Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.36 din 26.03.2020

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 268 din 31 martie 2020SmartCity1

Având în vedere instituirea stării de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020,ţinând cont de necesitatea intensificării eforturilor în vederea executării misiunilor pe domeniul ordine şi siguranţă publică/situaţii de urgenţă, precum şi a altor misiuni cu caracter special determinate de specificul situaţiei de criză pe fondul răspândirii epidemiei COVID-19,pornind de la faptul că actualul cadru normativ care reglementează regimul disciplinar al personalului militar şi poliţiştilor, reprezentat de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, toate cu modificările şi completările ulterioare, nu este adaptat situaţiei nou-apărute şi nu conţine norme cu caracter preventiv care să conducă la adaptarea comportamentului personalului în cauză, în condiţiile în care, cu titlu general, imperativul menţinerii unui climat profesional corespunzător reclamă necesitatea stabilirii unor norme juridice care să consolideze mecanismele cercetării disciplinare constituite în acest scop,ţinând seama de faptul că toate aceste aspecte pot constitui o vulnerabilitate a modului de intervenţie a structurilor implicate în asigurarea ordinii şi siguranţei publice/situaţiilor de urgenţă, văzând faptul că situaţiile descrise reclamă responsabilităţi instituţionale, care nu pot fi amânate, pentru adaptarea la cerinţele operative,luând în considerare faptul că lipsa unor instrumente juridice produce consecinţe negative în privinţa funcţionării instituţiilor statului şi, implicit, afectează capacitatea de asigurare a unui grad de securitate adecvat pentru cetăţeni, intervine aşadar obligaţia autorităţilor statului de a înlătura această vulnerabilitate printr-o intervenţie legislativă care să asigure funcţionalitatea prevederilor statutare, având în vedere necesitatea de a genera, prin măsuri imediate, un nivel ridicat de atractivitate care să determine, în plan social, interesul cetăţenilor sau/şi al rezerviştilor militari de a se alătura scopului comun de menţinere a climatului de ordine şi siguranţă publică, în condiţiile stării de urgenţă, precum şi de prevenire a extinderii răspândirii epidemiei COVID-19, se impune o intervenţie rapidă care să asigure implementarea eficientă a dispoziţiilor art. 6 şi 16 din Decretul nr. 195/2020.Ţinând cont de faptul că toate aceste elemente vizează interesul public, iar în contextul arătat demersul nu poate fi amânat existând riscul unor blocaje sau disfuncţionalităţi instituţionale, precum şi faptul că aceste elemente constituie situaţii de urgenţă, extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul I Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19 Pe timpul stării de urgenţă şi de asediu, comandanţii/şefii structurilor militare pot dispune întreruperea concediilor de odihnă, de odihnă suplimentare, fără plată, de studii şi pentru formare profesională ale cadrelor militare în activitate din subordine, în funcţie de nevoile instituţiilor militare. Pe timpul stării de urgenţă, comandanţii/şefii structurilor militare pot dispune unilateral efectuarea totală sau parţială a concediilor de odihnă/de odihnă suplimentare pentru cadrele militare în activitate din subordine. La declararea mobilizării sau a stării de război, concediile de odihnă, de odihnă suplimentare, fără plată, paternal, de acomodare, pentru creşterea copilului, de studii, pentru formare profesională, vacanţele şi permisiile se întrerup, cadrele militare în activitate fiind obligate să se prezinte la unităţile militare de care aparţin, în cel mai scurt timp posibil. Pe timpul mobilizării şi pe timp de război, cadrelor militare în activitate şi celor în rezervă, concentrate sau mobilizate, li se pot acorda permisii şi concedii, potrivit ordinului ministrului apărării naţionale. Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, comandanţii/şefii stabilesc programul de lucru al cadrelor militare, în funcţie de evoluţia situaţiei şi misiunile încredinţate. Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, cadrele militare pot efectua deplasări în alte garnizoane sau unităţi administrativ-teritoriale, altele decât cele din care face parte unitatea militară în care îşi desfăşoară activitatea, ori pot părăsi teritoriul naţional, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei. 2. La articolul 29, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins: i)pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, primirea în audienţă şi soluţionarea petiţiilor se suspendă. 3 . La articolul 351, după alineatul 3 se introduc trei noi alineate, alineatele 4-6, cu următorul cuprins: Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, sancţiunile disciplinare pentru cadrele militare în activitate se aplică astfel: a)avertismentul sau mustrarea scrisă - de către comandanţii/şefii nemijlociţi şi superiorii acestora; b)diminuarea soldei de funcţie sau de comandă - de către comandanţii de brigăzi/similare şi superiorii acestora; c)amânarea înaintării în gradul următor - comandanţii de divizii/similare, comandantul Comandamentului forţelor pentru operaţii speciale şi comandantul Comandamentului apărării cibernetice şi superiorii acestora; d)retrogradarea în funcţie - şefii categoriilor de forţe, comandantul Comandamentului logistic întrunit, comandantul Comandamentului comunicaţiilor şi informaticii. Şefii structurilor centrale aplică sancţiunile prevăzute la alin. 4 pentru întregul personal militar din subordine. Dispoziţiile alin. 4 şi 5 se aplică în mod corespunzător Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, funcţiile similare celor prevăzute la alin. 4 fiind echivalate prin ordin al conducătorului instituţiei. 4. La articolul 352, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu următorul cuprins: La stabilirea sancţiunii disciplinare pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, comandantul/şeful cu competenţe de aplicare a acesteia are în vedere gravitatea faptei care constituie abatere disciplinară şi efectele produse de aceasta, prin raportare la împrejurarea în care aceasta a fost săvârşită. 5. La articolului 353, după alineatul 3 se introduc două noi alineate, alineatele 4 şi 5, cu următorul cuprins: Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, prin excepţie de la prevederile alin. 2 şi 3, comandanţii/şefii aplică sancţiunile disciplinare în mod direct sau pot dispune efectuarea unei cercetări disciplinare pentru fundamentarea deciziei. Pentru efectuarea cercetării disciplinare prevăzute la alin. 4, comandanţii/şefii desemnează, în funcţie de complexitatea faptelor, un ofiţer sau o comisie, care întocmeşte şi prezintă un raport, în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data desemnării. 6. După articolul 3512 se introduc două noi articole, articolele 3513 şi 3514, cu următorul cuprins: Articolul 3513 Pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, procedura disciplinară nu se suspendă, cu excepţia situaţiilor în care, potrivit legii, au fost sesizate organele de urmărire penală. Articolul 3514 Actul administrativ prin care se aplică sancţiunea pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război produce efecte de la data comunicării acestuia şi poate fi contestat direct la instanţa de contencios administrativ, potrivit legii. 7. La articolul 76, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins: Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, mutarea cadrelor militare dintr-o unitate în alta, precum şi în cadrul aceleiaşi unităţi poate fi efectuată ori de câte ori este nevoie. 8. La articolului 85, alineatul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, cadrele militare nu se trec în rezervă în condiţiile alin. 1 lit. a), a1), c), d), e), e1), g), h), i), i1) şi j). 9. La articolul 109 , alineatele 3 şi 13 se modifică şi vor avea următorul cuprins: Dispoziţiile art. 2 alin. 21 lit. A, lit. A1, lit. B lit. a) şi b), art. 5 alin. 2, art. 351 alin. 4 şi 5, art. 36 alin. 1 lit. i) şi alin. 3, art. 37 lit. e), art. 38 alin. 2, art. 40 alin. 2, art. 411, art. 48 alin. 2 şi 3, art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 53 alin. 4, art. 75 alin. 2-4, art. 751, art. 771 alin. 2, art. 85 alin. 1 lit. e1) şi art. 1081 se aplică în exclusivitate cadrelor militare din structurile Ministerului Apărării Naţionale. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Dispoziţiile art. 2 alin. 2, art. 3513, art. 51 alin. 1, art. 52 alin. 1, art. 55 alin. 1 privind durata îndeplinirii funcţiei, art. 56-59, art. 62, art. 771 alin. 1, art. 80 şi 81 nu se aplică ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor din structurile Ministerului Apărării Naţionale." Articolul IILegea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 276, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Prin excepţie de la alin. (2), în situaţia instituirii stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, pentru delegarea dispusă în condiţiile prevederilor alin. (2) nu este necesar acordul scris al poliţistului. 2. La articolului 279, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia instituirii stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, detaşarea poate fi dispusă fără acordul poliţistului pentru o perioadă de cel mult 12 luni, fără a depăşi perioada pe care s-a instituit starea de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi de război 3. La articolul 2725 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)a fost instituită carantina, în condiţiile legii, cu excepţia situaţiilor în care carantina se instituie la locul de muncă sau în care activitatea profesională se desfăşoară, pe perioada carantinei, de la domiciliu sau telemuncă 4. La articolul 2727, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), în situaţia instituirii, după caz, a stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, şeful unităţii poate dispune, în funcţie de evoluţia situaţiei operative şi de specificul activităţilor şi necesităţile unităţii, încetarea suspendării dispusă în condiţiile art. 2725 alin. (1) lit. c), d) şi i) ori ale art. 2726 alin. (1) lit. b) şi alin. (2). În această situaţie, poliţistul este obligat să se prezinte la unitatea în care este încadrat, în cel mai scurt timp posibil. 5. La articolul 44, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(4) La instituirea stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, poliţistul aflat în concediu de odihnă, concediu de studii, învoire plătită sau concediu fără plată este obligat să contacteze în cel mai scurt timp posibil şeful nemijlocit, care dispune cu privire la condiţiile de întrerupere a acestor situaţii şi de reluare a activităţii, în funcţie de specificul acesteia şi necesităţile unităţii.
(5) În situaţia instituirii stării de urgenţă, şeful unităţii poate dispune/aproba, în funcţie de evoluţia situaţiei operative şi de specificul activităţilor şi necesităţile unităţii, efectuarea totală/parţială a concediului de odihnă sau acordarea unor zile de învoire plătită, după caz.
6. La articolul 44, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
(6) Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, şefii unităţilor stabilesc programul de lucru al acestora în funcţie de specificul şi necesităţile unităţii. 7. La articolul 584, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 58 alin. (1) se aplică după efectuarea cercetării prealabile, fără consultarea consiliului de disciplină. 8. La articolul 591, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2)-(4), pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, poliţistul desemnat întocmeşte proiectul raportului de cercetare prealabilă în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data desemnării, care se aduce la cunoştinţa poliţistului cercetat.
(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), poliţistul cercetat poate formula/depune obiecţii şi probe în apărarea sa, pe toată perioada cercetării prealabile, dar nu mai târziu de 6 zile calendaristice de la data desemnării poliţistului care efectuează cercetarea prealabilă. Raportul de cercetare prealabilă se finalizează în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data desemnării. La data finalizării, raportul se prezintă persoanei care a dispus-o.
9. La articolul 593, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c) şi d), pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, persoana care a dispus cercetarea prealabilă poate aplica măsura prevăzută la art. 581 sau, după caz, o sancţiune disciplinară dintre cele prevăzute la art. 58 alin. (1). 10. La articolul 60, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 60
(1) Sancţiunile disciplinare se dispun în termen de cel mult 6 luni de la data la care persoana prevăzută la art. 59 alin. (2) a luat cunoştinţă despre comiterea faptei, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii acesteia. Termenul de 6 luni este termen de prescripţie, iar termenul de 2 ani este termen de decădere.
11. La articolul 60 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Termenele prevăzute la alin. (1) se suspendă, de drept, pe perioada şi în situaţiile următoare: 12. La articolul 60, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins: (41) La stabilirea sancţiunii pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, persoana care a dispus cercetarea prealabilă are în vedere gravitatea faptei care constituie abatere disciplinară şi efectele produse de aceasta, prin raportare la împrejurarea în care aceasta a fost săvârşită, în contextul mobilizării, al stării de urgenţă, al stării de asediu sau al stării de război. 13. După articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 601, cu următorul cuprins: Articolul 601 Pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, procedura disciplinară nu se suspendă, cu excepţia situaţiilor în care, potrivit legii, au fost sesizate organele de urmărire penală. 14. După articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 611, cu următorul cuprins: Articolul 611 Actul administrativ prin care se aplică sancţiunea pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război produce efecte de la data comunicării acestuia şi poate fi contestat direct la instanţa de contencios administrativ potrivit legii. 15. La articolul 69, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, raporturile de serviciu ale poliţistului nu pot înceta în condiţiile alin. (1) lit. a), c), d), f) şi j).
Articolul IIILegea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 17
(1) Pe timpul stării de urgenţă şi de asediu, comandanţii/şefii structurilor militare pot dispune întreruperea concediilor de odihnă, de odihnă suplimentare şi de studii ale soldaţilor şi gradaţilor profesionişti din subordine, în funcţie de nevoile instituţiilor militare.
(2) Pe timpul stării de urgenţă, comandanţii/şefii structurilor militare pot dispune unilateral efectuarea totală sau parţială a concediilor de odihnă/de odihnă suplimentare pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti din subordine.
(3) La declararea mobilizării sau a stării de război, concediile de odihnă, de odihnă suplimentare, pentru creşterea copilului şi permisiile se întrerup, soldaţii şi gradaţii profesionişti fiind obligaţi să se prezinte la unităţile militare de care aparţin, în cel mai scurt timp posibil.
(4) Pe timpul mobilizării şi pe timp de război, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti şi celor concentraţi sau mobilizaţi li se pot acorda permisii şi concedii, potrivit ordinului ministrului apărării naţionale.
(5) Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, comandanţii/şefii stabilesc programul de lucru al soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în funcţie de evoluţia situaţiei şi misiunile încredinţate.
2. La articolul 30, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, comandanţii/şefii aplică sancţiunile disciplinare în mod direct sau pot dispune efectuarea unei cercetări disciplinare pentru fundamentarea deciziei.
(4) Pentru efectuarea cercetării disciplinare prevăzute la alin. (3), comandanţii/şefii desemnează, în funcţie de complexitatea faptelor, un ofiţer sau o comisie, care întocmeşte şi prezintă un raport, în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data desemnării.
(5) La stabilirea sancţiunii disciplinare pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, comandantul/şeful are în vedere gravitatea faptei care constituie abatere disciplinară şi efectele produse de aceasta, prin raportare la împrejurarea în care aceasta a fost săvârşită.
(6) Actul administrativ prin care se aplică sancţiunea pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război produce efecte de la data comunicării acestuia şi poate fi contestat direct la instanţa de contencios administrativ, potrivit legii.
3. La articolul 40, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, soldaţii şi gradaţii profesionişti se numesc, la ordin, ori de câte ori este nevoie, în funcţii corespunzătoare pregătirii acestora, de către comandanţii/şefii unităţilor militare unde sunt încadraţi sau de către comandanţii/şefii ierarhici superiori acestora. 4. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 46
(1) Pe timpul pregătirii şi executării misiunilor în afara teritoriului statului naţional, soldaţii şi gradaţii profesionişti nu pot fi trecuţi în rezervă ca urmare a prezentării demisiei.
(2) Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, soldaţii şi gradaţii profesionişti nu pot fi trecuţi în rezervă în condiţiile prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a), b), d)-j) şi m).
Articolul IVDupă alineatul (1) al articolului 133 din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 30 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
(2) Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, raporturile de serviciu ale poliţistului nu pot înceta în condiţiile prevăzute de alin. (1) lit. b), g) şi q).
Articolul VPentru cercetarea şi sancţionarea abaterilor disciplinare săvârşite de personalul militar în activitate şi poliţişti pe durata stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se aplică prevederile legale în vigoare la data săvârşirii acestora. Articolul VIPrevederile art. 279 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică, în mod corespunzător, şi detaşărilor aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul VII Poliţiştilor, poliţiştilor de penitenciare şi cadrelor militare în activitate încadraţi/încadrate în condiţiile art. 6 din Decretul nr. 195/2020, la data expirării termenului pentru care au fost încadraţi/încadrate, le încetează raporturile de serviciu sau, după caz, sunt trecute în rezervă, de drept.PRIM-MINISTRULUDOVIC ORBANContrasemnează:Ministrul afacerilor interne,Marcel Ion VelaMinistrul apărării naţionale,Nicolae-Ionel CiucăSmartCity5

COMENTARII la OUG 36/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 36 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu