Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3843 din 26.04.2012

privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina opţională „Fii activ, pregăteşte-ţi accesul către succes!“
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 330 din 16 mai 2012SmartCity1

În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă programa şcolară pentru disciplina opţională „Fii activ, pregăteşte-ţi accesul către succes!“. Programa este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Începând cu anul şcolar 2012-2013, programa şcolară menţionată la art. 1 poate fi utilizată în învăţământul liceal, ca ofertă naţională de curriculum la decizia şcolii sau în cadrul temelor incluse în activitatea corespunzătoare ariei curriculare „Consiliere şi orientare“. Articolul 3Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Cătălin Ovidiu Baba ANEXĂPROGRAMA ŞCOLARĂ pentru disciplina opţională „Fii activ, pregăteşte-ţi accesul către succes!“ [Curriculum pentru învăţământ liceal] NOTĂ DE PREZENTARE Programa şcolară pentru disciplina „Fii activ, pregăteşte-ţi accesul către succes! reprezintă o ofertă curriculară opţională pentru învăţământul liceal, proiectată pentru un buget de timp de o oră/săptămână, pe durata unui an şcolar. Programa şcolară se poate studia în cadrul curriculumului la decizia şcolii sau în cadrul temelor incluse în activitatea corespunzătoare ariei curriculare „Consiliere şi orientare“. Prezenta ofertă curriculară aduce o contribuţie importantă la atingerea finalităţilor educaţiei, aşa cum sunt acestea precizate în art. 4 lit. b) şi c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare: „Educaţia şi formarea profesională a copiilor [...] au ca finalitate principală formarea competenţelor [...] necesare pentru [...] ocuparea unui loc de muncă şi participarea la funcţionarea şi dezvoltarea unei economii durabile“. Programa şcolară este construită pentru a pune în practică recomandările unor documente strategice europene1 privind rolul sistemelor de educaţie şi formare în sprijinirea inserţiei profesionale a tinerilor. De asemenea, au fost valorificate recomandările specifice cu privire la serviciile de informare, consiliere şi orientare din documente europene de referinţă: • „Dezvoltarea de puncte de referinţă privind educaţia şi formarea profesională pentru angajabilitate şi privind mobilitatea învăţării“ (The Commission Staff Working Paper on the „Development of benchmarks on education and training for employability and on learning mobility“ (2011) - document care accentuează faptul că „angajabilitatea“ (employability) definită drept combinaţia de factori care asigură progresul în dezvoltarea carierei personale este necesar a fi concret susţinută prin sistemele de educaţie şi formare. În acest sens, pregătirea pentru angajare/carieră presupune „echiparea“ individului cu competenţe-cheie, sprijin pentru dezvoltarea motivaţiei şi înţelegerii unor aspecte legate de piaţa muncii care să le permită tinerilor planificarea şi progresul carierei. Contribuţia informării, consilierii şi orientării este explicit menţionată şi în facilitarea tranziţiei spre piaţa muncii. • Rezoluţiile Consiliului Europei (2004, 2008)2 care subliniază necesitatea facilitării accesului la servicii de consiliere pentru toţi cetăţenii, precum şi rolul important al informării, consilierii şi orientării ca suport concret pentru câştigarea autonomiei învăţării şi sprijin în deciziile individului privind educaţia continuă şi inserţia profesională. 1 Europa 2020 - O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii (2010), Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul regiunilor „Tineretul în mişcare“ - O iniţiativă de eliberare a potenţialului tinerilor de a realiza o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii în Uniunea Europeană (2010), Comunicatul de la Bruges privind intensificarea cooperării europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale pe perioada 2011-2020 (2011) 2 http://register.consilium.eu.int/pdf/en/04/st09/st09286.en04.pdf (2004) http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st15/st15030.en08.pdf (2008) Programa şcolară îşi propune să contribuie la dezvoltarea următoarelor domenii de competenţe-cheie, menţionate în Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare: competenţe sociale şi civice; competenţe antreprenoriale; competenţa de a învăţa să înveţi; competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere.Structura programei şcolare include următoarele elemente: • Nota de prezentare • Competenţe generale • Competenţe specifice şi conţinuturi • Sugestii metodologice • Bibliografie şi bibliografie selectivă (pentru cadrele didactice). Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini dobândite prin învăţare, care permit identificarea şi rezolvarea în contexte diverse a unor probleme caracteristice unui anumit domeniu. Competenţele generale se formează, în cazul nostru, pe parcursul unui an şcolar şi reflectă necesitatea explorării dezvoltării personale/a carierei, abilităţilor şi atitudinilor de informare/învăţare în vederea descoperirii şi experimentării potenţialului şi resurselor proprii, pentru a deveni o persoană responsabilă, autonomă, creativă şi independentă, capabilă să îşi planifice şi să ia decizii cu privire la opţiunile şi rutele de educaţie şi dezvoltare profesională. Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale şi constituie etape în dobândirea acestora. Pentru dezvoltarea competenţelor specifice sunt alocate 3-5 ore, în funcţie de complexitatea acestora, de specificul clasei de elevi, dar şi de opţiunile şi metodologia utilizate de cadrul didactic. Conţinuturile selectate, precum şi experienţele de învăţare propuse sunt corelate cu competenţele specifice avute în vedere. În cea mai mare parte, conţinuturile prezintă realitatea nemediată privind piaţa muncii, orientând către utilizarea şi valorificarea documentelor, tipizatelor şi a procedurilor uzuale din domeniu. Conţinuturile sunt structurate pe 5 module tematice, specifice domeniului consilierii şi informării pentru carieră: • Modulul I „Vreau să muncesc. Care sunt resursele mele?“ • Modulul II „Căutarea unui loc de muncă. Care sunt informaţiile de care am nevoie şi cum le pot obţine?“ • Modulul III „Primul loc de muncă - documentele de angajare, specificul muncii, antreprenoriat“ • Modulul IV „Sănătatea şi protecţia în muncă“ • Modulul V „Autoeducaţia continuă - un drept şi o responsabilitate“. Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei şcolare pentru proiectarea demersului didactic şi realizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare. Sugestiile metodologice includ metode şi mijloace de învăţământ, exemple de activităţi de învăţare, elemente de evaluare. Prezenta programă şcolară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic să adapteze metodologia propusă, astfel încât acesta să asigure un demers didactic adaptat nevoilor grupului şi tinerilor cu care lucrează. Prezenta ofertă curriculară a fost elaborată luând în considerare posibilitatea valorificării pe piaţa muncii a competenţelor şi cunoştinţelor dobândite de elevi prin studierea conţinuturilor propuse, precum şi pentru sprijinirea intereselor lor educaţionale. În elaborarea programei şcolare au fost respectate principiile de proiectare curriculară specifice curriculumului naţional, valorificându-se propunerile Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Programa şcolară pentru disciplina opţională „Fii activ, pregăteşte-ţi accesul către succes!“ are următoarele finalităţi: informarea elevilor de liceu cu privire la prevederile legislaţiei muncii, din perspectiva angajatului, a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau aflate în şomaj; formarea deprinderilor de explorare a surselor de informare privind locurile de muncă disponibile pe piaţa muncii; stimularea resurselor personale de a lua decizii adecvate propriei structuri psiho-motivaţionale; dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi a atitudinii de responsabilitate faţă de evoluţia profesională proprie; conceperea unei strategii proprii de abordare/reglare a problemelor socioprofesionale şi economice cu care se confruntă elevul.Competenţe generale
1. Valorificarea resurselor personale în stabilirea şi atingerea ţintelor profesionale
2. Demonstrarea abilităţilor de localizare, evaluare şi interpretare a informaţiilor despre piaţa muncii şi despre angajare
3. Conceperea unei strategii proprii de dezvoltare profesională

Valori şi atitudini • Valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor despre sine şi despre piaţa muncii • Responsabilitate şi disponibilitate pentru decizii şi acţiuni pentru privind propria carieră • Autonomie, flexibilitate şi iniţiativă în elaborarea propriului traseu educaţional şi profesional • Atitudine pozitivă, motivaţie şi interes faţă de muncă şi învăţare permanentă Competenţe specifice şi conţinuturi

Competenţe specifice Conţinuturi
1.1. Analizarea relaţiei: caracteristici personale - rezultate şcolare - experienţe de viaţă - aspiraţii profesionale 1.2. Exersarea abilităţilor transferabile necesare în contexte de muncă 3.1. Elaborarea unui plan de dezvoltare a resurselor personale 3.3. Demonstrarea abilităţilor de construire şi utilizare a portofoliului pentru obţinerea unui loc de muncă Modulul I „Vreau să muncesc. Care sunt resursele mele?“ • Resurse personale - Calităţi, limitele personale, interese şi aptitudini, competenţe, rezultate şcolare - Abilităţi transferabile (de exemplu: managementul timpului, munca în echipă, disciplina în muncă) - Obiective şi priorităţi personale, ce doresc să mai învăţ/să ştiu/să fac pentru dezvoltarea mea personală - Planul de dezvoltare personală - etape • Contexte de învăţare formală, nonformală, informală şi abilităţi/competenţe dobândite - Discipline preferate - Tipuri de activităţi şcolare extracurriculare (proiecte, programe) - Activităţi de timp liber - Voluntariat • Instrumente de organizare şi prezentare a experienţelor personale - Portofoliul educaţional - Portofoliul Europass
2.1. Analizarea contextelor şi a relaţiilor de muncă 2.2. Analizarea profesiilor şi a dinamicii locurilor de muncă la nivel local/naţional/european 2.3. Identificarea surselor de informare şi sprijin pentru obţinerea locului de muncă dorit 3.2. Integrarea elementelor de marketing personal în strategia pentru obţinerea unui loc de muncă 1.3. Exersarea abilităţilor de comunicare verbală şi nonverbală pentru obţinerea locului de muncă dorit Modulul II „Căutarea unui loc de muncă. Care sunt informaţiile de care am nevoie şi cum le pot obţine?“ • Contexte şi relaţii de muncă (în familie, la şcoală, munca - activitate de sine stătătoare - activitate economică aducătoare de venituri) • Activităţi economice, profesii, profil ocupaţional • Dinamica pieţei muncii - cererea şi oferta. Meserii actuale, meserii uzate moral, meserii de viitor, tendinţe ale pieţei muncii la nivel local, naţional, european • Surse de informare şi consiliere privind locurile de muncă disponibile pe piaţa muncii • Utilizarea TIC pentru obţinerea informaţiilor privind piaţa muncii şi ofertele de angajare • Elemente de marketing personal - CV, scrisori de recomandare, scrisoare de intenţie - Cartea de vizită - Reţele de socializare, reţele profesionale • Concursul pentru angajare - Analiza dosarului personal - Proba scrisă - Proba orală: interviul de angajare. Pregătirea pentru primul contact direct cu angajatorul (atitudine, postură, prezentare, limbaj verbal şi mesaj nonverbal, ţinută, abilităţi de comunicare şi negociere)
2.4. Analizarea documentelor specifice angajării 2.5. Argumentarea preferinţelor pentru un anumit loc de muncă, în funcţie de condiţiile de muncă şi tipul de angajator 3.5. Construirea unui plan de carieră pe termen scurt şi lung Modulul III „Primul loc de muncă - documentele de angajare, specificul muncii, antreprenoriat“ • Elementele unui contract de muncă - Încheierea contractului individual de muncă (dreptul şi obligaţia de a încheia un contract de muncă, vârsta de la care poţi lucra, vârsta de la care poţi semna un contract individual de muncă) - Conţinutul contractului individual de muncă (identitatea părţilor, locul de muncă, sediul angajatorului, funcţia/ocupaţia şi atribuţiile postului, riscurile specifice postului, data de la care contractul urmează să îşi producă efectele, durata contractului, durata concediului de odihnă, condiţiile de acordare a preavizului, salariul de bază şi alte elemente constitutive de venituri, periodicitatea plăţilor, durata perioadei de probă) - Obligaţiile părţilor, obiectul muncii, condiţiile de muncă şi măsuri de protecţie, munca la domiciliu, timpul de muncă şi de odihnă, munca de noapte, munca suplimentară, formarea continuă, salariul, termene, evaluarea muncii şi promovarea - Executarea contractului individual de muncă - Modificarea sau suspendarea contractului individual de muncă - Încetarea contractului individual de muncă (încetarea de drept a contractului, concedierea, demisia) - Tipuri de contracte individuale de muncă: durata determinată a contractului, normă întreagă sau timp parţial de muncă, contractul de ucenicie la locul de muncă, cumulul de funcţii
Competenţe specifice Conţinuturi
- Timpul de muncă şi timpul de odihnă - Salarizarea, plata impozitului şi contribuţiilor către stat, fluturaşul de salariu - Răspunderea juridică (regulamentul intern, răspunderea disciplinară, răspunderea patrimonială, răspunderea contravenţională, răspunderea penală) - Jurisdicţia muncii • Regimul de protecţie a muncii tinerilor (reglementări specifice, timpul de muncă, timpul de odihnă, alte reglementări: lucrul la înălţime, efortul solicitat) • Specificul muncii în relaţie cu tipurile de angajatori (instituţii publice, private, specificul muncii în companii mici/medii/mari, multinaţionale, munca în străinătate) • Antreprenoriatul - Caracteristicile unui bun antreprenor - Cum pot să demarez o afacere proprie - legislaţie specifică - Accesarea fondurilor de tineret/fonduri europene
2.6. Compararea riscurilor profesionale aferente diferitelor ocupaţii 2.7. Identificarea şi aplicarea regulilor de protecţie a muncii şi de acordare a primului ajutor în situaţii de muncă (simulări) Modulul IV „Sănătatea şi protecţia în muncă“ • Condiţiile de muncă şi riscurile profesionale (sănătatea la angajare, medii de muncă şi boli profesionale) • Securitate şi sănătate în muncă - Dreptul la securitate şi sănătate în muncă - modalităţile prin care este respectat - Pregătirea specifică protecţiei muncii - Instructajul de protecţie în muncă (conţinut, periodicitate, documente doveditoare, răspunderea angajatorului şi a angajatului) - Elemente de organizare a locurilor de muncă pentru asigurarea sănătăţii şi protecţiei în muncă (de exemplu: semnalizarea pericolelor şi a zonelor de risc, principalele tipuri de afişe de avertizare şi semnificaţia lor) - Respectarea legislaţiei în organizarea locurilor de muncă şi în desfăşurarea activităţilor de muncă (ergonomia locului de muncă, echipament individual de protecţie, echipamente de protecţie specifice şi măsurile speciale de operare cu agenţi chimici şi biologici, nivelul maxim permis pentru zgomot şi vibraţii, factorii psihologici de stres, reglementări privind microclimatul, lumina, lucrul cu calculatorul) - Evaluarea riscurilor profesionale şi pregătirea personalului pentru cazurile deosebite (avarii, calamităţi şi accidente): asigurarea securităţii personalului şi acordarea primului ajutor, asigurarea şi protecţia mediului, asigurarea şi protecţia utilajelor, bunurilor şi documentelor
2.8. Identificarea opţiunilor şi a alternativelor în situaţia (ipotetică) de şomaj 3.4. Argumentarea necesităţii (auto)educaţiei continue Modulul V „Autoeducaţia continuă - un drept şi o responsabilitate“ • Nu îmi găsesc un loc de muncă - ce pot face şi ce drepturi am? - Calificarea, recalificarea - reorientarea profesională - Ajutorul de şomaj - Munca sezonieră - oportunitatea de angajare pe perioada vacanţelor şcolare - Instituţii de informare, consiliere, mediere în căutarea unui loc de muncă • Învăţarea permanentă - Ce este şi de ce e necesară? - Formare şi reconversie profesională în condiţiile pierderii/schimbării locului de muncă - unde găsesc furnizori, cum mă pot înscrie, utilitatea diplomei - Învăţământ cu frecvenţă redusă, învăţământ deschis la distanţă, e-learning, studiu individual

Sugestii metodologice Metodele de predare-învăţare respectă principiul centrării învăţării pe individ şi conduc la dezvoltarea deprinderilor şi competenţelor integratoare, transferabile, utile individului atât în viaţa şcolară, cât şi în cea socio-profesională sau familială. Strategiile didactice respectă specificul activităţilor de consiliere, dar şi particularităţile grupurilor cu care se lucrează. Sarcinile de lucru pot fi individuale sau de grup, solicitând participarea activă a fiecărui elev. Accentul se pune pe strategii de lucru interactive. Cadrul didactic poate colabora, în derularea activităţilor, cu: consilierul şcolar, părinţi, reprezentanţi ai agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă/Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM/ANOFM), ai operatorilor economici, ai ONG-urilor. Strategiile de evaluare progresivă şi sumativă recomandate a fi utilizate includ: autoevaluarea şi interevaluarea; portofoliul personal; observarea implicării elevilor în sarcinile individuale şi de grup.Competenţele generale şi specifice acestei discipline opţionale pot fi dezvoltate utilizând următoarele metode şi tehnici: Modulul I „Vreau să muncesc. Care sunt resursele mele?“ • Autoevaluare personală • Discuţii de grup • Reflecţie asupra viziunii privind viitorul personal. Exerciţii de tipul: Ce vreau să realizez în viaţă? Cum îmi doresc să trăiesc? Ce îmi doresc să fac? Ce îmi doresc să am? Care este mediul în care doresc să lucrez şi să trăiesc? Cum îmi doresc viitorul? Cum „mă văd“ peste 5, 10 sau 20 de ani? • Exerciţii de stabilire a obiectivelor pe termen scurt şi lung prin explorarea conexiunilor dintre planul personal, planul profesional şi planul social • Exerciţii de elaborare a unui plan personal de dezvoltare personală 1. Cunoaşterea stării iniţiale - ce ştiu, ce ştiu să fac (ce activităţi pot realiza), ce situaţii (de muncă, de viaţă, de învăţare) pot rezolva acum 2. Descrierea stării dorite - ce voi şti, ce voi şti să fac, cât de complexe vor fi situaţiile/problemele pe care le voi putea rezolva 3. Termene - în cât timp voi ajunge unde mi-am propus? 4. Calea - Cum voi ajunge în starea dorită? Este corectă calea aleasă? (Respectă ea normele acceptate, tradiţiile etc.?) Cum verific dacă merg către ţintele alese? 5. Reflecţie - Este calea aleasă corectă? Termenele sunt realiste? Efortul necesar este rezonabil? Planul este realizabil? Sunt suficient de hotărât/motivat? 6. Succesul - Cum voi şti că am ajuns unde mi-am propus? (reperele/jaloanele măsurabile ale atingerii ţintelor) • Crearea de hărţi mentale care să evidenţieze achiziţiile şi competenţele dobândite în diferite contexte (formal-nonformal, informal): Care sunt contextele în care am avut experienţe relevante de învăţare? Ce am învăţat în fiecare dintre ele? Care dintre ele mi-a plăcut mai mult? Am competenţe despre care nu ştiam? • Reflecţie asupra experienţelor de învăţare din şcoală, familie, grupul de prieteni, voluntariat şi a conexiunilor acestora cu un viitor posibil loc de muncă: Ce beneficii personale am avut din activităţile desfăşurate? Cât de utile îmi sunt cele învăţate? Cât de variate şi complexe sunt situaţiile/problemele cotidiene sau de muncă pe care le pot soluţiona? Câte dintre acestea au solicitat activităţi asemănătoare cu cele care sunt cerute de un loc de muncă? Ce şi cât de mult învaţă fiecare în familie, în cercul de prieteni, din unele activităţi (hobby-uri) desfăşurate în timpul liber? • Exerciţii de identificare a activităţilor şcolare extracurriculare în care elevul se poate implica: Proiecte şcolare (din cadrul disciplinelor de învăţământ care presupun investigaţie, proiectare, realizare, verificare/ probă, prezentare/promovare) Activităţi ştiinţifice, culturale-artistice şi sportive - activităţi ştiinţifice (crearea de soft, investigaţii, competiţii etc.) - ateliere de creaţie (literatură, teatru, muzică, pictură, sculptură, arte vizuale, dans etc.) - activităţi sportive - cercuri (de dezbateri, tehnico-aplicative, turism, ecologie etc.) Proiecte educaţionale ale unităţii de învăţământ - proiecte de mediu (plantări de arbori, întreţinere a mediului etc.) - proiecte civice (inserţia persoanelor cu dizabilităţi, sprijinirea unor persoane bolnave sau în vârstă etc.) Participare la activităţile organizate în cadrul unor programe: - privind sănătatea (stil raţional de viaţă, donatori de sânge etc.) - Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, ONG-uri - privind lupta împotriva consumului de droguri (tutun, alcool, droguri) - Agenţia Naţională Antidrog, Ministerul Sănătăţii, ONG-uri - privind dezvoltarea democraţiei şi spiritului civic (primăria copiilor, curăţenia oraşului, reciclarea deşeurilor, sprijinirea copiilor/tinerilor aflaţi în dificultate, realizarea evenimentelor locale etc.) Activitate de voluntariat• Exerciţii de construire/prezentare a portofoliului, discuţie pe marginea documentelor incluse, a activităţilor şi competenţelor personale Mesaje transmise elevilor prin activităţile derulate: Nimeni nu te va alege dacă nu te cunoaşte. Întotdeauna se găseşte ceva de făcut pe măsura priceperii şi puterilor tale. Fiecare experienţă de învăţare ne pregăteşte pentru viaţă. Nu te poţi maturiza dacă nu te implici. Când faci ceea ce îţi place rezultatele sunt mai bune. Reuşita în viaţă se obţine elaborând şi respectând un plan personal de împlinire personală. Modulul II „Căutarea unui loc de muncă. Care sunt informaţiile de care am nevoie şi cum le pot obţine?“ • Autoevaluare prin prisma criteriului privind nivelul şi corectitudinea informaţiilor despre ocupaţii care îl interesează pe elev: Cât de bine sunt informat despre ocupaţiile care mă interesează? • Exerciţii de identificare a activităţilor lucrative/de muncă şi a contextelor în care elevii au realizat aceste activităţi • Reflecţie asupra utilităţii deprinderilor dobândite la un loc de muncă dorit • Investigarea elementelor caracteristice: 1. ale activităţilor economice; 2. ale profilurilor ocupaţionale de interes; 3. ale ocupaţiilor; 4. ale calificărilor; 5. ale dinamicii ocupaţiilor de interes (exemplu: Ce competenţe crezi că va trebui să aibă peste 20 de ani un tehnician energetician?) • Discuţii de grup privind: importanţa informării, cât de mare este abilitatea individuală de a se informa, credibilitatea informaţiilor şi verificarea lor etc. • Investigare privind sursele de informare şi consiliere privind locurile de muncă disponibile pe piaţa muncii • Dezbateri cu persoane angajate pe teme legate de ocupaţii • Vizite la operatori economici, parteneri ai şcolii • Exerciţii de dezvoltare a abilităţilor în marketingul personal: întocmirea CV-ului, a scrisorii de intenţie, elaborarea portofoliului personal adecvat unor posturi precizate etc. • Exerciţii de prezentare a competenţelor personale pe reţele de socializare sau profesionale, angajarea comunicării cu potenţiali angajatori • Elaborarea dosarului personal • Joc de rol cu tematici legate de interviul de angajare Mesaje transmise elevilor prin activităţile derulate: Fii activ, informează-te! Trebuie să ştii unde vrei să ajungi ca să fi sigur că mergi pe drumul cel bun. Deciziile bune au la bază informaţii corecte şi complete. Cel mai bun plan este cel realizat. Succesul are la bază alegeri corecte. Nimeni nu te va alege dacă nu te cunoaşte. Modulul III „Primul loc de muncă - documentele de angajare, specificul muncii, antreprenoriat“ • Analizarea, după criterii date, a unor contracte individuale de muncă • Reflecţie asupra elementelor de completitudine şi corectitudine ale unui contract individual de muncă • Discuţii de grup pe teme legate de contractul individual de muncă, cum îţi poţi creşte valoarea pe piaţa muncii, care sunt aspectele atractive ale locurilor de muncă şi care sunt constrângerile etc. • „Harta“ caracteristicilor principale ale diferitelor relaţii de muncă (angajator public, privat, naţional, multinaţional etc.) • Inventarierea drepturilor pe piaţa muncii • Exerciţii de dezvoltarea a abilităţilor antreprenoriale: 1. demararea unei afaceri; 2. proceduri de accesare a unor fondurilor pentru tineret; 3. reflecţie autoevaluativă asupra nivelului de autonomie în afaceri/pe piaţa muncii etc. Mesaje transmise elevilor prin activităţile derulate: Fii activ, informează-te! O bună cunoaştere stă la baza alegerilor corecte. Primul loc de muncă - primul pas către împlinirea personală. Promisiunile trebuie respectate. Omul potrivit la locul potrivit Munca de calitate este evidenţiată cu claritate. Modulul IV „Sănătatea şi protecţia în muncă“ • Exerciţii de evaluare din punctul de vedere al siguranţei personale a unor profesii (îmbinând caracteristicile personale, competenţele dovedite/sigure, caracteristicile locului de muncă/mediului de muncă, tipurile de activităţi de muncă, responsabilitatea etc.) • Lista ocupaţiilor/domeniilor de interes adnotată cu zonele permise/acceptate, respectiv de evitat/inacceptabile determinate de caracteristicile personale • Dezbateri în grup privind conduita adecvată în muncă • Joc de rol cu tematici legate de sănătatea şi protecţia în muncă (joc care să permită dezbateri legate de răspunderea personală, răspunderea colectivă, răspunderea angajatorului, răspunderea angajatului din perspectiva pregătirii profesionale etc.) • Realizarea de proiecte sub titlul „Profesii şi condiţii specifice de muncă“, realizate şi evaluate prin prisma unor criterii care vizează sănătatea şi securitatea în muncă Mesaje transmise elevilor prin activităţile derulate: Munceşte legal pentru a fi protejat. Paza bună trece primejdia rea. Eşecul de moment nu trebuie să conducă la abandon. Modulul V „Autoeducaţia continuă - un drept şi o responsabilitate“ • Exerciţii de conturare a universului emoţional al persoanelor care doresc să muncească, dar nu îşi găsesc loc de muncă, orientate pe dezvoltarea încrederii în reuşită şi a perseverenţei • Brainstorming focalizat pe identificarea căilor de rezolvare a unor situaţii de criză în viaţa tinerilor • Identificarea calificărilor pentru care sunt necesare eforturi relativ mici de dobândire a unor competenţe care, împreună cu competenţele personale confirmate, să conducă spre o altă calificare • Simularea procedurilor de obţinere a ajutorului de şomaj • Inventarierea instituţiilor şi a datelor de contact ale acestora, care oferă informare, consiliere şi mediere în căutarea unui loc de muncă • Discuţii în grup privind condiţiile în care persoanele angajate îşi pot păstra locul de muncă în contextul modificării activităţilor şi competenţelor profesionale necesare (proiecţie în timp a evoluţiei cerinţelor locului de muncă) • Reflecţie asupra necesităţii de învăţare permanentă din perspectiva locului de muncă dorit Mesaje transmise elevilor prin activităţile derulate: Viitorul se reconstruieşte în fiecare clipă. Succesul are la bază identificarea şi valorificarea oportunităţilor. Bibliografie: Constituţia României, republicată Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare Normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare *** Access to Success. Lifelong Guidance for Better Learning and Working in Europe (2010), European Centre for the Development of Vocational Training CEDEFOP, Luxembourg, Publications Office of the European Union http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/15762.aspx Băban, A. (coord.) (2001), Consiliere educaţională, Cluj-Napoca, Imprimeria Ardealul Băban, A., Petrovai, D., Lemeni, G. (2002), Consiliere şi Orientare, Bucureşti, Humanitas Educaţional Burt, Shelley. (1999), Fii pregătit pentru interviu, Bucureşti, Editura Tehnică *** Career Guidance and Public Policy: Bridging the Gap (2004), Oragnisation for Economic Cooperation and Development OECD http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn/aims/documents9 Dumitru, I. A. (2008), Consiliere psihopedagogică, Iaşi, Editura Polirom Jigău, M. (2001), Consilierea carierei, Bucureşti, Editura Sigma Jigău M. et al. (2006), Analiza nevoilor de consiliere permanentă, Bucureşti, Editura Afir Jigău, M. (coord.) (2006), Consilierea carierei. Compendiu de metode şi tehnici, Bucureşti, Editura Sigma McMahon, M., & Patton, W. (2006), Career Counselling: Constructivist Approaches, London and New York, Routledge, Taylor and Francis Group *** Memorandum asupra învăţării permanente (2000), Comisia Europeană http://www.edu.ro/index.php/articles/10409 Nathan R., & Hill, L. (2006), Career Counselling (Counselling in Practice Series), London and New Delphi, Sage Publications, Thousands Oaks *** Resolution on Better Integrating Lifelong Guidance into Lifelong Learning Strategies (2008), The Council of European Union http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st15/st15030.en08.pdf *** Resolution on Strengthening Policies, Systems and Practices in the Field of Guidance Throughout Life in Europe (2004), The Council of European Union http://register.consilium.eu.int/pdf/en/04/st09/st09286.en04.pdf Salade D. (1998), Om şi profesiune, Cluj-Napoca, Editura Dokia Tomşa, G. (2005), Consilierea şi orientarea în şcoală, Bucureşti, Editura Credis Tomşa, G. (1999), Orientarea şi dezvoltarea carierei la elevi, Bucureşti, Casa de Editură şi Presă Viaţa Românească Jigău, M. (2003), Tehnologiile informatice şi de comunicare în consilierea carierei, Bucureşti, Editura Afir Watts, A. G., Law, B., K., John B., Kidd, J., Hawthorn, R. (1996), Rethinking careers education and guidance. Theory, policy and practice, London & N. Y., Routlege, Taylor & Francis Group Resurse: http://www.mmuncii.ro/ro www.anofm.ro www.edu.ro www.ise.ro www.euroguidane.ise.ro www.go.ise.ro http://www.gnac.ro/ http://www.gnac.ro/biblioteca/ http://www.gnac.ro/biblioteca/documente-si-instrumente-europene/ http://www.anc.gov.ro/ http://www.cnfpa.roSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3843/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3843 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3843/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu