Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.25 din 31.03.2017

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 259 din 13 aprilie 2017SmartCity1

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 41 din Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă capitolul IX din Instrucţiunile de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 16 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apărării naţionale,Gabriel-Beniamin LeşANEXĂNORME METODOLOGICE de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Rezerviştii voluntari sunt încadraţi, din timp de pace, în funcţii prevăzute în statele de organizare ale comandamentelor, marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale, denumite în continuare structuri militare, pe bază de contract individual pe durată determinată, denumit în continuare contract.(2) Rezerviştii voluntari sunt destinaţi pentru asigurarea cu prioritate a structurii de forţe a armatei cu resursele umane necesare realizării capacităţii de luptă complete, potrivit prevederilor actelor normative specifice privind asigurarea capacităţii de luptă a Armatei României.(3) Forma şi conţinutul contractului menţionat la alin. (1) sunt prevăzute în modelul din anexa nr. 1. Articolul 2(1) Anual, pe baza propunerilor directorilor programelor majore pentru structurile aflate în finanţare, prin Directiva de planificare a apărării, se aprobă numărul maxim de posturi prevăzute a fi încadrate cu rezervişti voluntari în anul următor, pe categorii de personal.(2) Numărul maxim de posturi finanţate în vederea încadrării rezerviştilor voluntari se evidenţiază în cadrul anexelor de personal din documentele de planificare, iar fondurile necesare se aprobă în bugetul Ministerului Apărării Naţionale. Articolul 3(1) În termen de 30 de zile calendaristice de la data aprobării Directivei de planificare a apărării, în baza art. 13 din Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari, denumită în continuare Lege, Statul Major General elaborează şi supune aprobării ministrului apărării naţionale repartiţia numărului de funcţii prevăzute a fi încadrate cu rezervişti voluntari pe structuri centrale, categorii de forţe ale armatei şi comandamente de armă/sprijin, respectiv pe surse de provenienţă a acestora.(2) Stabilirea nominală a structurilor militare care urmează să încadreze rezervişti voluntari, respectiv aprobarea repartiţiei numărului de funcţii pentru fiecare dintre acestea se realizează având în vedere prevederile documentelor de planificare a apărării, cu respectarea reglementărilor privind asigurarea capacităţii de luptă a Armatei României, astfel:a)de către directorii/şefii structurilor centrale, altele decât Statul Major General, la propunerea şefilor structurilor cu atribuţii pe linia asigurării cu resurse umane, pentru structurile militare aflate în subordine şi/sau în coordonare; b)de către şeful Statului Major General, la propunerea locţiitorului şefului Statului Major General, pentru structurile militare din subordinea nemijlocită a acestuia, altele decât statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentele de armă/sprijin, respectiv la propunerea şefilor categoriilor de forţe ale armatei şi comandanţilor comandamentelor de armă/sprijin, pentru structurile militare din subordinea acestora. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), numărul de funcţii prevăzute a fi încadrate cu rezervişti voluntari în Direcţia generală de informaţii a apărării şi structurile subordonate se supune aprobării ministrului apărării naţionale de către directorul general al Direcţiei generale de informaţii a apărării. Articolul 4(1) În situaţia în care, în statele de organizare ale structurilor militare stabilite potrivit prevederilor art. 3 alin. (2), există posturi prevăzute numai la război, pentru încadrarea acestora cu rezervişti voluntari se elaborează fişe-anexă cu modificări la statul de organizare, cu valabilitate temporară, denumite în continuare fişe-anexă, potrivit metodologiei stabilite prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S 77/2012 privind aprobarea „Normelor pentru elaborarea, modificarea, avizarea şi aprobarea statelor de organizare ale structurilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale", cu modificările şi completările ulterioare*). (2) Fişele-anexă elaborate potrivit prevederilor alin. (1) au valabilitate până la expirarea termenului până la care a fost încheiat contractul în calitate de rezervist voluntar sau până la instituirea stării de asediu, declararea stării de mobilizare sau a stării de război. Articolul 5În înţelesul prezentelor norme metodologice, prin candidat se înţelege cetăţeanul român, bărbat sau femeie, care îşi exprimă opţiunea de a îndeplini serviciul militar în calitate de rezervist voluntar prin completarea unei cereri de înscriere în procesul de recrutare şi selecţie. Capitolul IIRecrutarea, selecţia, formarea şi dezvoltarea profesională a rezerviştilor voluntari Secţiunea 1Responsabilităţi Articolul 6Structurile specializate ale Ministerului Apărării Naţionale responsabile cu organizarea şi executarea recrutării şi selecţiei candidaţilor pentru îndeplinirea serviciului militar în calitate de rezervist voluntar sunt centrele militare zonale, judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumite în continuare centre militare. Articolul 7Recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru încadrarea funcţiilor din cadrul Direcţiei generale de informaţii a apărării şi al structurilor subordonate/coordonate/aflate în control operaţional al acesteia se realizează de către structurile beneficiare, în baza criteriilor specifice şi metodologiei aprobate de către ministrul apărării naţionale, la propunerea directorului general al Direcţiei generale de informaţii a apărării. Secţiunea a 2-aCriterii de recrutare a rezerviştilor voluntari Articolul 8Candidaţii care optează pentru serviciul militar în calitate de rezervist voluntar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii generale de recrutare: a)să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România de cel puţin 6 luni, la data depunerii cererii de înscriere; b)să fie declaraţi „apt medical" pentru arma/serviciul/specialitatea militară în care urmează să fie instruiţi; c)să fie evaluaţi şi declaraţi „admis" din punct de vedere psihologic; d)să fie evaluaţi şi declaraţi „admis" din punctul de vedere al pregătirii fizice; e)să nu fi fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia situaţiei în care cei condamnaţi au fost reabilitaţi sau amnistiaţi; f)să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membri ai unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice serviciului militar; g)să nu aparţină unor culte, asociaţii religioase sau grupări religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum şi celor care încalcă bunele moravuri sau afectează îndeplinirea serviciului militar. Articolul 9(1) Candidaţii care se încadrează în prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Lege, denumiţi în continuare candidaţi rezervişti, şi care optează pentru serviciul militar în calitate de cadru militar rezervist voluntar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice de recrutare:a)să deţină gradul corespunzător funcţiei pe care urmează să o încadreze sau gradul imediat inferior, în cadrul aceleiaşi categorii de personal militar; b)să fie confirmaţi în arma/serviciul/specialitatea militară a funcţiei pe care urmează să o încadreze; c)să îndeplinească cerinţele privind nivelul studiilor, corespunzătoare categoriei de personal militar din care fac parte, prevăzute de actele normative în vigoare; d)să nu fi împlinit vârsta de 55 de ani înainte de data depunerii cererii de înscriere. (2) Candidaţii care se încadrează în prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din Lege, denumiţi în continuare candidaţi fără pregătire militară, şi care optează pentru serviciul militar în calitate de ofiţer rezervist voluntar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice de recrutare:a)să fie absolvenţi, cu diplomă, ai studiilor universitare de licenţă sau de master, în instituţii de învăţământ superior acreditate, potrivit legii, corespunzător prevederilor de studii ale funcţiilor pe care urmează să le încadreze şi în specializări corespunzătoare armelor/serviciilor sau specialităţilor militare ale acestora; b)să deţină documente de atestare a calificării de pilot, emise de Autoritatea Aeronautică Civilă Română - numai candidaţii care optează pentru funcţii prevăzute cu arma „aviaţie", specialităţile militare „pilot pe aeronave cu motoare clasice (piston)" şi „pilot pe aeronave cu motoare reactive"; c)să nu fi împlinit vârsta de 55 de ani înainte de data depunerii cererii de înscriere. (3) Candidaţii fără pregătire militară care optează pentru serviciul militar în calitate de maistru militar rezervist voluntar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice de recrutare:a)să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat şi ai studiilor postliceale cu profil corespunzător armei/serviciului şi specialităţii militare corespunzătoare funcţiei pentru care candidează; b)să posede permis de conducere auto categoriile B şi C - numai pentru cei care optează pentru funcţii prevăzute cu armele „auto", „geniu", „artilerie şi rachete", „artilerie şi rachete antiaeriene" sau „tancuri", dacă îndeplinirea atribuţiilor presupune conducerea tehnicii specifice armelor respective; c)să nu fi împlinit vârsta de 55 de ani înainte de data depunerii cererii de înscriere. (4) Candidaţii fără pregătire militară care optează pentru serviciul militar în calitate de subofiţer rezervist voluntar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice de recrutare:a)să fie absolvenţi cel puţin ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data semnării angajamentului prevăzut la art. 14 alin. (5) din Lege, denumit în continuare angajament; b)să posede permis de conducere auto categoriile B şi C - numai pentru cei care optează pentru funcţii prevăzute cu armele „auto", „geniu" „artilerie şi rachete", „artilerie şi rachete antiaeriene" sau „tancuri", dacă îndeplinirea atribuţiilor presupune conducerea tehnicii specifice armelor respective; c)să nu fi împlinit vârsta de 55 de ani înainte de data depunerii cererii de înscriere.*) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S 77/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, întrucât este clasificat. (5) Corespondenţa studiilor/specializărilor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. a) cu armele/serviciile şi specialităţile militare se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei management resurse umane. Articolul 10(1) Candidaţii rezervişti care optează pentru serviciul militar în calitate de soldat sau gradat rezervist voluntar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice de recrutare:a)să deţină grad în rezervă corespunzător corpului gradaţilor şi soldaţilor; b)să fie confirmaţi în arma/serviciul/specialitatea militară a funcţiei pe care urmează să o încadreze; c)să fie absolvenţi cel puţin ai învăţământului general obligatoriu; d)să nu împlinească vârsta de 51 de ani înainte de data semnării primului contract. (2) Candidaţii fără pregătire militară care optează pentru serviciul militar în calitate de soldat sau gradat rezervist voluntar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice de recrutare:a)să fie absolvenţi cel puţin ai învăţământului general obligatoriu sau să facă dovada absolvirii acestuia până la data semnării angajamentului; b)să posede permis de conducere auto categoriile B şi C - numai candidaţii care optează pentru funcţii prevăzute cu armele „auto", „geniu", „artilerie şi rachete", „artilerie şi rachete antiaeriene" sau „tancuri", dacă îndeplinirea atribuţiilor presupune conducerea tehnicii specifice armelor respective; c)să nu împlinească vârsta de 51 de ani înainte de data semnării primului contract. Articolul 11(1) Candidaţii rezervişti care nu se încadrează în prevederile art. 15 alin. (3) din Lege pot opta pentru a îndeplini serviciul militar în calitate de rezervist voluntar pe o funcţie corespunzătoare altei categorii de personal militar, superioară din punct de vedere ierarhic, în următoarele condiţii:a)îndeplinesc criteriile generale şi specifice de recrutare corespunzătoare categoriei de personal militar respective, stabilite potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice pentru candidaţii fără pregătire militară; b)îşi exprimă acordul scris pentru a urma cursul de formare iniţială în aceleaşi condiţii ca şi candidaţii fără pregătire militară. (2) Candidaţii rezervişti pot opta pentru a îndeplini serviciul militar în calitate de rezervist voluntar pe o funcţie prevăzută cu altă armă/specialitate militară decât cea în care sunt confirmaţi, în cadrul aceleiaşi categorii de personal, dacă îndeplinesc toate celelalte criterii generale şi specifice de recrutare şi îşi exprimă acordul scris pentru a urma modulul pregătirii de specialitate înainte de a semna primul contract. Articolul 12(1) În funcţie de nevoile Ministerului Apărării Naţionale, pentru unele funcţii prevăzute cu arme şi specialităţi militare specifice categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentelor de armă/sprijin, criteriile specifice prevăzute la art. 9 şi 10 pot fi completate cu criterii suplimentare, prevăzute în actele normative care reglementează domeniile de activitate specifice acestora.(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), criteriile suplimentare se aduc la cunoştinţa candidaţilor în etapele iniţiale ale procesului de recrutare, prevăzute la art. 15 lit. a)-c), iar dosarele de candidat ale acestora se completează cu actele/documentele corespunzătoare. Secţiunea a 3-aProcesul de recrutare a rezerviştilor voluntari Articolul 13Recrutarea candidaţilor, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 7, se realizează de către personalul centrelor militare cu atribuţii pe linia evidenţei resurselor umane din rezerva de mobilizare. Articolul 14(1) Recrutarea candidaţilor se realizează, de regulă, din judeţele în care sunt dislocate structurile militare stabilite potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) şi din cele limitrofe, în baza unui plan anual, aprobat de către şeful Direcţiei personal şi mobilizare.(2) Prin planul anual de recrutare se stabilesc repartiţia pe centre militare a posturilor pentru care se organizează recrutarea şi perioadele de desfăşurare a acesteia, cuprinzând cel puţin detalii referitoare la indicativul numeric al structurii militare, localitatea de dislocare a acesteia, denumirea funcţiei, precum şi gradul, arma şi specialitatea militară a acesteia.(3) În vederea elaborării planului prevăzut la alin. (1), statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentele de armă/sprijin transmit Direcţiei personal şi mobilizare situaţii centralizatoare cu funcţiile stabilite pentru a fi încadrate cu rezervişti voluntari în structurile militare din subordine, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, în termen de 30 de zile de la nominalizarea acestora potrivit prevederilor art. 3 alin. (2).(4) Pentru structurile subordonate direct Statului Major General şi pentru structurile centrale, altele decât Statul Major General, responsabilitatea întocmirii şi transmiterii situaţiilor prevăzute la alin. (3) revine structurilor cu atribuţii pe linia asigurării cu resurse umane din compunerea acestora.(5) Direcţia personal şi mobilizare transmite extrase din planul prevăzut la alin. (1) tuturor centrelor militare stabilite pentru punerea acestuia în execuţie, care vor cuprinde numai elemente neclasificate de identificare a structurilor şi posturilor pentru care se organizează recrutarea. Articolul 15Procesul de recrutare cuprinde următoarele etape: a)prezentarea funcţiilor disponibile, a criteriilor de recrutare, a procesului de recrutare şi selecţie, a condiţiilor necesare pentru formare şi îndeplinire a serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, la sediul centrelor militare, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, precum şi prin organizarea şi/sau participarea la activităţi de promovare a serviciului militar în calitate de rezervist voluntar în mediul civil; b)punerea la dispoziţia candidaţilor a materialelor de informare; c)consilierea candidaţilor; d)punerea la dispoziţia candidaţilor a fişei de examinare medicală şi îndrumarea acestora privind modalitatea de efectuare a examinării medicale; e)completarea dosarului de candidat cu toate documentele necesare dovedirii îndeplinirii criteriilor de recrutare şi verificarea acestor documente; f)informarea candidaţilor privind data participării la selecţie, respectiv condiţiile şi modul de desfăşurare a probelor. Articolul 16(1) Dosarul de candidat conţine următoarele documente:a)cererea de înscriere; b)actul de identitate, în copie; c)fişa de examinare medicală - document tipizat; d)fişa de cunoaştere - document tipizat; e)certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii; f)acte de studii şi alte documente care atestă alte competenţe dobândite, în copie; g)copia permisului de conducere - pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor funcţiei pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice; h)copia livretului militar - numai pentru candidaţii rezervişti. (2) Dosarul de candidat se constituie de către centrul militar pe a cărui rază de responsabilitate domiciliază cel în cauză, în perioadele planificate în acest scop.(3) Pentru un candidat, pe parcursul unui an calendaristic, se întocmeşte un singur dosar de candidat, pentru categoria de personal corespunzătoare funcţiilor pentru care a optat. Articolul 17(1) Cererea de înscriere prevăzută la art. 16 alin. (1) lit. a) se completează potrivit modelului şi precizărilor prevăzute în anexa nr. 3.(2) Documentele prevăzute la art. 16 alin. (1), prezentate în copie, se certifică pentru conformitate, pe fiecare pagină, de către personalul centrelor militare, după confruntarea cu documentele originale.(3) Modelele formularelor prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. c) şi d) sunt cele prevăzute în Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările şi completările ulterioare. Secţiunea a 4-aSelecţia rezerviştilor voluntari Articolul 18(1) Selecţia candidaţilor, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 7, se execută centralizat, la nivel de judeţ/sector, la unul dintre sediile structurilor militare beneficiare, stabilite de către şefii categoriilor de forţe ale armatei/comandanţii comandamentelor de armă/sprijin în a căror subordine se află acestea, care îndeplinesc condiţiile necesare organizării şi desfăşurării selecţiei, referitoare la asigurarea bazei materiale şi a personalului specializat.(2) Selecţia candidaţilor, în condiţiile alin. (1), se execută de către o comisie de selecţie, stabilită la nivel de judeţ/sector, formată din:a)preşedinte, un ofiţer din cadrul centrului militar; b)secretar, un cadru militar din cadrul centrului militar; c)1-3 specialişti psihologi, în funcţie de numărul de candidaţi; d)2 specialişti în educaţie fizică; e)1 consilier juridic; f)1 sanitar; g)câte un ofiţer cu atribuţii pe linie de resurse umane din fiecare structură militară beneficiară. (3) Membrii comisiei de selecţie, prevăzuţi la alin. (2) lit. c)-f) se asigură din cadrul structurilor militare beneficiare şi/sau al altor structuri militare din subordinea categoriei de forţe ale armatei/comandamentului de armă/sprijin de care aparţin acestea. Articolul 19(1) Selecţia candidaţilor cuprinde următoarele tipuri de probe:a)probe psihologice; b)probe fizice. (2) Probele de selecţie prevăzute la alin. (1) se desfăşoară în aceeaşi zi.(3) În funcţie de numărul candidaţilor şi posibilităţile de examinare ale comisiei prevăzute la art. 18 alin. (2), selecţia acestora se poate derula pe durata mai multor zile, pe serii de candidaţi. Articolul 20În activitatea de selecţie se utilizează, diferenţiat, pe categorii de candidaţi/personal militar, instrumente de evaluare a capacităţilor cognitive, a trăsăturilor de personalitate, a capacităţii motrice, precum şi a altor caracteristici stabilite de către structurile specializate ale Ministerului Apărării Naţionale. Articolul 21(1) În activitatea de evaluare psihologică a candidaţilor se aplică criteriile, metodologiile, manualele şi procedurile profesionale de evaluare specifice, elaborate de către Centrul de investigaţii sociocomportamentale şi aprobate de către şeful Direcţiei management resurse umane.(2) În activitatea de evaluare a nivelului capacităţii motrice a candidaţilor se aplică probele şi baremele prevăzute în anexa nr. 4.(3) Instrumentele de selecţie nu se schimbă pe parcursul unui an de selecţie. Articolul 22La activitatea de selecţie participă candidaţii care deţin adeverinţă eliberată de către medicul de familie din care să rezulte faptul că sunt apţi pentru efort fizic şi care declară, sub semnătură, că starea psihică şi cea fizică le permit susţinerea probelor. Articolul 23(1) Procesul de selecţie se încheie cu declararea candidatului în una dintre următoarele situaţii:a)„Admis" - dacă îndeplineşte baremul/cerinţele tuturor probelor/instrumentelor/criteriilor administrate/aplicate; b)„Respins" - dacă nu îndeplineşte unul/una dintre baremele/cerinţele probelor/instrumentelor/criteriilor administrate/ aplicate sau dacă nu s-a prezentat pentru susţinerea cel puţin a uneia dintre probele prevăzute la art. 19 alin. (1), până la încheierea perioadei de selecţie. (2) În urma desfăşurării procesului de selecţie, comisia prevăzută la art. 18 alin. (2) întocmeşte un proces-verbal, semnat de către toţi membrii acesteia, în care se consemnează rezultatul final pentru fiecare candidat, potrivit alin. (1), la care se anexează tabelele nominale cu rezultatele parţiale obţinute de către candidaţi pe fiecare probă.(3) Candidaţilor participanţi la procesul de selecţie li se înmânează, la cerere, pe bază de semnătură, o adeverinţă prin care se certifică participarea acestora la această activitate. Articolul 24(1) Rezultatele obţinute în urma desfăşurării procesului de selecţie se afişează la sediul centrului militar, pentru fiecare serie de candidaţi, în ziua următoare susţinerii probelor.(2) În baza procesului-verbal prevăzut la art. 23 alin. (2), centrul militar emite, pentru fiecare candidat, o adeverinţă în care se consemnează rezultatul selecţiei, care se introduce în dosarul de candidat. Articolul 25Contestaţiile privind rezultatul selecţiei se depun în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor şi se soluţionează de către o comisie constituită la nivelul centrului militar, prin compararea rezultatelor parţiale obţinute cu rezultatul final. Articolul 26(1) Candidaţii declaraţi „Admis" în urma parcurgerii procesului de selecţie, potrivit dispoziţiilor art. 23 alin. (1), efectuează examinarea medicală pe baza fişei de examinare medicală, în cadrul spitalelor sau al centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, conform dispoziţiilor şefului Direcţiei medicale.(2) Expertizarea medico-militară a candidaţilor se realizează în baza baremului medical stabilit pentru candidaţii care urmează să fie chemaţi în rândul cadrelor militare în activitate, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apărării naţionale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/ 210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 şi 686 bis din 19 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Cheltuielile aferente examinării medicale a candidaţilor se suportă din bugetul Ministerului Apărării Naţionale. Articolul 27(1) În funcţie de specificul funcţiei pentru care candidează, unele categorii de candidaţi efectuează examinarea medicală şi/sau psihologică specială, astfel:a)candidaţii pentru funcţii pentru care îndeplinirea atribuţiilor presupune desfăşurarea de activităţi aeronautice militare, la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu"; b)candidaţii pentru funcţii prevăzute cu specialitatea militară „scafandri" sau pentru care îndeplinirea atribuţiilor presupune ambarcarea pe orice tip de navă, la Centrul de Medicină Navală. (2) Prin excepţie de la prevederile art. 26 alin. (1), candidaţii prevăzuţi la alin. (1) pot efectua examinarea medicală concomitent cu examinarea medicală şi/sau psihologică specială, la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu", respectiv la Centrul de Medicină Navală, după caz. Articolul 28Documentele rezultate în urma finalizării examinărilor/probelor/testelor efectuate în cadrul procesului de selecţie, cele eliberate în urma examinării medicale şi, după caz, a examinării medicale şi/sau psihologice speciale se adaugă în dosarul de candidat, pe măsura obţinerii/eliberării lor. Articolul 29(1) Candidaţii declaraţi „Admis" la selecţie şi „Apt" în urma examinării medicale în condiţiile art. 26 sau ale art. 27, după caz, sunt repartizaţi pe funcţii/structuri militare, pe baza opţiunilor exprimate.(2) Repartiţia candidaţilor pe funcţii, în condiţiile alin. (1), se realizează de către centrele militare, în baza unei metodologii elaborate de către Direcţia personal şi mobilizare.(3) Dosarele candidaţilor rezervişti repartizaţi, care îndeplinesc criteriile specifice prevăzute la art. 9 alin. (1), respectiv la art. 10 alin. (1), sunt trimise la structurile beneficiare în vederea încheierii contractelor.(4) Dosarele candidaţilor fără pregătire militară şi ale candidaţilor rezervişti prevăzuţi la art. 11, repartizaţi, sunt trimise la instituţiile în care se desfăşoară formarea iniţială.(5) Dosarele candidaţilor declaraţi „Respins", respectiv ale celor declaraţi „Inapt" în urma desfăşurării examinării medicale în condiţiile art. 26 sau ale art. 27 sunt clasate şi se păstrează timp de 1 an la centrele militare care le-au întocmit. Articolul 30(1) Candidaţii fără pregătire militară şi candidaţii rezervişti prevăzuţi la art. 11, repartizaţi pentru funcţii prevăzute cu arme/servicii şi specialităţi militare, pentru care este necesară deţinerea permisului auto sau obţinerea brevetului de conducere a tehnicii specifice armelor respective, efectuează examinarea psihotehnică specifică la prezentarea în instituţiile în care se desfăşoară formarea iniţială, prin grija laboratoarelor psihotehnice ale Ministerului Apărării Naţionale, potrivit actelor normative în vigoare.(2) Dosarele candidaţilor declaraţi „Respins" în urma examinării psihotehnice specifice se trimit la centrele militare care le-au întocmit în vederea clasării. Secţiunea a 5-aFormarea rezerviştilor voluntari Articolul 31(1) Formarea rezerviştilor voluntari este iniţială şi continuă.(2) Formarea iniţială a rezerviştilor voluntari reprezintă procesul de instruire instituţionalizată a candidaţilor fără pregătire militară, respectiv a candidaţilor rezervişti prevăzuţi la art. 11, pe timpul programului de instruire iniţială prevăzut la art. 15 din Lege, pentru formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi atitudini necesare pentru îndeplinirea la parametri maximali a atribuţiilor funcţiilor în care vor fi încadraţi.(3) Formarea continuă se desfăşoară pe timpul îndeplinirii serviciului militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar. Articolul 32(1) Instruirea prevăzută la art. 31 alin. (2) se execută atât în instituţiile de formare continuă, cât şi în alte structuri nominalizate prin ordin al şefului Statului Major General, pe arme şi specialităţi militare, potrivit nevoilor Ministerului Apărării Naţionale.(2) Programul de instruire iniţială se execută sub forma unui curs de formare, a cărui structură este diferenţiată în funcţie de sursa de provenienţă a candidaţilor, categoria de personal, arma şi specialitatea militară.(3) Pentru candidaţii fără pregătire militară, cursul de formare este structurat conform ordinului şefului Statului Major General privind instruirea rezerviştilor voluntari, pe module de instruire individuală de bază, individuală de specialitate şi de leadership.(4) Pentru candidaţii rezervişti prevăzuţi la art. 11 alin. (1), cursul de formare cuprinde toate modulele prevăzute la alin. (3), iar pentru cei prevăzuţi la art. 11 alin. (2), numai modulele instruirii individuale de specialitate şi/sau de leadership, după caz.(5) În funcţie de specificul şi conţinutul instruirii, unele module/etape/secvenţe din cadrul cursului de formare se pot desfăşura prin gruparea candidaţilor de la mai multe arme/specialităţi militare, familii de posturi/funcţii. Articolul 33(1) Pe timpul cursului de formare, în urma semnării angajamentului întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, personalului participant i se atribuie statutul de cursant, având drepturile şi îndatoririle prevăzute la art. 15 alin. (2) din Lege.(2) La finalizarea cursului de formare, absolvenţii beneficiază de certificat de absolvire sau brevet de cadru militar rezervist aferent categoriei de personal pentru care s-a instruit, după caz. Articolul 34Instruirea rezerviştilor voluntari continuă pe timpul derulării contractului, prin participarea acestora la activităţile de instruire planificate, organizate şi desfăşurate în cadrul structurilor în care au fost încadraţi sau în instituţiile de formare continuă pentru parcurgerea cursurilor de specializare sau de carieră, care să le asigure evoluţia în carieră. Articolul 35(1) Pentru actualizarea cunoştinţelor/deprinderilor dobândite pe timpul îndeplinirii serviciului militar, rezerviştii voluntari proveniţi din rezervişti participă, în primul an de contract, la un curs de specializare.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), rezerviştii voluntari care au îndeplinit serviciul militar activ în calitate de militar profesionist şi au trecut în rezervă cu cel mult 5 ani înainte de data semnării contractului nu participă la cursul de specializare, dacă arma/specializarea deţinută în calitate de militar profesionist corespunde postului pe care este încadrat ca rezervist voluntar.(3) Planificarea rezerviştilor voluntari în vederea participării la cursuri de specializare şi/sau carieră se realizează de către structura militară în care sunt încadraţi şi se comunică acestora în termenul prevăzut la art. 21 alin. (3) lit. a) din Lege. Articolul 36(1) Determinarea cheltuielilor efectuate pe timpul recrutării şi selecţiei se realizează potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 6.(2) Determinarea cheltuielilor efectuate pe timpul instruirii iniţiale se elaborează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.111/2011 pentru aprobarea Normelor de restituire de către cadrele militare din Ministerul Apărării Naţionale a cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 909 din 21 decembrie 2011, precum şi a precizărilor Direcţiei financiar-contabile privind aplicarea acestora. Capitolul IIIServiciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar Secţiunea 1Raporturile de serviciu dintre rezerviştii voluntari şi Ministerul Apărării Naţionale Articolul 37(1) Raporturile de serviciu ale rezerviştilor voluntari se stabilesc odată cu semnarea contractului prevăzut la art. 1 alin. (1) şi se exercită în baza ordinului de numire în funcţie.(2) La încheierea contractului, Ministerul Apărării Naţionale este reprezentat de către comandantul/şeful structurii militare în al cărei stat de organizare se regăseşte funcţia prevăzută a fi încadrată de titularul acestuia.(3) Ordinul de numire în funcţie prevăzut la alin. (1) se emite după semnarea contractului, cu respectarea competenţelor pentru numirea în funcţie a personalului militar, corespunzătoare gradului funcţiei care urmează a fi încadrată, stabilite potrivit prevederilor actelor normative în vigoare. Articolul 38(1) Pe durata executării contractului, rezerviştii voluntari îndeplinesc serviciul militar în rezervă, în forma prevăzută la art. 3 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Limita de vârstă până la care rezerviştii voluntari pot îndeplini serviciul militar în această calitate este cea prevăzută de lege pentru menţinerea rezerviştilor în clasa a III-a de evidenţă, corespunzătoare categoriei de personal din care fac parte. Articolul 39Cu 6 luni înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul, părţile sunt obligate să se înştiinţeze reciproc, în scris, asupra intenţiei de continuare sau de încetare a raporturilor de serviciu. Articolul 40(1) Raporturile de serviciu ale rezerviştilor voluntari pot fi modificate prin act adiţional, în situaţia detaşării sau trimiterii în misiune a acestora, în condiţiile legii.(2) Raporturile de serviciu ale rezerviştilor voluntari pot fi modificate numai în cadrul categoriei de personal militar din care fac parte. Articolul 41(1) Rezerviştii voluntari participă la întreaga gamă de misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, în condiţiile art. 15 din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, cu completările ulterioare, precum şi ale art. 21 din Lege.(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), rezerviştii voluntari pot fi selecţionaţi pentru încadrarea unor funcţii în statul de organizare pentru misiune şi/sau pentru rezerva de înlocuire, în funcţie de nevoile Ministerului Apărării Naţionale, potrivit Criteriilor şi metodologiei privind selecţia personalului în vederea participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 101/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 15 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Rezerviştii voluntari selecţionaţi potrivit prevederilor alin. (2) participă la programul de pregătire pentru misiune, în aceleaşi condiţii ca şi personalul militar în activitate. Articolul 42Rezerviştii voluntari pot fi detaşaţi în cadrul Ministerului Apărării Naţionale în alte structuri militare decât cele în care sunt încadraţi, în următoarele situaţii: a)pentru exercitarea atribuţiilor unei alte funcţii; b)pentru participarea la diferite forme de dezvoltare profesională; c)pentru desfăşurarea unor activităţi în interesul instituţiei militare. Articolul 43
(1) În situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (3) din Lege, contractele rezerviştilor voluntari se suspendă de drept, în baza ordinului de concentrare sau de mobilizare, după caz, începând cu data înscrisă în acestea.
(2) La revenirea la starea de pace, ca urmare a încetării stărilor prevăzute la alin. (1), executarea contractului în calitate de rezervist voluntar se reia începând cu data înscrisă în ordinul de demobilizare sau de desconcentrare, după caz, iar termenul de expirare al acestuia se stabileşte proporţional cu perioada rămasă neexecutată la data suspendării.
Secţiunea a 2-aÎndeplinirea serviciului militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar Articolul 44(1) Pe timp de pace şi pe timpul stării de urgenţă, chemarea rezerviştilor voluntari la concentrare pentru instruire sau pentru îndeplinirea unor misiuni se realizează în baza ordinului de chemare întocmit potrivit modelului din anexa nr. 7a.(2) Chemarea rezerviştilor voluntari la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare se realizează pe baza ordinului de chemare întocmit potrivit modelului din anexa nr. 7b.(3) Chemarea rezerviştilor voluntari la instituirea stării de asediu, la declararea stării de mobilizare sau a stării de război se realizează pe baza ordinului de chemare prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 13/2011 privind aprobarea modelului ordinelor de chemare a rezerviştilor la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război şi a rezerviştilor voluntari la mobilizare sau la război.(4) Chemarea rezerviştilor voluntari pentru actualizarea datelor de evidenţă se face prin ordin de chemare pentru clarificarea situaţiei militare, întocmit potrivit normelor de evidenţă militară. Articolul 45(1) În situaţiile în care motivele chemării şi/sau perioadele de desfăşurare ale instruirilor se modifică, se întocmeşte şi se înmânează un nou ordin de chemare, cu respectarea termenului prevăzut la art. 21 alin. (4) din Lege.(2) La înmânarea noului ordin de chemare se reţine vechiul ordin de chemare. Articolul 46În situaţiile prevăzute la art. 21 alin. (3) lit. c) din Lege, chemarea se face prin delegatul structurii militare în care aceştia sunt încadraţi, care va avea asupra lui delegaţia de serviciu. Articolul 47Pe durata instruirii prevăzută la art. 22 alin. (1) din Lege, programul efectiv de lucru al rezerviştilor voluntari se stabileşte numai în zilele lucrătoare, în limita a 8 ore zilnic. Articolul 48Pe timpul participării la instruire sau la misiuni, între rezerviştii voluntari şi personalul militar în activitate, respectiv personalul civil se stabilesc tipurile de relaţii prevăzute de actele normative specifice în vigoare pentru militari/personalul civil din Armata României. Articolul 49(1) Examenul medical periodic al rezerviştilor voluntari se realizează în baza fişei de examinare medicală tip Ministerul Apărării Naţionale, potrivit metodologiei stabilite prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale.(2) Examenele medicale prin care se asigură supravegherea stării de sănătate a rezerviştilor voluntari se planifică în perioadele premergătoare concentrărilor pentru participare la instruire, de către unităţile sanitare militare, de comun acord cu structurile militare cu care aceştia au încheiate contracte.(3) Expertizarea medico-militară a rezerviştilor voluntari, la examenul medical periodic, se realizează în baza baremului medical aplicabil personalului militar în activitate. Articolul 50(1) Accesul rezerviştilor voluntari la informaţii clasificate este permis în baza documentelor de acces şi cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte.(2) Accesul rezerviştilor voluntari în obiectivele militare, în zonele de securitate şi zonele administrative se face în conformitate cu prevederile Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 9/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 şi 115 bis din 28 februarie 2013. Secţiunea a 3-aDrepturi şi obligaţii pe durata îndeplinirii serviciului militar Articolul 51(1) Rezerviştilor voluntari li se asigură drepturile de echipament stabilite pentru aceştia prin Hotărârea Guvernului nr. 809/1994 privind aprobarea normelor de echipare, în timp de pace, a personalului din instituţiile publice, aparţinând Sectorului de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Rezerviştii voluntari poartă uniforma militară numai pe timpul participării la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni, potrivit Legii.(3) Articolele de echipament pentru rezerviştii voluntari se asigură pe durata contractului şi se păstrează la structura militară în care sunt încadraţi, în perioadele când nu participă la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni, în încăperi special destinate. Articolul 52(1) Pe timpul desfăşurării instruirii iniţiale, a concentrărilor pentru participare la instruire/misiuni sau la alte forme de instruire, rezerviştii voluntari beneficiază de aceleaşi condiţii de cazare prevăzute în actele normative specifice în vigoare pentru personalul militar în activitate.(2) Rezerviştii voluntari, pe timpul cât sunt concentraţi pentru instruire, pot să nu fie încazarmaţi, numai în situaţia în care au domiciliul în localitatea de dislocare a structurii militare unde sunt încadraţi sau în localităţi situate la distanţe mai mici de 50 km, cu decontarea cheltuielilor de transport. Articolul 53Rezerviştii voluntari, pe timpul participării la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni, beneficiază de normele de hrană, sub formă de hrană preparată sau de valoarea financiară neimpozabilă a acestora, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate. Articolul 54(1) Rezerviştii voluntari au obligaţia de a-şi menţine nivelul de pregătire fizică pe timpul cât nu participă la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni.(2) Anual, pe timpul instruirii prevăzute la art. 22 alin. (1) din Lege se execută evaluarea nivelului de pregătire fizică a rezerviştilor voluntari.(3) Evaluarea nivelului de pregătire fizică a rezerviştilor voluntari se realizează pe baza baremelor stabilite pentru personalul militar în activitate prin Regulamentul educaţiei fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.149/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 şi 88 bis din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare. Secţiunea a 4-aAcordarea gradelor, înaintarea în gradul următor şi promovarea în funcţie a rezerviştilor voluntari Articolul 55(1) Rezerviştilor voluntari proveniţi potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b) din Lege li se acordă primul grad militar corespunzător categoriei de personal din care fac parte, la semnarea contractului în această calitate, prin ordine ale comandaţilor care au competenţe în acest sens, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.(2) În formulele de adresare/prezentare şi în înscrisuri se foloseşte expresia „....... (gradul) rezervist voluntar". Articolul 56(1) Rezerviştii voluntari pot fi înaintaţi în gradul următor, de regulă, la finalizarea perioadei de concentrare pentru îndeplinirea unei misiuni sau la reînnoirea/prelungirea contractului, cu respectarea competenţelor prevăzute în actele normative specifice în vigoare.(2) Pe timpul executării contractului, rezerviştii voluntari pot fi înaintaţi în gradul următor cu respectarea stagiilor minime în grad prevăzute de lege pentru personalul militar în rezervă şi numai dacă permite gradul funcţiei de încadrare prevăzută în contract.(3) Pentru a fi înaintaţi în gradul următor, rezerviştii voluntari trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii de studii/cursuri ca şi personalul militar în activitate. Articolul 57(1) Promovarea în funcţie a rezerviştilor voluntari se realizează cu respectarea prevederilor actelor normative specifice referitoare la competenţele de numire în funcţie, după finalizarea cel puţin a primului contract de 4 ani.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), promovarea în funcţie a rezerviştilor voluntari se poate realiza şi înainte de finalizarea primului contract dacă, în cazul desfiinţării funcţiei în care sunt încadraţi sau la încadrarea acesteia cu personal militar în activitate, există posibilitatea încadrării pe o funcţie superioară şi îndeplinesc toate celelalte condiţii legale.(3) Promovarea în funcţie a rezerviştilor voluntari, în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), se realizează prin încheierea unui nou contract pentru funcţia respectivă.(4) Pentru promovarea în funcţie a rezerviştilor voluntari, aceştia trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii de studii/cursuri ca şi personalul militar în activitate. Secţiunea a 5-aÎncetarea serviciului militar în calitate de rezervist voluntar Articolul 58(1) Raporturile de serviciu ale rezerviştilor voluntari încetează prin decizie a comandantului/şefului structurii militare cu care au încheiat contractul.(2) În situaţiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. a), d), e), k), n) p) şi ş) din Lege, decizia se emite la propunerea structurii de resurse umane.
(3) În situaţiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. b), c), h) j), l), m), q) şi s) din Lege, decizia se emite la propunerea comandantului sau şefului direct al rezervistului voluntar.(4) Propunerea pentru încetarea contractului se face prin raport scris, avizat de către consilierul juridic.(5) Decizia de încetare a contractului se consemnează în ordinul de zi pe unitate şi se comunică în scris centrului militar pe a cărui rază de responsabilitate îşi are acesta domiciliul.
Articolul 59În situaţia prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. a) din Lege, data de încetare a contractului este prima zi după expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul. Articolul 60(1) În situaţia prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. b) din Lege, raportul se întocmeşte în 5 zile lucrătoare de la primirea noilor state de organizare sau a unor modificări ale celor actuale.(2) Data de încetare a contractului este, de regulă, cu cel puţin o zi înainte de data intrării în vigoare a ordinelor de desfiinţare ori a noilor state de organizare. Articolul 61(1) Încetarea contractului în situaţia prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. c) din Lege se face în baza aprobării pe raportul scris al rezervistului voluntar adresat comandantului/şefului structurii militare.(2) Data de încetare a contractului este convenită de ambele părţi. Articolul 62În situaţia prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. d) din Lege, contractul încetează la data în care rezervistul voluntar trece la îndeplinirea serviciului militar activ. Articolul 63(1) În situaţia prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. e) din Lege, raportul privind încetarea contractului se întocmeşte până la data de 20 a lunii premergătoare celei în care rezervistul voluntar împlineşte limita de vârstă pentru scoaterea din evidenţa militară ca rezervist.(2) Data de încetare a contractului este ziua în care împlineşte limita de vârstă pentru scoaterea din evidenţa militară ca rezervist. Articolul 64(1) În situaţiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. f) şi r) din Lege, comandantul/şeful structurii militare înştiinţează rezervistul voluntar în cauză despre motivele care stau la baza desfacerii unilaterale a contractului, din iniţiativa Ministerului Apărării Naţionale. (2) Raportul se întocmeşte cu cel puţin 60 de zile înainte de data încetării contractului. Articolul 65(1) În situaţia prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. g) din Lege, contractul încetează la cererea rezervistului voluntar.(2) Rezervistul voluntar care solicită să îi înceteze contractul prin demisie adresează raport scris comandantului/şefului structurii militare în care specifică data de încetare a acestuia.(3) Raportul se aprobă la termenul şi întrunirea condiţiilor legale. Articolul 66(1) În situaţiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. h), i) şi s) din Lege, în raportul cu propunerea pentru încetarea contractului se prezintă motivele încetării acestuia.(2) Raportul se prezintă spre aprobare comandantului/şefului structurii militare în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de sancţionare propusă prin actul de constatare întocmit de către comisia de cercetare.(3) Data de încetare a contractului este a 15-a zi lucrătoare, calculată de la data comunicării deciziei de sancţionare. Articolul 67(1) În situaţia prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. j) din Lege, raportul cu propunerea de încetare a contractului, la care se anexează o copie de pe hotărârea judecătorească, se prezintă comandantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii hotărârii judecătoreşti definitive.(2) Contractul încetează după 15 zile lucrătoare de la data prezentării propunerilor comandantului/şefului structurii militare. Articolul 68În situaţiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. k) şi n) din Lege, raportul se prezintă comandantului structurii militare în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii hotărârii judecătoreşti la care se anexează o copie după aceasta. Articolul 69(1) În situaţia prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. l) din Lege, raportul se prezintă comandantului structurii militare în termen de 3 zile lucrătoare de la data constatării neîndeplinirii condiţiilor de la momentul încheierii contractului.(2) Data de încetare a contractului este la 5 zile lucrătoare de la data aprobării raportului. Articolul 70(1) În situaţia prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. m) din Lege, raportul se prezintă comandantului structurii militare în termen de două zile lucrătoare de la data primirii deciziei autorităţii competente privind retragerea motivată a avizului de securitate la care se anexează o copie de pe aceasta.(2) Contractul încetează după 15 zile lucrătoare de la primirea propunerii. Articolul 71(1) În situaţiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. o) şi p) din Lege, raportul se prezintă comandantului structurii militare în termen de 5 zile lucrătoare de la rămânerea definitivă a deciziei medicale a comisiilor de expertiză medico-militară.(2) Încetarea contractului se dispune în termen de 30 de zile de la data primirii actelor medicale. Articolul 72În situaţia prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. q) din Lege, data încetării contractului corespunde cu data plecării în străinătate. Articolul 73În situaţia prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. ş) din Lege, data încetării contractului este cea consemnată în certificatul de deces.
Secţiunea a 6-aEvidenţa rezerviştilor voluntari Articolul 74(1) Sistemul de evidenţă a rezerviştilor voluntari se constituie în scopul cunoaşterii permanente şi exacte a situaţiei necesarului şi existentului acestei categorii de personal, precum şi a principalelor date necesare evoluţiei în carieră, asigurării drepturilor materiale, financiare şi de altă natură cuvenite acestora, potrivit prevederilor legale.(2) Comandanţii/Şefii structurilor militare au obligaţia să asigure organizarea şi ţinerea evidenţei rezerviştilor voluntari, iar şefii compartimentelor/similare de resurse umane răspund de actualizarea permanentă a datelor şi documentelor de evidenţă militară a rezerviştilor voluntari. Articolul 75(1) Documentul care atestă calitatea de rezervist voluntar este legitimaţia militară.(2) Emiterea, evidenţa, utilizarea şi retragerea legitimaţiilor militare prevăzute la alin. (1) se realizează potrivit prevederilor metodologiilor şi instrucţiunilor specifice, aplicabile personalului militar în activitate.(3) Pentru cadrele militare rezervişti voluntari, în aplicarea metodologiei privind emiterea, utilizarea, retragerea şi evidenţa legitimaţiilor militare, se respectă următoarele particularităţi:a)culoarea cardului este mov pal; b)seriile legitimaţiilor militare sunt reprezentate de înscrisul RzV; c)fotografia se descarcă din cadrul sistemului informatic pentru managementul persoanelor ce încadrează funcţii la război din structurile militare ale Ministerului Apărării Naţionale; d)termenul de emitere a legitimaţiilor militare este de 90 de zile de la semnarea contractului; e)pe durata contractului, în perioadele în care nu participă la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni, legitimaţiile militare se păstrează la structura de resurse umane la care aceştia sunt în evidenţă. Articolul 76(1) La prezentarea pentru participare la instruire sau îndeplinirea unor misiuni, rezerviştii voluntari predau livretele militare compartimentului de resurse umane al structurii militare în care sunt încadraţi, care le păstrează şi le actualizează pe toată durata desfăşurării acestora.(2) La încheierea activităţilor prevăzute la alin. (1), rezerviştilor voluntari li se înmânează livretele militare actualizate cu datele corespunzătoare activităţilor desfăşurate. Articolul 77Rezerviştii voluntari au obligaţia să înştiinţeze de îndată structura militară cu care au încheiat contract despre modificările apărute în datele de evidenţă şi anunţare, în scopul actualizării operative a documentelor de evidenţă nominală şi a bazei de date a sistemului informatic. Articolul 78(1) La încetarea contractului rezerviştilor voluntari şi trecerea acestora în poziţia de rezervişti, în rezerva de mobilizare, documentele de evidenţă ale acestora se trimit centrului militar pe a cărui rază de responsabilitate îşi au domiciliul.(2) În situaţia în care rezerviştii voluntari sunt declaraţi „admis" pentru a urma o formă de îndeplinire a serviciului militar în activitate, documentele de evidenţă ale acestora se trimit structurilor militare unde au fost repartizaţi pentru instruire/formare. Articolul 79(1) Consultarea şi comunicarea de date şi informaţii din sistemul de evidenţă nominală a rezerviştilor voluntari se realizează numai cu aprobarea comandantului/şefului structurii militare la care acestea se păstrează, cu respectarea strictă a prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor personale.(2) Prevederile normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Armata României se aplică şi pentru documentele de evidenţă nominală ale rezerviştilor voluntari. Secţiunea a 7-aDecontarea cheltuielilor de deplasare Articolul 80(1) Rezerviştii voluntari care au domiciliul/reşedinţa în afara perimetrului localităţii de dislocare a structurii militare în care sunt încadraţi sau în care se instruiesc beneficiază de decontarea cheltuielilor de deplasare la chemarea la exerciţii de mobilizare, la concentrare sau la mobilizare, precum şi în alte situaţii prevăzute de Lege.(2) De decontarea cheltuielilor de deplasare beneficiază şi cetăţenii prevăzuţi la art. 14 alin. (5) din Lege, la prezentarea pentru participarea la programul de instruire iniţială, dacă au domiciliul/reşedinţa în afara perimetrului localităţii de dislocare a structurii militare în care se desfăşoară acesta. (3) La încheierea activităţilor pentru care au fost chemaţi, celor care se încadrează în prevederile alin. (1) şi/sau (2) li se asigură documente militare de transport sau sume în numerar pentru deplasarea în localităţile de domiciliu/reşedinţă. Articolul 81(1) Deplasarea rezerviştilor voluntari şi a cetăţenilor prevăzuţi la art. 14 alin. (5) din Lege, în condiţiile prevăzute la art. 80 alin. (1) şi (2), se poate realiza cu categoriile de mijloace de transport în comun la care au dreptul, aparţinând operatorilor economici autorizaţi pentru a presta servicii de transport de persoane, denumiţi în continuare transportatori, sau cu mijloace auto personale.(2) Cheltuielile de deplasare se calculează pentru distanţa dintre localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea de dislocare a structurii militare în care este încadrat cel în cauză sau în care se instruieşte, pe drumul cel mai scurt cu mijlocul de transport ales.(3) Valoarea cheltuielilor de deplasare reprezintă, după caz:a)pentru deplasarea cu mijloace de transport în comun - suma valorilor legitimaţiilor de călătorie emise de către transportatori, la care se adaugă sumele plătite pentru comisioane percepute de agenţiile de voiaj şi/sau ca taxe specifice pentru călători, reglementate în legislaţia naţională; b)pentru deplasarea cu mijloace auto personale - contravaloarea carburantului consumat pe distanţa prevăzută la alin. (2), în cuantumul prevăzut de reglementările în vigoare aplicabile personalului militar în activitate, la care se pot adăuga sumele plătite ca taxe de autostradă, taxe de transbordare sau alte taxe specifice reglementate în legislaţia naţională. (4) Nu fac obiectul decontării următoarele categorii de cheltuieli:a)taxe percepute suplimentar pentru depăşirea limitei de greutate a bagajelor de mână; b)taxe percepute suplimentar de agenţiile de voiaj pentru diferite servicii prestate; c)amenzi pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei rutiere în vigoare. (5) Cuantumul sumei în numerar asigurată în condiţiile art. 80 alin. (3) este egal cu contravaloarea documentelor militare de transport la care au dreptul cei în cauză. Articolul 82(1) Decontarea cheltuielilor de deplasare se realizează în baza ordinului de chemare, a legitimaţiilor de călătorie şi a altor documente justificative, după caz.
(2) Pentru admiterea la decontare a legitimaţiilor de călătorie, acestea trebuie să aibă înscrise denumirea transportatorului, preţul şi data efectuării călătoriei.
(3) Documentele justificative prevăzute la alin. (1) sunt:a)bon fiscal/chitanţă eliberat(ă) de staţia de alimentare cu carburanţi, din care să rezulte preţul de achiziţie al carburantului la data alimentării; b)bonuri fiscale/chitanţe eliberate la plata taxelor prevăzute la art. 81 alin. (3); c)nota personală, anexată la ordinul de chemare, în care se menţionează ruta şi numărul de kilometri parcurşi - numai la deplasarea cu mijloace auto personale.
(4) În toate situaţiile, legitimaţiile de călătorie şi documentele prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) se admit la decontare numai dacă data înscrisă pe acestea este anterioară cu cel mult 24 de ore faţă de data înscrisă în ordinul de chemare.
Articolul 83
(1) Decontarea cheltuielilor de deplasare ale rezerviştilor voluntari în condiţiile prezentelor norme se realizează de către structurile militare în care aceştia sunt încadraţi, iar cele ale cetăţenilor prevăzuţi la art. 14 alin. (5) din Lege, de către structurile militare în care desfăşoară programul de pregătire iniţială, în termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentării documentelor prevăzute la art. 82 alin. (1).
(2) Pentru asigurarea drepturilor de decontare a cheltuielilor de deplasare, structurile militare prevăzute la alin. (1) şi centrele militare solicită de la structurile teritoriale abilitate, anual, până la 1 decembrie, sau ori de câte ori este nevoie, lista operatorilor economici licenţiaţi să presteze servicii de transport de persoane şi datele de identificare socială/fiscală ale acestora.
(3) Lista operatorilor economici prevăzută la alin. (2) se aduce la cunoştinţa rezerviştilor voluntari, prin grija structurilor militare în care sunt încadraţi, respectiv a cetăţenilor prevăzuţi la art. 14 alin. (5) din Lege, prin grija centrelor militare.
(4) În sensul prezentelor norme, prin structuri teritoriale abilitate se înţelege organismele şi agenţiile teritoriale ale autorităţilor şi instituţiilor publice care acordă licenţe de transport rutiere, feroviare, aeriene şi navale, potrivit legii.
(5) Structurile militare care nu au structură financiar-contabilă înaintează eşalonului în a cărui asigurare financiară se află, în termen de 5 zile de la prezentarea rezerviştilor voluntari, documentele de călătorie şi pe cele justificative ale acestora.
Articolul 84
(1) Pe durata participării la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni, rezerviştii voluntari au aceleaşi drepturi de transport ca şi personalul militar în activitate, corespunzătoare categoriei de personal din care fac parte, conform normelor metodologice în vigoare.
(2) Cetăţenii prevăzuţi la art. 14 alin. (5) din Lege, pe durata programului de instruire iniţială, au drepturile de transport corespunzătoare soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, conform normelor metodologice în vigoare.
Secţiunea a 8-aPrezentarea publică a informaţiilor militare de către rezerviştii voluntari Articolul 85
(1) Prin informaţii militare, în sensul dispoziţiilor art. 10 alin. (3) din Lege, se înţelege informaţiile referitoare la instituţia militară sau cele din interiorul acesteia, care se gestionează potrivit prevederilor Instrucţiunilor privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 76/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 17 iunie 2016.
(2) Rezerviştii voluntari respectă prevederile instrucţiunilor menţionate la alin. (1) pe toată durata derulării contractului în această calitate, atât pe timpul participării la instruire sau la misiuni, cât şi în perioada când nu participă la aceste activităţi.
Articolul 86
(1) Orice opinie personală postată în conturile individuale ale rezerviştilor voluntari, deschise în nume propriu pe reţelele de socializare, nu este considerată ca reprezentând punctul de vedere al instituţiei militare.
(2) Postările rezerviştilor voluntari pe conturile personale nu trebuie să aducă prejudicii de imagine instituţiei militare, trebuie să respecte regulile de comportament asumate, prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la statutul cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti.
(3) Rezerviştii voluntari răspund pentru comportamentul şi postările personale în mediul on-line, conform normelor şi regulamentelor militare în vigoare şi ale prevederilor cadrului normativ naţional, potrivit cărora spaţiul virtual este definit ca fiind spaţiu public.
Capitolul IVDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 87Comandanţii/Şefii structurilor militare stabilite potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) răspund de pregătirea personalului, de asigurarea bazei materiale şi a infrastructurii necesare formării, respectiv a instruirii rezerviştilor voluntari repartizaţi. Articolul 88Anexele nr. 1-7b fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. ANEXA Nr. 1la normele metodologice Model - ROMÂNIA NECLASIFICAT MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplarul nr. Unitatea Militară nr. ....... CONTRACT pentru îndeplinirea serviciului militar în calitate de rezervist voluntar Nr. .......... din............ A. Părţile contractului Ministerul Apărării Naţionale, prin U.M........ ................ ................ ........, cu sediul în ........ ................ ................ ............, (indicativul numeric) (adresă/localitate/judeţ) telefon ........ ........ ........., reprezentată legal prin ........ ................ ................ ........, în calitate de ........ ................ ................ ........... (nr. telefon) (gradul, numele şi prenumele) (funcţia) şi domnul/doamna ........ ................ ................ ........., domiciliat(ă) în localitatea ........ ............, str. ........ ........ ........ nr. ...., bl. ......., (gradul, numele şi prenumele) sc. ...., ap. ...., judeţul ........ .............., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria ......... nr. ........ ........., eliberat(ă) de ............. la data de ........ .........., CNP ........ ................, denumit în continuare rezervist voluntar, am încheiat prezentul contract în următoarele condiţii: B. Obiectul contractului Îndeplinirea serviciului militar în rezervă, în calitate de rezervist voluntar, prin încadrarea unei funcţii prevăzute în statul de organizare al U.M. nr. ........ ................ ................ ................ ........ ......... (indicativul numeric şi localitatea de dislocare) C. Funcţia ........ ................ ................ ................ ................ ............., (denumirea funcţiei, fără detalii referitoare la conexiuni, elemente de salarizare etc.) cu specificaţiile şi atribuţiile prevăzute în Fişa postului înregistrată cu nr. ........... D. Criterii de evaluare a activităţii profesionale conform prevederilor ........ ................ ................ ...............(Se înscrie, după caz, Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 122/2014 privind aprobarea Metodologiei întocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din structurile Ministerului Apărării Naţionale, pe timp de pace, cu completările ulterioare, pentru cadre militare, sau Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 39/2010 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, cu modificările şi completările ulterioare, pentru gradaţi şi soldaţi.) E. Riscuri specifice postului conform prevederilor din Fişa postului nr............F. Durata contractului pe durată determinată, de la data de ........ .......... până la data de ........ ........ ..........G. Durata concediului de odihnă pentru perioada participării la instruire: concediu de odihnă, proporţional cu numărul de zile de participare efectivă;

pentru perioada participării la misiuni în afara teritoriului naţional: concediul de odihnă suplimentar, conform prevederilor art. 16 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, cu completările ulterioare;

pentru perioada cât nu participă la instruire/misiuni: nu se acordă.H. Condiţiile de acordare a preavizului şi durata acestuia 60 de zile, în condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (2) din Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari.I. Veniturile salariale şi periodicitatea plăţii acestora soldă de funcţie şi de grad, pentru numărul de zile de participare efectivă la instruire/misiuni, în situaţiile prevăzute la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 270/2015;

indemnizaţie lunară în cuantum de 10% din suma reprezentând solda de funcţie pe care sunt încadraţi, conform contractului încheiat şi solda gradului deţinut, în perioada în care nu participă la instruire sau la misiuni în cadrul structurilor în care sunt încadraţi;

drepturi salariale stabilite potrivit art. 77 alin. (1) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 21 alin. (2) din Legea nr. 270/2015; primă de fidelitate - în condiţiile art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 270/2015.J. Durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi zile/an zilnic 8 h; 5 zile/săptămână.K. Formarea profesională cursuri de specializare/perfecţionare, .......L. Mobilitate executarea atribuţiilor de serviciu nu se realizează într-un loc stabil de muncă. În acest caz, angajatul beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport şi de indemnizaţie de delegare/detaşare.M. Păstrarea confidenţialităţii pe toată durata contractului individual de muncă şi după încetarea acestuia, angajatul nu transmite date sau informaţii de care a luat cunoştinţă în timpul executării contractului, în condiţiile stabilite de lege şi de actele normative în vigoare.N. Comunicările în scris prin ordine de chemare - pentru concentrări pentru participarea la instruire sau la misiuni, precum şi pentru actualizarea datelor de evidenţă;

prin raport - pentru cereri sau alte situaţii.O. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor O.1. Ministerul Apărării Naţionale are, în principal, următoarele drepturi: a)să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor funcţionale; b)să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii şi Regulamentului disciplinei militare; c)să beneficieze de capacitatea de muncă a rezervistului voluntar în funcţia repartizată, pe o perioadă de .... ani, în condiţiile legii şi ale prezentului contract.O.2. Rezervistul voluntar are, în principal, următoarele drepturi: a)hrană, echipament şi materiale de întreţinere şi alte drepturi materiale gratuite, pe timpul participării la instruire şi la îndeplinirea unor misiuni; b)drepturi băneşti, acordate în condiţiile legii şi ale prezentului contract; c)condiţii de instruire/pregătire prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru personalul militar în activitate, la chemarea la concentrare pentru îndeplinirea unor misiuni; d)asistenţă medicală şi medicamente gratuite, în condiţiile plăţii contribuţiei stabilite de lege.O.3. Ministerului Apărării Naţionale îi revin, în principal, următoarele obligaţii: a)să înmâneze rezervistului voluntar ordinele de chemare în termenele prevăzute de lege; b)să acorde rezervistului voluntar toate drepturile ce decurg din prezentul contract şi din actele normative în vigoare; c)să reţină şi să vireze contribuţiile datorate de angajat şi de angajator, pentru perioada în care rezervistul voluntar participă la instruire şi la îndeplinirea unor misiuni, conform legii; d)să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice necesare formării şi perfecţionării pregătirii militare şi de specialitate a rezervistului voluntar; e)să informeze rezervistul voluntar asupra condiţiilor de pregătire, drepturilor şi obligaţiilor acestuia pe timpul participării la instruire; f)să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă pregătirea militară efectuată; g)să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal.O. 4. Rezervistului voluntar îi revin, în principal, următoarele obligaţii a)să se prezinte la data, ora şi locul prevăzute în ordinele de chemare; b)să îşi însuşească cunoştinţele şi să îşi formeze deprinderile în arma/serviciul sau specialitatea militară în care se instruieşte; c)să respecte prevederile legilor ţării, jurământului militar, regulamentelor militare şi celorlalte acte normative în vigoare care reglementează activitatea în şcolile de aplicaţie ale armelor/centrele de pregătire/unităţile de instrucţie; d)să folosească cu eficienţă baza materială şi celelalte bunuri materiale de instruire existente în structura militară şi să le păstreze în stare de funcţionare; e)să manifeste în toate împrejurările o comportare demnă şi civilizată, să apere onoarea şi demnitatea de militar, să aibă o ţinută militară regulamentară şi să nu săvârşească abateri disciplinare; f)în cazul încetării raporturilor de serviciu cu Ministerul Apărării Naţionale în condiţiile art. 27 alin. (1) lit. g) - m), q) şi s) din Legea nr. 270/2015, să restituie cheltuielile pentru selecţie şi instruire iniţială*), proporţional cu perioada din contract**) rămasă neexecutată, precum şi integral prima de fidelitate acordată.P. Dispoziţii finale Orice modificare privind clauzele contractuale***) în timpul executării contractului impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte****). Prezentul contract se suspendă de drept la instituirea stării de asediu, precum şi la declararea stării de mobilizare sau a stării de război, potrivit legii. Comandantul/Şeful U.M. nr. ....., Rezervist voluntar, ........ ................ ................ .......... ........ ................ .............. (gradul, numele şi prenumele) (gradul, numele şi prenumele) Consilier juridic, ........ ................ ............... (gradul, numele şi prenumele) *) Pentru rezerviştii voluntari care se încadrează în prevederile art. 15 alin. (3) din Legea nr. 270/2015, în clauza prevăzută la subparagraful O.4. lit. f), în locul cheltuielilor pentru instruire iniţială se va menţiona restituirea cheltuielilor generate de acordarea drepturilor de echipament în condiţiile art. 51 din normele metodologice. **) În cazul în care încetarea raporturilor de muncă cu Ministerul Apărării Naţionale survine pe timpul executării celui de-al doilea contract sau ulterior, se restituite doar prima de fidelitate acordată la încheierea contractului respectiv. ***) Clauzele prevăzute în prezentul model sunt orientative, comandanţii structurilor beneficiare putând adapta conţinutul acestora la particularităţile fiecărei situaţii în parte. ****) În conţinutul contractului se consemnează numai informaţii neclasificate. ANEXA Nr. 2la normele metodologice Model - ROMÂNIA SECRET DE SERVICIU MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE (după completare) Denumirea structurii Exemplar nr. ......... Nr. .............. din ............ SITUAŢIE CENTRALIZATOARE cu funcţiile stabilite pentru a fi încadrate cu rezervişti voluntari, în structurile din subordinea ........ .........

Nr. crt. Judeţul U.M. Garnizoana Gradul Arma Codul specialităţii militare Denumirea specialităţii militare Numărul de funcţii propuse pentru planul de recrutare Observaţii
I. OFIŢERI
1. Braşov 01149 Braşov Cpt. Auto 006 Auto 2
... ... ... ... ... ... ... ...
II. MAIŞTRI MILITARI
... ... ... ... ... ... ... ...
III. SUBOFIŢERI
... ... ... ... ... ... ... ...
IV. GRADAŢI-SOLDAŢI
... ... ... ... ... ... ... ...

Şeful ........ ................ ................ ................ ........ .............. (denumirea structurii cu atribuţii pe linia asigurării cu resurse umane) Întocmit Gradul ........ ................ ................ Gradul ........ ................ ............ (prenumele şi numele) (prenumele şi numele) Tf. serviciu ANEXA Nr. 3la normele metodologice Model - ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Centrul Militar ........ ............... Denumirea şi ştampila structurii la care candidatul şi-a modificat opţiunea: ................ CERERE DE ÎNSCRIERE Subsemnatul(a)*), ........ ................ ................ ................ ................ ..........., născut/ă în anul .............., luna ........., ziua ..., (numele, prenumele tatălui şi prenumele candidatului/candidatei) în localitatea ........ .........., judeţul/sectorul ........ ........., de cetăţenie**) ........ .........., naţionalitate ........ ........, starea civilă ........ ........., legitimat(ă) cu BI/CI seria ..... nr. ........ ........., eliberat(ă) de ........ ........ ........ la data de ........ ............, cu domiciliul stabil în localitatea ........ ........ ........, judeţul/sectorul ........ .............., str. ........ ........ ......... nr. ......, bl. ......, sc ......, et. ......, ap. ......, telefon ........ ........., cod numeric personal: I–I–I–I–I–I–I–I–I–I–I–I–I–I, având următoarele studii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ .........., (ultima formă de învăţământ absolvită: denumirea, localitatea şi anul absolvirii) ocupaţia actuală: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............., (funcţia/ocupaţia şi locul de muncă/instituţia de învăţământ) situaţia militară***): ........ ..............., fiul/fiica lui ........ ................ ..........., şi al/a ........ ................ .........., (prenumele tatălui) (prenumele mamei) solicit să particip la selecţia pentru îndeplinirea serviciului militar în calitate de****): 1. ofiţer rezervist voluntar  2. maistru militar rezervist voluntar  3. subofiţer rezervist voluntar  4. soldat/gradat rezervist voluntar  arma/serviciul şi specialitatea militară sau specializarea: 1. ........ ................ ................ ................ ................ .......... alte opţiuni: 2. ........ ................ ................ ................ ................ .......... (arma/serviciul şi specialitatea militară sau specializarea) 3. ........ ................ ................ ................ ................ .......... (arma/serviciul şi specialitatea militară sau specializarea) pe o funcţie corespunzătoare din cadrul: 1. U.M. nr. ........ ................ ................ ................ ............. (indicativul şi localitatea de dislocare) alte opţiuni: 2. U.M. nr. ........ ................ ................ ................ .............. (indicativul şi localitatea de dislocare) Declar pe propria răspundere că: a)accept investigarea activităţii mele trecute după regulile specifice Ministerului Apărării Naţionale; b)nu sunt în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni; c)nu fac parte din organizaţii aflate în afara legii; d)nu aparţin unor culte sau secte religioase interzise de lege; e)orice boală avută sau găsită în perioada de la examinarea medicală până la finalizarea selecţiei o voi sesiza unităţii sanitare la care am efectuat vizita medicală. În cazul în care nu voi anunţa unitatea sanitară despre boala apărută, iar aceasta va fi descoperită, voi suporta consecinţele legale; f)îmi asum toate riscurile ce pot surveni în timpul parcurgerii procesului de selecţie, ca urmare a stării de graviditate/maternitate.În cazul în care voi fi declarat(ă) admis(ă), mă oblig să semnez angajamentul/contractul*****) cu Ministerul Apărării Naţionale, de care am luat cunoştinţă, în caz contrar mă oblig să restitui cheltuielile generate de recrutarea şi selecţia mea. Declar că îmi asum răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezentul acord, iar în situaţia în care acestea nu corespund realităţii voi suporta consecinţele legale. Semnătura candidatului/candidatei ........ ................ ................ ............ Data ........ ................ ........ ........... *) În cazul în care numele a fost schimbat, se va indica şi numele anterior. **) Se trec toate cetăţeniile deţinute. ***) Se înscrie una dintre următoarele situaţii: „rezervist", „cetăţean încorporabil" sau „cetăţean fără obligaţii militare"; rezerviştii înscriu inclusiv gradul, arma şi specialitatea militară deţinute în această calitate, conform datelor înscrise în livretul militar. ****) Se bifează o singură opţiune. *****) După caz. ANEXA Nr. 4la normele metodologice ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Testul de evaluare a nivelului de pregătire fizică pentru rezerviştii voluntari

Vârsta Probe/Sex Grupa I (până la 31 ani) Grupa a II-a (31-35 ani) Grupa a III-a (36-40 ani) Grupa a IV-a (41-45 ani) Grupa a V-a (46-50 ani) Grupa a VI-a (peste 51 ani)
Flotări (repetări) M 12 10 8 6 4 2
F 6 5 4 3 2 1
Abdomene (repetări) M 18 16 14 12 10 8
F 14 12 10 8 6 4
Alergare de rezistenţă 2.000 m M 12’00" 12’30" 13’00" 13’30" 14’00"
1.000 m 8’00"
2.000 m F 14’00" 14’30" 15’00"
1.000 m 08’00" 08’30" 09’00"

NOTE: 1. Toate probele se execută în aceeaşi zi. 2. Personalul execută probele în echipament sportiv. 3. Pentru a fi declarat „admis", personalul trebuie să participe la toate probele şi să obţină baremul minim la fiecare probă (baremul specificat în tabele pentru a fi declarat „admis"). 4. Modul de execuţie a probelor: abdomenele - poziţia iniţială: culcat dorsal cu mâinile la ceafă, sprijin la nivelul gleznelor. Se execută flexii ale abdomenului pe coapse, timp de două minute. În intervalul celor două minute se pot face pauze, dar sunt permise numai atunci când se ajunge în poziţia iniţială;

flotările - poziţia iniţială: sprijin culcat facial, pe ambele braţe. Se execută flexii ale braţelor pe antebraţe până ce acestea fac între ele un unghi de 90°, timp de două minute. În intervalul celor două minute se pot face pauze, dar sunt permise numai atunci când se ajunge în poziţia iniţială;

alergarea - se execută pe cât posibil în teren plat, startul dându-se din picioare. În condiţii grele de teren şi pe timp nefavorabil - teren moale, cu apă, gheaţă, lapoviţă, ger, caniculă - baremele prevăzute se măresc cu câte 15 secunde pentru fiecare 1.000 metri.5. Ordinea de executare a probelor: flotări, abdomene şi alergare 6. După testarea unui grup sau colectiv la o probă se trece imediat la testarea pentru proba următoare, în aceeaşi ordine de execuţie, pentru proba de alergare acordându-se un timp de 15-20 de minute pentru încălzirea specifică. 7. Pentru departajarea personalului din punctul de vedere al nivelului de pregătire fizică, se va utiliza ca algoritm de calcul pe fiecare probă astfel: pentru fiecare repetare executată în plus faţă de baremul minim la proba de abdomene, se adaugă câte 1 punct;

pentru fiecare repetare executată în plus faţă de baremul minim la proba de flotări, se adaugă câte 2 puncte;

pentru fiecare 5 secunde obţinute sub baremul minim la proba de alergare, se adaugă câte 1 punct.8. Vârstele cuprinse în tabel sunt exprimate în ani împliniţi. ANEXA Nr. 5la normele metodologice Model - ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE NECLASIFICAT Unitatea Militară nr. .......... Exemplarul nr. ......... ANGAJAMENT pentru efectuarea programului de instruire iniţială În baza prevederilor art. 14 alin. (5) din Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari, subsemnatul/ subsemnata, ........ ................ ................, cu domiciliul în ........ ........ ............, str. ........ ........ ............ nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ......., judeţul/sectorul ........ ................ ............, declar că mă angajez să parcurg întregul program de pregătire iniţială, astfel: 1. în perioada ........ ................ ................ ................ ......... la U.M. nr. ........ ................ ................ ................ ........ ............; (ziua, luna, anul de la/până la) (indicativul unităţii şi localitatea de dislocare) 2. în perioada ........ ................ ................ ................ ......... la U.M. nr. ........ ................ ................ ................ ........ ............; (ziua, luna, anul de la/până la) (indicativul unităţii şi localitatea de dislocare) 3. în perioada ........ ................ ................ ................ ......... la U.M. nr. ........ ................ ................ ................ ........ ............ (ziua, luna, anul de la/până la) (indicativul unităţii şi localitatea de dislocare) şi mă oblig: a)să nu mă sustrag de la activităţile specifice programului de pregătire iniţială şi să manifest interes pentru însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor specifice pe parcursul programului de instruire iniţială; b)să respect prevederile legilor ţării, ale regulamentelor militare şi ale celorlalte acte normative în vigoare care reglementează activitatea în şcolile de aplicaţie ale armelor/centrele de pregătire/unităţile de instrucţie; c)să manifest în toate împrejurările un comportament demn şi civilizat, să apăr onoarea şi demnitatea militară, să am o ţinută militară regulamentară şi să nu săvârşesc abateri disciplinare; d)după absolvirea programului de instruire iniţială, în termen de ....... zile, să închei contract pe o durată de 4 (patru) ani cu Ministerul Apărării Naţionale; e)să restitui cheltuielile ocazionate de recrutarea, selecţia şi instruirea mea, efectuate de Ministerul Apărării Naţionale, dacă:renunţ la parcurgerea programului de pregătire iniţială înainte de finalizarea acestuia; sunt eliminat din programul de pregătire iniţială ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului angajament; sunt eliminat din programul de pregătire iniţială ca urmare a condamnării mele pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie sau din culpă prin hotărâre judecătorească definitivă.Comandantul/Şeful U.M. nr. ....., Candidat, ........ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ........ ........... (gradul, numele şi prenumele) (gradul, numele şi prenumele)

Carte de identitate
Seria ........... nr. ........
Eliberată de ..........
La data de ................

Consilier juridic, ........ ................ ........ .......... (gradul, numele şi prenumele) Prezentul angajament s-a înregistrat la numărul ............... din ........ ........., după ce în prealabil s-a verificat identitatea candidatului. ANEXA Nr. 6la normele metodologice ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE NECLASIFICAT Unitatea Militară nr. .......... Exemplarul nr. ........ METODOLOGIA privind determinarea cheltuielilor efectuate pe timpul recrutării şi selecţiei 1. Cheltuielile efectuate pe timpul recrutării şi selecţiei reprezintă cheltuieli efectuate de Ministerul Apărării Naţionale cu: a)hrănirea; b)cazarea; c)transportul; d)examinarea medicală în condiţiile art. 26 şi 27 din normele metodologice, după caz; e)consumul bunurilor materiale utilizate în procesul de selecţie pentru activităţile prevăzute la art. 19, 27 şi 30 din normele metodologice, după caz.2. Stabilirea cuantumului cheltuielilor efectuate este în responsabilitatea centrelor militare. 3. Cercetarea administrativă şi recuperarea cheltuielilor prevăzute la pct. 1 se execută în conformitate cu prevederile actelor normative referitoare la răspunderea materială a militarilor. ANEXA Nr. 7ala normele metodologice Model -ORDIN DE CHEMARE A REZERVIŞTILOR VOLUNTARI LA CONCENTRARE ROMÂNIA SERIA ............. Nr. ........ .......... MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Unitatea Militară nr. ........ DOVADA DE ÎNMÂNARE a ordinului de chemare a rezerviştilor voluntari la concentrare ........ ................ ................ ............., domiciliat în ........ ........, str. ................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ....., ap. ......., (gradul, numele şi prenumele) judeţul/sectorul ........ ........ ............, telefon ........ ........ .............., am primit ordinul de chemare a rezerviştilor voluntari la concentrare, seria ........ .......... nr. ........ ......... . Data primirii ........ .............. Semnătura de primire ........ ........ ROMÂNIA SERIA ............. Nr. ........ .......... MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Unitatea Militară nr. ........ DOVADA DE ÎNCUNOŞTINŢARE pentru prezentarea rezerviştilor voluntari la concentrare ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............., am fost încunoştinţat astăzi, ........ ................ ............., (gradul, numele, prenumele tatălui şi prenumele) (ziua, luna, anul, ora) de către ........ ................ ........ şi mă oblig a mă prezenta la locul şi termenele prevăzute în ordinul de chemare pe care îl posed. (numele şi prenumele) Semnătura rezervistului voluntar ........ ........ ........... ROMÂNIA SERIA ............. Nr. ........ .......... MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Unitatea Militară nr. ........ ORDIN de chemare a rezerviştilor voluntari la concentrare Domnul/Doamna ........ ................ ................ ........ ........., domiciliat/ă în ........ ........ ........., str. ................ nr. ..., (gradul, numele, prenumele tatălui şi prenumele) bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........ ........ ..........., legitimat/ă cu B.I./C.I. seria ... nr. ........ ............., eliberat/ă de .............., şi livret militar seria ............... nr. ........ ..............., se prezintă la datele menţionate mai jos la U.M. nr. ................ din garnizoana ........ ........ ........, în baza Contractului de rezervist voluntar nr. ........ ........... din ........ ............, pentru a participa la concentrarea pentru: 1. instruire în perioada ........ ........ ............; 2. misiune în perioada ........ ................ ........ .............; 3. alte forme de instruire/activităţi, în perioada ........ ................ ........ .............; 4. îndeplinirea unor misiuni pe timpul stării de urgenţă, începând cu data ........ ........, ora ................ . COMANDANTUL UNITĂŢII MILITARE NR. ........ ......... L.S. ........ ........ .............. Versoul ordinului de chemare: OBLIGAŢIILE POSESORULUI ORDINULUI DE CHEMARE LA CONCENTRARE 1. Despre obligativitatea prezentării la data, ora şi locul de prezentare prevăzute în ordin, înştiinţaţi angajatorul cu care aveţi încheiate raporturi de muncă sau de serviciu, astfel: pentru instruirile prevăzute în contractul încheiat în condiţiile legii, înştiinţarea se face cu cel puţin 15 zile înainte de data prezentării la concentrare;

pentru concentrările în vederea participării la misiuni sau instruiri cu o durată mai mare de 15 zile, înştiinţarea se face cu cel puţin 45 de zile înainte de termenul prevăzut pentru prezentarea la concentrare;

pentru îndeplinirea unor misiuni pe timpul stării de urgenţă, înştiinţarea se face imediat după primirea ordinului de chemare.2. La prezentarea la unitate veţi avea asupra dumneavoastră: prezentul ordin de chemare; livretul militar; actul de identitate; permis de conducere/documente de atestare a calificării; documente de călătorie; actele medicale pe care le posedaţi (carnet de sănătate, bilet de ieşire din spital, certificat de concediu medical, decizia de pensionare pe caz de boală etc.); obiecte de igienă personală.3. Pierderea/Distrugerea/Furtul prezentului ordin de chemare se anunţă imediat unităţii militare emitente. ANEXA Nr. 7bla normele metodologice Model -ORDIN DE CHEMARE A REZERVIŞTILOR VOLUNTARI LA EXERCIŢII ŞI ANTRENAMENTE DE MOBILIZARE ROMÂNIA SERIA ............. Nr. ........ .......... MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Unitatea Militară nr. ........ DOVADA DE ÎNMÂNARE a ordinului de chemare a rezerviştilor voluntari la exerciţii şi antrenamente de mobilizare Subsemnatul, ........ ................ ................ ........, domiciliat în ........ ............, str. ............... nr. .., bl. ........., sc. ......., (gradul, numele şi prenumele) et. ......., ap. ........, judeţul/sectorul ........ ........, telefon ........ ........., am primit ordinul de chemare a rezerviştilor voluntari la exerciţii/antrenamente de mobilizare, seria .......... nr. ........ ......... . Data primirii ........ ............. Semnătura de primire ........ ........ ROMÂNIA SERIA ............. Nr. ........ .......... MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Unitatea Militară nr. ........ ORDIN DE CHEMARE a rezerviştilor voluntari la exerciţii şi antrenamente de mobilizare În baza prevederilor art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari, precum şi ale art. 67 alin. (2) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, domnul/doamna ........ ................ ................ ................ ..........., domiciliat/ă în ........ ................, str. ........ ......... nr. ........., (gradul, numele, prenumele tatălui şi prenumele) bl. ......., sc. ......, et. ........, ap. .........., judeţul/sectorul ..............., legitimat/ă cu C.I. seria ........... nr. ........ ........, eliberat/ă de ........ .............., şi livret militar seria ........... nr. ........ ............., se prezintă în data de ........ ........ ........., ora .............., la ........ ................ ................ ................ ........ .........la adresa ........ ................ ........ .............., pentru a participa la un (indicativul U.M. şi localitatea de dislocare) exerciţiu/antrenament de mobilizare, care se desfăşoară în perioada ........ ................ ........ ............ . COMANDANTUL UNITĂŢII MILITARE NR. ............. L.S. ........ ........ ........ Versoul ordinului de chemare: OBLIGAŢIILE POSESORULUI ORDINULUI DE CHEMARE LA EXERCIŢII ŞI ANTRENAMENTE DE MOBILIZARE 1. Despre obligativitatea prezentării la data, ora şi locul de prezentare prevăzute în ordin, înştiinţaţi imediat angajatorul cu care aveţi încheiate raporturi de muncă sau de serviciu. 2. La prezentarea la unitate veţi avea asupra dumneavoastră: prezentul ordin de chemare;

livretul militar;

actul de identitate;

permis de conducere/documente de atestare a calificării;

documente de călătorie;

actele medicale pe care le posedaţi (carnet de sănătate, bilet de ieşire din spital, certificat de concediu medical, decizia de pensionare pe caz de boală etc.);

obiecte de igienă personală.3. Pierderea/Distrugerea/Furtul prezentului ordin de chemare se anunţă imediat unităţii militare emitente.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 25/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 25 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu