Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3713 din 02.12.2013

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal“
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 753 din 04 decembrie 2013SmartCity1

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al art. 160 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal“, cod: 14.13.01.02/89, prevăzut în anexa nr. 1. Articolul 2Formularul menţionat la art. 1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului menţionat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3. Articolul 4Procedura de gestionare a declaraţiei menţionate la art. 1 este prevăzută în anexa nr. 4. Articolul 5Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 6Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune anual, până la data de 10 decembrie a fiecărui an. Articolul 7Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată“ al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 9Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Gelu-Ştefan Diaconu
ANEXA Nr. 1*) *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 2INSTRUCŢIUNI de completare a formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din
Codul fiscal“ Formularul (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal“ se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, stabilite în România, conform art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, care deţin o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, şi a căror activitate principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie-noiembrie a anului calendaristic. Formularul (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal“ se depune la organul fiscal competent anual, până la data de 10 decembrie a fiecărui an, şi este valabil pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate în anul următor. Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute: un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată;

un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.Completarea formularului se face astfel: Cartuşul „Anul de raportare“ se completează cu anul pentru care este valabilă declaraţia, respectiv cu anul următor celui în care se depune declaraţia. Secţiunea I. „Date de identificare a persoanei impozabile“ Caseta „Denumire/Nume, prenume“ se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică, după caz, stabilite în România, conform art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, şi care deţine licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. Caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează cu codul de înregistrate în scopuri de TVA utilizat pentru completarea şi depunerea formularului de decont de taxă pe valoarea adăugată. Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta. Caseta „Domiciliul fiscal“ se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile. Secţiunea II Se înscrie anul pentru care este valabilă declaraţia, respectiv anul următor celui în care se depune declaraţia. Prin completarea şi depunerea la organele fiscale a formularului (089) persoanele impozabile declară, pe propria răspundere, că activitatea principală din anul .............., în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie-noiembrie a anului calendaristic. ANEXA Nr. 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului 1.1. Denumire: „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal“ 1.2. Cod MFP: 14.13.01.02/89 1.3. Format: A4/t1 1.4. Caracteristici de tipărire: pe o singură faţă;

se poate utiliza echipament informatic pentru editare.1.5. U.M.: set (2 file) 1.6. Se difuzează gratuit. 1.7. Se utilizează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, stabilite în România conform art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, către care se efectuează livrarea de energie electrică şi care deţin o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice, a căror activitate principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia, iar consumul propriu din energia cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie-noiembrie a anului calendaristic. 1.8. Se întocmeşte în două exemplare de persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA. 1.9. Circulă: originalul la organul fiscal;

copia la contribuabil.1.10. Se arhivează: originalul la dosarul fiscal al contribuabilului;

copia la contribuabil. ANEXA Nr. 4PROCEDURĂ de gestionare a Declaraţiei pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal 1. Dispoziţii generale 1.1. În condiţiile prevăzute de art. 160 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, se aplică taxarea inversă pentru livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România conform art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal. 1.2. Pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor art. 160 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, către care se efectuează livrarea de energie electrică şi care deţin o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice, trebuie să depună la organul fiscal competent, anual, declaraţia pe propria răspundere (formular 089), din care să rezulte că activitatea lor principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia, iar consumul propriu din energia cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie-noiembrie a anului calendaristic. 2. Depunerea declaraţiei 2.1. Declaraţia se depune anual, până la data de 10 decembrie, la organul fiscal competent. 2.2. Depunerea declaraţiei peste termenul legal de depunere constituie contravenţie, potrivit dispoziţiilor art. 219 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează potrivit prevederilor art. 219 alin. (2) lit. d) din acelaşi act normativ. 2.3. Declaraţia este valabilă pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate în anul calendaristic următor celui în care se depune declaraţia. 2.4. Organul fiscal competent este administraţia judeţeană a finanţelor publice, serviciul fiscal municipal, serviciul fiscal orăşenesc, biroul fiscal comunal, administraţia sectorului 1-6 a finanţelor publice, administraţia fiscală pentru contribuabili mijlocii ori Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, în a cărei rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, după caz. 3. Prelucrarea declaraţiei 3.1. După primirea declaraţiei de organul fiscal competent, aceasta se transmite compartimentului cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate. 3.2. Prelucrarea declaraţiilor depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA se realizează de compartimentul de specialitate prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data depunerii declaraţiei. 3.3. După prelucrare, declaraţia se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA. 4. Verificarea formală a declaraţiilor Pentru fiecare declaraţie organul fiscal competent verifică corectitudinea codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile, prin verificarea datelor de identificare din declaraţie cu cele existente în Registrul contribuabililor. 5. Notificarea persoanelor impozabile ca urmare a verificării formale 5.1. După prelucrarea declaraţiilor vor fi identificate persoanele impozabile care au depus declaraţii ce prezintă erori, potrivit pct. 4, iar pentru aceste persoane se emit notificări pentru corectarea declaraţiei. 5.2. Notificările prevăzute la pct. 5.1 se emit în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiilor. 6. Organizarea Listei persoanelor impozabile care au depus declaraţiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal 6.1. În condiţiile prevăzute de art. 160 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are obligaţia să afişeze pe site-ul său, cel târziu până la data de 31 decembrie a fiecărui an, Lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal. 6.2. Informaţiile din declaraţiile (formular 089) completate corect se preiau în lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile (formular 089), cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei. 6.3. Lista menţionată la pct. 6.2 conţine următoarele informaţii: a)codul de înregistrare în scopuri de TVA; b)denumirea/numele şi prenumele contribuabilului; c)adresa domiciliului fiscal; d)anul pentru care este valabilă declaraţia depusă.6.4. Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea şi corectitudinea informaţiilor transmise. 6.5. Cel mai târziu în data de 31 decembrie a fiecărui an, Direcţia generală de tehnologia informaţiei asigură publicarea pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a Listei persoanelor impozabile care au depus declaraţiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal centralizată la nivel naţional. 7. Gestionarea informaţiilor din Lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal 7.1. Informaţiile cuprinse în Lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal sunt publice potrivit legii şi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro/Informaţii publice/Informaţii privind agenţii economici. 7.2. Căutarea informaţiilor privind contribuabilii înscrişi în această listă se face prin tastarea de către persoana interesată a codului de înregistrare în scopuri de TVA al contribuabilului despre care se caută informaţii. 7.3. Pentru furnizarea informaţiilor din listă, la solicitarea oricărei persoane interesate, pe pagina de internet www.anaf.ro/Informaţii publice/Informaţii privind agenţii economici se publică un mesaj de informare, de tipul: Persoana impozabilă (denumire/nume, prenume), cu domiciliul fiscal ............, având codul de înregistrare în scopuri de TVA RO ........ ..........., figurează, la data de ................ (data solicitării), în Lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal, valabile pentru anul .............. 7.4. În ipoteza în care persoana impozabilă despre care se solicită informaţii nu figurează, la data solicitării, în listă, se publică un mesaj de informare, de tipul: Persoana impozabilă (denumire/nume, prenume), cu domiciliul fiscal ............, având codul de înregistrare în scopuri de TVA RO ........ ..........., nu figurează, la data de ........ ................(data solicitării), în Lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal, valabile pentru anul ...........


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3713/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3713 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3713/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu