Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3680 din 02.11.2012

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind definitivarea în funcţie şi promovarea în grade profesionale a personalului de probaţiune, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.570/C/2010
ACT EMIS DE: Ministerul Justitiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 796 din 27 noiembrie 2012SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 25 şi ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin: Articolul IRegulamentul privind definitivarea în funcţie şi promovarea în grade profesionale a personalului de probaţiune, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.570/C/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 9 noiembrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Proba teoretică are ca obiect testarea cunoştinţelor privind: metodologia activităţii de probaţiune şi protecţie a victimelor, instituţii de drept penal şi procedură penală, criminologie, dezvoltare instituţională şi cooperare instituţională, informatică socială, sănătate mentală şi infracţiune, problema dependenţei, sociologie aplicată şi psihologia dezvoltării. 2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Pentru examenul de definitivare în funcţie, ministrul justiţiei numeşte prin ordin:a)comisia de organizare a examenului; b)comisia de verificare a cunoştinţelor; c)comisia de soluţionare a contestaţiilor; d)comisia de arbitraj. (2) Fiecare comisie are în componenţa sa un preşedinte, membri şi un secretar.(3) Comisia de arbitraj este formată din 3 membri, după cum urmează: un membru din comisia de soluţionare a contestaţiilor, un membru din comisia de verificare a cunoştinţelor şi un alt membru, cu rol de arbitru, care nu a făcut parte din niciuna dintre comisiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) şi care va îndeplini şi atribuţia de preşedinte al comisiei.(4) Prin ordinul de constituire a comisiilor, ministrul justiţiei desemnează un membru supleant pentru fiecare dintre comisiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), precum şi un membru supleant pentru secretarii comisiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), pentru situaţia în care, din motive obiective, aceste persoane nu îşi mai pot exercita atribuţiile în cadrul comisiei. Pentru comisia de arbitraj se desemnează câte un membru supleant pentru fiecare dintre categoriile de membri prevăzuţi la alin. (3).(5) Din comisia prevăzută la alin. (1) lit. a) fac parte reprezentanţi ai Direcţiei de probaţiune şi ai Direcţiei resurse umane din Ministerul Justiţiei.(6) Din comisiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) fac parte reprezentanţi ai Direcţiei de probaţiune sau ai serviciilor de probaţiune, desemnaţi de directorul Direcţiei de probaţiune.(7) Nu pot face parte din comisiile prevăzute la alin. (1) persoanele care sunt soţi, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţii înscrişi la examenul de definitivare în funcţie.(8) Fiecare membru al comisiilor prevăzute la alin. (1) semnează o declaraţie pe propria răspundere, în care precizează că:a)nu se află în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (7); b)va respecta secretul şi confidenţialitatea lucrărilor comisiei şi ale variantelor de subiecte ce vor fi elaborate. 3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Comisia de organizare a examenului are următoarele atribuţii:a)centralizează cererile de înscriere la examen, întocmeşte listele de înscriere, verifică îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor legale de participare la examen, întocmeşte şi afişează lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la examen şi afişează lista finală a candidaţilor; b)verifică dacă există o diferenţă mai mare de un punct între nota acordată de comisia de verificare a cunoştinţelor şi comisia de soluţionare a contestaţiilor şi, atunci când este cazul, sesizează pe bază de proces-verbal comisia de arbitraj; c)asigură afişarea rezultatelor probelor de examen, stabileşte şi afişează rezultatele finale ale examenului; d)asigură transmiterea rezultatelor examenului către Direcţia de probaţiune; e)îndeplineşte orice sarcini necesare pentru buna desfăşurare a examenului. (2) Comisia de verificare a cunoştinţelor are următoarele atribuţii:a)stabileşte tematica şi bibliografia şi elaborează subiectele pentru examenul de definitivare; b)stabileşte baremul de notare a probelor scrise cu caracter teoretic şi practic; c)notează lucrările scrise ale candidaţilor şi stabileşte media notelor acordate lucrărilor de către fiecare membru al comisiei; d)recorectează şi stabileşte nota finală acordată lucrării, dacă există o diferenţă în notare mai mare de un punct între corectori; e)comunică în scris rezultatele probei către comisia de organizare, în vederea afişării acestora. (3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:a)soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notarea lucrărilor scrise; b)recorectează şi stabileşte nota acordată lucrării, dacă există o diferenţă în notare mai mare de un punct între corectori; c)comunică în scris comisiei de organizare rezultatele soluţionării contestaţiilor, în vederea afişării acestora. (4) Comisia de arbitraj are următoarele atribuţii:a)recorectează şi stabileşte nota finală acordată lucrării în etapa de soluţionare a contestaţiilor, dacă există o diferenţă în notare mai mare de un punct între comisia de verificare a cunoştinţelor şi comisia de soluţionare a contestaţiilor; b)înainte de expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, comunică în scris comisiei de organizare nota acordată în modalitatea prevăzută la lit. a), în vederea afişării. 4. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21 ) , cu următorul cuprins: (21 ) În cazul în care se constată, în urma soluţionării contestaţiilor, că există o diferenţă mai mare de un punct faţă de rezultatul obţinut iniţial de către candidat, lucrarea va fi recorectată de către comisia de arbitraj, care va stabili nota finală acordată lucrării în etapa de soluţionare a contestaţiilor. 5. La articolul 12, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Nu se pot înscrie la examenul de promovare în grade profesionale consilierii de probaţiune sau inspectorii de probaţiune care au obţinut calificativul «foarte slab» sau «slab» la ultima evaluare a performanţelor profesionale, precum şi persoana faţă de care, la data-limită de înscriere la examen, produce efecte sancţiunea disciplinară a suspendării dreptului de promovare în gradele profesionale pe o perioadă de la un an la 3 ani.(3) Se pot înscrie la examenul de promovare consilierii de probaţiune a căror vechime se împlineşte până la data-limită de depunere a lucrărilor scrise, inclusiv. 6. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13(1) Data şi locul susţinerii examenului de promovare în grade profesionale, precum şi tematica, actele necesare înscrierii, termenul de depunere a acestora şi a lucrărilor scrise se publică pe pagina electronică a Ministerului Justiţiei şi se afişează la sediul serviciilor de probaţiune cu cel puţin 60 de zile înainte de data organizării acestuia.(2) Lucrarea scrisă se depune ori se transmite atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, pe CD.(3) După finalizarea examenului de promovare în grade profesionale, lucrările scrise se arhivează la sediul Direcţiei de probaţiune şi pot fi consultate de către persoanele interesate, în urma unei solicitări scrise şi numai în măsura în care autorul lucrării îşi exprimă acordul în acest sens. 7. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 14Examenul de promovare în gradele I şi II a consilierilor de probaţiune, precum şi cel de promovare în gradul I a inspectorilor de probaţiune constă în întocmirea şi prezentarea unei lucrări scrise pe o temă aleasă din domeniul probaţiunii sau care este în strânsă legătură cu domeniul probaţiunii. 8. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15(1) Pentru examenul de promovare în grade profesionale se constituie următoarele comisii:a)comisia de organizare a examenului; b)comisia de verificare a cunoştinţelor; c)comisia de soluţionare a contestaţiilor; d)comisia de arbitraj. (2) Prevederile art. 5 alin. (2)-(8) se aplică în mod corespunzător.(3) Comisia de organizare a examenului are următoarele atribuţii:a)centralizează cererile de înscriere la examen, întocmeşte listele de înscriere, verifică îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor legale de participare la examen, întocmeşte şi afişează lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la examen şi afişează lista finală a candidaţilor; b)verifică dacă există o diferenţă mai mare de două puncte între nota acordată de comisia de verificare a cunoştinţelor şi comisia de soluţionare a contestaţiilor şi, atunci când este cazul, sesizează pe bază de proces-verbal comisia de arbitraj; c)asigură afişarea rezultatelor probelor de examen, stabileşte şi afişează rezultatele finale ale examenului; d)asigură transmiterea rezultatelor examenului către Direcţia de probaţiune; e)îndeplineşte orice sarcini necesare pentru buna desfăşurare a examenului. (4) Comisia de verificare a cunoştinţelor are următoarele atribuţii:a)stabileşte tematica pentru examenul de promovare în grade profesionale a personalului de probaţiune; b)stabileşte baremul de notare pentru întocmirea şi susţinerea lucrărilor scrise prin raportare la criteriile precizate la art. 16 alin. (2); c)acordă o notă potrivit baremului pentru modalitatea de întocmire şi prezentare a lucrărilor scrise; d)reevaluează şi stabileşte nota finală acordată fiecărui candidat, dacă există o diferenţă în notare mai mare de două puncte între corectori; e)comunică în scris rezultatele comisiei de organizare, în vederea afişării acestora. (5) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:a)soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notele acordate de comisia de verificare a cunoştinţelor conform prevederilor alin. (4); b)reevaluează şi stabileşte nota acordată fiecărei lucrări prezentate, dacă există o diferenţă în notare mai mare de două puncte între corectori; c)comunică în scris comisiei de organizare rezultatele soluţionării contestaţiilor, în vederea afişării acestora. (6) Comisia de arbitraj are următoarele atribuţii:a)în termen de 5 zile lucrătoare de la data sesizării de către comisia de organizare, reevaluează lucrarea scrisă, audiază înregistrarea prezentării şi stabileşte nota finală acordată în etapa de soluţionare a contestaţiilor, dacă există o diferenţă în notare mai mare de două puncte între nota acordată de comisia de verificare a cunoştinţelor şi nota acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor; b)comunică în scris comisiei de organizare nota acordată în modalitatea prevăzută la lit. a), în vederea afişării. (7) În cazul în care examenul de definitivare în funcţie se organizează concomitent cu examenul de promovare în grade profesionale, prin ordin al ministrului justiţiei se pot numi comisii comune de examen. 9. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16(1) Lucrarea scrisă se prezintă în faţa comisiei de verificare a cunoştinţelor.(2) Întocmirea şi prezentarea lucrării scrise se raportează la următoarele criterii:a)întinderea maximă de 30 de pagini, tehnoredactare în format A4, font Arial 12, la un rând şi jumătate; b)încadrarea în tematica examenului de promovare; c)contribuţia personală în scrierea lucrării; d)utilitatea şi aplicabilitatea lucrării pentru domeniul probaţiunii; e)utilizarea unor repere legislative şi teoretice actuale şi relevante pentru tema studiată din literatura de specialitate română şi/sau străină, cu precizarea surselor bibliografice; f)sinteza şi coerenţa informaţiilor din cuprinsul lucrării; g)utilizarea corectă şi adaptarea metodologiei de lucru la tema aleasă şi scopul lucrării; h)sinteza informaţiilor şi coerenţa prezentării lucrării; i)oferirea unor răspunsuri pertinente la întrebările membrilor comisiei de verificare a cunoştinţelor; j)încadrarea în timpul stabilit pentru prezentarea lucrării; k)utilizarea corectă a limbii române în cuprinsul lucrării şi în prezentarea acesteia. (3) Prezentarea lucrării scrise se înregistrează audio, cu acordul prealabil al candidatului, iar înregistrările sunt utilizate exclusiv în cadrul examenului. 10. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 17(1) Fiecare membru al comisiei de verificare a cunoştinţelor acordă o notă pentru întocmirea şi prezentarea lucrării scrise în conformitate cu baremele stabilite conform art. 15 alin. (4) lit. b).(2) Prevederile art. 8 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.(3) Nota obţinută de către fiecare candidat se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de membrii comisiei de verificare a cunoştinţelor.(4) Sunt declaraţi admişi la examenul de promovare în grade profesionale consilierii de probaţiune şi inspectorii de probaţiune care au obţinut nota finală de minimum 7. 11. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Contestaţia prevăzută la alin. (2) nu este admisibilă atunci când candidatul nu şi-a dat acordul pentru înregistrarea audio a prezentării lucrării. 12. La articolul 18, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41 ) , cu următorul cuprins: (41 ) În cazul în care se constată, în urma soluţionării contestaţiilor, că există o diferenţă mai mare de două puncte faţă de rezultatul obţinut iniţial de către candidat, lucrarea va fi recorectată înăuntrul termenului de 15 zile prevăzut la alin. (4) de către comisia de arbitraj, care va stabili nota finală acordată în etapa de soluţionare a contestaţiilor. Articolul IIPrezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul IIIDirecţia de probaţiune, Direcţia resurse umane, curţile de apel, tribunalele şi serviciile de probaţiune vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. p. Ministrul justiţiei, Ovidiu Puţura, secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3680/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3680 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu