Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3824 din 31.07.2017

privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.031/2.067/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 „Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României"
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 752 din 20 septembrie 2017SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 291 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 60 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,ministrul finanţelor publice şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emit următorul ordin: Articolul I Ordinul ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.031/2.067/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 „Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 972 din 29 decembrie 2015, se modifică după cum urmează: 1. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 2. Titlul punctului 6 - Secţiunea C „Lista deţinătorilor de proprietăţi - clădiri/terenuri" de la capitolul II din anexa nr. 2 - Instrucţiuni de completare a formularului 401 „Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României", subsecţiunea - Deţinător de proprietate - subpunctele 1-8 şi subsecţiunea - Proprietate (clădire/teren) - subpunctele 1-6 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 6. Secţiunea C «Lista deţinătorilor de proprietăţi - clădiri/terenuri/clădiri şi terenuri» Deţinător de proprietate 1. Tip deţinător proprietate (persoană fizică/persoană juridică) - se înscrie pentru persoane fizice nerezidente şi/sau pentru persoane juridice nerezidente, definite potrivit Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 2. Reprezentantul legal/Împuternicitul pentru deţinător persoană juridică 2.1. Denumire/Nume şi prenume - se completează cu numele şi prenumele reprezentantului legal/împuternicitului. 2.2. CIF/CNP/NIF (în România) 2.3. Adresa (în România) - se completează adresa de domiciliu sau rezidenţă a reprezentantului legal/împuternicitului. 3. Denumire/Nume şi prenume deţinător - se completează cu denumirea persoanei juridice şi/sau numele şi prenumele persoanei fizice (deţinătorul proprietăţii). 4. Adresa/Sediul în statul de rezidenţă Statul de rezidenţă - se completează cu statul de rezidenţă. Localitate, stradă, nr., cod poştal 5. CIF/NIF în statul de rezidenţă 6. Cod de TVA în statul de rezidenţă 7. CIF/CNP/NIF în România 8. Date de identificare deţinător persoană fizică 8.1. Naţionalitate - se completează cu naţionalitatea persoanei fizice (deţinătorul proprietăţii). 8.2. Data naşterii - se completează cu data naşterii persoanei fizice (deţinătorul proprietăţii). 8.3. Paşaport/Act de identitate (serie/nr.) - se completează numărul şi seria actului de identitate. Proprietate (clădire/teren/clădire şi teren) 1. Tip proprietate - se alege una dintre valorile clădire/teren/clădire şi teren. 2. Date privind dobândirea/înstrăinarea proprietăţii - se completează cu următoarele informaţii: 2.1. Data dobândirii - se completează data calendaristică la care a fost dobândit(ă) clădirea/terenul/clădirea şi terenul. 2.2. Număr/dată act dobândire - se completează cu numărul actului prin care s-a dobândit clădirea/terenul/clădirea şi terenul şi data dobândirii. 2.3. Emitent act dobândire - se completează cu denumirea/numele entităţii care a emis actul prin care s-a dobândit clădirea/terenul/clădirea şi terenul. 2.4. Modul de dobândire - se alege una dintre valorile: Construire - se completează în cazul în care clădirea se dobândeşte prin construcţie. Vânzare-cumpărare - se completează în cazul în care se dobândeşte o/un clădire/teren/clădire şi teren prin contract de vânzare-cumpărare. Expropriere - se completează în cazul în care se trece o proprietate (clădire/teren/clădire şi teren) a unei persoane fizice sau juridice în proprietatea statului pentru nevoi de interes public (prin acordarea unei despăgubiri). Moştenire - se completează în cazul transmiterii patrimoniului unei persoane decedate către una sau mai multe persoane în viaţă, în temeiul legii, al unui testament sau al unui contract de donaţie de bunuri viitoare. Donaţie - se completează în situaţia în care se realizează un contract prin care una dintre părţi transmite celeilalte proprietatea unui bun material fără să primească ceva în schimb. Partaj (ieşire din indiviziune) - se completează în cazul în care se realizează o împărţire a unei moşteniri între persoanele îndreptăţite s-o stăpânească, făcută de o instanţă judecătorească sau de succesori între ei. Altele - se completează atunci când există alte situaţii faţă de cele menţionate anterior. 2.5. Data înstrăinării - se completează data calendaristică la care a fost înstrăinat(ă) clădirea/terenul/clădirea şi terenul. 2.6. Număr/dată act înstrăinare - se completează cu numărul actului prin care s-a înstrăinat clădirea/terenul/clădirea şi terenul şi data înstrăinării. 2.7. Emitent act înstrăinare - se completează cu denumirea/numele entităţii care a emis actul prin care s-a înstrăinat clădirea/terenul/clădirea şi terenul. 2.8. Modul de înstrăinare - se alege una dintre valorile: Vânzare-cumpărare - se completează în cazul în care se dobândeşte o/un clădire/teren/clădire şi teren prin contract de vânzare-cumpărare. Expropriere - se completează în cazul în care se trece o proprietate (clădire/teren/clădire şi teren) a unei persoane fizice sau juridice în proprietatea statului pentru nevoi de interes public (prin acordarea unei despăgubiri). Moştenire - se completează în cazul transmiterii patrimoniului unei persoane decedate către una sau mai multe persoane în viaţă, în temeiul legii, al unui testament sau al unui contract de donaţie de bunuri viitoare. Donaţie - se completează în situaţia în care se realizează un contract prin care una dintre părţi transmite celeilalte proprietatea unui bun material fără să primească ceva în schimb. Partaj (ieşire din indiviziune) - se completează în cazul în care se realizează o împărţire a unei moşteniri între persoanele îndreptăţite s-o stăpânească, făcută de o instanţă judecătorească sau de succesori între ei. Altele - se completează atunci când există alte situaţii faţă de cele menţionate anterior. 3. Adresa proprietăţii - se completează adresa la care este situat(ă) clădirea/terenul/clădirea şi terenul: judeţul, localitatea, sectorul, strada, nr., bloc, scară, etaj, apartament. 4. Suprafaţa totală a proprietăţii (mp) - se completează cu suprafaţa totală a clădirii/terenului/clădirii şi terenului, în metri pătraţi (mp). În cazul în care se dobândesc teren şi clădire, se menţionează atât suprafaţa terenului, cât şi suprafaţa clădirii. 5. Destinaţie clădire - se selectează următoarele valori, în situaţia în care tipul proprietăţii este clădire: Rezidenţială (locuinţă) - se completează în cazul în care adresa la care persoana nerezidentă declară că are o locuinţă secundară este alta decât cea de domiciliu declarată în actul de identitate. Comercială - se completează în cazul în care persoana nerezidentă deţine în proprietate spaţii comerciale, administrative, clădiri de birouri, centre medicale, hoteluri, malluri, magazine cu amănuntul, hale, depozite şi garaje, orice alte clădiri cu destinaţie comercială. Industrială - se completează în cazul în care persoana nerezidentă deţine în proprietate spaţii industriale, administrative, clădiri de birouri, hale, depozite şi garaje, terenuri aferente acestora. Agricolă - se completează în cazul în care proprietatea deţinută are destinaţie agricolă. Altele - se completează în cazul în care natura proprietăţii deţinute de către o persoană nerezidentă are altă destinaţie. 6. Valoarea proprietăţii - se completează cu una dintre următoarele valori: 6.1. Valoarea de dobândire - se completează cu valoarea din actul cu care a fost dobândit(ă) clădirea/terenul/clădirea şi terenul. Moneda - se completează moneda prevăzută în actul de dobândire a clădirii/terenului/clădirii şi terenului. 6.2. Valoarea de înstrăinare - se completează cu valoarea din actul cu care a fost înstrăinat(ă) clădirea/terenul/clădirea şi terenul. Moneda - se completează moneda prevăzută în actul de înstrăinare a clădirii/terenului/clădirii şi terenului. 6.3. Valoarea de asigurare - se completează valoarea clădirii/terenului/clădirii şi terenului recunoscută de prevederile unei poliţe de asigurare. Moneda - se completează moneda prevăzută în poliţa prin care s-a asigurat clădirea/terenul/clădirea şi terenul. 6.4. Valoarea de impunere - se completează cu valoarea care se ia în calcul la stabilirea impozitului pe clădire/teren/ clădire şi teren. În situaţia în care se dobândeşte clădire şi teren se menţionează atât valoarea de impunere a clădirii, cât şi valoarea de impunere a terenului. Moneda - se completează moneda din procesul-verbal de recepţie sau din autorizaţia de construire, după caz. 6.5. Valoarea de inventar - se completează cu valoarea înregistrată în contabilitatea persoanei/entităţii. Moneda - se completează moneda în care s-a înregistrat în contabilitate. 6.6. Valoarea de construire clădire - se completează cu valoarea rezultată din procesul-verbal de recepţie întocmit la finalizarea lucrărilor sau cu valoarea trecută în autorizaţia de construire. Moneda - se completează moneda prevăzută în procesul-verbal de recepţie sau în autorizaţia de construire. 6.7. Valoarea de expropriere - se completează cu valoarea de expropriere în cazul în care se trece o proprietate a unei persoane fizice sau juridice în proprietatea statului pentru nevoi de interes public (prin acordarea unei despăgubiri). Moneda - se completează moneda prevăzută în actul de expropriere. 6.8. Valoarea de fuziune - se completează în cazul în care două sau mai multe imobile se unesc formând un singur imobil. Moneda - se completează moneda prevăzută în actul de fuziune. 6.9. Valoarea de divizare - se completează în cazul în care un imobil este împărţit în mai multe active. Moneda - se completează moneda prevăzută în actul de divizare. 6.10. Altă valoare - se completează în cazul în care există altă valoare decât cele menţionate la pct. 6.1-6.9. Moneda - se completează moneda care rezultă dintr-un înscris, altul decât cele menţionate la pct. 6.1-6.9 sau moneda declarată de persoana nerezidentă. 6.11. Explicaţie altă valoare - se specifică tipul valorii. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul finanţelor publice,Ionuţ Mişa p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,Sirma Caraman,secretar de statANEXĂ*) *) Anexa este reprodusă în facsimil. (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 4.031/2.067/2015)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3824/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3824 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3824/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu