorile compensaţiei financiare standard şi a compensaţiei financiare suplimentare, precum şi modul de acordare a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 60. - (1) Gradele soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari, precum şi condiţiile de acordare a acestora sunt aceleaşi cu cele prevăzute la art. 3 şi 41.

(2)   In raport cu nevoile de încadrare şi opţiunile soldaţilor şi gradaţilor în rezervă, angajarea acestora ca voluntari se poate face şi cu grade inferioare celor deţinute.

(3)  Angajarea în condiţiile alin. (2) este condiţionată de acordul scris al celor în cauză.

Art. 61. - La semnarea contractului cu unităţile militare, respectiv la încheierea programului de instruire prevăzut la art. 31, soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari sunt repartizaţi în planurile de mobilizare ale unităţilor pe care le completează.

Art. 62. - Soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari participă la misiuni în afara teritoriului statului român, altele decât războiul, potrivit obligaţiilor asumate de România prin tratate internaţionale, în raport cu nevoile forţelor destinate apărării.

Art. 63. - Soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari se ţin în evidenţă astfel:

a)  clasa I: până la 35 de ani, inclusiv;

b)   clasa a II-a: de la 36 de ani până la 40 de ani, inclusiv;

c)   clasa a III-a: de la 41 de ani până la 45 de ani, inclusiv.

Art. 64. - La instituirea stării de urgenţă, a stării de asediu, precum şi la declararea mobilizării şi a stării de război, soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari incluşi în planurile de mobilizare ale unităţilor militare sunt consideraţi concentraţi sau mobilizaţi în condiţiile legii.

Art. 65. - Soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari, concentraţi sau mobilizaţi, pot rămâne membri ai partidelor, formaţiunilor sau organizaţiilor politice, precum şi ai sindicatelor din care fac parte, pe durata contractului, dar le este interzisă desfăşurarea în unităţile militare a oricăror activităţi cu caracter politic.

Art. 66. - Soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la art. 65 le este restrânsă sau interzisă exercitarea unor drepturi şi libertăţi, în condiţiile stabilite de lege pentru cadrele militare în activitate.

Art. 67. - (1) Pentru servicii excepţionale aduse statului şi poporului român, pentru acte de eroism săvârşite pe durata îndeplinirii îndatoririlor militare ori pentru merite deosebite în activitate, soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari le pot fi conferite decoraţii, în condiţiile legii, şi distincţii militare onorifice.

(2) Pentru îndeplinirea exemplară a misiunilor şi sarcinilor, soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari li se pot acorda recompense morale şi materiale, stabilite prin lege sau prin ordin al ministrului apărării, după caz.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

Art. 68. - Calitatea de soldat şi gradat voluntar se dovedeşte prin documentul de legitimare, stabilit prin ordin al ministrului apărării.

Art. 69. - (1) Incepând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, militarii în termen şi cu termen redus în activitate pot deţine numai gradul de soldat.

(2)   Contractele încheiate în temeiul art. 37 din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile în măsura în care nu contravin prevederilor acesteia.

(3)   Contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, încheiate cu militarii angajaţi pe bază de contract, care au împlinit vârsta maximă prevăzută la art. 35 alin. (2), pot fi menţinute, în funcţie de nevoile Ministerului Apărării, până la finalizarea acestora.

(4)   Militarii angajaţi pe bază de contract din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, au gradul de sergent, pot fi trecuţi în corpul subofiţerilor, în funcţie de studiile absolvite, vechimea în muncă, posturile de subofiţeri disponibile şi rezultatele obţinute în urma concursului susţinut în acest sens. Sergenţii care nu optează pentru trecerea în corpul subofiţerilor sau nu sunt declaraţi admişi în urma participării la concursurile organizate în acest sens vor fi trecuţi în corpul soldaţilor şi gradaţilor voluntari cu gradul de caporal.

Art. 70. - (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător şi gradaţilor şi soldaţilor voluntari din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale care, potrivit legii, au în structurile proprii această categorie de personal militar.

(2) Obligaţiile Ministerului Apărării şi competenţele ministrului apărării, stabilite prin prezenta lege, sunt îndeplinite sau exercitate, după caz, de instituţiile prevăzute la alin. (1), respectiv de conducătorii acestora, iar cele ale şefului Statului Major General, de către înlocuitorii lor de drept.

Art. 71. - (1) Expresiile „militari angajaţi pe bază de contract," în cadrul Ministerului Apărării, „jandarmi angajaţi cu contract," „soldaţi şi gradaţi profesionişti" şi „poliţist de frontieră angajat cu contract", prevăzute de legislaţia în vigoare, se înlocuiesc cu expresia „soldaţi şi gradaţi voluntari."

(2) In sensul prezentei legi, familia soldaţilor şi gradaţilor voluntari cuprinde soţul sau soţia, copiii şi părinţii aflaţi în întreţinerea legală a acestora.

Art. 72. - In termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, Ministerul Apărării va prezenta propuneri autorităţilor abilitate, în vederea adoptării actelor normative pentru aplicarea şi executarea acesteia.

Art. 73. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR              

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 384/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 384 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu