Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3556 din 29.03.2017

privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017-2018
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 231 din 04 aprilie 2017SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 25 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017-2018, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 3Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar, Direcţia minorităţi, Direcţia generală economică, Centrul naţional de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ profesional şi tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei naţionale, Pavel Năstase ANEXA Nr. 1 METODOLOGIA-CADRU de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Admiterea elevilor în învăţământul dual, pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, numit în continuare învăţământ dual, se face pe baza criteriilor stabilite de prezenta metodologie-cadru şi cu respectarea prevederilor legale privind organizarea şi funcţionarea învăţământului dual. Articolul 2(1) Pot opta pentru învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, elevii înscrişi în clasa a VIII-a şi absolvenţii clasei a VIII-a din seriile anterioare.(2) Elevii prevăzuţi la alin. (1) pot fi înscrişi în învăţământul dual numai dacă au promovat clasa a VIII-a.(3) Opţiunea elevilor pentru învăţământ dual se realizează în perioada prevăzută de calendarul admiterii în învăţământul dual. Articolul 3(1) În cazul în care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri disponibile, se organizează probe de admitere.(2) În învăţământul dual se pot organiza probe de admitere independent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile, dacă operatorii economici parteneri solicită acest lucru.(3) Decizia privind organizarea probelor de admitere, numărul şi conţinutul acestora se adoptă la nivelul unităţii de învăţământ şi se reglementează prin procedura de admitere elaborată şi adoptată în conformitate cu prevederile art. 9 din prezenta metodologie, în colaborare cu operatorii economici parteneri, cu respectarea cerinţelor exprimate de aceştia. Articolul 4(1) Admiterea în învăţământul dual se realizează în două etape, conform calendarului admiterii în învăţământul dual.(2) În fiecare etapă de admitere se organizează:înscrierea candidaţilor; probele de admitere, după caz, în conformitate cu prevederile art. 3 din prezenta metodologie; admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor. Capitolul IIÎnscrierea candidaţilor Articolul 5(1) Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii în învăţământul dual se face în urma unui proces de orientare şi consiliere a elevilor, realizat de către diriginţii claselor a VIII-a şi consilierii şcolari din cadrul centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, cu sprijinul operatorilor economici parteneri.(2) Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii în învăţământul dual se face la unitatea de învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământul dual, pe baza opţiunii candidatului pentru o calificare profesională din oferta şcolii, cu posibilitatea înregistrării mai multor opţiuni în ordinea preferinţelor exprimate de candidat.(3) Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul dual a elevilor din clasa a VIII-a şi a absolvenţilor clasei a VIII-a din seriile anterioare se realizează pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial, la care se anexează fişa de opţiuni pentru învăţământul dual eliberată de către unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual.(4) Modelul fisei de înscriere în învăţământul profesional şi modelul fişei de opţiuni pentru învăţământul dual sunt elaborate de Comisia Naţională de Admitere şi se transmite comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti până la data de 1 martie a fiecărui an.(5) Unitatea de învăţământ gimnazial va elibera o singură fişă de înscriere în învăţământul profesional fiecărui elev/candidat care optează pentru înscrierea la învăţământul profesional, inclusiv în învăţământul dual, pentru fiecare etapă menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional şi în învăţământul dual. Articolul 6La încheierea perioadelor de înscriere menţionate în calendarul admiterii în învăţământul dual, comisiile de admitere din unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul dual transmit, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti lista candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional, cu evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual. Articolul 7Lista candidaţilor înscrişi la învăţământul dual este afişată, conform calendarului admiterii în învăţământul dual, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul dual, împreună cu graficul de desfăşurare a probelor de admitere organizate în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ sau independent de numărul de candidaţi înscrişi şi de numărul de locuri disponibile, în cazul în care operatorii economici parteneri solicită acest lucru. Capitolul IIIProbe de admitere Articolul 8Probele de admitere organizate în situaţiile prevăzute la art. 3 pot viza cunoştinţe din programele şcolare din învăţământul gimnazial şi/sau motivaţia elevilor, testarea unor abilităţi/aptitudini şi alte condiţii de admitere stabilite prin procedurile de admitere adoptate de unitatea de învăţământ în colaborare cu operatorii economici parteneri. Articolul 9(1) Toate unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual au obligaţia de a elabora şi anunţa public Procedura de admitere în învăţământul dual.(2) Procedura de admitere este aprobată prin hotărâre a consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, pe baza propunerilor operatorilor economici cu care s-a încheiat contractul de parteneriat, şi este avizată de către inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.(3) Procedura de admitere va cuprinde informaţii privind:a)cazurile în care se susţin probe de admitere, cu precizarea expresă dacă aceste probe se organizează doar în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ sau dacă se organizează indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile; b)modul de calcul al mediei de admitere, conform art. 10 şi, respectiv, art. 12 din prezenta metodologie, precum şi modalităţile de departajare a candidaţilor cu medii de admitere egale, conform art. 11 din prezenta metodologie; c)tipul, numărul şi conţinutul probelor de admitere, eventuale condiţii de promovare a acestora; d)calculul mediei probelor de admitere, ca medie aritmetică sau ca medie ponderată a notelor obţinute la probele de admitere, în cazul în care se stabilesc mai multe probe de admitere; e)modul de organizare şi desfăşurare a fiecărei probe de admitere (de exemplu: scris, oral, probă practică) şi durata acestora; f)în cazul probelor (teoretice sau practice) bazate pe cunoştinţe din programele şcolare din învăţământul gimnazial, se vor preciza disciplinele vizate şi se va prezenta programa de examen cu tematica selectată din programele şcolare respective; g)în cazul probelor menţionate la lit. f), precum şi în cazul oricăror altor probe de evaluare a unor abilităţi cognitive se vor prezenta modele de subiecte şi bareme de evaluare şi notare; h)în cazul unor probe care nu vizează cunoştinţe/abilităţi cognitive (de exemplu, în cazul unor probe de evaluare a motivaţiei, evaluare comportamentală etc.) se vor oferi precizări privind scopul acestora, modul de evaluare şi notare; i)modul de organizare şi desfăşurare a contestaţiilor; j)componenţa comisiei de admitere, rolurile şi responsabilităţile membrilor comisiei. (4) Notarea rezultatelor la fiecare dintre probele de admitere se face cu note de la 1 la 10, cu posibilitatea stabilirii prin procedura de admitere a unor note minime în cadrul condiţiilor de promovare a probelor respective.(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), prin procedura de admitere se pot stabili şi eventuale probe eliminatorii care vizează evaluări psihoaptitudinale, de medicină a muncii sau alte tipuri de evaluări în legătură cu cerinţele specifice pentru anumite meserii şi locuri de muncă, la care evaluarea se finalizează cu rezultatul „promovat" sau „nepromovat".(6) Candidaţii respinşi la probele eliminatorii se pot înscrie, în aceeaşi etapă de admitere, în învăţământul profesional sau în învăţământul dual, la calificări pentru care nu s-au organizat probe de preselecţie, respectiv probe de admitere, în condiţiile în care termenele prevăzute în calendarul admiterii permit acest lucru.(7) Media probelor de admitere se realizează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la probele de admitere; nu intră în calculul acestei medii probele eliminatorii menţionate la alin. (5) şi nu se încheie medie în cazul neîndeplinirii unor eventuale condiţii de promovare în situaţiile menţionate la alin. (4).(8) Procedura de admitere va conţine prevederi clare pentru asigurarea unei selecţii obiective, nediscriminatorii şi transparente.(9) Procedura de admitere va include obligatoriu şi prevederi procedurale privind depunerea şi rezolvarea contestaţiilor. Rezultatele obţinute la probele eliminatorii şi la probele orale nu pot fi contestate.(10) Procedura de admitere este afişată la sediul unităţii de învăţământ care are oferta educaţională pentru învăţământ dual, conform calendarului admiterii în învăţământul dual de stat.(11) Unitatea şcolară, în colaborare cu operatorii economici, poate decide ca probele de admitere să se organizeze doar pentru calificarea/calificările la care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor sau se susţin probe de admitere independent de numărul de candidaţi înscrişi, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în cazul în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări.(12) Prin procedura de admitere adoptată la nivelul unităţii de învăţământ în colaborare cu operatorii economici se poate decide ca repartizarea la operatorii economici parteneri de practică să se realizeze încă din faza de selecţie a candidaţilor, în condiţiile stabilite prin procedura de admitere. Capitolul IVAdmiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor Articolul 10Admiterea în învăţământul dual se realizează, în fiecare etapă, astfel: a)în situaţia în care numărul de candidaţi înscrişi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ şi nu s-au organizat probe de admitere, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al elevului. În portofoliul educaţional al elevului se are în vedere, pentru admiterea în învăţământul dual, media de admitere, calculată ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20%; b)în situaţia în care numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite sau în situaţia în care s-au organizat probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% media de admitere definită la lit. a) şi în proporţie de 30% media notelor obţinute la probele de admitere stabilite la nivelul unităţii de învăţământ în colaborare cu operatorii economici, calculată în conformitate cu art. 9 alin. (7). Articolul 11(1) În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi au medii de admitere egale, în situaţia în care s-au organizat probe de admitere, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:a)media probelor de admitere; b)media generală obţinută la evaluarea naţională din clasa a VIII-a; c)media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a. (2) În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi au medii de admitere egale, în situaţia în care nu s-au organizat probe de admitere, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:a)media generală obţinută la evaluarea naţională din clasa a VIII-a; b)media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a. (3) În cazul în care, la o unitate de învăţământ şi la o calificare profesională, pe ultimul loc există candidaţi cu medii de admitere egale şi cu aceleaşi medii la criteriile de departajare menţionate la alin. (1) şi (2), atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la calificarea profesională solicitată. Articolul 12
(1) Calculul mediei de admitere în învăţământul dual se face astfel:a)în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ şi nu s-au organizat probe de admitere: unde: MAID = media de admitere în învăţământul dual; MA = media de admitere calculata conform art. 10 lit. a); ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a; EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a; b)în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ sau în situaţia în care numărul de candidaţi este mai mic decât numărul locurilor oferite, dar s-au organizat probe de admitere: unde: MAID = media de admitere în învăţământul dual; MA = media de admitere calculată conform alin. (1) lit. a); PSA = media notelor la probele de admitere stabilite de unitatea de învăţământ în colaborare cu operatorii economici parteneri, calculată în conformitate cu art. 9 alin. (7). (2) Media de admitere în învăţământul dual, menţionată la alin. (1), se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.(3) În calcului mediei de admitere pentru absolvenţii din promoţiile de până în anul 2009 inclusiv, media generală obţinută la evaluarea naţională se va înlocui, în funcţie de anul absolvirii, cu:a)media la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv; b)media la testele naţionale, pentru absolvenţii din promoţiile 2004-2007; c)media la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a, pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009. (4) Pentru candidaţii care nu au susţinut evaluarea naţională sau, după caz, examenul de capacitate/testele naţionale/tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a este 1 (EN = 1).(5) Media de admitere în învăţământul dual, calculată conform alin. (1), este utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaţilor admişi.(6) În cazul candidaţilor care au înregistrat mai multe opţiuni în fişa de admitere la o unitate şcolară la care numărul total al celor înscrişi nu depăşeşte numărul total al locurilor oferite, repartizarea pe calificări se face în ordinea opţiunilor din fişa de înscriere, utilizând media de admitere, calculată conform prezentului articol şi a criteriilor de departajare precizate la art. 11.(7) În situaţiile menţionate la art. 9 alin. (12), repartizarea pe calificări a candidaţilor admişi va fi însoţită de repartizarea la operatorii economici parteneri de practică.(8) În perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul dual, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti va analiza şi cazurile speciale ale absolvenţilor învăţământului gimnazial care au studiat în străinătate şi, din această cauză, nu au participat la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a; pentru aceşti absolvenţi, la media generală de absolvire a gimnaziului se iau în calcul doar rezultatele obţinute în anii de studiu parcurşi în România.
Articolul 13(1) Listele cuprinzând candidaţii admişi, respectiv respinşi la învăţământul dual se întocmesc la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual şi se transmit la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, după fiecare etapă de admitere, conform Calendarului admiterii în învăţământul dual de stat.(2) După validarea listelor de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional, acestea se afişează la sediul unităţii de învăţământ care organizează învăţământ dual.(3) În urma afişării rezultatelor admiterii, candidaţii pot depune eventuale contestaţii, cu respectarea termenului prevăzut în Calendarul admiterii în învăţământul dual.(4) Probele la care se pot depune contestaţii sunt precizate în procedura de admitere. Nu se contestă rezultatele la probele eliminatorii şi la probele orale. Articolul 14(1) După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul dual, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul dual, candidaţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere cuprinzând actele de studii în original.(2) Înscrierea candidaţilor declaraţi admişi se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:a)fişa de înscriere în învăţământul profesional şi fişa de opţiuni pentru învăţământul dual; b)certificatul de naştere - copie şi original; c)adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/ testele naţionale/examenul de capacitate; d)foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) - copie şi original; e)fişa medicală. (3) Candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul dual de stat, nu îşi depun dosarele de înscriere se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru următoarea etapă de admitere în învăţământul dual. Articolul 15Candidaţii respinşi în etapa 1 de admitere în învăţământul profesional, inclusiv dual, se pot înscrie în etapa a 2-a pentru admiterea în învăţământul profesional, inclusiv dual, sau în învăţământul liceal. Articolul 16(1) Pentru absolvenţii clasei a VIII-a, care au fost respinşi în etapa I de admitere, care nu s-au înscris la unităţile la care au fost admişi sau care nu au participat la prima etapă de admitere în învăţământul profesional, inclusiv dual, şi care solicită ulterior să se înscrie în clasa a IX-a la învăţământul dual, precum şi pentru cei care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior desfăşurării etapei de admitere menţionate în calendarul admiterii în învăţământul dual de stat, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământ profesional va organiza a II-a etapă de admitere, pe locurile rămase libere. Admiterea se face în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul dual de stat, conform criteriilor prevăzute în prezenta metodologie, în baza hotărârilor comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional.(2) Rezultatele admiterii se transmit Centrului Naţional de Admitere, până la data menţionată în calendarul admiterii în învăţământul dual de stat.(3) Dacă, la încheierea etapelor de admitere menţionate în prezenta metodologie, mai există locuri vacante la clasele de învăţământ dual la care procedura de admitere prevede probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile, comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional pot decide organizarea unei noi etape de susţinere a acestor probe. Graficul şi locul de desfăşurare a probelor de admitere vor fi făcute publice, prin afişare la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial şi al unităţilor de învăţământ respective care organizează învăţământ dual. Admiterea candidaţilor pe locurile disponibile se face în conformitate cu prezenta metodologie. Articolul 17Pentru înscrierea la clasele de învăţământ dual care se organizează în alte limbi materne decât limba română, elevii trebuie să facă dovada că au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă sau că au participat la proba de evaluare a cunoştinţelor de limba maternă, organizată conform metodologiei de admitere în învăţământul liceal de stat, şi au fost admişi. Articolul 18(1) Înscrierea şi repartizarea candidaţilor în clasa a IX-a pentru învăţământul profesional special, inclusiv dual, se organizează de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, în perioada prevăzută în Calendarul admiterii în învăţământul dual de stat.(2) Locurile alocate învăţământului profesional special, inclusiv dual, sunt publicate în broşura de admitere, într-o listă separată. Vor fi precizate în broşură locul şi data în care se va face admiterea candidaţilor pentru învăţământul profesional special, inclusiv dual, precum şi condiţiile specifice de înscriere (documente care să dovedească tipul şi gradul de deficienţă etc.).(3) Admiterea pe locurile pentru învăţământul profesional special, inclusiv dual, se face în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învăţământul dual calculată, după caz, conform art. 12 alin. (1) lit. a), respectiv conform art. 12 alin. (1) lit. b) şi în funcţie de opţiuni.
Capitolul V Coordonarea admiterii în învăţământul dual Articolul 19(1) Coordonarea, la nivel naţional, a acţiunilor privind organizarea admiterii în învăţământul profesional, inclusiv dual, este asigurată de Comisia Naţională de Admitere.(2) Comisia Naţională de Admitere coordonează şi acţiunile privind organizarea admiterii în învăţământul liceal de stat.(3) Comisia Naţională de Admitere cuprinde şi un reprezentant al Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic. Articolul 20Atribuţiile Comisiei Naţionale de Admitere, în ceea ce priveşte admiterea în învăţământul dual, ca parte a învăţământului profesional, sunt următoarele: a)stabileşte modelul fişei de înscriere în învăţământul profesional, inclusiv modelul fişei de opţiuni pentru învăţământul dual - anexă la fişa de înscriere în învăţământul profesional şi le transmite comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti până la data de 1 martie; b)instruieşte preşedinţii comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti cu privire la înscrierea în învăţământul profesional, inclusiv dual; c)organizează activităţile de creare a bazei de date la nivel naţional pentru candidaţii înscrişi şi candidaţii admişi în învăţământul dual, în colaborare cu Centrul Naţional de Admitere; d)controlează şi îndrumă acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea admiterii în judeţele ţării/municipiul Bucureşti, urmărind respectarea prevederilor din prezenta metodologie; e)controlează modul în care comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial şi cele de admitere din unităţile de învăţământ profesional, inclusiv dual, îşi desfăşoară activitatea; f)poate delega observatori ai Comisiei Naţionale de Admitere, care să controleze şi să îndrume activitatea comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti şi a comisiilor de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial şi cele de admitere din unităţile de învăţământ profesional. Observatorii pot solicita comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti sau Comisiei Naţionale de Admitere, în cazul constatării unor nereguli în desfăşurarea înscrierii la învăţământul dual, schimbări în componenţa comisiilor menţionate la alineatul anterior şi, după caz, sancţionarea celor vinovaţi; g)analizează desfăşurarea admiterii la nivel naţional, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti şi prezintă concluziile acestei analize ministrului educaţiei naţionale; h)propune eventuale modificări în metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual din anii următori; i)propune ministrului educaţiei naţionale eventuale modificări în organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere; j)dispune luarea măsurilor adecvate în situaţii excepţionale, nereglementate de prezenta metodologie-cadru. Articolul 21(1) Coordonarea, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, a acţiunilor privind organizarea admiterii în învăţământul dual este asigurată de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.(2) Comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti coordonează şi acţiunile pentru organizarea admiterii în învăţământul liceal de stat.(3) Comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti cuprinde şi un inspector şcolar pentru învăţământ profesional şi tehnic.(4) La rândul său, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti organizează comisii de admitere în unităţile de învăţământ care organizează învăţământ dual. Articolul 22Atribuţiile comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, specifice în ceea ce priveşte admiterea în învăţământul dual, sunt următoarele: a)instruieşte preşedinţii comisiilor de înscriere din unităţile gimnaziale şi ai comisiilor de admitere din unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional, inclusiv dual, cu privire la înscrierea şi admiterea în învăţământul dual; b)analizează şi avizează procedurile de admitere; c)aprobă componenţa comisiilor de admitere din unităţile de învăţământ; d)validează listele cuprinzând candidaţii admişi şi respinşi la învăţământul dual, după fiecare etapă a admiterii, conform art. 13 alin. (1); e)controlează şi îndrumă acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea înscrierii şi admiterii în învăţământul dual, urmărind respectarea prevederilor din prezenta metodologie; f)analizează desfăşurarea admiterii la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de admitere din unităţile de învăţământ care organizează învăţământ dual, şi prezintă concluziile acestei analize Comisiei Naţionale de Admitere; g)propune Comisiei Naţionale de Admitere eventuale modificări în metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual; h)decid, în cazuri deosebite, luarea măsurilor legale pentru soluţionarea situaţiilor în litigiu, în perioada desfăşurării examenului de admitere, informând Comisia Naţională de Admitere despre rezultatele acestor soluţionări; i)sesizează imediat Comisiei Naţionale de Admitere orice situaţie deosebită, a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezenta metodologie-cadru. Articolul 23Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ gimnazial este comună atât pentru admiterea în învăţământul liceal de stat, cât şi pentru admiterea în învăţământul profesional, inclusiv dual. Articolul 24(1) Comisia de admitere din unităţile de învăţământ care organizează învăţământ dual are următoarea componenţă:a)preşedinte - directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ sau şeful catedrei/ariei curriculare tehnologii; b)vicepreşedinte - un reprezentant al operatorilor economici parteneri; c)secretar - secretarul unităţii de învăţământ; d)membri:

(i) cadre didactice de specialitate care, în colaborare cu reprezentanţii operatorilor economici parteneri, elaborează subiectele pentru probele de admitere;
(ii) cadre didactice de specialitate care evaluează lucrările candidaţilor în cadrul probelor de admitere pentru învăţământul dual;
(iii) cadre didactice care asigură înscrierea candidaţilor şi oferă informaţii şi consiliere elevilor şi părinţilor acestora care se prezintă pentru înscriere;
(iv) cadre didactice şi reprezentanţi din partea operatorilor economici parteneri, asistenţi pe perioada desfăşurării probelor de admitere;
(v) reprezentanţi din partea operatorilor economici parteneri care, în colaborare cu cadrele didactice de specialitate, elaborează subiectele pentru probele de admitere şi asistă la evaluarea lucrărilor candidaţilor;
(vi) după caz, reprezentanţi din partea operatorilor economici parteneri sau alţi specialişti pentru elaborarea, administrarea şi evaluarea unor probe de admitere specifice convenite prin procedura de admitere pentru învăţământul dual.

(2) Comisia de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual are următoarele atribuţii specifice privind admiterea în învăţământul dual:a)elaborează Procedura de admitere menţionată la art. 9, pe care o supune aprobării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi avizării inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti; b)organizează şi răspunde de aplicarea Procedurii de admitere; c)verifică documentele prezentate de candidaţi şi calculul corect al mediei de admitere; d)sesizează inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti orice eroare constatată în completarea documentelor şcolare pentru înscriere şi corectează, acolo unde este posibil, aceste erori; corectarea mediei de admitere calculate greşit se face de către preşedintele comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional, inclusiv dual, care semnează şi aplică ştampila unităţii; e)asigură prezenţa permanentă, pe perioada înscrierii în învăţământul dual, a unor membri ai comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional, care să ofere informaţii şi consiliere persoanelor care se prezintă pentru înscriere; f)transmite comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional raportul privind desfăşurarea admiterii la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional; raportul va cuprinde o secţiune distinctă privind admiterea în învăţământul dual. (3) Componenţa comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual este avizată de consiliul de administraţie din unitatea de învăţământ şi aprobată de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti. Capitolul VIDispoziţii finale Articolul 25Absolvenţii învăţământului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la admiterea în învăţământul dual de stat, conform prevederilor din prezenta metodologie. Participarea lor la admitere nu este condiţionată de achitarea unei taxe. Articolul 26(1) Broşura de admitere va cuprinde, într-un capitol separat, informaţiile corespunzătoare despre unităţile de învăţământ de stat, respectiv unităţile de învăţământ particulare, autorizate sau acreditate, care organizează admitere în clasa a IX-a la învăţământul profesional, cu evidenţierea distinctă a claselor organizate în învăţământul dual.(2) Calificările pentru care unitatea de învăţământ profesional organizează admitere în învăţământul profesional vor fi înscrise în broşura admiterii codificat, în secţiune separată, cu evidenţierea distinctă a claselor organizate în învăţământul dual.(3) Admiterea în unităţile de învăţământ particulare, autorizate sau acreditate, se face în conformitate cu metodologia stabilită de fiecare unitate de învăţământ, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii-cadru. Articolul 27Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în învăţământul dual se pedepseşte conform legii şi atrage eliminarea din admitere a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin fraudă. Articolul 28Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fişe de înscriere pentru acelaşi elev, în cadrul unei etape de admitere, decât este prevăzut în prezenta metodologie, de transcrierea eronată a datelor personale ori a notelor sau de nerespectarea altor prevederi ale prezentei metodologii vor fi sancţionate disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz. Articolul 29Calendarul admiterii în învăţământul dual de stat se aprobă, anual, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, până la începutul anului şcolar anterior anului şcolar pentru care se face admiterea. ANEXA Nr. 2CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL DE STAT pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor pentru anul şcolar 2017-2018

Data-limită/Perioada Evenimentul
Pregătirea admiterii
7 aprilie 2017 Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de opţiuni pentru învăţământul dual - anexă la fişa de înscriere în învăţământul profesional
10 aprilie 2017 Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual de stat, spre aprobare, la inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti a propunerii privind componenţa comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual de stat, avizată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ
12 aprilie 2017 Transmiterea de către inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ care şcolarizează în învăţământul dual de stat a aprobării comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual de stat
27 aprilie 2017 Elaborarea de către unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ dual de stat, împreună cu operatorii economici/instituţiile publice partenere, a Procedurii de admitere Procedura de admitere aprobată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ este transmisă spre avizare la inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.
2 mai 2017 Inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti transmite unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ dual de stat avizul pentru Procedura de admitere. Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ dual de stat a Procedurii de admitere, a numărului de locuri propuse pe domenii de formare profesională şi calificări pentru învăţământul dual de stat şi perioadele de înscriere pentru anul şcolar 2017-2018 şi calendarul probelor de admitere. Se vor afişa informaţii privind probele de admitere şi se va menţiona în mod expres faptul că se vor organiza probe de admitere doar în situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile sau, după caz, independent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile, la solicitarea operatorilor economici parteneri, cu precizarea datelor planificate pentru eventualele probe de admitere organizate în prima şi a doua etapă de admitere, conform prezentului calendar. De asemenea, se va menţiona în mod expres dacă se organizează probe de admitere eliminatorii.
2 mai 2017 Afişarea ofertei de şcolarizare, concretizată în domenii şi calificări profesionale, cu evidenţierea operatorilor economici parteneri şi a locurilor de practică disponibile la fiecare dintre aceştia, în limita planului de şcolarizare aprobat pentru învăţământul dual de stat, la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial şi la sediul unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională în învăţământul dual Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România, prin verificarea şi corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi formaţiunile de studiu la care aceştia sunt asociaţi Tipărirea informaţiilor despre admiterea în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual, în broşura admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018, într-o secţiune distinctă
5 mai 2017 Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admiterea în învăţământul liceal şi în învăţământul profesional de stat, inclusiv dual, pentru anul şcolar 2017-2018 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor din Fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat, inclusiv dual, de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora
Data-limită/Perioada Evenimentul
15 mai 2017 Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ/municipiului Bucureşti, în versiune electronică şi tipărită
Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învăţământul dual de stat
10-12 aprilie 2017 Informarea de către inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB) a unităţilor de învăţământ gimnazial din judeţele care au plan de şcolarizare în învăţământul dual despre posibilitatea continuării studiilor de către absolvenţii claselor a VIII-a în învăţământul dual Se vor prezenta următoarele: - aspecte specifice privind organizarea şi funcţionarea învăţământului dual; - calendarul şi modul de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual. Se va face cunoscută şi posibilitatea continuării studiilor după învăţământul profesional, inclusiv dual.
2-31 mai 2017 Unităţile de învăţământ care îşi propun să şcolarizeze în învăţământul dual în anul şcolar 2017-2018 organizează, în colaborare cu operatorii economici parteneri de practică, acţiuni de promovare privind: - aspecte specifice referitoare la organizarea şi funcţionarea învăţământului dual, beneficiile acestei forme de pregătire profesională; - oferta de şcolarizare prin învăţământul dual, oportunităţile de pregătire prin învăţământul dual, perspectivele de angajare, condiţiile de admitere.
11-31 mai 2017 Şedinţe de instruire organizate de toate unităţile de învăţământ gimnazial cu părinţii şi elevii de clasa a VIII-a pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare la învăţământul profesional de stat. În judeţele care au plan de şcolarizare în învăţământul dual, se prezintă şi aspectele specifice privind învăţământul dual.
8-19 mai 2017 ISJ/ISMB organizează târgul ofertelor educaţionale. Pentru prezentarea ofertei în cadrul acestui eveniment, unităţile de învăţământ care şcolarizează elevi în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual vor implica şi operatorii economici parteneri. Târgul ofertelor educaţionale va avea şi o secţiune dedicată ofertei la nivel regional.
Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă - numai pentru situaţiile în care oferta de şcolarizare aprobată cuprinde clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne - - pentru candidaţii interesaţi de înscrierea la unităţile de învăţământ/clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă - (calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal şi profesional de stat)
18-19 mai 2017 Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a anexelor fişelor de înscriere pentru candidaţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă NOTĂ: Se va utiliza acelaşi model de anexă la fişa de înscriere ca cel aprobat ca anexă la fişa de înscriere pentru admiterea în învăţământul liceal („Anexa la fişa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă").
22-23 mai 2017 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă NOTĂ: Înscrierea se va realiza la unităţile şcolare stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti drept centre pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
24-27 mai 2017 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă NOTĂ: Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă se organizează la centrele stabilite de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.
29 mai 2017 Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru NOTĂ: Afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor se realizează la unitatea şcolară la care candidaţii respectivi au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
31 mai 2017 Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă NOTĂ: Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, se realizează la unitatea şcolară la care candidaţii respectivi au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
Data-limită/Perioada Evenimentul
2 iunie 2017 Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
7 iunie 2017 Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere, la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite
8 iunie 2017 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe.
Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special (calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal şi profesional de stat)
12 mai 2017 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi NOTĂ: Locurile speciale pentru candidaţii romi se stabilesc de comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru candidaţii romi la clasele de învăţământ dual la care se organizează probe de admitere.
16 iunie 2017 Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi NOTĂ: Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidaţii romi se depun la inspectoratul şcolar - comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.
6-7 iulie 2017 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi NOTĂ: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere si în baza opţiunilor exprimate de candidaţi. Repartizarea se face în şedinţă publică.
6-8 iulie 2017 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special NOTĂ: Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul profesional special sunt similare cu reglementările pentru învăţământul liceal special, incluse în Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat.
Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul dual de stat
Etapa I de admitere în învăţământul dual de stat
12-16 iunie 2017 şi 26-30 iunie 2017 Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori care solicită înscrierea în învăţământul dual, fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat cu informaţiile privind numele şi codul unităţii de învăţământ gimnazial, media claselor V-VIII şi datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a. Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat, pentru candidaţii care solicită înscrierea în învăţământul dual, fără anexa „Fişa de opţiuni pentru învăţământul dual". La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. NOTĂ: Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie. Fişa de opţiuni pentru învăţământul dual se eliberează de către unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual.
12-16 iunie 2017 şi 26-30 iunie 2017 Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care organizează învăţământ dual, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat, la care se anexează fişa de opţiuni pentru învăţământul dual care se eliberează şi se completează la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual. NOTĂ: Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.
Data-limită/Perioada Evenimentul
30 iunie 2017 Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ dual a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul dual În situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum şi în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile, se afişează şi precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare pentru înscrierea candidaţilor, alte detalii organizatorice). Transmiterea către comisia judeţeană de admitere a situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul dual, pe fiecare calificare
3 iulie 2017 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ care au organizat înscrierea în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual a bazei de date judeţene cuprinzând media de absolvire a claselor V-VIII, precum şi notele şi media generală obţinute la probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a
3-6 iulie 2017 Desfăşurarea probelor de admitere NOTĂ: Probele de admitere se organizează numai la unităţile de învăţământ şi la calificările pentru care numărul celor înscrişi este mai mare decât numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile. Rezultatele la eventualele probe eliminatorii organizate în cadrul admiterii în învăţământul dual vor fi comunicate candidaţilor în aceeaşi zi, după susţinerea probelor. Rezultatele probelor eliminatorii susţinute în cadrul admiterii în învăţământul dual se afişează la sfârşitul fiecărei zile, împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaţilor respinşi, în aceeaşi etapă de admitere, la o altă unitate de învăţământ care are ofertă pentru învăţământ profesional, până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învăţământul profesional. Secretariatele unităţilor de învăţământ care organizează admiterea în învăţământul dual eliberează, la cererea candidaţilor respinşi la probele eliminatorii, fişele de înscriere la învăţământul dual în vederea înscrierii la alte unităţi de învăţământ care organizează învăţământ profesional. Rezultatele obţinute la probele eliminatorii nu pot fi contestate.
7 iulie 2017 Afişarea rezultatelor la probele de admitere în învăţământul dual, la sediul unităţilor de învăţământ care au organizat aceste probe Depunerea contestaţiilor la probele de admitere. Rezultatele obţinute la probele eliminatorii şi la probele orale nu pot fi contestate.
10 iulie 2017 Afişarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării contestaţiilor
12 iulie 2017 Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul dual Transmiterea la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul dual de stat, de către toate unităţile de învăţământ, indiferent dacă au desfăşurat probe de admitere. Listele transmise vor fi realizate pe baza unei machete stabilite de comisia judeţeană de admitere şi vor cuprinde informaţii referitoare la: numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului, unitatea de învăţământ şi judeţul de provenienţă, media de absolvire a claselor V-VIII, media la evaluarea naţională, media probelor de admitere (după caz), media de admitere
13 iulie 2017 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional de stat a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listelor cu candidaţii admişi şi a celor respinşi la învăţământul profesional de stat şi la învăţământul dual de stat, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial a listei candidaţilor declaraţi admişi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, precum şi a listei candidaţilor respinşi Afişarea rezultatelor va fi însoţită de precizări privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi.
13-17 iulie 2017 Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional, inclusiv dual, de către candidaţii declaraţi respinşi. Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional şi în învăţământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional, în învăţământul dual, sau în etapa a II-a de admitere în liceu.
13-17 iulie 2017 Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile şcolare la care candidaţii au fost declaraţi admişi
Data-limită/Perioada Evenimentul
19-21 iulie 2017 Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti nu va repartiza candidaţi la calificări pentru care s-au organizat probe de admitere, decât cu acordul unităţilor de învăţământ respective.
24 iulie 2017 Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaţilor înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul profesional, inclusiv dual, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat din unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat şi, în mod distinct, în învăţământul dual de stat.
24 iulie 2017 Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la toate unităţile de învăţământ gimnazial a situaţiei locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învăţământul profesional de stat, cu evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual de stat.
24 iulie 2017 Afişarea în toate unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti, cu evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual de stat. Inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti afişează şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti, cu evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual de stat.
Etapa a II-a de admitere în învăţământul dual de stat
29-30 august 2017 Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere pentru învăţământ profesional de stat (fără anexa „Fişa de opţiuni pentru învăţământul dual", care se eliberează de către unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual), pentru candidaţii care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizaţi/admişi la liceu sau la învăţământul profesional sau la învăţământul dual şi care solicită să participe la admiterea în învăţământul dual în etapa a II-a. La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. NOTĂ: Se va elibera o singură fişă de înscriere.
29-30 august 2017 până la ora 15,00 Înscrierea elevilor la unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul dual şi la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere, pe baza fişelor de înscriere în învăţământul profesional de stat, la care se anexează fişa de opţiuni pentru învăţământul dual care se eliberează şi se completează la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual
30 august 2017 până la ora 17,00 Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul dual, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul dual În situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum şi în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile, se afişează şi precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare pentru înscrierea candidaţilor, alte detalii organizatorice) Transmiterea către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de admitere a situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi la învăţământul dual, pe fiecare calificare
31 august- 1 septembrie şi 4 septembrie 2017 Derularea probelor de admitere, conform graficului afişat NOTĂ: Probele de admitere se organizează numai la unităţile de învăţământ şi la calificările pentru care numărul celor înscrişi este mai mare decât numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile. Rezultatele la eventualele probe eliminatorii organizate în cadrul admiterii în învăţământul dual vor fi comunicate candidaţilor în aceeaşi zi, după susţinerea probelor. Rezultatele probelor eliminatorii susţinute în cadrul admiterii în învăţământul dual se afişează la sfârşitul fiecărei zile împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaţilor respinşi, în aceeaşi etapă de admitere, la o altă unitate de învăţământ care are ofertă pentru învăţământ profesional, până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învăţământul profesional.
Data-limită/Perioada Evenimentul
Secretariatele unităţilor de învăţământ care organizează admiterea în învăţământul dual eliberează, la cererea candidaţilor respinşi la probele eliminatorii, fişele de înscriere la învăţământul dual de stat în vederea înscrierii la alte unităţi de învăţământ care organizează învăţământ profesional sau învăţământ dual. Rezultatele obţinute la probele eliminatorii nu pot fi contestate.
5 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor la probele de admitere în învăţământul dual la sediul unităţilor de învăţământ care au organizat aceste probe Depunerea contestaţiilor la probele de admitere. Rezultatele obţinute la probele eliminatorii şi la probele orale nu pot fi contestate.
6 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării contestaţiilor, la şcolile care au organizat admiterea Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul dual Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional care organizează învăţământ dual a listelor cu candidaţii admişi şi a celor respinşi, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere în învăţământul dual Transmiterea la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul profesional de stat şi, în mod distinct, în învăţământul dual, de către toate unităţile de învăţământ de stat, indiferent dacă au desfăşurat probe de admitere. Listele transmise vor fi realizate pe baza unei machete stabilite de comisia judeţeană de admitere şi vor cuprinde informaţii referitoare la: numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului, unitatea de învăţământ şi judeţul de provenienţă, media de absolvire a claselor V-VIII, media la evaluarea naţională, media probelor de admitere (după caz), media de admitere. Afişarea pe pagina de internet a inspectoratului şcolar şi transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, la toate unităţile de învăţământ gimnazial, a situaţiei locurilor libere în învăţământul profesional de stat, cu evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual, pentru care se va face repartizarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti. Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial a situaţiei cu locurile libere în învăţământul profesional şi în învăţământul dual Afişarea rezultatelor va fi însoţită de precizări privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi şi repartizarea acestora de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.
7-8 septembrie 2017 Repartizarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare NOTĂ: La unităţile de învăţământ la care s-au derulat probe de admitere, repartizarea absolvenţilor care nu au susţinut aceste probe se poate realiza numai la solicitarea scrisă a unităţilor de învăţământ respective şi operatorilor economici parteneri, adresată comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti. Depunerea de către absolvenţi a dosarelor de înscriere la unităţile şcolare la care au fost repartizaţi
11 septembrie 2017 Actualizarea şi afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional de stat a listelor candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual. Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizăriiSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3556/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3556 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3556/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu