E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.36 din 26.03.2020

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 268 din 31 martie 2020SmartCity1

Având în vedere instituirea stării de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020,ţinând cont de necesitatea intensificării eforturilor în vederea executării misiunilor pe domeniul ordine şi siguranţă publică/situaţii de urgenţă, precum şi a altor misiuni cu caracter special determinate de specificul situaţiei de criză pe fondul răspândirii epidemiei COVID-19,pornind de la faptul că actualul cadru normativ care reglementează regimul disciplinar al personalului militar şi poliţiştilor, reprezentat de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, toate cu modificările şi completările ulterioare, nu este adaptat situaţiei nou-apărute şi nu conţine norme cu caracter preventiv care să conducă la adaptarea comportamentului personalului în cauză, în condiţiile în care, cu titlu general, imperativul menţinerii unui climat profesional corespunzător reclamă necesitatea stabilirii unor norme juridice care să consolideze mecanismele cercetării disciplinare constituite în acest scop,ţinând seama de faptul că toate aceste aspecte pot constitui o vulnerabilitate a modului de intervenţie a structurilor implicate în asigurarea ordinii şi siguranţei publice/situaţiilor de urgenţă, văzând faptul că situaţiile descrise reclamă responsabilităţi instituţionale, care nu pot fi amânate, pentru adaptarea la cerinţele operative,luând în considerare faptul că lipsa unor instrumente juridice produce consecinţe negative în privinţa funcţionării instituţiilor statului şi, implicit, afectează capacitatea de asigurare a unui grad de securitate adecvat pentru cetăţeni, intervine aşadar obligaţia autorităţilor statului de a înlătura această vulnerabilitate printr-o intervenţie legislativă care să asigure funcţionalitatea prevederilor statutare, având în vedere necesitatea de a genera, prin măsuri imediate, un nivel ridicat de atractivitate care să determine, în plan social, interesul cetăţenilor sau/şi al rezerviştilor militari de a se alătura scopului comun de menţinere a climatului de ordine şi siguranţă publică, în condiţiile stării de urgenţă, precum şi de prevenire a extinderii răspândirii epidemiei COVID-19, se impune o intervenţie rapidă care să asigure implementarea eficientă a dispoziţiilor art. 6 şi 16 din Decretul nr. 195/2020.Ţinând cont de faptul că toate aceste elemente vizează interesul public, iar în contextul arătat demersul nu poate fi amânat existând riscul unor blocaje sau disfuncţionalităţi instituţionale, precum şi faptul că aceste elemente constituie situaţii de urgenţă, extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul I Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19 Pe timpul stării de urgenţă şi de asediu, comandanţii/şefii structurilor militare pot dispune întreruperea concediilor de odihnă, de odihnă suplimentare, fără plată, de studii şi pentru formare profesională ale cadrelor militare în activitate din subordine, în funcţie de nevoile instituţiilor militare. Pe timpul stării de urgenţă, comandanţii/şefii structurilor militare pot dispune unilateral efectuarea totală sau parţială a concediilor de odihnă/de odihnă suplimentare pentru cadrele militare în activitate din subordine. La declararea mobilizării sau a stării de război, concediile de odihnă, de odihnă suplimentare, fără plată, paternal, de acomodare, pentru creşterea copilului, de studii, pentru formare profesională, vacanţele şi permisiile se întrerup, cadrele militare în activitate fiind obligate să se prezinte la unităţile militare de care aparţin, în cel mai scurt timp posibil. Pe timpul mobilizării şi pe timp de război, cadrelor militare în activitate şi celor în rezervă, concentrate sau mobilizate, li se pot acorda permisii şi concedii, potrivit ordinului ministrului apărării naţionale. Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, comandanţii/şefii stabilesc programul de lucru al cadrelor militare, în funcţie de evoluţia situaţiei şi misiunile încredinţate. Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, cadrele militare pot efectua deplasări în alte garnizoane sau unităţi administrativ-teritoriale, altele decât cele din care face parte unitatea militară în care îşi desfăşoară activitatea, ori pot părăsi teritoriul naţional, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei. 2. La articolul 29, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins: i)pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, primirea în audienţă şi soluţionarea petiţiilor se suspendă. 3 . La articolul 351, după alineatul 3 se introduc trei noi alineate, alineatele 4-6, cu următorul cuprins: Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, sancţiunile disciplinare pentru cadrele militare în activitate se aplică astfel: a)avertismentul sau mustrarea scrisă - de către comandanţii/şefii nemijlociţi şi superiorii acestora; b)diminuarea soldei de funcţie sau de comandă - de către comandanţii de brigăzi/similare şi superiorii acestora; c)amânarea înaintării în gradul următor - comandanţii de divizii/similare, comandantul Comandamentului forţelor pentru operaţii speciale şi comandantul Comandamentului apărării cibernetice şi superiorii acestora; d)retrogradarea în funcţie - şefii categoriilor de forţe, comandantul Comandamentului logistic întrunit, comandantul Comandamentului comunicaţiilor şi informaticii. Şefii structurilor centrale aplică sancţiunile prevăzute la alin. 4 pentru întregul personal militar din subordine. Dispoziţiile alin. 4 şi 5 se aplică în mod corespunzător Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, funcţiile similare celor prevăzute la alin. 4 fiind echivalate prin ordin al conducătorului instituţiei. 4. La articolul 352, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu următorul cuprins: La stabilirea sancţiunii disciplinare pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, comandantul/şeful cu competenţe de aplicare a acesteia are în vedere gravitatea faptei care constituie abatere disciplinară şi efectele produse de aceasta, prin raportare la împrejurarea în care aceasta a fost săvârşită. 5. La articolului 353, după alineatul 3 se introduc două noi alineate, alineatele 4 şi 5, cu următorul cuprins: Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, prin excepţie de la prevederile alin. 2 şi 3, comandanţii/şefii aplică sancţiunile disciplinare în mod direct sau pot dispune efectuarea unei cercetări disciplinare pentru fundamentarea deciziei. Pentru efectuarea cercetării disciplinare prevăzute la alin. 4, comandanţii/şefii desemnează, în funcţie de complexitatea faptelor, un ofiţer sau o comisie, care întocmeşte şi prezintă un raport, în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data desemnării. 6. După articolul 3512 se introduc două noi articole, articolele 3513 şi 3514, cu următorul cuprins: Articolul 3513 Pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, procedura disciplinară nu se suspendă, cu excepţia situaţiilor în care, potrivit legii, au fost sesizate organele de urmărire penală. Articolul 3514 Actul administrativ prin care se aplică sancţiunea pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război produce efecte de la data comunicării acestuia şi poate fi contestat direct la instanţa de contencios administrativ, potrivit legii. 7. La articolul 76, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins: Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, mutarea cadrelor militare dintr-o unitate în alta, precum şi în cadrul aceleiaşi unităţi poate fi efectuată ori de câte ori este nevoie. 8. La articolului 85, alineatul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, cadrele militare nu se trec în rezervă în condiţiile alin. 1 lit. a), a1), c), d), e), e1), g), h), i), i1) şi j). 9. La articolul 109 , alineatele 3 şi 13 se modifică şi vor avea următorul cuprins: Dispoziţiile art. 2 alin. 21 lit. A, lit. A1, lit. B lit. a) şi b), art. 5 alin. 2, art. 351 alin. 4 şi 5, art. 36 alin. 1 lit. i) şi alin. 3, art. 37 lit. e), art. 38 alin. 2, art. 40 alin. 2, art. 411, art. 48 alin. 2 şi 3, art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 53 alin. 4, art. 75 alin. 2-4, art. 751, art. 771 alin. 2, art. 85 alin. 1 lit. e1) şi art. 1081 se aplică în exclusivitate cadrelor militare din structurile Ministerului Apărării Naţionale. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Dispoziţiile art. 2 alin. 2, art. 3513, art. 51 alin. 1, art. 52 alin. 1, art. 55 alin. 1 privind durata îndeplinirii funcţiei, art. 56-59, art. 62, art. 771 alin. 1, art. 80 şi 81 nu se aplică ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor din structurile Ministerului Apărării Naţionale." Articolul IILegea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 276, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Prin excepţie de la alin. (2), în situaţia instituirii stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, pentru delegarea dispusă în condiţiile prevederilor alin. (2) nu este necesar acordul scris al poliţistului. 2. La articolului 279, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia instituirii stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, detaşarea poate fi dispusă fără acordul poliţistului pentru o perioadă de cel mult 12 luni, fără a depăşi perioada pe care s-a instituit starea de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi de război 3. La articolul 2725 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)a fost instituită carantina, în condiţiile legii, cu excepţia situaţiilor în care carantina se instituie la locul de muncă sau în care activitatea profesională se desfăşoară, pe perioada carantinei, de la domiciliu sau telemuncă 4. La articolul 2727, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), în situaţia instituirii, după caz, a stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, şeful unităţii poate dispune, în funcţie de evoluţia situaţiei operative şi de specificul activităţilor şi necesităţile unităţii, încetarea suspendării dispusă în condiţiile art. 2725 alin. (1) lit. c), d) şi i) ori ale art. 2726 alin. (1) lit. b) şi alin. (2). În această situaţie, poliţistul este obligat să se prezinte la unitatea în care este încadrat, în cel mai scurt timp posibil. 5. La articolul 44, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(4) La instituirea stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, poliţistul aflat în concediu de odihnă, concediu de studii, învoire plătită sau concediu fără plată este obligat să contacteze în cel mai scurt timp posibil şeful nemijlocit, care dispune cu privire la condiţiile de întrerupere a acestor situaţii şi de reluare a activităţii, în funcţie de specificul acesteia şi necesităţile unităţii.
(5) În situaţia instituirii stării de urgenţă, şeful unităţii poate dispune/aproba, în funcţie de evoluţia situaţiei operative şi de specificul activităţilor şi necesităţile unităţii, efectuarea totală/parţială a concediului de odihnă sau acordarea unor zile de învoire plătită, după caz.
6. La articolul 44, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
(6) Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, şefii unităţilor stabilesc programul de lucru al acestora în funcţie de specificul şi necesităţile unităţii. 7. La articolul 584, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 58 alin. (1) se aplică după efectuarea cercetării prealabile, fără consultarea consiliului de disciplină. 8. La articolul 591, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2)-(4), pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, poliţistul desemnat întocmeşte proiectul raportului de cercetare prealabilă în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data desemnării, care se aduce la cunoştinţa poliţistului cercetat.
(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), poliţistul cercetat poate formula/depune obiecţii şi probe în apărarea sa, pe toată perioada cercetării prealabile, dar nu mai târziu de 6 zile calendaristice de la data desemnării poliţistului care efectuează cercetarea prealabilă. Raportul de cercetare prealabilă se finalizează în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data desemnării. La data finalizării, raportul se prezintă persoanei care a dispus-o.
9. La articolul 593, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c) şi d), pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, persoana care a dispus cercetarea prealabilă poate aplica măsura prevăzută la art. 581 sau, după caz, o sancţiune disciplinară dintre cele prevăzute la art. 58 alin. (1). 10. La articolul 60, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 60
(1) Sancţiunile disciplinare se dispun în termen de cel mult 6 luni de la data la care persoana prevăzută la art. 59 alin. (2) a luat cunoştinţă despre comiterea faptei, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii acesteia. Termenul de 6 luni este termen de prescripţie, iar termenul de 2 ani este termen de decădere.
11. La articolul 60 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Termenele prevăzute la alin. (1) se suspendă, de drept, pe perioada şi în situaţiile următoare: 12. La articolul 60, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins: (41) La stabilirea sancţiunii pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, persoana care a dispus cercetarea prealabilă are în vedere gravitatea faptei care constituie abatere disciplinară şi efectele produse de aceasta, prin raportare la împrejurarea în care aceasta a fost săvârşită, în contextul mobilizării, al stării de urgenţă, al stării de asediu sau al stării de război. 13. După articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 601, cu următorul cuprins: Articolul 601 Pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, procedura disciplinară nu se suspendă, cu excepţia situaţiilor în care, potrivit legii, au fost sesizate organele de urmărire penală. 14. După articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 611, cu următorul cuprins: Articolul 611 Actul administrativ prin care se aplică sancţiunea pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război produce efecte de la data comunicării acestuia şi poate fi contestat direct la instanţa de contencios administrativ potrivit legii. 15. La articolul 69, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, raporturile de serviciu ale poliţistului nu pot înceta în condiţiile alin. (1) lit. a), c), d), f) şi j).
Articolul IIILegea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 17
(1) Pe timpul stării de urgenţă şi de asediu, comandanţii/şefii structurilor militare pot dispune întreruperea concediilor de odihnă, de odihnă suplimentare şi de studii ale soldaţilor şi gradaţilor profesionişti din subordine, în funcţie de nevoile instituţiilor militare.
(2) Pe timpul stării de urgenţă, comandanţii/şefii structurilor militare pot dispune unilateral efectuarea totală sau parţială a concediilor de odihnă/de odihnă suplimentare pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti din subordine.
(3) La declararea mobilizării sau a stării de război, concediile de odihnă, de odihnă suplimentare, pentru creşterea copilului şi permisiile se întrerup, soldaţii şi gradaţii profesionişti fiind obligaţi să se prezinte la unităţile militare de care aparţin, în cel mai scurt timp posibil.
(4) Pe timpul mobilizării şi pe timp de război, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti şi celor concentraţi sau mobilizaţi li se pot acorda permisii şi concedii, potrivit ordinului ministrului apărării naţionale.
(5) Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, comandanţii/şefii stabilesc programul de lucru al soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în funcţie de evoluţia situaţiei şi misiunile încredinţate.
2. La articolul 30, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, comandanţii/şefii aplică sancţiunile disciplinare în mod direct sau pot dispune efectuarea unei cercetări disciplinare pentru fundamentarea deciziei.
(4) Pentru efectuarea cercetării disciplinare prevăzute la alin. (3), comandanţii/şefii desemnează, în funcţie de complexitatea faptelor, un ofiţer sau o comisie, care întocmeşte şi prezintă un raport, în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data desemnării.
(5) La stabilirea sancţiunii disciplinare pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, comandantul/şeful are în vedere gravitatea faptei care constituie abatere disciplinară şi efectele produse de aceasta, prin raportare la împrejurarea în care aceasta a fost săvârşită.
(6) Actul administrativ prin care se aplică sancţiunea pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război produce efecte de la data comunicării acestuia şi poate fi contestat direct la instanţa de contencios administrativ, potrivit legii.
3. La articolul 40, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, soldaţii şi gradaţii profesionişti se numesc, la ordin, ori de câte ori este nevoie, în funcţii corespunzătoare pregătirii acestora, de către comandanţii/şefii unităţilor militare unde sunt încadraţi sau de către comandanţii/şefii ierarhici superiori acestora. 4. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 46
(1) Pe timpul pregătirii şi executării misiunilor în afara teritoriului statului naţional, soldaţii şi gradaţii profesionişti nu pot fi trecuţi în rezervă ca urmare a prezentării demisiei.
(2) Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, soldaţii şi gradaţii profesionişti nu pot fi trecuţi în rezervă în condiţiile prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a), b), d)-j) şi m).
Articolul IVDupă alineatul (1) al articolului 133 din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 30 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
(2) Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, raporturile de serviciu ale poliţistului nu pot înceta în condiţiile prevăzute de alin. (1) lit. b), g) şi q).
Articolul VPentru cercetarea şi sancţionarea abaterilor disciplinare săvârşite de personalul militar în activitate şi poliţişti pe durata stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se aplică prevederile legale în vigoare la data săvârşirii acestora. Articolul VIPrevederile art. 279 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică, în mod corespunzător, şi detaşărilor aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul VII Poliţiştilor, poliţiştilor de penitenciare şi cadrelor militare în activitate încadraţi/încadrate în condiţiile art. 6 din Decretul nr. 195/2020, la data expirării termenului pentru care au fost încadraţi/încadrate, le încetează raporturile de serviciu sau, după caz, sunt trecute în rezervă, de drept.PRIM-MINISTRULUDOVIC ORBANContrasemnează:Ministrul afacerilor interne,Marcel Ion VelaMinistrul apărării naţionale,Nicolae-Ionel CiucăSmartCity5

COMENTARII la OUG 36/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 36 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu